Robert Grevs - Grčki mitovi

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

ROBERT GREVS

GRČKI MITOVI

PREVELA GORDANA MITRINOVIĆ-OMČIKUS


Uvod

Srednjovekovni misionari katoličke crkve doneli su u Veliku Britaniju iz Evrope, pored celokupnog zbornika sakralne istorije, i sistem univerziteta. koji se zasnivao na grčkoj i latinskoj klasici. Smatralo se da su domaće legende o Kralju Arturu, Gaju od Varvika, Robinu Hudu, Plavom Hagu od Lestera i Kralju Liru dovoljne za prost narod, dok su obrazovane klase i sveštenstvo iz vremena Tjudora mnogo više raspravljali o mitovima Ovidija i Vergilija i gimnazijskim izvodima o trojanskom ratu. Iako se zbog toga engleska književnost od šesnaestog do devetnaestog veka može pravilno shvatiti samo u svetlosti grčke mitologije, klasici su kasnije u tolikoj meri izgubili od značaja u našim školama i na univerzitetima da se od jednog obrazovanog čoveka nije moglo očekivati da zna ko su, na primer, bili Deukalion, Pelop, Dajdal, Laokoont ili Antigona. Prosečno obrazovan čovek najčešće stiče saznanje o ovim mitovima iz bajki i priča za decu, kao što su Kinslijevi Heroji i Hautonove Tenglvudske priče; i, izgleda kao da mu to mnogo ne smeta, jer već dve hiljade godina smatra da mitove treba zaboraviti kao neobičnu i varljivu fantaziju, ljupku zaostavštinu detinjstva grčke inteligencije, čiji je značaj hrišćanska crkva s razlogom umanjivala da bi istakla duhovnu prednost Biblije. Ipak, njihov značaj je neocenjiv za izučavanje rane evropske istorije, religije i sociologije.
»Himeričan« je pridev nastao od imenice chimaera — himajra, što znači »koza«. Pre četiri hiljade godina je Himajra mogla biti isto toliko obična kao što je danas ma koji religiozni, heraldički ili trgovački amblem. To je, prema Homerovom beleženju, bila složena životinja sa lavljom glavom, kozjim telom i zmijskim repom. Himajra je nađena uklesana u zidove hetitskog hrama u Karkimišu i bila u početku kalendarski simbol kao i sve slične komponovane životinje, na primer sfinga i jednorog; svaka komponenta je predstavljala po jedno godišnje doba. Diodor misli da je isti slučaj i sa lirom sa tri strune od kornjačinog oklopa. Nilson u svom delu Primitivno računanje vremena (1920) raspravlja o godini koja ima tri godišnja doba. Međutim, samo se mali deo od ogromne nesređene zaostavštine grčke mitologije, koja je trpela uticaje i sa Krete i iz Egipta, Palestine, Frigije, Vavilonije i odakle sve ne, može uvrstiti uporedo sa Himajrom u prave mitove. Pravi mit može da se definiše kao prepričavanje ritualne mime koja se javno izvodila na narodnim svetkovinama, a koja se nalazila likovno zabeležena na pečatima, zdelama, ogledalima, skrinjama, šititovima i tapiserijama. Himajra i ostale njoj slične kalendarske životinje igrale su prevashodnu ulogu u izvođenju rituala. Takve su životinje postale verske institucije u svakom plemenu, klanu ili gradu, zahvaljujući ikonografskom i usmenom predanju. Narod je opštio s njima preko njihovih doličnika — drevnih čarobnjaka koji su upravljali plodnošću i sigurnošću područja svete kraljice, ili kralja, jer je, izgleda, širom grčkih zemalja kraljičanstvo prethodilo kraljevstvu, a do promene je došlo onda kad su za to stvoreni uslovi. U Lukijanovom eseju ''O igri'' nabraja se priličan broj ritualnih mima koje su izvođene još u drugom veku posle nove ere; a Pausanijin opis slika sa zidova hrama u Delfima i duboreza na Kipselovoj skrinji svedoči da je u njegovo vreme još bilo najraznovrsnijih mitoloških ostataka, od kojih više nema ni traga.
Prave mitove treba razlikovati od:

(1} Filozofskih alegorija, kao u Hesiodovoj kosmogoniji;
(2) »Etioloških« tumačenja mitova koje danas više ne razumemo, kao što ne razumemo, na primer, mit o Admetu koji je upregao lava i divljeg vepra u svoja kola;
(3) Satire ili parodije, kao u Silenovoj priči o Atlantidi;
(4) Sentimentalnih pripovedaka kao što je legenda o Narkisu i Ehi;
(5) Ulepšavanja istorije, kao što je Arionov doživljaj sa delfinom;
(6) Minstrelnih romansi, kao u priči o Kefalu i Prokridi;
(7) Političke propagande, kao što je Tesejevo ujedinjenje Atike;
(8) Moralnih legendi, kao u priči o Erifilinoj ogrlici;
(9) Šaljivih anegdota, kao što je bračna farsa sa Heraklom, Omfalom i Panom;
(10) Pozorišnih melodrama, kao u priči o Testoru i njegovim kćerima;
(11) Herojskih saga, kao što je osnovni zaplet Ilijade;
(12) Realističke pripovesti, kao što je Odisejeva poseta Fajačanima.*

* Vidi 4; 63; 83; 84; 87; 89; 98; 106; 136; 161; 162—5; 170.

Ipak, mitski se elementi, sasvim neočekivano, mogu naći i u nečijoj priči, dok najjasnija i najpotpunija verzija nekog mita najčešće uopšte nema autora, kao što se događa i kada tragamo za pisanim izvorima: onaj najstariji ne mora biti i najverodostojniji. Na primer, razigrani Aleksandrinac Kalimah, frivolni avgustovac Ovidije, pa čak i kao barut suvi pozni Vizantinac Ceces, po pravilu daju raniju verziju mita nego Hesiod i grčki tragičari; takođe Excidium Troiae iz trinaestog veka je delimično pouzdaniji kad su u pitanju mitovi od Ilijade. Kad istražujemo smisao mitološkoj ili pseudomitološkoj naraciji, moramo uvek voditi strogo računa o imenima, plemenskom poreklu i sudbinama ličnosti a kojima je reč; tek ih onda možemo ponovo postaviti u oblike dramskog rituala, jer će inače manje važni elementi navesti na analogiju sa nekim drugim mitom kome je dat sasvim drukčiji anegdotski obrt i koji, baš zato, baca svetlost na oba mita.
Izučavanje grčke mitologije treba da počne pre svega izučavanjem svih političkih i religioznih sistema u Evropi koji su postojali pre dolaska Arijevaca sa dalekog Severa i Istoka. Cela Evropa neolitskog doba, sudeći po ostacima likovne umetnosti i po mitovima, imala je značajni jedinstveni sistem religioznih ideja, zasnovan. na obožavanju mnogoimene boginje-majke za koju se znalo i u Libiji i u Siriji.
Stara Evropa nije poznavala bogove. Smatralo se da je velika boginja besmrtna, nepromenljiva i svemoćna; a svest o očinstvu još nije bila prodrla u religioznu misao. Ona je uzimala ljubavnike radi svoje naslade, a ne da bi svojoj deci pribavila oca. Muškarci su je se bojali, obožavali je i pokoravali se matrijarhatu; ognjište je negovano i održavano kao najstarije društveno središte i nalazilo se u pećini ili kolibi, a materinstvo je prva misterija. Zato se prva žrtva na grčkim javnim svečanostima uvek prinosila Hestiji, boginji ognjišta. Boginjin beli lik, verovatno njen najšire rasprostranjen amblem, koji se u Delfima javlja kao omphalos ili pupak, verovatno je potekao od prvobitne bele gomilice dobro sabijenog pepela pomešanog sa sitnim ugljem, što je bio najlakši način da se sačuva vatra bez dima. Kasnije je to likovno izjednačeno sa krečom, obeljenom mogilom pod kojom je bila sakrivena lutka žetvenog mita koju su otkopali u rano proleće, ili sa hrpom morskih školjki ili kvarca, ili belim mermerom, pod kojim su sahranjivali umrle kraljeve. Sudeći po grčkoj Hemeri i irskoj Greini, nije samo mesec već je i sunce bilo boginjin nebeski simbol. U svakom slučaju, u ranijim grčkim mitovima sunce ustupa prvo mesto po važnosti mesecu, jer mesec nadahnjuje većim sujevernim strahom, jer ne bledi u vreme kad godina jenjava, a pripisuje mu se i sila da polja lišava ili snabdeva vodom.
Tri mesečeve mene — mlad mesec, pun mesec i zadnja četvrt — podsećaju na tri faze u razvoju žene — devojaštvo, zrelost i starost. Međutim, kako je sunčani godišnji tok svojim promenama podsećao na uzdizanje i pad prirodnih moći — proleće na devojku, leto na nimfu i zima na staricu — boginju su počeli da poistovećuju sa sezonskim promenama u životu biljaka i životinja, a takođe i sa Majkom-Zemljom, koja, u početku vegetativne godine, proizvodi samo lišće i pupoljke, zatim cveće i plodove i, najzad, prestaje da rađa. Ona je, osim toga, mogla predstavljati još jedno trojstvo: devojka — vazduh, nimfa — zemlju ili more, starica — podzemni svet; tipični predstavnici su Selena, Afrodita i Hekata. Ove mistične analogije očuvale su sveto značenje broja tri, a boginja-Mesec proširila se na broj devet, da bi se svaka od njene tri ličnosti, devica, nimfa i starica, pojavila u trijadi, potvrđujući svoje božanstvo. Njeni sledbenici nisu nikada sasvim smetnuli s uma da je postojala samo jedna boginja a ne tri; tako je u klasično vreme arkadijski Stimfal bio jedan od malog broja sačuvanih svetilišta gde su sve nosile isto ime: Hera.
Religiozna svest se postepeno razvijala i tek kada je veza između polnog odnosa i rađanja deteta postala jasna — jedan podatak o ovom ključnom problemu religiozne misli javlja se kod Hetita u mitu o jednostranom glupavom Apuu (H. G. Güterbok: Kumarbi, 1946) — obelodanilo se da vetrovi i reke nemaju moć da oplode ženu. Izgleda da su plemenske nimfe svake godine birale ljubavnika među mladim ljudima koji su ih okružavali. On je bivao kralj koga je trebalo prineti na žrtvu kad se godina završi; tada bi postao simbol plodnosti umesto sredstvo erotične naslade. Kapima njegove krvi škropili su drveće, žito, stado, da bi urodili plodovima, a telo su rastrzali i živo meso jele kraljičine drugarice Nimfe — sveštenice koje su nosile maske kobila, vučica ili krmača. Običaji su se zatim izmenili, kralj je umirao čim bi moć sunca počinjala da slabi, jer je on predstavnik sunčane moći; drugi, mladi čovek, njegov blizanac ili izmišljeni blizanac — izraz odgovara starom irskom izrazu »tanist« — postajao je tada kraljičin ljubavnik da bi i njega prineli na žrtvu negde tokom zime, a nagrađen je bivao time što se pretvarao u proročku zmiju. Ovi kraljičini muževi imali su izvršnu vlast samo kad bi im kraljica dozvoljavala da je zastupaju i tu su dužnost vršili obučeni u njenu čarobnu odoru. Tako se razvijalo kraljevstvo, i mada je sunce postalo simbol muške plodnosti a kraljev život poistovećen sa godišnjim vremenima, sunce je ipak ostalo pod zaštitom meseca, kao što je i kralj ostao u vlasti kraljice, bar u teoriji, još dugo pošto je doba matrijarhata prošlo. Tako su veštice iz Tesalije (posebno konzervativna religija) u mesečevo ime pretile suncu da će ga progutati potpuni mrak.
Međutim, čak ni iz vremena kad su žene isključivo gospodarile religijom, nema podataka da su branile muškarcima da obavljaju poslove koje su mogli obavljati bez nadzora žena, a skoro je izvesno da su muškarci usvojili mnoge osobine »slabijeg pola« do kojih se do tada nisu uzdizali. Muškarcima se poveravao lov, ribolov, skupljanje nekih namirnica, čuvanje stada i krda i odbrana plemenske teritorije od napada spolja, sve dok nisu pokušali da prekorače zakone matrijarhata. Birani su i za vođe totemskih klanova, pa im je data i izvesna vlast, naročito u doba seobe i ratova. Način izbora muškarca glavnog komandanta, bio je različit u raznim matrijarhalnim zajednicama; obično bi to bio kraljičin ujak ili kraljičin brat, ili sin njene tetke po majci. Najprimitivniji plemenski glavni. komandant imao je vlast sudije u ličnim raspravama među muškarcima, ukoliko verski autoritet kraljice time ne bi bio povređen. Najprimitivnije matrijarhalno društvo održala se do današnjih dana kod Najara u Južnoj Indiji, gde princeze, udate inače za sasvim male dečake, od kojih se odmah razvode, rađaju decu sa ljubavnicima bez naročitog ranga; i princeze izvesnih plemena sa matrijarhalnim uređenjem u Zapadnoj Africi udaju se za strance ili obične muškarce bez obzira na poreklo. Ni kraljevske žene u prehelenskoj Grčkoj nisu vodile računa o poreklu svojih ljubavnika i birale su ih među robovima, osim ako stotinu kraljevskih kuća iz Lokride i epizefirske Lokride nisu bile izuzeci baš po tom običaju.
Vreme se u početku merilo po mesečevim menama, i svaka važnija svetkovina odigravala se u doba jedne mesečeve mene; sunčeva dugodnevica i ravnodnevica nisu bile tačno utvrđene, već su se određivale prema najbližem ili mladom ili punom mesecu. Broj sedam je stekao naročitu važnost, jer je kralj umirao kad nastupi pun mesec po sedmi put posle najkraćeg dana. Čak i pošto se, posle dugog i pažljivog astronomskog opažanja, došlo do toga da sunčana godina traje 364 dana i nekoliko časova, ipak je godina podeljena na mesece, tj. na mesečeve mene, a ne na odeljke sunčanog kruga. Ovi meseci su docnije postali, kako to Englezi i danas zovu, «meseci opšteg zakona« (common.-law months), i svaki je trajao po dvadeset osam dana; dvadeset osam je, takođe, smatran svetim brojem, a smisao mu je viđen i u tome što se mesec mogao slaviti kao žena, čiji menstrualni ciklus normalno traje dvadeset osam dana, koliko i mesečeva revolucija na putanji oko sunca. Sedmodnevna nedelja bila je jedinica u »mesecu opšteg zakona« a osobenost svakog pojedinog dana se određivala, kako izgleda, prema kvalitetima koji su pripisivani odgovarajućem mesecu u životu svetog kralja. Ovaj sistem vodio je do još bližeg poistovećivanja žene sa mesecom, a kako je 364 deljivo sa dvadeset osam bez ostatka, godišnje svetkovine mogle su se utvr-đivati po tim mesecima opšteg zakona. Zahvaljujući verskoj tradiciji, godina sa trinaest meseci održala se kod evropskog seoskog življa čitav milenijum posle usvajanja Julijanskog kalendara; stoga je Robin Hud, koji je živeo u doba Edvarda II, prema baladi, slaveći majski praznik, i uzviknuo:

Koliko ima veselih meseci u godini?
Trinaest ih ima, kažem ja ...

To je tjudorovski izdavač preokrenuo: »... Ima ih samo dvanaest, kažem ja.. .« Broj trinaest je broj sunčane smrti. Ovaj broj ni danas nije izgubio svoje zlokobno značenje za sujeverne. Dani u nedelji su pod zaštitom Titana: genija sunca, meseca i pet planeta za koje se u to vreme znalo; oni su služili boginji kao svom tvorcu. Ovaj se sistem verovatno razvio u matrijarhatu Sumerije.
Tako je sunce prolazilo svoje stupnjeve tokom trinaest meseci, počinjući svoj ophod u najkraći zimski dan, dakle od trenutka kada, posle dugog perioda opadanja, dani počinju da dužaju. Prekrobrojan dan siderske zvezdane godine koji se dobijao od sunčane godine zemljinom revolucijom oko sunčane orbite, bio je umetnut između trinaestog i prvog meseca i postao je najvažniji od svih 365 dana jer je baš tada plemenska nimfa birala sebi svetoga kralja, najčešće pobednika na trkama, u rvanju ili u streljačkom takmičenju. Ali ovaj je primitivni kalendar podložan mnogim izmenama: u nekim krajevima preostali sunčani dan nisu umetali u vreme najkraćeg dana u godini, već negde drugde, na primer na dan Sretenja — kad bi se pojavljivali prvi znaci proleća, ili u vreme prolećne ravnodnevice, kad se smatralo da je sunce dostiglo svoju zrelost; ili u doba najdužeg dana u godini; umetali su ga i u trenutku kad se javlja Sirijus i reka Nil počinje da plavi polja, a i u doba jesenje ravnodnevice kad padnu prve kiše.
Za razumevanje rane grčke mitologije najvažniji su odnosi između kraljice i njenih ljubavnika — koji počinju time što se ljubavnici prinose na žrtvu jedanput ili dvaput godišnje a završavaju se potpunim preovladavanjem neograničene muške monarhije u doba kad je stvorena Ilijada, u kojoj se kraljevi hvale: »Mi smo mnogo bolji od svojih očeva!« Mnogi slični običaji afričkih plemena ilustruju različite progresivne stupnjeve ovakvih promena.
Velikim delom grčki mit je religiozno-politička istorija. Belerofont savlađuje krilatog Pegasa i ubija Himajru. Persej, u drugoj varijanti iste legende, leti vazduhom i obezglavljuje Pegasovu majku — Gorgonu Medusu; isto tako i Marduk, vavilonski heroj, ubija žensko čudoviste Tijamat, boginju mora. Persejevo ime bi, verovatno, - trebalo izgovarati Pterseus, »razbijač«; i Persej nije, kako profesor Kerenji smatra, prauzor lika Smrti, nego verovatno predstavlja patrijarhalne Helene koji su prodrli u Grčku i Malu Aziju u drugom milenijumu pre nove ere i uzdrmali moć Trojne Boginje. Pegas je bio posvećen Trojnoj Boginji zbog toga što su konjske potkovice u obliku polumeseca, pa je stoga konj igrao određenu ulogu u svetkovinama koje su priređivane povodom kiša i prilikom ustoličenja svetoga kralja. Pegasova krila verovatno su simbolisala njegovu nebesku prirodu. a ne brzinu. Džejn Harison ukazuje (Prolegomena za izučavanje grčke religije, glava VI) da je Medusa nekada i sama bila boginja koja se skrila pod zaštitu Gorgonine maske; nepojmljivo užasno Gorgonino lice trebalo je da opomene neposvećene da ne pokušavaju da prodru u njene misterije. Persej obezglavljuje Medusu: to znači, Heleni su zauzeli Boginjino glavno svetilište, svukli Gorgoninu masku sa lica njenih sveštenica i dočepali se svetih konja — u Bojotiji je nađen jedan rani lik boginje sa Gorgoninom glavom i kobilinim trupom. Belerofont, Persejev dvojnik, ubija likijsku Himajru, što znači da Heleni poništavaju stari Medusin kalendar i zamenjuju ga drugim.
Izgleda da se Apolonovo razračunavanje sa Pitonom u Delfima odnosi na događaj kad su Ahajci zarobili svetilište kretske boginje Zemlje, a na to se odnosi i Apolonov pokušaj da otme Dafnu, koju je Hera, da bi je skrila, pretvorila u lovorovu krošnju. Ovaj mit su navodili psihijatri frojdovske škole kao simbol instinktivnog devojačkog užasavanja od seksualnog akta; međutim Dafna je bila sve drugo osim uplašena devica. Njeno ime je skraćenica od Daphoene, "krvava", i ona je boginja orgastičkog raspoloženja, čije su sveštenice Majnade žvakale lovorovo lišće kao opijajuće sredstvo, a u doba punog meseca jurišale na nevine putnike i rastrzale decu i mlade životinje; lovor sadrži u sebi kalijum-cijanid (potašu). Boginjine družbenice Majnade potisnuli su Heleni i jedino je lovorovo rastinje svedočilo o ranijem svetilištu Dafojne; žvakanje lovora bilo je tabu u Grčkoj za sve osim za proročke pitijske sveštenice koje su služile Apolonu u Delfima sve do rimskih vremena.
Nadiranja Helena početkom drugog milenijuma pre nove ere, koja se obično nazivaju ajolskim i jonskim, izgleda da su bila manje razorna od ahajskih i dorskih nadiranja, koja su usledila nešto kasnije. U prvim nadiranjima, male naoružane bande čobana, koji su obožavali arijsko trojno božanstvo — Indru, Mitru i Varunu — prešle su prirodnu prepreku, Goru Otridu, i mirno se pripojile prehelenskom življu u Tesaliji i Središnjoj Grčkoj. Prihvaćeni su kao deca lokalne boginje, i između njih su birani sveti kraljevi. Tako je muška vojna aristokratija živela u relativnom miru sa ženskom teokratijom, ne samo u Grčkoj, već i na Kreti, gde su Heleni imali svoje uporište i odakle su širili civilizaciju na Atici i Peloponezu. Grčki jezik se, izgleda, govorio širom Ajgeje i u vreme Herodota, samo se u jednom proročištu govorilo prehelenskim jezikom (Hero-dot: VIII, 134—5). Kralj je delovao kao predstavnik ili Zeusa, ili Posejdona, ili Apolona, a sebe je nazivao jednim od njihovih imena, iako je Zeus vekovima bio samo polubog, a ne besmrtno božanstvo. Svi rani mitovi u kojima bogovi zavode nimfe od-nose se, izgleda, na brakove helenskih vojskovođa i lokalnih sveštenica boginje Mesec: ovome se Hera gorko protivila, što predstavlja konzervativna religiozna osećanja.
Kad je postalo nepodesno da vladavina jednog kralja traje kratko, onda se trinaestomesečna godina produžila na veliku godinu od stotinu mesečevih mena, pošto je tada najbliskije poklapanje sunčeva i mesečeva vremena. Ali pošto je polja i žetve i dalje trebalo osvećivati, kralj je pristao na privremenu smrt jedanput godišnje i, u jednom prestupnom danu koji nije padao u svetu zvezdanu godinu, prepustao je vlast svom zameniku, kralju-dečaku — koga su zvali »interrex«, a koji je morao umreti na isteku dana da bi se njegova krv upotrebila za obred osvećenja. U to vreme je sveti kralj, tokom trajanja velike godine, vladao sa svojim doglavnicima i namesnicima; ili su vladala dvojica, jedan za drugim, u toku dve godine; ili bi im kraljica dozvolila da podele vlast i da vladaju takmičeći se. Kralj je ponekad zastupao kraljicu u svetim obredima, obučen u njenu odoru, nosio je lažne grudi, zajmio njenu sekiru kao simbol mesečeve moći, pa je čak preuzimao od nje i obred kojim se izazivala kiša. Njegova ritualna smrt umnogome je zavisila od okolnosti; mogle su ga divlje žene rastrgnuti u komade, mogao je biti oboren sekirom, uboden otrovnom strelom u petu, mogao je biti bačen sa stene, spaljen na lomači, udavljen u bari, rastrgnut na unapred udešenim konjskim trkama, proboden kopljem od riblje kosti. Ali morao je umreti. Bitna promena je nastala kada je žrtveni dečak zamenjen životinjama na žrtvenom oltaru, a kralj odbio da umre kad se njegova produžena vladavina završila. Podelivši kraljevinu na tri dela i objavivši naslednika za svaki deo, on bi nastavio da vlada još izvesno vreme; to je objašnjavao time što su tačnije računice pokazale da se sunčeve i mesečeve godine poklapaju tek posle isteka devetnaest godina ili 325 mesečevih mena. Velika godina postala je tako Veća godina.
Za sve vreme ovih stupnjeva, koji su ostavili tragove u mitovima, sveti kralj je uspevao da se održi na položaju jedino na osnovu prava koje je stekao ženidbom sa plemenskom Nimfom. Ove Nimfe su birane ili na takmičenjima devojaka iz kraljevskog doma u trčanju ili ultimogeniturom, što znači da je Nimfa postajala najmlađa za udaju stasala devojka, izdanak najmlađe grane roda. Presto se nasleđivao matrilinearno, a to se u suštini sprovodilo čak i u Egiptu: Sveti kralj i njegov zamenik birani su uvek van ženskog kraljevskog doma, sve dok se neki odvažni kralj ne bi odlučio na rodoskvrnjenje sa svojom kćeri naslednicom u vreme kad mu je vladavina isticala i tako ponovo stekao pravo na presto.
Ahajska najezda u trinaestom veku pre nove ere ozbiljno je ugrozila matrijarhalnu tradiciju. Izgleda da je kralj u to vreme već stekao pravo da vlada do svoje prirodne smrti, a kad su pred kraj drugog milenijuma prispeli Dorci, patrijarhalno nasleđivanje postalo je običaj. Kraljević više nije napuštao dom da bi se oženio stranom princezom, već je ona dolazila njemu, kao u slučaju Odiseja i Penelope. Genealogija je postala patrilinearna, iako se iz pseudo-Herodotovog Života Homera vidi da se još izvesno vreme neposredno posle Apatorije, svetkovine muškog srodstva, održavala i svetkovina ženskog srodstva, prinošenjem žrtvi boginji Majci, a muškarcima tom prilikom nije bio dozvoljen pristup.
Olimpijski porodični poredak bio je nekakav sporazum između helenskih i prehelenskih shvatanja; to je bila božanska porodica šest bogova i šest boginja, na čelu sa združenom vladavinom Zeusa i Here, tako da je to bio savet bogova u vavilonskom stilu. Ali posle gušenja pobune prehelenskog stanovništva, koja je u Ilijadi opisana kao zavera protiv Zeusa, Hera se potčinila Zeusu, Atena se izjasnila »potpuno za oca«, a Dionis je najzad zaveo mušku prevlast u savetu time što je izbacio Hestiju. Ipak, boginje, iako u manjini, nikada nisu bile sasvim potisnute — kao u Jerusalimu — jer su duboko poštovani pesnici Homer i Hesiod »dali božanstvima njihova zvanja i odredili im oblasti i moći« (Herodot: 11, 53), što nije tako lako prenebregnuti. Štaviše, u Grčkoj se to nikada nije dogodilo, dok su, da bi se obeshrabrio svaki pokušaj matrijarhata, u Rimu u doba osnivanja vestalskog manastira sve žene kraljevske krvi stavljene pod kraljevu kontrolu, a u Palestini je kralj David osnovao dvorski harem. Tako je prelazak na patrijarhat, njegov razvitak i sistem nasleđa, zaustavio dalje stvaranje mitova; nikle su istorijske legende koje su zatim počele da blede u svetlu pisane istorije.
Životi ličnosti kao što su Herakle, Dajdal, Tejresija i Finej protežu se na nekoliko pokolenja, jer su to više titule nego imena određenih heroja. Ali iako se ne poklapaju sa hronologijom, mitovi su uvek od značaja; oni se pletu oko neke tačke u predanju, ma koliko se njihovo značenje gubilo i mrsilo prilikom prepričavanja. Uzmimo, na primer, nejasnu priču a Ajakovom snu, u kome se mravi, koji su pali sa proročanskog hrasta, pretvaraju u ljude i naseljavaju Ajginu, ostrvo koje je opustošila Hera. Ovde je interesantno da je hrast iznikao iz Dodoninog žira, da su mravi iz Tesalije, a da je Ajak unuk rečnog boga Asopa. Ovako spojeni elementi daju sažetu belešku o imigracijama u Ajginu pred kraj drugog milenijuma pre nove ere. Uprkos sličnosti grčkih mitova, svako posebno tumačenje pojedinih legendi ostaje pod znakom pitanja sve dok arheolozi ne uzmognu je neodrživa i ne treba joj pridavati nikakav značaj. Bronzano i gvozdeno doba u Grčkoj ne predstavljaju detinjstvo čovečanstva, kao što to Jung želi da dokaže. Na primer, to što je Zeus progutao Metidu a potom rodio Atenu kroz otvor na svojoj glavi, nije samo pusta mašta, već ingeniozna teološka dogma koja u sebi objedinjava tri nepodudarna shvatanja:
(1) Atena je bila Metidina partenogena kći, što znači najmlađa ličnost troglave Metide, boginje mudrosti;
(2) Zeus je progutao Metidu, što znači da su Ahajci potisnuli njen kult i preneli sva svojstva mudrosti na Zeusa, svog patrijarhalnog boga;
(3) Atena je bila Zeusova kći, što znaci da su Ahajci poštedeli Atenine hramove pod uslovom da njeni poklonici prihvate Zeusovu neograničenu vlast.
Na zidovima hramova crtežima je predstavljeno kako Zeus guta Metidu i sve što se dalje događalo; i kao što je erotski Dionis — nekad partenogeni sin Semele — ponovo rođen iz Zeusovih bedara, tako je i intelektualna Atena ponovo rođena iz njegove glave.
Neki mitovi su na prvi pogled zagonetni zato što je mitograf slučajno ili namerno pogrešno protumačio svetu sliku ili dramski ritual. Ja sam ovaj postupak- nazvao »ikonotropija«. Ovakvi primeri se mogu naći u svim zbirkama religiozne literature i baš oni ukazuju na duboke promene koje je preživljavalo staro verovanje. Grčki mit je prepun ovakvih primera. Trouglasti Hefajstovi stolovi, na primer, koji se na znak bogova obrću oko sebe (Ilijada XVIII, 368), nisu, kao što dr Čarls Seltman nagoveštava u svom delu Dvanaest olimpijskih bogova, prethodnici automobila, već su to zlatni sunčani diskovi, tronošci, koji su verovatno predstavljali godinu sa tri godišnja doba, za koje je vreme Hefajstovom sinu dopušteno da vlada na ostrvu Lemno. Najzad i takozvano Paridovo suđenje, kada su boginje pozvale heroja da presudi koja je od njih najlepša i kad Parid predaje jabuku najlepšoj, predstavlja obrednu situaciju preživelu već u vreme Herodota i Hesioda. Te tri boginje su jedna trojna boginja: Atena — devica, Afrodita — Nimfa i Hera — starica, i pre će biti da je Afrodita obdarila Parida jabukom nego on nju. Ova jabuka, koja simboliše da je Parid stekao Afroditinu ljubav po cenu života, biće Paridu propusnica za Jelisejska polja, u zapadni voćnjak jabučar, određen samo za duše heroja. Postoje slični pokloni i u velškim i irskim mitovima, kao i poklon koji je Hesperida dala Heraklu; a tu je i jabuka kojom je Eva, »majka svega živog«, darivala Adama. Tako Nemesida, boginja svetog rastinja, koja je kasnije u mitovima postala simbol božanske osvete prema ponosnim kraljevima, nosi jabuku na grani, kao svoj dar herojima. Svi rajevi neolita i bronzanog doba su bili ostrva sa voćnjacima, a sama reč paradise znači »voćnjak«.
Prava nauka o mitovima treba da se zasniva na arheološkim studijama i uporednoj istoriji religije, a ne na pretpostavkama nastalim u psihijatrijskim ordinacijama. Iako sledbenici Junga smatraju da su mitovi »izvorna spoznaja predsvesne psihe, nevoljna svedočenja o nesvesnim psihičkim zbivanjima«, grčka mitologija nije bila ništa misterioznija po sadržaju od današnjih biračkih spiskova i uglavnom je nastala na teritoriji koja je održavala bliske političke odnose sa minojskom Kretom, zemljom koja je bila već toliko razvijena da je imala pisanu arhivu, četvorospratne zgrade sa sanitarnim cevima i vratima sa modernim kvakama, registrovane trgovačke firme, šah, zajednički sistem mera za dužinu i težinu i kalendar zasnovan na strpljivom astrološkom posmatranju.
Moj metod sastojao se u tome da prikupim u harmoničnu celinu sve rasute elemente svakoga mita, pomažući se manje poznatim varijantama koje bi mogle da doprinesu boljem razumevanju, i dam kako najbolje umem da antropološki i istorijski odgovor na neka pitanja. Duboko sam svestan da je ovo i suviše ambiciozan zadatak za jednog mitologa, ma kako dugo i ozbiljno radio. Biće svakako odstupanja, lutanja i netačnosti. Želim da istaknem da je svako tumačenje mediteranskih verovanja ili obreda koji prethode pisanim spomenicima zasnovano na pretpostavci. Ipak, otkako je moja krijiga prvi put izašla 1955, ohrabrilo me je što je E. Mejrovic u svome delu ''Akanska kosmološka drama'' (Faber i Faber) slično tumačio religiozne i društvene promene kod Akanaca. Akanski narod je proistekao iz jedne stare migraoije libijsko-berberskih srodnika prehelenskog stanovništva Grčke na jug—iz oaza Saharske pustinje (vidi 3, 3) u Timbuktu, gde su se ukrstili sa crnačkim plemenom na reci Niger. U jedanaestom veku naše ere oni su se pomerili još dalje na jug do današnje Gane. Kod njih su se održala četiri različita tipa kulta. Najprimitivniji obožavaju boginju Mesec kao trojnu boginju Ngama, veoma sličnu libijskoj Neit, kartaginskoj Tanit, kanaanskoj Anati i ranogrčkoj Ateni (vidi 8, 1). Za Ngamu se kaže da je rodila nebeska tela sopstvenim naporima (vidi 1, 1), a zatim oživela ljude i životinje ustrelivši im nepokretna tela svojim čarobnim strelama, odapetim s luka mladoga meseca. Kaže se još da njena ubilačka svojstva imaju moć da oduzmu život, što je i Artemidina osobina (vidi 22,1). Kraljevska princeza postaje devojka koja je pod zaštitom Ngamine mesečeve čarobne moći, sposobna da u vremenima neizvesnosti i opasnosti povede pleme u neku novu oblast i da u seobi sačuva sva plemenska božanstva skrivena u skrinju. Takva žena postaje kraljica majka, vojskovođa, sudija i sveštenica u novoj naseobini koju je osnovala. Božanstvo se prikazivalo kao životinja totem zaštićena tabuom, iako su te iste životinje lovili i prinosili na žrtvu; tako postaje razumljivo što su Pelazgi jedanput godišnje priređivali lov na sove, iako su bile svete ptice (vidi 97, 4). Tada, su stvorene i države na federalnoj osnovi, a božanstvo najmoćnijeg plemena postalo je državno božanstvo.
Drugi tip kulta svedoči o zbliženju Akana sa sudanskim poštovaocima Odomankoma, Boga-Oca, koji je svojeručno stvorio vasionu (vidi 4, c); izgleda da su Akane predvodile vojskovođe birane među muškarcima i da su prihvatili sumersku sedmodnevnu nedelju. Mitski kompromis je postignut na taj način što je Ngama oživela Odomankomovu beživotinu tvorevinu; božanstvo svakog plemena postalo je jedna od planetarnih sila. Ove planetarne sile stvaraju muško-ženske parove, kao što pretpostavljam da se dogodilo i u Grčkoj kad je obožavanje Titana doprio sa Istoka (vidi 11, 3). Predstavnica Ngame, kraljica majka, svake godine stupa u sveti brak sa predstavnikom Odomankoma; ona se, u stvari, venčava sa izabranim ljubavnikom, koga na kraju godine sveštenici ubiju, raspore i oderu. Isto se, izgleda, događa i kod Grka (vidi 9, a i 21, 5).
U kultu trećeg tipa ljubavnik kraljice majke postaje kralj, on se smatra muškim vidom meseca i odgovara feničanskom bogu Balu Hamanu; a umesto njega, svake godine umire po jedan dečak u svojstvu lažnog kralja (vidi 30, 1). Kraljica majka poverava glavnu izvršnu vlast veziru a sama se usredsređuje na svoju funkciju vršenja obreda plodnosti.
U četvrtom tipu kulta, kralj, pošto je stekao prevlast nad nekolicinom manje značajnih kraljeva, ukida svoj mesečev vid božanstva i proglašava se kraljem sunca na egipatski način. (vidi 67, 1 i 2). Iako se i dalje svake godine održava svetkovina venčanja, ona ne zavisi više od meseca. Na ovom stupnju matrilokalnu svadbu smenjuje patrilokalna, a plemena poštuju svoje muške pretke kao heroje — isto što se događa i u Grčkoj — iako Akani nikada nisu zamenili obožavanje sunca obožavanjem boga-gromovnika.
Kod Akanaca se svaka promena u dvorskom ritualu tumačila kao odraz mitskog događaja na nebu. Tako, ako je kralj naimenovao dvorskog vratara i ukazao mu čast oženivši ga princezom, objavljeno je da se isto to dogodilo i božanskom vrataru. Verovatno je Heraklova ženidba boginjom Hebom i njegova vratarska služba kod Zeusa (vidi 145, i i j) bila odraz sličnog događaja na mikenskom dvoru, i da su božanske gozbe na Olimpu bile slične slavlju u Olimpiji koje se održavalo pod zajedničkim pokroviteljstvom zeusolikog visokog mikenskog kralja i glavne sveštenice iz Arga.
Duboko sam zahvalan Dženeti Sejmor-Smit i Kenetu Geju na pomoći koju su mi ukazali dok sam radio na ovoj knjizi, Petru i Laledži Grin za probno čitanje prvih nekoliko poglavlja, Frenku Sejmoru-Smitu što mi je slao grčke i latinske tekstove iz Londona, i mnogim prijateljima koji su mi pomogli da popravim prvo izdanje knjige.
Deya, Majorca, Španija
R. G.
*
Pošto sam pregledao izdanje Grčkih mitova iz 1958. godine, stekao sam zreliji sud o pijanom bogu Dionisu, Kentaurima i njihovim protivrečnim osobinama mudrosti i prestupništva, i o prirodi božanske ambrozije i nektara. Svi ovi momenti su usko povezani, jer su Kentauri poštovali Dionisa, čija se raspusna jesenja gozba zvala Ambrozija. Ja ne verujem više u to da su njegove Majnade, koje su razdražene jurile unaokolo, rastrzale životinje i decu (vidi 27, f), a posle se hvalisale kako su putovale u Indiju i vratile se odande (vidi 27, c), bile pijane isključivo od vina i piva od bršljana (vidi 27, 3). Dokazni materijal, sakupljen u mome delu ''Čime su se hranili Kentauri'' (Steps: Cassell and Co., 1957, strana 319—343), svedoči da su Satiri (iz plemena kozjeg totema), Kentauri (iz plemena totema konja), i njihove Majnade upotrebljavali ova pića da speru usta od mnogo jače droge, naime presne (sirove) gljive, ''amanita muscaria'', koja izaziva halucinantna stanja, bančenje do besvesti, proročanske vizije, neprirodnu erotsku moć i veliku snagu u mišićima. Nekoliko časova posle ovakve ekstaze nastupa potpuna otupelost čula; tim fenomenom može se objasniti kako je Likurg, naoružan jedino bičem za volove, doveo u red Dionisovu pijanu vojsku Majnada i Satira posle pobedonosnog povratka iz Indije (vidi 27, e).
Na jednom etrurskom ogledalu ugravirana je amanita. muscaria kod Iksionovih nogu; on je bio heroj iz Tesalije koji se hranio ambrozijom među bogovima (vidi 63, b). Nekoliko mitova (vidi 102, 126 i druge) potvrđuju moju teoriju da su njegovi potomci Kentauri jeli ovu gljivu. Prema nekim istoričarima, ovu gljivu, su upotrebljavali staronordijski ratnici da bi stekli neustrašivost i natprirodnu snagu u borbi. Ja sada verujem da su ambrozija i nektar bili otrovne gljive: amanita muscaria svakako; a možda i neke druge, naročito mala tanušna otrovna gljiva ''panaeolus papilionaceus'', koja izaziva bezbolne i izvanredno prijatne halucinacije. Gljiva slična ovoj pojavljuje se na atičkoj vazi, među kopitima Kentaura Nesa. »Bogovi« kojima su ambrozija i nektar bili isključivo namenjeni bili su svete kraljice i kraljevi preklasične ere. Kralj Tantal počinio je zločin (vidi 108, c) kad je prekršio tabu, pozivajući osobe nižega reda da s njim uživaju ambroziju.
Sveto kraljičanstvo i kraljevstvo propalo je u Grčkoj; ambrozija je tada postala, izgleda, tajna eleusinskih, orfičkih i drugih misterija posvećenih Dionisu. U svakom slučaju, oni koji su bili posvećeni morali su se zakleti da će kao tajnu čuvati šta su jeli i pili; zauzvrat su doživljavali nezaboravna priviđenja, a obećavana im je i besmrtnost. Ambroziju su davali pobednicima na olimpijskim takmičenjima trkača kao utešnu nagradu, zbog toga što pobeda više nije obezbeđivala pravo na kraljevstvo. Ta ambrozija bila je mešavina namirnica čija su početna slova značila grčku reč »gljiva«i, kako sam to dokazao u delu ''Čime su se hranili Kentauri''. Recept koji navode klasični pisci za nektar i cecyon, piće sa ukusom mentola koje je Demetra pila u Eleusini, isto se piše kao i reč »gljiva«.
Sam sam probao gljivu ''psilocybe'', koja izaziva halucinacije; božansku ambroziju koju od drevnih vremena upotrebljavaju Masateci, Indijanci iz Oaksake, provincije u Meksiku; tom prilikom sam čuo sveštenice kako prizivaju Tlaloka — božanstvo gljiva, i doživeo transcendentalna priviđenja. Zato se iskreno slažem sa R. Gordonom Vasonom, američkim istraživačem drevnih običaja, da su evropske ideje o raju i paklu ponikle iz sličnih misterija. Tlalok je rođen od munje kao i Dionis (vidi 14, c). Na starogrčkom, kao i na jeziku Masateka, reč gljiva znači "hrana za bogove". Tlalok je nosio venac od zmija; Dionis takođe (vidi 27, a). Tlalok je imao podvodno sklonište; Dionis takođe (vidi 27, e). Svirepi običaj Majnada da otkidaju glave isvojim žrtvama (vidi 27, f i 28, d) možda se alegorično odnosi na sasecanje klobuka svetih gljiva — jer se u Meksiku drška gljive nikad ne jede. Po predanju, Persej, sveti kralj iz Arga, preobraćen u obožavaoca Dionisovog kulta (vidi 27, i) nazvao je Mikenu po otrovnoj gljivi koju je našao u okolini, i pod kojom je otkriven izvor (vidi 73, r). Tlalokov amblem je bila gljiva; a i amblem Arga takođe. Iz usta Tlalokove gljive na fresci izbija mlaz vode. Sve ovo navodi na pitanje: da li je između evropske i američke kulture bilo dodira u bilo kom razdoblju ljudske istorije.
Ove teorije zahtevaju nova istraživanja, i ja zbog toga svoja otkrića nisam uneo u ovo izdanje. Svaka stručna pomoć radi rešavanja ovog pitanja dobro bi došla.
Deya, Majorca, Španija, 1960.
R. G.


NAPOMENA

Svaki je mit najpre ispričan u paragrafima označenim. slovima (a ... b ... c .. .). Zatim slede bibliografski podaci pod brojevima navedenim u tekstu. Na treće mesto dolaze objašnjenja podeljena u paragrafe koji su označeni brojevima (1, 2, 3,...). Kad sam navodio podatke iz nekog drugog odeljka, stavljao sam u zagradu broj mita i broj paragrafa, na primer: (43, 4), što znači da se podaci nalaze u paragrafu četiri trećeg odeljka (objašnjenja) 43. mita.MITOVI


1 PELAŠKI MIT O POSTANJU SVETA
U početku se boginja svih stvari, Eurinoma, podiže naga iz haosa, ali ne nađe ništa čvrsto na šta bi stala te zato odvoji vodu od neba, igrajući usamljena na talasima. Igrala je tako krećući se prema jugu, a vetar koji je pokretala svojom igrom učini joj se kao nešto novo i naročito, kao nadahnuće za stvaranje. Okrećući se oko sebe, ona dohvati severni vetar, protrlja ga rukama i, gle čuda! Pojavi se velika zmija Ofion. Da bi se zagrejala, Eurinoma poče da igra sve žešće i žešće, što kod Ofiona izazva pohotu, te on obvi njene božanske udove i spoji se s njom. Otada Severac, koga još zovu i Borej, poče da oplođava; zbog toga kobile često okreću svoje zadnjice vetru i ždrebe se bez pastuva.1 To je priča kako je Eurinoma zatrudnela.
b) Ona potom uze na sebe oblik golubice i; ležeći na talasima izvesno vreme, snese sveopšte jaje. Na njenu zapovest, Ofion se oko jajeta obavi sedam puta i grejao ga je dotle dok se ono ne rasprsnu i iz njega ne ispadnu Eurinomina deca — sve stvari koje postoje: sunce, mesec, planete i zvezde, zemlja sa svojim planinama, rekama, drvećem, biljem i životinjama.
c) Eurinoma i Ofion izabraše za svoj dom Olimp, ali Ofion tada poče da vređa Eurinomu, hvališući se kako je on sam stvorio Svemir. Na ovo ga ona smesta prignječi petom, izbi mu zube, pa ga zatim progna pod zemlju u mračnu pećinu.2
d) Zatim boginja stvori sedam planetarnih sila i nad svakom od njih postavi po jednu Titanku i Titana — Teu i Hiperiona za Sunce; Fojbu i Atlanta za mesec; Dionu i Krija za planetu Mars; Metidu i Koeja za planetu Merkur; Temidu i Eurimedonta za planetu Jupiter; Tetidu i Okeana za Venus; Reu i Krona za planetu Saturn.3
Prvi čovek beše Pelazg, praotac svih Pelazga; on je iznikao iz zemlje Arkadije, a za njim nikoše još neki. Pelazg ih nauči da grade kolibe, da se hrane žirom i da od svinjske kože šiju onakve tunike kakve još nose siromašni ljudi u Euboji i Fokidi.4

1. Plinije: Istorija prirode IV, 35 1 VIII, 67; Homer: Ilijada XX, 223:
2. Samo veoma oskudni fragmenti ovog prehelenskog mita zadržall su se u grčkoj književnosti, a najveći je Argonautica Apolonija sa Roda I, 496—505, i Cecesov ''O Likofronu'' 1191; ali mit je upleten u Orfičke misterije i može se restaurirati, kao gore. Iz Berosovih fragmenata i feničanske kosmogonije, koju navode Filon i Damaskije; Iz kanaanskih elemenata u jevrejskoj priči o stvaranju sveta; po Higinu (Fabula 197 — vidi 62, a); iz bojotijske legende o zmajevim zubima (vidi 58, 5); i.sa ranih ostataka ritualne umetnosti. Da su svi Pelazgi rođeni od Ofiona nagađa se zbog njihove zajedničke žrtve, Pelorije (Atenaj: XIV, 45, 639—40); Ofion je smatran za Pelora ili «ogromnu zmiju«.
3. Homer: Ilijada, V, 898; Apolonije sa Roda: II, 1232; Apolodor: I, 1, 3; Hesiod: Teogonija 133; Stefan Vizantijski sub Adana; Aristofan: Ptice 692; Klement iz Rima: Homilies VI, 4, 72; Proklo o Platonovom Timaju II, str. 307;
4. Pausanija: VIII, 1, 2.
*
1.U ovom prastarom verskom sistemu još nije bilo ni bogova ni sveštenika, već je postojala samo sveopšta boginja i njene sveštenice, pošto je žena bila vladajući pol, a muškarac samo njena preplašena žrtva. Očinstvo se nije poštovalo, a oplođavanje žene se pripisivalo vetru; moglo je da usledi i slučajnim gutanjem insekta; smatralo se, takođe, da žena može da se oplodi ako jede pasulj. Nasledstvo je prenošeno isključivo po majčinoj liniji, dok se zmija smatrala za reinkarnaciju mrtvih. Eurinoma ("velika lutalica«) bio je naziv za boginju vidljivog meseca; njeno sumersko ime bilo je Jahu ("uvažena golubica''), naziv koji je prešao na Jehovu kao tvorca. Marduk je na vavilonskim prolećnim igrama simbolično prepolovio golubicu kad je uveo novi poredak sveta.

2. Ofion, ili Borej, je zmija tvorac (demijurg) u jevrejskom i egipatskom mitu, a u ranoj umetnosti Sredozemlja boginja se stalno pojavljuje u njegovoj pratnji. Od zemlje rođeni Pelazgi, koji su tvrdili da su postali od Ofionovih zuba, verovatno su bili neolitski ljudi, prispeli na grčko kopno iz Palestine negde oko 3500. godine pre naše ere, a sedam stotina godina kasnije su ih rani Heleni — doseljenici iz Male Azije, prispeli preko Kiklada — zatekli na Peloponezu. Ali naziv »Pelazgi« se široko primenjivao na sve prehelenske stanovnike Grčke. Tako Strabon (V, 2, 4) navodi Euripida, koji objašnjava da su Pelazgi prihvatili naziv »Danajci« kad je Danaj došao u Arg sa svojih pedeset kćeri (vidi 60, f). To što im se pripisuje raskalašno ponašanje, odnosi se, verovatno, na njihov prehelenski običaj erotičnih orgija. (Herodot: VI, 137). Strabon u istom odeljku kaže da su oni koji su živeli u blizini Atene bili poznati kao Pelargi (''rode"); verovatno im je roda bila ptica-totem.

3. Titani ("gospodari") i Titanke imali su odgovarajuće parnjake u ranoj vavilonskoj i palestinskoj astrologiji, gde su bili božanstva koja vladaju sedmicom svete planetarne nedelje; verovatno da su ih uveli Kanaaniti i Hetiti prilikom naseljavanja Korintske prevlake, početkom drugog mileniijuma pre naše ere (vidi 67, 2) a može biti čak i rani Heleni. Ali kada je u Grčkoj prestao da vlada kult Titana, kad sedmodnevna nedelja nije više bila svojstvena zvaničnom kalendaru, neki pisci počeli su da navode dvanaest Titana, verovatno da bi odgovarali znacima Zodijaka. Hesiod, Apolodor, Stefan Vizantijski, Pausanija i drugi daju nepotpunu listu njihovih imena. U vavilonskom mitu, gospodari, vladari planeta Samas, Sin, Nergal, Bel, Beltis i Ninib bili su svi muškog pola, osim Beltis, boginje ljubavi. Ali u germanskoj nedelji, koju su Kelti preuzeli sa istočnog Sredozemlja, nedeljom, utorkom i petkom vladale su Titanke, dok su Titani vladali ostalim danima. Sudeći po božanskom svojstvu Ajolovih kćeri i sinova, svrstanih po parovima (vidi 43, 4) i po mitu o Niobi (vidi 77, 1), vidi se da je u vreme kada je ovaj sistem prvi put prodro iz Palestine u prehelensku Grčku, radi zaštiite boginja bilo dobro da bude uvek po jedan Titan i jedna Titanka. Ali ubrzo se njihov broj od četrnaest sveo na mešovitu grupu od njih sedmoro. Postojale su sledeće planetarne sile: Sunce za svetlost; Mesec za čini; Mars za rast; Merkur za mudrost; Jupiter za poredak; Venera za ljubav; Saturn za mir. Grčki klasični astrolozi usaglasili: su se sa vavilonskim, podelili planetarne sile Heliju, Seleni, Areju, Hermesu ili Apolonu, Zeusu, Afroditi i Kronu — čijim se latinskim imenima još uvek nazivaju dani u nedelji kod Francuza, Italijana i Španaca.

4. Najzad, govoreći mitološkim jezikom, Zeus je progutao Titane, pa čak i samoga sebe, budući da je i sam prvobitno bio Titan. Jevreji iz Jerusalima klanjaju se transcendentalnom bogu, koji u sebi sadrži planetarne sile nedelje: ova je teorija izražena u simbolima na sedmokrakom svećnjaku i u sedam stubova mudrosti. Sedam planetarnih stubova postavljenih u blizini konjskog groba kod Sparte bili su ukrašeni na starinski način, kako kaže Pausanija (III, 20, 9), a možda su imali veze i sa egipatskim obredima koje su doneli Pelazgi (Herodot: II, 57). Ne zna se jesu li ovu teoriju Jevreji pozajmili od Egipćana, ili Egipćani od Jevreja, ali bilo kako bilo, takozvani heliopoljski Zeus, o kome A. B. Kuk raspravlja u svome Zeusu (I, 570—76), bio je po svojim obeležjima egipatski i imao je na poprsju, kao glavne ornamente oklopa, sedam planetarnih sila; često su se i poprsja ostalih Olimpljana nalazila na ornamentima u pozadini. U Španiji, kod Tortosa, nađena je jedna bronzana statueta ovoga boga, a jedna druga otkrivena je u Biblosu, u Fenikiji. Mermerna nadgrobna spomen-ploča iz Marselja ima šest planetarnih poprsja i figuru Hermesa u prirodnoj veličini, koji takođe ima veliki značaj — verovatno kao osnivač astronomije. Isto tako je u Rimu Kvintus Valerije Soranus pripisivao Jupiteru svojstvo transcendentalnog božanstva, iako se u Rimu vreme nije računalo na sedmice kao u Marselju, Biblosu i, verovatno, Tortosu. Ali planetarne sile nikada nisu smele da vrše uticaj na zvanični olimpijski kult, pošto se smatralo da nisu grčke (Herodot: I, 131) pa, prema tome, ni patriotske. Aristofan kaže preko Trigala (Mir 403), da su Mesec i Sunce, »ta stara propalica«, skovali zaveru da izruče Grčku u ruke persijskih varvara.
5. Iz Pausanijinog tvrđenja da je Pelazg bio prvi čovek, može se zaključiti. da su se tragovi neolitske kulture održali u Arkadiji do u klasično doba.


2 HOMERSKI I ORFIČKI MITOVI O STVARANJU SVETA

Neki kažu da svi bogovi i sva živa bića vode poreklo iz vrela Okeana, koji je opasao svet, a da je Tetija bila majka sve njegove dece.1
b) Ali orfičari pričaju da se crnokriloj Noći, boginji pred kojom i Zeus oseća strah2, udvarao Vetar, pa je snela srebrno jaje u utrobi Mraka, a da se iz tog jajeta izlegao Erot, koga neki zovu Fan, i pokrenuo svet iz mirovanja. Erot je bio dvopolan i zlatokrili. Imao je četiri glave pa je ponekad rikao kao bik ili lav, a ponekad je siktao kao zmija ili blejao kao ovan. Noć, koja ga je nazvala Erikepaj i Protogen — Fajtont3, živela je s njim u pećini i pokazivala se u trojstvu kao Noć, Red i Pravda. Ispred pećine je sedela neizbežna majka Rea, udarajući u bronzani doboš, skrećući pažnju ljudi na svoja proročanstva. Fan je stvorio zemlju, nebo, sunce, mesec, ali je Trojna Boginja vladala svetom sve dok njen skiptar nije prešao u ruke Urana.*
1. Homer: Ilijada XIV, 201;
2. Ibid.: XIV, 261;
3. Orfički fragmenti 60, 61 i 70,
4. Ibid.: 66.
*
1. Homerov mit je jedna verzija pelaške priče o stvaranju sveta (vidi 1, 2), ako se uzme da je Tetija vladala morem kao Eurinoma, a Okean obgrlio Univerzum kao Ofion.

2. Orfički mit je verzija na kojoj se oseća uticaj kasnije mističke doktrine o ljubavi (Erot) i teorije o odnosu polova. Srebrno jaje koje je snela Noć jeste Mesec, jer je srebro mesečev metal. Kao Erikepaj (''onaj koji se hrani vresom"), ljubavni bog Fan ("onaj koji obelodanjuje«) sin je Velike Boginje (vidi 18, 4), predstavljen kao nebeska pčela koja jako zuji. Košnica je smatrana idealnom organizacijom, a to potvrđuje i mit o zlatnom dobu, kad je med kapao sa drveća (vidi 5, b). Rea je udarala u svoj bronzani bubanj da bi sprečila pčele da se roje na pogrešnom mestu, a i da bi rasterale zle duhe, a to su činili i oni što su u misterijama rikali kao bikovi. Kao Protogen — Fajtont ("prvorođeni koji blista«), Fan je Sunce, koga su orfici načinili simbolom svetlosti (vidi. 28, d), a njegove četiri glave u vidu simboličkih zveri predstavljaju četiri godišnja doba. Prema Makrobiju, kolofonsko svetilište poistovećuje ovoga Fana sa transcendentalnim bogom Iao: Zeus (ovan) Proleće; Helije (lav) Leto; Had (zmija) Zima; Dionis (bik) Nova godina. Prenošenje skiptra Noći na Urana prati prodiranje patrijarhata.


3 OLIMPIJSKI MIT O STVARANJU SVETA

U početku svih stvari Majka Zemlja izdigla se iz Haosa i rodila u snu Urana. Gledajući je s ljubavlju sa planine, Uran prosu plodnu kišu na njene tajne pukotine, i ona porodi travu, cveće i drveće, zajedno sa zverinjem i pticama. Ova kiša učini da poteknu reke i da se šupljine ispune vodom, te tako postadoše mora i jezera.
b) Njena prva deca — poluljudi — behu storuki džinovi Brijarej, Gig i Kot. Zatim se pojaviše tri jednooka kiklopa, koji su bili graditelji džinovskih zidova i majstori kovači, najpre u Trakiji, a kasnije na Kreti i u Zikiji.1 Njihove sinove je Odisej susreo na Siciliji.2 Kiklopi su se zvali Bront, Sterop i Argej, a njihovi duhovi su obitavali u vulkanskim grotlima Etne sve dok ih Apolon nije poubijao da bi osvetio smrt Asklepija.
c) Libijci, međutim, smatraju. da se Garamant rodio pre storukih, i da je, kad se digao iz ravnice, ponudio Majci Zemlji slatki žir na žrtvu.3
1. Apolodor: I, l—l; Euripid: Chrysippus, navodi ga Sekst Empiriic, str. 751; Lukretije: I, 250 1 II, 991;
2. Homer: Odiseja IX, 106—566; Apolodor: III, 10, 4;
3. Apolontie sa Roda: IV, 1493; Pindar: Fragment 84, Izd. Bergk.
*
1. Ovaj patrijarhalni mit o Uranu opšte je prihvaćen u vreme olimpijskog religioznog sistema. Uran, čije je ime počelo da znači »nebo«, zauzeo je, izgleda, položaj Prvog Oca pošto je poistovećen sa pastirskim bogom Varunom, jednim arijskim muškim trojstvom. Njegovo grčko ime je oblik muškog roda od Urana »kraljica planina«, "kraljica leta«, "kraljica vetrova-" ili ''kraljica divljih volova'', a Urana je bila orgastička boginja leta. Uranova ženidba s Majkom Zemljom obeležava rano helensko nadiranje u severnu Grčku, što je dalo povoda Varunovim obožavaocima da ga smatraju ocem starosedelačkih plemena, iako su ga priznali sinom Majke Zemlje. Prema ispravci ovog mita, zabeleženoj kod Apolodora, Zemlja i Nebo su se odvojili u smrtnoj zavadi, a zatim se ponovo sjedinili u ljubavi. Ovo se pominje i kod Euripida (Mudra Melanipa, fragment 484, izd. Nauck) i kod Apolonija sa Roda (Argonautica I, 494). Borba na smrt označavala je sukob matrijarhata i patrijarhata izazvanog prodorom Helena. Gig ("rođeni od zemlje«) ima još jedan oblik gigas ("džin"), a džinove su u mitografiji vezivali za planine severne Grčke. Brijarej (''jaki'') nazvan je još i Ajgajon (Ilijada I. 403), i njegov narod može biti libijsko-trački, a Egejsko more dobilo je ime po njihovoj boginji, kozi Ajgis (vidi 8, 1). Kot je rodonačelnik Kotijaca, koji su se klanjali orgastičkoj boginji Kotiti i širili njen kult po Trakiji i duž severozapadne Evrope. Ovo pleme nosi naziv »storuki«, verovatno zbog toga što su sveštenice bile organizovane u družine od pedeset, kao danaide i nereide, a možda i zato što su muškarci bili organizovani u ratničke grupe od stotinu kao rani Rimljani.

2. Kiklopi su, izgleda, bili strukovno udruženje helenskih kovača bronze. Kiklopi znači »prstenooki«, jer su, izgleda, imali prstenast znak tetoviran na čelu u čast sunca, izvora vatre za topionice; Tračani se tetoviraju sve do u klasična vremena (vidi 28, 2). Koncentrični krugovi su deo misterije kovačkog zanata; da bi iskovao posude, štitove ili obredne maske, kovač je upisivao krug oko centra na pljosnatom disku na kome je radio. Kiklopi su nazvani jednookima i zbog toga što su kovači zatvarali jedno oko da bi ga zaštitili od varnica. Kasnije im se poreklo zaboravilo, a mitografi su ih u mašti smestili u grotlo Etne, da bi objasnili odakle potiču dim i vatra koji, kuljaju iz kratera (vidi 35, 1). Postojala je bliska kulturna veza između Trakije, Krete i Likije. Kiklopi su biili poznati u svim ovim zemljama. Rana helenska kultura dopirala je i do Sicilije; ali, kako je Samuel Batler prvi pretpostavio, vrlo je verovatno da Odisejev boravak na Siciliji objašnjava i tamošnje prisustvo Kiklopa (vidi 170, b). Imena Bront (''grom''), Sterop (''munja'') i Argej (''sjaj'') su kasnije izmišljena.

3. Garamant je rodonačelnik libijskih Garamantijaca, koji su zauzeli oazu Džado, južno od Fezana. Njih je pokorio rimski general Balbus, devetnaeste godine pre naše ere. Smatra se da su kušitsko--berberskog soja i da su u drugom veku pre naše ere podlegli Lemta-Berberima. Kasnije su se stopili sa crnim urođenicima na južnoj obali Gornjeg Nigera i usvojili njihov jezik. Održali su se do današnjih dana u jednom selu imenom Koromanc. »Garamante« se izvodi iz reči gara, man i te, što znači »ljudi države Gara«. Izgleda da je Gara boginja Ker ili »Q Re« ili »Kar« (vidi 82, 6 i 86, 2), po kojoj su Karijci dobili ime, a vezuju je za pčelarstvo. Pitomi žir, glavna hrana u antičkom svetu, prethodio je žitaricama i uspevao u Libiji. Garamantsko naselje Amon bilo je vezano sa naseobinom Dodona u severnoj Grčkoj verskim savezom, koji, po rečima Ser Flindersa Petrija, verovatno vodi poreklo iz ranog trećeg milenijuma pre naše ere. Oba su mesta imala kao svetilište po jedan stari hrast (vidi 51, a). Herodot opisuje Garamantijce kao miroljubive ali veoma snažne ljude koji su negovali urminu palmu, gajili zito i čuvali stoku (IV, 174 i 183).


4 DVA FILOZOFSKA MITA O STVARANJU SVETA

Neki kažu da je prvo bio Mrak, a da je iz Mraka iskočio Haos. Iz jedinstva Mraka i Haosa izašli su Noć, Dan, Pakao i Vazduh.
Iz sjedinjavanja Noći i Ereba (Pakla) rodili su se Kob, Starost, Smrt, Umorstvo, Čednost, San, Snovi, Svađa, Beda, Srdžba, Osveta, Radost, Sažaljenje, tri Suđaje i tri Hesperide. Iz sprege Vazduha i Dana rodili su se Majka Zemlja, Nebo i More.
Iz spoja Vazduha i Majke Zemlje stvoreni su Strava, Obmana, Ljutnja, Nesloga, Laž, Kleveta, Osveta, Neumerenost, Kavga, Sporazum, Zaborav, Strah, Bitka; a takođe i Okean, Metida i drugi Titani, i najzad Tartar i tri Erinije ili Furije.
Iz sjedinjavanja Tartara i Zemlje rodiše se džinovi.
b) More i njegove reke porodiše Nereide, boginje mora. Ipak smrtnih ljudi još nije bilo, sve dok ih, po dozvoli boginje Atene, Prometej, sin. Japetov, nije načinio po obličju bogova. Zato je upotrebio glinu i vodu iz reke Panopeje u Fokidi, a život im je udahnula Atena.1
c) Drugi su rekli da se bog svih stvari — ma ko on bio, jer ga neki nazivaju i Prirodom — pojavio iznenada iz Haosa, odvojio zemlju od nebesa, vodu od zemlje, i gornji vazduh od donjeg. Pošto je razlučio ove elemente, uspostavio je među njima poredak koji vlada do danas. On je podelio zemlju na zone, neke veoma tople, neke vrlo hladne, a neke opet umerene; na zemlji je oblikovao ravnice i planine i odenuo ih travom i drvećem. Iznad zemlje je postavio nebeski svod, koji je podupro zvezdama i obeležio staništa za četiri vetra. On je, takođe, nastanio vode ribama, zemlju životinjama, a nebo suncem, mesecom i planetama, kojih je bilo pet. Na kraju je napravio čoveka — koji jedini od svih živih bića podiže lice nebu i posmatra sunce, mesec i zvezde. Tako su postanje čoveka bogu pripisivali oni koji nisu verovali da je Prometej, Japetov sin, napravio ljudsko telo od gline i vode i da čovekov duh poseduje izvesne lutalačke božanske elemente koje je još u trenutku postanja dobio od boginjinog duha.2
1. Hesiod: Teogonija 211—32; Higin: Fabule, predgovor; Apolodor: I, 7, 1;
Lukijan: Prometej na Kavkazu 13; Pausanija: X, 4, 3;
2. Ovidije: Metamorfoze: I—II.
*
1. U Hesiodovoj Teogoniji — na kojoj se zasniva prvi od ovih filozofskih mitova — apstrakcije se mešaju sa Nereidama, Titanima i Džinovima koje nije mogao da zaobiđe. I tri Suđaje i tri Hesperide su Trojna Boginja Mesec u njenom ovaploćenju boginje smrti.

2. Drugi. mit, koji nalazimo samo kod Ovidija, pozajmili su kasniji Grci iz vavilonskog epa o Gilgamešu, u čijem uvodu je zabeleženo predanje da je boginja Aruru prvog čoveka — imenom Eabani, stvorila od gline; iako je Zeus vekovima bio sveopšti gospodar, mitografi su morali da priznaju da je tvorac svih stvari, verovatno, bilo božanstvo ženskog roda. Jevreji, koji su nasledili »pelaški« ili kanaanski mit o stvaranju sveta, sukobili su se s istim problemom: u Knjizi postanja ženski »duh gospodnji« bdi nad vodama, iako nije taj duh sneo univerzalno jaje; Evi, Majci svega živog, naređeno je da prignječi Zmijinu glavu, iako Zmiji nije dosuđeno da obitava u paklu do kraja sveta.

3. Slično ovom, u talmudskoj verziji o stvaranju sveta arhangel Mihailo — Prometejev dvojnik, pravi Adama od praha, ali ne po zapovesti "matere svih stvari«, već po Jehovinoj zapovesti. Jehova zatim Adamu udahnjuje život i daje mu Evu, koja, kao Pandora, donosi zlo čovečanstvu (vidi 39, j).

4. Grčki filozofi prave razliku između ljudi koje je stvorio Prometej i nesavršenih bića stvorenih od zemlje. Ove druge je delom uništio Zeus, a delom zbrisao sa lica zemlje Deukalionov potop (vidi 38 c). Slična razlika postoji i u Knjizi postanja (VI 2—4) između ''sinova gospodnjih'' i "kćeri čovekovih'', kojima se oni žene.

5. Gilgameške tablice kasnijeg su datuma i nepouzdane; u njima je stvaranje postojećeg sveta pripisano Svetloj Materi Ništavila — "Aruru'' je samo jedan od mnogih boginjinih naziva — a osnovna tema je pobuna protiv matrijarhalnog poretka, koji bogovi novog patrijarhalnog reda opisuju kao potpunu zbrku. Bog grada Vavilona, Marduk, pobeđuje, tobože, boginju u vidu morske zmije Tijamata, a zatim drsko objavljuje da je on, i niko drugi, stvorio bilje, zemlju, životinje, ptice i čovečanstvo. Ovaj Marduk bio je bog skorojević, koji je tvrdio kako je on pobedio Tijamata i stvorio svet, a to je prethodno pripisivano bogu koji se zvao Bel-Bel — što predstavlja oblik muškog roda od reči Belili, koja je ime sumerske Boginje Majke. Prelaženje iz matrijarhata u patrijarhat izgleda da nije mimoišlo ni Mesopotamiju i odigravalo se, kao i svuda, na taj način što se pobunio kraljičin muž, na koga je ona prenela izvršnu vlast time što je dozvolila da uzme njeno ime, da nosi njenu odeću i rukuje svetim predmetima (vidi 136, 4).


5 PET LJUDSKIH VEKOVA

Neki tvrde da nije tačno da je Prometej stvorio ljude, niti da se ma koji čovek izlegao iz zmijinih zuba. Oni kažu da ih je sama od sebe rodila zemlja, kao svoje najbolje plodove, i to na najpovoljnijem mestu u Atici1, i da se prvi čovek Alalkomenej pojavio pored jezera Kopaida u Bojotiji pre nego što je i Mesec postao. On je bio Zeusov savetnik u njegovim sukobima sa Herom i Atenin vaspitač dok je još bila devojčica.2
b) Ovi ljudi su bili takozvana zlatna rasa, podanici Krona, a živeli su bezbrižno i nisu morali da rade; hranili su se slatkim žirom, divljim voćem i medom koji je kapao sa drveća, pili ovčije i kozje mleko i nikada nisu starili, mnogo su igrali i smejali se a smrt im nije teže padala od sna. Njih više nema, ali se njihov duh održao i ispoljava se u smernosti seoskog življa, u onima koji donose sreću i u zaštitnicima pravde.
c) Zlatnu je smenila srebrna rasa. Ljudi ove rase su takođe bili sazdani po božanskom liku, a jeli su hleb. Bili su potpuno odani svojim majkama i nikada nisu smeli da ih ne poslušaju, iako su mogli da dožive i stotinu godina. Bili su svađalice i glupi i nisu prinosili žrtve bogovima, ali zato nisu ni ratovali među sobom. Zeus ih je sve uništio.
d) Zatim je došla bronzana rasa ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili naoružani bronzanim oružjem. Jeli su meso i hleb i uživali u ratovanju, bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila Crna Smrt.
e) Četvrta rasa ljudi bila je takođe bronzana, ali su to bili plemenitiji i otmeniji ljudi. Očevi su im bili bogovi, a matere smrtne žene. Oni su se slavno borili kod opsade Tebe, učestvovali u argonautskom pohodu i u trojanskom ratu. Oni su postali Heroji i borave na Jelisejskim poljima.
f) Peta ljudska rasa je savremena, gvozdena. To su bezvredni naslednici četvrte rase. Oni su degenerisani, svirepi, nepravedni, zlonamerni, puteni, neposlušni sinovi, izdajice.3
1. Platon: Meneksen 6—7;
2. Hipolit: Opovrgavanje svih jeresi V, 6, 2; Eusebije: Pripreme za Bibliju III, 1. 3;
3. Hesiod: Poslovi i dani 109—201, uz sholijast.
*
1. Iako mit o zlatnom veku potiče, verovatno, iz tradicije o potčinjenosti plemena boginji pčela, svirepost njene vladavine u vreme koje je prethodilo dobu zemljoradnje bila je zaboravljena u vreme Hesioda a ostala je samo kao idilična predstava da su ljudi nekad živeli u slozi kao pčele (vidi 2, 2). Hesiod je bio siromašan zemljoradnik i težak život ga je učinio pesimistom. Mit o srebrnom veku očigledno govori o matrijarhalnom uređenju — onakvom kakvo se u klasično vreme još održalo kod Pikta na Crnom moru (vidi 151 e), kod nekih plemena na Balearima, u Galiciji i Zalivu Sirte; kod tih plemena muškarci su bili potčinjeni pol, iako se znalo za zemljoradnju, a ratovi su bili retki. Srebro je metal posvećen boginji Mesec. Treća rasa bill su najraniji helenski osvajači; njihovo doba je bronzano doba stočara, koji su usvojili kult jasenove boginje i njenog sina Posejdona (vidi 6, 4 i 57, 1). Četvrta rasa su bili kraljevi ratnici mikenske epohe. Peti su bili Dorei iz dvanaestog veka pre naše ere, koji su upotrebljavali gvozdeno oružje i koji su uništlli mikensku civilizaciju.
Alalkomenej (»čuvar«) izmišljena je ličnost; to je oblik muškog roda od imena Alalcomeneis, kako nazivaju Atenu (Ilijada IV, 8) kao zaštitnicu Bojotije. Alalkomenej služi za to da bi se potkrepila patrijarhalna dogma fabulom čiji je smisao da žena, pa čak ni boginja, ne može postupiti mudro bez saveta muškarca, i da su boginja Mesec, a i sam Mesec, kasnije Zeusove tvorevine.


6 KASTRIRANJE URANA

Uran je izrodio Titane sa Majkom Zemljom, pošto je svoje buntovne sinove Kiklope strpao u Tartar, u sumorni podzemni svet, koji je toliko udaljen od zemlje koliko je zemlja udaljena od neba. Nakovnju bi bilo potrebno da pada devet dana da bi stigao na dno. Da bi se osvetila, Majka Zemlja je nagovorila Titane da udare na oca, a oni su to i učinili. Predvodio ih je Kron, koji je bio najmlađi od njih sedmorice i koga je majka naoružala kremenim srpom. Oni su iznenadili Urana na spavanju i nemilosrdni Kron ga je kremenim srpom kastrirao, zgrabio njegove genitalije levom rukom (od tada se leva ruka uvek smatrala kao rđav predznak) i bacio ih u more pored rta Drepanum. Ali kapi krvi iz rane padoše na Majku Zemlju, i ona rodi tri Erinije, furije koje osvećuju zločine roditeljoubistva i krivokletstva; one su se zvale Alekta, Tisifona i Megajra. Nimfe jasenovog drveta, nazvane Melije, takođe su rođene iz ove krvi.
b) Titani su tada pustili Kiklope iz Tartara i poverili svu vlast Kronu.
Ali čim je postao vrhovni gospodar, Kron ponovo strpa Kiklope u Tartar zajedno sa Storukima i, uzevši svoju sestru Reu za ženu, zavlada Elidom.1

1. Hesiod: Teogonija 133—87 i 616—23; Apolodor: I, 1, 4—5; Servije uz Vergilijevu Ajneidu V, 801.
*
1. Hesiod, koji je zapisao ovaj mit, bio je Kadmenjanin, a Kadmenjani su došli iz Male Azije (vidi 59, a), verovatno posle propasti Hetitske imperije, i doneli sa sobom priču o kastriranju Urana. Ipak se zna da ovaj mit nije izvorno hetitski, jer je pronađena i ranija huritska verzija. Hesiodova verzija verovatno govori kako su ratnici prehelenskih naseobina u južnoj i središnoj Grčkoj, čija su vladajuća plemena podržavala kult Titana, sklopili među sobom savez da bi se oduprli ranim helenskim zavojevačima, sa severa. Taj savez je uspešno odbranio čitavu Grčku, ali su zato njegovi pripadnici zahtevali da starosedeoci sa severa, koje su oslobodili tom priilikom, priznaju njihovu vlast. Kastriranje Urana nije moralo biti metaforičko ako pretpostavimo da su neki od pobednika poreklom iz istočne Afrike, gde do današnjih dana ratnici Gala nose u rat minijaturne srpove da bi kastrirali svoje neprijatelje; postoje srodnosti istočno afričkih religioznih obreda sa obredima drevne Grčke.

2. Kasniji Grci su Kronovo ime čitali Chronos, »Otac Vreme«, predstavljen sa svojim neumoljivim srpom. Međutim, otada je slikan sa vranom slično Apolonu, Asklepiju i Saturnu, a i drevnom britanskom bogu Branu; chronos verovatno znači »vrana«, kao latinska reč cornix i grčka korone. Vrana je bila proročka ptica, u koju se useljava duša žrtvovanog svetog kralja (vidi 25, 5, i 50, 1).

3. Tri Erinije ili Furije, koje su se rodile iz kapljica Uranove krvi, ovde su samo Trojna Boginja; to znači da su za vreme žrtvovanja kralja određenog da oplodi žitna polja i voćnjake, sveštenice Trojne Boginje morale nositi zastrašujuće Gorgonine maske kako bi zaplašile i odstranile profane namernike. Po svemu izgleda da su kraljeve genitalije bacane u more da bi se riibe brže mrestile. Osvetničke Erinije su, po shvatanju mitografa, bile opomena Zeusu, kako se ne bi drznuo da oduzme muškost Kronu srpom; ali njihova osnovna uloga je bila da osvete uvrede učinjene majci, ili onome koji traži zaštitu Boginje-Ognjišta (vidi 105, k, 107, d, 113, a), a ne da osvećuju oca.

4. Nimfe jasenovog drveta, tri Furije, daleko su milostivije: sveti kralj bio je posvećen jasenovonn drvetu, koje se ranije upotrebljavalo u svetkoviriama radi izazivanja kiše (vidi 57, 1). U Skandinaviji je jasen postao drvo sveopšte čarolije; tri Norne, ili Suđaje, dele pravdu pod jasenovim drvetom, koje je Odin, prisvajajući očinstvo svekolikom čovečanstvu, pretvorio u svog čarobnog paripa. Mora biti da su i u Grčkoj i u, Libiji prvo samo žene činodejstvovale u ceremonijama za izazivanje kiše.

5. Izgleda da su se neolitski koštani srpovi, sa zupcima od kremena ili opsidijana, primenjivali u ritualne svrhe, još dugo pošto su bronzani i gvozdeni srpovi postali alatke koje su se upotreblja-vale u zemljoradnji.

6. Kod Hetita je Kumarbi (Kron) odgrizao genitalije nebeskom bogu Anu (Uranu), progutavši tada nešto semena, a ostatak ispljunuo na planinu Kansuru, iz čega je iznikla boginja; tako začetog boga Ljubavi od Kumarbijevih bedara odsekao je Anuov brat Ea. Ova dva rođenja su Grci spojili u priču o Afroditi, koja se digla iz mora oplođenog Uranovim odsečenim genitalijama (vidi 10, b). Kao što je Zeus ponovo rodio Dionisa iz svojih bedara (vidi 27, b), tako je i Kumarbi osloboden još jednog deteta koje su mu odsekli od bedara i koje jezdi, na plamenim kolima što ih vuče bik i stiže u pomoć Anu. »Nož koji je odvojio zemlju od neba- pojavljuje se u istoj priči kao oružje kojim je uništen Kumarbijev sin, od Zemlje rođeni džin Ulikumi (vidi 35, 4).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

7 SVRGAVANJE KRONA

Kron se oženio svojom sestrom Reom, kojoj je posvećen hrast.1 Ali Kronu je Majka Zemlja prorekla da će ga jedan od njegovih sinova smaknuti s vlasti, a to mu je potvrdio i otac Uran na samrti. Zbog toga je on svake godine proždirao decu koju mu je Rea rađala: najpre Hestiju, zatim Demetru, potom Hada, najzad Posejdona.2
b) Rea je bila ogorčena. Ona je rodila trećeg sina, Zeusa, u mrkloj noći, na planini Likaj, u Arkadiji, na mestu gde ni senka žive duže nije pala3, i, pošto ga je okupala u reci Nedi, poverila ga je Majci Zemlji, koja ga je odnela u Likt na Kretu i sakrila u pećinu planine Dikte. Majka Zemlja je Zeusa ostavila nimfi jasenovog kulta, po imenu Adrasteji, i njenoj sestri Iji da ga neguju. One su bile kćeri Meliseja i kozje nimfe Amalteje. Zeus se hranio medom i pio Amaltejino mleko zajedno sa kozjim Panom, svojim bratom po usvojenju. Zeus je bio zahvalan nimfama što su GA negovale i kada je postao gospodar sveta, postavio je lik Amalteje među zvezde kao sazvežđe Jarac.4 Zeus je od Amalteje pozajmio jedan od njenih rogova koji je podsećao na kravlji, i dao ga Melisejevim kćerima; taj rog je postao čuvena Kornukopija, ili rog obilja, uvek pun hrane i pića po želji svojih vlasnica. Ali neki kažu da je Zeusa dojila krmača, da je jahao na njenim leđima i da je izgubio svoju pupčanu vrpcu kod Omfaliona u blizini Knosa.5
c) Oko Zeusove zlatne kolevke, koja je bila okačena o drvo (tako da Kron nije mogao da je pronađe ni na nebu ni na zemlji ni na moru), stajali su Reini sinovi, naoružani Kureti. Oni su udarali kopljima o štitove i galamili da bi prigušili njegov detinji plač, kako ga Kron ne bi čuo izdaleka. Jer, Rea je u pelene uvila kamen i dala ga Kronu na gori Taumasija u Arkadiji; on ga je progutao, misleći da je to mali Zeus. Ipak, Kron je naslutio šta se zbilo i tragao je za Zeusom, koji je sebe pretvorio u zmiju a svoje dadilje u mečke; odatle sazvežđe Zmija i Medved.6
d) Zeus je živeo među pastirima u planini Ida u jednoj pećini sve do svoje zrelosti, a tada je počeo da se udvara titanki Metidi, koja je živela pored pritoke Okeana. Po njenom savetu, on je pohodio Majku Reu i zatražio da postane Kronov sluga, čija je dužnost da mu dodaje pehare. Rea je bila spremna da pomogne Zeusu u osveti; ona mu je nabavila sredstvo za povraćanje, a Metida mu je pokazala kako da ga pomeša s Kronovom medovinom. Pošto se dobro napio, Kron poče da povraća, najpre kamen, a potom Zeusovu stariju braću i sestre. Oni izleteše nepovređeni, a iz zahvalnosti zamoliše Zeusa da ih povede u borbu protiv Titana, koji izabraše za vođu džinovskog Atlanta, jer je Kron već bio prešao vrhunac svoje moći.7
e) Rat se vodio deset godina. Majka Zemlja najzad proreče svom unuku Zeusu pobedu ako stupi u savez sa onima koje je Kron zatvorio u Tartar; zato Zeus, najpre u tajnosti, ode do Kampe, stare ključarke Tartara, i ubije je. Našavši ključeve od Tartara, on oslobodi Kiklope i Storuke, pa ih onda osnaži božanskom hranom i pićem. Zauzvrat Kiklopi Zeusu dadoše munju kao oružje za napad, Hadu dadoše nevidljivi šlem, a Posejdonu trozubac. Trojica braće održaše ratni savet. Posle toga Had se, nevidljiv, približi Kronu i ukrade mu oružje, a dok mu je Posejdon, preteći trozupcem, odstranjivao pažnju, Zeus pogodi Krona gromom. Sad trojica Storukih potegoše stene i počeše da ih bacaju na preostale Titane, koje iznenadna dreka kozjeg Pana ispuni strahom. Bogovi sad navališe da ih gone i tako Krona i sve potučene Titane, osim Atlanta, prognaše na britansko ostrvo na dalekom zapadu (a drugi pričaju da su ih zatvorili u Tartar, gde su ih dobro čuvali Storuki) te nikada više nisu uznemiravali Heladu. Atlant je, kao ratni vođa, primerno kažnjen time što mu je naređeno da drži nebo na svojim plećima; Titanke su, međutim, bile pošteđene zbog Metide i Ree.8
j) Sam Zeus je u Delfima postavio kamen koji je Kron izbljuvao.Tamo ga stalno natapaju uljem i prinose na žrtvu povesma neopredene vune.9
g) Neki kažu da Kron nije ni pojeo ni izbljuvao Posejdona, nego da mu je Rea dala da pojede ždrebe, a Posejdona sakrila u konjsko krdo.10 A ljudi sa Krete, koji su lažovi, pričaju da se Zeus rađa svake godine u istoj pećini, uz blesak munje i potok krvi; i da svake godine umire i biva sahranjen.11
1. Sholijast uz Apolonija sa Roda: I, 1124;
2. Apolodor: I, 1, 5; Hesiod: Teogonija 453—67;
3. Polibije: XVI, 12, 6; Pausanija: VIII, 38, 5;
4. Higin: Pesnička astronomija II, 13; Arat: Fajnomena. 163; Hesiod: loc. cit.;
5. Filemon: Pterygium Fragment I, 1; Apolodor: I, 1, 6; Atej: 375, t i 376, a; Kalimah: Himna Zeusu 42:
6. Hesiod: 485; Apolodor: I. 1, 7; Prvi vatikanski mitogral: 104; Kalimah: Himna Zeusu 52; Lukretije: II,
633—9; Sholijast o Aratu: V, 46; Higin: Fabula 139;
7. Higin: loc. cit.; Apolodor: loc. cit.; Hesiod: loc. cit.;
8. Hesiod: loc. cit.; Higin: Fabula 118; Apolodor: I, 1, 7 1 I, 2, 1; Kalimah: Himna Zeusu 52; Diodor sa
Sicilije: V, 70; Eratosten: Catasterismoi 27; Pausanija: VIII, 6, 2; Plutarh: Zašto proročišta ćute 16;
9. Pausanija: X, 24, 5;
10. Ibid: VIII, 8, 23;
11. Antonije Liberal: Preobraženja 19; Kalimah: Himna Zeusu s.
*
1. Rea, koja se, kao Titanka, sedmog dana sparila sa Kronom, može se uporediti sa Dionom ili Dijanom, Trojnom Boginjom golubovog i hrastovog kulta (vidi 11, 2). Kosir koji nosi Saturn, Kronov latinski parnjak, ima oblik vraninog kljuna, i, kako izgleda, upotrebljavan je u sedmom mesecu godine koja je imala trinaest meseci, da bi se očistio hrast od imele (vidi 50, 2), baš kao što se obredni srp upotrebljavao za otkos prvog žitnog klasa. To je bio mig za žrtvovanje kralja posvećenog Zeusu; i u Ateni je poštovan Kron, koji je imao zajednički hram sa Reom, i kao Sabazije, bog ječma, on je svake godine bivao u žitnom polju iskasapljen i oplakan kao Oziris ili Litirses ili Maneros (vidi 136, e). Ali u vreme na koje se odnose ova tri mita, kraljevima se dozvoljavalo da SVOJU vladavinu produže tokom velike godine od stotinu mesečevih mena i da, umesto sebe, žrtvuju dečaka kao godišnju žrtvu; od tada je Kron slikan kako jede svoju decu da bi izbegao zbacivanje s vlasti. Porfirije (''On Abstinence'' II, 56) beleži da su kretski kureti u drevna vremena imali običaj da prinose decu na žrtvu Kronu.

2. Na Kreti su vrlo rano počeli jaretom zamenjivati ljudsku žrtvu; u Trakiji je to bilo muško tele, kod Ajoljana, koji su poštovali Posejdona, ždrebe, ali u zabačenim krajevima Arkadije dečake su još uvek žrtvovall pa i jeli, čak i u novoj eri. Nije razjašnjeno da li je elijski obred bio kanibalistički ili su se, pošto je Kron bio Titan kome je bila posvećena vrana, vrane hranile umorenom žrtvom.

3. Amaltejino ime »nežna« pokazuje da je ona bila devica-boginja; Ija je bila orgastička nimfa-boginja (vidi 56, l); Adrasteja znači "neizbežna", proročica, starica-jesen. Zajedno, one čine mesečevo trojstvo. Kasniji Grci poistovećuju Adrasteju sa pastoralnom boginjom Nemesidom, boginjom jasenovog drveta, koja daruje kišu, a zatim postaje boginja osvete (vidi 32, 2). Ija je u Argu slikana kao razjarena bela krava — na kovanom novcu sa Krete iz Fajsta prikazuju je kako doji Zeusa, dok je Amalteja, koja je živela na "Kozjem bregu'', predstavljana uvek kao koza; Melisej (»medeni čovek«), koga su i Adrasteja i Ija smatrale svojim ocem, bio je, u stvari, njihova majka — Melita, boginja-kraljica pčela, koja je svake godine ubijala svog mužjaka. Diodor sa Sicilije (v. 70) i Kalimah (Himna Zeusu 49) tvrde da su pčele hranile malog Zeusa. Ali Zeusova pomajka je, ponekad, slikana kao krmača, jer je i to bio jedan od amblema Boginje Starice (vidi 74, 4 i 96, 2); na Kidonskim kovanicama Zeusa doji kučka, kao što je dojila i Neleja (vidi 68, d). Medvedice su Artemidine životinje (vidi 22, 4 i 8, c) — Kureti prisustvuju kad se Artemidi prinose žrtve paljenice — a Zeus kao zmija je Zeus Ktesije, zaštitnik kuće i imovine, jer zmije uništavaju miševe.

4. Kureti su naoružani kraljevi drugovi, a zveckali su oružjem da bi odstranili zle duhove za vreme izvođenja obreda (vidi 30, a). Njihovo ime znači, kako su to kasniji Grci tumačili, "mladi ljudi koji su ostrigli kosu«, a verovatno je značilo »privrženici boginji Ker ili Kar«, što je u stvari široko rasprostranjena titula za Trojnu Boginju (vidi 57, 2). Herakle je preoteo Kornukopiju od bika Aheloja (vidi 142, d), a ogromni rogovi kretske divlje koze naveli su mitografe koji nisu znali mnogo o Kreti da Amalteji pripišu ogroman kravlji rog.

5. Izgleda da su Heleni, koji su nadirali, ponudili prijateljstvo prehelenskim ljudima titanskog kulta, ali su podaničke veze postepeno popuštale i Heleni su potpuno zavladali Peloponezom. Istoričar Tal iz prvog veka naše ere, koga navodi Tatijan u ''Poslanici Grcima'', kaže da je Zeus u savezu sa Storukima pobedio Titane iz Tesalije »322. godine pre opsade Troje«, što znači 1505. pre nove ere, a to baš nije najverodostojniji termin za širenje helenske moći u Tesaliji. Darivanje vlasti Zeusu podseća na sličan događaj u vavilonskom i kretskom epu, kad su Marduka ovlastili njegova starija braća Lahmu i Lahamu da se bori protiv Tijamata.

6. Bratstvo Hada, Posejdona i Zeusa podseća na muško trojstvo u Vedama — Mitre, Varuna i Indre (vidi 3, 1 i 132, 5), koje se javlja u hetitskom sporazumu iz vremena 1380. pre naše ere. U ovom mitu oni, izgleda, predstavljaju postepenost nadiranja Helena, koji su, kao što je poznato, nadirali u tri talasa, nazvana jonski, ajolski i ahajski. Prehelenski obožavaoci Boginje Majke pretopili su Jonce, koji su postali deca Ije; ukrotili su Ajoljane; ali pokleknuli su pred Ahajcima. Rane helenske poglavice, koje su postali sveti kraljevi hrastovog i jasenovog kulta, dobijali su zvanja »Zeus« i »Posejdon«, i bili primorani da umru na kraju vladaivine (vidi 45, 2). Oba ova drveta privlače munju i, prema tome, imaju svoj značaj u obredinria za kišu i vatru u celoj Evropi.

7. Pobeda Ahajaca dokrajčila je uobičajeno žrtvovanje kraljeva. Oni su Zeusa i Posejdona proglasili besmrtnima; obojicu su slikali naoružane munjom — sekira sa dvostrukom oštricom od kremena nekada je pripadala isključivo Rei, a u minojskoj i mikenskoj religiji muškarcima je čak uskraćivana upotreba sekire (vidi 131, 6).
Kasnije je Posejdonova munja preobražena u trozubac, koji je postao simbol morske plovidbe, a Zeus je zadržao svoj simbol vrhovne vlasti. Posejdonovo ime, koje se ponekad izgovaralo Potidan, možda je pozajmljeno od njegove božanske majke, po kojoj je nazvan grad Potidaja: "vodena boginja Ida'' — Ida je naziv za svaku šumovitu planinu. To što su Storuki čuvali Titane na dalekom zapadu može da znači da Pelazgi nisu napustili kult Titana i da su produžili da veruju u raj na dalekom zapadu, kao i da Atlant na svojim plećima drži svod. Među ostatke Pelazga spadaju i Kentauri iz Magnezije — centaur je možda reč srodna latinskoj reči centuria, ''ratnička grupa od stotinu ljudi''.

8. Reino ime je verovatno jedna varijanta od Era, »Zemlja«; glavna joj je ptica golub, a glavna životinja planinski lav. Demetrino ime znači »ječmena mati«; Hestija (vidi 20, c) je boginja domaćeg ognjišta. Kamen u Delfima koji se upotrebljavao pri svečanostima prizivanja kiše, izgleda da je bio veliki meteorit.

9. Dikta i Gora Likaj bile su drevna središta obožavanja Zeusa. Žrtve paljenice su verovatno prinošene na planini Likaj, u vreme kad nijedno živo biće ne baca senku — to znači u podne na dan letnje dugodnevice; ali Pausanija dodaje da u Etiopiji, ljudi nemaju senke dok je sunce u znaku Raka, a da na Gori Likaj nikad nemaju senke. On se možda vara; niko ko je zakoračio u sveti zabran na Gori Likaj nije ostao živ (Arat: Fajnomena 91), a zna se da.mrtvi nemaju senku (Plutarh: Grčka pitanja 39). Obično se smatralo da se pećina Psihra nalazi na planini Dikta, ali pošto još nije otkrivena — ili nije bila na tom području, ili nije uopšte postojala. Omfalion (»mali pupak«) verovatno je mesto nekog proročišta (vidi 20, 2).

10. Panov iznenadni vrisak kojim je zaplašio Titane postao je uzrečica i od nje je u engleskom jeziku nastala reč »panika« (vidi 26, c).

8 RODENJE ATENE
Prema Pelazgima boginja Atena rođena je u Libiji, pored jezera Tritona, gde su je našle i othranile tri libijske nimfe, odevene u jareću kožu.1 Još kao devojčica, slučajno je ubila svoju vršnjakinju Paladu dok su se igrale borbe kopljem i štitom i tako je, u znak žalosti, priključila Paladino ime svom imenu. Došavši u Grčku preko Krete, najpre je živela u gradu Ateni, pored bojotijske reke Triton.2
1. Apolonija sa Roda: IV, 1310:
2. Apolodor: III, 12,
3; Pausanija: IX, 13, S.
*
1. Platon je poistovetio Atenu, zaštitnicu Atene, sa libijskom boginjom Neit iz vremena u kome se još nije znalo za poreklo po ocu (vidi 1, 1). Neit je imala hram kod Saisa, gde je Solon. bio veoma lepo primljen samo zato što je bio Atenjanin (Platon: Timaj 5). Sveštenice boginje Neit, device, jedanput godišnje borile su se oružjem (Herodot: IV, 180) za položaj visoke sveštenice. Po Apolodorovoj oceni (III, 12, 3) prva bitka Atene i Palade je kasnija patrijarhalna verzija: on kaže da je Atena, koju je rodio Zeus a vaspitavao rečni bog Triton, slučajno ubila svoju polusestru Paladu, kćerku rečnog boga Tritona, jer je Zeus u trenutku kad se Palada spremala da udari Atenu, pred nju stavio svoj štit i tako joj skrenuo pažnju. Štit je, u stvari, torba od jareće kože u kojoj se nalazila zmija zaštićena gorgonskom maskom, a pripadala je Ateni mnogo ranije nego što je Zeus sebi počeo da pripisuje da je Atenin otac (vidi 9, d). Kecelje od jareće kože bile su uobičajena odeća libijskih devojaka, a Palada znači samo "devojče" ili »mladost«. Herodot piše (IV, 189): "Ateninu odeću i štit Grci su pozajmili od libijskih žena, koje su se sve tako odevale, s tom razlikom što su njihove kožne haljine bile oivičene kožnim resama a ne zmijama''. Etiopske devojke nose ovakvu odeću ukrašavajući je ponekad šljokicama koje predstavljaju simbole. Herodot dodaje da su i glasni pobednički poklici ololu, ololu, izgovarani u čast Atene (Ilijada, vidi VI, 297—301), libijskog porekla. Tritone znači »treća kraljica«, u stvari najstariji član trijade — mati devojke koja se borila sa Paladom, i kasnije odrasla u nimfu — to je u stvari isti odnos kao kod Demetre, čija se kći devojkom zvala Kora, a kao nimfa Persefona (vidi 24, 3).

2. Pronađena grnčarija pokazuje da se libijska migracija na Kretu obavila već oko 4000. g. pre nove ere: izgleda da je veliki broj libijskih izbeglica sa zapadne delte, koji su obožavali žensko božanstvo, stigao na Kretu u doba kad je Donji i Gornji Egipat silom ujedinjen pod vlasću prve dinastije, oko 3000. g. pre nove ere. Prvo minojsko doba počinje ubrzo posle toga i kretska kultura zahvata oblasti do Trakije i rane helenske Grčke.

3. Od ostalih mitoloških ličnosti, ime Palant imao je i jedan Titan; oženjen je rekom Stig i s njom rodio Zela ("odanost''), Kratosa ("snaga"), Bija (»sila«), i Niku (»pobeda«) (Hesiod: Teogonija 376 i 383; Pausanija: VII, 26, 5; Apolodor: 2, 2—4); Palant je, možda, jedna alegorija pelopskog delfina posvećenog mesečevoj boginji (vidi 108, 5). Homer naziva jednog drugog Palanta ''ocem meseca'' (Homerska himna Hermesu 100). Treći je izrodio pedeset Palantida, Tesejevih neprijateljica (vidi 97, g i 99, a), koje su, izgleda, u početku bile borbene sveštenice Atene. Četvrti je opisan kao Atenin otac (vidi 9, a).


9 ZEUS I METIDA

Neki Heleni kažu da je Atena imala oca po imenu Palanta, krilatog džina sa jarećim likom, koji je kasnije pokušao da je siluje i čije je ime ona dodala svome, pošto mu je odrala kožu i načinila od nje sebi štit, a njegova krila stavila na svoja ramena1; po drugima je štit od kože Meduse Gorgone, koju je Atena odrala pošto ju je Persej obezglavio.2
b) Drugi kažu da je njen otac bio Itonac, Iton, kralj Ftiotide, čiju je kćerku Ijodamu ona slučajno ubila time što joj je
dopustila da se noću krišom prokrade u sveti zabran, gde se, ugledavši Gorgoninu glavu3, skamenila od straha.
c) Međutim, ima ih koji tvrde da je Atena Posejdonova kći, ali da ga se odrekla i molila Zeusa da je usvoji, što je on rado učiinio.4
d) Atenine sveštenice pričaju ovu priču o njenom rođenju. Zeus je žudeo za titankom Metidom, a ona je na sebe uzimala razne oblike da bi mu izbegla, dok je najzad nije uhvatio te je tako zatrudnela. Jedno proročanstvo Majke Zemlje najavilo je da će to biti žensko dete a da će sledećeg puta Metida roditi sina kome je sudbina predodredila da smakne Zeusa, baš kao što je Zeus smakao Krona, a Kron u svoje vreme Urana. Zbog toga je Zeus medenim rečima prvo namamio Metidu u postelju, a onda je iznenada progutao i to beše Metidin kraj. Zeus je, međutim, kasnije tvrdio da mu Metida iz trbuha daje savete. Posle izvesnog vremena, dok je šetao pored obale jezera Triton, Zeus dobi napad glavobolje, izgledalo je da će mu prsnuti lobanja. Urlao je od bola, tako da je ceo nebeski svod odjekivao. Hermes je dotrčao i odmah otkrio uzrok Zeusove nevolje. Zeus nagovori Hefesta, neko tvrdi Prometeja, da donese čekić, i da mu načini rez na lobanji, odakle iskoči Atena uz snažan poklič i u punoj ratnoj opremi.5
1. Ceces: O Likofronu 355;
2. Euripid: Ion 995;
3. Pausanija: IX, 34, 1;
4. Herodot: IV, 180;
5. Hesiod: Teogonija 886—900; Pinđar: Olimpijske ode VII, 34; Apolodor:
1. 3. 6.
*
1. Dž. E. Harison pravilno objašnjava priču o Ateninom rođenju iz Zeusove glave kao očajnički pokušaj teologa da se nekako reše njenog matrijarhalnog porekla. To je, takođe, i dogmatsko nastojanje da se mudrost prikaže kao odlika muškaraca; jer dotle su samo boginje bile mudre. Hesiod je, u stvari, uspeo da u svojoj priči pomiri tri suprotna gledišta:
1. Atena, boginja grada Atene, bila je partenogena kći besmrtne Metide, Titanke četvrtog dana i planete Merkura, koji je prethodio svim mudrostlnia i znanju;
2. Zeus je progutao Metidu, ali zbog toga nije izgubio mudrost (tj. Ahajci su potiskivali kult Titana i svu mudrost pripisivali svom bogu Zeusu);
3. Atena je bila Zeusova kći (tj. Ahajci su se postarali da Atenjani priznaju Zeusovu patrijarhalnu prevlast).
On je uskladio mit, potkrepljujući ga odgovarajućim primerima:
Zeus proganja Nemesidu (vidi 32, b); Kron proždire rođene sinove i kćeri (vidi 7, a); Dionis se ponovo rađa iz Zeusovih bedara (vidi 14, c); a opisao je i prizor kako dva čoveka sekirama otvaraju glavu Majke Zemlje da bi oslobodili Koru (vidi 24, 3) — sličan prizor se može videti, na primer, i na bokalima za ulje u Bibliotheque Nationale u Parizu. Od toga vremena Atena je Zeusov poslušni tumač i dragovoljno se odriče svoga pravog porekla. Njoj služe sveštenici, a ne sveštenice.

2. Palada, u značenju "devica«, ime je koje ne odgovara krilatom džinu što nasrće na Ateninu nevinost. Ta priča o nasilju verovatno je izvedena prema slici koja prikazuje ritualnu svadbu Atene Lafrije sa kozjim kraljem (vidi 89, 4) posle oružanog sukoba sa suparnicom (vldi 8, 1). Ovaj libijski običaj jareće svadbe širio se po severnoj Evropi kao deo vesele majske svečanosti.

3. Atenino odbijanje da joj je Posejdon otac odnosilo se na jednu davnašnju promenu vlasti u gradu Ateni (vidi 16, 3).

4. Mit o Itonu (»čovek-vrba«) jeste predanje poniklo na osnovu tvrđenja Itonaca da su obožavali Atenu kao svoju zaštitnicu pre Atenjana. Itonovo ime pokazuje da je u Ftiotidi Ateni bila posvećena vrba, dakle isto drvo kao i Ateninoj dvojnici boginji Anati u Jerusalimu. Anatu su svrgli tek Jehovini sveštenici a plačnu vrbu na gozbi Tabernakula proglasili Jehovinim drvetom.

5. Čoveka koji bi, bez dozvole vlasnika, pokušao da dotakne plašt— tuniku čednosti od jareće kože libijskih devojaka — čekala je sigurna smrt. Zbog toga je iznad plašta i stajala zaštitna maska Gorgone, dok je u kožnoj kesi ili torbi bila skrivena zmija. Međutim, pošto je Atenin plašt opisivan kao štit, ja sam u Beloj Boginji (strana 279) izneo mišljenje da je to, u stvari, poklopac torbe za osvećeni disk; u sličnoj torbi bila je smeštena i Palamedova tajna azbuka, koju je, tobože, sam izmislio (vidi 52, a i 162, 5). Profesor Rihter smatra da su Ateninom štitu prethodili diskovi sa kiparskih figurina, slični po obličju čuvenom disku sa Fajsta, na koji je u spirali utisnuta sveta legenda. Štitovi heroja koje su Homer i Hesiod tako brižljivo opisivali izgleda da su bili izgravirani slikama, spiralno poređanim.

6. Ijodama, što je verovatno značilo »žensko tele Ije«, biće da je starinski kameni lik Boginje Mesec (vidi 56, 1), a priča o okamenjavanju Ijodame upozorava radoznale devojke šta će ih snaći ako prekrše tajnu misterije (vidi 25, d).

7. Pogrešno je misliti da je Atena jedino i prvenstveno boginja grada Atene. Njoj je bilo posvećeno nekoliko antičkih akropola, čak i u Argu (Pausanija: II, 24, 3). U Sparti (ibid: 3, 17, 1), Troji (Ilijada VI, 88), Smirni (Strabon: IV, 1, 4), Epidauru (Pausanija: II, 32, 5), u Trojzenu (Pausanija: III, 23, 10) i Feneji (Pausanija: X, 38, 5). Svi ti gradovi osnovani su u prehelensko doba.


10 SUĐAJE

Postojale su tri združene Suđaje, obučene u belo, koje je Ereb začeo sa Noći; zvale su se Klota, Lahesa i Atropa. Od njih je Atropa rastom najmanja, ali najstrašnija.1
b) Zeus, koji odmerava ljudske živote i obaveštava Suđaje o svojoj odluci, može ponekad i da promeni svoje mišljenje i ponekoga da spase smrti, ali samo dotle dok nit života, koju prede Klotina preslica a odmerava Lahesin aršin, ne dođe na domak Atropinih makaza. Ljudi, doduše, tvrde da i sami donekle mogu upravljati svojom sudbinom, izbegavajući nepotrebne opasnosti. Mlađi bogovi i ismejavaju Suđaje, a postoji i priča da je Apolon jednom zlonamerno napio Suđaje da bi spasao smrti svog prijatelja Admeta.2
c) Drugi, naprotiv, smatraju da je i sam Zeus pod vlašću Suđaja, kao što su Pitijine sveštenice priznale u jednom proročanstvu. Ta njihova vlast, tumači se time što Suđaje nisu Zeusova deca, nego su partenogeno začete kćerke velike boginje Potrebe, kojoj se čak ni bogovi ne protive i koju zovu »Jakom suđajom«.3
d) U Delfima se poštuju samo dve Suđaje — rođenja i smrti, a u Ateni se za najstariju smatrala Afrodita Uranija.4
1. Homer: Ilijada XXIV, 49; Orfička himna XXXIII; Hesiod: Teogonija 217 i 904, Heraklov štit 259;
2. Homer: Ilijada VIII, 61 i XXII, 209; XVI, 434 1 441—3; Vergilije: Ajneida X, 814; Homer: Odiseja I, 94, Ilijada IX, 411;
3. Ajshil: Prometej 511 i 515; Herodot: I, 91; Platon: Država X, 14—16;
Simonid: VIII, 20;
4. Pausanija: X, 24, 4, i I, 19, 2.
*
1. Ovaj mit se, izgleda, zasniva na običaju da se u pelene i povoje novorođenog deteta utkiva porodična ili klanska oznaka, i tako određuje njegovo mesto u društvu (vidi 60, 2); ali Mojre, ili Trostruke Suđaje, bile su, u stvari, Trojna Boginja posvećena njoj kao Izidi. Klota je »prelja«, Lahesa je »ona što meri«; Atropa je »ona koja se ne može izbeći ili zaobići«. Mojra znači »deo« ili "faza", a mesec ima tri faze i tri ličnosti; mlad mesec, božanska devica proleća, prvi godišnji period; pun mesec, Nimfa — božica leta, drugi period; i faza kad mesec opada, Krona — božica jeseni, poslednji period (vidi 60, 2).

2. Zeus je sebe nazvao »vođom Suđaja« kad je utvrđivao svoju vrhovnu vlast i pravo na odmeravanje ljudskog života; verovatno da je zbog toga iz Delfa i iščezla suđaja Lahesa, »ona koja meri«. Ali tvrđenje da je Zeus Suđajama otac nisu ozbiljno shvatali ni Eshil, ni Herodot, ni Platon.

3. Atenjani su zvali Afroditu Uraniju najstarijom od Suđaja, jer je ona bila Nimfa-božica kojoj je sveti kralj u stara vremena bio prinošen na žrtvu o letnjoj dugodnevici; "•Uranija« znači »kraljica planina« (vidi 19, 3).


11 ROĐENJE AFRODITE

Afrodita, boginja ljubavne čežnje, pomolila se naga iz morske pene pa je na školjki stigla do obale ostrva Kitere, gde je izašla na obalu, ali, pošto joj se ostrvo učinilo malo, produžila je do Peloponeza, mada se, kako izgleda, ipak nastanila u Pafu na Kipru, gde je glavno središte njenog kulta. Trava i cveće nicali su kud god je hodila. U Pafu su Temidine kćeri, godišnja vremena, požurile da je obuku i ukrase.
b) Neki smatraju da je ona nastala iz pene koja se skupljala oko Uranovih genitalija kad ih je Kron bacio u more; drugi — da ju je rodio Zeus oplodivši Dionu, kćerku Okeana i morske nimfe Tetide, a postoji i predanje po kome je postala od vazduha i zemlje. Ipak, svi se slažu da Afrodita lebdi nad zemljom i da je uvek prate golubovi i vrapci.1.
1. Hesiod: Teogonija 188—200 1 353; Fest Gramatik: III, 2; Homerska himna Afroditi II, 5; Apolodor: I, 1, 3.
*
1. Afrodita (''rođena iz pene") je ona boginja koja se podigla iz Haosa i igrala po moru, koju su obožavali u Siriji i Palestini kao Istar lli Astarot (vidi I, 1). Najčuvenije središte njenog kulta bio je Paf, gde se još uvek može videti beli lik boginje u ruševinama veličanstvenog rimskog hrama; njene sveštenice su se svakog proleća kupale u moru i na taj način se obnavljale.

2. Zovu je kćerkom Dione, jer je Diona bila boginja hrastovog drveta, u čijim krošnjama zaljubljeni golubovi svijaju gnezda (vidi 5l, a). Kad se Zeus dočepao Dioninog proročišta u Dodoni, on je sebe proglasio Afroditinim ocem, a prema tome i Dionu njenom majkom. Tetida — »Tethys« ili ''Thetis'' — imena su za boginju stvarateljku sveta (imena stvorena, kao i »Themis« i ''Theseus'' iz oblika tithenai, što znači raspolagati ili zapovedati) — i za Morsku boginju, pošto je sav život nastao iz mora (vidii 2, a). Golubovi i vrapci su poznati sa svoje pohote; a hrana iz mora širom Sredozemlja još se smatra kao afrodizijak.

3. Kitera je bilo važno središte kretske trgovine sa Peloponezom i svakako je odatle njen kult i prodro u Grčku. Kretska boginja je tesno vezana sa morem. U njenom svetilištu u Knosu pod je bio popločan školjkama; ona je predstavljena na dragulju iz pećine sa planine Ide kako duva u levkastu školjku dok joj pored oltara raste morska sasa. Morski ježevi i sipe biili su svete morske životinje njoj posvećene (vidi 81, 1). Levkasta školjka je nađena u jednom njenom ranom svetilištu u Fajstu, a mnogo sličnih školjki, od kojih su neke rađene u terakoti, nađeno je u kasnijim minojskim grobnicama.


12 HERA I NJENA DECA

Hera, kćerka Krona i Ree, rođena na ostrvu Samu, ili, kako neki kažu, u Argu, odrasla je u Arkadiji, a vaspitavao ju je Temen, Pelazgov sin. Dadilje su joj bile godišnja doba.1 Pošto je prognao njenog oca Krona, Zeus, Herin brat-blizanac, pronašao ju je u Knosu na Kreti, a po drugima, na planini Tornak (sad nazvana planinom Kukavicom), u Argolidi. U početku Zeus se Heri udvarao bez uspeha. Tada se on preruši u pokislu kukavicu, a Hera se sažali i nežno ga uze u ruke da bi ga zgrejala na svojim grudima. Tada je Zeus, iznenada uzevši ponovo svoj pravi lik, siluje, pa je od stida pristala da se uda za njega.2
b) Na svadbu su im svi bogovi doneli svadbene darove; Majka Zemlja svečano predade Heri drvo sa zlatnim jabukama, koje su kasnije čuvale Hesperide u Herinom voćnjaku na planini Atlant. Ona i Zeus proveli su svoju prvu bračnu noć na ostrvu Sam, i ta bračna noć trajala je tri stotine godina. Hera se redovno kupala na izvoru Kanata, nedaleko od Arga, i tako obnavljala svoju nevinost.3
c) U Here i Zeusa nađoše se božanska deca Arej, Hefajst i Heb. Ali postoji i priča da su blizanci Arej i Erida začeti kad je Hera dodirnula nekakav cvet, i da je Heb začet kad je dodirnula glavicu zelene salate4, a da je i Hefajst partenogeno rođen — čudo u koje Zeus ne hte da poveruje dok mu se ona nije zaklela u reku Stig da govori istinu, sedeći sputana na stolici ruku savijenih unazad. Drugi kažu da je Hefajst bio Herin sin, začet sa Talom, Dajdalovim nećakom.5
1. Pausanija: VII, 4, 4 i VIII, 22, 2; Strabon: IX, 2, 36; Olen, navodi ga Pausanija: II, 13, 3;
2. Diodor sa Sicilije: V, 72; Pausanija: II, 36, 2 i 17, 4;
3. Sholijast uz Homerovu Ilijadu: I, 609: Pausanija: II, 38, 2;
4. Homer: Ilijada IV, 441; Ovidije: Fasti V, 255; Prvi vatikanski mitograf: 204;
5. Servije uz Vergilijeve Ekloge IV 62; Kinajton, navodi ga Pausanija:
*
1. Herino ime, za koje se obično smatra da je grčka reč za "gospođa«, možda ima prvobitno značenje "Herwa-' ("zaštitnica"). Ona je prehelenska Velika Boginja. Ostrvo Sam i grad Arg, glavna su središta njenog kulta u Grčkoj; ali Arkađani tvrde da je njihov kult najstariji i smatraju da je nastao kad i njihov predak Pelazg (»drevni«), prvi na zemlji rođeni čovek. Herino prinudno venčanje za Zeusa označava da je Herin kult izgubio moć i u kretskoj i mikenskoj Grčkoj. Zeusovo prerušavanje u kukavicu verovatno u prenosnom smislu treba shvatiti tako da je jedan broj Helena, koji su došli na Kretu kao begunci i zaposlili se u kraljevskoj straži, skovao u dvoru zaveru i tako se đočepao kraljevstva. Knos su, prema predanju, dva puta razorili Heleni: oko 1700. pre naše ere, i oko 1400. pre naše ere, a Mikena je pala pod vlast Ahajaca sto godina kasnije. Bog Indra se na sličan način, prerušen u kukavicu, udvarao nimfi; Zeus je uzeo Herin skiptar, koji na vrhu ima kukavicu. U Mikeni su nađene zlatne figurine koje predstavljaju nagu argivsku boginju kako drži kukavicu; kukavice spremne da polete sa zlatnog lista nađene su i u hramu u Mikeni, a na čuvenom kretskom sarkofagu kukavica stoji na vrhu dvogube sekire.

2. Boginja Heba je, dok je bila dete, prinosila bogovima na Olimpu pehare za vreme gozbe. Ona se udala za Herakla (vidi 145, i 5) kad joj je Ganimed preoteo dužnost (vidi 29, c). »Hefajst« izgleda da je bio naziv za svetog kralja kao polubožanstvo sunca; "Arej'' je zvanje ili za njegovog vojskovođu ili za izabranog naslednika. Arejev amblem je divlji vepar. Arej i Hefajst su proglašeni bogovima kad je ustanovljen olimpijski kult i popunili su mesta boga rata i boga kovača. »Nekakav cvet« izgleda da je bio majski behar: Ovidije ga zove boginjom Florom, čiji je kult vezan za majski behar, misleći pritom na Heru. Beli trn ima čudotvornu moć, a to mu svojstvo pripisuju i u evropskom mitu; u keltskoj literaturi Hebina sestra je crni trn — simbol borbe — Arejeva bliznakinja Erida.

3. Tal, kovač, bio je kretski junak koga je rodila Dajdalova sestra Perdik (»jarebica«), koju mitograf identifikuje sa Herom. Jarebice, posvećene Velikoj Boginji, igraju veliku ulogu u orgijama prolećne ravnodnevice na istočnom Sredozemlju i tada se izvodi igra skakutanja, čime se podražava, ljubavna igra mužjaka ove ptice. Aristotel i Plinije kažu da je kokoškama dovoljan zov petlova da bi začele. Hromi Hefajst i Tal izgleda da su jedna ista partenogena ličnost; obojica su doživeli istu sudbinu — da ih razjareni suparnici bace sa velike visine (vidi 23, b i 92, b) — po prvobitnom predanju u čast i slavu njihove božanske matere.

4. U Argu je čuvena Herina statuta bila postavljena na presto od zlata i slonove kosti; priča o njenom zatočeništvu možda je potekla i od grčkog običaja da kipove bogova zakivaju za prestole "da bi sprečili bekstvo''. Izgubiti staru statuu boga ili boginje-zaštitnika značilo je da bi grad mogao biti lišen božanske zaštite. Zbog toga su Rimljani činili ono što se učtivo nazivalo »zavođenjem« bogova u Rim a što se, u vreme imperije, pretvorilo u sklonište za ukradene kipove, nazvane ''vranino gnezdo''. "Godišnja doba su Heri bile dadilje« — bio je način da se kaže kako je Hera boginja kalendarske godine. Odatle su potekli i prolećna kukavica na njenom skiptru, i zreli šipak, plod kasne jeseni, simbol umiranja godine, koji drži u levoj ruci.

5. Heroj, kako reč naznačuje, bio je sveti kralj koji se prinosi na žrtvu Heri. Njegovo je telo počivalo u sigurnosti pod zemljom, a duša otišla da uživa u raju iza Severnog Vetra. Njegova zlatna jabuka, u grčkim i keltskim mitovima, predstavlja propusnicu za taj raj (vidi 53, 7, 133, 4 i 159, 3).

6. Godišnje kupanje kojim je Hera obnavljala svoje devičanstvo bio je Afroditin običaj u Pafu; to je, po svem izgledu, označavalo obred očišćenja koji je vršila svestenica Boginje Mesec pošto bi ubila svog ljubavnika, svetoga kralja (vidi 22, 1, i 50, 1). Pošto je bila boginja godišnje plodnosti, proleća, leta, jeseni (što je takođe simbolizovalo i mladi, puni i krnji mesec), Hera je poštovana u Stimfalu i kao Dete, Nevesta i Udovica (Pausanija: VIII, 22, 2 — vidi 128, d).

7. Svadbena noć na Samu trajala je tri stotine godina; to možda dolazi otuda što se sveta godina na Samu, kao i etrurska, sastojala iz deset meseci po trideset dana, januar i februar su bili izostavljeni (Makrobije: I, 13). Svaki je dan produžen u godinu. Ali može biti da time mitograf želi da skrene pažnju na to da je Helenima bilo potrebno tri stotine godina da kod Herinih podanika uspostave monogamiju.


13 ZEUS I HERA

Jedino je Zeus, otac nebeski, mogao da vlada gromom; i samo je, preteći sudbonosnim bleskom munje, i mogao da vlada svojom svađalačkom i buntovnom porodicom na Olimpu. On je takođe ustanovio nebeska tela, stvorio zakone, nametnuo poslušnost zakletvama i izricao proročanstva. Kad mu je majka Rea, predvidevši kakve će sve nezgode izazvati njegova pohlepna priroda, zabranila da se ženi, on joj je ljutito zapretio da će je silovati. Ona se na to smesta pretvori u otrovnu zmiju, ali Zeusa ni to ne obeshrabri nego se i on pretvori u mužjaka i, savivši se oko nje u nerazrešiv čvor, ostvari svoju pretnju.1 Posle toga Zeus se upusti u mnoge ljubavne doživljaje. Postao je otac godišnjih vremena i triju Suđaja koje je izrodio sa Temidom, Harite koju je rodila Eurinoma. Tri Muse dobio je sa Mnemosinom, s kojom je ležao devet noći; a neki kažu da je sa nimfom Stig rodio i Persefonu, kraljicu Podzemlja, kojom se njegov brat Had silom oženio.2 Tako je Zeus zaveo svoju vlast i na zemlji i pod zemljom; a žena mu Hera beše jednaka po vlasti samo u jednom: ona je takođe mogla po svojoj volji darivati proročku moć svakom čoveku ili životinji.3
b) Zeus i Hera su se stalno gložili. Uvređena njegovim neverstvima ona ga je često ponižavala na stari spletkarski način. Iako joj je poveravao svoje tajne, a ponekad i prihvatao njene savete, on joj nikada nije potpuno verovao, a ona je dobro znala da je u stanju da se i na nju baci munjom ako bi ga uvredila preko izvesne granice. Zato je Hera i pribegavala podlim spletkama, kao što je, na primer, spletka oko Heraklovog rođenja; ponekad je od Afrodite pozajmljivala njen čarobni opasač da bi podstakla Zeusovu strast i oslabila mu volju.4
c) Dogodilo se jednom da su Zeusov ponos i njegova drskost postali tako nepodnošljivi da su ga Hera, Posejdon, Apolon i svi Olimpljani osim Hestije, iznenada okružili dok je spavao i sapeli remenjem od neuštavljene kože, svezanim u stotinu čvorova, tako da ni prstom nije mogao maći. Zeus im je pretio trenutnom smrću, ali su Olimpljani sklonili munju van njegovog domašaja i rugali mu se i ismejavali ga. Dok su zaverenici slavili pobedu i ljubomorno raspravljali o tome ko će mu biti naslednik, Tetida, Nereida, bojeći se građanskog rata na Olimpu, nada se u potragu za storukim Brijarejem. Nađe ga, te on brzo razveza sve čvorove upotrebljavajući svih sto svojih ruku istovremeno. Tako oni oslobodiše svoga gospodara. Pošto je Hera prva počela da kuje zaveru, Zeus je obesi o Nebo za zlatne narukvice oko oba zglavka i pričvrsti po jedan nakovanj o oba članka. Ostala božanstva behu tronuta njenom sudbinom preko svake mere, ali ne smedoše da joj priteknu u pomoć, bez obzira na njene žalosne krike. Najzad, Zeus pristade da oslobodi Heru pod uslovom da se svi zakunu da nikada više neće dizati bunu. To uz gunđanje učiniše svi bogovi, i to svaki ponaosob. Zeus je posebno kaznio i Posejdona i Apolona, poslavši ih za sluge kralju Laomedonu, kome su oni sagradili Troju; ostalima je oprostio, smatrajući da su prinudno učestvovali u zaveri.5
1. Orfički fragmenat 58; Hesiod: Teogonija 56;
2. Apolodor: I, 3, l—2;
3. Homer: Ilijada XIX, 407;
4. Ibid: I, 547; XVI, 458; VIII, 407—8; XV, 17; VIII, 397—104; XIV, 197—223;
5. Sholijast uz Homerovu Ilijadu XXI, 444; Ceces: O Likofronu 34, Homer:
Ilijada: I, 399 i XV, 18—22.
*
1. Bračni odnos Zeusa i Here odražava varvarske odnose u vreme dolaska Doraca, kad su žene bile lišene svih magičnih svojstava, osim proroštva, i smatrane kao pokretna imovina. Moguće je da je predanje o tome kako je Zeus, kad su se bogovi; pobunili, uspeo da sačuva vlast jedino zahvaljujući Tetidi i Brijareju — u stvari metaforična priča o pobuni vazalnih prinčeva na dvoru helenskog Visokog Kralja, koja zamalo što ga nije stala prestola; pomoć je tada stigla od grupe nehelenske dvorske garde, regrutovane iz Makedonije, Brijarejeve domovine, i odreda Magnezijanaca, koji su bili privrženi Tetidi. Tu je zaveru lako mogla da skuje Herina velika sveštenica, i nju je, sudeći po mitu, Visoki Kralj posle toga ponizio.

2. Zeusovo silovanje Ree, boginje Zemlje, svedoči da su Heleni, koji su obožavali Zeusa, preuzeli sve poljoprivredne i pogrebne obrede. Smisao Herine zabrane da se Zeus oženi u stvari leži u činjenici da dotada monogamija nije bila poznata; žene su po svojoj ćudi birale ljubavnike. To da je Zeus sa Temidom izrodio Godišnja Vremena znači da su Heleni preinačili i kalendar; Temida ("poredak«) bila je Velika Boginja koja je ustanovila godinu od 13 meseci, podeljenu na dva godišnja doba, letnjom i zimskom dugodnevicom. U Ateni ova godišnja doba bila su personificirana u Tali ("pupljenje«) i Karpi (prvobitno »Carpho«), »venjenje«, a njihov hram imao je oltar posvećen obožavanju Dionisa (vidi 27, 5). Tala i Karpa se pojavljuju na pećinskim uklesima u Pteriji, gde su predstavljeni kao dvostruki vid lavlje boginje Hepte, rođene na krilima dvoglavog sunčanog orla.

3. Boginja Harita (»milost«) uzimala je svoj miroljubivi vid u vreme kad je velika sveštenica birala svetog kralja, svog ljubavnika. Homer pominje dve Harite — Pasiteju i Kalu, što je, izgleda, bilo prisilno odvajanje tri reči.: ''pasi thea cales'', ''Boginja lepa svim muškarcima''. Dve Harite, Auksa (»uvećavanje«) i Hegemona (»veština«), koje su obožavali Atenjani, poklapale su se sa dva godišnja doba. Kasnije su Harite poštovane kao trojstvo, da bi odgovarale trima Suđajama — što znači Trojnoj Boginji u suštinskom smislu (vi.di 106, 3). Tvrdnja da su Harite Zeusova deca rođena sa Eurinomom, stvarateljkom, govori o tome da su Heleni uspostavili vlast tako čvrsto da su mogli da se žene svakom ženom kojom su hteli.

4. Muse ("planinske boginje''), prvobitno trojstvo (Pausanija: IX, 29, 2), su Trojna Boginja u orgastičkom vidu. Zeusova tvrdnja da im je on otac kasnijeg je porekla; Hesiod ih naziva kćerima Majke Zemlje i Vazduha.

14 ROĐENJE HERMESA, APOLONA, ARTEMIDE I DIONISA
Ljubavnik Zeus obljubio je mnoge nimfe, kćeri Titana i bogova, a pošto je stvoren čovek i mnoge smrtne žene; najmanje četiri značajna olimpijska božanstva izrodio je van braka. Najpre je sa Majom, kćerkom Atlanta, dobio Hermesa, koji se rodio u pećini na planini Kileni u Arkadiji. Zatim je Apolona i Artemidu začeo sa Letom, kćerkom Titana Koeja i Titanke Fojbe, na taj način. što je i sebe i nju u času sjedinjavanja pretvorio u jarebice;1 ljubomorna Hera poslala je zbog toga zmiju Pitona da progoni Letu po celom svetu, zapretivši da joj neće dozvoliti da se igde pod suncem nebeskim porodi. Nošena krilima Južnog vetra, Leta dođe najzad do Ortigije, u blizini ostrva Dela, i tu rodi Artemidu. Samo što je ugledala svet, Artemida pomože majci da pređe uski moreuz. Na ostrvu Leta je između jednog maslinovog i jednog palmovog drveta, koji su rasli na severnoj strani planine Kint, posle devet dana muka, rodila Apolona. Del, do tada pokretno ostrvo, učvrsti se u moru i postade nepomično, i od tada niko više nije smeo biti rođen niti umreti na njemu; bolesne ljude i trudne žene prevozili su morem do Ortigije.2
b) Majku Zeusovog sina Dionisa različito su nazivali: jedni kažu da je to bila Demetra, ili Ija;3 drugi je zovu Diona; treći Persefona, koju je Zeus oplodio pretvorivši se u zmiju, a ima ih koji Letu smatraju Dionisovom majkom.4
c) Priča najčešće teče ovako: Zeus je, prerušen u smrtnika, potajno vodio ljubav sa Semelom (»Mesec«), kćerkom kralja Kadma iz Tebe, a ljubomorna Hera, prerušena u staru susetku, poučila je Semelu, koja je već šest meseci bila trudna, da svom tajanstvenom ljubavniku postavi zahtev da je više ne obmanjuje, već da se pred njom pojavi u svom pravom obliku i prirodi. Kako bi inače znala nije li slučajno njen ljubavnik čudovište? Semela je poslušala savet i kad je Zeus odbio njenu molbu, zabranila mu pristup u svoju postelju. Tada se on, naljućen, pojavi u obliku munje i groma i sažeže je. Ali Hermes spase šestomesečni plod — prišivši ga uz Zeusovo bedro, da doraste do devet meseci; i u određeno vreme ga porodi. Tako Dionisa zovu dva puta rođeni ili »dete dvostrukih vrata«.5
1. Hesiod; Teogonija 918; Apolodor: I, 4, 1; Aristofan: Ptice 870; Servije uz Vergllijevu Ajneidu III, 72;
2. Homerska himna Apolonu 14; Higin: Fabula 140; Ajlijan: Šarena istorija V, 4; Tukidid: 104; Strabon:
X, 5, 5;
3. Diodor sa Sicllije: III, 62 1 74; rv, 4;
4. Sholijast uz Pindarove Pitijske ode III. 177; Orfički fragmenat 59:
Plutarh: Symposiacs VII, 5;
5. Apolodor: III, 4, 3; Apolonije sa Roda: IV, 1137.
*
1. Zeusova nasilja se, kako izgleda, odnose na helenska osvajanja starih boginjinih svetih škrinja, kao što je škrinja na planini Kileni; njegove ženidbe, opet, proističu iz drevnog običaja da se svetom kralju hrastovog kulta daje titula »Zeus«. Hermes, sin koga je Zeus dobio pošto je silovao Maju — titula Boginje Zemlje kao starice — prvobitno nije bio bog već totemsko obeležje falističkog stuba ili piramida. Ovakvi stubovi bili su središte orgastičkih igara u čast boginje.

2. Jedna komponenta Apolonove božanske prirode izgleda da je bio proročki miš — koji je konsultovan u svetilištu Velike Boginje, što možda objašnjava zašto Apolon nije rođen pod suncem nebeskim, nego pod zemljom. "Apolon Smintijski" jedna je od Apolonovih riajranijiih titula (vidi 158, 2). Miševi su dovođeni u vezu sa bolesnima i njihovim lečenjem, pa su Heleni stoga obožavali Apolona i kao boga medicine i proroštva; tek kasnije se govorilo da je rođen pod maslinovim i palmovim drvetom na severnoj strani planine. Nazivali su ga bratom-blizancem Artemide, Boginje Rađanja dece. a majka im je blla Leta — kćerka Titanke Fojbe (»rnesec«) i Titana Koeja (»inteligencija«) — poznata u Egiptu i Palestini kao Lat, boginja rodnosti urminog i maslinovog drveta; to objašnjava i zašto je u Grčku prispela s Južnim vetrom. U Italiji je ona postala Latona ("kraljica Lat''). Njen sukob sa Herom podseća na sukob ranih iseljenika iz Palestine i starosedelačkih plemena koja su obožavala drugu boginju. zemlje; kult miša, koji je ona, izgleda, donela sa sobom, bio je već uveliko razvijen u Palestini (Samuilo knjiga I, VI, 4 i Isaija LXVI, 17). Običaj da se u grčkim i rimskim kućama drži zmija radi odbrane od miševa objašnjava zašto Piton proganja Apolona. Ali Apolon je bio i duh svetoga kralja koji je pojeo jabuku — reč »Apollo« možda pre potiče od korena abol, ("jabukar") nego od apollunai (»razoriti«), iako je ovo drugo opšte prihvaćeno mišljenje.

3. Pohotljiva jarebica bila je ptica posvećena Artemidi, u početku orgastičkoj boginji. Ostrvo Ortigija služilo je jatima jarebica kao mesto odmora kad su se u proleće selile na Sever. Priča da je Del, gde je rođen Apolon, do tada bio ploveće ostrvo (vidi 43, 4), možda je pogrešno shvaćen podatak da je njegovo rođenje najzad zvanično utvrđeno; i Homer ga zove Lycegens ("rođen u Likiji'') (Ilijada IV, 101); građani Efesa sa ponosom tvrde da je Apolon. rođen u Ortigiji, u blizini Efesa (Takit: Anali III, 61). Bojoćani i Tegirijanci takođe tvrde da je on njihov rođeni sin (StefanVizantinac sub Tegyra).

4. Dionis je, verovatno, sveti kralj koga je u sedmom mesecu posle zimske ravnodrievice boginja ritualno ubijala munjom, a sveštenice ga pojele (vidi 27, 3). Ovo objašnjava njegove majke: Dionu, boginju hrastovog drveta; Iju i Demetru, žitne boginje; i Persefonu, boginju smrti. Kad ga Plutarh naziva »Dionis, sin Lete« (»zaborav«), misli na njegov kasniji vid vinskoga boga.

5. Priča o Semeli, Kadmovoj kćeri, izgleda da je proistekla iz opšteg nastojanja Helena iz Bojotije da okončaju tradicionalni ritual podnošenja kralja na žrtvu: Olimpljanin Zeus uspostavlja svoju vlast, uzima osuđenog kralja pod svoju zaštitu i uništava boginju njenim sopstvenim oružjem. Dionis postaje besmrtan, pošto je ponovo rođen od svog besmrtnog oca. Semela je poštovana u Ateni u vreme Lenaea, svetkovine divljih žena, kada su one na devet, delova čerečile jednogodišnjeg bika, koji je predstavljao Dionisa i prinosile ga njoj na žrtvu; jedan komad su pekle a ostale komade su jele žive. Semela je obično objašnjavana kao oblik od Selena (»mesec«), a broj devet je tradicionalni broj orgastičkih sveštenica meseca, koje su učestvovale u ovim gozbama — u Kogulu, na pećinskom crtežu, prikazano je devet takvih žena kako igraju oko svetog kralja, a devet drugih ubilo je i proždiralo srednjovekovnog đakona, svetog Samsona iz Dala.


15 ROĐENJE EROTA

Neki tvrde da je Erot, rođen iz sveopšteg jajeta, bio u stvari prvi od svih bogova, nijedan od ostalih nije mogao biti rođen pre no što je on postao; oni ga smatraju vršnjakom Majke Zemlje i Tartara, i ne priznaju da je imao ni oca ni majku, dok je po drugima Erotova mati bila Ejlejtija — boginja dečjeg rođenja.1
b) Postoji i predanje da je Erot Afroditin sin sa Hermesom ili Arejem, ili čak sa sopstvenim ocem — Zeusom; takođe se priča da ga je začela Irida sa Zapadnim vetrom. On je bio raspušten dečak koji nije poštovao ni starost ni društveni položaj, već je na svojim zlaćanim krilima leteo unaokolo, gađajući nasumce svojim oštrim strelama i ćudljivo raspaljivao srca strastvenom pomamom.2
1. Orfička himna V; Aristotel: Metafizika I, 4; Hesiod: Teogonija 120;
Meleagar: Epigrami 50; Olen, navodl ga Pausanija: IX, 27, 2;
2. Kikero: O prirodi bogova III, 23; Vergllije: Ciris 134; Alkaj, navodi ga Plutarh: Amatorijus 20.
*
1. Za Hesioda je Erot ("polna strastvenost") bio čista apstrakcija. Rani Grci su ga opisivali kao Kera, ili krilatog »Duha«, kao Starost, ili Kugu, što u prenosnom smislu znači da posledice neobuzdane polne strasti mogu biti nezgodne po društvene odnose. Kasniji pesnici su, pak, počeli perverzno da uživaju u Erotovim ludostima, tako da je u Praksitelovo vreme sentimentalno slavljen kao lepota mladosti. Njegovo najčuvenije svetilište bilo je u Tespiji, gde su ga Bojoćani poštovali kao jednostavan falistički stub — pastirskog Hermesa ili Prijapa, pod različitim imenom (vidi 150, a). Razna mišljenja o njegovim roditeljima lako se daju objasniti. Hermes je bio falistički bog; i Arej, kao bog rata, povećavao je žudnju među ženama ratnika. Afrodita kao mati i Zeus kao otac — mogu se shvatiti kao aluzija na to da seksualna strast ne zazire ni od rodoskvrnuća; i najzad priča kako je Erota začela Duga sa Zapadnim vetrom samo je lirska maštarija. Ejlejtija, ''ona što dolazi ženama na porođajnoj postelji", bio je naziv za Artemidu; reč znači da nema jače ljubavi od materinske.

2. Erot nikada nije smatran dovoljno odgovornim da bi kao bog zauzeo mesto u vladajućoj olimpijskoj porodici dvanaestorice.


16 POSEJDONOVA NARAV I DELA

Pošto su zbacili svoga oca Krona, Zeus, Posejdon i Had bacali su kocku da bi utvrdili ko će vladati nebom, ko morima, a ko tamnim podzemnim svetom, s tim što bi, kako su se dogovorili, vlast na zemlji zajednički delili. Zeusu tako pripade nebo, Hadu podzemni svet, a Posejdonu more. Posejdon, jednak bratu Zeusu po veličanstvu, ali ne i po vlasti, a po prirodi goropadan i svađalica, odmah se dade na posao da sagradi sebi podvodni stan van Ajgeje u Euboji. U prostranim štalama držao je bele zaprežne konje sa bronzanim potkovicama i zlatnim grivama i zlatne kočije od kojih je bura odmah prestajala, a morska čudovišta se podizala na površinu mora, poigravajući oko njih.1
b) Želeo je da se oženi ženom koja bi se u morskim dubinama osećala kao kod kuće, pa je počeo da se udvara Tetidi Nereidi; ali kad Temida obnarodova proročanstvo da će svaki sin koga Tetida rodi biti veći od oca, on odustade i dozvoli joj da se uda za smrtnika Peleja. Jedna druga Nereida — po imenu Amfitrita, kojoj se potom približio — gnušala se njegovih predloga i pobegla na planinu Atlant samo da bi ga izbegla; Posejdon pošalje za njom glasnike a među njima i jednog Delfina, koji je tako spretno zastupao Posejdona da je Amfitrita popustila i pristala da se svadba zakaže. Zahvalni Posejdon smestio je Delfinov lik među zvezde kao sazvežđe Delfina.2
Amfitrita rodi Posejdonu troje dece: Tritonu, Rodu i Bentesikimu; koliko je Hera bila ljubomorna na Zeusa toliko je i Amfitrita bila na Posejdona zbog njegovih ljubavnih veza sa boginjama, nimfama i smrtnim ženama. Naročito joj je bilo nepodnošljivo kad se zaljubio u Forkidovu kćer Skilu, te je u lokvu u kojoj se ona kupala bacila čarobne trave od kojih se Skila pretvorila u čudovište sa šest glava i dvanaest nogu koje laje.3
c) Posejdon je bio pohlepan na zemaljsko carstvo i jedanput je ustvrdio kako ima pravo na Atiku time što je lupio trozupcem u Akropolj kod Atene. Na tom mestu se stvorio kladenac morske vode koji još postoji; kad duva južni vetar, iz dubine se čuje udaranje morskih talasa. Kasnije, za vlade Kerkopa, Atena htede da preuzme vlast na miran način, posadivši pored kladenca prvu maslinu. Ljutit, Posejdon je pozove na dvoboj, i Atena bi na to pristala da se Zeus nije suprotstavio i naredio im da spor iznesu na javnu raspravu. I tako su se uskoro zatim pojavili pred božanskim sudom, koji se sastojao od najvišeg božanskog veća. Sud pozva Kerkopa da svedoči. Svi bogovi su podržavali Posejdona, a sve boginje su bile na strani Atene. Tek kad se i sam. Zeus izjasnio za Atenu, sud je većinom od svega jednog glasa odlučio da Atena ima veća prava na tu zemlju, jer joj je podarila lepši poklon.
d) Duboko uvređen, Posejdon je poslao ogroman talas da poplavi Trijazijansku dolinu, u kojoj je ležao grad u kome se Atena nastanila i nazvala ga svojim imenom. Da bi smirili Posejdonov bes, ženama u gradu Ateni oduzeše pravo glasa, a muškarcima zabraniše da nose imena svojih majki, kao što je do tada bio običaj.4
e) Posejdon se zavadio sa Atenom i oko grada Trojzena; ali tom prilikom Zeus im naredi da podele vlast u gradu, iako takvo rešenje nije bilo po volji ni jednoj ni drugoj strani. Zatim je Posejdon bezuspešno pokušavao da traži od Zeusa Ajginu, od Dionisa ostrvo Naks, od Helija Korint, ali je dobio samo Prevlaku, dok je Heliju dodeljen Akropolj. Razjaren i besan, namerio je da otme od Here Argolidu i bio spreman da se i s njom potuče, odbijajući da se pojavi pred olimpijskim glavarima, tvrdeći da prema njemu gaje predrasude. Zbog ove optužbe Zeus ovlasti rečne bogove da donesu odluku o Posejdonovim zahtevima. Inah, Kefis i Asterion presudiše u Herinu korist. Pošto mu je već bilo zabranjeno da se, kao ranije, sveti poplavom. Posejdon postupi suprotno: presuši izvore svojih sudija i od tada u njima leti nema vode. Ipak Posejdon dopusti da argivska reka Lerna teče neprestano zbog Amimone, jedne Danaide, koja se zbog suše bila uznemirila.5
f) Posejdon se hvalio da je stvorio konja, iako neki kažu da je, dok je on još bio novorođenče, Rea dala jednoga konja Kronu da pojede; hvalio se i da je izmislio uzde, iako ih je Atena pronašla pre njega; ali se zato u tačnost njegove tvrdnje da je ustanovio konjske trke nikada nije sumnjalo. Sigurno je da su konji posvećeni njemu, verovatno u spomen na njegovu ljubavnu hajku za Demetrom u vreme kad je ona, suznih očiju, tragala za svojom kćerkom Persefonom. Kaže se da je Demetra, brižna i obeshrabrena svojim traganjem, i sasvim lišena naklonosti prema ljubavnoj strasti, preobrazila sebe u kobilu i počela mirno da pase sa krdom nekoga Onka, Apolonovog sina, koji je vladao Onkejom u Arkadiji. Ipak, nije mogla da umakne Posejdonu, koji se pretvorio u pastuva i opasao je; iz ovog odvratnog spoja rodila su se nimfa Despojna i divlji konj Arion. Demetra se tako žestoko naljutila da su je u Arkadiji uvek poštovali kao »Demetru furiju«.8
1. Homer: Ilijada XV, 187—83; VIII, 210—11: XIII, 20—30; Odiseja V, 331;
Apolonije sa Roda: III, 1240;
2. Apolodor: III, 13, 5; Higin: Pesni;ka astronomija II, 17;
3. Ceces: O Likofronu 45 i 50;
4. Herodot: VIII, 55; Apolodor: III, 14, I; Pausanija: I, 24. 3; Augustin:
De Civitates dei XVII, 9; Higin: Fabula 164;
5. Pausanija: II, 30, 6; Plutarh: Symposiacs IX, 1, 6; Pausanija: II, I; 6;
II, 15, 5; II, 22, 5;
6. Pindar: Pitijske ode VI, 50; Pausanija: VIII, 25, 3—5; Apolodor: III, 6,8.
*
1. Tetida, Amfitrita i Nereida su lokalni nazivi Trojne Boginje Mesec kao vladarke mora, pa je tako njihov otac Posejdon — bog Ajolaca — predstavljan kao boginjin suprug u svim mestima u kojima su nju poštovalii. Pelej se oženio Tetidom na planini Pelion (vidi 81, 1). Nereida znači »vlažna«, a ime Amfitrita odnosi se takođe na »treći element-" — more, koje je bačeno na zemlju — »prvi element«, i iznad njih se diže "-drugi element« — vazduh. U homerskim pesmama Amfitrita znači »more«; i nije označena kao Posejdonova žena. Njeno odlaganje da se uda za Posejdona odgovara Herinom oklevanju da pođe za Zeusa, i Persefoninom za Hada; ova ženidba označavala je nastojanje sveštenika muškaraca da preuzmu kontrolu ribolova, koja je pripadala ženama. Priča o delfinu je sentimentalna alegorija: delfin se javlja kad se more smiri. Amfitritina deca su, u stvari, opet ona saima u trojstvu: Tritona, srećni novi mesec; Roda, pun žetveni mesec; i Bentesikima, opasan stari mesec. Ali Triton je nešto kasnije pominjan kao božanstvo muškog roda. Grad Ajgeja se nalazio na zaštićenoj, bojotijskoj strani Euboje i služio je kao luka za Orhomen, a iz nje je krenuo i pomorski pohod na Troju.

2. Priča o Amfitritinoj osveti Skili može se upoređivati sa Pasifajinom osvetom jednoj drugoj Skili (vidi 91, 2). Skila ("ona što vraća«) je sama Amfitrita, samo u svom neprijatnom vidu psoglave boginje smrti Hekate (vidi 31, f) koja se dobro snalazi i na zemlji i u moru. Otisak pečata iz Knosa pokazuje je kako zastrašuje ljude na brodu, kao što je pretila Odiseju kod Mesinskog moreuza (vidi 170, t). Beleška koju navodi Ceces izgleda da je pogrešno izvedena priča sa crteža na jednoj staroj vazi. Na crtežu Amfitrita stoji pored jezera u kome obitava psoglavo čudovište, a na drugoj strani vaze prikazan je udavljeni heroj koga su dve psoglave boginje trijade uhvatile na ulazu u Podzemlje (vidi 31, a i 134, 1).

3. Posejdonovi pokusaji da se dočepa vlasti u pojedinim gradovima su politički mitovi. Njegova zavada sa Atenom govori o neuspelom pokušaju da se gradu Ateni kao bog pokrovitelj nametne Posejdon, umesto Atene. Ipak, i Atenina pobeda je umanjena popuštanjem patrijarhatu; Atenjani su napustili običaj Krećana, koji se još do u klasično vreme zadržao u Kariji (Herodot I, 173), da se prezivaju po majci. Var, koji beleži ovaj detalj, suđenje Ateni i Posejdonu prikazuje kao plebiscit u kome su dali svoj glas svi muskarci i žene u Ateni.
Jasno je da su jonske Pelazge u Ateni potukli Ajoljani i da je Atena povratila svoju vrhovnu vlast jedino uz pomoć i podršku Ahajca Zeusa, te se stoga odrekla svog oca Posejdona i pristala da ponovo bude rođena iz Zeusove glave.

4. Pitoma maslina doneta je, u stvari, iz Libije, što potvrđuje mit da je Atena libijskog porekla; ali ona je, po svemu sudeći, donela samo kalem, jer pitoma masllna ne uspeva kao posebno drvo, već se kalemi na divlju. Drvo koje je boginja donela pokazivalo se u Ateni još i u drugom stoleću naše ere. Poplava ravnice je, po svoj prilici, istorijski dogadaj, ali. mu se ne može utvrditi vreme. Moguće je da se to dogodilo početkom četrnaestog stoleća pre naše ere, kada je, po računicama meteorologa, bio period maksimalnih padavina. Verovatno da u to vreme reke Arkadije nisu nikako presušivale, i da je njihovo izlivanje smatrano Posejdonovom osvetom. Sasvim je utvrđeno da se u Korintu u prehelensko doba obožavalo sunce. (Pausanija: II, 4, 7 — vidi 67, 2).

5. Mit o Demetri i Posejdonu beleži helenski prodor u Arkadiju. Demetru su, kao svoju zaštitnicu, slikali u Figaliji kao boginju kobilje glave prehelenskog kulta konja. Konji su bili posvećeni mesecu jer su im kopita slična polumesecu, a mesec je smatran izvorom svih voda na zemlji; odatle i veza između Pegasa i vodenog izvora (vidi 75, b). Rani Heleni su naveliko gajili konje u Grčkoj a uvezli su ih iz kaspijskih oblasti, pošto domaća pasmina, slična šetlandskim ponijima, nkako nije bila pogodna za kočije. Izgleda da su se dočepali središta kulta konja i da su se tu njihovi kraljevi--ratnici prisilno venčavali sa mesnim sveštenicama, dobijajući time pravo na zemlju; na taj način su potisnute i orgije divlje kobile (vidi 72, 4), pa su sveti konji Arion i Despojna (ovo je bio naziv za samu Demetru) stoga smatrani Posejdonovom decom. Amimona je možda bilo ime za boginju grada Lerne, koji, je bio središte vodenog kulta Danaida (vidi 60, g i 4).

6. Demetra kao Furija, slično Nemesidi kao Furiji (vidi 32, 3), bila je boginja u ubilačkom raspoloženju što je nastupalo jedanput godišnje kada je žrtvovan sveti kralj; priča o Posejdonu i Demetri u Telpusiji (Pausanija: VIII, 42) i o Posejdonu i neimenovanoj Furiji kod izvora Tilfusa u Bojotiji (sholijast uz Homerovu Ilijadu XXIII, 346), vec je zastarela kad su došli Heleni. Ona se pojavljuje još u ranoj indijskoj svetoj književnosti, kad se Saranija pretvorila u kobilu, a Vivasuat postao pastuv i opasao je; plod ovoga spoja bili su dva junačka Asvina. "Demetra Erinija-" možda nije zamenjivala "Demetru Furiju-" već »Demetru Saraniju« — što bi predstavljalo pokušaj da se izmire dve oprečne kulture; ali za nepopustljive Pelazge Demetra je bila i ostala silovana.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

17 HERMESOVA NARAV I DELA
Kad se Hermes rodio na planini Kileni, njegova mati Maja pažljivo ga je povila i položila u rešeto za vejanje žita. Međutim, on poče da raste zapanjujućom brzinom i u tren oka postade dečak, koji se, čim se mati okrenula, iskrao u potrazi za doživljajima. Prvo je dospeo u Pijeriju, gde je Apolon čuvao neobično lepo stado krava, te odluči da mu ih ukrade. Ali plašeći se da ga ne odaju tragovi, Hermes na brzinu napravi više cipela od hrastove kore i pričvrsti ih pletenicama od trave za kravlja kopita, pa noću izvede krave na put. Apolon je brzo otkrio krađu, ali je, zaveden Hermesovim lukavstvom, uzalud tragao za kravama, idući na zapad čak do Pila, a na istok do Onhesta, da bi na kraju bio prinuđen da obeća nagradu onome ko mu privede lopova. Lakomi na nagradu, Silen i njegovi satiri uputiše se raznim pravcima i tragahu dugo vremena, ali bez uspeha.Najzad, neki od njih, tragajući Arkadijom, začuše prigušen zvuk neke muzike koju dotle nikada ne behu čuli. Nimfa Kilena im sa ulaza u pećinu, objasni da je u pećini nedavno rođeno dosada najdarovitije dete i da mu je ona dadilja. To dete je od kornjačine ljušture i malo kravlje mešine napravilo izvanrednu muzičku igračku i njome uspavalo svoju majku.
b) »A od koga je dobilo kravlju mešinu?« dočekali su satiri spremno nimfinu priču, pošto su opazili dve kravlje kože ispred pećine. »Da nećete da optužite siroto dete da je lopov?« pitala je Kilena. Malo-pomalo dođe do grubih reči.
c) Utom se pojavi i Apolon, koji je otkrio lopova po neobičnom ponašanju dugorepe ptice. On uđe u pećinu, probudi Maju i grubo joj reče da Hermes mora vratiti krave. Maja pokaza rukom na dete, uvijeno u pelene, koje se pretvaralo da spava. »Kakva besmislena optužba«, uzviknu ona. Ali Apolon je prepoznao kravlje kože. On. uze Hermesa, odnese ga na Olimp i tamo zvanično optuži za krađu, podnevši kao dokaz kravlje kože. Zeus, ne htevši da poveruje da mu je tek rođeni sin lopov, podrža dečakovu odbranu, ali Apolon ne hte da oteže stvar, te Hermes najzad priznade.
»Vrlo dobro, pođi sa mnom«, reče Apolonu, »i dobićeš svoje stado. Ja sam ubio samo dve krave, a i njih sam podelio na dvanaest jednakih delova da bi ih žrtvovao dvanaestorici bogova.«
»Dvanaest bogova?« začudi se Apolon. »Ko je dvanaesti bog?«
»Tvoj sluga, gospodaru«, odgovori skromno Hermes. »Ja nisam pojeo više nego što mi je pripadalo, iako sam bio vrlo gladan, sve ostalo sam stvarno spalio.«
Ovo je bila prva žrtva u mesu koja je ikad učinjena.
d) Dva se boga vratiše na planinu Kilenu, gde se Hermes pozdravi s majkom i izvuče predmet koji je sakrio ispod ovčje kože.
»Šta ti je to?« upita ga Apolon. Umesto odgovora, Hermes mu pokaza liru koju je sam izumeo i napravio od kornjačinog oklopa. Udarajući u njene strune, on poče da svira tako neobično razigranu melodiju, pevajući o Apolonu, hvaleći njegovu otmenost, inteligenciju i dobrotu, da mu ovaj odmah sve oprosti. Hermes, svirajući neprestano, povede ushićenog i izne-nađenog Apolona do Pila, i tamo mu dade preostalo stado koje beše sakrio u pećlnu.
»Da sklopimo posao!« uskliknu Apolon. »Ti zadrži krave, a ja ću uzeti liru.«
»U redu«, reče Hermes i oni se rukovaše.
e) Dok su gladne krave pasle, Hermes odseče komad trske i od nje napravi pastirsku frulu, pa opet poče da svira. Ponovo ushićen, Apolon uzviknu: »Opet ti nudim pogodbu! Ako mi daš frulu, daću ti zlatnu pašu za tvoje stado, ubuduće ti ćeš biti bog svih kravara i pastira.«
''Moja frula više vredi od tvoje zlatne paše«, odgovori Hermes. »Ali pristajem na razmenu ako me naučiš predskazivanju po letu i glasu ptica, jer izgleda da je to veoma korisna umetnost.''
»Ne mogu to da učinim«, reče Apolon, »ali ako odeš do mojih starih dadilja koje žive na Parnasu, one će te naučiti da proričeš pomoću kamenčića.«
f) Oni se rukovaše još jedanput i Apolon odnese dete Hermesa nazad na Olimp, gde ispriča Zeusu šta se dogodilo. Zeus očita Hermesu da mora poštovati tuđu svojinu i odustati od svojih laži, ali sve ga je ovo ipak zabavljalo. »Izgledaš mi veoma otresit, brbljiv mali bog«, rece mu on.
»Onda me učini svojim glasnikom, oče«, odgovori Hermes, »i ja ću biti odgovoran za imovinu svih božanstava, i nikad neću lagati, iako ne mogu da obećam da ću uvek govoriti celu istinu.«
»To se ne bi od tebe ni moglo očekivati«, reče Zeus sa osmehom. »Ipak, ja ću u tvoje dužnosti uvrstiti i sklapanje ugovora, unapređenje trgovine i zaštićivanje putnika na svim putevima širom sveta.a
Pošto se Hermes složio sa ovim uslovima, Zeus mu je dao glasnička obeležja sa belim trakama i svima naredio da ih poštuju; podario mu je okruglasti šešir da ga štiti od kiše i zlatne krilate sandale, koje su ga nosile brzinom vetra. Hermes se odmah dopao svima u porodici na Olimpu, a on ih je naučio da pale vatru brzim trenjem luča i trudi.
g) Posle toga Trije pokazaše Hermesu kako da predskazuje budućnost po rasporedu kamenčića u posudi sa vodom; a on sam izmisli igru piljaka sa kostima zglobova i vračaše pomoću njih. Had ga je takođe uposlio kao svoga glasnika, naloživši mu da poziva one koji umiru, nežno i recčito spuštajući im zlatni veo preko očiju.1
h) On je pomagao i trima Suđajama pri sastavljanju azbuke, izmislio je astronomiju, muzičku lestvicu, umetnost boksovanja i gimnastiku, mere za težinu i dužinu (koje neki pripisuju Palamedu) i odgajivanje maslinovog drveta.2
i) Neki drže da je lira koju je izmislio Hermes imala sedam žica; drugi da je imala samo tri, da bi odgovarale godišnjim vremenima, ili četiri, da bi odgovarale četvrtima godine, a da je Apolon povećao na sedam žica.3
j) Hermes je imao mnoge sinove, uključujući tu Ehiona, argonautskog glasnika; Autolika, lopova i Dafnida, osnivača bukoličke poezije. Taj Dafnid bio je mladi sicilijanski lepotan, koga je njegova majka nimfa ostavila pod lovorovim grmom na Herinoj planini, gde su mu ime dali pastiri, njegovi drugi roditelji. Pan ga je naučio sviranju na fruli; Apolon ga je voleo, u lov je išao sa Artemidom, koja je volela muziku. Vodio je računa o svojim mnogobrojnim stadima i krdima, koja su bila iste pasmine kao i Helijeva. Nimfa, po imenu Homija, naterala ga je da joj se zakune na vernost pod pretnjom da će ga oslepiti ako ne održi zakletvu; međutim, njena suparnica Himajra uspela je da ga zavede dok je bio pijan, te Homija izvrši svoju pretnju. Dafnid se u slepilu jedno vreme tešio tužnim pričama, ali nije dugo živeo. Hermes ga je pretvorio u kamen koji još može da se vidi u gradu Kefalenitanu; stvorio je kod Sirakuse i izvor nazvan Dafnid, gde su Dafnidu svake godine prinošene žrtve.4
1. Homerska himna Hermesu I, 543; Sofokle: Fragmenti fz delo Psi tragači
2. Diodor sa Sicilije:V, 75; Higin: Fabula 277; Plutarh: Symposiacs IX,
3. Homerska himna Hermesu 51; Diodor sa Sicilije; I, 16; Makrobije:
Saturnaliorum Conviviorum I, 19; Kalimah: Himna Delu. 253;
4. Diodor sa Sicilije: IV, 84; Servije o Vergilijevim Elclogama V, 20; VIII, 68; X, 26; Filargije uz
Vergilijeve Ekloge V, 20; Ajlijan: Šarena istorija X, 18.
*
1. Mit o Hermesovom detinjstvu sačuvao se samo u poznijoj literaturi. Tradicija pljačke stada koju su vršili stanovnici Mesene u okolini (vidi 74, g i 171, h), prekinuta je sklapanjem jednog ugovora i izgleda da je u mitu kombinovana sa pričom kako su divlji Heleni, u ime usvojenoga boga Apolona, pljačkali i podjarmljivali kretsko-heladsku civilizaciju, koju su zatekli u srednjoj i južnoj Grčkoj. Pesničenje, gimnastika, mere za dužinu i težinu, muzika, astronomija, gajenje maslinovog drveta, pa i vaspitanjem stečeno učtivo ponašanje, sve je to bilo prehelensko (vidi 162, 6).

2. Hermes se ubraja u bogove falističkog kamenog kulta, koji je bio prehelenski kult plodnosti (vidi 15, 1) — priča o njegovom brzom rastenju može se protumačiti Homerovom šaljivom raskalašnošću, ali se pod Hermesom može podrazumevati i božansko dete prehelenskog kalendara (vidi 24, 6; 44, 1: 105, 1; 171, 4 itd.); egipatski bog inteligencije Tot, kao i Anubije, koji prati duše u podzemlje.

3. Glasničke bele trake, koje su obeležavale Hermesovu službu, kasnije su pogrešno shvaćene kao zmije, jer je on bio i Hadov glasnik; odatle i Ehionovo ime. Trije su Trojna Musa (»planinska boginja«) Parnasa. Njihovo vračanje pomoću kamenčića primenjivalo se u Delfima (grčki mitografi: Appendix Narrationum 67). Ateni se pripisuje kocka za vračanje, napravljena od koštanog zgloba (Zenobije: Poslovice V, 75); taj način vračanja su posle svi prihvatili, a veština augura (vračanje pomoću ptičjeg leta i cvrkuta), ostala je aristokratska povlastica i kod Grka i kod Rimljana. Apolonova ''ptica dugih krila'' je verovatno bila ždral, posvećen Hermesu; to je došlo otuda što je Apolonovo sveštenstvo stalno prekoračivalo u Hermesov delokrug, pošto je prvobitno Hermes bio zaštitnik proročkog predskazivanja, književnosti i umetnosti; Hermesovo sveštenstvo pak zadiralo je u domen Pana, Musa i Atene. Hermesu se pripisuje da je izmislio vatru zbog toga što se trenje smatralo falističkom magijom.

4. Silen i njegovi sinovi satiri bili su uobičajeni komični likovi u atičkoj drami (vidl 83, 5); oni, u stvari, predstavljaju primitivne ljude koji su živeli u planinama severne Grčke. Smatralo se da je Silen ili starosedelac ili sin Pana i jedne nimfe (Non: Dionysiaca XIV, 97; XXIX, 262; Ajlijan: Šarena istorija III, 18).

5. Romantična priča o Dafnidu ispredala se oko falističkog stuba u Kefalenitanu i na kladencu kod Sirakuse, oko kojih je, verovatno, raslo lovorovo grmlje, a pesme se pevale u spomen slepog mrtvaca. Dafnida je, kažu, voleo Apolon jer je od orgastičke boginje Tempe preuzeo lovor (vldi 21, 6).


18 AFRODITA, NJENA NARAV I DELA

Afroditu je bilo teško nagovoriti da pozajmi drugim boginjama svoj čarobni opasač koji je imao moć da se svako živi zaljubi u onoga ko ga ima na sebi; jer ona je ljubomorno čuvala svoj položaj. Zeus ju je udao za Hefajsta, hromoga boga-kovača, ali pravi otac troje dece — Foba, Dejne i Harmonije, koju je Afrodita predstavljala kao njegovu, — bio je Arej, bog rata, pravonoga, silovita pijanica i svađalica. Hefajst nije znao ništa o prevari, dok nesmotrene ljubavnike jednog jutra ne iznenadi Helije, zatekavši ih u postelji u Arejevom dvoru u Trakiji; Helije je odmah svojom pričom napunio uši Hefajstu.
b) Uvređeni Hefajst se zatvori u svoju kovačnicu, i tamo iskova bronzanu mrežu za lov, finu kao paučina, ali neprobojnu i tajno je razape preko svoje bračne postelje. Afrodita, koja se vratila iz Trakije sva nasmejana, objasni Hefajstu da se poslom zadržala u Korintu, a on joj reče: »Molim te, oprosti mi, draga ženo, što idem na kraće vreme na Lemno, svoje omiljeno ostrvo, da se odmorim.« Afrodita se ne ponudi da ga prati i, čim se on izmakao, žurno posla po Areja, koji brzo stiže. Oni radosno odoše u postelju, ali se u zoru nađoše zapleteni u mrežu nagi i nemoćni da se izvuku. Hefajst ih, vrativši se s puta, tako zateče, te pozva sve bogove da se osvedoče da ga je Afrodita osramotila. On je zatim izjavio da neće svoju ženu osloboditi bračne dužnosti sve dok mu ne budu vraćeni darovi koje je u vreme svadbe dao njenom poočimu Zeusu.
c) Svi su bogovi pohitali da vide Afroditu u nevolji, ali su boginje, iz osećanja obzira, ostale kod kuće. Podsmevajući se Hermesu, Apolon reče: »Ti bi voleo da budeš na Arejevom mestu, bez obzira na mrežu, zar ne?«
Hermes se zakle samim sobom da ne bi mario da je mreže i tri puta više, što boginje primiše sa negodovanjem. Na sve ovo se oba boga grohotom nasmejaše, ali se Zeusu sve toliko zgadi da ne htede da vrati svadbene poklone, ni da se umeša u prostačku svađu između muža i žene, izjavivši da je Hefajst budala što je bruku izneo na javnost. Posejdon se, videvši Afroditino nago telo, zaljubi u nju, pa prikrivši ljubomoru prema Areju, načini se da odobrava Hefajstu i rece: »Pošto je Zeus odbio da pomogne, ja ću se postarati da Arej kao cenu za svoje izbavljenje plati vrednost svadbenih poklona.«
»Vrlo dobro«, odgovori mračno Hefajst. »Ali ako Arej ne izvrši obavezu, ti ćeš morati da zauzmeš njegovo mesto u mreži!«
»Zajedno sa Afroditom?« upita Apolon smejući se.
»Ne verujem da Arej neće izvršiti obavezu«, reče Posejdon dostojanstveno, »ali ako on to ne bi učinio, ja sam spreman da platim dug i oženim se Afroditom.«
Tako oslobodiše Areja i on se vrati u Trakiju; Afrodita ode na Paf i okupavši se u moru, obnovi svoje devičanstvo.1
d) Polaskana Hermesovim iskrenim priznanjem da je voli, Afrodita uskoro zatim provede noć s njim. a plod ovoga beše Hermafrodit, dvopolno stvorenje; takođe zadovoljna Posejdonovim posredovanjem, ona i njemu rodi dva sina — Roda i Herofila.2 Nepotrebno je reći da Arej nije odgovorio obavezi, izgovarajući se da kad Zeus nije hteo da plati, ne mora ni on. Na kraju platio nije niko, jer je Hefajst bio ludo zaljubljen u Afroditu i nije ozbiljno ni nameravao da se razvede.
e) Kasnije, Afrodita popusti u Dionisovoj želji i rodi mu Prijapa; to je bilo ružno dete sa neprirodno razvijenim genitalnim organima — to ga je Hera darivala u znak negodovanja zbog Afroditine verolomnosti. Prijap je baštovan i nosi vrtlarski nož za potkresivanje.3
f) Mada neki tvrde da jeste, Zeus ipak nikada nije obljubio svoju usvojenu kćer Afroditu, ali ga je čarolija njenoga opasača neprestano dovodila u iskušenje, tako da je najzad odlučio da je ponizi time što će se beznadežno zaljubiti u smrtnika. To je bio lepi Anhis, kralj Dardanaca, unuk Ila. Jedne noći, dok je spavao u pastirskoj kolibi na trojanskoj planini Ida. Afrodita prerušena u frigijsku princezu, obučena u sjajnu crvenu haljinu, uđe i leže pored njega u postelju od lavljeg i medveđeg krzna, dok su pčele sneno zujale oko njih. Kad su se u zoru razišli, ona mu se otkri ko je i iznudi mu obećanje da nikome neće reći da je spavala s njim. Anhis se prestravi kad shvati da je otkrio golotinju boginje i poče da je moli da mu pokloni život. Ona ga uveri da nema čega da se boji i da će njihov sin biti slavan.4 Nekoliko dana kasnije Anhis je pio sa svojim drugovima i jedan od njih ga upita:
»Zar ti ne bi radije spavao sa kćerkom toga i toga nego sa samom Afroditom?« »Ne«, odgovori on neobazrivo. »Pošto sam spavao sa obema, smatram ovo pitanje besmislenim.«
g) Zeus, čuvši ovo hvalisanje, sruči na Anhisa grom koji bi ga ubio da Afrodita ne postavi svoj pojas i tako sprovede udar groma u zemlju, pored samih Anhisovih nogu. Ipak, udar groma je tako povredio Anhisa da nikada više nije mogao da se uspravi. Pošto je rodila Anhisovog sina Ajneja, Afroditu ubrzo prođe strast za Anhisom.5
h) Jednog dana, žena kralja Kinire sa Kipra — a po drugima mogla je biti i žena kralja Fojniksa iz Bibla ili čak i kralja Tejanta — glupo se hvalisala kako joj je kćerka Smirna lepša čak i od Afrodite. Boginja se osveti za uvredu na taj način što učini da se Smirna zaljubi u oca i da mu jedne mračne noći ode u postelju, pošto ga je njena dadilja dobro podnapila, tako da nije znao šta radi. Kasnije sam Kinira shvati da je i otac i ded Smirninom još nerođenom detetu i, podivljao od besa, ščepa mač i poče da je juri po palati. Stigao ju je na obronku brega, ali Afrodita brzo pretvori Smirnu u izmirnino drvo, a mač ga, spuštajući se već, prepolovi. U tom trenutku rodi se dete Adonid. Afrodita već žaleći zbog gluposti koju je učinila, uze dete, sakri ga u kovčeg i poveri na čuvanje Persefoni, kraljici mrtvih, moleći je da ga skloni na tamno mesto.
i) Radoznala Persefona otvori kovčeg i nađe u njemu Adonida. On je bio tako lep da ga ona podiže iz kovčega i povede sa sobom. Vest dospe do Afrodite. koja odmah ode u Tartar da uzme Adonida od Persefone. Ali ova ne pristade da joj ga vrati, jer joj je već bio ljubavnik, te se Afrodita požali Zeusu. Ubeđen da i Afrodita želi Adonida za ljubavnika, Zeus ne htede da bude sudija u tako nedoličnoj raspravi pa ustupi slučaj nižem sudu, kome je predsedavala Musa Kaliopa. Kaliopino mišljenje bilo je da i Persefona i Afrodita imaju podjednako pravo na Adonida. Afrodita — jer mu je omogućila da se rodi, Persefona — jer ga je spasla iz kovčega, ali da je njemu potrebno da se odmori od obe nezajažljive zaljubljene boginje. Ona zato podeli godinu na tri jednaka dela, tako da je on mogao da jedan deo godine provodi sa Afroditom, drugi sa Persefonom, a treći deo godine kako mu se svidi.
Međutim, ne skidajući svoj čarobni pojas, Afrodita je uspela da nagovori Adonida da provede sa njom svoju trećinu godine, da nerado provodi trećinu godine sa Persefonom, i da ne posluša odluku suda.6
j) S pravom ožalošćena, Persefona ode u Trakiju i svom dobrotvoru Areju reče da Afrodita sada više voli Adonida nego njega. ''Običan smrtnik'', vikala je ona, ''a pored toga još i mekušac!'' Arej postade veoma ljubomoran i, pretvorivši se u divljeg vepra, nalete na Adonida dok je lovio na planini Leban i zadade mu smrtonosnu ranu pred Afroditinim očima. Iz njegove krvi izađe Anemona, a duša mu siđe u Tartar. Afrodita ode plačući do Zeusa i zamoli da Adonid provodi samo sumorniju polovinu godine sa Persefonom, a nju da prati u letnjim mesecima. Ovo Zeus blagonaklono odobri. Međutim neki tvrde da je divlji vepar u stvari bio Apolon i da se svetio Afroditi za neku nepravdu koju mu je učinila.7
k) Da bi izazvala ljubomoru kod Adonida, Afrodita jednom provede nekoliko noći u Libiji sa argonautom Butom i tako rodi Eriksa, kralja Sicilije. Sa Adonidom je rodila sina Golga, i kćer Beroju, koja je osnovala Beroju u Trakiji; neki kažu da je Adonid, a ne Dionis, otac njenog sina Prijapa.8
l) Suđaje su odredile Afroditi samo jednu božansku dužnost, naime da izaziva ljubav; ali jednog dana Atena ju je uhvatila kako potajno tka na razboju, zbog čega poče da se žali kako joj Afrodita podriva vlast i zapreti da će se odreći svih svojih dužnosti. Afrodita se izvini Ateni i niko je posle toga nikada nije video da se bavi ručnim radom.8
1. Homer: Odiseja VIII. 266—367:
2. Diodor sa Sicilije: IV, S; Sholijast uz Pindarove Pitijske ode VIII, 24;
3. Pausanija: IX, 31, 2; Sholijast uz Apolonija sa Roda: I. 932:
4. Homerska himna Afroditi: 45—200; Teokrit: Idile I. 105—7; Higin: Fabula 94;
5. Servije o Vergilijevoj Ajneidi II, 649
6. Apolodor: III, 14, 3—4; Higin: Pesnička astronomija II, 7 i Fabule 58, 164, 251; Fulgentije: Mitologija
III, 8;
7. Servije uz Vergilijeve Ekloge X, H; Orfička himna LV, 10; Ptolemaj Hefajstionov: I, 306;
8. Apolonije sa Roda: IV, 914—19; Diodor sa Sicilije: IV, 83; Sholijast uz Teokritove Idile IV, 100;
Ceces: O Likofronu 831;
9. Hesiod: Teogonija 203—4; Non: Dionysiaca XXIV, 274—81.
*
1. Kasniji Heleni su umanjili značaj Velike Boginje sa Sredozemlja, koja je dugo vremena bila glavno božanstvo u Korintu, Sparti, Tespiji i Ateni, stavivši je pod muško starateljstvo i smatrajući njene ozbiljne seksualne orgije samo preljubničkom, otpadničkom indiskrecijom. Mreža kojom je, kako opisuje Homer, Hefajst uhvatio Afroditu u preljubi, prvobitno je bila vlasništvo same Afrodite kao Boginje Mora (vidi 89, 2), a njene sveštenice takvu mrežu su, izgleda, nosile u vreme prolećnih karnevala; sveštenice boginje Hole ili Gode takođe su nosile mreže.

2. Prijap se javlja na grubim drvenim falističkim slikama koje prethode Dionisovim orgijama. Za njega se kaže da je Adonidov sin zbog minijaturnih »vrtova« koji mu se prinose na žrtvu u vreme festivala. Kruškovo drvo bilo je posvećeno Heri kao vrhovnoj boginji Peloponeza (vidi 64, 4 i 74, 6).

3. Afrodita Uranija ("kraljica planina ili vresa'') bila je nimfa Erikina — božica miholjskog leta. Ona je uništavala svetog kralja posle ljubavnog čina na planinskim vrhovima, baš kao što pčela matica uništava truta iščupavši mu polne organe. Odatle i pčele na vresu i crvena odeća prilikom opisa Afroditinog ljubavnog doživljaja sa Anhisom na planinskom vrhu; odatle i poštovanje Kibele, frigijske Afrodiite na planini Ida, kao kraljice pčela a i običaj da Afroditini sveštenici u ekstazi sami sebe kastriraju u znak sećanja na njenog ljubavnika Atisa (vidi 79, 1). Anhis je jedan od mnogih svetih kraljeva koji su bivali pogođeni ritualnim gromom pošto su kao živi bili ljubavnici boginje Smrti (vidi 24, a). U ranijim verzijama ovoga mita Anhis je bio ubijen, a u kasnijim se spasava da bi se opravdala priča o pobožnom Ajneju, koji je doneo sveti paladijum u Rim, prenevši svoga oca iz zapaljene Troje (vidi 168, c). Njegovo ime poistovećuje Afroditu sa Izidom, čijeg je muža Ozirisa kastrirao Set prerušivši se u divljeg vepra. »Anhis« je, u stvari, sinonim za Adonida. On je imao svoje svetilište u Ajgesti, u blizini planine Eriks (Dionis iz Halikarnasa: I, 53) i za njega Vergilije kaže da je umro u obližnjem gradu Drepani i da su ga pokopali na planini (Ajneida III, 710, 759). Anhisovi ćivoti postojali su i u Arkadiji i Troadi. U Afroditinom svetilištu na planini Eriks bio je izložen zlatni sat meda, za koji se kaže da je bio zavetna žrtva Dajdalova kada je bežao na Siciliju (vidi 92, h).

4. Kao Boginja Smrti u Životu, Afrodita je imala mnogo naziva koji nikako ne pristaju uz njenu lepotu i priivlačnost. U Ateni su je zvali najstarijom Suđajom i sestrom Erinija; a ponegde Melajnida ("crna"), što je Pausanija slobodno protumačio kao naziv potekao iz činjenice što se najveći broj ljubavnih doživljaja događa noću. Skotija (''tamna"); Androfon ("umoriteljka muškaraca"); i čak, po Plutarhu, Epitimbrija (»grobarka«).

5. Mit o Kiniri i Smirni očevidno beleži istorijski period kad je sveti kralj u matrijarhalnoj zajednici odlučio da produži svoju vladavinu preko uobičajene dužine. On je to činio proslavljajući svadbu sa svojom nominalnom kćerkom, mladom sveštenicom koja je trebalo da postane sledeća kraljica, umesto da dozvoli nekom novom knežiću da se njome oženi i oduzme mu kraljevstvo (vidi 65, 1).

6. Adonid (feničanski: adon »gospodar«) je grčka verzija sirijskog poluboga Tamuza, duha godišnje vegetacije. U Siriji, Maloj Aziji i Grčkoj, boginjina sveta godina bila je nekad podeljena na tri dela a njihova obeležja su bila lav, koza i zmija (vidi 75, 2). Koza, amblem središnjeg godišnjeg doba, pripadao je božici ljubavi Afroditi; zmija, amblem završetka godine, bio je Persefonin (boginja smrti); lav, amblem prvog dela, bio je posvećen boginji rađanja, ovde nazvanoj Smirna, koja nije imala nikakva prava na Adonida. U Grčkoj je ovaj kalendar zamenjen dvosezonskim; godina je bila podeljena ravnodnevicom, u istočnom delu zemlje, kao u Sparti i Delfima; ili dugodnevicom, po severnjačkom običaju, kao kod Atenjana i Tebanaca; to objašnjava razlike u poimanju planinske boginje Kaliope i boga Zeusa.

7. Tamuza je ubio vepar, kao i mnoge druge njemu slične mitološke ličnosti — Ozirisa, kretskog Zeusa, Ankaja iz Arkadije (vidi 157, e), Karmanora iz Indije (vidi 136, b) i irskog junaka Dijarmuda. Ovaj vepar izgleda da je nekad bio divlja svinja sa velikim oštrim očnjacima, u stvari, sama boginja Persefona, ali se u vreme kad je godina bila podeljena, pa je svetlom polovinom godine vladao sveti kralj, a tamnom njegov izabrani naslednik ili suparnik, taj suparnik pojavljivao se prerušen u divljeg vepra — kao Set kad je ubio Ozirisa; ili Fin Mak Kul kad je ubio Dijarmuda. Crvene sase koje niču na padinama Libana posle kiše alegorično predstavljaju Tamuzovu krv, a svake godine u proleće održava se u Biblu tužna svetkovina Adonida u čast Tamuza. Adonidovo rođenje iz izmirninog drveta — izmirna važi za dobro poznati afrodizijak — pokazuje orgastički karakter njegovog rituala. Kapi smole izmirninog drveta smatrane su za suze prosute za njim (Ovidije: Metamorfoze X, 500). Higin smatra Kiniru kraljem Asirije (Fabula 58) možda zato što izgleda da obožavanje Tamuza potiče otuda.

8. Afroditin sin Hermafrodit bio je mladić sa ženskim grudima i dugačkom kosom. Kao androgyne, ili bradata žena, hermafrodit je imao, naravno, i svoju odgovarajuću fizičku spodobu, ali kao religiozna zamisao oboje su nastall u doba prelaza matrijarhata u patrijarhat. Hermafrodit je sveti kralj, kraljičin zastupnik (vidi 136, 4), koji nosi veštačke grudi. Androgina je mati prehelenskog klana, koja je izbegavala patrijarhat; da bi zadržala svoja vladarska prava i da bi svoju decu, rođenu od oca koji je bio rob, udostojila, ona je nosila veštačku bradu, kao što je bio običaj u Argu. Bradata boginja, kao kiparska Afrodita, i feminizirani bog, kao Dionis, odgovaraju prelaznim društvenim oblicima.

9. Harmonija je, na prvi pogled, neobično ime za kćerku koju su rodili Afrodita i Arej; ali onda, kao i danas, ljubav i harmonija — osećanja mnogo snažnija od odanosti — vladaju pre svega u državi koja je u ratu.


19 AREJEVA NARAV I DELA
Arej iz Trakije voli bitku radi bitke, a njegova sestra Erida stalno izaziva povod za rat, šireći glasine i raspirujući ljubomoru. I ona se, kao i on, nikad naročito ne zalaže za ovaj ili onaj grad, ovu ili onu grupu, već se bore na jednoj ili na drugoj strani, kako im se učini zgodno, uživajući jedino u pokolju ljudi i uništavanju gradova. Svi njegovi besmrtni drugovi, počev od Zeusa i Here, pa naniže, mrze ga. Izuzetak čini, osim Eride, Afrodita, koja neguje i podržava strast u njemu, i pohlepni Had, koji se raduje hrabrim mladim ratnicima što ginu u svirepom ratu.
b) Arej nije uvek pobeđivao. Atena, daleko veštiji ratnik od njega, dva puta ga je porazila u borbi; a jednom su ga džinovski sinovi Alojevi pobedili i držali zatvorenog u bronzanoj posudi trinaest meseci, dok ga, već polumrtvog, nije oslobodio Hermes; drugom prilikom Herakle ga je toliko poplašio da se trčeći vratio na Olimp. Duboko je mrzeo da se parniči, nikad se nije pojavljivao na sudu kao tužitelj, a samo jedanput je morao doći da se brani; to je bilo onda kad su ga njegovi drugovi, ostala božanstva, optužili za ubistvo sa predumišljajem Posejdonovog sina Halirotija. On se branio tvrdeći da je delo počinio da bi spasao svoju kćerku Alkipu iz doma Kekropa
od Halirotijevog nasilja. Kako u ovom događaju nije bilo drugih svedoka osim Areja i Alkipe, koja je, naravno, potvrdila očev iskaz, sud mu je dao za pravo. Ovo je bilo prvo suđenje koje je ikada sazvano zbog ubistva; a brdo na kome se suđenje održalo poznato je pod imenom Areopag, i danas se tako zove.1

1. Apolodor: III, 14;
2. 2; Pausanija: I, 21, 7.
*
1. Atenjani nisu rado ratovali, osim kad su branili svoju slobodu ili kad je postojao neki drugi podjednako važan razlog, i prezirali su Tračane, koji su od rata napravili zabavu.

2. U Pausanijevoj priči o ubistvu, Halirota je je već bio uspeo da siluje Alkipu. Ali Halirotije je mogao biti samo sinonim za Posejdona, a Alkipa sinonim za boginju sa kobiljom glavom. Ovaj mit, u stvari, podseća na Posejdonovu otmicu Demetre, a odnosi se na pobedu Posejdonovih obožavalaca nad Atenjanima i poniženja koja su tada naneta boginji, (vidi 16, 3). Ali ovo je sve izmenjeno iz patriotskih razloga i kombinovano sa legendom o nekom prvom suđenju za ubistvo. ''Areopag'' verovatno znači "umilostiviti boginju'', areia je jedno od Ateninih zvanja.


20 HESTIJA, NJENA PRIRODA I DELA
Hestijina slava i veličina su u tome što ona jedina od velikih Olimpljana nikada ne učestvuje u ratovima i svađama. Ona se više i od Artemide i od Atene kloni ljubavnih ponuda, bilo da dolaze od bogova, od Titana ili smrtnika. Ona se, naime, posle svrgavanja Krona sa vlasti, zaklela Zeusovom glavom da zauvek ostane devica kad su se Posejdon i Apolon pojavili kao takmaci prosci. Za ovo joj je Zeus zahvalno dodelio prvu žrtvu pri svim javnim žrtvovanjima, u znak priznanja što je sačuvala mir na Olimpu.1
b) Hestiju je na jednoj seoskoj gozbi kojoj su prisustvovali bogovi pokušao da siluje pijani Prijap. On joj se približio kad su svi od presitosti zaspali, i taman je opkoračio kad jedan magarac poče da njače, te se Hestija probudi i kriknu kad ga vide, a Prijap brže-bolje pobegne.2
c) Hestija je Boginja Ognjišta i u svakom domu i u svim gradskim većnicama štiti sve koji traže njenu pomoć. Opšte poštovanje odaje se Hestiji ne samo kao najblažoj, najpravičnijoj i najmilostivijoj od svih Olimpljana, već i zato što je izumela veštinu građenja kuća, a njena je vatra tako sveta da, ako se ikad ognjište ohladi, bilo slučajno, bilo u znak žalosti, ona se ponovo pali samo pomoću vatrenog točka.3

1. Homerska himna Afroditi 21—30;
2. Ovidije: Fasti VI, 319;
3. Diodor sa Sicilije: V, 68
*
1. Sedište života u Grka — čak i u Sparti, gde je porodica bila potčinjena državi — bilo je domaće ognjište, koje se smatralo u isto vreme i žrtvenim oltarom; a Hestija, kao boginja ognjišta, predstavlja ličnu sigurnost i sreću, i nalaže kao svetu, dužnost gostoljublja. Priča o bračnim ponudama Posejdona i Apolona verovatno je proistekla otud što sva tri božanstva imaju svoja svetilišta u Delfima. Prijapov pokušaj đa je siluje predstavlja vrstu anegdotske opomene protiv pokušaja skrnavljenja i nepristojnog ponašanja prema ženskim gostima koji su pod zaštitom domaćeg ili javnog ognjišta; čak i magarac, simbol pohlepe (vidi 35, 4), objavljuje Prijapovu glupu zlonamernost.

2. Drevni, beli kip Velike Boginje, koji je bio u upotrebi svuda na istočnom Sredozemlju, izgleda da je bio gomila užarenog uglja što se održavala pokrivena belim pepelom, a to je bio najbolji i najekonomičniji način zagrevanja prostorija u prastaro vreme; bez dima i plamena takvo ognjište postalo je prirodno središte porodičnog skupa ili skupa klanova. U Delfima, gomila uglja, s vremenom zamenjena krečnjačkim kamenom, postala je omphalos, pupak, koji se često javlja na slikama sa grčkih vaza, obeležavajući zamišljeni centar sveta. Na ovom svetom predmetu, koji se sačuvao i posle razaranja svetilišta, ispisano je ime Majke Zemlje, a visok je 11 1/4 palčeva i 15 1/2 palčeva širok, što otprilike odgovara veličini i obliku ugljenog ognjišta, koje je moglo da zagreje prostranu odaju. U klasično vreme Pitonka je imala pomoćnu sveštenicu koja joj je pomagala da padne u proročki zanos, paleći u zatvorenom prostoru ječmeno zrnevlje, konoplju i lovorov list nad uljanom svetiljkom. Ta pomoćnica je zatim tumačila Pitonkine reći. Vrlo je verovatno da se ječmeno zrnevlie, konoplju i lovorov list stavljali na topli pepeo na užarenom ugljevlju, što je jednostavniji i uspešniji način da se proizvede narkotičan miris (vidi 51, b). Veći broj trouglastih kutlača u obliku lista, napravljenih od kamena ili ilovače, nađeno je u kretskim ili mikenskim ćivotima — za neke od njih se zna da su izdržavale velike temperature — izgleda da su one služile za održavanje svete vatre. Gomilica uglja je nekada stavljana na okrugao tronožac od gline, obojen mesečevim bojama — crvenom, belom i crnom (vidi 90, 3); ovakvi primerci nađeni su na Peloponezu, Kreti i na Delu, a na jednom od njih, iz sobne grobnice u blizini Knosa, nađeni su i tragovi uglja.


21 APOLON, NJEGOVA NARAV I DELA
Apolon, Zeusov i Letin sin, bio je nedonošče rođeno u sedmom mesecu, no to ništa ne znači pošto bogovi brzo rastu. Temida ga je hranila nektarom i ambrozijom, i čim osvanu četvrti dan, Apolon zatraži luk i strele, koje mu Hefajst smesta dade. Otišavši sa Dela, uputio se pravo na Parnas, gde se skrivala zmija Piton, neprijatelj njegove majke; uspeo je da je ozbiljno rani svojim strelama. Piton tada odjuri do proročišta
Majke Zemlje u Delfima, gradu koji je dobio ime po Pitonovu drugu, čudovištu Delfinu; ali Apolon ga je smelo pratio do u svetilište i tamo ga dokrajčio na ivici samog svetog ponora.1
b) Majka Zemlja prijavi ovu drskost Zeusu, koji je pored toga što je zapovedio Apolonu da poseti Tempe radi očišćenja od greha, ustanovio i Pitonske igre u slavu Pitona, kojima je Apolon morao da predsedava u znak pokajanja. Ne osećajući se krivim, Apolon prenebregnu Zeusovu zapovest da poseti Tempe. Umesto toga on ode u Ajgijalaju radi očišćenja od greha, a pratila ga je Artemida; pošto mu se mesto nije dopalo, on zatim otplovi za Taru na Kreti, gde je kralj Karmanor priređivao svečanost.2
c) Po povratku u Grčku, Apolon potraži Pana, starog boga Arkadije sa jarećim nogama, koga je bio loš glas, i nagovori ga da mu oda tajnu predskazivanja, pa se dočepa delfskog proročista i nauči sveštenice, koje su se zvale Pitonke, da služe njemu.
d) Kad je Leta čula za novost, ona sa Artemidom dođe u Delfe i skloni se u sveti gaj da bi obavila neke svoje obrede. Tu je u molitvi iznenadi džin Titije s namerom da je siluje, kad Apolon i Artemida, čuvši viku, dotrčaše i ubiše Titija kišom strela. Ovu osvetu Zeus, Titijev otac, sa zadovoljstvom prihvati kao bogougodni čin. U Tartaru su Titija udarili na muke i razapeli na taj način što su mu ruke i noge klinovima prikovali za tlo; prostor koji je pokrio svojim telom zahvatao je, ni manje ni više, nego devet jutara, a dve orlušine su mu kljuvale džigericu.3
e) Posle ovoga Apolon je ubio satira Marsija, pratioca boginje Kibele. Evo kako se to zbilo. Jednog dana Atena je napravila dvostruku sviralu od jelenske kosti i svirala na njoj bogovima za vreme gozbe. U početku nije mogla da razume zašto se Hera i Afrodita krišom smeju, zaklanjajući lice rukama, jer je izgledalo da njena muzika ushićuje ostala božanstva;
ona zato ode do potoka i poče posmatrati svoj lik u vodi, dok je svirala. Shvativši odjednom kako smešno izgleda sa naduvenim pomodrelim obrazima, ona baci frulu i prokle svakog ko je podigne.
f) Marsije je bio nevina žrtva ovoga prokletstva. On se sapleo o frulu, podigao je i čim je stavio u usta, ona je sama zasvirala, nadahnuta sećanjem na Ateninu muziku; Marsije pođe po Frigiji prateći Kibelu i oduševljavajući naivne seljake. Oni počeše da uzvikuju da ni sam Apolon ne bi -umeo da izmisli lepšu muziku, čak ni na svojoj liri, a Marsije je bio toliko glup da im nije protivurečio. Ovo, razume se, izazva Apolonov gnev i on Marsija pozva na takmičenje pod uslovom da pobednik smisli kakvu god hoće kaznu za pobeđenog. Marsije pristade i Apolon postavi Muse za sudije. Utakmica pokaza da su takmičari podjednako dobri, jer su Muse bile oduševljene i jednim i drugim instrumentom. Najzad Apolon doviknu Marsiju: »Čikam te da ne možeš svojim instrumentom uraditi sve što ja mogu sa svojim. Okreni ga naopako, pa pevaj i sviraj u isto vreme.«
g) Ovo je sa frulom bilo nemoguće izvesti i Marsije izgubi utakmicu. A Apolon izvrnu svoju liru i poče da peva najdivniju himnu u čast olimpijskih bogova, tako da Muse nemaše kud već da presude u Apolonovu korist. Tada se, uprkos svojoj lažnoj uglađenosti, Apolon osveti Marsiju na najsvirepiji način:
odrao ga je živog, a kožu mu prikovao za bor (ili, neki kažu, za platan). Ona i sad visi u pećini odakle ističe reka Marsija.4
h) Kasnije je Apolon pobedio na još jednom muzičkom takmičenju, kome je predsedavao kralj Mida; toga puta pobedio je Pana. Pošto je priznat kao bog muzike, otada je stalno svirao na svojoj sedmostrukoj liri na božanskim gozbama. Jedna od njegovih dužnosti bila je da čuva stada i krda koja su bogovi držali u Pijeriji; ali je on kasnije poverio ovaj zadatak Hermesu.5
i) Iako Apolon nije hteo da se vezuje brakom, imao je dosta dece sa nimfama i smrtnim ženama; tako je sa Ftijom izrodio Dora i njegovu braću; s Musom Talijom Koribante;
Koronida mu je rodila Asklepija, Arija Mileta, a Kirena Aristoja.6
j) Apolon je napastvovao i nimfu Driopu, koja je na brdu Oeta čuvala stado svoga oca u društvu svojih prijateljica Hamadrijada. Apolon se prerušio u kornjaču i sve pastirice počeše s njom da se igraju. Čim je Driopa kornjaču stavila u nedra, Apolon se pretvorio u zmiju, poče da sikće i tako razjuri Hamadrijade i nauživa se Driopom. Ona mu je rodila Amfisa, koji je osnovao grad Oetu, i sagradio hram ocu; i Driopa je u tom hramu služila kao sveštenica, dok je jednog dana Hamadrijade ne ukradoše, a umesto nje ostaviše topolu.7
k) Apolon nije baš uvek uspevao kao ljubavnik. Jednom prilikom pokušao je da ukrade Marpesu od Idaja, ali ona ostade verna mužu. Drugi put je gonio Dafnu, planinsku nimfu, sveštenicu Majke Zemlje, kćerku Peneja u Tesaliji; ali kad je se dočepao, ona pozva u pomoć Majku Zemlju, koja je blagovremeno skloni na Kretu, gde je postala poznata kao Pasifaja. Majka Zemlja ostavi umesto Marpese lovorovo drvo, od čijeg je lišća Apolon, da bi se utešio, spleo sebi venac.8
l) Mora se reći da njegov napad na Dafnu nije bio iznenadan. On je odavno bio zaljubljen u nju i uništio je jednog od svojih takmaca, Leukipa, Ojnomahova sina, kad je prerušen u devojku otišao sa Dafnom na orgijanje u planine. Saznavši pomoću svoje vidovitosti za Leukipovo prerušavanje, Apolon posavetova planinske nimfe da se kupaju nage kako bi se osvedočile jesu li u društvu samih žena; Leukipova prevara odmah bi otkrivena i Nimfe ga rastrgnu na komade.9
m) Tu je i slučaj lepoga mladića Hijakinta, spartanskog princa, u koga se nije zaljubio samo pesnik Tamirij — prvi niuškarac za koga se zna da se udvarao muškarcu — već i sam Apolon, prvi od bogova koji je to učinio. Apolon nije smatrao da mu je Tamirij ozbiljan takmac; čuvši ga kako se hvališe da pesmom može prevazići Muse, Apolon te njegove reči zlonamerno saopšti Musama, a one Tamirija smesta lišiše vida, glasa i moći da svira na harfi. Ali Zapadni vetar se takođe zaneo Hijakintom i postao bolesno ljubomoran; kad je jednog dana Apolon učio Hijakinta kako da baca disk, Zapadni vetar zadrža disk i vrati ga nazad pravo Hijakintu u glavu, te ga tako ubi. Iz krvi koja je poškropila zemlju izniče zumbul, Hijakintov cvet, na kome se još uvek mogu videti početna slova njegovog imena.10
n) Apolon je samo jedanput naljutio Zeusa, posle čuvene zavere kada su hteli da ga smaknu s vlasti. To se desilo onda kada se Apolonov sin Asklepije drznuo da oživi mrtvaca i tako otme podanika Hadu; Had, razume se, uloži žalbu na Olimpu, na šta Zeus ubi Asklepija gromom, a Apolon, zauzvrat, pobi Kiklope. Zeus se razbesne zbog gubitka kovača oružja, i oterao bi Apolona u Tartar za večna vremena da Leta nije izmolila oproštaj, preuzevši na sebe da Apolona urazumi. Kazna je zamenjena jednogodišnjim teškim radom, koji je Apolon trebalo da izdrži u torovima kralja Admeta iz Fere. Poslušavši Letin savet, Apolon nije samo izdržao kaznu kako treba već je učinio i veliko dobročinstvo Admetu.11
o) To ga je opametilo, te je otada propovedao umerenost u svemu: izreke »Poznaj sebe!« i »Ništa suvišno!« uvek su mu bile na usnama. Doveo je Muse iz njihovih boravišta na brdu Helikon u Delfe, stišao njihov bes, pa ih je naučio da lepo i otmeno igraju.12
1. Higin: Fabula 140; Apolodor: I, 4, 1; Homerska himna Apolonu 300—306; Sholijast uz Apolonija sa
Roda: II 706;
2. Ajlijan: Šarena istorija III, 1; Plutarh: Grčka pitanja 12; Zašto proročišta ćute 15; Pausanija: II, 7, 7; X,
16, 3;
3. Apolodor: I, 4, 1; Pausanija: II, 30, 3 1 X, 6, 5; Plutarh: Grčka pitanja 12; Higin: Fabula 55; Homer:
Odiseja XI, 576; Pindar: Pitijske ode IV, 99;
4. Diodor sa Sicilije: III, 58—9; Higin: Fabula 165; Apolodor: I, 4, 2; Drugi vatikanski mitograf 115;
Plinije: Istorija prirode XVI, 89; Ksenofon: Anabasis I, 16;
5. Higin: Fabula 191; Homer: Ilijada I, 603;
6. Apolodor: I, 7, 6; I, 3, 4; 111, 10, 3; III, 1, 2; Pausanija: X, 17, 3;
7. Antonije Liberal: 32; Stefan Vizantijski sub Dryope Ovidije: Metamorfoze IX, 325;
8. Apolodor: I, 7, 9; Plutarh: Agis 9;
9. Higin: Fabula 203: Pausanija: VIII, 20, 2; X, 5, 3; Partenije: Erotika 15; Ceces: O Likofronu 6:
10. Homer: Ilijada. II, 595—600; Lukijan: Dijalozi bogovo It; Apolodor: I, 3, S; Pausanija: III, I, 3;
11. Apolodor: III, 10, 4; Diodor sa Sicilije: IV, 71;
12. Homer: Ilijada I, 603—4; Plutarh: O pitijskim proročištima 17.

*
1. Predanja o Apolonu su vrlo nesređena. Grci ga smatraju sinom boginje Lete, poznate u južnoj Palestini kao Let (vidi 14, 2), ali je on takođe bio i bog Hiperborejaca ("narod sa one strane Severnog vetra«), koje Hekataj (Diodor sa Sicilije: II, 47) sasvim poistovećuje sa Britancima, iako ih Pindar (Pitijske ode X, 50—55) smatra Libijcima. Del je bio središte hiperborejskog kulta, koji se, kako izgleda, protezao na jugoistok do Nabataje i Palestine, na severozapad do Britanije i uključivao i Atenu. Među državama koje je sjedinjavao ovaj kult, stalno su održavane veze (Diodor sa Sicilije: loc. cit.).

2. Apolonu su Hiperborejci prinosilii na žrtvu hekatombu magaraca (Pindar: loc. cit.), što ga poistovećuje sa »Detetom Horom«, čiju pobedu nad Setom Egipćani proslavljaju svake godine, bacajući u ambis divlje magarce (Plutarh: O Izidi i Ozirisu 30). Hor se svetio zato što mu je Set ubio oca Ozirisa — svetog kralja — koga je volela Trojna Mesečeva Boginja Izida, ili Lat, i koga je njegov zamenik i naslednik prineo na žrtvu sredinom leta ili sredinom zime, i čija je reinkarnacija bio sam Hor. Mit o tome kako je Piton progonio Letu poklapa se s mitom kako je Set progonio Izidu (u vreme trajanja sedamdeset dva najtoplija dana u godini). Štaviše, Piton je poistovećen i sa Tifonom, grčkim Setom (vidi 36, 1), u Homerskoj himni Apolonu i u sholijastu uz Apolonija sa Roda. Hiperborejski Apolon je, u stvari, grčki Hor.

3. Ali mit ima i politički vid. Tvrdi se da je Hera nahuškala svog partenogenog sina Pitona na Letu za inat Zeusu (Homerska himna Zeusu 305); pošto je ubio Pitona (a verovatno i njegovu ženu Delfinu, Apolon se, u svom proročanskom vidu, dočepao proročanskog svetilišta Majke Zemlje u Delfima. Sudeći po tome, izgleda da su izvesni Heleni sa severa, koji su bili u savezu sa Tračanima i Libijcima, napali srednju Grčku i Peloponez, i da su im se suprotstavili prehelenski obožavaoci boginjinog kulta. U Delfima su uništili svetu proročku Zmiju — slična zmija čuvana je u Erekteumu u Ateni (vidi 25, 2) — i preuzeli proročište u ime svoga boga Apolona Smintijskog. Smintije (»miš«) je, kao i Esmun kanaanski, bog isceljenja, imao miša iscelitelja za svoj amblem. Napadači su rešili da ga poistovete sa Apolonom, hiperborejskim Horom, koga su obožavali .njihovi saveznici. Da bi se ublažio i smirio nemir u Delfima, ustanovljene su redovne godišnje pogrebne igre u čast mrtvog heroja. Pitona, a njegove sveštenice ostale su služeći u svetilištu.

4. Mesečeva boginja sa Dela, Briza (''vidovita''), koja se ne može razgraničiti i diferencirati od Lete, može se poistovetiti sa hiperborejskom Trojnom boginjom Brigit, koja je kod hrišćana postala sv. Brigita. Brigita je bila zaštitnica svih umetnosti i Apolon je sledio njen primer. Pokušaj džina Titija da siluje Letu prikazuje jednu neuspelu pobunu brđana iz Fokide protiv osvajača.

5. Apolonova pobeda nad Marsijem i Panom obeležava helenska osvajanja Frigije i Arkadije i zamenjivanje duvačkih instrumenata instrumentima sa žicama, što se jedino nije desilo među seljacima. Kažnjavanje Marsija verovatno označava obredni ritual po kome su svetom kralju odrali kožu, baš kao što je Atena odrala Palanta i od njegove kože načinila sebi čarobni štit (vidi 9, a), a može označavati i ljuštenje kore sa jovine grančice, da bi se napravila frula za pastira. jer se jovino drvo smatralo oličenjem boga ili poluboga (vidi 28, 1 i 51, 1). Apolona su smatraili praocem dorskih Grka i Milesijanaca, koji su ga naročito poštovali. Igračice na svetkovinama u vreme zimske kratkodnevice, Koribante, smatrane su Apolonovim kćerima sa Musom Talijom, jer je Apolon bio bog muzike.

6. Udvarao se Dafni, planinskoj nimfi, kćerki rečnog boga Peneja, sveštenici Majke Zemlje; svakako da se ovo udvaranje odnosi na osvajanje njenog hrama u kome su boginju Dafojnu (»krvavu«) obožavale Majnade, koje su pripadale orgastičkom redu i žvakale lovorovo lišće (vidi 46, 2 i 51, 2). Plutarh smatra da je ovaj red sveštenica pobegao na Kretu, pošto ih je Apolon pokorio, gde se Mesečeva Boginja zvala Pasifaja (vidi 88, e). Apolon je zadržao lovor kao sveto drvo i samo su Pitonke smele da žvaću lovorov list. Dafojna je, u stvari, morala biti boginja kobilje glave u Tempi kao i u Figaliji (vidi 16, 5); Leukip ("beli konj«) bio je sveti kralj mesnoga kulta konja, koga su divlje žene jednom godišnje jurile i rastrzale na komade, a posle toga se kupale da bi se očistile od greha (vidi 22, 1 i 150, 1).

7. Apolonovo zavođenje Driope na Oeti verovatno obeležava potiskivanje kulta hrasta Apolonovim kultom topole (vidi 42, d); o tome govori i predanje o ljubavnom osvajanju Arije. Apolonovo prerušavanje u kornjaču odnosi se na liru koju je dobio od Hermesa (vidi 17, d). Ftijino ime govori da je ona bila jesenji vid boginje. Neuspeli napad na Marpesu izgleda da beleži Apolonov neuspeh da se dočepa svetilišta u Meseni; to je bilo svetilište boginje sa likom krmače (vidi 74, 4). Apolonova služba kod Admeta iz Fere verovatno beleži stvarni događaj: kažnjavanje Apolonovog sveštenstva zbog pokolja prehelenskog kovačkog soja ljudi koji su uživali Zeusovu zaštitu.

8. Mit o Hijakintu, koji na prvi pogled može da izgleda kao sentimentalna pričica što objašnjava odakle na zumbulu šara u vidu grčkog slova (vidi 165, j i 2), odnosi se na kretskog cvetnog junaka Hijakinta (vidi 159, 4), koji se naziva i Narkis (vidi 85, 2). Njegov kult je prodro u mikensku Grčku i po njemu je i poslednji letnji mesec dobio ime hijakint na Kreti, na Rodu, u Kosu, Teri i Sparti. Dorski Apolon je potisnuo Hijakintovo ime u Tarentu, iako je tu bio Hijakintov grob (Polibije: VIII, 30); a u Amikli, mikenskom gradu, još jedan Hijakintov grob poslužio je kao postolje Apolonovom tronu. U to vrerne Apolon je bio besmrtan, a Hijakint je vladao samo jednim godišnjim dobom. Njegova smirt, prouzrokovana diskom, podseća na smrt njegovog rođaka Akrisija (vidi 73, 3).

9. Koronida (''starica'') rodila, je Asklepija sa Apolonom, a njeno ime znači svešteničku titulu (vidi 25, 5); ali Atenjani nisu priznavali da je ona imala dece i zataškavali su ovaj mit (vidi 50, b).

10. U klasično vreme Apolon je bio bog muzike, poezije, filozofije, astronomije, matematike, medicine i nauka o prirodi. Kao neprijatelj primitivizma, on je uvek bio za umerenost u svim stvarima, a sedam struna na njegovoj liri označavaju sedam samoglasnika kasnije grčke azbuke (vidi 52, 8) i dobile su tajanstveno značenje u lečenju muzikom. Najzad, zbog identifikacije sa detetom Horom, Apolon je poštovan kao sunce, dok je kod Korinćana taj kult pripadao sunčanom Zeusu; Apolonova sestra Artemida s pravom je poistovećivana sa mesecom.

11. Kikero, u svom delu ''O prirodi bogova'' (III, 23), Apolonu, sinu boginje Lete, daje tek četvrto mesto; on razlikuje Apolona Hefajstovog sina, Apolona kretskog, oca Koribanata, i Apolona koji je Arkadiji dao zakone.

12. Predanje kako je Apolon ubio Pitona nije tako jednostavan mit kao što na prvi pogled može da izgleda, jer je kamen omphalos, na kome je pitonka sedela, bio tradicionalni grob proročkog heroja, reinkarniranog u zmiju, čija je proročanstva pitonka objavljivala (Varon: O latinskom jeziku, VII, 17). Helenski Apolonov sveštenik preoteo je ulogu svetoga kralja koji je u obredu s pravom ubijao svog prethodnika heroja. Ovo je objasnio Plutarh u ''Zašto proročista ćute'' (15) kad je opisivao obred Stepterija. Svake devete godine građena je na gumnu u Delfima koliba koja je predstavljala kraljevo prebivalište. Onda bi noću iznenada na tu kolibu napali... [ne zna se ko, jer se tu prekida pričanje]... Žrtveni sto, na kome se nalazilo prvo, rano voće, bivao je prevrnut, koliba spaljena, a palikuće su bežale iz svetilišta, ne osvrćući se. Posle toga mladić koji je učestvovao u ovome išao je u Tempe da se očisti od greha, odakle se vraćao u trijumfu, sa krunom i lovorovom grančicom.

13. Iznenadan ugovoreni napad na stanovnike kolibe podseća na tajanstveno ubistvo Romula koje su izvršili njegovi drugovi, a i na godišnju žrtvu Bufonija u Ateni, kad sveštenici, pošto bi dvogubom sekirom ubili Zeusovog bika, beže ne obazirući se za sobom (vidi 53, 7); meso bika je potom služeno na zajedničkim gozbama, dok se mimikom podražavalo uskrsnuće vola, a sekiri sudilo zbog skrnavljenja.

14. U Delfima, kao i u Knosu, sveti kralj je morao da vlada devet godina (vidi 88, 6). Dečak je odlazio u Tempe, nesumnjivo zato što je Apolonov kult poticao otud.


22 ARTEMIDA, NJENA NARAV I DELA

Artemida, Apolonova sestra, naoružana je lukom i strelom kao i on, a poseduje moć da šalje kugu i iznenadnu smrt među smrtnike, ali i da ih isceljuje. Ona je zaštitnica male dece i svih životinja sisara; ipak, ona voli i hajku, naročito na jelene.
b) Jednog dana, dok je još bila trogodišnja devojčica, njen otac Zeus, na čijim je kolenima sedela, upitao je čime bi volela da je obdari. Artemida smesta odgovori: »Molim te, daj mi večnu nevinost, isto toliko imena koliko ima moj brat Apolon, zatim luk i strelu kao njegovu, dužnost da donosim svetlost, do kolena dugu lovačku tuniku boje šafrana sa crvenim porubom; za pratilje šezdeset mladih morskih nimfa, mojih vršnjakinja; dvadeset rečnih nimfa iz Amnisa na Kreti, da se brinu o mojim čizmicama i hrane pse dok sam u lovu; sve planine sveta; i na kraju jedan grad koji budem izabrala. Ne tražim više od jednog grada, jer ja nameravam da živim većinom u planinama. Na žalost, žene će me pri porođaju često prizivati jer me je moja majka Leta nosila i rodila bez bolova, te su me stoga Suđaje odredile za pokroviteljicu porođaja.«1
c) Artemida junački čupnu Zeusa za bradu, a on se ponosno nasmeši i odgovori: »Pored ovakvog deteta kao što si ti, ja ne moram da se bojim Herine ljubomore. Dobićeš sve što si tražila, i više od toga, dobićeš ne jedan, nego trideset gradova, i po deo u mnogim drugim, na kopnu kao i na ostrvima; i ja te postavljam za čuvara puteva i luka.«2
d) Artemida mu zahvali, skoči s njegovih kolena i ode pravo na goru Leuku na Kreti, a zatim na izvor Okeana, gde izabra za pratilje veliki broj devetogodišnjih nimfi, a njihove majke behu time ushićene.3 Zatim je, na Hefajstov poziv, posetila Kiklope na ostrvu Lipari i zatekla ih kako kuju Posejdonu konjska pojila. Bront, kome je bilo naređeno da učini sve što ona zaželi, stavi je na kolena; ali kako nije volela da je maze, ona mu iščupa punu šaku dlaka sa grudi te mu na tom mestu ostade trag do sudnjeg dana; svako je mislio da ima šugu. Nimfe je poplašio divlji izgled Kiklopa i buka u kovačnici — pa nije nikakvo čudo što nevaljalim devojčicama majke prete Brontom, Argejom i Steropom. Međutim Artemida hrabro reče Kiklopima da prekinu za časak rad na Posejdonovoj porudžbini i da joj iskuju srebrni luk i tobolac za strele, pa će zauzvrat dobiti meso od njenog prvog lovačkog plena.4 Sa novim oružjem otišla je pravo u Arkadiju, gde je naredila Panu da raskomada jednog risa i nahrani lovačke pse i štenad. Pan joj dade tri klempava lovačka psa, dva šarena i jednog sa pegama, koji su zajedno bili dovoljno jaki da rastrgnu živog lava; i dade joj još sedam brzonogih keruša iz Sparte.5
e) Pošto je uhvatila dva para rogatih jelena, žive ih upreže u zlatne kočije sa zlatnim đemovima i odjezdi na sever, preko tračke planine Hajme. Odsekla je svoju prvu baklju od borovine na Misijskom Olimpu i zapalila je žiškom koju je našla u pepelu jednog drveta pogođenog gromorn. Oprobala je svoj srebrni luk četiri puta; prve dve mete su joj bile drveće; treća, divlja životinja; četvrta, grad naseljen nepoštenim ljudima.6
f) Potom se vratila u Grčku. Amnizijanske nimfe ispregle su joj jelene iz kočija, istimarile ih i nahranile brzorastom detelinom sa Herinih pašnjaka, gde su pasli Zeusovi paripi, i napojile ih vodom sa zlatnih pojila.7
g) Jednom se rečni bog Alfej, sin Tetidin, usudio da se zaljubi u Artemidu i proganjao je po Grčkoj; ali Artemida ode u Litrinu, u Elidi (a po drugima čak na ostrvo Ortigiju, blizu Sirakuze), gde je sebi i svim svojim nimfama namazala lice belim blatom, tako da se nije razlikovala od ostalih devojaka. Alfej je morao da se povuče, a devojke su ga ismejale.8
h) Artemida je zahtevala od svojih pratilja da budu savršeno čedne, kao što je i ona sama. Kad je Zeus zaveo jednu od nimfi, Kalistu, Likaonovu kćer, Artemida je primetila da je ona bremenita. Za kaznu pretvori Kalistu u medvedicu i poče da je odstreljuje. Ubila bi je da je Zeus nije uzneo na nebo, i kasnije postavio njen lik među zvezde. Po drugima je, opet, sam Zeus pretvorio Kalistu u medveda, a ljubomorna Hera je udesila da Artemida u neznanju krene u hajku. Kalistino dete Arkad spaseno je i postalo je predak Arkađana.9
i) Nekom drugom prilikom je Aktajon, sin Aristaja, stajao naslonjen na stenu u blizini Orhomena, kad ugleda Artemidu kako se nedaleko od njega kupa na izvoru. On ostade tu da je posmatra. Čim se kasnije usudio da se drugovima pohvali kako je video Artemidu nagu, ona ga pretvori u jelena, a njenih pedeset lovačkih pasa ga rastrgoše.10
1. Kalimah: Himna Artemidi I;
2. Ibid. 26;
3. Ibid. 40;
4. Ibid. 47;
5. Ibid. 69;
6. Ibid. 110;
7. Ibid. 162;
8. Pausanija: VI, 22, 5; Sholijast uz Pindarove Pitijske ode: II, 12;
9. Higin: Pesnička astronomija II, 1; Apolodor: III, 8, 2;
10. Higin: Fabula 181; Pausanija: IX, 2, 3.
*
1. Devica srebrnog luka koju su Grci uvrstili u porodicu na Olimpu, bila je najmlađi član Artemidine trijade, pošto je ''Artemida" još jedna titula Trojne Boginje Mesec. Imala je pravo da hrani svoje košute detelinom pošto je detelina simbol trojstva. Njen srebrni luk je predstavljao mladi mesec. Ipak, olimpijska Artemida nije bila samo devica. Ponegde, kao na primer u Efesu, obožavali su je u njenom drugom vidu, kao nimfu, orgastičku Afroditu, sa muškim partnerom, urminom palmom (vidi 14, a), jelenom i pčelom (vidi 18, 3) kao glavnim obeležjima. Uloga babice pre pripada starici Kroni, kao i njene smrtonosne strele; devetogodišnja starost sveštenica treba da podseća da je mesečev broj smrti tri puta tri. Ona podseća na kretsku ''gospodaricu divljih zveri", glavnu nimfu — boginju prastarog totemskog društva; i obredno kupanje pri čemu ju je iznenadio Aktajon, kao i rogati jeleni, njene kočije (vidi 125, a) i jarebice iz Ortigije (viđi 14, 3) daleko pre pristaju nimfi nego devici. Izgleda da je Aktajon bio sveti kralj prehelenskog kulta jelena, rastrzan na komade na kraju vladavine od pedeset meseci, naime pošto protekne polovina Velike godine; njegov suvladar, ili zamenik, vladao je do kraja Velike godme. Nimfa se po pravilu kupala posle, a ne pre obrednog ubistva. Ovaj ritualni običaj ima mnogo sličnosti sa ritualima opisanim u irskim i velškim mitovima iz prvog veka pre naše ere. Plutarh u Grčkim pitanjima, 39, priča da su s vremena na vreme na planini Likaj u Arkadiji jurili i ubijali čoveka obučenog u jelensku kožu. Psi su morali biti beli, sa riđim ušima, kao »psi iz pakla« u keltskoj mitologiji. Postojao je peti vitorogi jelen koji je pobegao Artemidi (vidi 125, a).

2. Mit o tome kako je Alfej jurio za Artemidom izgleda da je nastao po analogiji sa predanjem o njegovoj uzaludnoj jurnjavi za Aretusom, pri čenru se ona pretvorila u izvor, a on u reku (Pausanija: V, 7, 2), a možda je ta priča izmišljena da objasni zašto su se sveštenice Artemide Alfeje iz Letrinije i Ortigije u čast Bele Boginje mazale po licu gipsom i belom glinom, Alph označava i belinu i žitni proizvod; alphos je lepra; alphe je zrno; alphition je zmo ječma; Alphito je bila Bela Boginja kao krmača. Artemidina najčuvenija statua u Ateni se zove »Belolika« (Pausanija: I, 26, 4). Značenje reči Artemis nije potpuno utvrđeno: može biti da znači "jakih udova«, od artemes; ali i ''ono što odseca". Spartanci su je zvali Artamis, od artao; ili od airo i themis; slog themis može da znači. »voda«, jer se mesec smatrao izvorom svih voda.

3. Ortigija, »Ostrvo jarebica« u blizini ostrva Del, takođe je bilo posvećeno Artemidi (vidi 14, a).

4. Mit o Kalisti nastao je iz potrebe da se objasni pojava dveju malih devojčica obučenih kao medvedice, koje su se pojavljivale o prazniku brauronijske Artemide na Atici zbog jednog predanja po kojem Artemidu dovode u vezu sa Velikim Medvedom. Ali može se uzeti u obzir i jedna ranija verzija mita, u kojoj je Zeus nasrtao na Artemidu, a ona se najpre pretvorila u medveda, a zatim namazala lice gipsom, pokušavajući da mu izbegne. Artemida je u početku upravljala zvezdama, ali je tu dužnost kasnije preuzeo Zeus.

5. Nejasno je zašto su Brontu iščupane dlake; Kalimah možda proizvoljno misli na neku dobro poznatu sliku o događaju sa koje se skinula boja na kiklopovim grudima.

6. Kao »gospodarici divljih zveri«, ili zaštitnici svih plemena totem-klanova, Artemidi su prinosene godišnje žrtve paljenice totem-životinja, ptica i biljaka, a ovaj obred se u klasično vreme sačuvao u građu Patre u Kaledoniji (Pausanija: IV, 32, 6); tamo se ona zvala Artemida Lafrija. Slične žrtve paljenice prinosili su joj u Meseni Kureti, kao predstavnici totem-plemena (IV, 32, g); a još je zabeleženo da su u Hijeropolisu imali običaj da žrtve vešaju o grane od veštačke šume u samom hramu boginje (Lukijan: O sirijskoj boginji 41).

7. Maslinovo drvo bilo je posvećeno Ateni, urmina palma Izidi i Lati. Vlasnik sam jednog broša iz srednjeg minojskog perioda na kome je boginja prikazana kako stoji pored palme; odevena je u suknju od palmovog lišća i drži u ruci malu palmu; ona gleda kako se novogodišnje tele rađa iz palmovog grozda; s druge strane je bik na izdisaju, verovatno kraljevski bik Stare godine.


23 HEFAJST, NJEGOVA NARAV I DELA
Hefajst, bog kovač, bio je tako nejak kad se rodio da ga je njegova majka Hera sa gađenjem bacila sa olimpijskih visina, kako bi se otresla neprijatnog osećanja koje je u njoj izazivala njegova jadna pojava. On je, ipak, preživeo ovaj nemili događaj bez telesnih povreda, jer je pao u more, gde su ga prihvatile Tetida i Eurinoma. Ove boginje nežna srca čuvale su ga u pećini pod morem, gde je on osnovao svoju prvu kovačnicu i oduživao im se za dobrotu praveći im svakovrsne ukrase i korisne predmete.1
Jednog dana, pošto je prošlo devet godina, Hera srete Tetidu, koja je slučajno nosila broš napravljen u njegovoj radionici, i zapita: »Za ime sveta, draga moja, odakle ti tako izvanredan nakit?«
Tetida je malo oklevala sa odgovorom, ali joj je Hera izmamila istinu. Odmah je vratila Hefajsta na Olimp, gde mu je obezbedila mnogo bolju kovačnicu, sa dvadeset mehova koji su radili danju i noću. Ona se mnogo zauzela za njega i udesila da se oženi Afroditom.
b) Hefajst se u tolikoj meri izmirio sa Herom da se drznuo da prebaci Zeusu što je dozvolio da ona posle neuspešne pobune visi sa nebeskog svoda pričvršćena o zglobove. Ali bilo bi mudrije da je ćutao, jer ga je razgnevljeni Zeus ponovo tresnuo sa Olimpa. Padao je ceo bogovetni dan. Pavši na zemlju, na ostrvo Lemno, slomio je obe noge pa, iako je besmrtan, jedva da je bilo života u njemu kad su ga ostrvljani pronašli. Kasnije, pošto mu je bilo oprošteno i pošto je povratio sebi mesto na Olimpu, mogao je da hoda samo pomoću zlatnih štaka.2
c) Hefajst je ružan i namćor, ali snažan u rukama i ramenima, i sve što preduzme, uradi tako da ga po veštini niko nije mogao prevazići. Jedanput je napravio neke mehaničke žene da mu pomažu u kovačnici; one su čak mogle da govore i obavljaju najteže zadatke koje bi im poverio. On je vlasnik nekoliko tronožnih stolova sa zlatnim točkovima koji se nalaze u kovačnici i mogu da se kreću sami od sebe do mesta gde se bogovi sastaju, i nazad.3
1. Homer: Ilijada. XVIII, 394—409;
2. Ibid.: I, 586—94;
2. Ibid.; XVIII, 368.
*
1. Hefajst i Atena su delili hram u Ateni i njegovo je ime možda izmenjen oblik od hemero-phaistos, ''onaj koji sija danju'' (tj. sunce), dok je Atena bila Boginja Meseca, »ona koja sija noću«, zaštitnica kovačke veštine i svih tehničkih zanata. Malo je poznato da je svakoj alatki iz bronzanog doba, oružju ili spravi pripisivano magično svojstvo, a da je kovač bio, u stvari, nešto kao čarobnjak. Tako je trostruka ličnost Brigite, Mesečeve Trojne Boginje (vidi 21, 4), bila zaštitnica pesnika, kovača i lekara. Kad je boginja izgubila ta svojstva, onda se kovač uzvisio do božanstva. Da je kovač-bog hrom, to je predanje koje se prostire čak do zapadne Afrike i Skandinavije; u primitivno doba kovači: su, možda čak i namerno, osakaćivani, da ne bi pobegli s posla i prebegli neprijateljskom plemenu. Igra hromih jastreba se izvodila u erotskitn orgijama posvećenim kovačkoj veštini (vidi 92, 2), a kako je Hefajst bio oženjen Afroditom, on je, verovatno, hramao samo jedanput godišnje, u doba prolećnih praznika.
Metalurgija je dospela u Grčku sa egejskih ostrva.. Uvoz predmeta od fino obrađene bronze i zlata u Grčku verovatno je uticao na mit o tome da su Hefajsta čuvale, u pećinama ostrva Lemno, Tetida i Eurinoma, što behu titule za Boginju Mora, koja je stvorila svet. Devet godina što ih je on proveo u pećini pokazuju da je bio potčinjen mesecu. Njegov pad, kad i Kefalov (vidi 89, j), Talov (vidi 92, b), Skironov (vidi 96, f), Ifitov (vidi 135, b), i drugih, zajednička je sudbina svetih kraljeva u mnogim krajevima Grčke u trenutku kad bi njihovoj vladavini došao kraj. Zlatne štake su možda izmišljene da uzdignu sa zemlje njegove svete pete.

2. Dvadeset Hefajstovih tronožaca izgleda da su manje-više istog porekla kao i Gasterohejri, koji su sagradili Tirint (vidi 73, 3); bili su to, naime, zlatni sunčani diskovi sa tri noge, heraldičke oznake Ostrva čoveka koje su oivičavale neku ranu ikonu gde se prikazivao Hefajst oženjen Afroditom. Qni predstavljaju godinu sa tri godišnja doba i odražavaju dužinu kraljeve vladavine; on umire početkom dvadesete godine, kad se približno poklapa sunčano i mesečevo vreme; ovaj krug je zvanično priznat u Ateni tek krajem petog veka pre naše ere, ali je bio otkriven nekoliko stotina godina ranije (Bela Boginja, str. 284, 291). Hefajsta vezuju i za vulkansku kovačnicu na vulkanskim ostrvima Lipari, jer je sedište njihovog kulta — vulkansko ostrvo Lemno i izvor prirodnog gasa koji je izlazio iz grotla na vrhu planine Moshil i vekovima polako sagorevao (Ceces: O Likofronu, 227; Hesihije sub Moschylus). Sličan izvor gasova, koji je opisao crkveni velikodostojnik Metodije iz četvrtog veka nove ere, goreo je na Gori Lemno u Likiji sve do 1801. Hefajst je imao svetilišta na obema ovim planinama. Lemno (verovatno oblik od leibein, »ona što prosipa«) bio je naziv za Veliku Boginju ovog matrijarhalnog ostrva (Hekataj, navodi ga Stefan Vizantinac sub Lemnos — vidi 149, 1).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

24 DEMETRA, NJENA NARAV I DELA
Iako sveštenice Demetre, boginje žitnih polja, uvode mladu i mladoženju u tajne bračne postelje, ona sama nije imala muža. Dok je još bila mlada i vesela, rodila je vanbračno Koru i pohlepnog Jakha, sa svojim bratom Zeusom.1 Rodila je takođe i Pluta sa Titanom Jasijem ili Jasionom, u koga se zaljubila na svadbi Kadma i Harmonije. Opijeni nektarom koji se na gozbi točio kao voda, ljubavnici se izmakoše iz kuće i legoše javno na tri puta preorano polje. Kad su se vratili, Zeus, koji je po njihovom ponašanju, a i blatu na rukama i nogama, prepoznao šta su radili, razgnevi se i opali gromom Jasija što se usudio da dotakne Demetru. Ali neki kažu da je Jasija ubio brat mu Dardan, a po drugima da su ga rastrgli konji.2
b) Sama Demetra bila je dobra duša, i Erisihton, sin Tropijev, bio je jedan od retkih ljudi prema kojima se ona grubo ponašala. Na čelu dvadeset drugova, Erisihton se osmeli da upadne u gaj koji su joj Pelazgi posadili u Dotijumu, i da počne seču svetog drveća radi pribavljanja građe za gozbenu dvoranu. Demetra se preruši u Nikipu, sveštenicu Gaja, i blago naredi Erisihtonu da se povuče. Tek kad joj je on zapretio sekirom, ona mu se prikaza u svom sjaju i prokle ga da bude večno gladan, ma koliko jeo. Odatle je Erisihton otišao na ručak u roditeljski dom i jeo ceo dan. Što je više jeo, bivao je sve gladniji i slabiji. Najzad roditelji nisu mogli više da ga hrane pa je postao prosjak i jeo je otpatke. Suprotno ovome, Pandareja sa Krete, koji je Zeusu ukrao zlatnog psa i tako osvetio Demetru za ubijenog Jasija, Demetra je darovala kraljevskim darom da nikada ne boluje od stomaka.3
c) Demetra je prestala da bude vesela kad su joj oduzeli mladu Koru, kasnije nazvanu Persefonom. Had se zaljubio u Koru i otišao Zeusu da traži odobrenje da se njome oženi. Zeus se plašio da uvredi svoga najstarijeg brata neposrednim odbijanjem, ali je tako isto znao da mu Demetra nikada neće oprostiti ako Kora bude morala da ode u Tartar; zato je diplomatski odgovorio da niti daje niti ne daje svoj pristanak. Ovo ohrabri Hada da na prevaru odvede devojku dok je brala cveće na livadi. Ta livada se mogla nalaziti negde na Siciliji; ili Atici; ili kod Hermione; ili negde na Kreti, ili u blizini Pise, ili oko Lerne; ili, pak, pored Feneja u Arkadiji, ili kod Nise u Bojotiji, ili ma gde u prostranstvima koje je Demetra obišla tražeći Koru. Demetrini sveštenici kažu da je to bilo u Eleusini. Ona je bez odmora tražila Koru devet dana i noći i nije ni jela ni pila, bezuspešno je dozivajući. Jedina vest koja je doprla do nje beše od Hekate, koja je jednog ranog jutra čula Koru kako viče: »Otmica! otmica!« ali iako je požurila u pomoć, nije naišla ni na kakav trag.4
d) Desetog dana posle neprijatnog susreta sa Posejdonom kod Onkovih stada, prerušena Demetra stiže u Eleusinu, gde je kralj Kelej i njegova žena Metaneira prime veoma gostoljubivo. Čak su joj ponudili da ostane kao dadilja novorođenom princu Demofontu. Njihova hroma kćerka Jamba pokušavala je da uteši Demetru komičnim raskalašnim stihovima, a stara dadilja Bauba je u šali nagovarala Demetru da pije ječmenu vodu: Bauba jeknu kao da je u porođajnim mukama i, sasvim neočekivano, ispod svoje suknje izvuče Demetrinog sina Jakha, koji skoči u majčino krilo i poljubi je.
e) »O, ala pohlepno piješ!« uzviknu Abant, Kelejev stariji sin, dok je Demetra srkala iz punog krčaga ječmenu vodu začinjenu metvicom. Demetra ga mrko pogleda i on se pretvori u guštera. Na neki način osećajući stid zbog svoga ponašanja, Demetra odluči da učini neko dobro Keleju, pa se reši
da Demofonta učini besmrtnim. Iste noći ona ga je držala iznad vatre da bi mu izgorela smrtnost. Međutim desi se da Metaneira, Amfiktionova kći, uđe u odaju pre nego što je stvar obavljena, pa čini prestanu, a Demofont umre. »Moja je kuća nesrećna!« žalio se Kelej, plačući nad sudbinom svoja dva sina, pa ga od tada prozvaše Disaul. »Obriši suze, Disaule«, reče Demetra. »Imaš još tri sina, a Triptolema sam namerila da obdarim tako da ćeš zaboraviti na svoj dvostruki gubitak.«
f) Triptolem, koji je čuvao stado svoga oca, prepozna Demetru i saopšti joj vest za kojom je tragala: pre deset dana njegova su braća — Eumolp, pastir, i Eubulej, svinjar — bili u polju na paši kad se zemlja odjednom rastvori, progutavši Eubulejevo krdo svinja pred njegovim očima; zatim se, uz strahoviti tutanj, pojaviše kočije sa crnim konjima i sručiše se u provaliju. Lice onoga koji je terao kočije bilo je nevidljivo, ali je desnu ruku čvrsto obavio oko struka devojke što je zapomagala. Eubulej ovo ispriča Eumolpu i ovaj to uze kao motiv za žalopojku.
g) Naoružana dokazom, Demetra pozva Hekatu te se njih dve zajedno približe Heliju, koji vidi sve, i nateraše ga da prizna da je otmičar bio Had, bez sumnje sa znanjem Zeusa. Demetra je bila toliko ljuta, da umesto da se vrati na Olimp, produži da luta poljima zabranjujući drveću da donosi plodove i travi da raste, dok ljudskom rodu ne zapreti opasnost od zatiranja. Zeus, stideći se da se sam sretne s Demetrom kod Eleusine, posla joj prvu poruku po Iridi (na koju ona uopšte . nije obratila pažnju), a zatim izaslanstvo olimpijskih bogova i mirovne poklone, moleći je da se pomiri sa njegovom voljom. Ali ona ne htede da se vrati na Olimp i zakle se da će zemlja ostati neplodna dok joj ne budu vratili kćer Koru.
h) Zeusu je ostalo samo jedno. On posla Hermesa Hadu sa porukom: »Ako ne vratiš Koru, svi smo propali!« a drugu poruku posla Demetri: »Dobićeš nazad svoju ćerku pod uslovom da još nije okusila hranu koju jedu mrtvi.«
i) Pošto Kora ništa nije uzimala u usta od hrane, čak ni koricu hleba, otkako su je oteli, Had je bio prinuđen, sakrivši svoju brigu, da joj se obrati blago: »Dete moje, ti izgleda ovde nisi srećna, a tvoja mati plače za tobom. Odlučio sam zato da te vratim kući.«
j) Korine suze usahnuše i Hermes joj pomože da se popne u njegove kočije. Ali baš kada je krenula za Eleusinu, jedan od Hadovih vratara, po imenu Askalaf, poče da viče i da govori sa prezrenjem: ''Pošto sam video gospa Koru kako bere narove sa jednog drveta u vašem voćnjaku, i pošto je pojela sedam semenki, spreman sam da posvedočim da je okusila hranu mrtvih.'' Had se mračno nasmeja i reče mu da se smesti pozadi u Hermesovim kočijama.
k) U Eleusini Demetra radosno zagrli Koru; ali čuvši da je okusila voće iz Hadova voćnjaka, ona postade veoma utučena i ponovo reče: »Niti ću se vratiti na Olimp, niti ću skinuti kletvu sa zemlje.« Zeus onda umoli Reu, svoju, Hadovu i Demetrinu majku, da posreduje, pa je najzad došlo do sporazuma. Kora je morala ubuduće da provodi tri meseca u podzemlju u društvu Hada — kao kraljica Tartara i da se za to vreme zove Persefona, a ostalih devet meseci sa Demetrom. Hekata se ponudila da vodi računa da se ovaj dogovor izvršava kako treba i da stalno vodi brigu o Kori.
l) Demetra je, najzad, pristala da se vrati kući. Pre nego što je otišla iz Eleusine, ona je naučila Triptolema, Eumolpa i Keleja (kao i Diokla, kralja Fere, koji je celo vreme marljivo tragao za Korom) svojim misterijama i obredima. Ali kaznila je Askalafa zbog njegove brbljivosti na taj način što ga je gurnula u jamu i pokrila ogromnom stenom, odakle ga je tek Herakle oslobodio; a onda je Askalafa preobrazila u kratkouhu sovu.5 Ona je nagradila i Fenajce iz Arkadije, kod kojih je boravila pošto ju je silovao Posejdon; njima je dala razna zrnevlja, ali im je zabranila da seju pasulj. Neki Kijanit se prvi osmelio da ga poseje, te je dobio svetilište pored reke Kefis.8
m.) Demetra je Triptolemu dala žitno seme, drveni plug i kočije koje su vukle zmije; i naložila mu da ide svuda po svetu i da uči ljude zemljoradnji. Ali prvo ga je ona sama obučila na poljani kralja Rara, pa ga stoga mnogi smatraju sinom kralja Rara. Fitalu, koji je s njom lepo postupao na obalama Kefisa, darivala je smokvino drvo, prvo za koje se zna na Atici, i poučila ga na koji način da gaji smokvu.7

1. Aristofan: 2obe 338; Orfička himna 11;
2. Homer: Odiseja V, 125—8; Diodor sa Sicilije: v. 49; Hesiod: Teogonija 969;
3. Servije o Vergilijevoj Ajneidi: III, 167; Higin: Fabula 250; Kalimah Himna Demetri 34; Antonije Liberal:
Preobraženja, n; Pausanija: X, 30, I;
4. Higin: Fabula 146; Diodor sa Sicilije: v. 3; Sholijast uz Sofoklovog Ojdipo iz Kolona 1590; Apolodor: I, 5, 1; Sholijast uz Hesiodovu Teogoniju 914; Pausanija: VI, 21, I i I, 38, 5; Konon: Pripovesti 15; Homerska
himna Demetri 17;
5. Apolodor: I, 5, 1—3 1 12; Homerska himna Demetri 398 1 445;
6. Pausanija: VIII, 15, 1, i I, 37, 3;
7. Homerska himna Demetri 231—74; Apolodor: I, 5, 2; Orfički fragmenti 50; Higin: Fabula 146; Ovidije:
Metamorfoze V, 450—S63 1 Fasti IV, 614; Nikander: Theriaca; Pausanija: I, 14, 2 1 37, 2.
*
1. Kora, Persefona i Hekata blle su, to je sasvim jasno, Trojna Boginja kao Devica, Nimfa i Starica, u vreme kada su se samo žene bavile zemljoradnjom. Kora predstavlja zeleno žito, Persefona zreo klas, a Hekata pokošeno žito. Demetra je bio boginjin opšti naziv, a Korino ime Persefona stvara zabunu. Mit o Demetrinom doživljaju u triput pooranoj njivi ukazuje na obred plodnostl, koji se doskora zadržao na Balkanu; sveštenice polja su se javno sparivale sa svetim kraljevima u vreme jesenje setve da bi obezbedile
zlatnu žetvu. Na Atici su njive prvo orane u proleće; zatim posle letnje žetve pliće preoravane; pošto se prinesu žrtve bogovima oranja, ponovo se oru tokom jesenjeg meseca Pijanepsiona i tek su tada spremne za sejanje (Hesiod: Radovi i dani 432—3, 460, 462; Plutarh: O Izidi i Ozirisu, 69).

2. Persefonu (od phero 1 phonos, »ona koja donosi, razaranje«) zovu i Persefata u Ateni (od pfersis i ephapto, ''ona koja određuje razaranje'' i Proserpina (''strahovita''). U Rimu, izgleda, da je to bio naziv za nimfu kad je žrtvovala svetog kralja. »Hekata« (»stotine«) izgleda da se odnosi na stotinu lunarnih meseci kraljeve vladavine i na stostruku žetvu. Kraljeva smrt od groma, ili u konjskim čeljustima, ili od ruke njegovog zamenika, beše njegova normalna sudbina u primitivnoj Grčkoj.

3. Hadova otmica Kore je deo mita po kome se helensko božansko trojstvo nasilno ženi prehelenskom Trojnom Boginjom — Zeus Herom; Zeus ili Posejdon Demetrom i Had Korom, kao što se u irskom mitu Brijan, Ajukar i Ajukarba žene trostrukom boginjom Eirom, Fodlom i Bambom (vidi 7, 6 i 16, 1). Ovaj mit beleži vreme kad muškarci preotimaju poljoprivredne misterije od žena. Što je Demetra odbila da ljude i dalje snabdeva žitom, samo je druga verzija Inine zavere da. uništi Atamantovu žetvu (vidi 70, c). Dalje, mit o Kori je priča o zimskom zakopavanju strašila sa žitnih polja; ova strašila su predstavljala žensko biće od granja. Zakopano strašilo otkrivano je u rano proleće da bi se videlo kako to granje pupi; to je prehelenski običaj koji se održao po selima do u klasično doba i prikazan je na vazaima kao scena u kojoj ljudi oslobađaju Koru iz zemljine humke i pijucima i sekirama razbljaju glavu Majke Zemlje.

4. Priča o Erisihtonu je moralna anegdota; kod Grka, kao i kod Latina i starih Iraca, seča svetih gajeva povlačila je sa sobom kaznu smrti. Ali beznadežna vučja glad nije bila odgovarajuća kazna za seču drveća. Erisihtonovo ime — a i to što je sin Kekropa, koji je bio patrijarhalac, i koji je prvi napravio pogaču od ječma (vidi 25, d) — znači »onaj koji dere zemlju« — što pre navodi na zaključak da je njegovo nedelo u tome što se usudio da bez Dernetrinog odobrenja ore zemlju kao što je to učinio i Atamant. Pandarejeva krađa zlatnih konja verovatno predstavlja intervenciju Krećana u Grčkoj u vreme kad su Ahajci pokušali da izmene obrede zemljoradnje. Taj konj, koga su uzeli boginji Zemlji, izgleda da je predstavljao vidljiv dokaz nezavisnosti ahajskog velikog kneza od same boginje (vidi 134, 1).

5. Mitovi o Hiladu (vidi, 150, 1), Adonidu (vidi 18, 7), Litijersu (vidi 136, e) i Linu (vidi 147, 1) opisuju godišnje oplakivanje i tugovanje za svetim kraljem ili za njegovim zamenikom dečakom koji je žrtvovan da bi se umilostivila boginja plodnosti. Ovaj isti zamenik pojavljuje se u legendi o Triptolemu, koji dolazi sa džakovima žita na dvokolicama upregnutim u zmije, da bi prikazao kako njegova smrt donosi bogatstvo. Hilad je takođe bio Plut (»bogatstvo«) začet u žitnom polju, a od tog imena nastalo je ime "Pluto" za Hada. Triptolem (triptolmaios, »onaj koji tri puta pokušava«) možda je bila titula koja se davala svetom kralju zato što se usudio da tri puta poore njivu i spari se sa žitnom sveštenicom. Kelej, Diokle i Eumolp, koje je Demetra naučila zemljoradnji, predstavljaju svešteničke glavare Amfiktionskog saveza. Metaneira je opisana kao Amfiktionova kći i poštovali su je u Eleusini.

6. U mikenskom gradu Eleusinl (''dolazak'') održavane su velike Eleusinske misterije, u mesecu koji se zvao Boedromion ("trčeći u pomoć«). Demetrino veselo svešteno raspoloženje zbog ljubavnih doživljaja sa Jasijem, Triptolemom, ili Zeusom simbolički je prikazano u jednoj unutrašnjoj šupljini ćivota kao trljanje faličkog predmeta uz žensku jahaću čizmu; otuda izgleda da je reč eleusis ostatak reči Eilythuies, ''(hram) one koja besni u skrovištu''. Mistagozi su, obučeni kao pastiri, ulazili uz radosno klicanje i pokazivali rešeto za vejanje žita sa detetom Brimom, sinom Brime (»ljutite«), kao munjevitim plodom ritualnog venčanja. Brima je titula za Demetru, a Brim je sinonim za Pluta, koga su njegovi slavljenici bolje poznavali kao Jakha — po raskalašnim himnama Iacchus što su se pevale šestog dana Misterija, dok je povorka sa bakljama išla od Demetrinog hrama.

7. Eumolp predstavlja pastire koji pevaju iznoseći dete; Triptolem je kravar, u službi Mesečeve Boginje Ije u liku krave (vidi 56, 1), koja je navodnjavala žitno seme; i Eubulej, svinjar, služio je boginju Marpesu (vidi 74, 4 i 96, 2). Forkida, Hojra, ili Kerda, boginja krmačinog lika, pomagala je žitu da raste. Eubulej je prvi objavio šta se desilo sa Korom, zato što »svinjar« u ranim evropskim mitovima označava proroka ili mađioničara. Tako su se Eumaju, Odisejevom svinjaru (vidi 171, a), obraćali sa dios (»bogoliki«); pa iako su u klasično vreme svinjari već davno prestali da se bave proroštvom, ipak su još uvek žrtvovali svinje Demetri i Persefoni, bacajući ih u ambise. Eubulej izgleda nije imao naročite koristi od Demetrinog uputstva; verovatno zato što je njen kult kao boginje krmače bio potisnut u Eleusini.

8. »Rar«, bilo da znači »nedonošče« ili "utroba", ne odgovara kao naziv za kralja i svakako se odnosi na utrobu žitne matere iz koje niče žito.

9. Jamba i Bauba označavaju razvratne pesme u jampskoj metrici koje su pevane da bi olakšale duševnu napetost za vreme Eleusinskih misterija; ali Jamba, Demetra i Bauba čine poznato trojstvo devojke, nimfe i starice. Stare dadilje u grčkim mitovima gotovo uvek predstavljaju boginju kao Kronu. Abant je pretvoren u guštera jer gušteri obitavaju na najtoplijim i najsuvljim mestima i mogu da žive bez vode; to je priča koju su stari pripovedali deci kako bi ih naučili da poštuju starije i da se boje bogova.

10. Priča koja govori o tome kako je Demetra pokušala da učini Demofonta besmrtnim upoređivana je sa mitom o Medeji (vidi 156, a) i Tetidi (vidi 81, r). Ona se odnosi delom na rasprostranjeni primitivni običaj »krštenja« deteta svetom vatrom; novorođenčetu se ili vatra prinosi, ili se ispod njega postavi zagrejano rešeto; obred treba da sačuva dete od uroka. Mit se delom odnosi i na običaj spaljivanja dečaka kraljevog zamenika, koga prinose na žrtvu umesto svetog kralja (vidi 92, 7). Kelej, ime Demofontovog oca, može da znači "onaj koji pati, onaj koji gori'', zatim »detlić« i najzad »čarobnjak«.

11. Primitivni tabu se zadržao za hranu crvene boje, koja se, izgleda, ostavljala samo za mrtve (vidi 170, 5). Smatralo se da je nar iznikao iz Adonidove ili Tamuzove krvi (vidi 18, 7). Sedam zrna nara možda predstavljaju sedam mesečevih mena u vreme kad seljaci očekuju da žito proklija. Persefona koja jede šipak prvobitno je boginja Šeola, boginja pakla koja uništava Tamuza. dok boginja Istar (Šeola u drugom obliku) plače da ublaži njegov duh. Hera, kao nekadašnja boginja smrti, takođe se pojavljuje sa narom u ruci.

12. Ascalaphos ili kratkouha sova smatrala se pticom zloslutnicom, a gatka o sovi kao potkazivaču proistekla je zbog toga što sova krešti u novembru, dakle pre nego što počinju tri meseca koje Kora ne provodi na zemlji. Harakle je oslobodio Askalafa (vidi 134, d).

13. Demetrin dar Fitalu — smokvino drvo — znači samo da je ubrzavanje zrenja smokve pomoću uboda insekta — kalemljenje — prestalo da bude ženski delokrug u isto vreme kad i zemljoradnja. Fitalova porodica bila je vodeća na Atici (vidi 97, a). Zabrana da muškarci seju pasulj izgleda da se zadržala mnogo duže od zabrane da muškarci seju zrnevlje uopšte, zbog toga što se smatralo da postoji tesna veza između pasulja i duhova. U Rimu su bacali pasulj duhovima o prazniku Svih svetih, i kad bi se neko od tih zrna razvilo u biljku a žena kasnije pojela plod te biljke, smatralo se da je oplođena duhom. Pitagorejci ne jedu pasulj zato da ne bi uskratili nekom od svojih predaka reinkarnaciju duha.

14. Za Demetru se kaže da je došla u Grčku sa Krete, iskrcavši se na obalu u Atici kod grada Torika (Himna Demetri 123). Moguće je ovo: Krećani su se utvrdili u Atici, gde su prvi počeli da rade u rudnicima srebra u Laurionu. Staviše, Eleusina je mikensko zemljište i Diodor sa Sicilije (v. 77) kaže da su se obredi slični obredima u Eleusini održavali i u Knosu, da su ih posećivali svi koji su hteli, a ustanovlli su ih preci Knošana — stari Krećani. Ipak Demetrino poreklo treba tražiti u Libiji.

15. Prema Ovidiju, cveće koje je Kora brala su bulke. Jedan lik boginje sa bulkama nađen je u Gazi na Kreti; i boginja sa mogile Iz Palaiokastra drži biljke u ruci; a na zlatnom prstenu iz mikenske riznice u Akropolju, Demetra, koja sedi, pruža tri bulke Kori, koja stoji. Bulkin mak se upotrebljavao kao začin za hleb i bulke su se prirodno uvek vezivale za Demetru jer rastu u žitu; međutim, Kora bere ili dobija bulke zbog njihove osobine da omamljuju i zbog purpurno crvene boje, koja obećava uskrsnuće posle smrti (vidi 27, 12). Ona tek što nije pošla na svoj dugi godišnji san.


25 ATENA, NJENA NARAV I DELA
Atena je izmislila frulu, trubu, zemljani lonac, plug, grabulju, volovski jaram, konjsku uzdu, kočije i brod. Ona je prva učila druge brojevima a i svim ženskim poslovima kao što su kuvanje, predenje i tkanje. Iako je boginja rata, ona ne uživa u borbi kao Arej ili Erida, već nastoji da smiri sukob i uvek se zalaže za zakon i poredak mirnim putem; ne nosi oružje u vreme mira, a kad ima potrebu za njim, obično ga pozajmljuje od Zeusa. Njeno milosrđe je veliko; kad su na Areopagu glasovi sudija podjednaki, ona uvek daje presudan glas da se optuženi oslobodi. Ipak, kad jednom stupi u borbu, nikad ne gubi bitku, čak i protiv samoga Areja, jer bolje od njega poznaje strategiju i taktiku; mudre vojskovođe se uvek njoj obraćaju za savet.1
b) Mnogi bogovi, Titani i džinovi rado bi se oženili Atenom, ali je ona odbijala bračne ponude. Jedanput, za vreme trojanskog rata, kad nije htela da pozajmi oružje od Zeusa pošto je izjavio da je neutralan, zatražila je od Hefajsta da joj izradi jednu opremu. Hefajst nije hteo da naplati, dvosmisleno izjavivši da će joj to učiniti za ljubav; i kad je ona, ne shvatajući šta on pod tim podrazumeva, ušla u kovačnicu i počela da ga posmatra kako kuje užareni metal, on se iznenada okrenuo i pokušao da je siluje. Hefajst, koji se inače ne ponaša tako prostački, bio je žrtva jedne zlonamerne šale: Posejdon ga je taman obavestio da je Atena, po Zeusovom odobrenju, pošla u kovačnicu u nadi da će doživeti veliku ljubavnu strast. U času kad se ona grubo otrgla, Hefajst prosu seme na njenu butinu, malo iznad kolena. Atena obrisa seme parčetom vune i baci je sa gađenjem; vuna pade blizu Atene i slučajno oplodi Majku Zemlju, koja se tu našla u poseti; razljućena zbog toga što će nositi dete kojim je Hefajst želeo da obdari Atenu, Majka Zemlja izjavi da neće preuzeti odgovornost za njegov odgoj.
c) »Vrlo dobro«, reče Atena, »ja ću se sama brinuti o njemu.« Tako ona preuze odgovornost za mališana čim se rodio, nazva ga Erihtonije, pa ne želeći da Posejdon uživa u uspeloj glupoj šali, sakri ga u svetu korpu, koju je dala Aglauri, najstarijoj kćerki atenskog kralja Kekropa, i naredi joj da ga pažljivo čuva.2
d) Kekrop, sin Majke Zemlje kao i Erihtonije, za koga neki smatraju da mu je otac delom čovek, a delom zmija, prvi je kralj za koga se zna da je priznavao očinstvo. Oženio se kćerkom najstarijeg kralja Atike — Aktaja. Kekrop je ustanovio i monogamiju, podelio Atiku na 12 komuna, podigao hramove Ateni i prestao da prinosi žrtve u krvi, već ih je zamenio ječmenim pogačama.3 Njegova se žena zvala Agraula, a tri su mu kćerke, Aglaura, Hersa i Pandrosa, živele u trosobnoj kući na Akropolju. Jedne večeri kad su se devojke vratile sa zabave noseći Ateninu svetu kotaricu u rukama, Hermes potkupi Aglauru i zamoli je da mu omogući da dođe do Herse, najmlađe od sestara, u koju se bio žestoko zaljubio. Aglaura uze zlato koje je Hermes dao, ali ne učini ništa jer ju je Atena nadahnula žestokom ljubomorom na Hersinu sreću;
Hermes uđe ljutito u kuću, pretvori Aglauru u kamen, i sprovede svoju volju nad Hersom. Posle je Hersa rodila Hermesu dva sina — Kefala, koga je Eoja mnogo voleo, i Kerika, prvog glasnika Eleusinskih misterija. Hersa i Pandrosa i njihova mati Agraula bile su vrlo radoznale te su, odškrinuvši poklopac sa košare koju je nosila Aglaura, virnule u nju. Pošto su ugledale dete sa zmijinim repom umesto nogu, one vrisnuše od straha i jedna za drugom poskakaše u ambis sa Akropolja.4
e} Čuvši za ovu nesreću, Ateni bi toliko žao da je iz ruku ispustila stenu koju je nosila na Akropolj kao pojačanje za tvrđavu, i tako postade brdo Likabet. Belu vranu koja joj je donela vest, Atena pretvori u crnu i zabrani vranama da dolaze na Akropolj. Erihtonija zatim smesti u svoj štit i negovala ga je sa tolikom nežnošću da su mnogi smatrali da joj je sin. On je kasnije postao kralj u Ateni, gde je ustanovio obožavanje Atene i naučio svoje građane da se služe srebrom. Njegov je lik postavljen među zvezdama u sazvežđe Auriga, jer je on uveo četvoroprežne dvokolice.5
f) Poznata je još jedna sasvim različita priča o Agraulinoj smrti: naime, kad jedanput Atena bi napadnuta, Agraula se bacila sa Akropolja da ispuni proročanstvo i spase grad. Ova verzija objašnjava običaj svih mladih Atenjana da u Agraulinom hramu polože zakletvu kad prvi put primaju oružje.6
g) Atena, isto tako skromna i čedna kao Artemida, mnogo ie milostivijeg srca. Kad ju je Tejresija jednog dana slučajno iznenadio pri kupanju, ona mu je stavila ruke na oči i oslepila ga, ali mu je zauzvrat dala unutrašnju vidovitost.7
h) Zabeleženo je da je samo jedanput kaznila iz osećanja ljubomore. Evo kako je to bilo. Princeza Arahna iz Kolofona u Lidiji, grada čuvenog po purpurnoj boji, bila je tako vešta u tkanju da se ni sama Atena nije mogla meriti. sa njom. Kad su joj pokazali prekrivač u koji je Arahna utkala ljubavne scene sa Olimpa, boginja ga je dugo i pažljivo razgledala ne bi li pronašla grešku, pa kad ne nađe zamerke, ona ga sveg iskida, puna osvetničke mržnje. Kad se uplašena Arahna obesila o razboj, Atena ju je pretvorila u pauka — insekta koga je najviše mrzela — a konopac u paučinu, tako da se Arahna odmah tu i skloni.8
1. Ceces: O Likofronu 520; Hesihije sub Hippia; Servije uz Vergilijevu Ajneidu IV, 402; Pindar: Olimpijske
ode XIII, 79; Livije: VII, 3; Pausanija: I, 24, 3, Itd.; Homer: Ilijada I, 199; v. 736; v.840—863; XXI, 391—422; Ajshil: Eumenide 753;
2. Higin: Pesnička astronomija II, 13; Apolodor: III, 14, 6; Higin: Fabula 166;
3. Pausanija: I, 5, 3; VIII, 2, 1; Apolodor: III, 14, 1; Strabon: IX, 1, 20; Aristofan: Plutus 773; Atenaj: 555,
c; Eustatije: O Homeru, str. 1156; Parski mermer: stih 2—4;
4. Apolodor: III, 14, 3 i 6; Grčki zapisi XIV, 1389; Higin: Fabula 166;
5. Antigon Karistije: 12; Kalimah: Hekale I, 2, 3; Filostrat: Život Apolonija iz Tijane VII, 24; Higin:
Pesnička astronomija II, 13; Fabula 274; Apolodor: III, 14, I;
6. Suda i Hesihije sub Agraulos; Plutarh: Alkibijad 15;
7. Kalimah: Kupanje Palade;
8. Ovidije: Metamorfoze VI, 1—145; Vergilije: Georgike IV. 246.
*
1. Atenjani su devičanstvo svoje boginje smatrali simbolom nepobedivosti svog grada, i zato su tajili rane mitove koji pričaju kako su je silovali Posejdon (vidi 19, 2), i Borej (vidi 48, l); ne priznaju da su Erihtonije, Apolon i Lihno bili njeni sinovi sa Hefajstom. Oni su izvodili reč Erichtonius ili iz erion "vuna" ili eris »borba« i chthonos »zemlja« i izmislili mit o njegovom rođenju da bi objasnili prisustvo zmijolikog deteta koje viri iz boginjinog štita na starim slikama. Posejdonova uloga u Erihtonijevom rođenju mogla je prvobitno biti i mnogo direktnija i jednostavnija; zašto bi inače baš Erihtonije uveo Posejdonove četvorozaprežne dvokolice u Atenu?

2. Atena je bila Trojna Boginja, a kad je njena središna ličnost Boginje Nimfe potisnuta, a mitovi koji su se na nju odnosili preneti na Afroditu, Orejtiju (vidi 48, b) ili Alkipu (vidi 19, b), Atena je ostala devica obučena u jareću kožu, usavršila je ratničku veštinu (vidi 8, 1), bila Krona koja je nadahnjivala proročišta i zaštitnica svih umetnosti, Erichthonius je, verovatnije, bolje poznati oblik od Erechtheus (vidi 47, 1), što znači »iz zemlje vresa« (vidi 18, 1), nego što bi značio ''mnogo zemlje'', kako se obično govorilo; Atenjani su ga predstavljali kao zmiju sa ljudskom glavom, jer je bio ili heroj ili duh žrtvenog kralja koji objavljuje Kroninu želju. Kao Krona, Atena je uvek bila u pratnji sove i vrane. Smatralo se da stara kraljevska porodica u Ateni potiče od Erihtonija ili Erehteja, pa su se njeni članovi i nazivali Erehteidi; oni su nosili zlatne zmije kao amajlije i držali su svetu zmiju u Erehtejonu. Ali je Erehtonije još i plodonosan vetar sa planina obraslih vresom, a jedan Atenin štit (ili zamenu) uzimali su svi mlađi bračni parovi u Ateni da bi svom braku osigurali plodnost (Suda sub Aegis).

3. Za neke od najlepših kretskih lonaca zna se da su ih izradile žene, i svakako da su i sva ostala korisna oruđa bila Atenin izum; ali u klasičnoj Grčkoj zanatlija je morao biti muškarac. Srebro je u početku bilo metal više cenjen od zlata, jer se teže prerađivalo i bio posvećen mesecu; Periklova Atena je za svoj značaj imala da zahvali uglavnom bogatim rudnicima srebra u Laurejumu, u kojima su najpre radili Krećani. Ovo blago omogućivalo je gradu da uvozi hranu i plaća svoje saveznike.

4. Skok Kekropovih kćeri sa Akropolja možda označava doba kada su Heleni zauzeli Atenu, a Atenini sveštenici onda pokušali da sprovedu monogamiju kao i u mitu o Halirotiju (vidi 19, b). One su više volele smrt od obeščašćenja — odatle i zakletva koju polaže atenska omladina nad Agraulinim svetilištem. Druga priča o Agraulinoj smrti je samo moralistička anegdota: opomena protiv skrnavljenja atenskih misterija. "Agraulos" je nekad bila titula Boginje Mesec; Agraulos i Aglauros imaju otprillke isto značenje:
Agraulos je homerski epitet za pastire, a Aglauros (kao i herse i pandrosos) odnosi se na mesec kao izvor rose koja osvežava pašnjake. U Ateni su devojke usred leta, u vreme pune mesečine, izlazile da skupljaju rosu — isti običaj zadržao se u Engleskoj do prošlog veka. Praznik se zvao Herseforia ili "skupljanje rose'';
Agraula ili Agraule bila je, u stvari, titula same Atene, a kaže se da je Agraula poštovana na Kipru još mnogo kasnije i da su joj prinosili ljudske žrtve. Zlatna alka iz Mikene pokazuje kako se tri sveštenice približuju hramu; dve prednje prosipaju rosu, treća (verovatno Agraula) ima grančicu vezanu uz lakat. Ovaj obred je verovatno poreklom sa Krete. Što je Hermes radi zavođenja Herse zlatom platio Agrauli, mora biti da se odnosi na ritualnu prostituciju sveštenica pred likom boginje Agraule pretvorene u
kamen. Svete košare, koje su devojke nosile u tim prilikama, morale su sadržavati falističke zmije i slične orgastičke predmete. Obredna prostitucija obožavateljki boginje Mesec održavala se i na Kreti, Kipru, u Siriji, Maloj Aziji i Palestini.

5. Atenino proganjanje vrane mitska je varijanta progonstva Krona — cronus znači »vrana« (vidi 6, 2) — i
pokazuje pobedu Olimpljana. Kekropu koji je, u stvari, bio Ofion — Borej, pelaški demijurg (vidi 1, 1), pogrešno pripisuju da je doveo vrane. Promena boje kod vrana podseća na veliku Boginju Branven, ''bela vrana'', sestru Brana (vidi 57, 1). Izgleda da je Atenina titula bila i »Koronida«.

6. Njena osveta nad Arahnom možda je bila i nešto više od obične bajke, ako se u tome ogleda trgovačko suparništvo Atene i lidijsko-karijskih trgovaca, ili gospodara mora, poreklom sa Krete. Brojni pečati sa amblemom pauka, nađeni u Miletu na Kreti, koji je bio matični grad karijskom Miletu i najglavniji izvoznik bojene vune u starome svetu, dokazuju da je velika tekstilna industrija tu cvetala početkom drugog milenijuma pre naše ere. Izvesno vreme su Milećani držali kontrolu nad trgovinom na Crnom moru i imali svoje stovarište u Neukratidi, u Egiptu. Atena je imala mnogo razloga da bude ljubomorna na pauka.

7. Jedna na izgled protivurečnost pojavljuje se kod Homera. Prema katalogu brodovlja (Ilijada II, 547), Atena je smestila Erihteja u svoj bogati hram u Ateni; ali prema Odiseji (VII, 80), ona odlazi u Atenu i ulazi u Erihtejevo utvrđenje. U stvari, sveti kralj je u kraljičinom dvoru imao posebne odaje, gde se čuvao lik boginje. Na Kreti i u mikenskoj Grčkoj nije bilo hramova, već samo domaćih ćivota i proročkih pećina.


26 PAN, NJEGOVA NARAV I DELA
Nekoliko moćnih grčkih bogova i boginja nisu nikada uvršćeni u olimpijsku dvanaestoricu. Pan, na primer, sada već mrtav, bio je skroman i zadovoljavao se da živi na zemlji u seljačkoj Arkadiji; a Had, Persefona i Hekata znali su da njihovo prisustvo na Olimpu nije dobro viđeno; Majka Zemlja bila je i suviše stara, imala je svoje navike, i teško se prilagođavala porodičnom životu svojih unuka i praunuka.
b) Neki kažu da je Hermes rodio Pana sa Driopom, kćerkom Driopa; ili sa nimfom Ojneidom; ili sa Penelopom, Odisejevom ženom, koju je posetio u obličju ovna, ili sa kozom Amaltejom.1 Za Pana se kaže da je, kad se rodio sa rogovima, bradom, repom i kozjim nogama, bio tako ružan da mu je mati pobegla od straha, a Hermes ga odneo na Olimp da zabavlja bogove. Ali Pan je bio Zeusov brat po mleku i, prema tome, daleko stariji od Hermesa, ili od Penelope. Neki kažu da su Pana začeli svi Penelopini prosioci za vreme Odisejevog odsustva; drugi ga opet smatraju Kronovim sinom sa Reom; ili sinom Zeusa sa Hibrisom, što je najmanje verovatna priča.2
c) On je živeo u Arkadiji, gde je čuvao stada, krda i košnice, provodio se na svetkovinama sa nimfama u planinama i pomagao lovcima da pronađu plen. Sve u svemu, on je bio veseljak i lenjivac, od svega je najviše voleo svoj popodnevni san i svetio se ako bi ga ko probudio, iznenadnim glasnim krikom iz kakvoga žbuna ili pećine, što je ljudima dizalo kosu na glavi. Ipak Arkađani su mu poklanjali tako malo pažnje da su se, kad bi se vraćali praznih šaka posle dnevnog lova, usuđivali da ga šibaju korenom od kozorepca.3
d) Pan je zaveo nekoliko nimfa. Ehu, koja mu je rodila Jinga i nesrećno završila zaljubivši se u Narkisa; Eufemu, dadilju Musa, koja mu je rodila Krota, strelca u Zodijaku. On se još hvalisao da je spavao sa svim pijanim Dionisovim Majnadama.4
e) Jednom je pokušao da napastvuje nevinu Pitis, koja mu je pobegla na taj način što se pretvorila u jelu, te je od tada nosio jelovu granu kao ukras. Drugom prilikom počeo je da prati čednu Siringu čak od planine Likaj do reke Ladon, gde se ona pretvorila u trsku; on je posekao nasumce nešto trske i od nje napravio Panovu frulu. Njegov najveći ljubavni uspeh bio je kad je zaveo Selenu; ovo je postigao na taj način što je svoju čupavost dobro prikrio belim ispranim runom. Ne znajući ko je on, Selena je pristala da uzjaše na njega i dozvolila mu da s njom učini što hoće.5
f) Iako su prezirali Panovu prostotu i sklonost bančenja, olimpijski bogovi su iskorišćavali njegovu moć. Apolon je od njega preuzeo moć proricanja, Hermes je kopirao frulu koja je Panu slučajno ispala i, tvrdeći da je to njegov izum, prodao je Apolonu.
g) Pan je jedini bog koji je umro. Vest o njegovoj smrti dopala je nekome Tamusu, mornaru na brodu što je plovio za Španiju pored ostrva Paksi. Božanski glas ču se preko mora:
»Tamuse, jesi li ti to? Kad stigneš u Palod, ne zaboravi da objaviš da je veliki bog Pan — mrtav!« Ovo je Tamus i učinio, i vest je na obali bila primljena uz jauk i žaljenje."

1. Homerska himna panu 24; Sholijast uz Teokritove Idille I, 3; Herodot: II, 115; Eratosten: Katosterismoi
27;
2. Homerska himna Panu: loc. cit.; Servije o Vergilijevim Georgikama I, 16; Durid, navodi ga Ceces: O
Likofronu 772; Apolodor: I, 4, 1; Sholijast uz Ajshilovog Rhesusa 30;
3. Teokrit: Idile I, 16; Euripid: Rhesus 36; Hesihije sub Agreus; Teokrit: Idile VII, 107;
4. Ovidije: Metamorfoze III, 358—401; Higin: Fabula 224; Pesnička astronomija n, 27;
5. Lukijan: Dijalozi bogova XXII, 4; Ovidije: Metamorfoze I, 694—712; Filargirije o Vergilijevim
Georgikama III, 392;
8. Plutarh: Zašto proročišta ćute 17.
*
1. Pan, čije se ime obično izvodi od reči paein, »u paši«, znači ili "vrag'', ili ''pravedan čovek'' u arkadijskom kultu plodnosti, koji mnogo podseća na kult veštice u severozapadnoj Evropi. On je odeven u jareću kožu, bio je izabrani ljubavnik Majnada u vreme njihovih pijanih orgija na visokim planinama, i morao je ranije ili kasnije glavom platiti ovu svoju privilegiju.

2. Priče o Panovom rođenju vrlo su različite. Pošto je Hermes bio glavna figura na faličkom kamenu — središtu orgija (vidi 14, 1), pastiri su opisivali svoga boga Pana kao Hermesovog sina sa tetrebom, pticom za koju se smatralo da kucajući kljunom predskazuje željenu letnju kišu. Mit da mu je Hermes otac a majka Ojneida jasan je sam po sebi, iako su prave Majnade osim vina upotrebljavale i druga opojna sredstva (vidi 27, 2), a ime njegove dobro poznate majke Penelope (''sa velom na licu") navodi na to da su se Majnade ukrašavale nekom vrstom boje prilikom svojih orgija i time podsećale na prugaste šare penelope, vrste patke. Plutarh kaže (''O odlaganju božanske kazne'' 12) da su Majnade, koje su ubile Orfeja, za kaznu tetovirali njihovi muževi (vidi 28, f); Majnade paučinasto tetoviranih nogu i ruku mogu se videti na jednoj vazi u Britanskom muzeju (Katalog E. 301). Hermesova poseta Penelopi u obličju ovna — ovan — sotona poznat je u severozapadnom kultu veštica kao koza; njena trudnoća od svih prosilaca (vidi 171, 1) i tvrđenje da je Pan spavao sa svakom od Majnada, odnosi se na zajedničke terevenke u čast boginje jelinog drveta Pitis ili Elate (vidi 78, 1). Arkadijski brđani su bili najprimitivniji u Grčkoj (vidi 1, 5) i njihovi civilizovaniji susedi su ih prezirali.

3. Panov porod, vijoglava, ili zmija-ptica, predstavlja pticu selicu koja ima svoju ulogu u erotskim čarolijama (vidi 56, 1 i 152, 2). Morski luk (kozorepac) sadrži u sebi nadražujući otrov — koristan za uništavanje miševa i pacova — i upotrebljavao se kao purgativ uoči ritualnih obreda i kao sredstvo za čišćenje uopšte; tako je kozorepac postao simbol za otklanjanje zlih uticaja (Plinije: ''Prirodna istorija'' XX, 39), a Panov kip često su šibali kozorepcem u svetim igrama (vidi 108, 10).

4. Panovo silovanje Selene sigurno se odnosi na orgije na mesečini uoči majskih praznika, u kojima je mlada kraljica Maja jahala na svom muškarcu pre nego što bi u šumi proslavili svadbu. U to vreme kult ovna smenio je kult koze u Arkadiji (vidi 27, 2).

5. Egipćanin Tamus izgleda da je pogrešno razumeo obrednu žalopojku Thamus Pan-megas Tethece ("svemogući Tamuz je mrtav'') kao poruku: »Tamuse, Veliki Pan je mrtav!«. U svakom slučaju je Plutarh, sveštenik u Delfima u drugoj polovini prvog veka nove ere, verovao u to i tako i objavio; ali kad je Pausanija vek kasnije obilazio Grčku, nailazio je često na Panova svetilišta, oltare, pećine i planine posvećene njemu.


27 DIONIS, NJEGOVA NARAV I DELA
Po Herinoj zapovesti, Titani su oteli Dionisa, Zeusovog novorođenog sina, rogatog i sa vencem od zmija, i rastrgli ga na komade, uprkos njegovoj moći preobražavanja. Zatim su Titani strpali tako raščerečenog Dionisa u lonac i skuvali ga; a narovo drvo odmah je izniklo iz zemlje na mestu gde je pala Dionisova krv. Međutim, njegova baba Rea ponovo ga je sastavila i povratila u život. Potom je Zeus poverio Persefoni brigu o njemu, a ona ga je odnela kralju Atamantu, koji je živeo u Orhomenu sa svojom kraljicom Inom i nju nagovorila da dete čuva u ženskom delu zgrade i da ga odneguje kao devojčicu. Ali Heru niko nije mogao da prevari i ona je zbog toga kaznila kraljevski par ludilom. U ludilu je Atamant ubio svoga sina Learha, misleći da je jelen.1
b) Zatim je, po Zeusovoj naredbi, Hermes pretvarao Dionisa čas u jare čas u ovna i poveravao ga na čuvanje nimfama Makridi, Nisi, Erati, Bromiji i Bakhi na helikonskom brdu Nisi. One su čuvale Dionisa u pećini, mazile ga, hranile medom i zbog ove usluge Zeus je postavio njihove likove među zvezde, nazvavši ih Hijade. Na brdu Nisa Dionis je otkrio vino, zbog čega ga i danas najviše slave.2
Kad je postao odrastao mladić, Hera je prepoznala u njemu Zeusovog sina uprkos mekušnosti koju je stekao odgojem, i poslala mu ludilo. Dionis je tada počeo da luta po svetu u pratnji svog vaspitača Silena i divlje vojske Satira i Majnada, koje su bile naoružane nekom vrstom bičeva ispletenih od bršljanovih stabljika sa šišarkama na vrhu i koje su zvali thyrsus, te zatim mačevima i zmijama, a pratila ih je zastrašujuća rika bikova. Otplovio je za Egipat, ponevši sa sobom vinovu lozu, a kralj Protej ga je na Faru gostoljubivo primio. Među Libijcima delte Nila, prekoputa Fara, behu neke amazonske kraljice koje je Dionis pozvao da krenu s njim na Titane i da povrate na presto prognanog kralja Amona. Dionisova pobeda nad Titanima i vraćanje na presto kralja Amona jedan je od najranijih njegovih vojnih uspeha, koji su bili mnogobrojni.3
c) On se potom uputio na istok i stigao u Indiju. Kad je došao do Eufrata, isprečio mu se damaski kralj, koga je živog odrao, pa preko reke podigao most od bršljana i vinove loze;
posle toga mu je otac Zeus poslao tigra, koji mu je pomogao da pređe reku Tigris, te Dionis stiže posle mnogo prepreka u Indiju, celu je pokori, a stanovništvo nauči vinogradarstvu, dade mu zakone i osnova velike gradove.4
d) Na povratku mu se suprotstaviše Amazonke, čije je horde oterao čak do Efesa. Nekoliko ih je zatražilo zaštitu u hramu boginje Artemide i tu su im živeli potomci; druge su pobegle na ostrvo Sam, a Dionis ih je gonio čak i brodovima, i toliko poubijao da je bojno polje nazvano Panhajma. Kod Fleuma su mu neki slonovi što ih je bio doveo iz Indije uginuli, a njihove se kosti još mogu videti.5
e) Dionis se zatim vratio u Evropu preko Frigije, gde ga je njegova baba Rea očistila od grehova za mnoga ubistva koja je počinio u vreme svoga ludila i posvetila ga u svoje misterije. On je odmah zatim napao Trakiju; ali njegovi se ljudi nisu još svi ni iskrcali kad ih na ušću reke Strimon dočeka ondašnji kralj Edonaca, Likurg, i suprotstavi im se tako svirepo da je zarobio gotovo čitavu vojsku, osim samoga Dionisa, koji je skočio u more i sklonio se u podmorske špilje kod Tetide. Rea, ogorčena zbog ovakvog ishoda, pomože zarobljenicima da uteknu i Likurgu posla ludilo; Likurg je udario rođenog sina Drijanta sekirom, misleći da seče lozu. Pre nego što je došao svesti, on poče da odseca lešu nos, uši i prste na nogama i rukama; i sva tračka zemlja postade suva i besplodna od užasa zbog njegovog zločina. Kad je Dionis, vrativši se s mora, objavio da će cela Trakija ostati neplodna sve dok Likurga ne budu osudili na smrt, Edonjani odvedoše Likurga na planinu Pangaju, gde ga rastrgoše divlji konji.6
f) Dionis nije više nailazio na otpor u Trakiji, te je otputovao u svoju voljenu Bojotiju, gde je pohodio Tebu i pozvao žene da učestvuju u bančenju na planini Kitajron. Pentej, tebanski kralj, nije podnosio Dionisovu raskalašnu prirodu i zatvorio ga je zajedno sa svim njegovim Majnadama, ali je i njega zahvatilo ludilo, te je, umesto da okuje Dionisa, okovao bika. Majnade su pobegle i besneći otišle u planinu, gde su rastrzale na komade svako telo na koje bi naišle. Pentej je pokušao da ih spreči, ali one, zagrejane vinom i verskim ludilom, i njega raščerečiše. Pobunu je predvodila Pentejeva mati Agava i ona mu je sama otkinula glavu.7
g) U Orhomenu, tri Minijadove kćeri po imenu Alkitoja, Leukipa i Arsipa ili Aristipa ili Arsinoja, nisu pristale da se pridruže bančenju, iako ih je lično Dionis pozvao, pojavivši se u obliku devojke. On je tada počeo da menja svoj oblik, postepeno se pretvarajući u lava, bika i najzad u pantera, te ih tako oterao u ludilo. Tada Leukipa ponudi na žrtvu rođenog sina Hipasa. Njega izabraše kockom, i tri sestre, pošto su ga rastrgle na komade i prožderale, jurile su planinama u izbezumljenosti sve dok ih Hermes nije pretvorio u ptice, a drugi kažu da ih je Dionis pretvorio u slepe miševe.8 Ubistvo Hipasa se okajava svake godine u Orhomenu, na gozbi koja se zove agrionija (»izazivanje na svirepost«); tom prilikom žene se pretvaraju da tragaju za Dionisom, a zatim, pošto se slože da je on otišao Musama, sednu u krug i postavljaju jedna drugoj zagonetke, dok iz hrama ne dojuri Dionisov sveštenik i mačem ubije prvu koja mu dođe pod ruku."
h) Kad je cela Bojotija priznala Dionisu božanstvo, on krenu po egejskim ostrvima, šireći radost i strah gde god je dolazio. Stigavši u Ikariju, utvrdi da mu je brod nepodesan za plovidbu i najmi drugi od nekih tirinskih mornara, koji su tvrdili da idu za Naks. To su, u stvari, bili gusari i ne znajući s kim imaju posla, uputiše se prema Aziji, u nameri da ga prodaju kao roba. Dionis tada učini da vinova loza iznikne na palubi i da obavije jarbol, a bršljan počne da se uvija i oko brodskog pribora; vesla pretvori u zmije, a sam postade lav i zvucima frule nakrca brod životinjskim utvarama, tako da preplašeni gusari poskakaše u more i pretvoriše se u delfine.10
i) U Naksu je Dionis sreo lepu Arijadnu, koju je Tesej napustio, i bez odlaganja se s njom oženio. Ona mu je rodila: Ojnopiona, Toanta, Stafila, Lartomija, Euanta i Tauropola. Docnije je stavio venčanu krunu među zvezde.11
j) Iz Naksa je otišao u Arg i kaznio Perseja, koji mu se u početku suprotstavio i poubijao mnoge Dionisove sledbenike, time što je zaludeo Argivljanke, te su počele da jedu živu sopstvenu decu. Persej je brzo priznao svoju grešku i odobrovoljio Dionisa podigavši hram u njegovu čast.
k) Najzad, pošto je postigao da ga poštuju širom sveta, Dionis se uzneo na nebo i seo među veliku dvanaestoricu, s desne strane Zeusa. Boginja Hestija ustupila mu je sedište za visokim stolom, sva srećna što je našla razlog da izbegne ljubomorne kavge u porodici, znajući da uvek može da računa na dobrodošlicu u svakom grčkom gradu u koji bi poželela da svrati. Dionis je potom sišao u Tartar putem preko Lerne, gde je podmitio Persefonu, poklonivši joj mirtu, da mu vrati mrtvu majku, Semelu. Semela se pope s Dionisom do Artemidinog hrama u Trojzenu; ali, da ne bi drugi duhovi postali ljubomorni i osetili se uvređeni, on Semeli dade drugo ime i predstavi je svom olimpijskom društvu kao Tionu. Zeus joj stavi na raspolaganje odaje, a Hera se,iako zanemela od ljubomore, izmiri sa sudbinom.12

1. Euripid: Bakhantkinje 99—102; Onomakrit, navodi ga Pausanija: VIII, 37, 3; Diodor sa Sicilije: III, 62;
Orfička himna XLV, 6; Klement Aleksandrijski: Poslanica Grcima II, 16;
2. Apolodor: III, 4, 3; Higin: Fabula 182; Teon o Aratovoj Fajnomeni 177;
Diodor sa Sicilije: III, 68—69; Apolonije sa Roda: IV, 1131; Servije o Vergilijevim Eklogama VI, 15;
3. Apolodor; III, 5, l; Ajshil: Edonjani, Fragmenat; Diodor sa Sicilije: III, 70—71;
4. Euripid: Bakhantkinje S; Teofil, navodi ga Plutarh: O rekama 24; Pausanija: X, 29, 2; Diodor sa Sicilije:
11, 38; Strabon: XI, 5, 5; Fllostrat: Život Apolonija iz Tijane II, 8—9; Arijan: Indica 5;
5. Pausanija: VII, 2, 4—5; Plutarh: Grčka pitanja 56;
6. Apolodor; III, 5, 1; Homer: Ilijada VI, 130—40;
7. Teokrit: Idile XXVI; Ovidije: Metamorfoze III, 714; Euripid: Bakhantkinje, passim;
8. Ovidije: Metamorfoze IV. 1—40; 390—415; Antonije Liberal: 10; Ajlijan: Šarena istorija III, 42;
Plutarh: Grčka pitanja 38;
9. Plutarh: loc. cit.;
10. Homerska himna Dionisu 6; Apolodor: III, 5, 3; Ovidije: Metamorfoze III, 577—899;
11. Sholijast o Apoloniju sa Roda: III, 996; Hesiod: Teogonija 947; Higin: Pesnička astronomija II, 5;
12. Apolodor;.III, 5, 3; Pausanija: II, 31, 2.
*
1. Glavni putokaz u tumačenju Dionisove tajanstvene istorije je širenje kulta vina po Evropi, Aziji i severnoj Africi. Vino nisu pronašli Grci: izgleda da su ga najpre uvozili u vrčevima sa Krete. Divlja loza je rasla na južnoj obali Crnog mora, odakle se vinogradarstvo proširilo kasnije na planinu Nisa u Libiji, preko Palestine, do Krete; do Indije je došlo preko Persije; a putem kojim se u bronzano doba trgovalo ćilibarom, stiglo je u Britaniju. Vinske orgije u Maloj Aziji i Palestini, kao i kanaanitska gozba Tabernakula, u početku božanska orgija, bile su obeležene manje-više istom ekstazom kao i pivske orgije u Trakiji i Frigiji. Dionisova se pobeda sastojala u tome što je vino svuda potiskivalo ostala toksična pića (vidi 38, 3). Prema Ferekidu (178) Nysa znači "drvo".

2. Dionis je nekada bio podređen Mesečevoj Boginji Semeli (vidi 14, 5) — koja se još zvala i Tiona, ili Kotita (vidi 3, 1) — i bio sudbinom određena žrtva njenih orgija. To što su ga odnegovali kao devojčicu, isto kao i Ahileja (vidi 160, 5), podseća na običaj, poznat na Kreti, da dečake do puberteta čuvaju u »mraku« (scotioi), što znači u ženskim odeljenjima. Jedna od njegovih titula bila je i Dendrites »drvo mladosti«. Letnje svetkovine u doba kad drveće olistava i kad je sva priroda opijena žudnjom, proslavljale su njegovu nezavisnost. Po priči su ga vaspitavali kao rogato dete, pri čemu se nije pridavala pažnja kakvi su rogovi, a oni su bili kozji, jelenji, bikovi i ovnujski, što je zavisilo od mesta gde su ga obožavali. Kad Apolodor kaže da je bio preobražen u jare, da bi se spasao Herine ljutine — »Erif« (»jare«) bila je jedna od njegovih titula (Hesihije sub Eriphos) — misli na kretski kult — Dionisa — Zagreja, kult divlje koze sa ogromnim rogovima. Vergilije (Georgike II, 380—84) pogrešno objašnjava da su kozu najčešće žrtvovali Dionisu, jer su koze upropaštavale lozu brsteći je. Dionis kao rogati jelen je Learh koga je Atamant ubio kad ga je Hera načinila ludim. U Trakiji je predstavljen kao beli bik, ali ga je u Arkadiji Hermes prerušio u ovna, zato što su Arkađani pastiri i što je sunce ulazilo u sazvežđe ovna o prolećnim svetkovinama. Hijade (»one koje donose kišu«), kojima je Hermes poverio Dionisa, dobile su druga imena ''visoka'', ''hroma'', ''strasna'', ''grlata'' i ''ljutita'', da bi se objasnili Dionisovi obredi. Hesiod (navodi ga Teon: ''O Aratu'' 171) beleži da su se Hijade ranije zvale Fajsile (»pročišćena svetlost«), Koronida (»vrana«), Kleja (»čuvena«), Faja (»mutna«), Eudora (''plemenita''); a i Higinovi navodi (Pesnička astronomija II, 21) su slični. Nysus znači "hrom"; prilikom orgija na kojima se pilo pivo na planini, izgleda da je sveti kralj skakutao kao jarebica, kao na prolećnim svetkovinama u Kanaanu; to se skakutanje zvalo Pesach (»skakutanje«) (vidi 23, 1). Međutim kad Makrida hrani Dionisa medom i kad Majnade upotrebljuju jelove grane obavijene bršljanom kao tirz, ukazuje se na jedno ranije toksičko piće, na pivo od smreke, pomešano sa bršljanom i zaslađeno medovinom. Medovina je bila »nektar« koji se spremao od prevrelog meda, a pili su ga bogovi na Olimpu još u vreme Homera.

3. Dž. E. Harison prvo ukazuje da je Dionis — bog vina — kasnija verzija Dionisa — boga piva, zvanog Sabazije, kao i na to da tragedija možda ne potiče od reči tragos — ''jarac'', kao što misli Vergilije (loc. cit.), već od tragos — vrsta zrna od koga se u Ateni spravljalo pivo. Ona još dodaje da se na ranim slikanim vazama, u Dionisovom društvu nalaze ljudi-konji, a ne ljudi--jarci, i da je korpa sa grožđem u početku bila rešeto za sejanje žita. U stvari, koze na Lezbu i Kreti dovodili su u vezu sa vinom;
heladske konje sa pivom i nektarom. Tako su Likurga, koji se suprotstavio kasnijem Dionisu, rastrgli divlji konji — sveštenice boginje kobilje glave — što se, u stvari, desilo ranijem Dionisu. Priča o Likurgu meša se sa nejasnom pričom o prokietstvu koje je zadesilo njegovu zemlju pošto je ubio Drijada ("hrast''). Drijad je bio kralj hrastovog kulta koga su svake godine ubijali. Saseći njegove udove značilo je držati mu duh zarobljen (vidi 153, b i 171, i), a obaranje svetih hrastova povlačilo je smrtnu kaznu. Kotita je ime boginje u čiju su čast izvođeni edonski obredi (Strabon X, 3, 16).

4. Bog Dionis se fizički prikazivao kao lav, bik ili zmija, jer su ovo bili kalendarski amblemi godine podeljene na tri dela (vidi 31, 7; 75, 2 i 123, 1). On se rodio zimi kao zmija (odatle mu venac od zmija); postao je lav u proleće i bio ubijen i proždran kao bik, jarac ili jelen usred leta. To su bila i obličja u koja se pretvarao kad su ga napali Titani (vidi 30, a). Kod građana Orhomena izgleda da je panter zauzeo mesto zmije. Pošto je pohodio Egipat — njegove su misterije ličile na Ozirisove.

5. Herina mržnja prema Dionisu i njegovom vinskom peharu, kao i neprijateljstvo koje su pokazali Pentej i Persej, ukazuje na konzervativan otpor vinskom kultu i ekstravagantnom ponašanju Majnada, kultu koji se širio od Trakije do Atene, Korinta, Sikiona, Delfa i drugih civilizovanih gradova. Konačno su, krajem sedmog i početkom šestog stoleća pre naše ere, korintski tiranin Perijander, i Klisten, tiranin iz Sikiona, kao i atenski tiranin Pizistrat, odlučili da priznaju kult i ustanovili zvanične Dionisove gozbe. Odatle se i držalo da je Dionis sa svojim vinom prihvaćen i na nebu — on je sa položaja istisnuo Hestiju, koja je bila jedna od dvanaestorice Olimpljana još krajem petoga veka pre naše ere — ipak neki su bogovi i dalje zahtevali »trezne žrtve«. Ali iako jedna od nedavno odgonetnutih ploča iz Nestorove palate u Pilu pokazuje da je Dionis bio božanstvo još u trinaestom veku pre naše ere, on nikada, u stvari, nije prestao da bude polubog, i grob iz koga on vaskrsava svake godine stalno je prikazivan u Delfima (Plutarh: O Izidi i Ozirisu 35), gde su sveštenici smatrali da je Apolon besmrtan vid Dionisa (vidi 28, 3). Priča o njegovom ponovnom rođenju Iz Zeusovih bedara, kao što je hetitski bog vetrova bio rođen od Kumabija (vidi 6, 6), isključuje svako postojanje majke. Obredno rađanje od muškaraca dobro je poznata jevrejska ceremonija pozajmljena od Hetita (Knjiga o Ruti III, 9).

6. Dionis je plovio lađom oblika mladog meseca i priča o njegovom sukobu sa gusarima izgleda da je zasnovana na istom izvoru kao i legenda o Noju i životinjama u kovčegu: lav, zmija i ostale spodobe su njegovi bogojavljenski oblici za godišnje doba. Dionis je, u stvari, Deukalion (vidi 38, 3). U Lakoniji se sačuvala jedna nezvanična priča o njegovom rođenju: Kadmo zatvara Semelu i njeno dete u kovčeg što dospeva do Brasijaje, gde Semela umire i gde je sahranjuju, a Ina odgaja Dionisa (Pausanija: III, 24, 3).
7. Far, malo ostrvo u blizini Delte Nila, na čijoj je obali Protej doživeo ista preobraženja kao Dionis (vidi 169, a), imao je u bronzanom veku najveću luku u Evropi (vidi 39, 2 i 169, 6). To ostrvo je bilo tovarna luka za trgovinu sa Kretom, Malom Azijom, ostrvima arhipelaga, Grčkom i Palestinom. Odatle se kult vina razneo na sve strane. Priča o Dionisovom pohodu na Libiju verovatno je beleška o vojnoj pomoći koju su grčki saveznici poslali u Garamant (vidi 3, 3); a izveštaj o pohodu na Indiju smatra se da je mešovita priča o pijanom pohodu Aleksandra Velikog do Inda, međutim on je, u stvari, ranijeg datuma i beleži širenje kulta vina na Istok. Dionisova poseta Frigiji, gde ga je Rea posvetila, kazuje da su grčki obredi za proslavljanje Dionisa, Sabazija i Bromija frigijskog porekla.

8. Arijadnin venčani venac ili kruna, korona, Borealia, zvala se još i »kretska kruna«. Arijadna je bila kretska Boginja Mesec i njena deca sa Dionisom — Ojnopion, Toant, Stafil, Tauropol, Latromid i Euant — izvorna su imena helenskih plemena koja su živela na ostrvima Hiju, Lemnu, tračkom Hersonesu i drugde (vidi 98, o). Pošto je kult vina dospeo u Grčku i na Egejska ostrva preko Krete — i reč oinos, »vino«, kretskog je porekla. Dionisa su često zamenjivali s kretskim Zagrejem, koji je na sličan način rastrgnut na komade posle rodenja (vidi 30, a).

9. Agava, Pentejeva mati, je Mesečeva Boginja koja je upravljala terevenkama pijanih od piva. Tri sestre koje komadaju Hipasa su Trojna Boginja kao nimfa; ovo može da se uporedi sa velškom pričom o Puilu, princu Difeda, koji uoči majskog praznika Rijanona (preinačeno od Riganton, "velika kraljica'') proždire ždrebe, u stvari svog sina Priderija ("briga''). Posejdona je u obliku ždrebeta pojeo njegov otac Kron; ali verovatno da je u nekoj ranijoj verziji Krona pojela mati Rea (vidl 7, g). Značenje ovog mita je u tome što ukazuje da je drevni običaj po kome su Majnade sa kobiljim glavama rastrzale kao godišnju žrtvu dečaka — Sabazija, Bromija, ili već kako bilo da su ga zvali — i živog ga proždirale, bio potisnut uređenijim Dionisovim bančenjima; izmena se sastojala u tome što su ubijali ždrebe umesto dečaka po starom običaju.

10. Šipkovo drvo koje je niklo iz Dionisove krvi bilo je isto kao i drvo Tamuza — Adonida — Rimona. Njegov zreli crveni plod kad se otvori izgleda kao rana i ima crvene semenke. Ono simbolizuje smrt i obećano uskrsnuće koje će doći u rukama boginje Here i Persefone (vidi 24, 11).

11. Dionisovo spasavanje Semele, nazvane novim imenom Tiona (''gnevna kraljica''), izvedeno je po slici koja prikazuje svečanost posvećenu divljim ženama, što se održavala u Ateni na prostoru za igru. Tamo su, uz zvuke frule i igre, uz bacanje cvetnih listova iz košara, sveštenici prizivali Semelu da iziđe iz omphalosa ili iz veštačke humke, i da se pojavi u pratnji "prolećnog duha'', mladoga Dionisa (Pindar: Fragmenat 75, 3). U Delfima su slične svečanosti izvodile žene i zvale su je Herois ili »Heroinina gozba« (Plutarh:
Grčka pitanja 12; Aristofan: Žabe 373—96). Još jedna takva svečanost održavala se u hramu Artemide u Trojzenu. Boginja Mesec, da se podsetimo, imala je tri različita vida, po rečima Džona Skeltona:
Dijanu u zelenom lišću;
Lunu koja tako svetlo sija;
Persefonu u paklu.
Semela je, u stvari, bila drugo ime za Koru, ili Persefonu, i scena uznesenja iz Hada na zemlju često je slikana na mnogim grčkim vazama; na nekima ima i satira kako budacima pomažu Heroini da izađe, što ukazuje da je to bio pelaški obred. Oni su, verovatno, otkopavali žitnu lutku, koju su zakopavali posle žetve da bi napupila. Kora se, naravno, nije uznela na nebesa; ona je lutala po zemlji sa Demetrom dok ne bi došlo vreme da se vrati u podzemlje. Ali čim je Dionis uvršćen u olimpijsku dvanaestoricu, odmah je i uspeće njegove device majke postalo dogma, a kad je jednom već postala boginja, ona se razlikovala od Kore, koja je kao heroina nastavila da silazi i da se vraća iz podzemlja.

12. Vinova loza je bila deseto drvo u svetoj godini drveća, kome je odgovarao mesec septembar, doba vinsklh gozbi. Bršljan, jedanaesto drvo, odgovaralo je mesecu oktobru, kada su Majnade bančile i opijale se, trujući se žvakanjem bršljanovog lišća, a bilo je značajno i zbog toga — kao i druga četiri sveta drveta — što je davalo crvenu boju za bojadisanje (vidi 52, 3). Vizantijski sveštenik Teofil (Ruger: ''O zanatstvu'', gl. 98) kaže da su pesnici i umetnici voleli bršljan zbog tajnih moći koje je imao, od kojih ću vam jednu reći. Ako u martu, kad se pokrene biljni sok, probušite i zasečete stabljiku bršljana na nekoliko mesta, iscuriće lepljiva tečnost, koja, pomešana i skuvana sa mokraćom, postaje krvavo crvena boja imenom »lak«. Ta boja se koristi u slikarstvu i za osvetljenje. Crvena boja se upotrebljava za bojenje lica na kipovima muške plodnosti (Pausanija: II, 2, 5) i kipovima svetih kraljeva (vidi 170, II); u Rimu se ovaj oblčaj zadržao u navici da vojskovođama u trijumfu bojadišu lica crvenim. Vojskovođa je bio predstavnlk boga Marsa, koji je bio Dionis proleća pre no što je postao isključivi rimski bog rata i po kome je mesec mart dobio ime. Engleski kraljevi su dopuštali da im se lice u zvaničnim pri-likama našminka rumenilom, kako bi izgledali zdravi i u punoj snazi. Štaviše, grčki bršljan, kao i vinova loza i platan, koji imaju petokrake listove, predstavljali su stvaralačku ruku Ree — boginje zemlje (viđi 53, a). Mirta je bila drvo smrti (vidi 109, 4).


28 ORFEJ
Orfej, sin tračkog kralja Ojagra i Muse Kaliope, bio je najslavniji živi pesnik. Apolon mu je poklonio svoju liru, a Muse su ga naučile kako da svira na njoj, tako da nije samo očaravao divlje zveri, već se i drveće i stenje pokretalo s mesta na zvuke njegove lire. U Zoni u Trakiji i sada nekoliko hrastova na planini stoje u istom položaju u kome su se zatekli u trenutku kad je Orfej prestao da svira.1
b) Pošto se vratio iz Egipta, Orfej se pridružio Argonautima i s njima otplovio u Kolhidu, a njegova muzika im je pomagala da prebrode mnoge teškoće na putu — a pri povratku oženio se Euridikom, koju neki zovu Agriopa, i nastanio se među divljim Kikonima u Trakiji.2
c) Jednog dana, u blizini Tempe, u dolini reke Peneja, Euridika je susrela Aristaja, koji je pokušao da je siluje. Bežeći od njega, nagazila je na zmiju i umrla od njenog ujeda. Ali Orfej je hrabro sišao u Tartar nadajući se da će je vratiti u život. Pošao je prolazom koji je bio otvoren u Aorni u Tespotiji, i kad je stigao, on ne samo da je svojom žalostivnom muzikom zadivio vozača Harona, psa Kerbera i trojicu sudija mrtvima, već su privremeno obustavljena mučenja prokletih; do te mere je omekšao Hadovo svirepo srce da je dobio odobrenje da vrati Euridiku na gornji svet. Had je ipak postavio jedan uslov: da Orfej ne sme da se osvrne na Euridiku sve dok ne izađu na svetlost dana. Euridika je pošla za Orfejom kroz tamni prolaz, vođena zvucima njegove lire. Ali kad je izašao na svetlo dana, Orfej se osvrnuo da vidi da li ga Euridika još prati i tako je izgubio zauvek.3
d) Kad je Dionis upao u Trakiju, Orfej je odbio da mu ukaže poštovanje. Umesto toga, on je Tračane učio drugim svetim misterijama i propovedao ljudima, koji su ga pobožno slušali, da se okanu ritualnog ubijanja žrtvi. On se dizao svako jutro da pozdravi zoru na vrhu planine Pangaj, učeći da je Helije, koga je on nazivao Apolonom, najveći od svih bogova. Uvređen, Dionis u Makedoniji nahuška na njega svoje Majnade. Dok su čekale da im muževi uđu u Apolonov hram, gde je Orfej služio kao sveštenik, Majnade dohvatiše pobodeno oružje što je stajalo napolju, provališe unutra, poubijaše svoje muževe a Orfeju odrubiše noge i ruke. Glavu mu baciše u reku Herbo, ali je ona stalno pevajući plivala, čak do mora, i dospela do ostrva Lezba.4
e) Muse su plačući pokupile njegove udove i pokopale ih kod Leibetre, u podnožju planine Olimpa, gde i sada slavuj peva umilnije nego igde na svetu. Majnade su pokušale da se očiste od greha zbog Orfejeve krvi u reci Helikon; ali rečni bog je zaronio pod zemlju i iščezao bez traga, pojavivši se na udaljenosti od nekih četiri milje, ovoga puta pod drugim imenom — Bafira. Tako je izbegao da bude saučesnik u ubistvu.5
f) Rečeno je još i da je Orfej osuđivao zajedničku ljubav Majnada i propovedao homoseksualnu ljubav, te je time naljutio Afroditu isto toliko koliko i Dionisa. Ipak Afroditini olimpijski drugovi nisu mogli da opravdaju Orfejevu smrt, a Dionis je sačuvao život Majnada samo time što ih je pretvorio u hrastove sa dubokim korenom u zemlji. Tračani koji su preživeli ovo klanje odlučili su da tetoviraju svoje žene u znak opomene protiv ubijanja sveštenika; ovaj se običaj zadržao do danas.6
g) Što se tiče Orfejeve glave, nju je napala ljubomorna lemljanska zmija (koju je Apolon smesta pretvorio u kamen); a zatim je položena da počiva u pećini kod Antise, posvećenoj Dionisu. Tamo je ona proricala i danju i noću, sve dok Apolon, našavši da su njegova proročišta u Delfima, Grineju i Klaru opustela, nije došao, stao iznad glave, i povikao: »Prestani da se mešaš u moj posao; dosta je što sam trpeo tebe i tvoje pevanje!« Posle ovoga glava je zaćutala.7 Orfejeva lira je takođe dospela na Lezb i postavljena je u Apolonov hram; na Apolonovo zalaganje, kao i na zauzimanje Musa, najzad je postavljena na nebo u sazvežđe Lire.8
h) Neki opet sasvim drukčije pričaju o tome kako je Orfej umro; oni kažu da ga je Zeus ubio gromom zato što je odavao božanske tajne. On je doista ustanovio misterije Apolona u Trakiji; Hekate u Ajgini; i Podzemne Demetre u Sparti.9

1. Pindar: Pitijske ode IV, 178, sa sholijastom: Ajshil: Agamemnon 1629—30; Euripid: Bakhantkinje 561—
4; Apolonije sa Roda: I, 28—31;
2. Diodor sa Sicliije: IV. 25; Higia: Fabula 164; Atenaj: XIII, 7;
3. Higin: loc. cit.; Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Pausanija: IX, 30. 3; Euripid: Alkestida 357, sa sholijastom;
4. Aristofan- Žabe 1032; Ovidije: Metamorfoze XI, 1—85; Konon: Naracije 45;
5. Ajshil: Basaride, navodi ga Eratosten: Catasterismoi 24; Pausanija: IX. 30, 3-4;
6. Ovidije: loc. cit.; Konon: loc. cit.; Plutarh: ''O sporosti božanske osvete''
7. Lukijan: Protiv neobrazovanih II; Filostrat: Heroika V, 704: Život Apolonija iz Tijane IV, 14;
8. Lukijan: loc. cit.; Eratosten: Catasterismoi 24; Higin: Pesnička astronomija 11, 7;
9. Pausanija: IX, 30, 3; II, 30,1; III, 14, 5.
*
1. Odsečena Orfejeva glava koja peva podseća na obezglavljenog boga Brana, iz doba kulta jovinog drveta, koji u Mabinogionu umiljato peva na steni kod Haleka, u severnom Velsu; to može biti skaska o pogrebnoj svirali napravljenoj od jovinog drveta. Ime Orfej, ako dolazi od Ophruoeis, »na obali reke", treba da bude naziv za Branovog grčkog parnjaka Foroneja (vidi 57, 1), ili Krona, a zna se da je jova rasla pored obale Peneja i drugih reka. Ime Orfejevog oca Ojagar (»od divlje oskoruše«) upućuje na isti kult, jer oskoruša (na francuskom = alisier) i jova (na španskom = aliso) nose ime prehelenskih rečnih boginja Halije ili Alije ili Elide, kraljice Jelisejskih polja, kuda su posle smrti otišli Orfej, Kron i Foronej. Aorna je Averna, stara italska varijanta keltskog Avalona ("Ostrvo Jabukovog drveta'' — vidi 31, 2).

2. Diodor sa Sicilije kaže da je Orfej upotrebljavao staru azbuku sa trinaest suglasnika; a legenda da je očaravao drveće i divlje zveri izgleda da se odnosi na vezu sa sezonskim drvećem i životinjama simbolima (vidi 52, 3; 132, 315). Kao sveti kralj bio je pogođen gromom — što znači ubijen dvogubom sekirom — u hrastovoj šumi, o letnjoj dugodnevici, a potom su ga Majnade bikovog kulta raščerečile, kao Zagreja (vidi 30, a), ili kao Aktajona kulta jelena (vidi 22, i); Majnade, u stvari, predstavljaju Muse. U klasičnoj Grčkoj tetoviranje je bilo poznato samo u Trakiji, a na vaznom slikarstvu koje prikazuje Orfejevu smrt, na podlakticl Majnada istetoviran je mali jelen. Ovaj Orfej nije došao u sukob sa Dionisovim kultom; on je, u stvari, bio Dionis; svirao je na prostačkoj svirali od jovinog drveta, a ne na liri. Proklej piše (u Komentaru na Platonovu ''Politiku'': str. 398): Pošto je Orfej igrao glavnu ulogu u Dionisovim obredima, kažu da je podelio sudbinu samoga boga, a Apolodor (I, 3, 2) smatra da je on ustanovio Dionisove misterije.

3. Neobično obožavanje sunca kao oca svih stvari izgleda da je poteklo iz severne Ajgeje, od odbeglog sveštenstva jednobožačkog Akhenatona iz 14. veka pre nove ere, i uticalo na lokalne kultove;
odatle je utvrđeno da je Orfei pohodio Egipat. Potvrde da je ova vera postojala mogu se naći kod Sofokla (Fragmenti 523 i 1017), u kojima se sunce pominje kao »najstariji plamen drag tračkim konjanicima«, i kao "gospodar bogova, i otac svih stvari''. Izgleda da su se ovom kultu silom oduprli konzervativniji Tračani, suzbijajući ga u korenu u nekim krajevima. Kasniji orfički sveštenici, koji su nosili egipatske odežde, zvali su poluboga bika, čije su živo meso jeli, — »Dionis«, a imenom Apolon označavali su besmrtno sunce, razlikujući tako Dionisa, boga čula, od Apolona, boga intelekta. Ovo objašnjava zašto su Orfejevu glavu postavili u Dionisovo svetilište, a liru u Apolonovo. Tvrdi se da su i glava i lira doplovile do ostrva Lezba, koje je bilo glavno središte sviranja na liri; Terpander, najraniji muzičar za koga zna istorija, bio je rodom iz Antise. Zmijin napad na Orfejevu glavu predstavlja ili protest jednog ranijeg heroja proročišta u Antisi protiv uljeza Orfeja, ili protest Apolona Pitijskog, što Filostrat beleži mnogo neposrednije.

4. Euridikina smrt od zmijskog ujeda kao i Orfejev neuspeh da je vrati na svetlost dana, javljaju se samo u kasnijem mitu. Izgleda da se ovo izvodi sa slika na kojima se pokazuje kako Orfeja dočekuju u Tartaru, gde je njegova muzika toliko očarala Hekatu, zmijoliku boginju, ili Agriopu (»svirepa lica«) da je dala naročite povlastice svim duhovima koji su bili posvećeni u orfičke misterije; mit je takođe mogao poteći i sa drugih slika koje pokazuju Dionisa, čiji je sveštenik bio Orfej, kako silazi u Tartar u potrazi za svojom majkom Selenom (vidi 27, k). Nije Euridika umrla od ujeda zmije, već su tako umirale žrtve njoj podnošene (vidi 33, 1).

5. Mesec jovinog drveta je četvrti mesec svetog poretka drveća i prethodi mesecu vrbe, koji se dovodi u vezu sa vodenom magijom boginje Helike (''vrba'' — vidi 44, 1); vrbe su dale ime i reci Helikon, koja krivuda oko Parnasa i posvećena je Musama — planinskoj Trojnoj Boginji nadahnuća. Zato se na zidnim slikama u Delfima (Pausanija: X, 30, 3) Orfej prikazuje naslonjen na vrbino drvo, dodirujući njene grane. Grčki kult jovinog drveta bio je potisnut vrlo rano, ali tragovi ostaju i u klasičnoj literaturi:
jova okružuje ostrvo smrti veštice — boginje Kirke (Homer: ''Odiseja'' v. 64 i 239) — Kirka je takođe imala i vrbin gaj na groblju u Kolhidi (Apolonije sa Roda: III, 200 — vidi 152, b), a prema Vergiliju, u jovino šipražje bile su preobražene Faetontove sestre (vidi 42, 3).

6. Ovo ne znači da su Orfeju glavu odsekli samo simbolički, u smislu sasecanja grana i grančica jovinog drveta. Sveti kralj je obavezno stradao na taj način što bi ga raščerečili, a verovatno je da su sličan običaj održavali i Tračani. Kad bi se muškarci vratili iz uspešnog lova, ibanske žene bi upotrebljavale lovne trofeje kao sredstvo za bajanje radi plodnosti pirinčanih polja. Smatra se da glava ubijenog ima moć da oplakuje svoju sudbinu i da odgovara na pitanja, pa bi je zbog toga nežno držale u krilima, dok je najzad ne bi smestile u proročanski ćivot, kako bi odatle davala savete u presudnim trenucima; na isti način su i glave Euristeja, Brana i Adana čuvale gradove od najezde neprijatelja (vidi 146, 2).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

29 GANIMED
Ganimed, sin kralja Troja, koji je Troji dao svoje ime, bio je najlepši mladić, među živima i zato je izabran da bude Zeusov peharnik. Priča se da je Zeus poželeo Ganimeda i za ljubavnika i da ga je, prerušen. u orla, ukrao sa trojanske ravnice.1
b) Posle ovoga Hermes je u ime Zeusa obdario Troja zlatnom lozom, Hefajstovim delom, i parom divljih konja u naknadu za gubitak Ganimeda, uveravajući ga u isto vreme da je Ganimed postao besmrtan, oslobođen bede koju donosi starost i da se smeši sa zlatnim peharom u ruci dok uslužuje bistrim nektarom nebeskg oca.2
c) Neki kažu da je Eoja prva zavela Ganimeda i uzela ga za ljubavnika, a da ga je Zeus preoteo od nje. Bilo kako bilo, Hera se žalila da je time naneta uvreda i njoj i njenoj kćeri Hebi, koja je do tada usluživala bogove vinom; međutim, uspelo joj je samo da naljuti Zeusa, koji je na to postavio Ganimedov lik među zvezde kao Vodoliju.3
1. Homer: Ilijada XX, -231—5; Apolodor: III, 12, 2; Vergilije: Ajneida V, 252; Ovidije: Metamorfoze X,
155;
2. Sholijast uz Euripidovog Oresta 1391; Homer: Ilijada V, 266; Homerska himna Afroditi 202—17;
Apolodor: II, 5. 9; Pausanija: V, 24, 1;
s. Sholijast uz Apolonl]a sa Roda: III, 115; Vergilije: Ajneida I, 32, uz sholijast; Higin: Fabula 224;
Vergilije: Georgike: III, 304.
*
1. Predanje da Ganimed ne služi vinom samo Zeusa već sve bogove, kao i priča kako je kralj Troj kao naknadu za Ganimeda dobio dva konja, u stvari je pogrešno protumačen prizor sa jedne ikone koja prikazuje novog kralja kako se sprema za svoju svetu svadbu. Ganimedov pehar je morao sadržavati u sebi žrtvu livenicu koja se podnosi duhu kraljevskog prethodnika, a obredni sveštenik kome kralj simbolički pruža otpor pogrešno je, izgleda, protumačen kao zaljubljeni Zeus. Mitografi su, takođe, pogrešno shvatili nevestu kao Eoju. Mitograf je verovatno imao na pameti kako je Eoja zavela Titina, Laomedonova sina — zato što i Euripid kaže da je Laomedon bio Ganimedov otac (Trojanke 822). Ova ikona bi isto tako mogla da prikaže i Pelejevu ženidbu sa Tetidom, koju su bogovi posmatrali sedeći na svojim prestolima. Dva su konja bila ritualno- sredstvo za ponovno kraljevo rođenje posle prividne smrti (vidi 81, 4). Orao koji tobože odvodi Ganimeda može se objasniti pomoću kajretske vaze sa crnim figurama: orao koji se ustremio na bedra novoustoličenog kralja po imenu Zeusa svedoči o božanskoj moći koja mu je podarena — to je njegov »Ka«, ili drugo Ja, — u istom smislu sunčani soko sleće na faraone prilikom krunisanja. Ali pošto je Ganimed veoma mlad, to znači da je u ikoni, u stvari, prikazan kraljev zamenik, ili interrex, koji je vladao samo jedan dan: kao Faeton (vidi 42, 2), Zagrej (vidi 30, 1), Hrisip (vidi 105, 2) i ostali. Zato Ganimeda Zeusov orao nije samo zakraljio, već ga i odneo na Olimp.

2. Kraljevsko uspenje na nebo na orlovim leđima, ili u obliku orla, rasprostranjena je religiozna maštarija. Aristofan se u svom Miru (1) ruga time što svoga heroja šalje na nebo na leđima običnog balegana. Duša keltskog junaka Lju Laja iz Mabinogiona, odletela je na nebo kao orao koga je u letu ubio Tanist. Vavilonski junak Etan, posle svete svadbe u Kišu, poleteo je na leđima orla prema nebeskom dvorcu Istar, ali je pao u more i udavio se. Njegova smrt, u stvari, nije nikako bila uobičajeni kraj godišnje žrtve, kao i kod Ikara (vidi 92, 3), već kazna za loše žetve što su usledile za vreme njegove vladavine. On je poletao da bi pronašao magičnu travku plodnosti. Ova priča je poslužila za jedan opis stalne borbe između orla i zmije, godine koja raste i godine koja opada, kralja i njegovog zamenika, i, kao u mitu o Lju Laju, orao koji u vreme zimske kratkodnevice jedva ostaje živ magičnom snagom počinje da se obnavlja. Zato nalazimo u Psalmu CIII, 5: »Tvoja se mladost obnovila kao u orla.«

3. Mit o Zeusu i Ganimedu bio je veoma rasprostranjen u Grčkoj i Rimu, jer se u njemu nalazi religiozno opravdanje za strasnu ljubav zrelog čoveka prema dečaku. Do tada se sodomija* dozvoljavala samo kao najviši oblik obožavanja boginje. Obožavaoci Kibele pokušali su da postignu ekstatičko jedinstvo s njom na taj način što bi se uškopili i oblačili kao žene. Takvo sodomsko sveštenstvo legalno je postojalo u hramovima Velike Boginje u Tiru, Jari, Hireopolju i Jerusalimu (I Kraljevi XV, 12 i 2; Kraljevi XXIII, 7). Ali nova strast, koju je, kako Tamir kaže, odobravao Apolodor (vidi 21, m), podvlači pobedu patrijarhata nad matrijarhatom. Ovo je grčkim filozofima pružilo mogućnost za intelektualnu igru, kojom su muškarci, sada kad su otkrili mogućnosti homoseksualne ljubavi bez prisustva žena, mogli da se zabavljaju. Platon je ovo iskorišćavao i upotrebljavao mit o Ganimedu da bi opravdao svoja sopstvena sentimentalna osećanja prema svojim učenicima (Faidar 79); mada je inače smatrao da je sodomija protivprirodna i nazivao mit o Zeusovom podavanju ovom poroku ''zlom kretskom izmišljotinom" (Zakoni I, 8). To je podržavao i Stefan Vizantijski (sub Harpagija), koji kaže da je kralj Minoj sa Krete odveo Ganimeda da mu bude drug u postelji ("dobiveni nalog od Zeusa''). Posledice širenja Platonove filozofije bilo je i to da su se grčke žene, dominantne po intelektu, degenerisale i pretvarale postepeno u neplaćene radnice i negovateljice dece svuda gde su Zeus i Apolon bili vladajući bogovi.
* Značenje ove reči odnosi se na homoseksualnost. — Prim. prev.

4. Ganimedovo ime odnosi se, verovatno, na njegovu radosnu uzbuđenost izazvanu erotskom žudnjom uoči ženidbe, a ne na Zeusovu uzbuđenost kada bi nektar dobio iz ruku svog sadruga u postelji; ali reč se u latinskom pretvorila u catamitus, što je u engleskom dalo reč »catamite«, kojom se označava pasivna uloga u homoseksualnom bludu.

5. Sazvežđe Vodolija, koje se poistovećuje sa Ganimedom, predstavljalo je najpre egipatskog boga koji je vladao nad izvorom Nila, i iz kondira sipao vodu a ne vino (Pindar: Fragmenat 110). Ali reka Nil je Grke malo interesovala.

6. Zeusov nektar, koga kasniji mitografi opisuju kao natprirodno cmo vino, bila je, u stvari, primitivna medovina smeđe boje (vidi 27, 2); a ambrozija, preukusna hrana bogova, izgleda da je bila kaša od jetčma, ulja i seckanog voća (vidi 98, 7) kojom su se hranili kraljevi, dok su njihovl siromašniji podanici jeli čapljan, tikve i žir (vidi 31, 2).


30 ZAGREJ
Zeus je tajno rodio sina Zagreja sa Persefonom, pre nego što ju je Had, njen ujak, odveo u podzemni svet. Zeus je postavio Reine sinove, kretske Kurete, ili neki kažu Koribante, da čuvaju Zagreja u kolevci u jednoj pećini na planini Ida, gde su skakali oko njega, udarajući oružjem kao što su činili i oko Zeusa u Dikti. Međutim, Zeusovi neprijatelji Titani obeleše gipsom lica i, tako prerušeni, sačekaše da Kureti zaspe. Oko ponoći izmamiše Zagreja napolje, nudeći mu dečje igračke — čigru, vrtešku, klikere, zlatnu jabuku, ogledalo i vunenu kićanku. Kad ga mučki napadoše, Zagrej se pokaza hrabar i nekoliko puta promeni oblik, pokušavajući da ih zavara; on se postepeno pretvarao u Zeusa u jarećoj koži, Krona kako stvara kišu, lava, konja, rogatu zmiju i tigra, ali kad se pretvorio u bika, Titani ga ščepaše čvrsto za rogove, sapeše mu noge i rastrgoše zubima, pa se najedoše živog mesa.
b) Atena ih je zatekla kako završavaju jezivu gozbu i, pošto je spasla Zagrejevo srce, zatvorila ga je u gipsanu figuru i udahnula joj život; tako je Zagrej postao besmrtan. Njegove su kosti skupljene i sahranjene u Delfima, a Zeus je Titane pobio gromom.1

1. Diodor sa Sicilije: V. 75, 4; Non: Dionysiaca VI, 269 i XXVII, 228; Harpocration sub apomatton; Ceces:
O Likofronu 355; Eustatije o Home-rovoj Ilijadi II, 135; Firmik Materno: O zabludama u profanoj religiji VI; Euripid: Krećani, fragment 475. Orfički fragmenti (Kern 34).
*
1. Ovaj se mit odnosi na godišnje žrtvovanje dečaka, zamenika Minoja — kralja kulta bika na Kreti. On je vladao samo jedan dan, i u toku obredne igre — koja je prikazivala pet godišnjih doba — preobražavao se u lava, kozu, konja, zmiju i mladog bika — da bi ga na kraju u tom obliku živog pojeli. Sve igračke kojima su ga Titani namamljivali da izađe bile su predmeti koje su i filozofski orfici tradicionalno upotrebljavali prilikom prinošenja žrtve, ali su umesto dečaka proždirali živog mladog bika. Zvečka se dobijala na taj način što se o uzicu vezivao neki šuplji kamen ili parče grnčarije, koji bi, pri bržem kretanju, proizvodili šum sličan oluji; vunena kićanka se, verovatno, upotrebljavala da se Kureti premazuju belilom — Kureti su bili mladići koji su odsekli svoju prvu kosu i posvetili je boginji Kar (vidi 95, 5). Oni su se još zvali i Koribanti, ili okićeni igrači. Ostale igračke Zagrejeve objašnjavaju prirodu svečanosti u kojoj su se učesnici sjedinjavali s bogom; čigra je bila drevni amblem boginje u čije ime su ga Titani žrtvovali (vidi 20, 2); ogledalo je predstavljalo drugo ja ili duh ličnosti; zlatne jabuke su propusnica za Jelisej, piljci od koštanih zglavaka — njegova božanska svojstva (vidi 17, 3).

2. Jedna kretska himna, otkrivena pre nekoliko godina u blizini jedne pećine u planini Dikta, upućena je Kronjanu, najslavnijem od svih mladića, koji igrajući predvodi demone i podskakuje kako bi uvećao plodnost zemlje i stada i osigurao uspeh ribarima. Džejn Harison u ''Temidi'' pretpostavlja da su se zaštitnici sa štitovima koji se pominju kao »oni što uzeše tebe, besmrtno dete, od Ree«, samo pretvarali da ubijaju i jedu žrtvu, jer je to bio obred za uvođenje u njihovo tajno udruženje. Ali sve ovakve lažne smrti putem obreda, za koje se zna da su se dešavale na raznim krajevima sveta, izgleda da se neizostavno zasnivaju na tradiciji stvarne ljudske žrtve; a kalendarske promene, koje je Zagrej izveo kao svoja preobraženja, izdvajaju ga od običnih članova totemskog bratstva.

3. Poslednja Zagrejeva transformacija u tigra objašnjava se njegovim poistovećenjem sa Dionisom (vidi 27, c), o čijoj smrti i vaskrsnuću postoji ista priča, iako se pominje kuvano meso umesto živog, i Reino ime umesto Ateninog. I Dionis je bio rogata zmija — on je imao rogove i zmijolike uvojke kad se rodio (vidi 27, a) — a njegovi orfički obožavaoci jeli su ga osvećenog i preobraženog u bika. Zagrej je postao ''Zeus u jarećoj koži'', jer se Zeus, ili njegov zamenik dečak, bio uzneo na nebo obučen u kaput napravljen od kože koze Amalteje (vidi 7, 6). "Kron koji pravi kišu'' je čegrtaljka što se upotrebljava pri obredu za izazivanje kiše. U kontekstu su Titani, Titanoi, "ljudi namazani belom kredom", bili sami Kureti, prerušeni tako da ih duh žrtve ne prepozna. Kad se prinošenje ljudskih žrtava izobičajilo, Zeus je predstavljen kako se gromom baca na Kanibale; a Titani, ''gospodari sedam dana u nedelji", pobrkani su sa Titanoima, ''ljudima bele krede«, zbog svoga neprijateljstva prema Zeusu. Nijedan se orfik, posvećen u tajnu, koji je jedanput okusio meso svoga boga, nikada više nije dotakao mesa ma koje vrste.

4. Zagrej—Dionis bio je poznat i u Palestini. Prema tablicama iz Ras Samre, Aštar je privremeno zauzeo presto na nebesima, dok je bog Baal propadao u podzemnom svetu, jer je jeo hranu mrtvih. Aštar je bio dete, i kad je seo na presto, noge mu nisu dodirivale prečagu na stolici; Baal se iznenada vratio i ubio ga tojagom. Mojsijev zakon je zabranjivao gozbe u čast Aštara:
»Nemoj kuhati jareta u mlijeku majke njegove« — to je zapovest koja se ponavlja tri puta. (Izlazak XXIII, 19; XXXIV, 26; Peta knjiga Mojsijeva XIV, 21).


31 BOGOVI PODZEMNOG SVETA
Kad duša silazi u Tartar, čiji je glavni ulaz u gaju crnih topola pored izvora Okeana, pobožni rođaci je snabdeju novčićem stavivši joj ga pod jezik. To je namenjeno pohlepnom Haronu, koji duše prevozi u napukloj barci preko reke Stig. Ova smrznuta reka je zapadna granica Tartara1, a pritoke su joj Aheron, Flegeton, Kokit, Aorna i Leta. Duše koje nemaju novčić moraju beskonačno da čekaju pored obale; osim ako ne podvale svome vođi Hermesu i ne uvuku se na zadnji ulaz kod lakonskog Tajnara.2 Troglavi, ili, neki kažu, pedesetoglavi pas, po imenu Kerber, čuva drugu obalu reke Stig, spreman da rastrgne i žive uljeze i odbegle duše.3
b) Prva oblast Tartara su nevesela Asfodelska polja, gde duše junaka besciljno lutaju među mnoštvom manje značajnih mrtvaca, koji žamore kao slepi miševi i gde je još samo Orion voljan da lovi duhove jelena.4 Svaka duša bi radije bila rob najsiromašnijem seljaku nego što bi pristala da vlada Tartarom. Jedino njihovo uživanje su žrtve livenice, kad bi živi, u njihovu čast, prosipali krv. Pijući je, osećali su se gotovo kao da su opet živi ljudi. Iza ovih livada leže Ereb i dvorac Hada i Persefone. Nedaleko, s leve strane dvorca, beli čempres pruža hlad jezeru Let, oko koga se obične duše skupljaju da piju vodu. Poneki izbegavaju ovu vodu, i umesto nje piju sa jezera Uspomene u senci belih topola (?), što im daje izvesnu prednost nad ostalim dušama.5 Na mestu gde se susreću tri puta, trojica sudija, Minoj, Radamant i Ajak, neprekidno sude novodošlim dušama. Radamant presuđuje Azijatima, a Ajak Evropljanima; ali obojica teže slučajeve šalju Minoju. Pošto se izrekne presuda, dušu upućuju jednim od tri puta: jedan vodi nazad, u asfodelske livade, i njime idu oni koji nisu ni dobri ni rđavi; drugi vodi u kazneno polje Tartara, kuda upućuju sve zlikovce, a treći vodi u jelisejski voćnjak, gde odlaze oni koji za života behu plemeniti i puni vrlina.
c) Jelisej, kojim vlada Kron, leži pored Hadovog poseda, a ulaz mu je u blizini Jezera uspomena, ali samo jezero nije deo Jelisejskog polja; Jelisej je srećna zemlja u kojoj večito vlada dan, gde nema hladnoće ni snega, gde svira muzika i gozbe nikada ne prestaju, i čiji stanovnici mogu kad god zažele ponovo da se rode. Nedaleko se nalaze srećna ostrva za one koji su se tri puta rađali i tri puta zaslužili Jelisej.6 Ali neki kažu da na Crnom moru, prekoputa delte Dunava, postoji još jedno ostrvo sreće, ono je pošumljeno i prepuno divljih i pitomih životinja, a tu se duše Helene i Ahileja provode na svečanoj gozbi koja ne prestaje i recituju Homerove stihove junacima-učesnicima u događajima što se slave u njima.7
d) Had je svirep i ljubomorao čuva svoja prava. Veoma retko posećuje gornji svet, osim kakvim poslom i kad ljubavna požuda ovlada njime. Jednom je zasenio sjajem svojih zlatnih kočija sa četiri crna konja nimfu Mintu, i bio bi je obljubio bez teškoća da se kraljica Persefona utom nije pojavila i nimfu pretvorila u finu mirišljavu biljku mentu. Jednom drugom prilikom Had je pokušao da siluje nimfu Leuku, ali je ona na sličan način pretvorena u belu topolu i ostala pored Jezera
uspomena.8 Had namerno ne dozvoljava nikome od svojih podanika da pobegne i veoma je malo onih koji su posetili Tartar i vratili se živi te tako mogli da ga opišu, i zato je Had najomraženiji od svih bogova.
e) Had nikad ne zna šta se događa gore na zemlji ili na Olimpu9. jer do njega dopiru samo pojedinačna obaveštenja koja dobija kad smrtni lupe rukom o zemlju i pomenu njegovo ime i zakletvu ili kletvu. Njegov najdragoceniji posed je šlem koji ga čini nevidljivim. Dali su mu ga Kiklopi u znak zahvalnosti, kad je, po Zeusovom nalogu, pristao da ih pusti. Sva bogatstva, drago kamenje i plemeniti metali koji se nalaze u zemlji njegova su svojina, ali on nema poseda iznad zemlje, osim nekih mračnih hramova po Grčkoj i, možda, stado ili krdo na ostrvu Eritreji, za koje neki kažu da, u stvari, pripada Heliju.10
f) Međutim, kraljica Persefona umela je da bude i blaga i milostiva. Ona je verna Hadu, ali nema dece s njim i više voli da se druži sa Hekatom, boginjom vešticom, nego da provodi vreme sa svojim mužem.11 Sam Zeus toliko poštuje Hekatu da joj nikada nije osporio neka ranija prava: mogla je da dariva smrtnike i da uzima od njih šta god je želela. Ona je imala tri tela i tri glave — lavlju, pseću i kobilju.12
g) Tisifona, Alekta i Megajra, Erinije ili Furije, žive u Erebu i starije su od samog Zeusa i svih Olimpljana. Njihova je dužnost da čuju sve žalbe smrtnika — starih na mlade, roditelja na decu, gostiju na domaćine i potčinjenih na domaće starešine i gradske većnike — i da kažnjavaju takve zločine hvatajući krivce bez odlaganja, proganjajući ih bez odmora i stanke, od grada do grada, iz zemlje u zemlju. Tri Erinije su starice sa zmijama umesto kose, sa psećim glavama i kao ugalj crnim telima, sa krilima kao u slepog miša i zakrvavljenim očima.13 Nije mudro pominjati im imena u razgovoru; i zbog toga su dobile neobičnu zamenu za svoja imena — Eumenide; to znači »milostive« — kao što je i Had nazvan Pluton, ili Pluto, »bogati«.

1. Pausanija: X, 28, I;
2. Apolodor: 11, S, 2; Strabon: VIII, 5, 1,
3. Homer: Ilijada VIII, 361; Hesiod: Teogonija 311; Apolodor: loc. cit.; Euripid: Herakle 24;
4. Homer: Odiseja XI, 539; XI, 57Z—5; XI, 487—91;
5. Petelija orfička tablica;
6. Platon: Gorgija 168; Pindar: Olimpijske ode II, 68—80; Hesiod: Radovi i dani 167;
7. Pausanija: III, 19, 11; Filostrat: Heroika X, 32—40;
8. Strabon: VIII, 3, 14; Servije o Vergilijevim Eklogama VII, 61;
9. Homer: Ilijada IX, 158—9; XX, 61;
10. Homer: Ilijada IX, 567; Apolodor: II, 5, 10; Sholijast uz Pindarove Istamske ode VI, 32;
11. Apolonije sa Roda: III, 829; Ovidije: Metamorfoze XIV, 405; Sholijast uz Teokritove Idile II, 12;
12. Hesiod; Teogonija 411—52;
13. Apolodor: I, 1, 4; Homer: Ilijada IX, 454—7; XV, 204; XIX, 259; Odiseja II, 131 1 XVII, 475;
Ajshil: Eumenide 835 1 Hoefore 290 i 924; Euripid: Orest 317, Orfička himna LXVII, 5.
*
1. Mitografi su napravili veliki napor i dali sve od sebe da izmire protivurečna mišljenja o tome kakvu su predstavu o podzemnom svetu i životu posle smrti imali primitivni stanovnici Grčke. Po jednom shvatanju, duše su živele u svojim grobovima ili u podzemnim pećinama i pukotinama i mogle su da uzimaju oblik zmije, miša, slepog miša, ali nikako da se reinkarniraju u ljudsko biće. Po drugom shvatanju, duše svetih kraljeva kretale su se slobodno po ostrvima gde su im bili grobovi. Po trećem, duhovi su mogli opet da postanu ljudi na taj način što bi ušli u pasulj, orah, ili. ribu, koju bi pojele njihove buduće majke. Četvrta verzija je da su duše mrtvih odlazile na daleki sever, gde sunce nkad ne sija; i ako bi se ikad vraćale, javljale bi se kao plodonosni vetar. Suprotno ovom, po petoj verziji, duše su odlazile daleko na zapad, u svet duhova sličan zemaljskom, koji se nalazio tamo gde sunce zalazi iza okeana. I najzad, po šestom shvatanju, duh je bivao kažnjavan već prema načinu života koji ie vodio. Svemu ovome mističari su dodali i teoriju metempsihoze, seljenja duše; taj proces mogao se donekle kontrolisati magičnim formulama.

2. Persefona i Hekata su predstavljale prehelensku nadu u ponovno rođenje; a Had je bio helenska predstava o neizbežnosti smrti. Kron je, pored sve svoje krvave istorije, produžio da uživa večna zadovoljstva u Jeliseju, jer je to oduvek bila povlastica svetog kralja, a isto je obećavano i Menelaju (Odiseja IV, 561), ne zbog toga što se odlikovao nekom naročitom vrlinom ili hrabrošću, već zato što je bio Helenin muž, a ona je pak bila sveštenica spartanske Boginje Mesec (vidi 159, 1). Homerski pridev asphodelos, koji ide uz leimones (»livade«, verovatno znači ''u dolini onoga što ne može biti pretvoreno u pepeo'' (od a = ne, spados = pepeo, elos = dolina), pri čemu se misli na duh heroja koji ostaje besmrtan iako mu je telo spaljeno; u Grčkoj su osnovna hrana, pre nego što se saznalo za žito, bili koren i seme biljke asfodel, pa su nju namenjivali i duhovima umrlih — svuda sem u Arkadiji, koja se ishranjivala žirom. Asfodel raste svuda, Čak i na ostrvima na kojima nema vode, a duhovi su, kao i bogovi, izbirljivi kad je u pitanju hrana. Jelisej, izgleda, znači »zemlja jabuka« — alisier je pregalska reč za oskorušu, a Avalon kralja Artura i latinski Avernus ili Avolnus potiču od indoevropskog korena abol, što znači jabuka.

3. Kerber je grčki parnjak Anija, psoglavog sina libljske boginje smrti Neftide, koji je sprovodio duše u podzemni svet. U evropskom folkloru, koji je delom libijskog porekla, čopor pasa uz lavež gonio je duše prokletih u severni pakao — psi su se zvali Anvam, Hern, Artur ili Gabrijel. Ovaj mit o psima stvorio se na osnovu prizora letnje migracije divljih gusaka, koje su se bučno selile ka svojim leglima u arktičke predele. Kerber je u početku imao deset glava, kao avetinjski čopor koji je rastrgao Aktajona (vidi 22, 1); kasnije je bio troglav, kao i njegova gospodarica Hekata (vidi 134, 1).

4. Rečicu u Arkadiji, koja se zove Stig (''mrska''), za čiju se vodu smatralo da je smrtonosno otrovna, tek su kasniji mitografi smestili u Tartar. Aheron (»potok uzdisaja») i Kokit (»tužbalica«)
izmišljeni su nazivi da se opiše beda i jad smrti. Aorna (''bez ptica'') netačan je grčki prevod od italičkog Avernus. Leta znači »zaborav«, a Ereb ''pokriven''. Flegeton (»gorući«) odnosi se na običaj spaljivanja, a možda i na teoriju po kojoj grešnici gore u potocima lave. Tartar izgleda da je bila udvostručena prehelenska reč tar, koja se javljala u imenima naselja na zapadu; tek kasnije doblla je značenje pakla.

5. Crne topole bile su posvećene Boginji Smrti (vidi 51, 7, i 170, 1); a bele topole ili jasike — ili Persefoni kao boginji obnavljanja, ili Heraklu, koji je poharao pakao (vidi 134, f). Zlatni ukrasni pokrivači za glavu od jasenovog lišća nalaženi su u mesopotamskim grobnicama iz četvrtog milenijuma pre naše ere. Orfičke ploče ne naznačuju vrstu drveća pored Jezera uspomena; verovatno je to bela topola u koju je bila pretvorena Leuka, ali je možda i orahovo drvo, amblem mudrosti (vidi 86, 1). Smatralo se da je drvo belog čempresa večito, pa se upotrebljavalo za domaće škrinje i sanduke.

6. Had je imao hram u podnožju planine Minte u Elidi, i njegova otmica Minte (»menta«) verovatno dolazi zbog toga što se menta u pogrebnim obredima upotrebljavala zajedno sa ruzmarinom i mirtom, da bi se prigušio zadah raspadanja. Napitak od ječma koji je Demetra pila u Eleusini bio je začinjen mentolom (vidi 24, e). Iako mu se pripisuje da poseduje i sunčano stado Eriteje ("crvena zemlja''), jer je to bilo mesto gde je sunce sretalo svoju noćnu smrt, Had se češće u ovom kontekstu naziva Kron ili Gerion (vidi 132, 4).

7. Hesiod prikazuje Hekatu u stvari kao trojnu boginju, najmoćniju od svih na nebu, zemlji ili Tartaru, ali su Heleni stalno isticali njegovu razornu moć na račun stvaralačke, dok je najzad nisu sveli na nedopuštene obrede crne magije, naročito na raskršćima triju puteva. To što joj Zeus nije nikada uskratio stara prava i moć da ispuni svaku želju smrtniku, u stvari je popuštanje tesalijskim vešticama, kojih se svako smrtno plašio. Njene tri glave — lava, psa i konja — svakako se odnose na raniju trodelnu godinu, gde je pas bio pseća zvezda Sirijus; to isto znače i tri Kerberove glave.

8. Hekatine družbenice Erinije su oličenje nasilja, neposlušnosti i greha prema materi (vidi 105, k i 114, 1). Potčinjeni i gosti bili su pod zaštitom Hestije (vidi 20, c) i rđavo se ponašati prema njima značilo je ne poslušati i uvrediti boginju ognjišta.

9. Malo ostrvo Leuka, najveće na Crnom moru, sada je rumunsko ostrvo na koje se smeštaju kažnjenici (vidi 164, 3).


32 TIHA I NEMESIDA
Tiha je Zeusova kći, kojoj je on dao moć da odlučuje o sudbini smrtnika. Ona nekoga zasipa darovima iz roga obilja, a druge lišava svega što imaju. Ona je potpuno neodgovorna za svoje postupke i trči unaokolo igrajući se loptom, kako bi uvećala nesigurnost sreće; nekad gore, nekad dole. Ali čim bi se neki čovek koga je Tiha obdarila obiljem pohvalio svojim bogatstvom, ne žrtvujući pritom jedan deo bogovima i ne olakšavajući nemaštinu svojih sugrađana, stara boginja Nemesida počela bi da ga proganja.1 Nemesida stanuje u Ramnuntu, nosi jabukovu grančicu u jednoj ruci, a točak u drugoj, na glavi ima srebrnu krunu, ukrašenu jelenima, a bičevi joj vise o pojasu. Ona je kći Okeana i ima nešto od Afroditine lepote.
b) Neki kažu da se Zeus zaljubio u Nemesidu i proganjao je po zemlji i moru. Iako je stalno menjala oblik, on ju je, najzad, silovao kad je uzela na sebe oblik labuda, i iz jajeta koje je snela izašla je Helena, lepotica što je bila povod trojanskom ratu.2
1. Pindar: Olimpijske ode XII, 1—1; Berodot: I, 34 1 III, 40; Apolonije sa Roda: IV, 1012—3; Sofokle:
Filoktet 518;
2. Pausanija: I, 33, 3; Atenaj: navodi Homerovu Kipriju, str. 334, b; Apolodor: III, 10, T.
*
1. Tiha (»sreća«), kao Dika i Adeon (oličenje prirodnog zakona ili pravde i sramote), bila je veštačko božanstvo koje su izmislili rani filozofi; Nemesida je (»onaj što joj pripada po zakonu«) bila nimfa — boginja smrti u životu (vidi 18, 3), kojoj su filozofi kasnije pripisali ulogu da s moralne tačke gledišta procenjuje kako se upotrebljavaju darovi Tihe. Točak koji je držala Nemesida bio je, u početku, sunčana godina — to se pretpostavlja po imenu njene rimske parnjake Fortune, od reči vortumna (''ona koja okreće godinu''). Kad bi točak opisao pola kruga, sveti kralj je bio na vrhuncu sreće i spreman da umre — ovo naznačuju Aktajonovi jeleni na Nemesidinoj kruni (vidi 22, 1) — kad bi točak opisao pun krug, sveti kralj bi se svetio suparniku koji ga je istisnuo. Nemesidin bič je ranije služio za ritualno šibanje, u znak molbe da voćke daju ploda, a njive žetvu, a jabukova grančica važila je kao propusnica za Jelisej (vidi 53, 5; 80, 4; 1 133, 4).

2. Nemesida za kojom je jurio Zeus (vidi 62, b), nije filozofska zamisao o božanskoj osveti uobraženim smrtnicima. Ona je bila Boginja Nimfa, čije je obično ime bilo Leda. U prehelenskom mitu boginja je jurila za svetim kraljem, a on se preobražavao da bi je zavarao. Svaki lik u koji se preobrazio označavao je jedno godišnje doba (vldi 30, 1). Boginja je pratila ta preobraženja i odgovarala na njih time što se i ona preobražavala, dok ga na kraju, o letnjoj dugodnevici, ne bi rastrgla. U helenskim mitovima uloge su obratne: boginja beži, menja oblike, a kralj je proganja i, na kraju, savlađuje kao u priči o Zeusu i Metidi (vidi 9. d) ili Peleju i Tetidi (vidi 81, k). Mora biti da su sva preobraženja bila naznačena na paocima točka koji drži Nemesida; ali u Homerovoj Kipriji pominju se samo riba i »različite životinje» (vidi 89, 2). »Leda« je samo drugi oblik od Lete ili Letone, koju nije progonio Zeus već Piton (vidi 14, a). Labudovi su bili posvećeni boginjama (Euripid: Ifigenija na Tauridi 1095), zbog belog perja, zatim i stoga što su, leteći u jatu, stvarali znak »V« — ženski simbol, a i zato što su se u leto, radi rasplođavanja, selili prema severu u nepoznate krajeve i sa sobom odnosili dušu svetoga kralja (vidi 33, 5 i 142, 2).

3. Filozofsku Nemesidu su obožavali u Ramnuntu, gde se, prema Pausaniji (I, 33, 2—3), na vest o pomorskom porazu kod Salamine, prisilno povukao persijski vojskovođa koji je baš nameravao da tu postavi beli mermerni trofej u slavu pobede nad Atikom; taj mermerni trofej je služio umesto lika lokalne boginje — Nimfe Nemeside — ta Nemesida bila je oličenje ''božanske osvete'', a ne oličenje ''onoga što zakon određuje'', pri čemu se mislilo na godišnju dramu prinošenja ljudske žrtve; u svakom slučaju kod Homera je nemesis bilo samo toplo ljudsko osećanje da treba sve pošteno platiti ili posao savesno izvesti. Ali Nemesida, Boginja Nimfa, nosila je i naziv Adrasteja (''neizbežna'' — Strabon: XIII, I, 13), a tako se zvala i Zeusova dojilja, Nimfa jasenovog kulta (vidi 7, b), a kako su jasenove Nimfe i Erinije bile sestre, rođene od krvi Uranove, ovo može da bude odgovor zašto se za Nemesidu vezuje osveta. Jasenovo drvo bilo je jedan od oblika u koji se u toku godine pretvara boginja, a taj njen vid bio je veoma značajan za njene obožavaoce pastire, jer je označavao treće godišnje doba, kad su velike grmljavine, i u koje pada mesec kada se ovce jagnje (vidi 52, 3).

4. Nemesida je ime kćerke Okeana, jer je kao Boginja Nimfa sa Jabukovom grančicom bila još i u moru rođena Afrodita i sestra Erinijama (vidi 18, 4).


33 DECA MORA
Pedeset Nereida, nežnih i dobronamernih pratilja morske boginje Tetide, su sirene, kćeri nimfe Doride i Nereja, starog proroka što stanuje u moru i ima moć menjanja sopstvenog oblika.1
b) Njihove rođake Forkide, deca Kete i Forkija, jednog drugog starog morskog čoveka, jesu Ladona, Ehidna i tri Gorgone, koje žive u Libiji; uz to još i tri Graje, a neki kažu i tri Hesperide. Gorgone su se zvale Stejna, Eurijala i Medusa, koja je kao mlada bila lepotica. Ali se jednog dana Medusa volela sa Posejdonom, a Atena je pretvorila u krilato čudovište, uvređena što ih je zatekla u ljubavnom činu u jednom od svojih hramova. Čudovište je imalo buljave oči, ogromne zube, isplažen jezik, metalne čeljusti i uvojke od zmija, a pogledom je pretvaralo ljude u kamen. Kad je Persej konačno obezglavio Medusu, a Posejdonova deca Krisaor i Pegas iskočila iz njenog mrtvog tela, Atena je pričvrstila njenu glavu na svoj štit; neki kažu da je Atenin štit bio načinjen od Medusine kože, koju je sama Atena odrala.2
c) Graje su bledolike i slične labudovima, ali sa kosom sedom od rođenja, i sve su tri imale svega jedno oko i jedan zub. Imena su im Enija, Pemfreda i Dejna.8
d) Tri Hesperide, imenom Hespera, Ajgla i Eriteja, živele su daleko na zapadu, u voćnjaku koji je Majka Zemlja darovala Heri. Neki ih zovu kćerima Noći, neki kćerima Atlanta i Hespere, kćerima Hespija; one su lepo pevale.4
e) Jedna polovina Ehidne bila je lepa žena, a druga polovina pegava zmija. Ona je nekad živela u dubokoj pećini, među Arimima, gde je jela žive ljude i gajila svoje potomstvo, strašna čudovišta začeta sa njenim mužem Tifonom; ubio ju je stooki Arg dok je spavala.5
f) Ladon je bio zmija obdarena ljudskim govorom, i čuvao je Hesperidama zlatne jabuke, sve dok ga Herakle nije ubio.6
g) Nerej, Forkij, Taumant, Euribija i Keta su deca koju je Majka Zemlja rodila Pontu; i zato Forkide i Nereide tvrde da su rođake Harpijama. One su plavokose i brzokrile kćeri Taumanta i okeanske nimfe Elektre, hvataju zločince i predaju ih Erinijama da bi ih kaznile, a žive u pećini na Kreti.7

1. Homer: Ilifada XVIII, 36; Apolodor: I, 2, 7;
2. Hesiod: Teogonija 270 1 333; Apolodor: II, 4, 3; Ovidije: Metamorfoze IV, 792—802; Sholijast uz
Apolonija sa Roda: IV, 1399; Euripid: Ijon 989;
3. Hesiod: Teogonija 270—4; Apolodor: II, 4, 2;
4. Hesiod: Teogonija 215 i 518; Diodor sa Sicilije: IV, 27, 2; Euripid: Heracle 394;
5. Homer: Ilijada II, 783; Hesiod: Teogonija 295; Apolodor: II, 1, 2;
6. Hesiod: Teogonija 333—S; Apolonije sa Roda: IV, 1397; Apolodor: II, 5. 11;
7. Apolodor: I. 2. 6: Hesiod: Teogonija 265—9; Homer: Odiseja XX, 77—8; Apolonije sa Roda: II,
298—9.
*
1. Izgleda da je naziv Mesečeve Boginje Eurinome («prostrana vladavina« ili »velika lutalica«) proglašavao njenu vlast nad zemljom i nebom; Euribija (»široka snaga«) vladarka je mora; Euridika (»široka pravda«) postala je vladarka podzemlja. Muškarce za žrtve prinosili su joj kao Euridiki, a njihovu smrt je tobože izazvalo trovanje od ujeda zmije (vidi 28, 4; 154, b i 108, e). Smrt Ehidne od Argove ruke verovatno se odnosi na potiskivanje kulta zmijolike boginje u Argolidi. Njen brat Ladon je proročka zmija koja ugrožava svaki raj, jer se obavija oko jabukovog drveta (vidi 133, 4).

2. Drugi nazivi za Euribiju su: kao boginja morskih dubina — Tetida (»ona koja raspolaže«) ili Tetija; kao morsko čudovište — Keta, što odgovara jevrejskoj Rahabi, ili vavilonskom čudovištu Tijamat (vidi 73, 7); Nereida, kao boginja mokrog elementa; Elektra, ona koja proizvodi ćilibar, najveću dragocenost iz mora za drevne narode (vidi 148, 11); Taumant, kao čudesna; i Dorida kao darežljiva. Nerej — nazivan još i Protej ("prvi čovek'') — proročki »starac iz mora«, dobio ime po Nereidi, a ne ona po njemu, izgleda da je bio proročki sveti kralj, sahranjen na priobalnom ostrvu (vidi 133, d); u vreme ranog keramičkog slikarstva njega su slikali sa ribljim repom, lavom, jelenom i zmijom otrovnicom kako mu se pojavljuje iz tela. Protej u Odiseji na sličan način menja svoj oblik da bi obeležio godišnja doba kroz koja prolazi sveti kralj od rođenja do smrti (vidi 30, 1).

3. Pedeset Nereida izgleda da su bile kao neka zajednica od pedeset mesečevih sveštenica čiji su tajanstveni obredi ribarima osiguravali dobar ulov ribe; a Gorgone, predstavnice Trojne Boginje, nosile su proročke maske sa isplaženim jezikom, groznim krezubim ustima i strahovito izbuljenim očima, u nameri da zaplaše strance i sačuvaju Boginjine misterije (vidi 73, 9). Homerovi sinovi su znali samo za jednu jedinu Gorgonu, koja je bila senka u Tartaru (Odiseja XI, 633—5) i čije se glave Odisej plašio (Odiseja XI, 634); Atena je nosila njenu masku na svom štitu, bez sumnje da bi opominjala ljude da ne budu radoznali kakve se božanske tajne sakrivaju iza maske. Grčki pekari su stavljali Gorgoninu masku na svoje peći ne bi li zastrašili besposličare i odvratili ih da otvaraju peć i ometaju pečenje hleba. Gorgonina imena — Stejna (»jaka«), Eurijala (''lutajuća'') i Medusa (»prepredena«) — nazivi su za Mesečevu Boginju; orfici su nazivali mesečevo lice »Gorgonina glava».

4. Posejdon je sa Medusom začeo Pegasa, slično kao što je začeo konja Ariona sa Demetrom kad se prerušila u kobilu (vidi 16, f); oba mita, u stvari, opisuju kako se Posejdonovi Heleni na silu žene mesečevim sveštenicima, bez obzira na njihove gorgonske maske i preuzimaju od kulta svetih konja obrede molepstvija za kišu. Demetrina maska se još čuvala u kamenoj škrinji u Feneju, a tu masku stavljao je Demetrin sveštenik kad je izvodio obred šibanja konopcem da bi oterao duhove pakla (Pausanija:VIII,15,1).

5. Demetrin znak mladog meseca Hrisaor je zlatan srp ili kratka zavrnuta sablja; kraljevski supruzi Demetrinih sveštenika nosili su ove znake kad bi zastupali svoje žene. Atena je u ovoj verziji izdajnica stare vere, Zeusova saradnica ponovo rođena iz njegove glave (vidi 9, 1). Tri Harpije, po Homeru, oličavale su burne vetrove (Odiseja XX, 66—78), ali su, u stvari nekadašnja Atena, Trojna Boginja u vidu razorne sile. To su bile i Graje, tri Graje, kako to pokazuju i njihova imena — Enija (»ratna«). Pemfreda (''zolja'') i Dejna (»strašna»); njihovo zajedničko jedno jedino oko i zub su loša tumačenja svetih slika (vidi 73, 9), a labud je ptica smrti u evropskoj mitologiji (vidi 32, 2).

6. Forkij, oblik muškog roda od Forkida, boginja sa likom krmače (vldi 74, 4 i 96, 2), koja proždire leševe, pojavljuje se u latinskom i kao Orcus, što je naziv za Hada, i kao porcus, što znači uštrojeni vepar. Gorgone i Sive zvane su Forkide, jer je smrt ćekala one koji profamšu boginjine misterije. Proročka mudrost Forkija mora biti da se odnosila na proročište kulta svinja (vidi 24, 7).

7. Imena Hesperida, koje su opisane kao kćeri Kete i Forkija, ili Noći i Atlanta (vidi 39, 1 i 133, e), proistekla su iz zalaska sunca. Tada je nebo zeleno, žuto i crveno, kao jabukovo drva prepuno ploda; sunce, prepolovljeno horizontom kao grimizna polutka jabuke, dramatično susreće svoju smrt u zapadnim talasima. Kad sunce zađe, pojavi se Hesper (''Večemjača''). Ova zvezda bila je posvećena boginji ljubavi Afroditi, a jabuka je poklon kojim su njene sveštenice uz ljubavne pesme namamljivale Kralja, predstavnika sunca, u smrt; ako je jabuka presečena popreko, na oba preseka pojavljuje se petokraka zvezda.


34 EHIDNIN POROD

Ehidna je Tifonu rodila strahovit nakot: Kerbera, troglavog psa iz Pakla; Hidru — mnogoglavu vodenu zmiju koja živi u Lerni: Himajru, kozu koja bljuje vatru, sa lavljom glavom i zmijolikim telom, i Ortra, dvoglavog psa Gerionova, koji je obljubio rođenu majku i s njom izrodio Sfingu i Nemejskog lava.1
1. Hesiod: Teogonija 308.
*
1. Kerbera (vidi 31, a i 134, e) Dorci brkaju sa psoglavim egipatskim bogom Anibom, koji je odvodio duše u Podzemlje. Izgleda da je on u početku bio boginja smrti Hekata, ili Hekaba (vidi 168, 1); boginju su slikali kao kučku, jer psi jedu leševe i laju na mesec.
2. Himajra je, izgleda, bila kalendarski simbol trodelne godine (vidi 75, 2), čiji su amblemi bili lav, koza i zmija.
3. Ortro (vidi 132, d), čiji su porod bili Himajra, Sfinga (vidi. 105, e) Hidra (vidi 60, h i 124, c) i Nemejski lav (vidi 123, b) je pseća zvezda Sirijus, čijom je pojavom na nebu počinjala atenska nova godina. Ortro je imao dvoliku glavu kao Janus, jer je preuređena atenska godina imala dva a ne tri godišnja doba:
Ortrov sin, Lav, bio je amblem za prvu, a njegova kćerka, Zmija, bila je amblem za drugu polovinu godine. Kad je iščezao amblem koze, Himajra je ustupila mesto Sfingi krilatog lavljeg tela i zmijskog repa. Kako je reformisana nova godina počinjala u vreme kad je Sunce bilo u znaku Lava, a dani pseće zvezde Sirijusa već počeli, Ortro je gledao u dva pravca — napred, u novu godinu, i nazad — u staru — kao i kalendarska boginja Kardeja, koju su Rimljani tim povodom nazivali Postvorta ili Antevorta. Ortro se zvao »rani«, verovatno zato što je uvodio novu godinu.


35 POBUNA DZINOVA
Pobesneli od gneva što je Zeus zatvorio njihovu braću Titane u Tartar, neki veoma visoki i strašni džinovi, sa dugačkim uvojcima i bradama i zmijastim repovima umesto nogu, zaverili su se i napali Nebo. Njih dvadeset četvoricu rodila je Majka Zemlja u tračkoj Flegri.1
b) Bez ikakve opomene, oni dohvatiše stenje i jelove baklje i, stojeći na planinskim vrhovima, zavitlaše ih ka nebu, te tako dovedoše Olimpljane u veoma težak položaj. Hera je zloslutno prorekla da nijedan od bogova neće biti kadar da ubije ijednog džina; džinove može pobiti samo smrtnik, obučen u lavlju
kožu, i to pod uslovom da ih preduhitri i ne dopusti da nađu izvesnu travu od koje se postaje neranljiv, a koja raste na nekim tajnim skrovitim mestima na zemlji. Zeus se odmah posavetovao sa Atenom, poslao ju je Heraklu u lavljoj koži, na koga je po svoj prilici, Hera mislila. Atena obavesti Herakla kako stvari stoje, a Zeus zabrani Eoji i Heliju da svetle za izvesno vreme. Pri slaboj treperavoj svetlosti zvezda, Zeus je u krajevima koje je Atena naznačila, počeo da pipa po zemlji, te tako nađe travu i srećno je donese na nebo.
c) Sad su Olimpljani mogli da se upuste u boj protiv džinova. Herakle je odapeo prvu strelu na Alkioneja, neprijateljskog vođu. Alkionej se sruši, ali se ponovo diže živ na noge, jer beše pao na svoju rodnu grudu u Flegri. »Požuri, hrabri Herakle!« vikala je Atena. »Odvuci ga negde u neku drugu zemlju!« Herakle dohvati Alkioneja na pleća i odvuče ga preko tračke granice, te ga tamo dokrajči svojom batinom.
d) Porfirion skoči na nebo sa jedne velike stene koja je strčala uvis, a koju su napravili sami džinovi i svi se bogovi razbežaše. Jedino je Atena zauzela odbrambeni stav. Projurivši pored nje, Porfirion se uputi Heri i pokuša da je zadavi; ali u tom trenutku Erot ga svojom strelom rani u jetru, njegov bes se pretvori u požudu, te poče da kida Herinu sjajnu odeždu. Zeus, videći da će mu žena biti silovana, potrča napred i u ljubomornom besu obori Porfiriona svojim gromom. Porfirion ga odmah podiže, ali ga Herakle, koji se utom vratio iz Flegre, za tren oka smrtno rani svojom strelom. U međuvremenu se Efijalt okomio na Areja i potukao ga do nogu; Apolon je ipak uspeo da ustreli prokletnika u levo oko i pozove Herakla, koji smesta posla drugu strelu u desno oko. Tako je umro Efijalt.
e) Od toga trenutka, čim bi neki bog ranio džina, Herakle bi zadavao smrtonosni udarac. Tako je Dionis oborio Eurita svojim tirsom, Hekata zasenila Klitija svojim buktinjama, Hefajst opekao Mimanta sručivši na njega kutlaču usijanog metala, a Atena prignječila pohlepnog Palanta kamenom. Miroljubive boginje Hestija i Demetra nisu uzimale učešća u sukobu, već su stajale po strani i, zbunjene, kršile ruke; Suđaje su, međutim, bacale gvozdene tučkove i to s dobrim rezultatima.2
f) Ostali džinovi, obeshrabreni, nagoše se da beže nazad na zemlju, a Olimpljani počeše da ih gone. Atena se baci kamenom za Enkeladom, kamen prignječi džina i surva ga u more: tako je postala Sicilija. Posejdon otkide deo ostrva Kosa svojim trozupcem i baci se njime na Polibuta; tako je u blizini Sicilije nastalo ostrvce Nisir, ispog koga leži Polibut.3
g) Ostali džinovi pružiše poslednji otpor kod Bata, u blizini Trapeza u Arkadiji, gde zemljište još uvek gori, a orači izoravaju kosti džinova. Hermes je pozajmio od Hada njegov nevidljivi šlem i pogodio Hipolita, a Artemida je probola strelom Grationa; tučkovi Suđaja porazbijali su glave Agriju i Toantu; Arej, svojim kopljem, i Zeus, svojom munjom, izađoše na kraj sa ostalima, tako su morali da zovu Herakla da bi dokrajčio svakog palog džina. Ima ih koji tvrde da je bitka bila na Flegrajskom polju, nedaleko od Kumaje u Italiji.4
h) Silen, na zemlji rođeni satir, tvrdio je za sebe da je učestvovao u ovoj bici na strani svog učenika Dionisa, i pripomogao pogibiji Enkelada time što je širio paniku među džinovima njačući kao magarac; ali Silen je obično pijan i ne razlikuje istinu od laži.5

1. Apolodor: I, 6, 1; Higin: Fabule, predgovor;
2. Apolodor: I, 6, 2;
3. Apolodor: loc. cit.; Strabon: X, 5, 16;
4. Pausanija: vm, 29, 1—2; Apolodor: loc. cit.; Diodor sa Sicilije: IV, 21;
5. Euripid: Kiklopi 8.
*
1. Ova priča, nastala posle Homera, sačuvana je u nepotpunoj verziji; Erot i Dionis, koji su učestvovali u borbi, kasnije su došli na Olimp (vidi 15, 1—2 i 27, 5), a i Herakle je stigao na Olimp pre nego što je proglašen za boga na brdu Ojta (vidi 142, h). Ova priča služi da objasni odakle potiču mamutove kosti koje su nalazili kod Trapeza (koje se i danas mogu videti po mesnim muzejima); da objasni vulkanski plamen na Batu, zatim u Arkadiji, u tračkoj Paleni, i na Kumiru, i najzad postanak ostrva Sicilije i Nisira, ispod kojih su, kako priča kaže, Atena i Posejdon sahranili dva džina.

2. Istorijski događaj iz kojeg proističe ovaj mit, kao i mit o pobuni Aloida (vidi 37, 6), za koji se smatra da je dvojnik ovom mitu — izgleda da je bio koncentrisani pokušaj nehelenskih brđana da osvoje neka helenska utvrđenja. Mitom je obuhvaćeno i povlačenje napadača koje su Heleni odbili uz pomoć nekih svojih saveznika. Ali nemoć i kukavičluk bogova u poređenju sa hrabrošću nepobedivog Herakla, i tok bitke opisan sa elementima farse, govore o tome da je ovo pre omiljena pripovest negoli mit.

3. Ipak, u priči postoje i skriveni religiozni elementi. Džinovi nisu od krvi i mesa, već duhovi rođeni iz zemlje; to označavaju njihovi zmijoliki repovi; s njima se može izaći na kraj samo pomoću čarobne trave. Nijedan mitograf ne pominje o kojoj se biljci radi, ali to je verovatno ephialtion, lek protiv snoviđenja i košmara. Efijalt, ime vođe džinova, bukvalno znači »onaj koji skače na« (incibus — na latinskom); a pokušaj Porfiriona da zadavi i napastvuje Heru i pokušaj Palanta da siluje Atenu ukazuju da je cilj priče pouka da u slučaju erotičnih košmara, u bilo kome trenu u toku 24 časa, treba prizvati u pomoć Herakla Spasioca.

4. Alkionej (»moćni magarac«) verovatno je duh vetra koji se zove šiloko (jugo) — dah divljeg magarca, ili Tifon (vidi 36, 1) — koji donosi ružne snove i razgara sklonosti i požudu; zato Silen i tvrdi da je džinove naterao u bekstvo njačući kao magarac, što priču čini još komičnijom (vidi 20, b). Ime Mimant (''mimikrija'') možda se odnosi na nestvarnu uverljivost snova; a Hipolit ("po-top konja'') podseća da su se u drevna vremena snovi pripisivali boginji sa kobiljom glavom. Na severu su oni što su patili od strašnih snova dozivali boga Odina, dok ga kasnije nije zamenio sveti Svithold.

5. Kako je Herakle upotrebio čarobnu travu može se zaključiti iz vavilonskog mita o kosmičkoj borbi starih i novih bogova. Tamo Marduk, Heraklov parnjak, drži travku u svojim nozdrvama, da bi se sačuvao od škodljivog mirisa boginje Tijamat; u ovom mitu trebalo je suprotstaviti se Alkionejevom zadahu.


36 TIFON
Iz osvete što su uništeni džinovi, Majka Zemlja se podade Tartaru, i uskoro u Korikskoj pećini na Kilikiji rodi svoje najmlađe dete, Tifona: najveće čudovište koje se ikad rodilo.1 Od bedara naniže Tifon je bio samo ogroman splet zmijurina, a njegove su ruke, koje bi, kad ih ispruži, dosezale stotinu morskih milja u oba pravca, imale bezbroj zmijskih glava umesto šaka. Njegova gruba magareća glava dodirivala je zvezde, a ogromna krila su pomračivala sunce, vatra mu je izbijala iz očiju a užarene kamenčuge kuljale su mu iz čeljusti. Kad je Tifon krenuo ka Olimpu, bogovi u strahu pobegoše čak u Egipat i tu se prerušiše u životinje: Zeus je postao ovan; Apolon vrana, Dionis koza, Hera bela krava; Artemida mačka; Afrodita riba; Arej vepar; Herakle se pretvorio u pticu Ibis, i tako dalje.
b) Jedino Atena osta na položaju i poče oštro koriti Zeusa zbog kukavičluka, dok on ponovo ne uze svoj pravi lik i pusti munju na Tifona, a istovremeno zamahnu svojim kremenim srpom kojim se poslužio da kastrira svoga oca Urana. Ranjen, Tifon urlajući odlete na planinu Kasiju, koja se pomalja na severu iznad Sirije i tamo se njih dvojica uhvatiše ukoštac. Tifon se mnogostruko obavio oko Zeusa, razoružao ga otevši mu srp, i pošto mu je prekinuo žile na rukama i nogama, odvukao ga u koriksku pećinu. Zeus je besmrtan, ali tad nije mogao ni prstom da makne, a pored toga Tifon je sakrio žile u medveđu kožu. Njegova sestra Delfina, takođe čudovište sa zmijskim repom čuvala je stražu.
c) Vest o Zeusovom porazu prožela je bogove strahom i užasom, ali Hermes i Pan otidoše potajno u pećinu i tu Pan uplaši Delfinu iznenadnim strašnim poklicima, dok Hermes vešto izvuče žile i ubaci ih ponovo u Zeusove udove.2
d) Ali neki kažu da je Kadmo izvukao žile od Delfine rekavši joj da su mu potrebne kao žice za liru na kojoj će joj svirati najdivniju muziku; tek tada je Apolon svojom nepogrešivom strelom ustrelio Delfinu.3
e) Zeus se vratio na Olimp, popeo se u kočije koje su vukli krilati konji i još jedanput pošao gromom na Tifona. Ovaj je otišao na planinu Nisa, gde su ga Suđaje ponudile lažnim voćem, govoreći da će mu ono povratiti snagu, iako su ga, u stvari, time osudile na sigurnu smrt. On je uspeo da dođe do planine Hajme u Trakiji, pa je, dižući čitave planine, počeo njima da se baca na Zeusa; Zeus bi pred svaku isprečio grom, tako da su se odbijale i vraćale nazad na čudovište i strahovito ga izranjavile. Potoci Tifonove krvi dadoše ime planini Hajm, a on pobeže prema Siciliji, gde Zeus okonča borbu time što je na džina srušio planinu Etnu, te vatra i danas kulja iz njenog grotla.4

1. Hesiod: Teogonija 819; Pindar: Pitijske ode, I, 15; Higin: Fabula 182;
2. Apolodor: I, 6, 3;
3. Non: Dionysiaca 1, 481; Apolonije sa Roda: loc, cit; Pindar: loc. cit;
4. Apolodor: loc. cit; Pindar: loc. cit.
*
1. ''Korikski'', kažu, znači »od kožne vreće«; ta reč se verovatno odnosi na staro verovanje da se vetrovi drže u vreći, odakle ih pušta Ajol (vidi 170, g), dok je tu ulogu praznoverje u srednjem veku pripisivalo vešticama. U jednoj drugoj pećini, u Delfima, Delfinin zmijoliki sadrug zvao se Piton a ne Tifon (''zmija''). Piton personifikuje rušilački severni vetar — vetrovi su obično slikovito predstavljeni sa zmijskim repovima i sjuruju se dole na Siriju sa planine Kasije, a na Grčku sa planine Haim (vidi 21, 2). Tifon, s druge strane, znači ''ubitačni dim koji guš'', što se naravno odnosi na erupciju; tako postaje razumljivo kako Zeus savlađuje Tifona prignječivši ga Etnom. Ali ime »Tifon« značilo je još i vetar zvani ''šiloko'', koji duva iz južnih pustinjskih oblasti i izaziva sušu u Libiji i Grčkoj, pored toga što sa sobom donosi i miris vulkanske lave: Egipćani su ovaj vetar predstavljali kao pustinjskog magarca (vidi 35, 4 i 83, 2). Bog Set, čiji je dah po predanju bio Tifon, osakatio je Ozirisa na gotovo isti način kao i Tifon Zeusa, ali su obojica na kraju ipak bili pobeđeni, a ova podudarnost je izazvala pometnju oko imena Piton i Tifon.

2. Bekstvo bogova u Egipat, kako Lukijan primećuje (''O žrtvama'' 14), izmišljeno je kao aluzija na račun Egipćana, koji su bogove predstavljali u obliku životinja: Zeus—Amon kao ovan (vidi 133, j), Hermes—Tot kao ibis ili ždral (vidi 52, 6). Hera— Izida kao krava (vidi 56, 2), Artemida—Pašt kao mačka i tako dalje; međutim bekstvo bogova može se odnositi i na istorijsko bekstvo zaplašenih sveštenika i sveštenica sa egejskog arhipelaga, kad je vulkanska erupcija zatrpala polovinu prostranog ostrva Tera, otprilike 2000 godina pre naše ere. Mačke nisu bile odomaćene u klasičnoj Grčkoj. Osnovni izvor ove legende izgleda da je bio vavilonski ep o stvaranju sveta, ''Enuma Elish'', po kome su, kako Damaskije veli u ranijoj verziji, boginja Tijamat, njen suprug Apsu i njegov sin Mumi (»zbrka«) pustili na slobodu Kingua i hordu drugih čudovišta i nahuškali ih na tek rođeno trojstvo bogova: Ea, Anu i Bela. Sve troje je u prvi mah naglo u panično bekstvo, ali ubrzo Bel poče da se podsmeva svojoj braći, preuze komandu i potuče snage Tijamate, a njoj samoj smrska glavu batinom i raspoluti je nadvoje »kao pljosnatu ribu«.

3. Mit o Zeusu, Delfini i medveđoj koži priča o Zeusovom poniženju pred Velikom Boginjom, koju su poštovali kao medvedicu, čije je glavno svetilište bilo u Delfima; istorijski razvoj događaja nije nam poznat, ali su Kadmenjani iz Bojotije, izgleda, bili zainteresovani da sačuvaju Zeusov kult. ''Voće'' koje su Tifonu ponudile tri Suđaje biće svakako dobro poznata jabuka smrti (vidi 18, 4; 32, 4; 33, 7 itd.). Prema jednoj protohetitskoj verziji ovog mita zmija Ilijunka pobeđuje boga nepogode i oduzima mu oči i srce, koje on nanovo dobija ratnim lukavstvom. Evo kako: boginja Inara tada je sazvala savet bogova i oni se dogovoriše kako da se osvete. Bogovi su pozvali na gozbu Ilijunku. Ilijunka je toliko jela da je počela da se davi, tada joj je boginja žicom probola oči i oslepila je, a dokrajčio je bog nepogode.

4. Gora Kasija (sada se zove Džebel el Akra) je brdo Hazi koje se pominje u hetitskoj priči o Ulikumiju. To je priča o džinu od kamena koji je, rastući, dostigao neobičnu visinu i kome je njegov otac Kumarbi naredio da uništi sedamdeset bogova na Nebu. Ni bog nepogode i oluje, ni bog sunca, ni boginja lepote, ni svi ostali njihovi božanski sadruzi nisu uspeli da ubiju Ulikumija, dok Ea, bog Mudrosti, nije nožem koji je poslužio da se odvoji Nebo od Zemlje odsekao stopala čudovištu i strovalio ga u more. Elementi ove priče pojavljuju se u mitu o Tifonu kao i u mitu o Aloeidima (vidi 37, b). Izgleda da su Kadmenjani ovu legendu doneli u Grčku iz Male Azije (vidi 6, 1).


37 ALOEIDI
Efijalt i Ot su bili kopilad Ifimedeje, Triopove kćeri. Ona se zaljubila u Posejdona i imala je običaj da, čučeći na obali mora, rukama skuplja talase i sipa ih sebi u krilo; tako je i zatrudnela. Efijalt i Ot su se ipak zvali Aloeidi, jer se Ifimedeja uskoro udala za Aloeja, koga je njegov otac Helije učinio kraljem bojotijske Asopije. Aloeidi su rasli lakat u širinu i šest stopa u visinu svake godine i kad su napunili devet godina, bili su devet lakata široki i 54 stope visoki. Oni tada objaviše rat Olimpljanima. Efijalt se zakle rekom Stig da će silovati Heru, a Ot da će napastvovati Artemidu.1
b) Odlučivši da prvo zarobe Areja, boga rata, oni odoše u Trakiju, razoružaše ga i zatvoriše u bronzanu posudu i sakriše je u kući svoje maćehe Eriboje, pošto njihova majka Ifimedeja više nije bila među živima. Tako je počela njihova opsada Olimpa; napravili su uzvišenje sa koga su nameravali da izvrše napad na taj način što bi planinu Pelion popeli na planinu Osu, pa zapretili da će baciti planine u more sve dok ono ne postane suvo kao zemlja. Njihovo samopouzdanje bilo je ogromno, jer je prorečeno da nikakav živi čovek, pa čak ni bog, ne može da ih ubije.
c) Po savetu Apolona, Artemida je poslala poruku Aloeidima: ako obustave opsadu, ona će doći na ostrvo Naks da se sretne s njima i preda Otu u zagrijaj. Ot je bio presrećan, ali Efijalt postade ljubomoran i ljut, jer nije primio sličnu poruku od Here. Zbog toga na ostrvu Naks među njima izbi žestoka svađa. Efijalt je zahtevao ili da odbiju uslove, ili da se on, kao stariji, prvi nauživa s Afroditom. Rasprava je dostigla vrhunac kad se pojavila Afrodita u obliku košute i oba se Aloeida mašiše za svoje džilite, svaki spreman da dokaže kako je baš on dostojan ljubavi. Afrodita prolete između njih kao vetar, a oni, osvrnuvši se na nju, probodeše jedan drugog. Tako su obojica pali, i tako se obistinilo proročanstvo da ih ne mogu ubiti ni ljudi ni bogovi. Tela su im vratili u bojotijski Antedon da ih sahrane: narod sa Naksa ih još poštuje. Poštuju ih i kao osnivače bojotijske Askre, a i kao prve smrtnike koji su poštovali helikonske Muse.2
d) Pošto je prestala opsada Olimpa, Hermes je pošao da potraži Areja, pa je primorao Eriboju da ga polumrtvog oslobodi iz bronzane posude. Duše Aloeida sišle su u Tartar, gde su ih čvrsto privezali uz stub konopcima koje su vezivali čvorovima od živih zmija otrovnica. Tako oni sede okrenuti jedan drugom leđima. a nimfa iz reke Stig mrzovoljno čuči na vrhu stuba i opominje ih na neispunjene zakletve.3

1. Apolodor: I, 7, 4; Pausanija: II, 3, 8; Pindar: Pitijske ode IV, 88—92;
2. Homer: Odiseja XI, 305—20; Ilijada V, 385—90; Pausanija: IX, 29, 1—2;
3 Apolodor: I, 7, 4; Higin: Fabulo 28.
*
1. Ovo je druga, takođe prilično poznata verzija pobune džinova (vidi 35, b). Ime Efijalt, napad na Olimp, pretnja Heri i proročanstvo o neranjivosti, pojavljuju se u obe verzije. Efijalt i Ot »sinovi gumna« sa »onom koja snaži genitalije«, unuci »one sa tri lica«, naime Hekate, i poklonici divljih Musa, oličavaju moru ili orgastički košmar koji žene ponekad doživljavaju u snu. Kao i »Nightmare« (»Snoviđenja«) u britanskim legendama, oni se vezuju uz broj devet. Mit se zapliće maglovitom istorijskom epizodom koju priča Diodor sa Sicilije (V, 50). On kaže da je Tesalijac Aloej poslao svoje sinove da oslobode svoju majku Ifimedeju i sestru Pankratidu (»opšta snaga«) od Tračana, koji su ih odveli na ostrvo Naks; njihov poduhvat je uspeo, ali su se posvađali oko deobe ostrva i ubili jedan drugog. Iako Stefan Vizantijski beleži da je grad Aloeja u Tesaliji dobio ime po Aloeidima, rani mitografi ih smatraju Bojoćanima.

2. Uzajamno ubistvo blizanaca podseća na večno rivalstvo svetoga kralja i njegovog naslednika u ljubavi prema Beloj Boginji, i oni naizmenično sreću smrt od suparničke ruke. To što se Aloeidi zovu »sinovi gumna» i što su izbegli Zeusovoj munji, podatak je da pripadaju pre žitnom nego hrastovom kultu. Kazna u Tartaru, kao i Tesejeva i Pejritojeva (vidi 103, c), izgleda da se oblikovala prema drevnom kalendarskom simbolu koji prikazuje blizance vezane za stub i okrenute potiljkom u potiljak, kako sede na stolici zaborava. Stub na kome stoji boginja Smrti u životu obeležava dužinu letnjeg godišnjeg doba; kad ono istekne, završava se vladavina svetog kralja a počinje vladavina njegovog naslednika. U Italiji je ovaj simbol predstavljen kao dvoglavi Janus; ali italijanska Nova godina padala je zimi u januaru, a ne leti, kao u sunčanoj godini helijatska egipatska od 365 1/2 dana, koja je počinjala rađanjem dvoglavog Sirijusa (vidi 34, 3).

3. Arejevo zatočeništvo od trinaest meseci mitski je fragment nepouzdanog datuma, koji se odnosi verovatno na primirje od godine dana — pelašku godinu od trinaest meseci — koje su zaključili Tesalo-Bojoćani i Tračani, s tim što su ratničke zaloge obe zaraćene strane stavile u bronzani sud i pohranile u hram Here i Eriboje. Helion, Osa i Olimp su planine istočno od Tesalije, s čijih vrhova puca vidik čak do tračkog poluostrva, gde se, izgleda, i vodio rat završen ovim primirjem.


38 DEUKALIONOV POTOP

Deukalionov potop, koji se zove tako za razliku od ogigijskog i drugih potopa, izazvao je Zeus kad se naljutio na bezbožne sinove Likaona, sina Pelazgova. Likaon je prvi civilizovao Arkadiju i počeo da obožava Zeusa Likajskog, ali ga je naljutio time što mu je prineo ljudsku žrtvu. Zeus ga je zbog toga pretvorio u vuka, a kuću mu spalio gromom. Neki kažu da je imao dvadeset dva sina, drugi, pak, pedeset.1
b) Vest o zločinima koje su činili Likaonovi sinovi dospela je na Olimp i Zeus ih je lično posetio, prerušen u siromašnog putnika. Oni su bili toliko bestidni i bezobzirni da su pred njega izneli čorbu od iznutrica u koju su, zajedno sa iznutricom ovaca i koza, stavili i creva svoga brata Niktima. Zeusa nisu mogli da prevare, te on prevrnu trpezu sa tako odvratnom večerom — mesto gde je Zeus izvrnuo trpezu postade poznato kao Trapez — sve ih pretvori u vukove, osim Niktima, kome povrati život.2
c) Po povratku na Olimp, Zeus, kome se zgadio ceo ljudski rod, pusti veliku poplavu na zemlju, s namerom da zbriše celo čovečanstvo, ali Deukalion, kralj Ftije, koga je opomenuo njegov brat Titan Prometej, kad ga je ovaj pohodio na Kavkazu, sagradi čun i snabde ga namirnicama, te isplovi sa ženom Pirom, kćerkom Epimetejevom. Samo što su se otisnuli od obale, duhnu južni vetar, poče da pada kiša, a nabujale reke počeše da se sručuju u more, koje je raslo s ogromnom brzinom i rušilo sve na obali i u ravnici; ceo svet je bio poplavljen osim nekoliko planinskih vrhova i izgledalo je da su izgubljena sva smrtna bića osim Deukaliona i Pire. Njihov čun je plovio devet dana dok najzad voda nije prestala da raste, a čun se zaustavio na brdu Parnasu, ili, po nekima, na Etni; po drugima na Atosu ili na planini Ortriji u Tesaliji. Kažu da se Deukalion uverio da je voda prestala da raste po golubu koga je poslao u izviđanje.3
d) Kad su se iskrcali, oni prineše žrtvu ocu Zeusu, zaštitniku begunaca, i spustiše se sa brda da se mole u svetilištu Temide pored reke Kefis, gde nađoše krov mokar, prekriven morskim algama, a oltar ohlađen. Oni su tako ponizno molili za obnavljanje čovečanstva da Zeus, čuvši ih izdaleka, posla Hermesa da ih uveri kako će od sada sve njihove zahteve i molbe ispuniti. Pred njima se pojavi i sama Temida lično i reče: »Pokrijte glave svoje i bacajte kosti majke svoje za sobom!« Deukalion i Pira se zbuniše, pošto su im oboma matere bile već umrle, ali dokonaše da je Titanka svakako mislila na Majku Zemlju, čije je stenje ležalo na obali reke. Tako su oni, koračajući pokrivenih glava, uzimali kamenje i bacali ga preko ramena; svaki kamen je postao muškarac ili žena, već prema tome ko ga je bacio — Deukalion ili Pira. Tako je čovečanstvo bilo obnovljeno, a otada su reči »čovek« (laos) i ''kamen'' (laas) gotovo iste u mnogim jezicima.4
e) Ipak, zna se da Deukalion i Pira nisu jedini preživeli poplavu, jer se Megar, Zeusov sin, probuđen kricima žrtava, digao iz postelje, a ždralovi su ga preneli na vrh gore Geranije, koji je virio iznad vode. Izbegao je poplavi i Kerambo sa Peliona, koga su Nimfe preobrazile u balegara, te je odleteo na vrh. Parnasa.5
f) Slično ovome, stanovnike Parnasa — grada koji je osnovao Parnas, Posejdonov sin, koji je izmisilo augurske veštine — probudilo je zavijanje vukova te su za njima pošli na planinski vrh. Oni su novoosnovani grad nazvali Likoreja, po vukovima.6
g) Tako je poplava donela malo koristi, jer su se neki od Parnasovaca preselili u Arkadiju, i obnovili Likaonove gnusobe. Do današnjeg dana oni žrtvuju dečaka Zeusu Likajskom i njegova creva mešaju sa drugim iznutricama u čorbi koju služe pastirima pored potoka. Pastir kome je kockom palo u deo da pojede crevo dečaka, počinje da zavija kao vuk, obesi svoje odelo o hrast, prepliva potok i postaje čovek-vuk. Osam godina on provodi u čoporu s vukovima, pa ako za to vreme izdrži da ne jede ljudsko meso, može po isteku tog vremena da se vrati, ponovo prepliva potok i obuče svoju odeću. Nedavno je neki Demarh proveo osam godina među vukovima, pa je povratio ljudsko obličje i, posle deset godina, pošto je usrdno
vežbao u gimnazijumu, dobio na Olimpijskim igrama nagradu u boksu.7
h) Ovaj Deukalion bio je brat Krećanke Arijadne i otac Oresteja, kralja ozolskih Lokriđana, u čije vreme je bela vučica okotila stabljiku što ju je Orest presadio, a ona izrasla u vinovu lozu. Jedan drugi njegov sin, Amfiktion, pravio je društvo Dionisu i bio je prvi čovek za koga se zna da je mešao vino s vodom. Ali njegov najstariji i najslavniji sin bio je Helen, otac svih Grka.8

1. Apolodor: III, g, 1; Pausanija: VIII, 2, 1; Sholijast uz Arateju Cezara Germanika 89; Ovidije:
Metamorfoze I, 230;
2. Apolodor: loc. cit.; Ceces: O Likofronu 481; Pausanija: VIII, 3, 1; Ovidije: Metamorfoze I, 230;
3. Ovidije: Ibid. I, 317; Sholijast uz Euripidovog Oresta 1095; Higin: Fabula 153; Servije o Vergilijevim
Eklogama VI, 41; Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode IX, 42; Plutarh: Koje su životinje sposobnije? 13;
4. Apolodor: I, 7, 2; Ovidije: Metamorfoze I, 260—415;
5. Pausanija: I, 40, 1; Ovidije: Metamorfoze VII, 352—6;
6. Pausanija: X, 6, 1—2;
7. Pausanija: VIII, 2. 3 1 VI, 8. 2; Plinije: Istorija prirode, VIII, 34: Platon: Država, VIII, 18.
8. Pausanija: X, 38, 1; Eustatije o Homeru, str. 1815; Apolodor: I, 7, 2.
*
1. Priča o Zeusu i dečakovim crevima nije toliko mit koliko moralna anegdota koja izražava gnušanje civilizovanijeg stanovništva Grčke prema drevnom ljudožderskom običaju kao »varvarskom i neprirodnom«, koje se u Arkadiji još primenjivalo u ime Zeusa (Plutarh: ''Život Pelopida''). Likaonov vrsni atenski savremenik Kekrop (vidi 25, d) prinosio je na žrtvu samo ječmene kolače, odričući se čak i životinjskih žrtava. Likaonovi običaji, za koje autor tvrdi da ih Zeus nikada nije priznao, trebalo je, po njegovom mišljenju, da ljudskim mesom — žrtvovanjem kralja — umilostive vukove da ne napadaju stada i krda. »Likaj« znači »od vučice«, ali takođe i »od svetlosti«, pa munja u mitu o Likaonu pokazuje da je arkadijski Zeus najpre bio sveti kralj koji je vršio obred za kišu u službi božanske vučice — Meseca, na koju urla čopor vukova.

2. Velika godina od stotinu meseci ili osam sunčanih godina delila se, podjednako, na vladu svetoga kralja i njegovog naslednika; Likaonovih pedeset sinova jelo je čorbu od iznutrica — po jedan svakog meseca vladavine svetog kralja. Broj dvadeset dva predstavlja ili porodice koje vode poreklo od Likaona i imaju pravo učešća u gozbama na kojima se jede čorba od iznutrica, ili se odnosi na dvadeset dve petoletne lustre koje su činile krugove stodesetogodišnjeg ciklusa, a po ugledu na to bili su ustrojeni i određeni redovi sveštenica.

3. Mit o Deukalionovom potopu, koji su očevidno iz Azije doneli Heladi, istog je porekla kao i biblijska legenda o Noju. Međutim, iako je po hebrejskoj moralnoj priči vino pronašao Noje, što uzgredno opravdava i zašto su semitski osvajači zarobili Kanaance, u Grčkoj su Deukalionovu tvrdnju da je on izumeo vino suzbijali u korist Dionisa. Deukalion je, ipak, opisan kao Arijadnin brat, a ona je sa Dionisom izrodila mnoga plemena kulta vinove loze (vidi 27, 8); a ime mu potiče od deucos i halieus. Mit o Deukalionu opisuje, u stvari, poplavu u Mesopotamiji, koja se dogodila u trećem milenijumu pre naše ere, a i jesenje i novogodišnje gozbe u Vavilonu, Siriji i Palestini. Na ovim gozbama izlivalo se slatko novo vino u spomen na graditelje čuna ili kovčega, u kome su, po vavilonskom epu o Gilgamešu, on i njegova porodica preživeli potop koji je poslala boginja Ištar. Čun ili kovčeg bio je mesečev brod (vidi 123, 5) i gozba je proslavljana u vreme mladog meseca, najbližeg jesenjoj ravnodnevici, da bi se podstakle jesenje kiše. Ištar se u grčkom mitu zove Pira, što je ime boginje majke kod Piresata (Filistina), naroda poreklom sa Krete, koji je došao u Palestinu preko Kilikije oko 1200. godine pre naše ere; na grčkom pyrrha znači "vatreno crveno", a taj pridev se stavljao uz reč vino.

4. Sumerski junak legende o poplavi bio je Ksisut, a Beros je zabeležio da mu se čun ili kovčeg zaustavio na vrhu planine Ararat. Svi ovi čunovi građeni su od bagremova drveta, a tu građu je upotrebila i Izida za Ozirisov mrtvački čamac.

5. Mit o ljutitom bogu koji je odlučio da kazni ljudsku zloću potopom, Grci su izgleda kasnije pozajmili od Feničana ili Jevreja; međutim veliki broj planina u Grčkoj, Trakiji i Siciliji, za koje se priča da se na njih iskrcao Deukalion, navodi na to da je drevni mit o potopu prethodio legendi o poplavi u severnoj Grčkoj. U ranijoj grčkoj verziji mita, Temida je obnovila ljudski rod pre nego što je dobila Zeusov pristanak; prema tome izgleda da je za taj potop, baš kao i u Vavilonu, bila odgovorna boginja, a ne bog.

6. Pretvaranje kamenja u ljude izgleda da su Heladi takođe pozajmili sa Istoka; sv. Jovan Krstitelj pomenuo je sličnu legendu upotrebivši jevrejske reči banim i abanim za igru rečima, kojom je nagovestio kako bog može da podigne decu Avramovu od pustinjskog kamenja (Matej III, 3—9 i Luka III, 8).

7. Priča o beloj vučici, mesečevoj boginji Hekati, koja je okotila stabljiku vinove loze u vreme vladavine Deukalionova sina Oresteja, verovatno je najraniji grčki mit o vinovoj lozi. Naziv »ozolski« izvodi se iz ozoi, ''lastari vinove loze'' (vidi 147, 7). Jedan od zlih Likaonovih sinova zvao se Orestej, što možda može da znači da su neki mitografi namerno dovodili u vezu Deukalionovu poplavu i čorbu od iznutrica.

8. Amfiktion, ime jednog od Deukalionovih sinova, oblik je muškog roda imena Amfiktionida — boginja u čiju čast je osnovana čuvena konfederacija nazvana "Amfiktionidin savez'', prema Strabonu, Kalimahu i sholijastu uz Euripidovog Oresta, ovaj savez je osnovao Akrisije iz Arga (vidi 73, a). Civilizovani Grci, suprotno lakomislenim Tračanima, odricali su se čistog vina; razblaživanje vina vodom na državnim skupovima, koji su se održavali u doba berbe u Anteli kod Termopila, bilo je mera predostrožnosti protiv svađa i ubistava do kojih je tom prilikom moglo doći.

9. Deukalionov sin Helen dao je ime celokupnom helenskom rodu (vidi 43, b); ime mu kazuje da je bio kraljevski poslanik kod mesečeve sveštenice Hele ili Helene, ili Selene, boginje Mesec,
a po Pausaniji (III, 20, 6), prvo pleme koje se zvalo Heleni potiče iz Tesalije, gde je poštovana boginja Hela (vidl 70, 8).

10. Aristotel (Meteorologica I, 14) kaže da je Deukalionova poplava zahvatila »staru Grčku (Graecia), naime oblasti oko Dodone i reke Aheloja.« Graeci znači ''oni koji obožavaju staricu Kronu'', najverovatnije dodonsku boginju zemlje koja se pojavljuje u trojstvu kao Graja (vidi 33, c); smatralo se da su Ahajci bili prinuđeni da osvoje Peloponez, jer je neobično jaka kiša potopila njihove pašnjake. Obožavanje Hele (vidi 62, 3; 70, 8 i 159, 1) izgleda da je istisnulo obožavanje Graje.

11. Insekt balegar bio je amblem besmrtnosti u Donjem Egiptu, jer je ta vrsta preživljavala poplave Nila — Faraon kao Oziris ulazi u svoju sunčanu barku u obliku balegara — i tako balegar postaje poznat po simbolu besmrtnosti u Palestini, Egeju, Etruriji i na Balearskim ostrvima. Antonije Liberal pominje mit o Kerambu ili Terambu, navodeći Nikandera.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

39 ATLANT I PROMETEJ

Prometej, tvorac ljudskog roda, koga neki ubrajaju u sedam Titana, bio je sin ili titana Eurimedona, ili Japeta i nimfe Klimene; a braća su mu bila Epimetej, Atlant i Menojtije.1
b) Džinovski Atlant, najstariji od braće, poznavao je sve dubine mora; on je vladao kraljevstvom Atlantide i njenim strmim morskim obalama, a Atlantida je bila veća od Afrike i Azije zajedno. Atlantida se prostirala izvan Heraklovih stubova, a venac ostrva na kojima su obilno rasle voćke odvajao ju je od jednog još daljeg kontinenta, odvojenog od našeg. Atlantov narod obrađivao je i navodnjavao ogromnu središnu ravnicu, koja se napajala vodom s brda što su je okružavala sa svih strana osim prema moru. Oni su takođe sagradili i dvorove, kupatila, trkačke staze, pristaništa i hramove; nisu ratovali samo na zapadu, čak do drugog kontinenta, već i na istoku do Italije i Egipta. Egipćani kažu da je Atlant bio Posejdonov sin a da su se ostali Posejdonovi sinovi, pet pari muških blizanaca, zakleli na podaničku vernost svom bratu krvlju bika žrtvovanog na vrhu stuba; u početku su bili puni vrlina, noseći dostojno teret svog velikog bogatstva u srebru i zlatu. Ali kad ih je jednog dana nadvladala pohlepa i svirepost, po Zeusovoj naredbi savladaše ih goloruki Atenjani i uništiše njihovu moć. U isto vreme bogovi su poslali potop, koji je za jedan dan i jednu noć preplavio celu Atlantidu, tako da su luke i hramovi bili zatrpani blatom, a morem se nije moglo ploviti.2
c) Atlant i Menojtije, koji su izbegli potopu, prišli su tada Kronu i Titanima i poveli bezuspešan rat protiv olimpijskih bogova. Zeus je ubio Menojtija gromom i poslao ga u Tartar, ali je poštedeo Atlanta, koga je prokleo da zanavek podupire nebesa svojim plećima.3
d) Atlant je bio otac Plejada, Hijada i Hesperida; stalno je podupirao nebo od vremena kad mu je naređeno, osim jednom kad ga je Herakle privremeno zamenio u ovom teškom poslu. Neki kažu da je Persej okamenio Atlanta u planinu Atlas, pokazavši mu Gorgoninu glavu; ali oni zaboravljaju da je Persej bio, kako svi smatraju, Heraklov daleki predak.4
e) Prometej, kao mudriji od Atlanta, predvideo je ishod pobune protiv Krona, i zato je više voleo da se bori na strani Zeusa, nagovorivši Epimeteja da učini isto. On je zaista bio najmudriji u svojoj rasi, i Atena, čijem je rađanju iz Zeusove glave pomagao, naučila ga je arhitekturi, astronomiji, matematici, plovidbi, medicini, metalurgiji i ostalim korisnim znanjima i veštinama koje je on preneo na ljude. Ali Zeus, koji je odlučio da iskoreni ceo ljudski rod i spasao ga isključivo na Prometejevu usrdnu molbu, počeo je da se ljuti pošto je shvatio kako se snaga i sposobnosti ljudi stalno uvećavaju.5
f) Jednog dana, kad je počela rasprava na Sikionu o tome koje delove bika treba prinositi bogovima na žrtvu, a koje ostavljati ljudima, Prometeja su pozvali da presudi. On je radi toga ubio i raskomadao bika i od njegove kože sašio dve vreće, pa ih napunio onim što je isekao. U jedan džak je strpao meso, ali ga je sakrio buragom, koji je najmanje primamljiv deo svake životinje; drugi džak sadržao je kosti sakrivene debelom naslagom sala. Kad je ponudio Zeusa da izabere, ovaj se prevari te izabra vreću sa kostima i salom (što je još uvek božanski deo); zbog toga je Zeus Prometeja, koji mu se podsmevao iza leđa, kaznio time što je ljudima oduzeo vatru. »Neka od sada jedu živo meso!« — dreknuo je Zeus."
g) Prometej odmah ode do Atene, s molbom da ga na sporedan ulaz pusti na Olimp, i ona mu to dozvoli. Došavši gore, on zapali baklju o usijane sunčeve kočije, pa je zatim odmah razbi na nekoliko ugljenih ugaraka, koje sakri u srčiku džinovske stabljike mirođije. Zatim se, ugasivši svoju baklju, iskrade sa Olimpa da ga niko ne vidi i ljudima odnese vatru.7
h) Zeus se zakleo da će se osvetiti. Naredio je Hefajstu da napravi ženu od ilovače, četvorici vetrova da joj udahnu život, a svim boginjama sa Olimpa da je ukrase. Ovu ženu, Pandoru, najlepšu koja je ikada stvorena, poslao je Zeus na poklon Epimeteju, a pratio ju je Hermes. Ali Epimetej, pošto ga je brat opomenuo, nije primio poklon od Zeusa, izvinivši se sa puno poštovanja. Ljući nego ikada, Zeus okuje nagog Prometeja za stub na kavkaskim planinama, gde mu je pohlepna orlušina celog dana kidala džigericu, iz godine u godinu; i nije bilo kraja bolu, jer je noću, (dok je Prometej bio izložen svirepom mraku i hladnoći), njegova jetra ponovo zarastala.
i) Ali Zeus, u nameri da ne prizna da je vinovnik ove svireposti, poče da protura laž: govorio je da je Atena Prometeja pozvala na Olimp na tajni ljubavni sastanak.
j) Epimetej, uplašen sudbinom svoga brata, požuri da se oženi Pandorom, koju je Zeus napravio koliko lepom toliko glupavom, rđavom i lenjom — i to je prva od velikog broja sličnih žena. Pandora je odmah otvorila krčag u koji je Prometej s velikim naporom uspeo da zatvori sve duhove što su mogli da naškode ljudima: starost, tegoban rad, slabost, ludilo, porok i strast — i dao ga Epimeteju s napomenom da ga čuva zatvorenog. Iz krčaga izbi oblak, koji prvo zapahnu Pandoru i Epimeteja po svim delovima tela, a potom zarazi sav ljudski rod. Ipak varljiva Nada, koju je Prometej takode tamo zatvorio, pomože im svojim lažima da se spasu od sveopšteg samoubistva.8
1. Eustatije: O Homeru, str. 987; Hesiod: Teogonija 507; Apolodor: I, 2, 1;
2. Platon: Timaj 6 i Kritija 9—10;
3. Homer: Odiseja I, 52—4; Hesiod: loc. cit.; Higin: Fabula 150;
4. Diodor sa Sicilije: IV, 27; Apolodor: II, 5, 11; Ovidije: Metamorfoze IV, 630;
5. Ajshil: Okovani Prometej 218, 252, 445, 478 i 228—38;
6. Hesiod: Teogonija 521—84; Lukijan: Dijalozi bogova I i Prometej na Kavkazu. 3;
7. Servije o Vergilijevim Eklogama VI, 42;
8. Hesiod: Poslovi i dani 42—105 i Teogonija 585—618; Sholijast uz Apolonija sa Roda II, 1249.
*
1. Pozniji mitografi su shvatili Atlanta samo kao personifikaciju planine Atlas u severozapadnoj Africi, čiji vrh izgleda kao da podupire nebesa; ali su, po Homeru, stubovi koji su podupirali svod stajali daleko u Atlantskom okeanu, koji je kasnije, po Herodotu, prozvan Atlantskim u čast Atlanta. On je, verovatno, u početku bio Titan drugoga dana nedelje, onaj koji je razdvojio vode nebeskog svoda od voda na zemlji. Kiša najčešće dolazi u Grčku sa Atlantika; naročito sa prvim izlaskom zvezda Atlantovih kćeri Hijada, što delom i objašnjava i zašto mu se dom nalazi na zapadu. Herakle je preuzeo nebesa sa njegovih pleća u dvostrukom smislu (vidi 133, 3—4 i 123, 4).

2. Egipatska legenda o Atlantidi, takođe poznata i kao narodna priča duž atlantske obale od Gibraltara do Hebrida, kao i kod Joruba u Zapadnoj Africi — ne može se svesti samo na običnu maštariju i, izgleda, datira iz trećeg milenijuma pre nove ere. Ali Platonova verzija, za koju on tvrdi da ju je Solon čuo od svojih prijatelja libijskih sveštenika iz Saisa na Delti, izgleda da se zasnivala na kasnijem predanju: kako su minojski Krećani, šireći svoj uticaj na Egipat i Italiju, pretrpeli poraz od helenskog saveza sa Atenom na čelu (vidi 98, 1); i kako su, verovatno usled podmorskog zemljotresa, ogromni lučki radovi koje su izvodili Keftiju (»narod preko mora«, što znači Krećani i njihovi saveznici) na ostrvu Faru (vidi 27, 7 i 169, 6), potonuli nekollko hvati pod vodu — gde su ih docnije gnjurci ponovo otkrili. Ovi su se radovi sastojali od jednog spoljnog i jednog unutrašnjeg bazena koji su zajedno zahvatali oko 250 jutara (Gaston Jondet: Les Ports submerges l'ancienne ile de Pharos, 1916). Ova identifikacija Atlantide sa ostrvom Farom mogla bi da ide u prilog tumačenju da je Atlant, koga ponekad opisuju kao Japetovog sina — Jafet iz Knjige postanja, koga su Jevreji zvali Nojevim sinom i načinlli ga osnivačem saveza pomoraca — smatrajući ga sinom Posejdona, grčkog zaštitnika pomorstva. Noje je Deukalion (vidi 38, c) i to što se u grčkom mitu Japet pominje kao Deukalionov ded, pre može značiti da su Kanaanci, čiji je predak Japet, u Grčku doneli legendu o mesopotamskom potopu nego da je ona došla sa Atlantika. Nekoliko detalja u Platonovoj priči, kao što je žrtvovanje bikova na stubu i uređaji za toplu i hladnu vodu u dvorcu Atlanta, potpuno dokazuju da su opisani Krećani, a ne neki drugi narod. Kao i Atlant, i narod na Kreti znao je za »sve dubine mora«. Prema Diodoru (V, 3), kad je većinu stanovnika Grčke uništila velika poplava, Atenjani su zaboravili da su osnovali Sais u Egiptu. Ovo izgleda da je dosta zamršen način da se kaže kako su, posle potapanja lučkih gatova na ostrvu Far, Atenjani zaboravili svoje religiozne veze sa gradom Sais, gde je poštovana ista libijska boginja Neit, ili Atena, ili Tanit.

3. Platonova priča je zbrkana a tu zbrku unose i podaci o velikom broju slonova u Atlantidi, što može da se odnosi na znatan uvoz slonovače preko ostrva Fara, a takođe je moguće da su pozajmljeni i iz neke druge legende. U narodnim pričama mnogo se nagađalo o tome gde se zapravo nalazila Atlantida, iako je i zahvaljujući Platonu pažnja uglavnom bila usmerena ka Atlantskom okeanu. Donedavno se smatralo da su se granice nekadašnje Atlantide protezale od Islanda do Azorskih ostrva, a zatim na jugoistok do Uskršnjih ostrva i Tristan da Kune. Smatralo se da su ova ostrva ostaci Atlantide; ali okeanografska ispitivanja pokazuju da je, bez obzira na ove vrhove, cela ova oblast bila pod vodom najmanje šezdeset miliona godina. Poznato je samo jedno veliko naseljeno ostrvo koje je nestalo u Atlantiku: površina koja se danas zove Dogerska obala. Ali kosti i oruđa koja su iz mora izvučena ribarskim vršama pokazuju da je ova obala utonula u paleolitsko doba; manje je verovatno da su vest o nestanku ostrva doneli u Evropu preživeli, nošeni strujom po nepreglednom vodenom prostranstvu, nego da su uspomene na jednu drukčiju katastrofu doneli na obale Atlantika visoko civilizovani neolitski iseljenici, izbeglice iz Libije.

4. Ovi iseljenici su bili zemljoradnici i stigli su u Veliku Britaniju pred kraj trećeg milenijuma pre naše ere; ali nikakvog objašnjenja nema za njihova masovna kretanja prema zapadu preko Tunisa, Maroka i južne Španije, a zatim prema severu u Portugal i dalje. Prema velškoj legendi o Atlantidi, o izgubljenom Kantrej of Difed (netačno smeštenom u Kardiganski zaliv), teško more provalilo je zaštitne zidove i razorilo šesnaest gradova. Irski Hi Brasil; bretonski grad Is; kornvolsku zemlju Lajeniza (nemoguće smeštenu između Kornvola i ostrva Skile); francuski Il Vert; portugalska Ilha Verde; sve su to varijante jedne iste legende. Ali ako su egipatski sveštenici zaista rekli Solonu da se propast dogodila na dalekom zapadu i da su se preživeli preselili preko Heraklovih stubova, moglo bi se lako utvrditi gde je bila Atlantida.

5. Atlantida koju pominje Diodor sa Sicilije (vidi 131, m) je država nastanjena najcivilizovanijim narodom koji je živeo zapadno od jezera Tritonide, od koga su libijske Amazonke, plemena sa matrijarhalnim uređenjem koje je opisao Herodot, otele grad Kernu. Diodorova legenda se ne može arheološki datirati, ali on je stavlja ispred libijskog pohoda na egejska ostrva i Trakiju, što se nije dogodilo kasnije od trećeg milenijuma pre naše ere. Ako je onda Atlantida bila u zapadnoj Libiji — poplave koje su mogle da izazovu njenu propast verovatno su bile prouzrokovane fenomenalnim kišama, kao i one koje su izazvale poplave u Mesopotamiji ili ogigijanske poplave (vidi 38, 3—5), ili su to bile velike plime praćene snažnim zapadnim vetrovima, kao one što su zbrisale veliki deo Nizozemske u dvanaestom i trinaestom veku i stvorile Zujder Ze*, ili se to desilo usled tonjenja priobalnih terena. U stvari, Atlantida je mogla biti potopljena u procesu stvaranja jezera Tritonide (vidi 8, a), koje je, kako kažu, pokrivalo nekoliko hiljada kvadratnih milja libijskog nizozemlja: može biti da se pružala i na sever, u zapadni zaliv Sirte, koji geograf Skilaks zove 'Tritonski zaliv'', i gde opasni grebeni svedoče o postojanju čitavog lanca podvodnog ostrvlja, od kojeg se nad površinom mora izdižu samo ostrva Jerba i Kerkena.
* Otkad je ovo napisano, istorija razaranja se ponovila.

6. Ostrvo koje se nalazilo u sredini jezera a pominje ga Diodor (vidi 131, 1) bilo je verovatno Camba Bou Rouba u Sahari. Diodor je, izgleda, mislio na takvu katastrofu kad je pisao o Amazonkama i Atlantidi (III, 55): »I govorilo se da su, kao posledica zemljotresa, delovi Libije prema Okeanu progutali jezero Tritonidu, tako da je ono iščezlo.« Pošto je jezero Tritonida postojalo u vreme kada je Diodor živeo, njemu su verovatno kazali da je »kao posledica zemljotresa more progutalo deo Libije i napravilo jezero Tritonidu.« Zujder Ze i Kopajsko jezero su se sada povratili; a jezero Tritonida, koje je, prema Skilaksu, pokrivalo devet stotina kvadratnih milja u klasično doba, izgubilo se u slanim močvarama Čot Melgira i Čot el Jerida. Ako je to bila Atlantida, neki preostali zemljoradnici povukli su se prema Zapadu, u Maroko, neki su otišli na jug kroz Saharu, ostali na Istok, u Egipat i dalje, noseći sa sobom svoju priču; veoma malo ih je ostalo pored jezera. Čak su se i slonovi, koje pominje Platon, mogli naći na tom zemljištu, mada brdovita obala Atlantide pripada Kreti, za koju su Egipćani, koji su mrzeli more, znali samo po čuvenju.

7. Pet parova Posejdonovih sinova blizanaca, koji su se zakleli na savezništvo sa Atlantom, svakako su bili predstavnici kraljevine Keftiju na ostrvu Faru, koja je bila veliki saveznik Krećana. U mikensko doba dvojna vladavina bila je pravilo: u Sparti su vladali Kastor i Polideuk, u Meseniji Idaj i Linkej, u Argu Proit i Akrisije, u Tirintu Herakle i Ifikle, u Tebi Eteokle i Polinejk. Posejdonovi sinovi su pokazali pohlepu i svirepost tek posle pada Knosa, kad se trgovački savez raspao, a trgovci se pretvorili u gusare.

8. Prometejevo ime, »promišljenost«, potiče možda od pogrešnog grčkog tumačenja sanskritske reči pramantha, svastika, znak kukastog krsta, a njega je, smatra se, i izumeo Prometej, jer je Zeus — Prometej iz Turije, prikazivan kako drži kukasti krst. Prometej, indoevropski narodni junak, stvoren je od elemenata svojstvenih karijskom junaku Palamedu, koji je izumeo i razdelio ljudima sve veštine civilizacije (pod nadahnućem boginje); kao i vavilonskom bogu Ea, koji je tvrdio da je stvorio sjajan ljudski soj od krvi Kingua (neka vrsta Krona), dok je boginja majka Aruru stvorila mnogo slabiju rasu ljudi od ilovače. Braća Pramantu i Mantu, koji se pojavljuju u sanskritskom epu Bhagavata Purana., verovatno su prototipovi Prometeja i Epimeteja (»naknadna misao«); ipak Hesiodova priča o Prometeju, Epimeteju i Pandori nije izvorni mit, već je samo neka vrsta antiženske skaske, koju je on, po svoj prilici, sam izmislio, iako se zasniva na priči o Demofontu i Filidi (vidi 169, j). Pandora je bila boginja Zemlje Rea (''sve dajući''), koju su pod tim imenom poštovali u Ateni i drugde (Aristofan: Ptice 971; Filostrat: Život Apolonija iz Tijane VI, 39); nju je pesimistički Hesiod okrivio za ljudsku smrtnost i sva zla koja postoje u životu, kao i za frivolno i neprilično supružansko ponašanje. Njegova priča o podeli bika takođe nije mitološka: komična anegdota izmišljena je da objasni Prometejevu kaznu, kao i zbog čega se bogovima ostavljaju samo butne kosti i salo koje se odseca sa žrtvene životinje. U Knjizi postanja svetost butnih kostiju je objašnjena Jakovljevom hromošću, nastalom kad ga je jedan anđeo povredio prilikom takmičenja u rvanju. U Pandorinom ćupu (a ne u kutiji) najpre su se nalazile krilate duše.

9. Grčki ostrvljani još uvek prenose vatru s jednog mesta na drugo u srži velike stabljike mirođije i Prometejevo okivanje na planini Kavkazu može da bude legenda koju su Heleni doneli kad su se doselili u Grčku sa Kaspijskog mora; to je legenda o smrznutom džinu koji nauznak leži na snegu, na samim planinskim vrhovima, a obilaze ga samo jata ptica grabljivica.

10. Atenjani su se dosta namučili da bi dokazali da njihova božica nije bila Prometejeva ljubavnica, što znači da su ga poistovetili sa Hefajstom, još jednim bogom vatre i pronalazačem, o kome su se raspredale iste priče (vidi 25, b), zato što je imao zajednički hram sa Atenom na Akropolju.

11. Menojtije ("narušena snaga«) je sveti kralj hrastovog kulta;
ime se, valjda, odnosi na ritual osakaćivanja (vidi 7, 1 i 50, 2).

12. Dok je kukasti krst čiji krak ide udesno — simbol sunca, onaj čiji krak ide ulevo — simbol je meseca. Kod Akana u zapadnoj Africi, naroda libijsko-berberskog porekla (vidi uvod, kraj) kukasti krst predstavlja trojnu boginju »Ngama«.

40 EOJA

Pri kraju svake noći, Eoja, kćerka titana Hiperiona i Teje, ružičastih prstiju, odevena u šafran, diže se sa svoje postelje na istoku, penje se u dvokolice koje vuku konji Lamp i Faetont i vozi na Olimp, gde najavljuje dolazak svog brata Helija. Kad se pojavi Helije, ona postaje Hemera i prati ga na
putu sve dok, kao Hespera, ne objavi da su srećno stigli na zapadne obale Okeana.1
b) Afrodita je jednom bila veoma uvređena kad je zatekla Areja u Eojinoj postelji i proklela je Eoju da stalno žudi za mladim smrtnicima, koje je ona, otada, sramežljivog lica, stalno zavodila jednog za drugim. Prvo Oriona, zatim Kefala; onda Klejta, Melampovog unuka — iako je bila udata za Astraja, koji je poreklom titanskog roda i kome je rodila ne samo Severni vetar i Južni vetar, već i Fosfora i, neki kažu, sve ostale zvezde na nebesima.2
c) Najzad je Eoja odvukla Ganimeda i Titona, sinove Troja ili Ilusa. Kad joj je Zeus oteo Ganimeda, ona ga je molila da Titonu podari besmrtnost, na šta je Zeus pristao. Ali je ona zaboravila da zamoli i za trajnu mladost, dar koji je dobila Selena za Endimiona; Titon je postao strahovito star, belih vlasi i piskavog glasa, i kad se Eoja umorila dvoreći ga, zaključala ga je u svoju sobu, gde se on pretvorio u cvrčka.3
1. Homer: Odiseja. V, I i XXIII, 244—1; Teokrit: Idile II, 148;
2. Apolodor: I, 4, 4; Homer: Odiseja XV, 250; Hesiod: Teogonija 378-82;
3. Sholijast uz Apolonija sa Roda: III, 115; Homerska himna Afroditi 218—38; Hesiod: Teogonija 984;
Apolodor: III, 12,
4; Horatije: Ode III, 20; Ovidije: Fasti I, 45l.
*
1. Devojka koja predstavlja zoru bila je helenska maštarija koju su mitograli postepeno usvojili i uvrstili je kao Titanku druge generacije; njene dvokolice sa konjima i objavljivanje sunčevog izlaska su alegorija. Ona se razvila iz indijske Boginje Majke krvavih ruku — zvane Uša.

2. Eojina neprestana ljubavna strast za mladim smrtnicima takođe je alegorija: zora donosi ponoćnim ljubavnicima obnavljanje ljubavne strasti i najčešće je vreme kad ljude hvata groznica. Alegoričnost njenog braka sa Astrajem je jednostavna: zvezde blede dolaskom zore na istoku a Astraj, rani jutarnji vetar, diže se kao da od njih potiče. Zatim, pošto se vetar smatrao kao raznosač plodnosti, Eoja je sa Astrajem postala majka jutarnjoj zvezdi Danici, koja bi jedina ostajala na nebu. (Astraj je drugo ime za Kefala, a i za njega se priča da je s Eojom izrodio zvezdu Danicu.) Pošto je Večernjača ista zvezda kao i Zornjača, i pošto je veče Zorino poslednje pojavljivanje, po logici izlazi da je Eoja mati svih zvezda i svih vetrova. Ova alegorija je, međutim, u suprotnosti sa mitom o Boreju i sa mitom o tome kako je sveta mesečeva boginja Eurinoma stvorila vetar (vidi 1, 1).

3. U grčkoj umetnosti Eoja i Hemera ne mogu se razlučiti kao likovi. Titon, po alegoriji, treba da dolazi od teino i one, što znači da mu je produžen život na molbu Eoje; ali verovatnije je to bio oblik muškog roda od Eojinog imena, Titone — od tito, »dan« (Ceces: O Likofronu 941) i one, »kraljica« — i značio je »drug kraljice dana«. Cvrčci ožive čim ogreje dan, a zlatan cvrčak kod grčkih kolonista u Maloj Aziji bio je amblem za Apolona kao boga sunca.


41 ORION

Orion, lovac bojoćanskog Hirija, i najlepši živi čovek, bio je sin Posejdona i Eurijale. Došavši jednog dana Hiriju u Hij. on se zaljubio u Meropu, kćerku Dionisovog sina Ojnopiona, koji je obećao Meropu Orionu za ženu ako oslobodi ostrvo opasnih zveri koje su ga stalno napadale; Orion odluči da to učini, i svake večeri je Meropi donosio kože ubijenih životinja. Kad je najzad obavio zadatak i zatražio svoju ženu, Ojnopion poče da pronosi glasove kako još uvek ima lavova, medveda i vukova po brdima i ne pristade da se odvoji od svoje kćeri, jer je, u stvari, sam bio zaljubljen u nju.
b) Jedne noći Orion, teško razočaran, popije pun meh Ojnopionovog vina, koje ga tako raspali da uđe u Meropinu spavaću sobu i siluje je. U zoru Ojnopion prizove svoga oca Dionisa i ovaj posla satira, koji učini da Orion popije još više vina i najzad zaspi; Ojnopion mu izvadi oba oka i baci ga na morsku obalu. Jedno proročanstvo objavilo je da slepi čovek može da povrati svoj vid ako putuje na istok i okrene svoje očne duplje prema Heliju u trenutku kad se ovaj diže iz Okeana. Orion se smesta naveze na more u malom čamcu, pa sledeći šum kiklopskih čekića stiže do Lemna. Tamo je ušao u Hefajstovu kovačnicu, dohvatio jednog učenika po imenu Kedalion, uzeo ga na leđa i poveo sa sobom da mu bude vodič. Kedalion je vodio Oriona preko suva i preko mora dok, najzad, nije došao do najudaljenijeg Okeana, gde se Eoja zaljubi u njega, a njen brat Helije mu povrati očni vid.
c) Pošto je u društvu sa svojom prijateljicom došao na ostrvo Del, Orion pođe da se osveti Ojnopionu, koga ipak nije mogao da nađe nigde u Hiju, jer se ovaj sakrio u podzemnu sobu koju mu je sagradio Hefajst. Ploveći za Kretu, misleći da se Ojnopion možda tamo sklonio pod zaštitu svoga dede Minoja, Orion srete Artemidu, koja je, kao i on, volela poteru. Ona ga nagovori da zaboravi na osvetu i da s njom krene u lov.1
d) Apolon je znao da Orion nije odbio Eoji ljubav koju mu je ponudila na svetom ostrvu Del — zora još uvek svako-dnevno crveni kad se seti ove sramote — i da se i dalje hvali kako će celu zemlju osloboditi divljih zveri i čudovišta. Bojeći se zato da njegova sestra Artemida ne navuče na sebe sumnju kao Eoja, Apolon ode do Majke Zemlje i podlo pred njom ponovi Orionova hvalisanja i isposlova da jedna čudovišna škorpija počne da ga proganja. Orion je napao škorpiju prvo strelom, zatim mačem, ali pošto je shvatio da je škorpija neosetljiva na sva oružja koja donose smrt, zaroni u more i poče da pliva u pravcu Dela, gde se nadao da će ga Eoja zaštititi. Tada Apolon pozove Artemidu: »Vidiš li onaj crni predmet kako poigrava na površini mora, daleko tamo, u blizini Ortigije? To je glava nevaljalca Kandaona, koji je upravo silovao Opidu, jednu od tvojih hiperborejskih sveštenica. Čikam te da ga umiriš svojom strelom!« Kandaon je bio bojoćanski nadimak za Oriona, ali Artemida to nije znala. Ona pažljivo odredi metu i odape strelu, pa isplovivši da pokupi svoju lovinu, shvati da joj je meta bila Orioriova glava. Savladana velikim bolom, poče da moli Orionovog sina Asklepija — da ga povrati u život i ovaj pristade; ali Zeus ga pogodi gromom pre nego što je mogao da ispuni obećanje. Artemida tada postavi Orionov lik među zvezde, tako da ga večno proganja škorpion; njegov duh je sišao u Asfodelska polja.
e) Neki ipak govore da je škorpija smrtno ubola Oriona, i da se Artemida duboko ožalostila zbog njegove ljubavne hajke na njene device pratilje — sedam Plejada koje su bile kćeri Atlanta i Plejone. One su bežale preko bojotijskih livada dok ih bogovi nisu pretvorili u golubice i postavili njihove likove među zvezde. Ali je ovo pogrešna priča, jer Plejade nisu bile device; njih tri su vodile ljubav sa Zeusom, dve sa Posejdonom, jedna sa Arejem, a sedma se udala za Sisifa na Korintu;
i ne ubraja se u sazvežđe jer je Sisif smrtan čovek.2
f) Drugi pričaju čudnu priču o rođenju Oriona, tumačeći njegovo ime (koje se ponekad piše Urion), a i zbog predanja da je bio sin Majke Zemlje. Hirijej, siromašni pčelar, seljak, mnogo je žalio što nema dece, a bio je ostareo i onemoćao. Jednoga dana dođu mu Zeus i Hermes, prerušeni, i pošto ih je ljubazno ugostio, oni ga upitaju kakav bi dar najviše želeo. Duboko uzdahnuvši, Hirijej je odgovorio da ono što bi on najviše želeo, na žalost, nije više moguće postići. Ipak bogovi ga posavetuju da prinese žrtvu bika, da urinira na bikovu kožu i da je zakopa u grob svoje žene. On tako i učini i, devet meseci kasnije, rodi mu se dete kome on nadenu ime Urion — »onaj koji pušta vodu« — i zaista, izlazak i zalazak sazvežđa Orion donosi kišu.3

1. Homer: Odiseja XI, 310; Apolodor: I, 4, 3—4; Partenije: Ljubavne priče 20; Lukijan: O kući 28; Teon: Komentar za Arata 638; Higin: Pesnička astronomija II, 34;
2. Apolodor: loc, cit.;
3. Servije o Vergilijevoj Ajneidi I, 639; Ovidije: Fasti V; 537; Higin:
Pesnička astronomija II, 34.
*
1. Priča o Orionu sadrži tri ili četiri mita koji nisu dovoljno povezani. Prvi mit zbrkano govori o Ojnopionu. Ovaj se mit odnosi na pojavu da se sveti kralj na kraju svoje vladavine nerado odriče prestola, čak i kad je novi kandidat već izvršio svoj ritualni obred u vidu podviga i oženio se kraljicom, uz obaveznu gozbu. Ali novi kralj je samo interrex, koji, pošto je vladao jedan dan, biva po pravilu ubijen, a Majnade ga rastrgnu (vidi 30, 1); stari kralj, koji je bio lažno mrtav u svom grobu, ponovo se oženi kraljicom i produžuje svoju vladavinu (vidi 123, 4).

2. Beznačajni detalj o kiklopskim čekićima označava da je Orion slep; mitološka slika kako Odisej probada oko pijanom Kiklopu (vidi 170, d) izgleda da je kombinovana sa helenskom alegorijskom pričom kako su Titana Sunce oslepljivali svake večeri njegovi neprijatelji, a on progledavao zahvaljujući zori. Orion (''onaj što boravi na planinama'') i Hiperion (»onaj što boravi na visinama«) ovde su, u stvari, jedno isto. Orionovo hvalisanje da će istrebiti divlje zveri ne odnosi se samo na njegov ritualni obred (vidi 123, 1), već je to priča o suncu, na čiju se pojavu na nebu sve divlje životinje povlače u svoje jazbine (uporedi Psalm CIV, 22).

3. Plutarhova priča o škorpionu koga je poslao bog Set da ubije dete Hora, sina Izide i Ozirisa, u najtoplije letnje vreme, objašnjava Orionovu smrt od ujeda škorpiona i Artemidinu molbu Asklepiju (Plutarh: O Izidi i Ozirisu 19). Hor je umro, ali ga je Ra, bog sunca, oživeo, te je Hor kasnije osvetio smrt svoga oca Ozirisa. U jednom originalnom mitu Orion je isto tako bio oživljen. Delimično, Orion je i Gilgameš, vavilonski Herakle, koga napadaju škorpioni — to je mit koji se odnosi na smrtno ranjavanje svetoga kralja u vreme sunčanog ishoda u doba sazvežđa Škorpion. U kom se godišnjem dobu tačno događalo ranjavanje zavisi od starine mita; kad je Zodijak stvoren, Škorpion je verovatno bio znak meseca avgusta, ali u klasično vreme pomeranje ravnodnevičkih tačaka dospevalo je do oktobra.

4. Još jedna verzija Orionove smrti zabeležena je na hetitskim pločama iz Ras Šamre. Anat, ili Anata, boginja bitke, zaljubila se u lepoga lovca Akata, i kad je on uvredljivo odbio da joj da svoj luk, ona je zatražila od smrtonosnog Jatpana da mu ga ukrade. Na njenu veliku žalost trapavi Jatpan ne samo da je ubio Akata već je luk spustio u more. Astronomsko značenje ovog mita je da Orion i Luk — deo sazvežđa koje Grci zovu "Pas" — tonu u južni horizont puna dva meseca svakog proleća. U Grčkoj je ova priča, izgleda, bila preudešena u legendu kako su Artemidine orgastičke sveštenice — jer je Opida bio naziv za samu Artemidu — ubile jednog zaljubljenog došljaka na njihovom ostrvu Ortigiji. U Egiptu je, pošto vraćanje sazvežđa Orion prethodi letnjim žegama, Orion poistovećen sa Horovim neprijateljem Setom, a dve sjajne zvezde iznad njega predstavljaju njegove magareće uši.

5. Mit o Orionovom rođenju možda je nešto više nego samo šaljiva priča po uzoru na Filomena i Baukidu (Ovidije: Metamorfoze VIII, 670—724), i valjda treba da objasni prvo slovo njegovog starog imena — Urion — kao da je nastao od ourein, »mokriti«, a ne od oblika ouros, što je homerovski oblik od oros, »planina«. Pa ipak možda je Grcima bio poznat primitivni afrički običaj prizvanja kiše na taj način što se urinira na bivolju kožu; to što je Orion bio sin Posejdona, boga vode, sasvim je jasno aluzija na njegovu moć stvaranja kiše.

6. Ime Plejade, iz korena plei, ''ploviti", odnosi se na njihovo pojavljivanje u doba kad se približava lepo vreme za plovidbu. Ali Pindarov oblik peleiades, ''jato golubica'', možda je pravi oblik, pošto su huades prasići. Izlazi da je sedma zvezda u grupi izbačena pred kraj drugog milenijuma pre naše ere (vidi 67, j), jer Higin (Fabula 192) kaže da je Elektra iščezla u bolu zbog
uništenja Dardanovog doma. Orionovo uzaludno proganjanje Plejada, koje se javlja u sazvežđu Bika, odnosi se na njihovo pojavljivanje na nebu baš pre ponovnog javljanja Oriona.


42 HELIJE

Helije, koga je kravooka Eurifaesa, ili Teja, rodila Titanu Hiperionu, brat je Selene i Eoje. Diže se na prvi poziv petla koji mu je posvećen, a najavljuje ga zora Eoja. Tokom celog dana on jezdi u svojim blistavim kočijama koje vuku četiri konja preko neba od veličanstvenog dvorca s dalekog istoka u blizini Kolhide, do drugog, ne manje veličanstvenog dvorca, koji se nalazi na dalekom zapadu, gde njegovi rasedlani konji pasu na Ostrvima blaženih.1 On plovi kući okeanskom strujom koja teče oko sveta, ukrcava se u svoje kočije na zlatnoj barci koju mu je napravio Hefajst, i celu noć prospava u udobnoj kajiti.2
b) Helije može da vidi sve što se događa na zemlji, ali se on time ne bavi naročito i nije radoznao — jednom čak nije video ni kad mu je Odisejeva družina pokrala posvećena goveda. On je imao nekoliko krda ovakvih krava, svako od po tri stotine pedeset grla. Krda na Siciliji čuvale su njegove kćeri Fajtusa i Lampetija, ali on čuva svoje najbolje stado na španskom ostrvu Eriteji.3 Ostrvo Rod je njegov lični posed. Dogodilo se da je Zeus dodeljivao ostrva i gradove raznim bogovima, pa je zaboravio na Helija:
»Avaj!«, reče Zeus, »sad moram da počnem od početka.«
»Ne, gospodaru«, odgovorio je Helije učtivo, »danas sam primetio znake novog ostrva koje se pojavljuje iz mora, na jugu Male Azije. Biću vrlo zadovoljan da dobijem to ostrvo.«
c) Zeus je pozvao suđaju Lahesu kao svedoka da će svako novo nastalo ostrvo pripasti Heliju4; a kad se sasvim lepo iz talasa pojavio Rod, Helije je polagao pravo na njega i sa nimfom Rodom stekao na njemu sedam sinova i kćerku. Neki kažu da je ostrvo Rod postojalo i pre toga, pa se ponovo pojavilo iz vode pošto je bilo potopljeno velikom poplavom koju je poslao Zeus. Telhine su bile njegove urođenice i Posejdon se zaljubio u jednu od njih, nimfu Haliju, sa kojom je imao šest sinova i kćerku Rodu; ovih šest sinova napali su Afroditu kad je od Kitere putovala za Paf, te ih ona učini ludim; oni su silovali svoju majku i počinili druga nasilja, tako da ih je Posejdon potopio na dno, pa su postali istočni demoni. Ali se Halija bacila u more i obogotvorena je kao Leukoteja — iako se ista priča kazuje i za Inu, majku korintskih Melikerta. Telhine su predosetile poplavu ostrva, pa su se razišle kud koja, a naročito ih je dosta otišlo u Likiju, te više nisu polagale nikakvo pravo na ostrvo Rod. Roda je tako ostala jedina naslednica, i njenih sedam sinova, koje je rodila sa Helijem, vladali su nesmetano ostrvom posle njegovog ponovnog pomaljanja iz mora. Oni su postali slavni astronomi i imali su jednu sestru koja se zvala Elektrija; umrla je kao devica, a poštuju je kao poluboginju. Jedan od njih, po imenu Aktin, bio je izgnan zbog bratoubistva, i pobegao u Egipat, gde je osnovao grad Heliopolis, i prvi uputio Egipćane u astronomiju, pošto ga je nadahnuo njegov otac Helije. Rođani su posle toga u njegovu čast sagradili kolose visoke sedamdeset lakata. Zeus je dodao Helijevim posedima novo ostrvo Siciliju, koje je postalo tako što je, u borbi sa džinovima, bačena stena u more.
d) Jedno jutro Helije je dozvolio svome sinu Faetontu, na uporno njegovo moljakanje, da potera kočije. Faetont je želeo da pokaže svojim sestrama Proti i Klimeni kakva je junačina, a njegova majka, koja ga je mnogo volela (njeno ime je nepouzdano jer su je nazivali imenima obeju kćerki i imenom ostrva), podsticala ga je sa svoje strane. Ali kako nije bio dovoljno jak da drži uzde belih konja, koje je prerezala njegova sestra, Faetont ih je prvo vozio suviše visoko iznad zemlje, tako da su svi od hladnoće drhtali, a posle tako nisko da su sva polja bila spržena. Zeus ga je u nastupu ljutine udario gromom i on je pao u reku Po. Njegove ucveljene sestre su se pretvorile na rečnim obalama u topole ili, po drugima, u jove i ronile suze od ćilibara.5

1. Homerska himna Heliju 2 1 9—16; Homerska Himna Ateni 13; Hesiod:
Teogonija 371—1; Pausanija: V, 25, 5; Non: Dionysiaca XII, 1; Ovidije: Metamorfoze II, 1 1 108; Higin: Fabula 183; Atenaj: VII, 296;
2. Apolodor: II, 5, 10; Atenaj: XI, 39;
3. Homer: Odiseja XII, 323 i 375; Apolodor: I, 6. 1; Teokrit: Idile XXV, 130;
4. Pindar: Olimpijske ode VII, 54;
5. Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode VI, 78; Ceces: Hilijade IV, 137;
Higin: Fabule 52, 152 1 154; Euripid: Hipolit 737; Apolonije sa Roda: IV. 598;
Lukijan: Razgovori bogova 25; Ovidije: Metamorfoze I, 755; Vergilije: Ekloge VI, 62; Diodor sa Sicilije: V, S; Apolodor: I, 4. 5.
*
1. Potčinjavanje Sunca Mesecu bilo je veoma izraženo u ranim grčkim mitovima, sve dok Apolon nije preoteo Helijevo mesto i postao božanstvo i sunca i inteligencije i duhovnih vrednosti. Helije nije čak ni Olimpljanin, već je samo sin Titana; pa iako je Zeus preuzeo kasnije neke sunčeve osobine pod uticajem Hetita, korintskog boga Tesupa (vidi 67, 1), i drugih istočnjačkih sunca, sve su ove osobine bile nevažne u poređenju sa njegovom vlašću nad gromom i munjom. Broj grla u Helijevom stadu — u Odiseji on se naziva Hiperion (vidi 170, t) — ostatak je njegove zavisnosti od Velike Boginje: broj grla odgovara broju dana u dvanaest mesečevih mena, kao i u numijskoj godini (Censorinus: XX), kojoj se dodaje još pet dana posvećenih Ozirisu, Izidi, Setu, Horu i Neftiti. Mesečevi brojevi — sedam i pedeset kad se pomnože takođe daju tri stotine pedeset, a toliko grla broje i Helijeva krda. Takozvane Helijeve kćeri su, u stvari, sveštenice Boginje Mesec — a krave su mesečeve, a ne sunčeve životinje u ranim evropskim mitovima; a Helijeva Mati, kravooka Eurifajsa, sama je Mesečeva Boginja. Alegorija o sunčanim kočijama što jezde nebom je u svojoj suštini helenska; ali Nilson je u svom delu Primitivno računanje vremena (1920) dokazao da su se stari kultovi klanova, čak i u klasičnoj Grčkoj, upravljali isključivo prema mesecu, kao što je to bilo i sa poljoprivrednom ekonomijom u Hesiodovoj Bojotiji. Zlatan prsten iz Tirinta i drugi sa Akropolja u Mikeni dokazuju da je boginja upravljala mesecom i suncem i zbog toga su je slikali sa oba nebeska tela iznad glave.

2. Priča o Faetontu, što je samo drugo ime za samog Helija (Homer: Ilijada XI, 735 i Odiseja V, 479), sadrži poučnu misao izrečenu u alegoriji o kočijama; moralna pouka je da očevi ne treba da popuštaju sinovljevim željama, a naročito da ne treba da slušaju ženske savete. Ova priča nije, međutim, tako jednostavna kao što na prvi pogled izgleda; ona u mitu predstavlja običaj prinošenja mladog kraljevića na žrtvu u dan za koji se smatralo da pripada zemljinoj, a ne zvezdanoj godini, naime u dan koji pada posle kratkodnevice. Sveti kralj je prividno umirao o zalasku sunca; dečak — interrex — dobijao je sva njegova zvanja, počasti i obeležja, i oženio se kraljicom, dvadeset četiri sata kasnije rastrzale su ga žene koje su se prerušavale u kobile (vidi 27, d i 130, 1). Međutim, u Korintu i još ponegde, kraljevića su vukle po zemlji kočije u koje su bili upregnuti pobesneli konji. Potom bi se stari kralj pojavljivao kao dečakov naslednik iz groba, gde bi bio sakriven (vidi 41, 1). Mitovi o Glauku (vidi 71, a), Pelopu (vidi 109, j), Hipolitu ("tutnjava konja« — vidi 101, d) pričaju o ovom običaju, koji su, izgleda, Hetiti preneli u Vavilon.

3. Crne topole su bile posvećene Hekati, a bele su obećavale uskrsnuće (vidi 31, 5 i 134, f). Preobražavanje Faetontovih sestara u topole, prema tome, pre ukazuje na pogrebno ostrvo gde je postojao red ženskih sveštenica koje su vršile obrede u svetilištu plemenskog kralja. Preobražavanje u jove, što se takođe pominje, samo potvrđuje ovo stanovište, jer su jove oivičavale Kirkino ostrvo Ajaju (»jadikovku«), ostrvo-groblje koje se nalazi uvrh Jadrana, nedaleko od ušća reke Po (Homer: Odiseja V, 64 i 239). Jove su bile posvećene Foroneju, proročkom heroju i pronalazaču vatre (vidi 57, 1). Dolina reke Po bila je južna granična međa ćilibarskog puta iz vremena bronzanog doba kojim se sa Baltika u Sredozemlje dopremao ćilibar, posvećen suncu (vidi 148, 9).

4. Ostrvo Rod bilo je svojina Mesečeve Boginje Danaje — koja se još zvala i Kameira, Jalisa i Linda (vidi 60, a) — dok nije zamenjena hetitskim sunčanim bogom Tesupom, koga su poštovali u obliku Bika (vidi 93, 1). Danaja može da se poistoveti sa Halijom (»od mora«), Leukotejom (''bela boginja'') i Elektrijom (»ćilibar«). Posejdonovih šest sinova i jedna kćer i Helijevih sedam sinova ukazuju na sedmodnevnu nedelju kojom vladaju planetame sile ili Titani (vidi 1, 3). Aktid nije osnovao gradove Heliopolj — On, ili Aunis — jedan od najstarijih gradova u Egiptu; i smešna je tvrdnja da je on Egipćane uputio u astrologiju. Ali posle trojanskog rata, faraon je jedino stanovnike Roda priznavao kao pomorske trgovce, a oni su, izgleda, imali stare religiozne veze sa Heliopoljem, centrom kulta Ra. »Heliopoljski Zeus«, koji nosi poprsje sedam planetarnih sila na svom oklopu, možda ]e potekao sa Roda; kao i mnogobrojne statue nađene u Tortozi u Spaniji i u Biblosu u Fenikiji (vidi 1, 4).


43 SINOVI HELENA

Helen, Deukalionov sin, oženio se nimfom Orseidom i nastanio u Tesaliji, gde ga je nasledio sin Ajol.1
b) Helenov najmlađi sin Dor odselio se na planinu Parnas i tamo zasnovao prvu dorsku zajednicu. Drugi sin Ksut već je bio pobegao u Atenu pošto su ga braća optužila za krađu, i tamo se oženio Kreusom, kćerkom Erehteja, koja mu je rodila Jona i Ahaja. Tako, eto, sve četiri čuvene helenske nacije, naime Jonjani, Ajoljani, Ahajci i Dorci, potiču od zajedničkog pretka — Helena. Ali Ksut nije uspeo u Ateni; kad je izabran, za arbitra posle Erehtejeve smrti, on je proglasio svog najstarijeg šuraka, Kekropa Drugog, za pravog naslednika prestola. Ova odluka nije bila narodu po volji i Ksut je, prognan iz grada, umro u Ajgijali, sadašnjoj Ahaji.2
c) Ajol je silovao Hejronovu kćerku, proročicu Teju, a neki je zovu i Tetida, Artemidinu pratilju u lovu. Teja je strahovala da će je Hejron strogo kazniti kad sazna za njeno stanje, ali nije smela da se obrati za pomoć ni Artemidi; bilo kako bilo, želeći da učini uslugu svome prijatelju Ajolu, Posejdon ju je povremeno pretvarao u kobilu imenom Euipa. Kad je, najzad, oždrebila Melanipu, koju je kasnije pretvorio u malu devojčicu, Posejdon postavi Tejin lik među zvezde; to se danas zove sazvežđe Konj. Ajol je preuzeo Melanipu, dao joj novo ime Arna, i poverio je na čuvanje Desmontu, koji, pošto nije imao dece, beše srećan da je usvoji. Hejron, međutim, nije imao pojma o čemu se radi.
d) Posejdon je obljubio Arnu, na koju je bacio oko čim se zadevojčila; ali kada je Desmont otkrio da je ona u drugom stanju, oslepio ju je i zatvorio u jedan prazan grob, dajući joj tek toliko hrane i pića da se održi u životu. Tu je ona rodila sinove blizance. Desmont, čuvši za ovu vest, naredi svojim slugama da ih odnesu i ostave u gori Pelion kao hranu divljim zverima. Ali jedan ikarski čobanin našao je i spasao blizance, od kojih je jedan. toliko podsećao na majčinog oca, svog deda, da su ga prozvali Ajol; drugi je morao da se zadovolji imenom Bojot.
e) U međuvremenu je Metapont, kralj Ikarije, počeo da preti da će se razvesti od svoje žene, koja je bila nerotkinja (zvala se Teana), ako mu u roku od godine dana ne rodi naslednika. Za vreme dok je on otišao do jednog proročišta, ona se obratila nekom čobaninu za pomoć i on joj donese decu koju je on našao, a ona ih, kad se Metapont vratio, podmetnu kao svoju. Kasnije, kad se na kraju, ipak, dokazalo da uopšte nije bila nerotkinja, Teana mu rodi sinove blizance; ali nađeni sinovi, budući da su bili deca božanskih roditelja, behu daleko lepši od njenih. Kako Metapont nije imao razloga da sumnja da Ajol i Bojot nisu njegova deca, oni postadoše njegovi ljubimci. Sve ljubomornija Teana je čekala da Metapont ode ponovo od kuće; ovog puta on ode da prinese žrtve u svetilištima Artemide Metapontijske. Teana onda zapovedi svojim sinovima da odu u lov sa svojom starijom braćom i tamo ih ubiju, ali da to ispadne kao slučajno. Teanina zavera nije uspela, jer je u odlučnoj borbi Posejdon, došao u pomoć svojim sinovima. Kad su Ajol i Bojot sneli tela svoje braće i približili se dvorcu, i kad ih je Teana ugledala, ona se probode lovačkim nožem i okonča svoj život.
f) Zbog svega ovoga što se dogodilo, Ajol i Bojot odbegoše nazad svom poočimu čobaninu, gde ih sam Posejdon obavesti o njihovom pravom poreklu. On im naredi da izbave svoju majku, koja se još uvek mrcvarila u grobu, i ubiju Desmonta. Oni poslušaše bez oklevanja; Posejdon zatim povrati Arni očni vid, pa su sve troje otišli u Ikariju. Kad je Metapont saznao da ga je Teana prevarila, on se oženio Arnom i zvanično usvojio njene sinove kao svoje naslednike."
g) Sve je teklo lepo nekoliko godina, dok Metapont nije odlučio da se otarasi Arne i ponovo oženi. Ajol i Bojot u nastaloj svađi stadoše na stranu svoje majke i ubiše Autolitu, novu kraljicu, ali su morali da napuste svoje nasledstvo i pobegnu. Bojot se sa Arnom sklonio u dvor svog dede Ajola, koji mu je podario južni deo svoje kraljevine, kojoj je vraćeno ime Arna; a stanovnici se još uvek zovu Bojoćani. Dva grada u Tesaliji, od kojih je kasnije jedan postao Hajronaja, zvali su se po imenu Arne.4
h) Međutim, Ajol se otisnuo na more sa prijateljima i uputivši se na Zapad, zaposeo sedam ajolskih ostrva u Tirenskom moru, gde je postao slavan kao poverenik bogova i čuvar vetrova. Njegov dom je bio na Liparima, stenovitom plovećem ostrvu na kome su bili sputani zarobljeni vetrovi. Imao je šest sinova i šest kćeri sa svojom ženom Enaretom i svi su živeli zajedno, zadovoljni i u prijateljstvu, u dvoru ograđenom zidom od medi. Život su provodili u neprestanim gozbama, pesmi i veselju, dok jednog dana Ajol nije saznao da je najmlađi sin Makarej obljubio svoju sestru Kanahu. Sa užasom, on baci plod njegove grešne ljubavi psima, a Kanahi pošalje mač, kojim se ona, shvativši da joj je to dužnost, ubije. Ali on tom prilikom sazna da su se i drugi njegovi sinovi i kćeri, pošto ih niko nikada nije poučio da je rodoskvrnuće neprijatno bogovima, sasvim nevino parili, i smatrali sebe muževima i suprugama. Ne želeći da naljuti Zeusa, koji je na rodoskvrnuće gledao kao na isključivo pravo Olimpljana, Ajol razluči ove brakove i naredi četvorici svojih preostalih sinova da odu sa ostrva. Oni su obišli Italiju i na Siciliji, gde je svaki od njih osnovao po jednu kraljevinu, premašili su oca u čestitosti i pravdi; jedino peti i najstariji sin ostade kod kuće kao Ajolov naslednik prestola na Liparima. Ali neki kažu da su Akarej i Kanaha imali kćerku Amfisu, u koju se docnije zaljubio Apolon.5
i) Zeus je obuzdao vetrove, jer se bojao da bi oni jednog dana mogli da ponesu u vazduh i more i zemlju ako ih niko ne obuzdava, a Ajol ih je čuvao po Herinoj želji. Njegov je zadatak bio da ih pušta jednog po jednog, po svojoj volji ili na zahtev nekog od olimpijskih božanstava. Ako je bila potrebna mećava, on bi zabadaa svoje koplje u stenu i vetrovi bi izlazili iz rupa, sve dok ih on ne bi opet zaustavio. Ajol je bio tako nenametljiv i sposoban da, kad mu se približio smrtni čas, Zeus nije dozvolio da on ode u Tartar, već ga je posadio na presto u Pećini Vetrova, gde se još može naći. Hera je zahtevala da mu se, s obzirom na njegovu odgovornu dužnost, dozvoli da prisustvuje gozbama bogova na Olimpu; ali su ga ostali Olimpljani smatrali uljezom, a naročito Posejdon, kome je pripadalo more i vazduh iznad mora i kome nije bilo pravo što postoji još neko ko je mogao da na moru izazove buru.6
1. Apolodor: I, 7, 3;
2. Herodot: I, 56; Pausanija: VII, 1, 2;
3. Higin: Fabula 186; Pesnička astronomija II, 18;
4. Diodor sa Sicilije: IV, 67, 6; Pausanija: IX, 40, 3;
5. Ovidije: Heroide XI; Homer: Odiseja X, 1; Higin: Fabula 238; Plutarh: Uporedni životi 28; Diodor sa Sicilije: V, 8; Pausanija: X, 38, 2;
6. Homer: Odiseja, loc. cit.; Vergilije: Ajneida I, 142—5.
*
1. Jonjani i Ajoljani bili su prva dva talasa patrijarhalnih Helena koji su prodrli u Grčku, i njih su starosedeoci Helade primorali da poštuju Trojnu Boginju, da menjaju svoje društvene običaje prema domaćim, i da postanu Grci (graikoi, "poštovaoci Sede boginje ili Starice''). Kasnije su Ahajci i Dorci uspeli da uspostave patrijarhalno uređenje i nasleđivanje po očinskoj liniji, i zato su Ahaj i Dor opisani kao sinovi prve generacije zajedničkog pretka, a ime Helen je oblik muškog roda imena Mesečeve Boginje Hele ili Helene. Ova promena Grka u Helene dogodila se 1521. pre naše ere, kako se vidi iz parske hronike, i to je sasvim prihvatljiv datum. Ajol i Jon su zatim pomereni u drugu generaciju, pa su iz nazivali sinovima lopova Ksuta i na taj način se obelodanjivala ajolska i jonska privrženost orgastičkoj Mesečevoj Boginji Afroditi — čija je sveta ptica bio xuthos, ili vrabac, i čije su sveštenice ignorisale patrijarhalna shvatanja da je žena samo vlasništvo svoga oca i muža. Ali Euripid, kao veran Jonjanin iz Atene, tvrdi da je Jol, stariji brat Dora i Ahaja, takođe i Apolonov sin (vidi 44, a).

2. Posejdonovo silovanje Melanipe, njegovo silovanje Demetre pretvorene u kobilu (vidi 16, f) i Ajolovo silovanje Euipe, verovatno se odnose na isti događaj, naime na ajolsko osvajanje prehelenskog središta kulta konja. Mit o Arni i o tome kako su je oslepili i zatvorili u grob u kome je rodila blizance Ajola i Bojota, i kako su zatim decu ostavili na milost i nemilost divljim zverima u planini, svakako je nastao kao objašnjenje poznate ikone iz koje je proistekao i mit o Danaji (vidi 73, 4), Antiopi (vidi 76, a) i ostalim sveštenicama Majke Zemlje; na ikoni se vidi kako Majka Zemlja čuči iznad groba, tholus, pokazujući pastirima novogodišnje blizance kao otkrovenje misterija: tholus grobovi imaju ulaz uvek okrenut istoku, u znak nade u novo rođenje. Ovim pastirima data su uputstva da pronesu glas kako su u planini našli napuštenu decu koju su hranile svete životinje — krava, krmača, koza, kučka i vučica. Ove divlje životinje, za koje se smatra da su spasle decu, predstavljaju svaka po jedno godišnje doba kroz koja je prolazio ritualno ponovno rođeni sveti kralj (vidi 30, 1).

3. Osim detalja o zarobljenim vetrovima i porodičnom rodoskvrnuću na Lipari, ostali delovi mita tiču se plemenskih seoba. Mitografi su potpuno pobrkali Ajola, Helenovog sina, i jednog drugog Ajola, za koga je, da bi se Ajoljani predstavili kao treća generacija Grka, rečeno da je sin Ksuta, kao i da je treći Ajol unuk prvog.

4. Kako homerski bogovi. nisu smatrali da je rodoskvrnuće Ajolovih sinova i kćeri stvar za osudu, izgleda da su i Ajol i Enareta u stvari bili besmrtni Titani i zato imali pristup sveštenim stolovima. Oni i njihovi sinovi i kćeri, koji su sačinjavali ostalih šest parova, predstavljali su sedam nebeskih tela i sedam dana svete nedelje (vidi 1, d). Ovim bi se objasnila i njihova povlašćena, skoro božanska egzistencija, bez brige za hranu, piće i odeću, u nepristupačnom dvoru sagrađenom na plovećem ostrvu sličnom ostrvu Del pre nego što se rodio Apolon (vidi 14, 3). ''Makarej'' znači "srećan", a samo su bogovi mogli biti srećni. Latinskim mitografima je ostavljeno da Ajolu dadu ljudsko obeležje i pobude ga da ozbiljno povede računa o odnosima u svojoj porodici; ovo ispravljanje mita omogućilo je im je da Ajola smatraju osnivačem ajolskih kraljevina u Italiji i na Siciliji, i — time što ''canache'' znači »lajanje«, a Kanahino dete bačeno psima — oni objašnjavaju italijanski običaj žrtvovanja šteneta. Ovidije je, verovatno, uzeo ovu priču iz druge knjige Sostratove Etrurske istorije (Plutarh: Uporedni životi, 28).

5. U početku vetrovi behu Herina svojina i muški bogovi nisu imali nikakve vlasti nad njima; u Diodorovoj priči, Ajol zaista samo uči ostrvljane kako da upotrebljavaju jedra u plovidbi i predskazuje, po vremenskim prilikama, koji će se vetar dići. Upravljanje vetrovima, za koje se mislilo da su duhovi umrlih, bila je jedna od privilegija sveštenica boginje smrti a nje su se one najteže odricale; veštice u Engleskoj i Škotskoj su još u šesnaestom i sedamnaestom veku uveravale pomorce da imaju moć nad vetrovima. Ali Dorci su s tim raščistili već u Homerovo vreme, oni su Ajola, pretka po kome su Ajoljani nosili ime, uvrstili u red božanstava, davši mu moć nad svim vetrovima na štetu Herinu. Ajolska ostrva nalaze se u oblastima čuvenim po različitosti vetrova (vidi 170, g). Ovaj su kompromis samo na izgled prihvatili Zeusovi i Posejdonovl sveštenici, jer su se opirali stvaranju novog božanstva, a nesumnjivo je da su se protivili i Herini konzervativni obožavaoci, koji su vetrove smatrali njenom neprikosnovenom svojinom.


44 JON

Apolon je krišom vodio ljubav sa Erehtejevom kćerkom Kreusom, ženom Ksuta, u pećini ispod atenskog Propileja. Kad je rodila sina, Apolon ga prenese u Delfe, gde dete postade slušče u hramu, a sveštenice ga nazvaše Jon. Ksut nije imao naslednika, i, posle mnogo odlaganja, ode najzad u Delfsko proročište da pita kako da dode do naslednika. Na njegovo zaprepašćenje, rečeno mu je da će prva ličnost koju bude sreo kad napusti svetilište — biti njegov sin; prvi koga srete beše Jon, i Ksut zaključi da ga je svakako začeo sa nekom od Majnada u vreme Dionisovih orgija u Delfima pre mnogo godina. Jon ovo nije mogao da porekne i priznade ga za oca. Ali se Kreusa ražalosti kad shvati da je Ksut najzad došao do sina, dok ona nema sina, i pokuša da ubije Jona ponudivši mu čašu otrovanog vina. Jon, pak, prvo prosu žrtvu livenicu za bogove, a golub slete i okuša prosuto vino. Golub uginu, a Kreusa pobeže u svetilište Apolonovog oltara. Kad osvetnički raspoložen Jon pokuša da je izvuče odatle, sveštenica se umeša, objasni da je on sin Kreuse i Apolona, ali da Ksut ne sme biti razuveren u svom ubeđenju da ga je začeo sa nekom od Majnada. Ksut je tada obećavao da će sa Kreusom roditi Dora i Ahaja.
b) Kasnije Jon se oženi sa Helikom, kćerkom Selina, kralja Ajgijale, koga je nasledio na prestolu; a posle smrti Erehteja, Jona izabraše za kralja Atene. Četiri klase koje su sačinjavale atensko stanovništvo — seljaci, zanatlije, sveštenici i vojnici, nazvani su po njegovim sinovima koje mu je rodila Helika.1

1. Pausanija: VII, 1,
2; Euripid: Jon; Strabon: VIII. 7, 1: Konon: Pripovesti, 27.
*
1. Ovaj dramatični mit stvoren je da bi se lakše dokazalo da su Jonjani stariji od Doraca i Ahajaca (vidi 43, 1) i da bi im se priznalo božansko poreklo od Apolona. Ali Kreusa u pećini je verovatno boginja koja na ikoni pokazuje mladenca ili novogodišnje mladence pastiru (vidi 43, 2); pastir je verovatno pogrešno shvaćen kao Apolon u pastirskom odelu. Helika, vrba, bila je drvo petog meseca, posvećeno Trojnoj Musi, koje su njene sveštenice upotrebljavale u svakovrsnim vradžbinama i vodenoj magiji (vidi 28, 5); Jonjani su se njoj, izgleda, dobrovoljno pokorili.


45 ALKIONA I KEIK

Alkiona je bila kćerka Ajola, čuvara vetrova, i Ajgijale. Udala se za sina zvezde Zornjače Keika iz Trahine; toliko su bili srećni da je ona sebe od milja nazvala Herom, a njega Zeusom. Naravno da je ovo uvredilo Olimpljane Zeusa i Heru, pa Zeus pusti munju na brod kojim je Keik plovio ka proročištu, te se on udavi. Duh mu se prikaza Alkioni, koja je protiv volje ostala u Trahini, i ona se, obrvana bolom, baci u more. Neki milosrdni bogovi ih pretvoriše u vodomare.
b) Svake zime ženka vodomara nosi mrtvog mužjaka uz veliku tugovanku do groblja, a zatim svija čvrsto gnezdo od bodlja morskih iglica, baca ga u more i u njega polaže jaja i tako izvodi mlade. Ona sve ovo uradi za sedam dana, koji prethode zimskoj kratkodnevici, a potonjih sedam dana Ajol zabranjuje svojim vetrovima da prelaze preko voda.
c) Ali ima ih koji kažu da je Keik bio pretvoren u morskog galeba.1
1. Apolodor: I, 7, 3; Sholijast uz Aristofanove Ptice 250; Sholljast i Eustatije uz Homerovu Ilijadu IX, 562; Plinije: Istorija prirode X, 47; Higin:
Fabule 65; Ovidije: Metamorfoze XI, 410—748; Lukijan: Halkion I; Plutarh:
Koje su žtvotinje najsposobnije? 35.
*
1. Legenda o vodomarovom gnezdu (koja nema podloge u prirodi, jer vodomar ne pravi nikakvo gnezdo na vodi, već leže jaja u rupama na obali) može se odnositi samo na rođenje novog svetog kralja u doba kratkodnevice, pošto je kraljica koja predstavlja njegovu majku otpratila telo staroga kralja na ostrvo na kome je groblje. Ali pošto se zimska kratkodnevica ne poklapa uvek sa istom mesečevom menom, "svake godine'' treba razumeti kao ''svake velike godine'', a velika godina zahvata stotinu mesečevih mena, jer tek tada se poklapaju mesečeva i sunčeva mena, pa se završava i vladavina svetog kralja.

2. Homer povezuje Halkion (vodomar) sa Alkionom (vidi 80, d), titulom Meleagarove žene Kleopatre (Ilijada IX, 562), i sa Ajolovom kćerkom čuvaricom vetrova (vidi 43, h). Halcyon prema tome ne može da znači hal-cyon, "morski pas", kao što se to obično pretpostavljalo, već mora da znači alcy-one, "kraljica koja sprečava zlo''. Ovo poreklo reči potvrđuje mit o Alkioni i Keiku, načinom na koji su ih kaznili Zeus i Hera. Deo legende koji se odnosi na vodomare se previše ističe, iako je ova ptica, koja ima veoma žalostan krik, bila posvećena Afroditi, boginji mora ili Leukoteji (vidi 170, y), kao i Kalkion na Kipru (vidi 160, g). Izgleda da su kasnije, u drugom milenijumu pre naše ere, moreplovci Ajoljani, koji su prihvatili poštovanje prehelenske Mesečeve Boginje i obožavali je kao svoju božansku pretkinju i zaštitnicu, postali takođe i poštovaoci ahajskog Zeusa, jer su bili primorani da prihvate olimpijsku religiju. Titula »Zeus«, koju su po Cecesu (Antehomerica 102 i Hilijade I, 474) dotada nosili mali beznačajni kraljevi (vidi 68, 1), sad je bila isključivo naziv za nebeskog oca. Ali na Kreti se staro mističko predanje da se Zeus rađa i umire u toku jedne godine provlačilo do hrišćanskih dana i grobovi Zeusa mogli su se videti u Knosu, na brdu Ida i na brdu Dikta, a oba mesta bila su središta različitih kultova. Kalimah se zgražao i u svojoj Himni Zeusu pisao: »Krećani su uvek lažovi.Čak su ti i grob sagradili, o gospode! Ali ti nisi mrtav, jer ti večno živiš.« Ovo su navodi iz Titusa I, 12 (vidi 7, 6).

3. Plinije, koji opisuje tobožnje vodomarovo gnezdo u detalje — izgleda da su ga zoofisti nazivali halcioneum, po Lineu — tvrdi дa je vodomara veoma teško videti i da je to samo o kratkodnevici, dugodnevici i pri zalasku Plejada. Znači da je vodomarka bila prvobitno oličenje Mesečeve Boginje, koja je naizmenično bila boginja života i smrti o zimskoj kratkodnevici i boginja smrti u životu u letnjoj dugodnevici, i koja je svake velike godine, početkom novembra, kad zalaze Plejade, slala svetome kralju smrtnu presudu.

4. Jedna druga Alkiona, kćerka Plejone ("ploveća kraljica") i Atlanta, bila je vodilja sedam Plejada (vidi 39, d). Pojava Plejada na nebu u mesecu maju označuje početak godine; a njihov zalazak označava kraj, jer je to vreme kad počne da duva veoma hladan severni vetar (kako primećuje Plinije u delu koje se odnosi na Halkiona). Događaji oko Keikove smrti pokazuju da su Ajoljani, koji su bili čuveni pomorci, obožavali boginju kao »Alkionu", jer ih je ona štitila od stena i lošeg vremena. Zeus je potopio Keikov brod uprkos njenim moćima, bacivši na njega grom. Ipak se smatralo da Halkion ima magičnu moć i da vlada nad morskim nepogodama, a njegovo telo, kad ga osuše, upotrebljavalo se kao talisman protiv Zeusove munje — pod pretpostavkom da na mesto gde je jednom udario neće udariti ponovo. Sredozemlje je obično mirno u vreme zimske kratkodnevice.


46 TEREJ

Terej, Arejev sin, vladao je Tračanima, koji su tada zauzeli fokijsku Daulidu — iako neki kažu da je on bio kralj Page u Megaridi1 — i pošto je u graničnim sporovima bio zastupnik Pandiona, atenskog kralja, oca blizanaca Buta i Erehteja — oženio se njihovom sestrom Proknom, koja mu je rodila sina Itija.
b) Na nesreću Terej se, očaran glasom Pandionove mlađe sestre Filomele, zaljubi u nju; i godinu dana kasnije, sakrivši Proknu u seosku kolibu u blizini svoga dvorca u Daulidi, on Pandionu javi da je umrla. Pandion, saučestvujući u bolu sa Terejem, velikodušno mu ponudi Filomelu umesto Prokne i opremi atensku stražu da je otprati u Daulidu na venčanje. Ovu gardu Terej usput pobije i kad je Filomela stigla u dvorac, on je brzo primora da legne s njim. Prokna dočuje to, ali kako je Terej iz predostrožnosti naredio da joj odseku jezik i odredio 'da živi u odeljenjima za poslugu, gde se nije mogla sresti sa Filomelom, ona utka tajnu poruku u Filomelinu venčanicu. Poruka je glasila jednostavno: »Prokna je među robinjama.«
c) U međuvremenu je jedno proročište opomenulo Tereja da će Itij umreti od ruke krvnog srodnika i on, podozrevajući da bi to mogao učiniti njegov brat Drijant u želji da se dočepa prestola, iznenadi Drijanta i ubi ga sekirom. Tog dana je i Filomela pročitala poruku utkanu u venčanicu. Ona požuri u odeljenje za poslugu, nađe jednu odaju zaključanu, provali vrata i oslobodi Proknu, koja je nerazumljivo mrmljala i trčala ukrug po sobi.
»O, da se osvetimo Tereju, koji je slagao da si ti umrla, a mene silovao!« uzdisala je i jadikovala Filomela, užasnuta. Prokna, pošto joj je jezik bio odsečen, ne mogade da joj odgovori, ali izlete napolje i dohvati svog sina Itija i ubi ga, iskasapi i skuva u bakarnom loncu, da ga pojede Terej kad se vrati.
d) Kad Terej shvati čije je meso okusio, dohvati sekiru kojom je ubio Drijanta i poče da goni sestre što su bežale iz dvora. On ih ubrzo sustiže i upravo htede da izvrši dvostruko ubistvo kad ih bogovi sve troje pretvoriše u ptice: Prokna je postala lasta; Filomela slavuj; Tereja pretvoriše u pupavca. Fokiđani kažu da nijedna lasta ne sme da svije gnezdo u Daulidi i njenoj okolini, a da nijedan slavuj tamo ne peva iz straha od Tereja. Lasta, pošto nema jezik, krešti i leti u krugovima; a pupavac leprša krilima i goni je klikćući »Pou? Pou?« (Gde si? Gde si?). Slavuj odlazi u Atenu, gde bez prestanka žali za Itijem, čiju je smrt nenamerno izvazala Filomela, i cvrkuće: »Itu! Itu!« (»ćiju, ćiju«).2
e) Po nekima su Tereja bogovi pretvorili u jastreba.3

1. Apolodor: III, 14, 8; Tukidid: II, 29; Strabon: IX, 3, 13; Pausanija: I, 41, 8;
2. Apolodor: III, 14, 8; Non: Spev o Dionisu IV, 320; Pausanija: I, 5, 4; I, 41. a 1 X, 4, 6; Higin: Fabula 45; Fragmenti Sofoklovog Tereja; Eustatije uz Homerovu Odiseju XIX, 418; Ovidije: Metamorfoze VI, 426—674; Prvi vatikanski mitograf: 217;
3. Higin: Fabula 15.
*
1. Ova neobična romantična priča kao da je izmišljena da bi se objasnio veći broj tračko-pelaških zidnih slika koje su otkrili osvajači iz Fokide u hramu u Daulidi (»čupava«), slika što su ilustrovale različite načine proricanja a kojima su se služili u tome mestu.

2. Sečenje jezika Prokni je pogrešno predstavljena scena koja pnkazuje proročicu u nadahnuću posle žvakanja lovorovog lišća; njeno lice nije izobličeno bolom, već transom, a ono što izgleda kao odsečen jezik u stvari je lovorov list koji drži sveštenik dok tumači nerazumljivo brbljanje proročice. Utkivanje poruke u venčanicu je pogrešno predstavljen jedan drugi prizor: sveštenica je bacila pregršt proročanskih štapića na belu tkaninu na keltski način, kako je objasnio Takit (Germania, X), ili na skitski način, koji opisuje Herodot (IV, 67); ovi tako bačeni štapići daju oblik slova, i sveštenlca ih čita i tumači. To što Terej navodno jede Itija u stvari znači da je sveštenica vrbinog kulta čitala znamenja iz iznutrice deteta žrtvovanog umesto kralja. Terej u proročištu prikazan je kako spava u hramu u ovčijoj koži i sneva snove otkrovenja (vidi 51, g); Grci ne bi pogrešno protumačili ove prizore. Drijantovo ubistvo je prikazano na druidski način, sveštenici pod hrastovim drvetom tumače znamenje po načinu na koji je čovek pao sa drveta kad je ubijen. Preobraženje Prokne u lastu verovatno je došlo na osnovu prizora što pokazuje sveštenicu u odeći od perja, koja proriče po letu laste; preobraženje Filomele u slavuja i Tereja u pupavca verovatno je rezultat pogrešnih zaključaka. Terejevo ime, koje znači »posmatrati«, navodi da je na slici sa pupavcem bio muški augur.

3. Dve sledeće scene mogle su se pretpostaviti: zmijorepi proročki heroj kome nude krvne žrtve i mlađi čovek što pita za savet proročište kulta pčela. Ovo su Erehtej i But (vidi 47, 1), najčuveniji odgajivači pčela u stara vremena, braća Prokne i Filomele. Njihova majka Zeuksipa (»ona koja upreže konje«) nesumnjivo je Demetra kobilje glave.

4. Svi mitografi, osim Higina, pretvaraju Proknu u slavuja a Filomelu u lastu. Ovo mora biti neuspeo pokušaj da se popravi greška nekih ranijih pesnika koji kažu da je Terej odsekao jezik Filomeli, a ne Prokni. Pupavac je kraljevska ptica, jer ima ćubu od perja i veoma je pogodan za priču o Tereju, jer mu je gnezdo poznato po neugodnom zadahu. Po Kuranu, pupavac je Solomonu odao proročke tajne.

5. Daulida, koja se posle zvala Fokida, izgleda da je bila, središte kulta ptica. Fokij, čije je ime dobila nova država, bio je sin Arnitiona (»mesečeva ptica« — vidi 81, b), a kasniji kralj nazvan je Ksut (»vrabac« — vidi 43, 1). Higin tvrdi da je Terej postao jastreb, kraljevska ptica u Egiptu, Trakiji i severozapadnoj Evropi.


47 EREHTEJ I EUMOLP

Kralj Pandion umre prerano od bola kad je saznao šta se dogodilo sa Proknom, Filomelom i Itijem. Njegovi sinovi blizanci ga naslediše: Erehtej je postao atenski kralj, a But je služio kao Atenin i Posejdonov sveštenik.1
b) Erehtej je imao sa svojom ženom Praksitejom četiri sina a među njima naslednika Kekropa, i sedam kćeri, po imenu: Protogonija, Pandora, Proknida, žena Kefalova, Kreusa, Orejtija, Htonija, koja se udala za svoga strica Buta, i najmlađa Ationa.2
c) Posejdon se tajno zaljubi u Hionu, Orejtijinu kćer, začetu sa Borejem. Hiona rodi Posejdonu sina Eumolpa, ali ga baci u more da se Borej ne bi naljutio. Posejdon je bdeo nad Eumolpom i izbacio ga na obale Etiopije, gde su ga odnegovali u domu Bentesikime, koja mu je bila sestra po ocu, a majka joj je bila morska boginja Amfitrita. Kad je Eumolp odrastao, Bentesikima ga oženi jednom od svojih kćeri, ali on se zaljubi u drugu; zbog toga ga Bentesikima protera u Trakiju, gde je počeo da kuje zaveru protiv svog zaštitnika, kralja Tegirija, pa je morao da se skloni u Eleusinu. Ovde se popravio i postao sveštenik misterija Demetre i Persefone; u njih je postepeno uveo Herakla, učeći ga u isto vreme da peva i svira na liri. Eumolp je veoma vešto svirao na liri i bio je pobednik na takmičenju u svirci na fruli na Pelijevim pogrebnim igrama. Njegove eleusinske saradnice-sveštenice bile su kćerke Keleja, i njegova dobro poznata pobožnost najzad mu je donela oproštaj Tegirija, koji mu, ležeći na samrtnoj postelji, ostavi u nasleđe svoj presto u Trakiji.3
d) Kad je izbio rat između Atene i Eleusine, Eumolp dovede velike tračanske snage u pomoć Eleusincima, zahtevajući, u ime svog oca Posejdona, presto u Atici. Atenjani se veoma uznemiriše, i, kad se Erehtej obrati proročištu, bi mu rečeno da Ateni žrtvuje svoju najmlađu kćer Otioniju ako želi da pobedi u ovom sukobu. Etioniju su doveli pred oltar po njenoj volji, a njene dve sestre, Protogonija i Pandora, takođe su se ubile, jer su se jednom zaklele da će tako postupiti ako jedna od njih bude morala da umre nasilno.4
e) U odsudnoj bici, Jon je Atenjane poveo u pobedu; a Erehtej je oborio Eumolpa dok je bežao. Posejdon zatraži osvetu od svog brata Zeusa i Zeus smesta zgromi Erehteja ali neki kažu da je Posejdon probo Erehteja trozupcem u Makraji i da se zemlja otvorila i primila ga k sebi.
f) Po ugovoru o miru koji je tada zaključen, Eleusinci postadoše građani Atene u svemu, osim što su zadržali obrede svojih misterija. Eumolpa je na svešteničkoj dužnosti nasledio mlađi sin Kerik, čiji su potomci nasleđivali velike povlastice u Eleusini.5
g) Jon je vladao posle Erehteja, a u spomen na dobrovoljno žrtvovanje, Erehtejevim kćerima su prinosili žrtve livenice.8

1. Ovidije: Metamorfoze VI, 875; Apolodor: III, 15, 1;
2. Ovidije: loc. cit.; Suda sub Parthenoi; Apolodor: loc. cit.; Higin: Fabula 46;
3. Plutarh: O progonstvu 17; Apolodor: II, 5, 12; Teokrit: Idila XXIV,110; Higin: Fabula 273; Pausanija: I, 38, 3;
4. Apolodor: III, 15, 4; Higin: Fabula 48; Suda: loc. cit.;
5. Pausanija: VII, 1, 2 i I, 38, 3; Euripid: Jon 277;
6. Sholijast uz Sofoklovog Ojdipa u Koloni 100.
*
l. Mit o Erehteju i Eumolpu potiče iz vremena kad su Atenjani potčinili Eleusinu i dočepali se eleusinskih misterija koje su tračansko-libijskog porekla. Jedan atenski kult orgastičke pčelinje nimfe takođe se upliće u priču, jer je But u grčkom mitu vezan za kult pčela na brdu Eriks (vidi 154, d); a njegov brat blizanac Erehtej je suprug argivske boginje, Kraljice pčela. I ime kralja Tegirija iz Trakije, čije je kraljevstvo nasledio Erehtejev unuk, u vezi je sa pčelama — ono znači: »poklopac košnice»; grad Atena je bio čuven po medu.

2. Erehtejeve tri hrabre kćeri, kao i tri kćeri njegovog pretka Kekropa, u stvari predstavljaju pelašku Trojnu Boginju, kojoj su prinosili livenice u ozbiljnim svečanostima: Otionija (»lepršanje ušima«), za koju se kaže da je bila izabrana da se žrtvuje za Atenu, izgleda da je bila Boginja Sova — Atena lično; Protogonija je bila Eurinoma Stvoriteljka (vidi 1, 1); Pandora je bila Boginja Zemlje Rea (vidi 39, 8). U prelazu iz matrijarhata u patrijarhat verovatno je da su neke sveštenice bile žrtvovane Posejdonu (vidi 121, 3).

3. Posejdonov trozubac i Zeusova munja su u početku jedno isto oružje, sveti labrys ili dvoguba sekira, ali su se počeli razlikovati kad je Posejdon postao bog mora, a Zeus zahtevao isključivu vlast nad gromom (vidi 7, 7).

4. But koji je uvršćen u Argonaute (vidi 148, 1) nije, u stvari, pripadao Erehtejevoj porodici; on je poreklom od atenskih Buteida, koji su se učvrstili u atenskom društvu oko šestog stoleća i bili nasledni sveštenici Atene Polijade i Posejdona — Erehteja, koji je bio jedna vrsta jedinstva helenskog Posejdona i starog pelaškog junaka (Pausanija: I, 26, 6); izgleda da su baš ti sveštenici i izmenili mit u pojedinosti o Butovom poreklu, slično kao što su izneli i mit o Teseju (vidi 95, 3). Oni su spojili neke osobine Buta iz Atike sa svojim pretkom, tračkim sinom Boreja, koji je naselio ostrvo Naks i u napadu na Tesaliju silovao Koronidu (vidi 50. 5), lapitsku princezu (Diodor sa Sicilije: V, 50).


48 BOREJ

Orejtija, kćerka Erehteja, atenskog kralja, i njegove žene Praksiteje, okretala se jednom igrajući pored reke Ilija, kad ju je Borej, sin Astraja i Eoje i brat Južnog i Zapadnog Vetra, poduhvatio i preneo na steriu u blizini reke Ergine, gde ju je silovao, uvijen u tamni ogrtač oblaka.1
b) Borej je već duže vremena voleo Orejtiju i stalno je prosio njenu ruku, ali je Erehtej odugovlačio raznim obećanjima dok Borej, najzad, pravdajući se da je izgubio i suviše mnogo vremena na prazne reči,- nije pribegao nasilju. Drugi kažu da je Orejtija nosila korpu u godišnjoj tesmoforijskoj povorci, koja se protezala i zavijala oko padina Akropolja do hrama Atene Polijade, kad ju je Borej obvio svojim žuto--mrkim krilima i odneo sa sobom, tako da to niko nije opazio.
c) On ju je odveo u tračanski grad Kikon, gde mu je postala žena i rodila mu sinove blizance Kalaida i Zeta, kojima su porasla krila kad su odrasli u mladiće; rodila je i dve kćeri, naime Hionu, koja je Posejdonu rodila Eumolpa, i Kleopatru, koja se udala za kralja Fineja, žrtvu Harpija.2
d) Borej je imao zmijolike repove umesto stopala, i nastanio se u pećini brda Hajm, gde je u sedam dubokih udubljenja Arej imao štale za svoje konje; drugi, opet, vele da je njegova kuća bila pored reke Strimon.3
e) Jednom, uzevši na sebe oblik vranog čovekolikog pastuva, Borej je opasao tri stotine kobila koje su pripadale Erihtoniju, Dardanovom sinu, i obično pasle na livadama pored reke Skamandar. Iz ove njegove avanture oždrebilo se dvanaest ždrebica; one su mogle da trče preko zrelog žitnog klasja a da ga ne poviju, pa čak i preko vrhova talasa.4
f) Atenjani su smatrali Boreja svojim zetom, i prizvali su ga jednom prilikom u pomoć; on se odazvao i razorio flotu kralja Kserksa, te mu Atenjani podigoše divan hram na obalama reke Ilus.5

1. Apolodor: III, 15, 1—2; Apolonije sa Roda: I, 212;
2. Ovidije: Metamorfoze VI, 677; Sholijast uz Homerovu Odiseju XIV, 533;Apolodor: III, 15, 3;
3. Pausanija: V, 19, I; Kalimah: Himna Artemidi 114 i Himna ostrvu Delu 26 1 63—5;
4. Homer: Ilijada XX, 219;
5. Herodot: VII, 189.
*
1. Borej zmijorepi, Severni Vetar, bio je još jedan naziv za demijurga Ofiona, koji se igrao sa Eurinomom, ili Orejtijom, boginjom stvaranja (vidi 1, a), i koji ju je oplodio. Ali ono što je Ofion bio za Eurinomu, ili Borej za Orejtiju — to je i Erehtej bio prvobitnoj Ateni; i Atena Polida (»gradska«), u čiju je čast Orejtija igrala, mogla je biti Atena Polijas, Atena Ždrebica, boginja lokalnog kulta konja, koju je obljubio Borej-Erehtej i tako postao atenski zet. Izgleda da je kult Boreja poreklom iz Libije. Ne treba zaboraviti da ni Hermes nije navukao nezadovoljstvo Atene kad je, zaljubivši se, napastvovao Orejtijinu prethodnicu Hersu, dok je nosila svetu korpu u istoj povorci ka Akropolju. Tesmoforija je, izgleda, nekada bio orgastički festival gde su se sveštenice javno prostituisale radi plodnosti polja (vidi 24, 1). U korpama su bili falički simboli (vidi 25, 4).

2. Primitivno shvatanje da su deca reinkarnacija umrlih predaka, čiji su duhovi ušli u ženinu utrobu iznenadnim naletom, vetra, datira još iz vremena orgastičkog kulta kobilje boginje; Homer je uživao toliki ugled kod obrazovanih Rimljana da su oni, zajedno sa Plinijem, verovali da španske kobile mogu da budu oplođene ako zadnjice okrenu vetru (Plinije: Istorija prirode: IV, 35 i VIII, 67). Varon i Kolumela pominju isti fenomen, a Laktantije u poznom trećem veku nove ere ukazuje na analogiju sa začećem Bogorodice svetim duhom.

3. Borej duva zimi sa planinskih venaca Hajma i Strimona, a kad dođe proleće sa svojim cvećem, izgleda kao da je on oplodio celu Atiku; ali pošto severac ne može da duva u obrnutom smeru, mit o otmici Orejtije, izgleda, beleži širenje kulta Severnog Vetra iz Atene prema Trakiji. Iz Trakije, ili direktno iz Atene, on je dospeo u Troadu, gde je sopstvenik tri hiljade kobila bio Erihtonije, sinonim za Erehteja (vidi 158, g). Dvanaest ždrebica mogle su da budu upregnute u tri do četiri kočije, po jedna kočija za svaku godišnju trijadu: proleće, leto, jesen. Planina Hajm bila je prebivalište čudovišta Tifon (vidi 36, e).

4. Sokrat, koji nije imao razumevanja za mitove, promašio je tumačeći otmicu Orejtije; on kaže da je istoimena princeza, igrajući se na stenama u blizini Ilija, ili Arejevog brega, slučajno pala sa ivice i tako poginula (Platon: Faidar VI, 229, b). Kult Boreja je nedavno bio obnovljen u Ateni u spomen na uništenje persijske flote (Herodot: VII, 189). On je takođe pomogao građanima Megalopolja u borbi protiv Spartanaca i tako zaslužio da mu se svake godine prinosi žrtva (Pausanija: VIII, 36, 3).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

49 ALOPA

Kralj Arkadije Kerkion, sin Hefajsta, imao je divnu kćerku Alopu, koju je silovao Posejdon; bez očevog znanja ona je rodila sina, dala ga dadiljama i naredila im da ga odnesu u planinu. Jedan pastir je naišao na dete koje je dojila kobila i poneo ga sa sobom do ovčijih torova, gde mu detinja bogata odeća privuče pažnju. Ostali pastiri se složiše da dobrovoljno zajednički odgajaju dete, ali su zahtevali da mu se skine i sačuva odeća kao dokaz da je plemenitog porekla. Oko toga dva pastira zapodenuše svađu i došlo bi do ubistva da ih ostali pastiri ne odvedoše kralju Kerkionu, koji zatraži da vidi odeću. Kad je donesoše, on prepozna da je načinjena od haljine njegove kćeri. Dadilja se prepadne i prizna svoj deo krivice; na to Kerkion. naredi da Alopu zazidaju a da dete ponovo vrate u planinu. Dete još jedanput podoji kobila, a ovog puta nađe ga neki drugi pastir, koji, znajući sada dobro da je dete kraljevskog porekla, uze mališana, odnese ga u svoju kolibu i nazva Hipotoj.1
b) Kad je Tesej ubio Kerkiona, on je na presto Arkadije postavio Hipotoja; Alopa je u meduvremenu umrla zazidana, a sahranjena je pored puta što vodi od Eleusine za Megaru, nedaleko od Kerkionovog borilišta. Posejdon je njeno telo pretvorio u izvor koji se zove Alopa.2

1. Higin: Fabule 38 1 187;
2. Pausanija: I, 39, 3; Aristofan: Ptice 533; Higin: Fabula. 187.
*
1. Ovaj mit sadrži dobro poznati zaplet (vidi 43, c; 68, d; 105, a; itd.), osim što je Hipotoj dva puta ostavljan i što je prvi put među pastirima nastao rascep. Ovaj neuobičajeni detalj proistekao je verovatno iz pogrešnog tumačenja nekih prizora sa ikone koji prikazuju kako su pastiri našli kraljevske blizance, a ti su se blizanci kasnije, kad su odrasli, pobili, kao Pelija i Nelej (vidi 68, f), Proit i Akrisije (vidi 73, a), ili Eteokle i Polinejk (vidi 106, b).

2. Alopa je Mesečeva Boginja u vidu lisice, koja je dala ime gradu Alopi u Tesaliji (Ferekid, navodi ga Stefan Vizantijski sub Alope); lisica je takođe bila i amblem Mesenije (vidi 89, 8 i 146, 6). Mitograf se verovatno prevario kad su u pitanju delovi Alopine haljine; to su pelene u koje je bio utkan porodični znak (vidi 10, 1 1 60, 2).


50 ASKLEPIJE

Koronida, kćerka Flegije, kralja Lapita, Iksionovog brata, živela je na obalama jezera Beobeis u Tesaliji, u kome je imala običaj da pere noge.1
b) Apolon joj je postao ljubavnik i ostavio je vranu snežno belog perja da je čuva kad bi morao da ode poslom u Delfe. Ali Koronida je osećala potajnu strast prema Ishiju, Elatonovom sinu, i puštala ga u svoju postelju, iako je već bila zatrudnela sa Apolonom. Međutim vrana se uzbuđena uputi u Delfe da javi za bruku i dobije nagradu za svoju budnost. Apolon je već naslutio Koronidinu nevernost, pa prokle vranu što nije iskopala oči Ishiju kad se približio Koronidi. Vrana od tog prokletstva postade crna i otad su svi njeni potomci crni.2
c)Kad se Apolon požalio sestri Artemidi zbog uvrede koja mu je naneta, ona ga je osvetila na taj način što je odapela nekoliko strela na Koronidu. Nešto kasnije, gledajući u njen leš, Apolon se iznenada pokaja, ali više ne mogade da joj povrati život. Njen duh je već bio sišao u Tartar, telo joj je već ležalo na pogrebnoj lomači, a poslednja miropomazanja su se obavljala, vatra je bila upaljena — kad je Apolon najzad došao k sebi; on tada pokrenu Hermesa te ovaj, pri svetlosti plamena, izvuče još živo dete iz Koronidine utrobe.3 To je bio dečak koga Apolon nazva Asklepije i odnese ga u pećinu Kentauru, Hejronu — kod koga je dečak izučio medicinu i veštinu lova. Što se tiče Ishija, koga još zovu i Hil, neki kažu da ga je Zeus pogodio gromom, drugi — da mu je sam Apolon došao glave.4
d) Neki pričaju sasvim drukčije. Oni kažu da je Koronidin otac bio Flegije, koji je osnovao istoimeni grad, gde je sakupio najbolje ratnike iz cele Grčke i živeo od pljačke. On je otišao u Epidaur da špijunira zemlju i snagu naroda; njegova kćerka Koronida, koja je bila u drugom stanju sa Apolonom bez očevog znanja, pođe zajedno s ocem. U Apolonovom svetilištu u Epidauru, uz pomoć Artemide i Suđaja, Koronida se porodi i dobi dečaka koga je odmah poslala na planinu Tition, tada čuvenu po lekovitom bilju. Tamo je Arestan, čuvar koza, zapazio da mu nema kučke i jedne od koza, i pošao da ih potraži. Našao ih je kako naizmenično doje neko dete. Taman je hteo da podigne dete, kad se javi jaka svetlost i uplaši ga. Ne želeći da se meša u božanske tajne, on se pobožno okrenu i tako ostavi Asklepija da ga štiti njegov moćni otac Apolon.5
e) Građani Epidaura kažu da je Asklepije naučio veštinu lečenja i od Apolona i od Hejrona. On je postao tako vešt u vidarstvu i znao je da upotrebljava lekove, pa su ga poštovali kao osnivača medicine. On nije lečio samo bolesne, već mu je Atena dala i dve bočice Medusine krvi; onom krvlju koja je istočena iz vena leve strane, on je mogao da diže mrtve, a onom iz desne mogao je smesta da uništi svaki život. Drugi kažu da su Atena i Asklepije međusobno podelili krv; on je upotrebljavao onu kojom se spasava život, a ona krv koja izaziva smrt i podstiče na ratove. Atena je najpre dala dve kapi ove krvi Erihtoniju, jednu da ubije, drugu da izleči, i pričvrstila je boce uz njegovo zmijasto telo zlatnim uzicama.6
f) Među onima koje je Asklepije podigao iz mrtvih bili su Likurg, Kapanej i Tindarej. Nije poznato kojom se to prilikom Had žalio Zeusu da mu kradu podanike, da li je to bilo posle uskrsnuća Tindareja ili Glauka, Hipolita ili Oriona; sigurno je, ipak, da je Asklepije optužen da ga podmićuju zlatom, pa je Zeus ubio gromom i njega i njegovog pacijenta.7
g) Međutim Zeus je kasnije povratio Asklepija u život; i tako ispunio jedno indiskretno proročanstvo Hejronove kćerke Euipe, koja je prorekla da će Asklepije postati bog i umreti, zatim povratiti svoju božanstvenost, i tako dva puta proživeti svoju sudbinu. Asklepijev lik — kako drži zmiju isceliteljku — Zeus je postavio među zvezde.8
h) Građani Mesene tvrde da je Asklepije rođen u Meseniji; Arkađani da je rođen u Telpusi; oni iz Tesalije — da je poreklom iz Trike u Tesaliji. Spartanci ga zovu »Agnitas«, jer su mu izvajali lik u vrbovom stablu, a ljudi iz Sikiona poštuju ga u obliku zmije koja se popela na kola sa upregnutom mazgom. U Sikianu njegova leva ruka drži šišarku pistacije (morski lešnik); ali u Epidauru ona je položena na zmijinu glavu, a u oba slučaja desnom rukom drži skiptar."
i) Asklepije je otac dvojice lekara, Podalejrija i Mahaona, koji su lečili Grke za vreme opsade Troje; on je otac i blistave Higieje; Latini ga zovu Ajskulapije, a Krećani kažu da je on, a ne Polijejd, povratio u život Glauka, Minojevog sina, upotrebljavajući izvesne trave koje mu je zmija pokazala dok je bio u grobu.10

1. Strabon: IX, S, 21 i XIV, I, 40;
2. Pausanija: II, 26, 5; Pindar: Pitijske ode III. 25; Apolodor: III, 10, 3;
3. Pindar: Pitijske ode III, 8; Pausanija: loc. cit.; Higin: Fabula 202; Ovidije: Metamorfoze II, 612;
4. Apolodor: III, 3; Higin: loc. cit i Pesnička astronomija II, 40;
5. Pausanija: IX, 36, 1; 1 II, 26, 4; Inscriptiones Graecae IV, I, 28;
6. Diodor sa Sicilije: V, 74, 6; Apolodor: III, 10, 3; Tatijan: Poslanica Grcima; Euripid: Jon 999.
7. Apolodor: III, 10, 3—4; Lukijan: O igrama 45; Higin: Fabula 49; Eratosten, navodi ga Higin: Pesnička astronomija II, 14; Pindar: Pitijske ode III, 55 sa sholljastom.
8. Germanik Cezar: Uz Aratovu Fajnomenu 77; Ovidije: Metamorfoze 642; Higin: loc. cit.;
9. Pausanija: II, 26, 6; VIII, 25, 6; III, 14, 7 1 II, 10, 3; Strabon: XIV, T, 39;
10. Homer: Ilijada I, 732; Higin: Pesnička astronomija n, 14.
*
1. Ovaj mit se odnosi na eklezijastičku politiku u severnoj Grčkoj, Atici i na Peloponezu; potiskivanje prehelenskog medicinskog kulta u Apolonovo ime, kojim upravljaju sveštenice Boginje Mesec u proročkim svetilištima lokalnih heroja, reinkarniranih u zmije, vrane ili gavrane. Među njima su bili Foronej, koji se može prepoznati i u keltskom bogu—gavranu Branu ili Vronu (vidi 57, 1); Erihtoniju zmijorepom (vidi 25, 21; i Krovu (vidi 7, 1), koji je samo oblik od Coronus (»vrana« ili »gavran«), što je ime dvojice lapitskih kraljeva (vidi 78, a). »Asklepije« (»beskrajno dobar«) bila je titula koja se davala svim herojima lekarima u nadi da se pridobije njihova blagonaklonost.

2. Boginja Atena, zaštitnica ovoga kulta, u početku nije smatrana devicom, pošto joj je umrli junak bio i sin i ljubavnik. Ona je dobila titulu »Coronis« zbog proročke vrane ili gavrana, i »Higieja« zbog svoje isceliteljske moći. Njen univerzalni lek bila je imela, ixias, reč koja je u bliskoj vezi sa imenima Ishija (»snaga«) i Iksion (»snažan po rodenju«) (vidi 63, 1). Istočnoevropska imela, ili »loranthus«, parazit je na hrastu, a ne kao na zapadu parazit topole ili jabuke; i »Aesculapius«, latinski oblik od Asclepios — reč koja kao da znači "ono što visi sa pitomog hrasta«, tj. imela — verovatno je raniji naziv za oboje. Imela se smatrala genitalnim organom hrasta, a kad su Druidi ritualno odsecali imelu zlatnim srpom, oni su tada činili simboličnu demaskulinizaciju (vidi 7, 1). Viskozni sok u bobicama imele smatrao se hrastovom spermom, tečnošću koja poseduje veliko regenerativno dejstvo. Ser Džems Frezer u svom delu Zlatna grana naglasio je da je Ajnej sišao u podzemni svet sa imelom u ruci i na taj način zadržao snagu kako bi mogao da se vrati na gornji svet kad bude hteo. »Izvesna trava« koja je Glauka povratila iz mrtvih verovatno je takođe bila imela. Ishije, Ajskulapije, Iksion i Polijejd su, u stvari, jedna ista mitska osoba: personifikacija isceliteljske snage koja se nalazi u odrubljenim genitalijama žrtvovanog heroja hrastovog kulta. »Chylus«, Ishijevo drugo ime, znači »sok iz biljke ili bobice«.

3. Činjenica da Atena udeljuje Gorgoninu krv Asklepiju i Erihtoniju navodi na misao da su isceljivački rituali bili tajna koju su čuvale sveštenice, a prodiranje neposvećenih u ove tajne donosilo je smrt, jer je Gorgonina maska formalno značila opomenu ljubopitljivcima (vidi 73, 5). Ali krv žrtvovanog hrastovog kralja, ili njegovog zamenika dečaka izgleda da se takođe delila zajedno sa sokom imele.

4. Apolonovi mitografi su Artemidi pripisali odgovornost za ubistvo Ishija; i zaista, ona je u početku bila ista boginja kao i Atena, i u njeno ime su ginuli heroji kraljevi hrastovog kulta. Isti ovi mitografi smatraju da je Zeus munjom uništio i Ishija i Asklepija; i zaista, kraljevi hrastovog kulta padali su pod udarcima dvogube sekire koja je kasnije formulisana kao udar groma; njihova tela spaljivana su na lomači.

5. Apolon je prokleo vranu, spalio Koronidu zbog njene nedozvoljene ljubavi sa Ishijem, i potvrdio da je Asklepije njegov sin, a zatim su Hejron i Apolon učili Asklepija vidarstvu. Drugim rečima: Apolonovim helenskim sveštenicima su magnezijanski saveznici, Kentauri, koji su bili nasledni neprijatelji Lapita, pomagali da preotmu vranino proročište u Tesaliji, da razore hram i oteraju sveštenice Mesečeve Boginje. Apolon je zadržao ukradenu vranu, ili gavrana, kao amblem božanstva, ali su Apolonovi sveštenici pronašli da je tumačenje snova jednostavnije i ubedljivije sredstvo da se postavi dijagnoza nego nerazumljivo graktanje ptica. U isto vreme prestalo je i upotrebljavanje svete imele u Arkadiji, Meseniji, Tesaliji i u Ateni, Ishije je postao sin borovog drveta Elat, a ne hrastovog, i odatle potiče i šišarka morskog lešnika u rukama Asklepija na liku u Sikionu. Postojala je i jedna princeza iz Lapita po imenu Koronida, koju je silovao But, predak atenskih Buteida (vidi 47, 4).

6. Asklepijev oblik zmije, kao i Erihtonijev — i Erihtonija je Atena takođe obdarila sposobnošću da diže iz mrtvih pomoću Gorgonine krvi — pokazuje da je i Asklepije bio heroj proročišta; u hramu u Epidauru (Pausanija: II, 28, 1) čuvano je nekoliko pitomih zmija koje su bile simbol obnavljanja, pošto zmija presvlači svoju košuljicu jedanput godišnje (vidi 160, 11). Kučka koja je podojila Asklepija, kad ga je kozar pozdravio kao novorođenog kralja, morala je biti Hekata ili Hekaba (vidl 31, 3; 38, 7; 134, 1; 168, n i 1); Hejron je uvek slikan sa tom kučkom, pa je verovatno zbog toga smatran Asklepijevim učiteljem u lovu. Njegova druga pomajka — Koza, bila je svakako koza Atena, u čiji je štit pobegao Erihtonije (vidi 25, 2); i zaista, ako je Asklepije u početku imao brata blizanca, onda je to morao biti Erihtonije, tako da bi to bilo analogno sa drugim parom blizanaca, Pelijem, koga je dojila kobila, i Nelejem, koga je dojila kučka (vidi 68, d).

7. Pošto je ponovo rođena kao odana kći-devica Zeusa Olimpljanina, Atena je morala da sledi primer Apolona i prokune vranu, svoju negdašnju prisnu prijateljicu (vidi 25, e).

8. Vrba je bila drvo veoma jake magijske moći meseca (vidi 28, 5; 44, 1 i 116, 4); gorak lek koji se spravlja od njene kore još uvek je sredstvo protiv reumatizma — a Spartanci u svojim vlažnim dolinama mnogo su patili od ove bolesti. Grančice jedne naročite vrste vrbe, koju je Spartanac Asklepije dobro poznavao,
naime agnus castus, posipane su po posteljama starijih žena u dane tesmoforije, praznika plodnosti (vidi 48, 1), jer se verovalo da one odvraćaju zmije (Arijan: Istorija životinja IX, 26), ali da namamljuju zmijolike duhove; prema tome verovatno je da su Asklepijevi sveštenici bili specijalisti za lečenje neplodnosti.


51 PROROČlSTA

Proročišta u Grčkoj i Velikoj Grčkoj ima mnogo, a najstarije je Zeusovo proročište u Dodoni. U davno vreme, dva crna goluba krenula su iz egipatske Tebe, jedan za libijski Amon, drugi za Dodonu, i oba su sletela na po jedan hrast i proglasila hrastove za Zeusova proročišta. U Dodoni su Zeusove sveštenice osluškivale gugutanje golubova ili šum hrastovog lišća, ili škripu metalnih posuda koje su visile o granama. Zeus je imao još jedno čuveno proročište u Olimpiji, gde su njegovi sveštenici odgovarali na pitanja pošto bi ispitali iznutricu žrtvovane svete životinje.1
b) Delfsko proročiste je najpre pripadalo Majci Zemlji, koja je uzela Dafnidu sebi za sveštenicu; Dafnida je sedela na tronošcu i udisala opojne mirise proročke droge, kao i pitijske sveštenice. Neki kažu da je Majka Zemlja ustupila svoje pravo Titanki Fojbi, ili Temidi; a ona ga je prepustila Apolonu, koji je sebi načinio svetilište od lovorovih žbunova donetih iz Tempe. Drugi opet kažu da je Apolon oteo proročište od Majke Zemlje pošto je ubio Pitona, i da su njegovi hiperborejski sveštenici Pagas i Agijej tu ustanovili njegov kult.
c) Kaže se da je u Delfima prvo svetilište bilo načinjeno od pčelinjeg voska i perja; drugo od stabljika paprati, a treće od lovorovog žbunja; Hefajst je sagradio četvrto svetilište od bronze, sa zlatnom pticom pevačicom na krovu, ali jednog dana proročište je progutala zemlja; peto, sagrađeno od tucanog obrađenog kamena, izgorelo je one godine kad se održala pedeset osma Olimpijada (489. pre nove ere), i zamenjeno je današnjim.2
d) Apolon poseduje druga mnogobrojna proročka svetilišta, kao što su ona u Likaju i na Akropolju u Argu. U oba svetilišta glavnu reč vode sveštenice. Ali u bojotijskom Ismeniju njegova proročanstva kazuju sveštenici, posle ispitivanja utrobe; u Klaru, u blizini Kolofona, vidoviti sveštenici piju vodu iz tajnog bunara i proriču u stihovima, dok u Telmesu i na drugim mestima tumače snove.3
e) Demetrine sveštenice proriču bolesnima u Patraji pomoću ogledala koje se spušta u bunar konopcem. U Faraju, za bakarni novčić, bolesni koji pitaju za savet Hermesa, dobijaju proročki odgovor prvom slučajnom rečju koju čuju kad odlaze sa pijačnog trga.4
f) Hera ima dostojno proročište u blizini Page, a Majku Zemlju još pitaju za savet u Ajgeiri u Ahaji, što znači »mesto crnih topola«, i tu su njene sveštenice pile bivolju krv, veoma otrovnu za ostale smrtne.5
g) Pored ovih, ima mnogo drugih proročišta raznih junaka;
u Heraklovom proročištu u ahajskoj Buri, odgovor se dobija bacanjem kocke;6 brojna su i Asklepijeva proročista, gde se bolesnici skupljaju radi saveta i ozdravljenja; za lekove se doznaje u snovima posle posta.7 Proročišta tebanskog Amfijaraja i malijskog Amfiloha i najnepogrešivije Mopsovo proročište na isti način proriču kao i Asklepijeva proročišta.8
h) I Pasifaja ima jedno proročiste u lakonskom gradu Talamaju, pod pokroviteljstvom kralja Sparte, gde su se odgovori takođe dobijali u snu.9
i) Neka proročišta nisu tako olako davala savete. Na primer u Lebadeji je bilo proročište Trofonija, sina Argonauta Ergina, u kome je pribegar morao da se podvrgne očišćenju nekoliko dana pre no što bi došlo do izricanja proročanstva. On bi boravio u zgradi posvećenoj Dobroj Sreći i Dobrom Duhu, kupao se samo u reci Herkini i prinosio žrtve Trofoniju, njegovoj dadilji Demetri Europi i drugim božanstvima. Tu se on hranio svetim mesom, naročito ovčjim od žrtve Agamedovoj seni. Agamed je bio brat Trofonijev i pomogao je Trofoniju da sagradi Apolonov hram u Delfima.
j) Pošto je na taj način bio pripremljen da traži savet od proročišta, iskušenika bi odvodila dva trinaestogodišnja dečaka na reku i tamo ga kupala i mazala uljem. Zatim je pio vodu sa izvora koji se zvao Leta, što mu je pomoglo da zaboravi na prošlost; pio je i sa još jednog izvora čija se voda zvala Voda sećanja, što je trebalo da mu pomogne do zapamti sve što bude čuo i video. Obuven u seosku obuću i odeven u platnenu tuniku, noseći venac sa trakama kao sveta žrtva, on bi se tek tada približio bezdanu, provaliji proročista. Ovaj bezdan podseća na ogroman sud za pečenje hleba, dubok osam metara. Kad iskušenik siđe lestvicama, on nailazi na uzan otvor pri dnu, kroz koji gurne noge, držeći u obema rukama po jedan ječmeni kolačić s medom. Iznenadnim trzajem nešto ga povuče za zglavke, dobije takav udarac po glavi da pomisli kako umire i zatim jedan nevidljiv govornik počne da mu otkriva budućnost i još mnogo drugih tajni. Kad glas prestane, on potpuno gubi čula i moć razumevanja i takvog ga vraćaju stopalima nagore u dno jame, ali bez medenih kolačića; posle toga posade ga na takozvanu stolicu sećanja i traže da ponovi što je čuo. Najzad ga, još potpuno rastresenog, vraćaju u kuću Dobrog Duha, gde mu se polako vraća snaga i potreba da se ponovo smeje.
k) Nevidljivi govornik je jedan od dobrih duhova, koji pripada Kronovom zlatnom dobu; ti duhovi su sišli s meseca da preuzima brigu nad proročištima i osnovnim obredima, služe, kažnjavaju, bdiju i spasavaju na sve strane. On pita za savet Trofonijev duh, koji u obliku zmije proriče, u naknadu za iskušenikove medene kolačiće.1"

1. Herodot: II, 55 1 VIII, 134; Dionisije iz Halikarnasa: 1.15; Homer: Odiseja XIV, 328; Ajshil: Okovani Prometej 832; Suda sub Dodona; Sofokle: Car Ojdip 900;
2. Ajshil: Eumenide 1—19; Pausanija: X, 5, 3—5;
3. Pausanija: II, 24, 1; Plutarh: Pir, 31; Herodot: VIII, 134 i I, 78; Takit: Anali 11, 54;
4. Pausanija: VII, 21, 5 1 22, 2;
5. Strabon: VIII, 6, 22; Plinije: Istorija prirode XXVIII, 41; Apolodor: I, 9, 27;
6. Pausanija: VII, 25, 6;
7. Ibid: II, 27, 2;
8. Ibid: I, 34, 2; Herodot: Vin, 134;
9. Plutarh: Kleomen: 7; Pausanija: III, 26, 1;
10. Pausanija: IX, 39, 1—5; Plutarh: O Sokratovom demonu XXII i O ljudskom liku na mesečevoj površini XXX.
*
1. Sva proročanstva su najpre dobivana od Boginje Zemlje, čija su vlast i moć bile toliko velike da su patrijarhalni osvajači imali običaj da se prvo dočepaju njenih svetilišta, pa tamo postave svoje sveštenike ili zadrže sveštenice, ali u svojoj službi. Tako su Zeus u Dodoni i Amon u oazi Siva preuzeli kult proročkog hrasta posvećenog Diji ili Dioni (vidi 7, 1) — kao što je i jevrejski Jehova učinio sa Ištarskim proročištem akacije. (I knj. Dnevnika XIV, 15) — a Apolon je isto učinio uzevši svetilište u Delfima i Argu; u Argu su proročice uživale punu slobodu; u Delfima je sveštenik posredovao između proročice i vernika, prevodeći njena nerazumljiva mucanja u heksametre; u Dodoni su i golubije sveštenice i Zeusovi muški proroci tumačili proročanstva.

2. Svetilište Majke Zemlje u Delfima osnovali su Krećani, koji su Helenima u nasledstvo ostavili svoju svetu muziku, obredne igre i kalendar. Kretski skiptar Majke Zemlje, labrys ili dvoguba sekira, govori o saradnji između sveštenika i saradnji Delfa i Labrida, koja se održavala do u klasično vreme. Hram napravljen od pčelinjeg voska i perja posvećen je Boginji Pčela (vidi 7, 3; 18, 3 i 47, 1) i Golubici (vidi 1, b i 62, a); hram od paprati podseća na čarobna svojstva koja su se pripisivala semenu paprati o letnjim i zimskim dugodnevicama (Ser Džems Frezer posvećuje nekoliko stranica ovome u svojoj Zlatnoj grani); svetilište od lovorovog žbunja ukazuje da su proročice žvakale lovorovo lišće u vreme orgija. Dafnida je skraćeni oblik od Dafojnisa (»kvava«), kao što je Dafne skraćenica od Dafojna (vidi 21, 6 i 46, 2). Svetilište od bronze koje je progutala Zemlja možda samo obeležava četvrti stupanj delfske pesme koja, kao i pesmica "Londonski most je srušen«, govori o različitim neotpornim materijalima od kojih je građeno proročište, ali može se odnositi i na podzemni tholos, grob heroja pretvorenog u Pitona. Tholos, kuća duhova u obliku košnice, izgleda da je afričkog porekla i prodrla je u Grčku preko Palestine. Veštica iz Endora bila je glavna veštica u sličnom svetilištu, a Adamov duh proricao je u Hebronu. Filostrat u svom delu: Život Apolonija iz Tijane VI, 11 pominje zlatne ptice i opisuje ih kao krivovrate sirene; Pindar ih, međutim, naziva slavujima (Fragment koji navodi Atenaj 290, e). Ne zna se tačno da li su ptice predstavljale proročke slavuje ili krivovrate ptice koje su simbolizovale ljubavnu čar (vidi 152, a) i upotrebljavale se pri obredima za dobijanje kiše.

3. Ispitivanje iznutrice je, izgleda, bilo indoevropsko proročko majstorstvo. Gatanje bacanjem kocke od kosti zgloba izgleda da je prvobitno bilo alfabetsko, jer su se na kocki nalazili "znaci'', a ne brojevi. Dvanaest suglasnika i četiri samoglasnika (kao u gatanju irskog Ogama) behu najjednostavniji oblik na koji se grčka azbuka mogla da svede. Ali u doba klasične Grčke kocke su bile označene samo brojevima — 1, 3, 4 i 6, a značenje svih mogućih kombinacija brojeva bilo je utvrđeno pravillma. Tumačenje snova je opšta pojava.

4. Apolonovi sveštenici zahtevali su devičanstvo Pitijinih sveštenica u Delfima, jer su se one smatrale Apolonovim nevestama; ali pošto je jedan sveštenik na skandalozan način silovao jednu od njih, nijedna devojka nije mogla da bude imenovana za Pitijinu sveštenlcu pre nego što navrši pedeset godina života, mada su je i tada oblačili u venčanu haljinu. Bivolja krv smatrana je za strahovito otrovnu zbog čarobnog svojstva (vidi 155, a): krv svetog bika ponekad je upotrebljavana da se posveti celo pleme, kao u Izlasku XXIV, 8; pre nego što bi se njome poškropili radi plodnosti razblažill bi je velikom količinom vode. Međutim sveštenice Boginje Zemlje mogle su da piju sve ono što je pila i sama Majka Zemlja.

5. Hera, Pasifaja i Ina bili su nazivi za Trojnu Boginju, a njihova međusobna zavisnost ogledala se u tronošcu na kome su sedele njihove sveštenice.

6. Postupak u Trofonijevom proročištu — koje je Pausanija lično obišao — podseća na Ajnejev silazak u Tartar sa imelom u ruci, gde se savetovao sa svojim ocem Anhisom i bivšim Odisejevim savetnikom Tejresijem; ovaj postupak takođe svedoči o povezanosti ovih mitova koji opisuju dobro poznati oblik uvodnih obreda u kojima početnik, iskušenik, doživljava prividnu smrt, prima tajanstvena naređenja i uputstva tobože od duha, a potom se ponovo rađa kao član novog klana ili tajnog društva. Plutarh primećuje da Trofonijadi — mistagozi u mračnoj Jami — pripadaju preolimpijskoj eri Krona i pravilno ih vezuje za idajske Daktile, koji su vršili misterlje na ostrvu Samotraki.

7. Crna topola je posvećena boginji Smrti u Pagaji, a Persefona je imala gaj crnih topola na dalekom zapadu (Pausanija: X, 30, 3 i vidi 170, 1).

8. Amfiloh i Mops su ubili jedan drugog, ali su njihovi duhovi osnovali zajedničko proročište (vidi 169, e).


52 ALFABET

Tri suđaje, a neki kažu Ija, sestra Foronejeva, izmislile su pet samoglasnika prve azbuke i suglasnike B i T; Pakamed, Nauplijev sin, izmislio je ostalih jedanaest suglasnika; a Hermes je uobličio sve glasove u karakteristične znake, uzimajući klinaste oblike, jer ždralovi lete u klinastoj formaciji, i preneo sistem iz Grčke u Egipat. To je bilo alfabet Pelazga koji je Kadmo docnije doneo u Bojotiju, a Euander iz Arkadije, poreklom Pelazg, u Italiju. U Italiji je njegova mati Karmenta stvorila poznate oblike latinske abecede.
b) Ostale suglasnike dodali su grčkom alfabetu Simonid, sa ostrva Sama, i Epiharm, sa Sicilije. Dva samoglasnika, dugo ''O'' i kratko ''E'', uveli su Apolonovi sveštenici, tako da je otada Apolonova sveta lira imala po jedan samoglasnik za svaku od sedam struna.
c) Alfa je bilo prvo od osamnaest slova, jer alphe znači čast, a alphainein znači izmisliti, i jer je Alfej jedna od najznačajnijih reka; čak je i Kadmo, iako je menjao red slova, zadržao slovo alpha na prvom mestu, jer aleph na feničanskom znači vo, a Bojotija je zemlja volova.1

1. Higia: Fabula 277; Isidor iz Sevilje: Porekla VIII, 2, 84; Filostrat: Heroika; X, 3: Plinije: Istorija prirode VII, 47; Sholijast uz Homerovu Ilijadu XIX, 583; Plutarh: Razgovori pri gozbi IX, 3.
*
1. Grčki alfabet je pojednostavljenje kretskih hijeroglifa. Naučnici se danas uglavnom slažu da se prva pisana azbuka razvila u Egiptu u 18. veku pre nove ere, pod uticajem Krećana; to se slaže sa Aristidovim predanjem koje je zabeležio Plinije, po kome je, naime, "azbuku izumeo jedan Egipćanin, po imenu Menos (»mesec«), petnaest godina pre Foronejeve vladavine u Argu".

2. Ipak ima podataka da je pre uvođenja oblikovane feničanske azbuke u Grčku, postojao alfabet u vidu verske tajne koju su čuvale sveštenice Mesečeve Boginje Ije ili Tri Suđaje; on je bio sasvim blizak kalendarskom alfabetu i slova nisu označavana pisanim znakom, već grančicama različitih drveta koja su simbolizovala godišnja doba i pojedine mesece.

3. Drevna irska azbuka, kao i azbuka koju su upotrebljavali Druidi u Galiji, o kojima piše Cezar, svakako nisu odmah bile pisane azbuke i sva su slova imenovana prema drveću. Ta irska azbuka se zvala Beth-luis-nion. ("breza-oskoruša-jasen«), po prvim suglasnicima azbuke, a njen je redosled svakako bio frigijskog porekla, i slagao se sa redosledom pelaške i latinske azbuke, to jest imala je trinaest suglasnika i pet samoglasnika. Prvobitan redosled je izgledao ovako: A, B, L, N, O, F, S, H, U, D, T, C, E, M, G, Ng ili Gn, R, I; verovatno da se istim tim redom služio i Hermes. Irski olavi pretvorili su je u azbuku za gluvoneme, služeći se zglobovima na prstima, od kojih je svaki predstavljao po slovo ili značenje kakve glagolske radnje. Svaki suglasnik je predstavljao ime jednog od 13 meseci, koji su trajali po 28 dana. Godina je počinjala dva dana posle zimske kratkodnevice; naime;
1. Decembar 24 B breza, ili divlja maslina
2. Januar 21 L oskoruša
3. Februar 18 N jasen
4. Mart 18 F jova ili dren
5. April 15 S vrba; SS (Z), crni trn (glogovac)
6. Maj 13 H beli glog, ili divlja kruška
7. Jun 10 D hrast ili drvo smrdljika
8. Jul 8 T sveti ili bodljikavi hrast
9. Avgust 5 C orah; CC (Q) jabuka ili oskoruša
10. Septembar 2 M vinova loza
11. Septembar 30 G imela
12. Oktobar 28 Ng ili Gn, trska, šaša
13. Novembar 25 R zova ili mirta

4. Oko 400. godine pre nove ere, posle nekih verskih promena, redosled se izmenio da bi se prilagodio novom kalendarskom sistemu. Taj redosled je ovako uspostavljen: B, L, F, S, N, H, D, T, C, Q, M, G, Ng, Z, R. Ovaj alfabet dovođi se u vezu sa Heraklom Ognijem ili "Sunčanim bikom Ogme'', kao što se ranije dovodi u vezu sa Foronejem (vidi 132, 3).

5. Svaki samoglasnik je predstavljao simbol jednog kvartala godine: O (štipavac) prolećnu ravnodnevicu; U (vres) letnju dugodnevicu; E (topola) jesenju ravnodnevicu, dok su samoglasnici A (jela ili palma), drvo rođenja, i I (tisovina), drvo umiranja, oba označavali zimsku kratkodnevicu. Ovaj poredak drveta je usvojen u grčkom i rimskom mitu, u svetom predanju cele Evrope i, mutatis mutandis, u Siriji i Maloj Aziji. Boginja Karmenta (vidi 86, 2, 132, 6) izmislila je B i T i sve samoglasnike, jer su svaki od ova dva kalendarska suglasnika označavali po jednu polovinu njene godine, koja je bila podeljena između svetog kralja i njegovog zamenika.

6. Ždralovi su bili posvećeni Hermesu (vidi 17, 3 i 36, 2), koji je bio zaštitnik pesnika pre nego što mu je Apolon preoteo pravo; najraniji znakovi upotrebljeni za azbuku bili su klinastog oblika. Palamed ("drevna mudrost«) i njegov sveti ždral (Martijal: Epigrami XIII, 75) bio je karijski parnjak egipatskog boga Tota, koji je izmislio slova i čiji je simbol bio ibis, sličan ždralu. Hermes je bio Totov helenski parnjak (vidi 162, 5). Istorijska je činjenica a ne mit da su Simonid i Epiharm dodali nova slova azbuci, iako je razlog s kojeg su to učinili ostao zagonetan. Dva slova xi i psi, dodali su bez potrebe, a uklonivši aspirat (H) i digammu (F), osiromašili su redosled.

7. Može se dokazati da su imena slova koja su se zadržala u irskom Beth-luis-nion, za koja se po predanju smatra da su u Irsku dospela preko Španije iz Grčke (vidi 132, 5), u stvari drevna grčka čarolija u čast arkadijske Bele Boginje Alfite, koja je, u doba klasične Grčke, izgubila svoju moć i značenje i svela se na bauka iz dečjih bajki. Kadmenski redosled slova, ovekovečen u dobro poznatom redosledu A B C, izgleda da su namerno sproveli feničanski trgovci; oni su upotrebljavali tajnu azbuku u trgovačke svrhe, ali su se plašili da ne uvrede boginju otkrivajući pravi redosled njene azbuke. Ova komplikovana i važna materija opširno se razmatra u Beloj Boginji (od glave 1—15 i u gl. 21).

8. Samoglasnici koje su Apolonovi sveštenici dodali njegovoj liri verovatno su oni koje pominje Demetrije, aleksandrijski filozof iz prvog veka pre nove ere, kad piše u svojoj raspravi ''O stilu'':
"U Egiptu sveštenici pevaju himne bogovima izgovarajući sedam samoglasnika jedan za drugim, a njihovi zvuci proizvode tako snažan muzički doživljaj na slušaoce kao da upotrebljavaju frulu ili liru ... ali možda je bolje da se ne udaljujemo od teme.«
Ovo potvrđuje da su samoglasnici upotrebljavani u muzici kao način lečenja zvucima lire u Apolonovim svetilištima.


53 DAKTILI

Neki kažu da je Rea, dok je rađala Zeusa, zarila prste u zemlju kako bi olakšala sebi bolove, i da su se u tom času stvorili Daktili: pet ženskih, od njene leve ruke, i pet muških, od njene desne ruke. Smatralo se, međutim, da su oni živeli na planini Ida u Frigiji, mnogo pre Zeusovog rođenja, a neki kažu da ih je rodila nimfa Anhijala u pećini Dikte. nedaleko od Oakse. Daktili muškarci bili su kovači i prvi su pronašli gvožđe nedaleko od brda Berekinta; a njihove sestre, koje su se nastanile na Samotraki, izazivale su veliko divljenje svojom čarobnom moći da opčine i prokunu, i naučile su Orfeja misterijama Velike Boginje; njihova imena su ostala večna tajna.1
b) Drugi kažu da su muški Daktili bili Zeusovi Kureti, koji su čuvali njegovu kolevku na Kreti, a potom otišli u Elidu i podigli hram kako bi umilostivili Krona. Zvali su se: Herakle, Pajonije, Epimed, Jasije i Akesida. Herakle, pošto je od Hiperborejaca doneo divlju maslinu na Olimp, naložio je svom mlađem bratu da organizuje takmičenja i tako su postale Olimpijske igre. Kaže se da je Herakle krunisao Pajonija, pobednika, maslinovom grančicom, i da su posle toga vodili ljubav na postelji od zelenog lišća. Ali istina je da se grančica divlje masline nije upotrebljavala za pobednički venac sve do sedme Olimpijade, kad je Delfisko proročište odredilo Ifita da njome zameni jabukovu grančicu, koja se dotle darivala pobedniku kao nagrada.2
c) Akmon, Damnamenej i Kelmid su tri titule za tri najstarija Daktila; neki kažu da je Kelmid bio pretvoren u gvožđe zato što je uvredio Reu.3

1. Diodor sa Sicilije: V, 64; Sofokle: Gluvi satiri, navodi ga Strabon: X, 3, 22; Apolonije sa Roda: I, 509 1 1130;
2. Pausanija: V, 7, 4; Flegon iz Trale: Fragmenti grčke istorije III, 604;
3. Sholijast uz Apolonija sa Roda: I, 1129; Ovidije: Metamorfoze IV, 281.
*
1. Daktili personifikuju prste, a Heraklova olimpijska trka ustrojena je po ugledu na dečije igre dobovanja prstima, izuzev palca, po stolu — pri čemu kažiprst uvek pobeđuje u trci. Ali tajne orfičke priče zasnivale su se na kalendarskom poretku magijskog drveća, pri čemu je svaki zglob na prstu predstavljao po jedno drvo, odnosno po jedno slovo orfičke kalendarske azbuke, koja je, kako izgleda, potekla iz Frigije (vidi 52, 3). Divlja maslina izgleda da je označavana gornjim zglavkom palca, gde se pretpostavljalo da je središte muškosti, te se taj zglavak zvao Herakle. Za ovog Herakla govorilo se da mu lišće raste iz tela (Palajfat: 37). Ovaj sistem se zadržao u poznatim nazivima za prste u Zapadnoj Evropi; na primer "ludi prst'' odgovara Epimedu, srednji Jasiju; kao i u imenima prstiju pri gledanju u dlan: tj. Saturn za Epimeda — Saturn pošto se pokazao trom u borbi protiv Zeusa; i Apolon — bog isceljenja, za Jasija. Kažiprst je Jupiterov ili Zeusov, jer on dobija trku. Mali prst, Merkur, ili Hermes je čaroban. Širom primitivne Evrope obrađivanje metala bilo je praćeno bajanjem i čarolijama i zato su kovači prisvajali prste na desnoj ruci kao svoje Daktile, ostavljajući leve gatarama.

2. Priča o Akmonu, Damnameneju i Kelmidu, čija se imena odnose na kovačku veštinu, priča je za decu koja se ilustrovala na taj način što se lupkalo kažiprstom o palac, kao čekićem o nakovanj, a zatim bi se iznenada smaknuo vrh srednjeg prsta kao kad otpadne komad usijanog gvožđa. Gvožđe je dospelo na Kretu preko Frigije iz još udaljenijih krajeva sa južne obale Crnog mora; a Kelmid je, budući oličenje topljenog gvožđa, bio pod vlašću Velike Boginje Ree, pokroviteljice kovača, tako da verovanje u nju opada kad je otpočelo topljenje gvožđa u vreme najezde Doraca, koji su bili naoružani gvozdenim oružjem. Ona je znala samo za zlato, srebro, bakar, olovo i kalaj kao zemaljske metale, iako su se grumeni meteorskog gvožđa visoko cenili zbog svog neobjašnjivog porekla; verovatno da je takav jedan meteorit pao na brdo Berekint. Jedan neobrađeni komad meteorita nađen je u neolitskim naslagama u Fajestu, pored jednog boginjinog kipa od ilovače, morskih školjki i posuda koje su služile u obredne svrhe. Sve rano egipatsko gvožđe je meteorskog porekla i sadrži visok procenat nikla i gotovo uopšte ne rđa. Po Kelmidovoj uvredi Here srednji prst je dobio ime: digita inpudica.

3. Olimpijske igre vode poreklo od utakmica u trčanju, u kojima su učestvovale devojčice što su se takmičile da postanu sveštenice Mesečeve Boginje Here (Pausanija: V, 16, 2); i pošto su se ove trke održavale u mesecu Partheniosu (''devojačkom''), izgleđa da su se držale jedanput godišnje. Kad se Zeus oženio Herom, kad su, dakle, Ahajci uspostavili nov oblik rođaštva u Grčkoj (vidi 1.2, 7) — mladići su se takmičili u trčanju za opasnu čast da pobednik postane suprug sveštenice, Sunce njenog Meseca, a samim tim i kralj Elide; baš tako je i Aitaj zahtevao od prosilaca svoje kćeri da se takmiče u njenu čast (Pindar: Pitijske ode IX), sledeći primerima Ikarija (vidi 160, d) i Danaja (vidi 60, m).

4. Docnije su se ove igre priređivale svake četvrte godine, umesto jedanput godišnje, a devojačke trke održavane su o posebnom prazniku, petnaest dana pre ili posle glavnih Olimpijskih igara; sveto kraljevstvo, koje je pripadalo pobedniku trka time što bi se venčao sa novom sveštenicom, potvrđivano je božanskim počastima koje su se ukazivale pobedniku, a docnije, u klasično vreme, pobednika bi ovenčali Heraklovom ili Zeusovom maslinovom granom; pobednika bi pozdravljali kao "Kralja Herakla« i obasipali ga lišćem i on bi tada poveo kolo u svečanoj povorci i jeo žrtveno bivolje meso u gradskoj većnici.

5. Prvobitna nagrada, jabuka, ili jabukova grančica, bila je zaloga besmrtnosti i davana je svetom kralju u vreme kad ga je obavezno ubijao njegov naslednik; Plutarh pominje (Pitanja pri gozbi, V, 2) da je, iako je utakmica u trčanju bila jedino takmičenje na prvim Olimpijskim igrama, dolazilo i do pojedinačne borbe, koja se obavezno završavala smrću pobeđenog. Ova borba mitološkog porekla zabeležena je u priči da su Olimpijske igre počinjale takmičenjem u rvanju između Zeusa i Krona za posed Elide (Pausanija: V, 7), naime to je bila borba između kralja i njegovog vojskovođe pred kraj leta i ishod je bio unapred obezbeđen — vojskovođa je dolazio naoružan kopljem.

6. Sholijast uz Pindara (Oiimpijske ode III, 33), navodeći Komarha, pokazuje da se eliđanska Nova godina računala od punog meseca najbližeg zimskoj kratkodnevici, a da je sledeća Nova godina počinjala dugodnevicom. Prema tome, novi Zeus--Herakle, što znači pobednik u trčanju, ubio je vojskovođu Stare godine, Krona-Ifikla, o letnjoj dugodnevici. Zbog toga je Herakle prvi osnovao igre i nazvao sveti breg Kronovim bregom ''u vreme kad mu je vrh još bio vlažan od snega.''1 (Pindar: Olimpijske ode X, 49).

7. U drevno doba Zeus-Herakle bio je zasipan hrastovim lišćem, i dobijao bi leti jabukovu grančicu, baš pre nego što bi ga ubio njegov zamenik; usred zime osvajao je maslinovu grančicu. Zamenjivanje jabukove grančice grančicom masline koja je imala moć da rasteruje zle duhove označavalo je da je napuštena smrtonosna borba i da se računanje vremena izmenilo time što je prosta godina podeljena na dva godišnja doba — zamenjena velikom godinom. Velika godina počinjala je usred zime, u doba kad se sunčano i mesečevo vreme poklapa. i stvara povoljnu priliku za održavanje svete svadbe; godina je bila podeljena dvema Olimpijadama, koje su se održavale u razmaku od četiri godine; kralj i njegov zamenik vladali su ili jedan za drugim ili uporedo iako u klasično vreme trke sunčanih kočija — za koje je mitološki tipično Pelopovo takmičenje sa Ojnomajem za pobedu radi ženidbe sa Deidamejom (vidi 109, 3) — postaju najvažniji događaj u igrama, još uvek se smatralo nesrećom biti zasut lišćem posle pobede u trčanju; i Pitagora savetuje svoje prijatelje da se takmiče, ali ne i da pobede. Pobednikov vo, koga jedu u gradskoj većnici, sasvim je sigurno zamena za kralja, kao u vreme praznika Bufonija u Ateni (vidi 21, 13).

8. Olimpija nije mikensko područje, pa prema tome nije verovatno da su preahajski mitovi pozajmljeni sa Krete; pre će biti da su pelaški.


54 TELHINI

Devetoglava pseća čudovišta, sa prednjim udovima kao u vodene kornjače, Telhini, deca mora, poreklom su sa Roda, gde su osnovali gradove Kamir, Jalis i Lind; odatle su prešli na Kretu i prvi je nastanili. Rea im je poverila na čuvanje malog Posejdona i oni su mu iskovali trozubac, a mnogo ranije napravili su i Kronu dvogubi srp kojim je kastrirao Urana; štaviše bili su prvi koji su isklesali likove bogova.
b) Ipak, Zeus je odlučio da ih uništi poplavom, jer su počeli da se mešaju u dužnosti vetrova, stvarali su veštačke magle i upropašćavali plodove i žetvu sumporom i poplavama reke Stig. Artemida ih je opomenula šta ih čeka, pa su svi pobegli preko mora; neki su pobegli u Bojotiju, gde su sagradili hram Ateni u Teumesini; drugi u Sikion, neki u Likiju, neki opet u Orhomen, gde su rastrgli na komade Aktajona. Ali Zeus je uništio teumesijske Telhine poplavom; Apolon, pretvorivši se u vuka, uništio je likijske Telhine, iako su pokušavali da ga umilostive novim hramom; a i Telhini iz Orhomena su nestali. Smatra se da su ostali u životu samo neki Telhini u Sikionu.1
1. Eustatlje O Homeru, str. 771—2; Ovidije: Metamorfoze VII, 365—7; Diodor sa Sicilije; III, 55, S—3, Strabon: XIV, 2, 7; Kalimah: Himna Delu 31; Servije uz Vergilijevu Ajneidu IV, 377.
*
1. Devet Telhina, deca mora, koji su bili Artemidini lovački psi, i stvarali čarobnu maglu i osnovali gradove s imenima triju Danaida — Kameire, Jalise i Linde (vidi 60, d) — prvobitno su bili emanacija Mesečeve Boginje Danaje; njih devetorica označavala su tri trijade njene trostruke ličnosti (vidi 60, 2). »Telchin« je reč koju su grčki gramatičari izvodili iz reči thelgein, »začarati«. Ali pošto su žena, pas i riba na sličan način bili kombinovani na slikama koje predstavljaju tirensku Skilu, poznatu i na Kreti (vidi 91, 2) — a i sa figurama glava na tirenskim lađama, reč može da bude varijanta od Tyrrhen ili Tyrsen; slova 1 i r su Libijci mogli pomešati, a sledeći suglasnik je mogao biti nešto između aspiranta i sibilanta. Izgleda da su ih obožavali drevni matrijarhalni narodi matrijarhalne Grčke, Krete i Lidije i Egejskih ostrva, i da su ih osvajači, patrijarhalni Heleni; proganjali, suzbili ili ih naterali u bekstvo na Zapad. Poreklo verovatno vode iz istočne Afrike.

2. Čarobne magle su se dizale vrbovom palicom. Voda reke Stiga (vidi 31, 4) smatrala se tako svetom da je najmanja kap mogla da prouzrokuje smrt, osim ako se pije iz čaše napravljene od konjske kopite, jer time voda postaje posvećena arkadijskoj boginji kobilje glave. Kažu da se Aleksandar Veliki otrovao vodom iz reke Stig (Pausanija: VIII, 18, 2). Verovatno da su obožavaoci Telhina izvesno vreme imali svoje glavno versko središte nedaleko od Gore Nonakride (»devet vrhova«), pošto su Telhini upotrebljavali čarobno svojstvo vode iz reke Stig; čak su se i olimpijski bogovi najsvečanije zaklinjali rekom Stig.


55 EMPUSE

Gadni demoni, zvani Empuse, behu Hekatin porod, a imale su magareća bedra i nosile su metalne papuče — ili su imale, kako neki tvrde, jednu magareću, a drugu bronzanu nogu. Imale su običaj da plaše putnike, ali ovo može proisticati i iz njihovog običaja da na psovke i pogrde reaguju bežeći i vrišteći. One su se pretvarale u vučice, krave ili zanosne devojke i parile se sa muškarcima noću ili u vreme podnevnog sna i sisale im životnu snagu sve dok ih ne umore.1
1. Aristofan: Žabe 288, Žene u skupštini 1056 i 1094; Papyri Magici Graeci IV, 2334; Filostrat: Život Apolonija iz Tijane IV, 25; Suida sub Empusae.
*
1. Empuse su pohlepni zavodljivi ženski demoni, bića koja su u Grčku preneta iz Palestine, gde su bile poznate kao Lilim (''Deca Lilita") i zamišljane su sa magarećim bedrima, pošto je magarac bio simbol požude i svireposti. Lilit (»sova dremljivica») bila je kanaanska Hekata, i Jevreji su se od nje branili amajlijama do duboko u srednji vek. Hekata, prava vladarka u Tatratu (vidi 31, f), nosila je jednu bronzanu sandalu — zlatna sandala je bila Afroditina — a kćeri joj Empuse sledile su njen primer. Mogle su da se preobraze u divne devojke ili krave, kao i u kučke, jer je kučka — Hekata, bivši član mesečevog trojstva, bila ista boginja kad Afrodita i kravooka Hera.


56 IJA

Ija, kćerka rečnog boga Inaha, bila je sveštenica Here Argivske. Zeusa je opčinila Jing, kći Pana i Ehe, i on se zaljubio u Ilju; kad je Hera, koreći ga zbog nevernosti, za kaznu pretvorila Jing u vijoglavu, on slaga: »Nikad nisam dotakao Iju«. Zeus potom Iju pretvori u belu kravu, ali Hera je zatraži za sebe i preda je Argu Panoptu da dobro pazi na nju, naredivši mu: »Veži ovu životinju tajno za maslinu kod Nemeje«. Ali Zeus pošalje Hermesa da je oslobodi, a sam se uputi u Nemeju — ili neki kažu u Mikenu — prerušen u detlića. Hermes, iako najpametniji od svih lopova, znao je da neće moći da ukrade Iju a da ga ne vidi bar jedno od stotinu Argovih očiju, te ga je zato najpre uspavao svirajući liru, zatim prignječio okruglim kamenjem, odsekao mu glavu i oslobodio Iju. Hera postavi Argove oči na paunov rep, kao stalnu opomenu njegovom krilatom ubici, i posla stršljena da ubode Iju i da je goni svuda po svetu.
b) Ija je najpre otišla u Dodonu, i uskoro stigla do mora, koje se po njoj zove Jonsko more; ali se zatim vratila i krenula prema severu, do brda Hajm, pa onda do delte Dunava, i zatim istim putem kojim se kreće sunce krenula oko Crnog mora, prešla krimski Bosfor, i išla uz tok reke Hibrist, sve do njenog izvora na Kavkazu, gde je Prometej još uvek izdisao u mukama, prikovan za stenu. Vratila se u Evropu preko Kolhide, zemlje Haliba i tračkog Bosfora; zatim je galopirala preko Male Azije do Tarsa i Jope, a odatle u Mediju, Baktriju i Indiju, prošavši jugozapadnim delom Arabije, preko indijskog Bosfora (tesnac Bab-el-Mandeb) i dospela u Etiopiju. Odatle je putovala prema izvoru reke Nila, gde Pigmeji neprestano ratuju sa ždralovima, i najzad se smirila u Egiptu. Tu joj je Zeus povratio ljudski lik, i ona se udala za Telegona, ali rodila Epafa, koji je bio Zeusov sin, jer se Zeus Ije ipak domogao. Ija je zasnovala kult Izide, koju je nazvala Demetrom. Epaf, o kojem se govorilo da je božanski bik Apis, vladao je Egiptom. Imao je kćerku Libiju, koja je sa Posejdonom rodila Agenora i Bela.1
c) Ali neki veruju da je Ija rodila Epafa u Eubojskoj pećini Bosaul, i posle toga umrla od uboda osice, i da je kao krava menjala boje od bele do ljubičasto-crvene i od ljubičasto-crvene do crne.2
d) Drugi pričaju sasvim različitu priču. Kažu da je Inah, Japetov sin., vladao Argom i osnovao grad Ijopolj — jer Ija beše ime za mesec, koga su obožavali u Argu — i nazva svoju kćerku Ija u čast meseca. Zeus Detlić, kralj Zapada, posla svoje sluge po Iju i silova je čim stiže u njegov dvorac. Pošto mu je rodila kćerku Libiju, Ija pobeže u Egipat, ali tamo je vladao Hermes, Zeusov sin, pa je zbog toga produžila da beži do Gore Silpe u Siriji, gde je umrla od bola i srama. Inah je poslao njenu braću i rodake u potragu i zapretio im da se ne vraćaju bez nje. Triptolem je bio vođa, te su krenuli po Siriji, kucajući od vrata do vrata sa rečima: »Neka je mir Ijinom duhu«, dok najzad nisu stigli do Gore Silpe, gde im se ukaza sablast krave i oslovi ih sa: »Evo me, ja sam Ija«. Oni shvatiše da je ona svakako sahranjena na tom mestu i zato tu osnovaše drugi Ijopolj, koji se sada zove Antiohija. U čast Ije, građani Ijopolja svake godine kucaju jedni drugima na vrata izgovarajući iste reči; a narod u Argu jednom godišnje žali za Ijom.3

1. Kalimah: O pticama, fragment 100; Apolodor: II, I, 3; Higin: Fabula 145; Suida sub Izida; Lukijan: Razgovori bogova 3; Mosh: Idile II, 59; Herodot: I, 1 i n, 41; Homer: Ilijada III, 6; Ajshll: Okovani Prometej 705 i dopune 574; Euripid: Ifigenija među Tauriđanima 382; Ceces: O Likofronu 835;
2. Strabon: X, 1, 3; Stefan Vizantijski sub Argura; Suida sub Izida:
3. Jovan Malala: Hronike II, str. 28, izd. Dindorff.
*
1. Ovaj mit sadrži nekoliko različitih elemenata. Argivljani su obožavali mesec u obliku krave, jer je rogati mladi mesec smatran izvorom svih voda, pa prema tome i pojilom za krave. Njene tri boje: bela za mlad mesec, i crvena za pun, žetveni mesec, crna za mesec koji opada, predstavljale su tri starosna doba Boginje Mesec — kao device, nimfe i starice (vidi 90, 3). Ija je menjala boje kao što mesec ima svoje mene ali je mitrograf promenio crvenu boju u ljubičastu, jer ion na grčkom znači ljubičica. Smatralo se da detlići traže kišu kucajući u hrastovo stablo, a Ija je bila mesec koji donosi kišu. Kravarima je voda bila neophodna, naročito u pozno leto kad obadi napadaju stado pa se ono usled toga razjari; u Africi crnačka plemena koja gaje stoku još uvek se sele s pašnjaka na pašnjak kad naiđu obadi. Ijine sveštenice iz Arga izgleda da su priređivale godišnje igre, u kojima su se pretvarale kao da su poludele od ujeda obada, dok su ljudi detlići kuckali po hrastovim vratima i dozivali ''Ija!'' ''Ija!'' pozivajući kišu da padne i oslobodi ih mučenja. Ovo je, izgleda, osnova mita o ženama iz Koana, koje su bile pretvorene u krave (vidi 137, s). Kolonije koje su Argivci osnovali u Euboji, na Bosforu, Crnom moru, u Siriji i Egiptu održavale su i ove ritualne igre. Krivovija, prva orgastička ptica boginje mesec, pravi gnezdo u vrbama i zato je dovedena u vezu sa vodenom čarolijom (vidi 152, 2).

2. Legenda ispredena prilikom širenja ovog obreda na istok, kao i sličnost između obožavanja Ije u Grčkoj i Izide u Egiptu, Astarte u Siriji i Kali u Indiji, bila se utakla u dve sasvim različite priče — u priču o svetoj mesečevoj kravi koja luta nebesima a čuvaju je zvezde — postoji srodna irska legenda "Green Stripper"
— i priču o mesečevoj sveštenici koju su vođe Helena, svi redom sebe nazvavši Zeusom, silovali na opšti užas stanovnistva. Hera je kao Zeusova žena ispoljila ljubomoru na Iju, iako je Ija bila samo drugo ime za »kravooku« Heru. Demetrino tugovanje za Persefonom na svetkovinama u Argu naziva se tugovanje za Ijom, jer je Ija bila izjednačena sa Demetrom. Štaviše, svake treće godine slavile su se Demetrine misterije u Keleji, nedaleko od Korinta, a kaže se da ih je osnovao brat Keleja (»detlić«), kralj Eleusine. Hermes se zove sin Zeusa Pika ("detlića") — Aristofan u svojim Pticama (480) optužuje Zeusa da je ukrao detliću skiptar — kao što se kaže da je Pan bio Hermesov sin sa nimfom Driopom (»detlić«);
a Faun, latinski Pan, bio je sin Pika (»detlića«), koga je Kirka pretvorila u detlića zato što joj je odbio ljubav (Ovidije: Metamorfoze XIV, 6). Na grobu Fauna sa ostrva Krete stajao je epitaf:
»Ovde leži detlić koji je bio i Zeus« (Suida sub Picos.). Sva trojica su pastirski bogovi koji donose kišu. Ime Libije označava kišu, a zimske kiše dolazile su u Grčku iz Libije.

3. Što je Zeus otac Epafa, koji je postao predak Libije, zatim Agenora, Bela, Ajgipta i Danaja, označava da su Ahajci, koji su obožavali Zeusa, polagali pravo na sve prekomorske narode jugo-istočnog Sredozemlja.

4. Mit o pigmejima i ždralovima izgleda da se odnosi na visoke ljude iz plemena koja su se bavila stočarstvom i prodrla u dolinu gornjeg Nila iz Somalije, proteravši dobrovoljce Pigmeje prema jugu. Oni su dobili naziv »ždralovi« zato što su onda, kao i sad, stajali dugo vremena na jednoj nozi, držeći članak druge noge suprotnom rukom, i oslanjajući se na mač.


57 FORONEJ

Prvi čovek koji je osnovao i nastanio grad sa tržnicom bio je Foronej, Ijin brat, sin rečnog boga Inaha i nimfe Melije. Grad Foronikon je nazvan imenom Arg. Foronej je takođe prvi koji je otkrio upotrebu vatre, pošto ju je Prometej ukrao. On se oženio nimfom Kerdom, vladao celim Peloponezom i ustanovio obožavanje Here. Kad je umro, njegovi sinovi Pelazg, Jas i Agenor podelili su Peloponez među sobom, a njegov sin Kar osnovao je grad Megaru.1

1. Higin: Fabula 143 1 274; Apolodor: 11, 1, 1; Pausanija: I, 39, 4—6; II, 15, 5 1 IV, 40, 5.
*
1. Foronejevo ime, koje Grci tumače kao »onaj koji je doneo cene«, što treba da podseća da je on izmislio tržnice, verovatno je nastalo od Fearinus (''nastao od svitanja godine, odnosno proleća''), a razne varijante su mu Braun, Barn, Bern, Vron, Efron, Gern, Fearn, Bren. Kao duh drveta jove, koja je na čelu četvrtog meseca svete godine (vidi 28, 1 i 5; 52, 3 i 170, 8), kad pada i svetkovina prolećne vatre, on je opisan kao Inahov sin jer jova raste pored reke. Njegova mati je Melija, Nimfa jasenovog drveta, jer je jasen glavno drvo iz te vrste za koju se kaže da privlači munju — a udar groma u drvo bio je prvi izvor vatre za primitivnog čoveka. Pošto je on bio i proročki heroj, predstavljan je i sa vranom (vidi 50, 1). Možda se kaže da je Foronej otkrio i čemu vatra može da posluži, i zato što su starci kovači i grnčari najviše voleli jasenov drveni ugalj, jer je razvijao najveću toplotu. Kerda (»dobit« ili »veština«) jedna je od Demetrinih titula, primenjena na nju kao lasicu ili lisicu, a one su obe smatrane proročkim životinjama. »Phoroneus« je, izgleda, bila i Kronova titula, a njegov su kult takođe vezivali za simbole vrane i jasenovog drveta (vidi 6, 2), pa je on, prema tome, Titan Sedmoga dana. Kad Foronej svoju kraljevinu deli sinovima Pelazgu, Jasu i Agenoru to podseća na deobu Kronove vlasti između Zeusa, Posejdona i Hada; možda opisuje preahajsku podelu Peloponeza.

2. Kar je »Q re", ili Karije, ili veliki bog Ker, koji je, izgleda dobio svoju titulu preko majke, Boginje Mesec, Artemide Karije, ili Karijatide.


58 EUROPA I KADMO

Agenor, sin Libije i Posejdona i. Belov brat blizanac, napustio je Egipat i nastanio se u Kanaanskoj zemlji, gde se oženio Telefasom, ili kako su je drukčije zvali, Agriopom, koja mu je rodila Kadma, Fojniksa, Kilika, Tasa, Finija i jednu kćerku, Europu.1
b) Zeus, pošto se zaljubio u Europu, pošalje Hermesa da otera Agenojeve krave na morsku obalu kod Tura, gde se ona obično šetala sa svojim drugaricama. On sam pridružio se krdu, prerušivši se u snežno belog bika sa velikim podvaljkom i malim rogovima kao ukrasima, između kojih je išla jedna crna pruga. Europu je iznenadila njegova lepota i kako se bik pokazao pitom kao jagnje, ona je savladala strah i počela da se igra s njim, stavljajući mu cveće u usta i vešajući mu venčiće o rogove; najzad ona mu se pope na leđa i dopusti da on tako s njom na plećima dokasa do morske obale. Iznenada, on zapliva, dok je ona sa zaprepašćenjem i strahom gledala u obalu, držeći se jednom rukom za rog, dok je u drugoj još držala korpu sa cvećem.2
c) Stupivši na obalu u blizini Kretske Gortine, Zeus se pretvori u orla i silova Europu u vrbovom čestaru pored izvora, mada neki kažu da se to dogodilo pod zimzelenim platanom. Ona mu je rodila tri sina: Minoja, Radamanta i Sarpedona.3
d) Agenor posla sinove da tragaju za svojom jedinom sestrom, zabranivši im da se vrate bez nje. Oni odmah zaploviše, ali nemajući pojma kuda se bik uputio, svaki pođe različitim putem. Fojniks otputova na zapad preko Libije, i dospeo je sve do današnje Kartagine, te je tako dao svoje ime Punima;
ali posle Agenorove smrti vratio se u zemlju Kanaan, koju nazva Fenikijom u svoju čast i sa Alfesibojom izrodio Adonida.4 Kilik ode u zemlju Hipahajanaca, koja po njemu dobi ime Sicilija;5 a Finej ode u Tiniju, poluostrvo što odvaja Mramorno rriore od Crnog mora, gde su ga kasnije mnogo uznemiravale Harpije. Tas se sa svojom pratnjom najpre uputi za Olimpiju i tu posveti Heraklu Tirinskom jednu bronzanu statuu visoku deset aršina, koja ga predstavlja kako drži batinu i luk; zatim krenu da kolonizira ostrvo Tas i da radi u bogatim rudnicima zlata. Sve se ovo dogodilo pet generacija pre nego što je Herakle, Amfitrionov sin, rođen u Grčkoj.6
e) Kadmo je zaplovio sa Telefasom u pravcu ostrva Rod, gde je posvetio veliki bronzani bakrač Ateni sa Linda i sagradio hram Posejdonu, ostavivši nasledno sveštenstvo da se o njemu brine. Zatim su prispeli u Teru i sagradili sličan hram i, najzad, dospeli u zemlje tračkih Edonjana, koji su ih gostoljubivo primili. Ovde Telefas iznenada umre, a posle njegovog pogreba Kadmo i prijatelji mu pratioci uputiše se pešice u Delfisko proročište. Kad je Kadmo zapitao gde bi mogao da nađe Europu, Pitija ga posavetova da napusti traženje i da, umesto toga, pođe za kravom i sagradi grad tamo gde ona bude pala od umora.
f) Odlazeći putem koji iz Delfa vodi za Fokidu, Kadmo sretne kravara koji je služio kod kralja Pelagona, i ovaj mu proda kravu sa belim polumesecom sa obe strane bedara. On potera ovu životinju na istok preko Bojotije, i nikako joj nije dao da se odmori dok se ona, najzad, ne sruči od umora na mestu gde sada stoji Teba; tu Kadmo postavi kip boginje, nazvavši ga feničanskim imenom Onga.7
g) Kadmo je opomenuo svoje drugove da se krava mora bez odlaganja žrtvovati Ateni i poslao ih po čistu, svetu vodu sa izvora Areja, koji se sada zove Kastalski izvor, ali nije znao da taj izvor čuva ogromna zmija. Ova zmija poubija većinu Kadmovih ljudi, i on se osveti zgnječivši joj glavu stenom. Tek što je prineo žrtvu Ateni, kad se pojavi ona sama, hvaleći ga za ono što je učinio i naredivši mu da poseje zmijine zube u zemlju. Kadmo posluša Atenu. Naoružani Sparti, ili »posejani ljudi«, odjednom iskočiše, zvečeći svojim oružjem. Kadmo udari kamenom na njih i oni počeše da se svađaju, optužujući jedan drugog za bačeni kamen, te se tako žestoko potukoše da ih je na kraju ostalo samo pet: Ehion, Udaj, Htonije, Hiperenor i Pelor. Oni Kadmu jednoglasno ponudiše svoje usluge. Ali Arej je zahtevao osvetu zbog zmijine smrti, i Kadma božanski sud osudi da bude njegov kmet dok traje jedna velika godina.8

1. Apolodor: III, l, 1; Higin: Fabule 178 t 19; Pausanija: V, 25, 7; Apolonije sa Roda: II, 178;
2. Ovidije: Metamorfoze II, B36; Mosho: Idile II, 37—62;
3. Kovani novac iz Gortine; Teofrast: Istorija biljaka I, 9, 5; Higin: Fabula 178;
4. Higin: loc. cit.; Apolodor: III, 1, 1 i 14, 4;
5. Herodot: VII, 91;
6. Pausanija: V, 25, 7; Herodot: IV, 47 i II, 44;
7. Pausanija: IX, 12, 1—2;
8. Higin: Fabula 178; Apolodor: III, 1, 1—3.
*
1. Postoje mnogobrojne nejasne varijante o rodoslovu koji je izložen u ovom mitu; na primer, Tas je naizmenično opisivan kao sin Posejdona, Kilika (Apolodor: III, 1, 1), i Titija (Pindar: Pitijske ode IV, 46). Agenor je feničanski heroj Hnas, koji se pojavljuje u Knjizi postanja kao »Kanaan«; mnogi kanaanski običaji ukazuju na istočno-afričko poreklo iz donjeg Egipta, iz Ugande. Odlazak Agenorovih sinova izgleda da beleži bekstvo kanaanskih plemena na zapad pod pritiskom arijskih i semitskih osvajača početkom drugog milenijuma pre nove ere.

2. Priča o Inahovim sinovima i njihovo traganje za Ijom, mesečevom kravom, (vldi 56, d) uticala je na priču o Agenorovim sinovima i njihovom traganju za Europom. Fojniks je muški oblik od Fojnise (»crvena« ili "krvava''), titule koja se daje Mesečevoj Boginji Smrti u životu. Europa ("širokog lica") sinonim je za pun mesec i titula za Mesečevu Boginju Demetru u Lebadeji i Astratu u Sidonu. Ako reč Europa nije postala od eur-ope — već od eu-rope (po analogiji od euboea), onda može da znači ''dobro za vrbe'' — u stvari ''dovoljno zalivano". Kult vrbe održavao se u petom mesecu svete godine (vidi 52, 3), a vrbino drvo je imalo čarobnu moć u obredima plodnosti širom Evrope, naročito uoči majskog praznika (vidi 28, 5). Libija, Telefasa, Agriopa i Alfesiboja su takođe titule Mesečeve Boginje.

3. Zeusova otmica Europe beleži rano helensko osvajanje ostrva Krete, a protumačeno je sa prehelenskih slika na kojima se prikazuje mesečeva sveštenica kako pobednički jaše na svojoj žrtvi — sunčanom biku; ovaj prizor može se videti na osam ploča od plavog stakla, nađenim u mikenskom gradu Mideji. Izgleda da je to bio deo obreda plodnosti kad su Europin majski venac nosili u povorci (Atenaj: str. 678 a-b). Zeusovo nasilje nad Europom, kad se prerušio u Orla, podseća na njegovo nasilje nad Herom, kad se prerušio u kukavicu (vidi 12, a), pogotovo što je, po Hesihiju, Hera imala i titulu "Europia". Europa se na Kreti i u Korintu zvala Helotida, što može da znači Helika (»vrba«); Hela (vidi 43, 1 i 70, 8) i Helen su ista božanska ličnost. Kalimah u svom delu Epitalamij za Helenu pominje da je i platan bio posvećen Helenu. Svetost mu se ogleda u petokrakom lišću koje predstavlja boginjinu ruku (vidi 53, a) prilikom obreda ljušćenja kore; ali ovaj amblem prisvojio je Apolon (vidi.160, 10), kao što je i bog Esmun prisvojio Tanitov (odnosno Neitov) amblem otvorene ruke (vidi 21, 3).

4. Moguće je da priča o Europi beleži pljačkaški napad Helena sa Krete na Feničane. Džon Malalas nije morao mnogo da izmišlja kad je pisao o ''zloj noći'' u Tiru: »Taur (»bik«), kralj sa Krete, posle pomorske bitke napao je Tir, dok su Agenor i njegovi sinovi bili odsutni. Krećani su zauzeli ceo grad te iste večeri i odveli mnoge zarobljenike, a među njima je bila i Europa; spomen na ovaj događaj se još obeležava u Tiru jednom godišnje takozvanom ,zlom noći'« (Hronike II, str. 30, izd. Dindorff). Herodot (I, 2) se u ovome slaže sa Malalasom (vidi 160, 1).

5. Tirski Herakle, koga Tesej poštuje u Olimpiji, bio je bog Melkart; izgleda da se jedno malo pleme, koje je govorilo semitskim jezikom, pokrenulo iz sirijskih ravnica i stiglo do Kadmeje u Kariji — Kadmo je semitska reč i znači »istočni« — odatle su pregli u Bojotiju, pred kraj drugog milenijuma, dočepali se Tebe, i zavladali zemljom. Mit o posejanim ljudima i Kadmovo robovanje Areju svakako znači da su Kadmovi zavojevači osiguravali svoju prevlast nad Bojotijom na taj način što su se s uspehom koristili plemenskim sukobima među Pelazgima, koji su se smatrali autohtonim; oni su takođe prihvatili i domaći običaj da sveti kralj vlada osam godina. Kadmo je ubio zmiju u istom smislu kao što je Apolon ubio Pitona u Delfima (vldi 21, 12). Imena ljudi nastalih od posejanih zmijskih zuba — Ehion (''otrovnica''); Udaj (»od zemlje«); Htonije (»od grude«); Hiperenor ("čovek koji niče«); Pelor (»zmija«) — karakteristična su imena proročkih heroja. Međutim ime »Pelor« treba da ukaže na to da nisu samo Tebanci nego i svi Pelazgi tvrdili da su rođeni na ovaj način, a svetkovina Pelorija im je bila zajednička (vidi 1, 2). Jasonova žetva zmajevih zuba verovatno je bila u Jolku ili Korintu, a ne u Kolhidi (vidi 152, 3).

6. Troja i Antiohija su takođe osnovane na mestima koja su odabrale svete krave (vidi 158, h i 56, d). Ali izgleda malo verovatno da se ovo bukvalno izvodilo onako kako se priča u mitu;
pre će biti da su kravu puštali da se slobodno kreće u izabranom prostoru, pa bi na mestu gde krava legne podizali hram Mesečevoj Boginji. Svakako da krava nije imala nikakve naročite strateške i trgovačke instinkte.


59 KADMO 1 HARMONIJA

Pošto je Kadmo pokorno odslužio osam godina kod Areja i tako se iskupio od greha zbog ubistva kastalijanske zmije, Atena mu obezbedi vladavinu u Bojotiji. Uz pomoć svojih posejanih ljudi on sagradi tebanski Akropolj, koji u njegovu čast dobi ime Kadmeja, pa pošto su ga posvetili u misterije kojima je Zeus naučio Jasiona, Kadmo se oženi Harmonijom, kćerkom Afrodite i Areja; neki kažu da mu je nju darovala Atena kad je pohodio Samotraku.1
b) Ovo je bila prva svadba jednog smrtnika kojoj su prisustvovali Olimpljani. Postavljeno je dvanaest zlatnih tronova za Olimpljane u Kadmovom domu i to na mestu gde je kasnije bila tebanska pijaca i svi su Olimpljani doneli poklone. Afrodita je poklonila Harmoniji zlatnu ogrlicu koju je iskovao Hefajst. U stvari, to je bio Zeusov ljubavni poklon Kadmovoj sestri Europi — koji je obezbeđivao neodoljivu lepotu onome ko je nosi.2 Atena joj je podarila zlatnu haljinu, koja je, na sličan način, davala božansko dostojanstvo onome ko je obuče, i zbirku frula, a Hermes joj je darovao liru. Sam Kadmo je Harmoniji takođe darovao bogatu haljinu; a Elektra, Jasionova mati, naučila ju je obredima Velike Boginje, dok je Demetra osigurala uspešnu ječmenu žetvu sparivši se za vreme svetkovine sa Jasionom u tri puta pooranoj njivi. Tebanci još pokazuju mesto na kome su Muse svirale na frulama i pevale a Apolon muzicirao na liri.3
c) U poznim godinama, da bi umilostivio Areja, koji mu još nikako nije sasvim zaboravio ubistvo zmije, Kadmo je ustupio tebanski presto svom unuku Penteju, koga je njegova kći Agava rodila Ehionu, i mirno je nastavio da živi u gradu. Ali kad je Penteja umorila rođena mati, Dionis proreče da će Kadmo i Harmonija, vozeći se u kočijama sa upregnutim junicama, vladati varvarskim hordama. Ti varvari će opustošiti mnoge grčke gradove dok najzad ne opljačkaju i Apolonov hram, zbog čega će biti pravedno kažnjeni, ali Arej će spasti Kadma i Harmoniju pretvorivši ih u zmije, i oni će srećno nastaviti da žive na Ostrvima Blaženih.4,
d) Kadmo i Harmonija, dakle, pobegoše u zemlju Enhelena, koji, pošto su ih u to vreme napadali Iliri, izabraše po Dionisovom savetu Kadma i Harmoniju za vladare. Agava se bila udala za Likotersa, kralja Ilirije, u čijem je dvoru zatražila zaštitu pošto je ubila Penteja; ali kad je čula da su joj roditelji na čelu Enhelena, ona ubi i Likotersa i predade kraljevstvo Kadmu.5
e) Da bi se proročanstvo u potpunosti ispunilo, Kadmo i Harmonija u starosti zaista postadoše crne zmije sa plavim tačkama i Zeus ih posla na Ostrva Blaženih. Međutim, neki kažu i da ih je Arej pretvorio u lavove. Tela su im sahranjena u Iliriji, gde je Kadmo osnovao grad Butoe. Nasledio ga je Ilirije, njegov sin, koji mu se rodio u već poodmaklim godinama.8

1. Pausanija: IX, 5, 1; Diodor sa Sicilije: V, 48; Apolodor: III, 4, 2;
2. Diodor sa Sicilije: V, 49 1 IV, 85, 5; Pindar: Pitijske ode III, 94; Pausanija: IX, 12, 3; Ferekid, navodi ga Apolodor: III, 4, 2;
3. Diodor sa Sicilije: V, 49; Pausanija: IX, 12, 3;
4. Higin: Fabula 6; Apolodor: III, 4, 2; Euripid: Bakhantkinje 43 i 1350;
5. Higin: Fabula 184 i 240;
6. Ovidije: Metamorfoze IV, 562—602; Apolodor: III, 5, 4; Ptolemaj Hefajstionov: I, Apolonije sa Roda: IV, 517.
*
1. Kadmova ženidba Harmonijom u prisustvu dvanaest olimpijskih božanstava poredila se sa ženidbom Peleja i Tetide (vidi 81, 1); i taj događaj, izgleda, potvrđuje da su svi Heleni priznali prevlast Kadmejaca u Tebi, za šta su se naročito zalagali Atenjani, koji su Kadmejce posvetili u samotračke misterije. Osnivanje grada Butoe usledilo je na zahtev Ilira. Oni su želeli da se poistovete sa Grcima i da im se omogući učestvovanje u olimpijskim igrama. Kadmo je, po svoj prilici, imao proročište u Iliriji, pošto su ga predstavljali kao zmiju; a lavovi u koje su se Kadmo i Harmonija pretvorili, verovatno su bila dva heraldička kipa Velike Boginje, kao na čuvenoj lavljoj kapiji u Mikeni. Mitografi smatraju da su Kadmu, kad mu je isteklo vreme vladavine, dozvolili da izbegne sa kolonistima, umesto da ga ubiju (vidi 117,5).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

60 BEL I DANAIDE

Kralj Bel, koji je vladao u Hemidi u okolini Tebe, bio je sin Libije i Posejdona, i Agenorov brat blizanac. Njegova žena Anhinoja, Nilova kćer, rodila mu je blizance Ajgipta i Danaja i trećeg sina Kefeja.1
b) Ajgipt je dobio Arabiju da njome vlada, ali je on pokorio i zemlju Melampoda i nazvao je po sebi Egipat. Imao je pedeset sinova od različitih žena, Arabljanki, Libijki, Feničanki i drugih. Danaj, poslan da vlada Libijom, imao je pedeset kćeri koje su se zvale Danaide i koje su takođe rodile razne matere: Najade, Hamadrijade, egipatske princeze iz Elefantida i Memfisa, Etiopljanke i druge.
c) Posle Belove smrti blizanci se posvađaše oko nasledstva i radi pomirenja Ajgipt predloži da pedeset princeza i prinčeva međusobno sklope brakove. Danaj, koji je sumnjao u zaveru, nije hteo da pristane; a kad je jedno proročanstvo potvrdilo njegovu sumnju da je Ajgipt imao nameru da pobije sve Danaide, spremio se da pobegne iz Libije.2
d) Uz Ateninu pomoć, on je sagradio brod za sebe i svoje kćeri — prvi brod sa dva pramca pušten u more — i otplovio u Grčku i zadržao se na ostrvu Rod. Tamo je Danaj u hramu posvetio jedan kip Ateni; podigle su.ga Danaide, od kojih su tri umrle za vreme boravka na ostrvu; gradovi Lind, Jales i Kamir dobili su svoja imena po njima.3
e) Sa ostrva Roda oni zaploviše put Peloponeza i pristadoše negde u blizini Lerna, gde Danaj objavi da su ga bogovi izabrali da postane kralj Arga. Iako se Gelanor, kralj Arga, smejao ovoj njegovoj tvrdnji, njegovi podanici sakupiše se noću da se posavetuju. Gelanor bi, bez sumnje, zadržao presto uprkos Danajevoj izjavi da ovoga nije podržavala Atena i da Argivljani nisu odložili svoju odluku do zore kad je, iznenada, sa planine sišao vuk, besomučno napao stado krava što je paslo u blizini gradskih zidina i zaklao bika predvodnika. Ovo su građani protumačili kao predskazanje da će Danaj silom zauzeti presto ako mu se odupru i zbog toga privoleše Gelanora da se mirno povuče.
f) Danaj, ubeđen da je vuk bio u stvari prerušeni Apolon, posvetio je čuveno svetilište u Argu vučjem Apolonu i postao tako moćan vladar da su svi Pelazgi u Grčkoj sebe nazvali Danajcima. On je takođe podigao i utvrđenje u Argu, a njegove kćeri doneše iz Egipta Demetrine misterije, zvane tesmoforije, i njima podučavahu pelaške žene. Ali posle dorskog nadiranja zaustavi se širenje tesmoforija na Peloponezu; zadržale su se samo u Arkadiji.4
g) Danaj je zatekao Argolidu opustošenu višegodišnjom sušom, koja je trajala još od vremena kad je Posejdon, koji se naljutio zbog Inahove odluke da zemlja pripadne Heri, presušio sve reke i potoke. Danaj posla svoje kćeri u potragu za vodom i naredi im da umilostive Posejdona kako znaju i umeju. Jedna od njih, po imenu Amimona, slučajno uznemiri nekog zaspalog satira dok je u šumi lovila jelena. Satir skoči iza sna i pokuša da je siluje; ali Posejdon, koga ona pozva u pomoć, ustremi svoj trozubac na satira, ovaj se na vreme izmaknu, te trozubac udari u stenu; Posejdon obljubi Amimonu a ona bi presrećna što je na tako prijatan način zadovoljila očev zahtev. Pošto je saslušao Amimoninu molbu, Posejdon pokaza svoj trozubac i reče joj da ga izvuče iz stene. Kad ona to učini, tri mlaza vode šiknuše iz tri malene rupe. Taj izvor, koji se sada zove Amimona, izvor je reke Lerne. Ona nikad ne presuši, čak ni usred leta."
h) Kod izvora Amimone, pod platanovim drvetom, Ehidna je rodila čudovišnu hidru. Hidra je živela u obližnjem Lernskom jezeru, na koje dolaze ubice da se očiste od greha — odatle i izreka: »Lerna puna zala«.6
i) Ajgipt posla svoje sinove u Arg, zabranivši im da se vraćaju dok ne kazne Danaja i njegovu porodicu. Kad su stigli, oni zamole Danaja da porekne svoju raniju odluku i dozvoli im da se ožene njegovim kćerima — nameravajući da ih nekako noću posle venčanja pobiju, ali pošto Danaj ponovo odbi njihovu molbu, oni opsedoše Arg. Kako nije bilo vodenih izvora u tvrđavi Arga, i grad i tvrđava su u to vreme bili bez vode, iako su Danaide kasnije pronašle arterske bunare i snabdele grad vodom iz njih, uključujući i četiri bunara koja su bila posvećena. Videći da će ih žeđ uskoro naterati na predaju, Danaj obeća da će učiniti ono što traže Ajgiptovi sinovi ako dignu opsadu.7
j) Pripremljena je zajednička svadba, a Danaj je birao parove: on se pritom rukovodio različitim merilima; u nekim slučajevima su matere mlade i mladoženje bile istoga ranga, u drugim su im imena bila slična, tako da su se Kleita, Stenela i Hrisipa udale za Kleita, Stenela i Hrisipa — ali u najviše slučajeva je bacao kocku.8
k) Za vreme svadbenog pira Danaj je kćerima razdelio oštre igle i one su morale da ih sakriju u svoje kose, a o ponoći svaka je od njih trebalo iglu da zabode u srce svome mužu. Preživeo je samo jedan ženik: po savetu Artemidmom, Hipermnestra je spasla Linkeja zato što je on poštedeo njeno devičanstvo, i pomogla mu da pobegne do grada Linkeja, udaljenog oko dvanaest kilometara. Hipermnestra je Linkeja zamolila da upali baklju u znak da je srećno stigao, a ona će mu, kako je obećala, odgovoriti signalom sa tvrđave; narod iz Arga još uvek jedanput godišnje pali baklje kao uspomenu na ovaj dogovor. U zoru Danaj je saznao za Hipermnestrinu neposlušnost i predao je sudu. Ali sudije su je oslobodile. Ona je zbog toga podigla kip Afroditi Pobednici u svetilištu Apolona Vučijeg, a ustanovila je i svetilište Artemidi Nagovoriteljici.9
l) Glave poubijanih sahranjene su u Lernu, a nad telima je održana puna obredna svečanost izvan zidina Arga; ali iako su, po Zeusovoj dozvoli, Atena i Hermes očistili od greha Danaide u Lernskom jezeru, sudije mrtvima prokleli su ih da vrše beskrajan posao vučenja vode u posudama nalik na rešeto.10
m) Linkej i Hipermnestra su se ponovo sjedinili, a Danaj, odlučivši da poudaje ostale svoje kćeri što je moguće pre, pozva prosce tog istog prepodneva kad su izdržale očišćenje. On predloži da svadbena utakmica počne iz ulice koja se sada zove Afeta, a da pobednik dobije pravo da prvi izabere devojku, dok će ostali birati redom kako budu stizali. Kako nije mogao da nađe dovoljno ljudi voljnih da žrtvuju svoj život ženeći se ubicama, svega je nekolicina trčala; ali pošto je svadbena noć prošla bez opasnosti po nove mladoženje, javi se još prosaca, pa se sledećeg dana održi još jedna trka. Sva deca iz ovih brakova imala su rang Danajaca, i Argivci još slave uspomenu na ovu trku u takozvanom hemenajskom takmičenju. Linkej je kasnije ubio Danaja i vladao umesto njega. On bi drage volje poubijao i sve svoje svastike da osveti braću, ali mu Argivci nisu dopustili.11
n) U međuvremenu Ajgipt dođe u Grčku, ali kad sazna za sudbinu svojih sinova, pobeže u Aroju, u kojoj je i umro, a sahranjen je u Patri, svetilištu Serapide.12
o) Sin Amimone i Posejdona, Nauplije, čuveni moreplovac, pronašao je veštinu krmarenja upravljajući se prema sazvežđu Velikog Medveda i osnovao je grad Naupliju. Ovaj grad je naselio egipatskom posadom što je plovila sa njegovim dedom. On je predak Nauplija Brodolomca, koji je navodio u propast neprijateljske brodove, paleći lažne baklje.13

1. Herodot: II, 91; Euripid, navodi ga Apolodor: II, 1, 4;
2. Apolodor: II, 1, 5; Higin: Fabula 168; Eustatije uz Homera, str. 37;
3. Higin: loc. cit.; Apolodor: II, 1, 4; Herodot: II, 234; Diodor sa Sicilije: V, 58, 1; Strabon: XIV, 2, 8;
4. Pausanija: II, 38, 4 1 19, 3; Euripid, navodi ga Strabon: VIII, 6, 9; Strabon: loc. cit; Herodot II, 171; Plutarh: O Herodotovoj paksoti 13;
5. Higin: Fabula 169; Apolodor: II, l, 4;
6. Pausarija: II, 37, 1 1 4; Strabon: VIII, 6, 8;
7. Higin: Fabula 176; Apolodor: II, 1, 5; Strabon: VIII, 6, 9;
8. Apolodor: loc. cit.; Higin: Fabula 170;
9. Apolodor: loc. cit.; Pausanija: II, 25, 4; 19, 6 i 21, 1;
10. Apolodor: loc. cit.; Lukijan: Pomorski razgovorl VI; Higin: Fabula 168; Ovidije: Heroide XIV; Horacije: Ode III, 11, 30;
11. Pindar: Pitijske ode IX, 117; Pausanija: III, 12, 2; Higin: Fabula 170; Servije o Vergilijevoj Ajneidi X, 497;
12. Pausanija: VII, 21, 6;
13. Apolonije sa Roda: I, 136—8; Teon o Aratovoj Fajnomeni 27; Pausanija: IV, 35, 2.
*
1. Ovaj mit beleži rani dolazak helenskih kolonista u Grčku iz Palestine preko ostrva Roda i početak zemljoradnje na Peloponezu. Postoji tvrdnja da su sa njima došle i izbeglice iz Libije i Etiopije, što izgleda moguće (vldl 6, 1 1 8, 2). Bel je Baal Iz Starog zaveta, i Bel iz apokrifa; on je uzeo ime Belile, sumerske Mesečeve Boginje, čiji je kult uspeo da suzbije.

2. Tri Danaide, poznate kao Telhine ili »očaravajuće«, koje su dale imena trima glavnim gradovima na ostrvu Rodu, bile su Trojna Mesečeva Boginja Danaja (vidi 54, 1 i 73, 4). Imena Linda, Kameira i Jalisa izgleda da su ostaci oblika linodeousa (»ona koja vezuje lanenim koncem«), catamerizousa (»ona koja deli, saučestvuje«), i ialemistria (''žena koja cvili'') — one su, u stvari, već poznate tri Suđaje ili Mojre: Klota, Lahesa i Atropa (vidi 10, 1), jer su one imale baš takve uloge. Evo kako je glasilo klasično predanje o lanenom koncu; boginja je vezivala ljudsko biće za jedan kraj brižljivo premerenog konca koji je odmotavala polako tokom godina, dok ne dođe vreme da taj konac preseče i tako preda njegovu dušu smrti. Ali u početku boginja je povijala dete što plače u laneni povoj, gde bi utkala obeležje njegovog klana ili porodice i na taj način mu određivala mesto i položaj u društvu.

3. Sumersko ime Danaje bilo je Dam-kina. Jevreji su je zvali Dina (Knjiga postanja XXXIV) a oblik muškog roda od toga Imena je Dan. Pedeset mesečevih sveštenica je uobičajeni broj sveštenica tog reda, a dužnost im je bila da napajaju zemlju pomoću vradžbina koje donose kišu, navodnjavanjem i kopanjem bunara; odatle su imena Danaida bila u vezi s grčkom reči danos, »sasušen« i sa danos, »poklon«, razlika je u prvom samoglasniku "a" — koje je u jednoj reči dugo, a u drugoj kratko. Blizanci Agenor i Bel, kao i Ajgipt i Danaj ukazuju na sistem vladavine u Argolidi, u kojoj se kralj ženio glavnom sveštenicom i vladao pedeset mesečevih meseci, ili polovinu velike godine. Glavne sveštenice birane su na takmičenjima u trčanju (poreklo olimpijskih igara), koja su se održavala pred kraj pedesetog meseca ili četrdeset devetog svake druge godine (vidi 53, 4). O novogodišnjim pešačkim trkama u Olimpiji (vidi 53, 3), Sparti (vidi 160, d), Jerusalimu (Huk: Poreklo drevnih semitskih obreda, 1935, str. 53), i Vavilonu (Langdon: Ep o stvaranju, stihovi 57 i 58) trčalo se za sveto kraljevstvo kao i u Argu. Kralj-sunce morao je biti brz.

4. Hidra (vidi 34, 3 i 60, h), koju je uništio Herakle, izgleda da je oličenje ovoga svešteničkog reda koji se brinuo o vodi (vidi 124, 2—4), a mit o Danaidama izgleda da govori o dva helenska pokušaja da se dočepaju njihovog svetilišta, od kojih je prvi propao. Posle drugog, uspešnog pokušaja, helenski vođa oženio se glavnom sveštenicom i darovao svojim glavarima ostale sveštenice za supruge. Ulica koja se zove Afeta bila je početna tačka u devojačkim trkama za položaj glavne sveštenice; to je takođe bio i start za trku muškaraca za osvajanje svetog kraljevstva (vidi 53, 3 i 160, d). Linkej, kraljevska titula u Meseni, ime je jedne vrste lava čuvenog po oštrom vidu (vidi 74, 1).

5. »Ajgipt« i »Danaj« izgleda da su bile rane tebanske titule za sukraljeve; zato što je široko bio rasprostranjen običaj da se glava svetog kralja sahrani na prilazu gradu i na taj način zaštiti grad od napadača i osvajača (vidi 146, 2); tobožnje glave Ajgiptovih sinova, sahranjene kod Lerne, bile su verovatno glave svetih kraljeva koji su vladali kasnije, Egipćani su nazivani Melampodi (»crnih nogu"), jer su tapkali po crnome blatu Nila za vreme sezone poljoprivrednih radova.

6. Kasnije monogamo društvo predstavljalo je Danaide sa sudovima za vodu koji cure, kao da su na izdržavanju večne kazne zbog mužeubistva. Ali na ikoni po kojoj se izvodi ova priča, one su vršile obrednu magiju, prskale su vodom zemlju da bi izazvale kišu (vidi 41, 5 i 68, 1). Izgleda da je rešeto, ili lonac koji curi, ostavilo vidan trag mnogo vekova posle raspadanja reda Danaida: Filostrat piše (Život Apolonija iz Tijane VI, II) o »ženama sa rešetima u rukama koji idu unaokolo pretvarajući se pred prostim kravarima da leče stoku«.

7. Hipermenestrine i Linkejeve baklje su bile baklje koje su palili u vreme prolećnih svetkovina u Argu, u slavu sunca. Možda su u Argu svetog kralja ubijali dugačkom iglom koju su mu zabadali u srce: relativno milostiv kraj.

8. Tesmoforije (»dužne ponude«) su bile zemljoradničke orgije koje su slavljene u Ateni (vidi 48, b) i tada su odrezani genitalni organi svetoga kralja, ili njegovog zamenika, nošeni u korpi; u civilizovanije vreme genitalije su zamenjene hlebovima falusnog oblika i živim zmijama. Apolon Likije može da znači ''Apolon Svetlosti'', pre nego "Apolon Vučiji", ali su oba pojma vezana za zavijanje vukova na pun mesec.


61 LAMIJA

Bel je imao divnu kćerku Lamiju koja je vladala u Libiji i kojoj je Zeus, u znak priznanja njenih vrednosti, poverio isključivu moć da vadi i vraća svoje oči po sopstvenoj volji. Ona je Zeusu rodila nekoliko dece, ali ih je Hera, u nastupu ljubomore, sve pobila osim Skile. Lamija se svetila na taj način što je uništavala decu drugih, i ponašala se tako svirepo da joj se lice pretvorilo u masku utvare.
b) Kasnije, ona se združila sa Empusama, podavala se mladim muškarcima i sisala im krv dok su spavali.1

1. Diodor sa Sicilije: XX, 41; Suida sub Lamija; Plutarh: O neobičnostima
2; Sholijast uz Aristofanov Mir, 757; Strabon: I, H, 8; Eustatije o Homeru, str. 1714; Aristotel: Bitka VII, 5.
*
l. Lamija je bila libijska boginja Neit, boginja ljubavi i bitke, zvana još i Anata i Atena (vidi 8, 1; 25, 2 i 61, 1); njen kult su potisnuli Ahajci; kao i Alfit u Arkadiji, ona je spala na to da se njom plaše mala deca (vidi 52, 7). Njeno ime Lamija izgleda da je bilo slično reči Lamyros (»proždrijiva«), od laimos (»ždrelo«) — tako je stvoren pojam "pohotljiva" — a od njenog ružnog lica gorgonska odbrambena maska koju su nosile njene sveštenice u vreme misterija (vidi 33, 3), a ubijanje dece je bilo sastavni deo tih misterija. Da je Lamija mogla svoje sopstvene oči da vadi i ponovo stavlja zaključuje se verovatno po jednoj slici gde se jedna boginja upravo sprema da heroju podari mistički lik na taj način što mu nudi jedno oko (vidi 73, 8). Empuse su bile napast (vidi 55, 1).


62 LEDA

Neki kažu da je Nemesida, kad se Zeus zaljubio u nju, pobegla od njega u more i postala riba; on se pretvorio u dabra [?] i gonio je dalje po talasima. Nemesida je isplivala na obalu i pretvorila se u divlju zver, ali nije mogla da uplaši Zeusa, jer je on začas uzeo oblik još žešće i brže zveri. Ona se onda vinu u vazduh, pretvorivši se u divlju gusku. On postade labud i nagazi je pobednički u Ramnuntu na Atici. Nemesida strese svoje perje rezignirano i dođe u Spartu, gde Leda, žena kralja Tindareja, ubrzo u močvari nađe jaje mrkocrvene boje, donese ga kući i sakri u svoju škrinju; iz njega se izlegla Helena Trojanska.1 Ali neki kažu da je to jaje palo sa meseca, kao i jaje koje je nekad davno palo u reku Eufrat, pa ga talasi izbacili na obalu a golubovi ležali na njemu dok se najzad i iz njega nije izlegla sirijska boginja ljubavi.2
b) Drugi kažu da je Zeusa, koji se pretvorio u labuda, počeo da goni orao, pa je potražio zaštitu na Nemesidinim grudima i tu je odmah silovao. Ona je posle određenog vremena snela jaje koje je Hermes bacio Ledi među noge dok je sedela raširivši ih. Leda je rodila Helenu, a Zeus je postavio likove labuda i orla u sazvežđe u spomen ovom retkom lukavstvu.3
c) Ipak, najčešće se priča da se Zeus kao labud združio sa samom Ledom pored reke Eurote; da je ona snela jaje iz koga su se izlegli Helena, Kastor i Polideuk; i da je ona potom proizvedena u boginju Nemesidu.4 Ali Ledin muž, Tindarej, takođe je iste noći obljubio svoju ženu, i mada neki drže da su svi Zeusova deca — a takođe i Klitajmnestra, koja se izlegla sa Helenom iz drugog jajeta — drugi tvrde da je samo Helena Zeusova kći, a da su Kastor i Polideuk Tindarejevi sinovi;5 po nekima su opet Kastor i Klitajmnestra Tindarejeva deca, dok su Helena i Polideuk Zeusova.6

1. Atenaj, navodi Homerovu Kipriju, str. 334, b; Apolodor: III, 10, 7; Sapfa: Fragmenti 105; Pausanija: I, 33, 7; Eratosten: Catasterismoi 25;
2. Atenaj: 57; Plutarh: Symposiacs II, 3, 3; Higin: Fabula 197;
3. Higin: Pesnička astronomija II, 8;
4. Laktantije: I, 21; Higin: Fabula 77; Prvi vatikanski mitograf: 78 i 204;
5. Homer: Odiseja XI, 299; Ilijada. III, 426; Euripid: Helena 254, 1497 1 1680;
6. Pindar: Nemejske ode X, 80; Apolodor: III, 10, 6—7.

1. Nemesida je bila Mesečeva Boginja kao Nimfa (vidi 32, 2) a u najranijem obliku mita, ona je u ljubavnoj trci gonila svetoga kralja I na kraju ga proždirala uprkos svim njegovim promenama u divljeg zeca, ribu, pčelu i miša — ili u zeca, ribu, pticu i zrno pšenice. Kad je pobedio patrijarhalni sistem, gonilac i gonjeni su zamenili uloge: sad je boginja bežala od Zeusa, kao u engleskoj baladi o kovaču crnom kao ugalj (vidi 89, 2). Ona se pretvarala u vidru ili dabra, da juri za ribom, a Kastorovo ime (»dabar«) svakako je ostatak ovakvog mita, dok je Polideuk ("vrlo slatko vino") svakako odraz svetkovina što su se održavale za vreme lova.

2. Lada je likijska, odnosno kretska reč i znači »žena«, a Leda je bila boginja Latona, ili Leto, ili Lat, ona koja je rodila Apolona i Artemidu na ostrvu Del (vidi 14, 2). Ono jaje mrkocrvene boje podseća na uskršnje kao krv crveno jaje Druida, glain, koje su oni svake godine tražili na morskoj obali. U keltskom mitu ovo jaje je izlegla boginja u svome vidu morske zmije. Priča da je jaje bačeno Ledi među noge možda potiče od slike na kojoj boginja sedi na porođajnoj stolici sa Apolonovom glavom što se pomalja iz stomaka.

3. Helena i Hela, ili Selena, lokalni su oblici za naziv Boginje Mesec (vidi 43, 10; 70, 8 i 159, 1), čiju istovetnost sa Lukijanovom Sirijevom boginjom naglašava Higin. Ali Higinova je priča zbrkana; sama boginja je snela sveopšte svetsko jaje pošto se sparila sa zmijom Ofijon i izlegla ga na vodi uzevši na sebe oblik golubice. Ona sama podigla se iz Ničega (vidi 1, a). Helena je imala dva hrama u blizini Sparte; jedan je bio kod Terapne, sagrađen na mikenskoj strani; drugi je bio u Dendri i tu je gajen kult drveta, kao i u svetilištu na ostrvu Rod (vidi 88, 10). Poluks (X, 191) pominje spartanski praznik imenom heleneforija a koji podseća na atensku tesmaforiju (vidi 48, b). Za vreme ovih praznika u naročitim kotaricama nošeni su neki predmeti koje ne treba pominjati. Te korpice su zvali helene; na reljefu sa Helenom u pratnji Dioskura, ona ima takvu korpicu. Predmeti su verovatno bili falistički amblemi; ona je bila orgastička boginja.

4. Zeus je prevario Nemesidu, boginju peloponeskog kulta labuda, pobudivši kod nje sažaljenje na isti način kao što je prevario Heru kretskog kulta kukavice (vidi 12, a). Ovaj se mit svakako odnosi na dolazak helenskih ratnika u kretske i pelaške gradove; helenski ratnici su, verovatno, u početku odavali počasti velikoj boginji i snabdevali njene sveštenice poslušnim supružnicima, ali su kasnije ipak preotimali od njih vrhovnu vlast.


63 IKSION

Iksion, sin Flegija, kralja Lapita, obećao je da će se oženiti Dijom, kćerkom Ejoneja, i najavio bogat svadbeni dar, pozivajući Ejoneja na gozbu; ali je na ulazu u dvorac pripremio duboku provaliju sa velikom užarenom vatrom na dnu, te Ejonej, ne sluteći ništa, upade u provaliju i izgore.
b) Iako su ostali bogovi ovo smatrali velikim grehom i nisu želeli da mu oproste, Zeus, koji se i sam, kad je bivao zaljubljen, ponašao slično, ne samo da ga je očistio od greha, već ga je doveo da mu bude drug za trpezom.
c) Iksion je bio nezahvalan i nameravao je da siluje Heru, za koju je mislio da će rado pristati da bi se osvetila Zeusu za njegova česta neverstva i preljube. Zeus ipak prozre njegove namere i napravi lažnu Heru od oblaka, s kojom se Iksion lepo zabavljao, jer budući dobro pijan, nije bio u stanju da otkrije podvalu. Zeus ga je iznenadio na delu i naredio Hermesu da ga nemilosrdno šiba dok ne ponovi reči: »Dobročinitelji zaslužuju poštovanje«, a zatim da ga prikuje uz vatreni točak koji se besprekidno okretao na nebu.
d) Lažna Hera, kasnije nazvana Nefela, rodila je Iksionu nepriznato dete Kentaura, koji, kad je stasao i sazreo u momka, oplodi magnezijske kobile i postade otac ostalim kentaurima, a među njima beše i proslavljeni i učeni Hejron.1

1. Sholijast uz Apolonija sa Roda: III, 62; Higin: Fabula 33 1 62; Pindar: Pitijske ode II, 33—89, sa sholijastom; Lukijan: Dijalozi bogova 6; Sholijast uz Euripidove Feničanke 1185.
*
1. Iksionovo ime postalo je od ischys (»snaga«) i io (''mesec'') (vidi 61, 2), a možda i od ixias (»imela«). Kao kralj hrastovog kulta sa genitalijama imele (vidi 50, 2), predstavljajući boga groma, on se ritualno oženio Mesečevom Boginjom koja stvara kišu; zatim su ga stavili na muke da bi njegova krv i sperma oplodili zemlju (vidi 116, 4). Glava mu je odrubljena sekirom, kastriran je i obešen o drvo, zatim je pečen na vatri, a zatim su ga njegovi rođaci jeli kao svetu hranu. Eion je homerski epitet za reku; ali Dijin otac se zvao i Dejonej, što znači "upropastitelj", kao i Ejonej.

2. Mesečeva Boginja hrastovog kulta bila je poznata kao Dija (»nebeska«), a to je bila i titula dodonske hrastove boginje (vidi 51, 1), pa prema tome i Zeusove žene Here. Kraljevi su u prastaro vreme sebe nazivali Zeusom (vidi 43, 2; 45, 2; 68, 1 i 156, 4) i ženili se Dijom iz kišnih oblaka, što svakako nije bilo pravo olimpijskim sveštenicma, koji su pogrešno tumačili obrednu sliku razapetog kralja Lapita kao kaznu za njegovu nepobožnost i izmislili priču o oblaku. Na jednom etrurskom ogledalu Iksion je prikazan raspet na vatrenom točku, sa pečurkastim samokresom kod nogu; na drugim mestima on se vidi vezan petostrukim uzicama, baš kao irski heroj Kahalein, povijen unazad (Filostrat: Život Apolonija iz Tijane VII, 12), sa člancima, zglobovima i vratom svezanim zajedno, kao Oziris u Knjizi mrtvih. Ovaj položaj tela izgleda kao gorući točak koji se kotrlja nizbrdo u vreme evropskih letnjih svetkovina, kao znak da je sunce dostiglo zenit te otada mora da opada sve do zimske kratkodnevice. Iksionova provalija nije nikakva metofora: svetim kraljevima su bile potrebne žrtve koje će ih zameniti — na primer ratni zarobljenik ili, ako takvog nema, onda putnik uhvaćen u kljusu. Mit kao da govori o savezu između Zeusovih Helena i Lapita, Flegijaca i Kentaura, a koji je bio prekršen obrednim ubijanjem helenskih putnika i otmicom žena sa sela; Heleni su tražili i dobili zvanično izvinjenje.

3. Konji su bili posvećeni mesecu, a igrači sa konjskim maskama zamišljali su da izazivaju kišu. Izgleda da je odatle proistekla legenda da su Kentauri pola ljudi pola konji. Najranija grčka predstavljanja Kentaura — dva čoveka spojena u struku konjskim telom — postoje na mikenskom dragom kamenu iz Herajma kod Arga, oni gledaju jedan drugog i igraju. Sličan par se pojavljuje na kretskom pečatu; kako na Kreti nije bilo domaćeg kulta konja, motiv je verovatno uzet sa kopna. Na predmetima drevne umetnosti satiri su takođe slikani kao ljudi-konji, a kasnije kao koze. Kentaur je, po svemu sudeći, bio proročki heroj sa zmijinim repom; priča o tome kako se Borej plodi sa kobilama takođe je za to vezana (vidi 48, e).


64 ENDIMION

Endimion, lepi sin Zeusa i nimfe Kalike, po rasi Ajoljanin, iako karijskog porekla, nasledio je Klimeneja u kraljevstvu Elide. Njegova žena, koja je poznata po tome što je imala različita imena — Ifijanasa, Hiperita, Hromija i Neida, rodila mu je četiri sina; on je takođe bio otac pedeset kćeri sa Selenom, koja se bila neobično zaljubila u njega.1
b) Endimion je spavao u pećini na Karijskoj Gori Latmo jedne tihe noći kad ga je Selena ugledala prvi put, legla uz njega, i nežno mu poljubila sklopljene oči. Kasnije se on, neki kažu, vratio u istu pećinu i pao u san bez snova. Ovaj san iz koga se nikada nije probudio, došao mu je ili po sopstvenom zahtevu, jer nije voleo što mu se približavala starost, ili zato što je Zeus podozrevao da će mu napraviti spletku kod Here; ili zato što je Selena više volela da ga nežno ljubi nego da trpi njegovu odveć plodnu strastvenost. U svakom slučaju, on nije ostario i zadržao je cvetnu mladost na svojim obrazima. Ali drugi kažu da on leži sahranjen u Olimpiji, a da su njegova četiri sina organizovala takmičenje za upražnjeni presto na kome je pobedio Epej.2
c) Jedan od njegovih poraženih sinova, Ajtol, takmičio se u kolskim trkama na pogrebnim igrama u čast Azana, Arkadova sina. To je bilo prvo takmičenje dvokolica koje je održano u Grčkoj. Kako gledaoci nisu bili svesni da moraju da se sklone, Ajtolove dvokolice slučajno zakače Apisa, Foronejeva sina i kobno ga ozlede. Salmonej, koji je bio prisutan, progna
Ajtola preko Korintskog zaliva, gde ovaj pobi Dora i njegovu braću i osvoji zemlju koja po njemu dobi naziv Ajtolija.3

1. Apolodor: I, 7, 5—6; Pausanija: V, 8, 1 t 1, 2;
2. Apolodor: I, 7, 6; Sholijast uz Teokritove Idile III, 49; Kikeron: Tuskulanske rasprave I, 38; Pausanija: V, 1, 3;
3. Pausanija: VIII, 4, 2—3 l V, 1, 6; Apolodor: I, 7, 6; Strabon: VIII, 3, 33.
*
1. Ovaj mit govori o tome kako je ajolski glavar napao Elidu, i prihvatio sve posledice oženivši se predstavnicom pelaške mesečeve boginje Here — sva imena Endimionove žene su nazivi za mesec — ona je bila na čelu reda pedeset vodenih sveštenica (vidi 60, 3). Kad se njegova vladavina završila, žrtvovali su ga na uobičajeni način i proglasili herojem svetilišta u Olimpiji. Pisa, grad kome je pripadala Olimpija, značilo je na lidijskom ili kretskom jeziku "privatno boravište za odmaranje'', misli se na mesečevo odmaranje (Servije o Vergiliju X, 179).

2. Ime Endimion, od enduein (lat. in ducere), odnosi se na nasilje mesečeve sveštenice nad kraljem, kao da je ona bila jedna od Empusa (vldi 55, a); ali ranije objašnjenje reči kao da je bilo somnum ei inductum, ''san je stavljen na njega''.

3. Ajtol, kao i Pelop, vozio je svoja kola oko Olimpijskog stadiona predstavljajući sunce (vidi 69, 1); priča kako je slučajno ubio Apisa smatra se pričom o elejskoj kolonizaciji Ajtolije; ona se, izgleda, izvodi iz slika o godišnjoj lomljavi dvokolica, gde gine kraljev zamenik (vidi 71, 1 i 109, 4). Ali utakmica u trčanju u kojoj je Epej (»naslednik«) pobedio ranije se odigrala (vidi 53, 3). Postojanje Endimionovog svetilišta na Gori Latmi, u Kariji, govori da se jedna kolonija Ajoljana iz Elide ovde nastanila. Ajtolova obredna ženidba sa i Herom, kao i Iksionova, svakako je vređala Zeusovo sveštenstvo (vidi 63, 2).

4. Apis je imenica od apios, homerski pridev koji je značio "dalek", ali kad je reč o Peloponezu, onda znači ''od kruškinog drveta'' (vidi 74, 6), (Ajshil: Pribeglice 2621.


65 PIGMALION I GALATEJA

Pigmalion, Belov sin, zaljubio se u Afroditu, pa kako ona nije htela da mu se pusti, on napravi njen kip od slonovače i stavi ga u svoju postelju, moleći je da se sažali na njega. Ušavši u svoj kip, Afrodita ga ožive u Galateju, a ona rodi Pigmalionu Pafa i Metarmu. Paf, Pigmalionov naslednik, bio je otac Kinira, koji je osnovao kiparski grad Paf i tamo sagradio čuveni hram Afroditi.1

1. Apolodor: III, 14, 3; Ovidije: Metamorfoze X, 243; Arnobije: Protiv nacija VI, 22.

1. Pigmalion, oženjen Afroditinom sveštenicom u Pafu, izgleda da je čuvao boginjin beli kip u svojoj postelji, nadajući se da će na taj način povratiti kiparski presto (gl. I Samuilo XIX, 13). Ako je Pigmaliona odista nasledio sin koga mu je rodila ova sveštenica, onda je on bio prvi kralj koji je uspostavio patrijarhalni poredak na Kipru. Ali izgleda ipak da je njegov unuk Kinira (vidi 18, 5) odbio da preda boginjin kip na kraju svoje vladavine od osam godina, i da je svoju vladavinu produžio na taj način što se oženio drugom Afroditinom sveštenicom — u stvari svojom kćerkom, jer je ona bila naslednica prestola — a zvala se Metarma (''promena''), da bi se njenim imenom obeležila novina.

66 AJAK

Rečni bog Asop — koga jedni nazivaju sinom Okeana i Temide, drugi sinom Posejdona i Pere, a neki sinom Zeusa i Eurinome — oženio se Metopom, kćerkom rečnog boga Ladona, i sa njom je izrodio dva sina i dvanaest ili dvadeset kćeri.1
b) Neke njegove kćeri oteli su ili silovali Zeus, Posejdon i Apolon, a nestala je i najmlađa Ajgina, bliznakinja Tebe, jedne od Zeusovih žrtava. Asop je odlučio da krene u potragu za Ajginom. U Korintu je otkrio da je Zeus i po drugi put krivac, jer ga je u šumi zatekao tako reći na delu kako grli Ajginu. Zeus, nenaoružan, sramno pobeže u šiprazje i čim izmače Asopu s očiju, pretvori se u stenu i sačeka da on prođe, pa se onda iskrade na Olimp. Tek kad se našao van opasnosti, baci se na Asopa gromom. Asop se otada kretao lagano zbog rana koje je zadobio, a njegovim rečnim koritom često promiče parčad ugljenisanog drveta.2
c) Pošto se tako razračunao sa Ajgininim ocem, Zeus je potajno otpremi na ostrvo koje se tada zvalo Ojnona ili Ojnopija, gde je obljubi ili kao orao, ili kao plamen, dok su kupidoni lebdeli iznad njihove postelje i prinosili im ljubavne darove.3 Posle nekog vremena Hera otkri da je Ajgina rodila Zeusu sina po imenu Ajaka, i u ljutini odluči da uništi sve stanovnike ostrva Ojnone, gde je Ajak već vladao kao kralj. Ona u jedan od potoka pusti zmiju i zmija zajazi potok i u vodi snese hiljade jaja; ubrzo potom nakoti zmija gmizali su preko polja ka drugim rekama i potocima. Gusta tama i teška omorina nadvi se nad ostrvom koje je Ajk nazvao Ajgina i kužni vetar duvao je čitava četiri meseca bez prekida. Njive i pašnjaci su se sasušili i zapretila je glad, ali su ostrvljani ipak najviše stradali od žeđi, jer su, kad im je ponestalo vina, bauljali do najbližeg potoka i umirali čim bi popili gutljaj zagađene vode.
d) Sve molbe Zeusu bile su uzaludne; ispijeni, omršaveli, iznureni kao i njihove žrtvene životinje, padali su mrtvi pred njegovim oltarima. Jedva da je koji toplokrvni stvor ostao u životu.4
e) Jednog dana su Ajakove molbe bile uslišene, sevnu munja i puče grom. Ohrabren ovako povoljnim znamenjem, Ajak je usrdno molio Zeusa da mu obnovi opustelu zemlju, da mu podari toliko podanika koliko je bilo mrava koji su nosili zrnevlje uz obližnje hrastovo deblo. To stablo, niklo iz Dodoninog žira i posvećeno Zeusu, na Ajakovu molbu poče da podrhtava, a u krošnji se začu šuštanje koje nije mogao prouzrokovati vetar. Iako preplašen, Ajak ne pobeže, već je neprestano ljubio stablo i zemlju u podnožju. Te noći, u snu, on vide mnogo mrava kako sa svetog drveta padaju na tlo i dižu se kao ljudi. Kad se probudio, ne htede da misli na san, uveren da je to samo plod njegove mašte, kad ga iznenada njegov sin Telamon pozva napolje da vidi ljude što su se približavali, i on prepozna lica iz sna. Navala zmija je prestala, a kiša je neprestano lila kao iz kabla.
f) Duboko zahvalan Zeusu, Ajak naseli opusteli grad svojim novim podanicima i nazva ih Mirmidoncima, što znači »mravima«. Potomcima Mirmidonaca svojstvene su izvesne oso-bine mrava — strpljenje, upornost i čuvarnost. Kasnije su Mirmidonci pošli iz Ajgine sa Pelejem u progonstvo i borili se uz Ahileja i Patrokla u Troji.5
g) Ali ima ih koji kažu da su Mirmidonci, Ahilejevi saveznici, dobili ime po kralju Mirmidonu, čiju je kćer Eurimedusu silovao Zeus pretvorivši se za tu priliku u mrava — te su zbog toga u Tesaliji mravi svete životinje. A drugi pričaju da je nimfa imenom Mirmek, kad je njena drugarica Atena izumela plug, počela da se hvališe da je to zapravo njeno delo, pa je za kaznu pretvorena u mrava.8
h) Ajak, koji se oženio Endeidom iz Megare, bio je nadaleko čuven sa svoje pobožnosti i taliko su ga poštovali da su ljudi čeznuli da ga samo vide. Svi su se najčuveniji heroji u Sparti i Ateni otimali da se bore pod njegovom komandom, iako je on Ajginu učinio najnepristupačnijim od svih egejskih ostrva, okruživši je potopljenim stenama i opasnim grebenima da bi je zaštitio od gusara.7 Kad je čitavu Grčku zahvatila suša zbog toga što je, po jednima, Pelop ubio arkadijskog kralja Stimfala ili, po drugima, zato što su Atenjani ubili Androgeja, proročište u Delfima je savetovalo Grcima: »Tražite od Ajaka da se moli za vaše izbavljenje!« Tada je svaki grad poslao glasnike Ajaku, koji se, obučen kao Zeusov sveštenik, popeo na goru Panelen, najviši vrh ostrva. Ovde je on prineo žrtve bogovima i molio se da prestane suša. Njegova molitva bi uslišena i odjeknu snažna grmljavina, oblaci zamračiše nebo i obilni pljuskovi natopiše svu grčku zemlju. On tada ustanovi Zeusovo svetilište na Panelenu i otada je oblak iznad planinskog vrha uvek bio nesumnjiv znak da dolazi kiša.8
i) Apolon i Posejdon uzeše Ajaka sa sobom kad su gradili trojanske zidine, jer su znali da bi grad, ako se smrtnik ne pridruži njihovom poslu, mogao postati neosvojiv, a njegovi stanovnici biti u stanju da prkose bogovima. Samo što su završili, kad tri sivooke zmijurine pokušaše da se uspnu uz zidove. Dve su izabrale one zidine koje su gradili bogovi, ali se skotrljaše, padoše i uginuše; treća uz šištanje pojuri ka zidu koji je gradio Ajak i uspe da se uspuže. Tada Apolon proreče da Troja neće pasti samo jedanput i da će Ajakovi sinovi biti među osvajačima u prvoj i četvrtoj generaciji; to se i obistini sa Telamonom i Ajantom.8
j) Ajak, Minoj i Radamant behu tri Zeusova sina, koje je on svakako hteo da poštedi tereta starosti. Suđaje, međutim, to nisu htele da dozvole, i Zeus, milostivo usvojivši njihovu zabranu, pruži dobar primer ostalim Olimpljanima.10
k) Kad je Ajak umro, postao je jedan od trojice sudija u Tartaru, gde je izricao presude senima, pa su ga čak pozivali da sudi i u raspravama i svađama među bogovima. Neki dodaju da je on čuvao ključeve Tartara, određivao namete i dažbine i prebrojavao duše koje je dovodio Hermes po Atropinim nalozima."

1. Apolodor: III, 12, 6; Diodor sa Sicilije: IV, 72;
2. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Pindar: Istamske ode VIII, VI; Kalimah: Himna ostrvu Delu 78; Apolodor: loc. cit.; Laktantije uz Statijevu Tebaidu VII, 215;
3. Apolodor: III, 12, 6; Pindar: loc. cit.; Sholijast uz Homerovu Ilijadu 1. 7; Pindar: Nemejske ode VIII, 6; Ovidije: Metamorfoze VI, 113;
4. Higin: Fabula 52; Ovidije: Metamorfoze VII, 520;
5. Ovidije: Metamorfoze VII, 614; Higin: loc. cif.; Apolodor: loc. cit.; Pausanija: II, 29, 2; Strabon VIII, 6, 16 i IX, 5, 9;
6. Servije uz Vergilijevu Ajneidu II, 7 1 IV, 402; Kliment Aleksandrijski: Poslanica neznabošcima II, 39, 6;
7. Apolodor: III, 12, 6; Pindar: Nemejske ode VIII, 8; Pausanija: II,
8. Diodor sa Sicilije: IV, 61, 1; Kliment Aleksandrijski: Stomateis VI, 3, 28; Pausanija: II, 30, 4; Teofrast: Vremenski znaci I, 24;
9. Pindar, 01., VIII, 30 sq., i sholijast.
10. Ovidije: Metamorfoze IX, 426;
11. Ibid: XIII, 25; Pindar: Istamske ode VIII, 24; Apolodor: III, 12, 6; Lukijan: Razgovori mrtvih XX, 1; Haron 2; i Podzemna putovanja IV.
*
1. Asopove kćeri koje su silovali Apolon i Posejdon morale su biti iz redova sveštenica Mesečeve Boginje u dolini reke Asopa na severoistočnom Peloponezu, čijih su se plodnih dolina dočepali Ajoljani. Otmica Ajgine se, izgleda, odnosi na pobedu Ahajaca i osvajanje grada Flije, koji se nalazio u gornjem slivu reke Asop i na bezuspešan poziv za vojnu pomoć susedima iz Korinta. Eurinoma i Tetida (vidi 1, a i d), imena Asopove majke, bila su stari nazivi Mesečeve Boginje, a ime Pera ukazuje na reč pera (»kožna mešina«) (vidi 36, 1) pa tako, na Atenin štit od kože — isto kao i »Ajgina«.

2. Mit o Ajaku priča, u stvari, kako su Ajginu pokorili Mirmidonci iz Ftiotide, čiji je plemenski amblem mrav. Ranije je, izgleda, na ostrvu vladao pelazgijski kult koza, a njihov otpor prema osvajačima zabeležen je u odeljku o tome kako Hera truje sve vodene izvore. Prema Strabonu, koji je uvek tražio neko razumno tumačenje mitova, ali se retko dovoljno udubljivao u njih, zemljiste Ajgine bilo je prekriveno kamenjem, te su Ajginjani sami sebe prozvali Mirmidoncima zato što su, poput mrava, morali da uklanjaju kamenje sa polja koja bi tek očišćena mogli da obrađuju, i stoga što su stanovali u pećinama (Strabon: VIII, 6, 16). Međutim, tesalijska legenda o Mirmeki je uprošćen mit o poreklu. Mirmidonci iz Ftiotide su tvrdili da su autohtoni, kao i mravi, i pokazivali su takvu privrženost zakonima svoje sveštenice, Kraljice mrava, da je i sam Zeus, helenski predstavnik, oženivši se njome, postao počasni mrav. U stvari, Mirmeka je, ukoliko je to naziv za Mesečevu Boginju u severnoj Grčkoj, mogla s pravom da tvrdi da je ona izumela plug, pošto su iseljenici iz Male Azije počeli da se bave zemljoradnjom pre nego što su Heleni došli u Atenu.

3. Kolonizatori Ajgine iz Ftiotide, kasnije su združili svoje mitove sa mitovima ahajskih osvajača iz Flije, grada na reci Asopu; pa kako su Ahajci ostali odani hrastovom kultu Dodone (vidi 51, a), kaže se da su mravi padali sa drveta, umesto da se pojave iz zemlje.

4. U prvobitnom mitu Ajak je, ne pozivajući u pomoć Zeusa, sam izazvao oluju sa kišom pomoću magije, slično kao što je činio Salmonej (vidi 68, 1). Njegova zakonodavna uloga u Tartaru, kao i Minojeva i Radamantova, može se tumačiti i time da su pravne kodekse Ajgine prihvatili i drugi krajevi Grčke. To se verovatno pre odnosilo na uredbe o trgovini nego na kažnjavanje zločinaca, jer su u klasično doba svi smatrali da su Ahajci neobično spretni u tačnom merenju dragocenih metala. Još u klasično doba je ajginski talant bio utvrđena, standardna mera za dragocene metale. Talant je kretskog porekla i merio je nešto manje od stotinu funti.

67 SISIF

Sisif, Ajolov sin, oženio se Atlantovom kćerkom Meropom, jednom od Plejada, i ona mu je rodila Glauka, Ornitiona i Sinona. Imao je izvanredno krdo krava na Korintskoj prevlaci.1
b) Nedaleko od njega živeo je Autolik, Hionov sin, čijeg je brata blizanca Filamona začeo Apolon, dok je sam Autolik tvrdio da mu je otac Hermes.2
c} Autolik je bio lopov nad lopovima, pošto mu je Hermes dao moć da pretvara životinje koje ukrade — rogate u nerogate, i bele u crne i obratno. Tako Sisif u početku nije mogao da utvrdi ko ga potkrada, iako je primetio da se njegovo krdo neprestano smanjuje, dok Autolikovo raste. Zbog toga Sisif jednoga dana pod kopita svih svojih krava utisnu žig SS, a neki kažu i »Ukrao Autolik«. Te noći Autolik, kao i obično, ode u krađu, a u zoru su znaci koji su se raspoznavali u tragovima na putu bili dovoljni kao dokaz, te Sisif pozva susede za svedoke o krađi. On ih povede u Autolikove štale, prepozna svoju stoku po oznakama na kopitima i ostavivši svedoke da se obračunavaju sa lopovom, brzo obiđe oko kuće, uđe na vrata, pa dok se napolju čula rasprava, on obleža Autolikovu kćer Antikleju, Laertovu ženu. Ona mu rodi Odiseja. Način na koji je Odisej rođen dovoljan je da opravda sva njegova lukavstva i nadimak »Hipsipilon«.3
d) Sisif je osnovao Efiru, grad kasnije poznat kao Korint, i nastanio ga ljudima što su nicali iz pečuraka, osim ako mu Medeja nije darovala kraljevstvo. Njegovi savremenici su ga smatrali najgorom huljom na zemlji i priznavali su mu jedino da je unapredio korintsku trgovinu i pomorstvo.4
e) Kada je, posle smrti Ajola, Salmonej nasilno zauzeo presto u Tesaliji, Sisif, koji je bio stvarni naslednik, upita za savet proročište u Delfima, gde mu rekose: »Izrodi decu sa svojom nećakom, deca će te osvetiti!« Tako on obljubi Tiru, Salmonejevu kćer, koja kad je shvatila da on to nije učinio iz ljubavi prema njoj, već iz mržnje prema njenom ocu, ubi oba sina koja mu je rodila. Sisif tada ode na trg u Larisu, pokaza mrtva tela i lažno optuži Salmoneja za rodoskvrnuće i ubistvo, i tako Salmoneja prognaju iz Tesalije.5
f) Pošto je Zeus oteo Ajginu, njen otac, rečni bog Asop, dođe u Korint da je potraži. Sisif je dobro znao šta se s njom dogodilo, ali mu ništa nije hteo reći dok Asop ne pristade da Korintsku tvrđavu snabde pitkom vodom. Asop učini da kladenac Peirena poteče kraj Afroditinog hrama, gde su kasnije postavljeni likovi boginje pod oružjem, Sunca i Erota-Strelca. Tada mu Sisif reče sve što je znao.6
g) Zeus, koji je jedva izmakao Asopovoj osveti, naredi svom bratu Hadu da odvede Sisifa u Tartar i da ga kazni za večita vremena zbog odavanja božanskih tajni. Ali se Sisif nije dao namamiti, već, da bi mu tobože pokazao kako se upotrebljavaju, Hadu vešto namače lisice i brzo ih zabravi. Tako je Had bio zarobljen u Sisifovoj kući nekoliko dana — što je dovelo do neizdrživog stanja, jer niko za to vreme nije mogao umreti, čak ni obezglavljeni ili iskasapljeni na komade; najzad, Arej, čiji su interesi bili u pitanju, žurno pode i oslobodi Hada, a kljusa premesti na Sisifove ruke.
h) Međutim, Sisif je za svaki slučaj pripremio još jednu smicalicu. Pre nego što je sišao u Tartar, reče svojoj ženi Meropi da ga ne sahranjuje; kad stiže u Hadov dvor, otide pravo Persefoni i reče joj da kao nesahranjen čovek nema prava da bude tu, već bi se morao nalaziti na levoj obali reke Stig. »Pusti me da se vratim na gornji svet«, zamoli je on, »da uredim da me sahrane i da se osvetim što su me tako zapostavili. Moje prisustvo ovde je sasvim neopravdano. Vratiću se za tri dana.« Persefona se prevari i usliši njegovu molbu, a Sisif, čim se nađe na sunčevoj svetlosti, zaboravi što je obećao Persefoni. Najzad su opet morali pozvati Hermesa da ga silom privede.7
i) Da li zato što je osramotio Salmoneja, ili što je odao Zeusovu tajnu, ili zbog toga što je uglavnom živeo od pljačke, često ubijajući nedužne putnike — po nekima je Tesej dokrajčio Sisifovu moć i vlast, mada se to ne pominje kada se nabrajaju Tesejevi podvizi — tek Sisif je primerno kažnjen.8 Sudije mrtvih pokazale su mu ogroman kamen — koji je po veličini odgovarao kamenu u koji se pretvorio Zeus bežeći od Asopa — i naredili mu da ga odgura na vrh brda najstrmijom stranom, prebaci preko vrha i skotrlja u podnožje. On nikad nije uspeo da to uradi. Čim bi dogurao kamen blizu vrha, morao bi sve početi iznova, jer bi kamen pokore sam skliznuo natrag. Tada bi, već umoran, počinjao iz početka, dok mu se znoj slivao niz telo, a oblak prašine dizao iznad glave.9
j) Meropa, osramoćena što jedina među Plejadama ima muža u podzemnom svetu — koji je povrh toga još i zločinac, pobeže od svojih šest zvezdanih sestara na noćnom nebu i niko je otada više nikad nije video. I kao što Sisif čak ni Nestoru nije hteo da pokaže mesto na Korintskoj prevlaci gde je Nelejev grob, tako su i Korinćani tvrdoglavo čuvali tajnu Sisifovog groba.10

1. Apolodor; I, 9, 3; Pausanija II, 4, 3; Servije uz Vergllijevu Ajneidu II, 79;
2. Higin: Fabula 200;
3 Polijajn: VI, 52; Higin: Fabula 201; Suida sub Sisif; Sofokle: Ajak 190; Sholijast uz Sofoklovog Filokteta 417;
4 Apolodor: I, 9, 3; Ovidije: Metamorfoze VII, 393; Eumel, navodi ga Pausanija 11, 3, 8; Homer: Ilijada VI, 153; Sholijast uz Aristofanove Aharnjani 390; Sholijast uz Sofoklovog Ajaka 190; Ceces: O Likofronu. 980: Ovidije: Heroide XII, 203; Horatije: Satire II, 17, 12;
5. Higin: Fabula 60;
6 Pausanija: II, 5, 1;
7. Teognid 712; Eustatije uz Homerovu Ilijadu, str. 487, 831 i 1702;
8. Servije uz Vergiljevu Ajneidu VI, 616; Sholijast uz Statijevu Tebaidu II, 380; Higin: Fabula 38;
9. Sholijast uz Homerovu Ilijadu I, 180; Pausanija: X, 31, 3; Ovidije: Metamorfoze IV, 459; Homer: Odiseja XI, 593—600;
10. Ovidije: Fasti IV, 175—6; Eumel, navodi ga Pausanija: II, 2, 2.
*
1. Iako Grci smatraju da reč Sisif znači ''vrlo mudar'', Hesihije je piše Sesephus, te je neki smatraju grčkom varijantom za Tesupa, hetitskog boga Sunca, i Atabirija, Boga Sunca, koga poštuju na ostrvu Rodu (vidi 42, 4 i 93, 1), a od životinja posvećen mu je bik. Male bronzane statue i reljefi tog bika, iz 14. veka pre nove ere, imaju po jedan skiptar i po dva diska na bokovima i detelinu na bedrima. Pljačka obeležene stoke Boga Sunca je obična stvar u grčkim mitovima; to su činili Odisejevi drugovi (vidi 170, u), a takođe i Alkion i njegov savremenik Herakle (vidi 132, d i w). Ali verzija kako Autolik prilikom krađe Sisifove stoke upotrebljava čaroliju, podseća na priču o Jakovu i Labanu (Knjiga postanja XXIX—XXX). Jakov je, poput Autolika, posedovao moć da pretvara stado u koju hoće boju i tako je potkradao Labanovo stado. Kulturne veze Korinta i Kanaana, koje se jasno pokazuju u mitovima o Nisu (vidi 91, 1), Ojdipu (vidi 105, 1 i 7), Alkatoju (vidi 110, 2) i Melikertu (vidi 70, 2) verovatno su poreklom hetitske. Alkinoj je takođe sa Korinta.

2. Sisifov kamen pokore bio je najpre sunčani disk, a brdo uz koga ga je valjao je nebeski svod; ova slika je dobro poznata. Sasvim je pouzdano utvrđeno da je u Korintu postojao kult sunca; govorilo se da Helije i Afrodita na smenu drže Akropolj i da međusobno dele tamošnji hram (Pausanija: II, 4, 7). Staviše, Sisif je u Tartaru dobio stalno mesto do Iksiona, a Iksionov vatreni točak je simbol sunca. Ovo objašnjava zašto su stanovnici Efire nikli iz pečuraka; pečurke su ritualni samokresi na Iksionovom vatrenom točku (vidi 63, 2), a Bog Sunce je zahtevao da mu se svake godine prinose ljudske žrtve paljenice. Zavođenje Antikleje je verovatno izvedeno prema slici koja prikazuje ženidbu Helija sa Afroditom, a neprijateljstvo mitografa prema Sisifu može se protumačiti negodovanjem Helena prema naseljima nehelenskih narodnosti, koja su strateški nepovoljno ležala na uzanoj prevlaci što je odvajala Peloponez od Atene. Što Sisif nadmudruje Hada, po svoj prilici znači da je sveti kralj odbio da siđe sa prestola na kraju svoje vladavine (vidi 170, 1). Sudeći po oznakama na bikovima posvećenim suncu, on je udesio da vlada dve velike godine, što se vidi po skiptru i sunčanim diskovima, a dobio je i pristanak Trojne Boginje, što je predstavljeno detelinom. Hipsipilon, Odisejev nadimak, oblik je muškog roda od reči Hipsipila, a to je verovatno naziv za Mesečevu Boginju (vidi 106, 3).

3. Sisif i Nelej su verovatno bili sahranjeni na strateškim tačkama Prevlake protiv uroka stranih zavojevača (vidi 101, 3 i 146, 2). U Higinovoj priči o Sisifovoj osveti nad Salmonejem pojavljuje se praznina. Ja sam dopunio tu prazninu (odeljkom pod e) i tako priči dao smisao.

4. Peirena, kladenac u tvrđavi u Korintu, gde je Belerofont napojio Pegasa (vidi 75, c), niti je ikada oticao, niti je ikada presušio (Pausanija: II, 5, 1; Strabon: VIII, 6, 21). Peirena je takođe i naziv za česmu ispred gradskih kapija na putu od pijačnog trga do Lehajma, a tu je Peirena, koju mitografi opisuju kao Ahelojevu ili Ojbalovu kćer (Pausanija: loc. cit.) ili kao kćer Asopa i Merope (Diodor sa Sicilije: IV, 72) — bila je pretvorena, kako se priča, u izvor dok je plakala za svojim sinom Kenhrijem (»tačkasta zmija«), koga je Artemida nehotice ubila. »Korintska bronza« ima svoju karakterističnu boju jer su je vruću, u crvenom usijanju, spuštali u ovaj izvor (Pausanija: II, 3, 3).

5. Jedna od sedam Plejada nestala je s neba u klasično vreme i njen se nestanak morao nečim objasniti (vidi 41, 6).

6. Najzad, postavlja se i pitanje: da li je dvostruko S zaista Sisifov inicijal? Ikona koja ilustruje ovaj mit verovatno ga prikazuje kako ispituje tragove ukradenih ovaca i krava, koje su, pošavši s pojila, ostavljali znakove CC. Ovaj znak mogao je stajati umesto SS u ranijem grčkom pismu, a mogao se tumačiti takođe i kao spojene polutke mesečevog srpa pa samim tim i sve ono što ovi znaci podrazumevaju — rast i opadanje, izlaženje i zalaženje, blagoslov i prokletstvo. Već po tome što su im papci rasečeni, svi su papkari bili posvećeni mesecu — ove životinje su žrtvovane na svetkovinama u vreme mladog meseca — prema III Knjizi Mojsijevoj — te se znak SS, prema tome, pre odnosio na Mesečevu Boginju Selenu, odnosno Afroditu, nego na Sisifa, koji je kao Kralj Sunca samo čuvao njeno sveto krdo (vidi 42, 1). Znaci CC. budući da su predstavljali pun mesec (za razliku od O, koji predstavlja sunčani disk), nalazili su se s obe strane bedara svete krave koja je dovela Kadma na mesto gde je podignuta Teba (vldi 58, f).

68 SALMONEJ I TIRA

Salmonej, ili sin ili unuk Ajola i Enarete, vladao je jedno vreme u Tesaliji pre nego što je poveo jednu grupu ajolskih kolonista do istočnih granica Elide; tu je podigao grad Salmoniju nedaleko od izvora reke Enipeje, pritoke Alfeje.1 Salmoneja su mrzeli njegovi podanici; on je tako daleko doterao u svom kraljevskog otuđivanju od podanika da je žrtve Zeusu prinosio na sopstvenim oltarima i objavio da je on Zeus lično. On se čak ulicama Salmonije vozio dvokolicama, koje su na kožnim trakama vukle za sobom bronzane posude i tako podražavale Zeusovu grmljavinu. Razbacivao je vozeći se hrastove baklje, a neka bi oprljila ponekog od njegovih nesrećnih podanika te je morao da se pravi kako to smatra Zeusovom munjom. Jednog lepog dana Zeus kazni Salmoneja bacivši se na nj gromom i grom ne uništi samo Salmoneja, kočije i ostalo već zapali i čitav grad.2
b) Alkidika, Salmonejeva žena, umrla je mnogo godina ranije, pošto je rodila divnu kćerčicu koja se zvala Tira. O Tiri se starala njena maćeha Sidera, veoma svirepa prema svojoj pastorki, pogotovo kad je Tira, ubivši dva sina koje je rodila sa svojim zloglasnim ujakom Sisifom, prouzrokovala progonstvo čitave porodice iz Tesalije. Tira se onda zaljubi u reku Enipej, i lutala je rečnim obalama i danju i noću, plačući zbog usamljenosti. Ali Rečni Bog, iako ga je zabavljala pa čak mu i laskala njena strast, nije hteo da pruži ni najmanji znak ohrabrenja.
c) Posejdon je odlučio da iskoristi ovu jedinstvenu priliku. Prerušivši se u rečnog boga, on je pozvao Tiru na ušće Enipeja u reku Alfej; tamo ju je uspavao čarolijom, a crni talas, visok kao planina, digao se i savivši svoj hrbat, zaklonio Posejdonovo nevaljalstvo. Kad se Tira probudi i shvati da je silovana, bi preneražena ovom prevarom; ali Posejdon se zacereka i reče joj da ide kući i da nikom ne priča šta joj se dogodilo. Kao nagradu dobiće lepe blizance, a otac im je bolji od Rečnog Boga.8
d) Tira je uspela da sačuva tajnu sve dok nije rodila blizance koji su joj obećani, ali ih tada, u strahu od Siderinog gneva, odnese na planinu i tamo ostavi. Jedan čobanin u prolazu uze ih i odnese kući, ali pre toga jedna kobila udari kopitom po licu starije dete. Žena ovog čobanina negovala je decu i dala ono koga je udarila kobila da ga podoji kobila, nadenuvši tom detetu ime Pelija; a drugo, kome je dala ime Nelej, nasledilo je svirepu prirodu vučice koja ga je dojila. Međutim, neki kažu da su blizanci nađeni kako plove rekom Enipej u drvenom kovčežiću. Čim su Pelija i Nelej saznali ko im je mati i kako se nepravedno prema njoj postupa, odmah krenuše da je osvete. Sidera je pobegla u Herin hram; ali Pelija je obori, iako se čvrsto pripila uz mesečev rog na oltaru. Ovo je bila prva od mnogih uvreda koje je on naneo boginji.4
e) Tira se kasnije udala za svog ujaka Kreteja — osnivača Jolka, kome je rodila Ajsona, oca Argonauta Jasona; Kretej je usinio i Peliju i Neleja.5
f} Posle Kretejeve smrti blizanci se zavadiše. Pelija se dočepa prestola u Jolku, izagna Neleja, a Ajsona zadrža kao zarobljenika na svom dvoru. Nelej povede sa sobom Kretejeve unuke Melampa i Bijanta i, zajedno sa mešovitim društvom Ahajaca, Ftiotiđana i Ajoljana, stize u oblast Mesene. On je iz Pila izbacio Lelegijce i tako se proslavio u gradu da ga smatraju njegovim osnivačem. Oženio se Hloridom; međutim izgleda da je svih dvanaestoro njihove dece, osim Nestora, pobio Herakle.6
1. Apolodor: I, 7, 3; Higin: Pesnička astronomija II, 20; Strabon: VIII, 3, 32;
2. Diodor sa Sicillje: IV, 68, 1; Apolodor: I, 9, 7; Higin: Fabula 61;
3. Apolodor: I, 9, 8; Homer: Odiseja XI, 235; Lukijan: Razgovori morskih bogova 13;
4. Apolodor: loc. cit.; Eustatije uz Homerovu Odiseju XI, 253; Sofokle: Tira: navodi ga Aristotel: Poetika XVI, 1454;
5. Pausanija: IV, 1, 3; Apolodor: I, 9, 11; Higin: Fabula 12;
6..Hesiod: Teogonija 996; Sholijast uz Euripidovu Alkestidu 255; Diodor sa Sicilije: IV, 68, 6; Pausanija: IV, 2, 3; 36, 1 i X, 29, 3; Homer: Ilijada XI, 682.
*
1. Antigon iz Karista (Priče o neobičriim stvarima 15) beleži da su se u Kranonu čuvala jedna bronzana kola koja su ljudi isterivali u vreme suše da bi po neravnoj zemlji treskala i stvarala buku — a takođe su (kako se vidi sa kovanog novca iz Kranona) unaokolo prosipali vodu iz vrčeva koji su se nalazili u kolima. Kako tvrdi Antigon, kiša bi uvek posle toga dolazila. Tako su Salmonejeve čarolije radi izazivanja grmljavine u stvari očigledno uobičajen verski običaj, isti kao i zveckanje šljunkom i kamenčićima po suvoj zemlji, lupkanje po hrastovlm vratima, kotrljanje kamenja, igranje, udaranje O štitove ili bacanje i zamahivanje čegrtaljkom. Salmonej je opisan kao prestupnik tek pošto mu je centralna ahajska vlast zabranila poistovećivanje sa Zeusom (vidi 45, 2). Sudeći po rešetima koje su imale Danaide i argivskim igrama (vidi 60, 6), (56, 1), kiša je najpre spadala u isključivo ženski delokrug, kao što je i ostala u nekim primitivnim afričkim plemenima, ali je kasnije, kad je kraljica dopustlla da sveti kralj dejstvuje kao njen zamenik, prešla u njegovu nadležnost (vidi 136, 4).

2. Tira je bila boginja majka Tirinaca i Tirenjana ili Tirsenjana, a verovatno i Tirinćana; njeno ime je svakako prehelensko, a Grcima je dalo reč tyrsis (»ozidan grad«), kao i smisao reči ''tiranija''. Rđavo postupanje Siderino prema Tiri podseća na postupanje Antiope prema Dirki u mitu vrlo sličnom ovom (vidi 76, a); i, možda, u osnovi beleži samo otpor Tirinjana prema susedima Sidonjanima. Smatralo se da rečna voda može da oplodi mladu koja se u njoj kupa — kupanje je takođe bio ritual očišćenja posle menstruacije ili porođaja — i verovatno da su, kao i Skamandra, i Tirinog Enipeja prizivale devojke da im oduzme nevinost (vidi 137, 3). Priča o tome kako je Posejdon prevario Tiru objašnjava zašto se Salmonejevi naslednici ponekad nazivaju ''Sinovi Enipejevi'', budući da su poreklom s Enipeja, a ponekad ''Sinovi Posejdonovi'' zbog toga što su bili vešti pomorci. To što je nju najpre zaveo Sisif svedoči da je korintski kult Sunca bio prešao i u Salmoniju; Antiopa je takođe vezana udajom za Sisifa (vidi 76, b).

3. Kovčežić u kome je Tira svoje blizance pustila niz Enipej morao je biti od jovinog drveta, kao i onaj u kome je Rea Silvija spustila Romula i Rema niz Tibar. Svađa Pelije i Neleja, kao i Eteoklova i Polinejkova, Akrisijeva i Projtova, Artejeva i Tijestova i mnogo drugih sličnih parova kraljeva, izgleda da beleži okončanje naizmenične vladavine kralja i njegovog suvladara koja je trajala 49 ili 50 meseci (vidi 69, 1; 73, a i 106, b).

4. Rogovi na oltaru uz koje se pripila Sidera bili su rogovi koji su se obično pričvršćivali na kultni lik krave — boginje Here, Astarte, Ije, Izide ili Hatore; a Pelija je, izgleda, bio ahajski osvajač koji je silom preinačio kult ajolske boginje u južnoj Tesaliji. U Palestini su oltari sa rogovima nadživeli silaženje mesečeve krave i njenog zlatnog teleta sa trona (I Knjiga Kraljeva II. 28 itd.).

69 ALKESTIDA

Alkestidu, najlepšu Pelijevu kćer, prosili su mnogi kraljevi i prinčevi. Ne želeći da dovede u opasnost svoj politički položaj, odbijajući mnoge prosce, jer je jasno da može zadovoljiti samo jednog, Pelija objavi da će kćer dati onome koji uspe da upregne divljeg vepra i lava u jedna kola i da ih tako upregnute povede na trke. Na to Admet, kralj Fere, pozva Apolona, koji je po Zeusovoj naredbi morao raditi kod njega godinu dana kao čuvar stoke, i upita ga: »Nisam li s tobom postupao onako kako sam bio dužan tvojoj božanskoj glavi?« »Jesi, doista«, potvrdi Apolon, »i ja sam ti pokazao svoju zahvalnost time što su ti se ovce bliznile«. »Ali kao poslednju milost«, preklinjao ga je Admet, »molim te pomozi mi da dobijem Alkestidu, učini da ispunim uslove koje je postavio Pelija.« »Sa zadovoljstvom ću zadovoljiti tvoju želju«, odgovori Apolon. Tako Admetu Herakle pomože da nauči kako se pripitomljuju divlje životinje, pa je Admet ubrzo izveo na trke u Jolku kola u koja su bile upregnute divlje zveri.1
b) Ne zna se zašto je Admet propustio da prinese običajne žrtve Artemidi pre nego što se oženio Alkestidom, ali boginja je požurila da ga kazni. Kad je podnapiven vinom, namirisan i ukrašen cvećem, te noći ušao u sobu svoje mlade, on ustuknu od užasa. Na bračnoj postelji nije ga čekala divna naga devojka, već sklupčane zmije koje su siktale. Admet odjuri da pozove u pomoć Apolona, koji je posredovao kod svoje sestre u njegovu korist. Admet brže prinese zaboravljenu žrtvu i sve se dobro svrši, pa čak Apolon dobi obećanje od Artemide da Admet suđenog dana može izbeći smrt pod uslovom da neko iz njegove porodice iz ljubavi prema njemu dragovoljno pristane da ga zameni.
c) Ovaj kobni dan došao je ranije nego što je Admet očekivao. Hermes je jednog jutra doleteo u dvorac da ga vodi u Tartar. Zavladala je opšta pometnja; ali je Apolon dobio malo vremena za Admeta time što je opio tri Suđaje i tako odložio trenutak prekidanja niti njegovog života. Admet ode žurno svojim starim roditeljima, zagrli im kolena i poče ih moliti naizmenično da pristanu da umru umesto njega. Nijedno ne htede da pristane, navodeći da im život još pruža dosta slasti i da on treba da bude zadovoljan svojom sudbinom, kao i svako drugi.
d) Tada, iz ljubavi prema Admetu, Alkestida popi otrov i njen duh siđe u Tartar, ali je Persefona to loše primila, smatrajući da nije dobro da žena umre umesto muža. »Odlazi gore na vazduh!« viknu ona.2
e) Neki ovu priču pričaju drukčije. Oni kažu da je sam Had došao po Admeta i da je, kad je ovaj pobegao, Alkestida dobrovoljno zauzela njegovo mesto; ali iznenada je naišao Herakle sa novom batinom od divlje masline i izbavio je.3

1. Higin: Fabula 50; Apolodor: III, 10, 4; Kalimah: Himna Apolonu 47—54; Sholijast uz Euripidovu AIkestidu 2; Fulgentije: I, 27;
2. Apolodor: I, 9, 15;
3. Euripid: Alkestida.
*
1. Zauzdavanje lava i divljeg vepra i uprezanje ovih zveri u jedne kočije tema je tebanskog mita (vidi 106, a), a značenje joj je sasvim nerazjašnjeno. Lav i divlja svinja su životinje-simboli; jedna je označavala prvu, a druga drugu polovinu svete godine i obe se često pojavljuju na etrurskim vazama, a proročište je, izgleda, predložilo da se miroljubivo reši dugotrajno suparništvo između svetoga kralja i njegovog zamenika. To se moglo na taj način što bi se kraljevstvo podelilo na dve polovine, pa bi njima kraljevi odvojeno vladali, kao što su Proit i Akrisije uradili u Argu (vidi 73, a), i takvo rešenje je bolje nego da celim kraljevstvom vladaju kralj i zamenik naizmenično — kao što su činili Polinejk i Eteokle u Tebi (vidi 106, b). Voziti se u kolima trkačkom stazom bio je dokaz kraljevskog dostojanstva (vidi 64, 3).

2. Artemida je bila neprijateljski raspoložena prema monogamnim brakovima zato što je pripadala prehelenskom kultu, kad su žene ostvarivale svoje ljubavne veze s kim su htele i u klanu i van svoga klana; zato su je Heleni morali pridobiti svadbenim žrtvama, noseći baklje od belog gloga, slaveći čednost u njenu čast. Patrijarhalni običaj »suti« (žrtvovanje udovice) ostavio je traga u ovom mitu i u mitovima o Euadni (vidi 106, 1) i Polikseni (vidi 168, k), i vodi poreklo od indoevropskog običaja koji je zabranjivao udovicama da se ponovo udaju; tokom vremena ovaj običaj je iščezao kod mnogih, te je »suti« sve više izlazio iz običaja (vidi 74, a).

3. U prvoj verziji mita Persefona je odbila da se Alkestida žrtvuje — Persefona je oličenje matrijarhalnog gledišta. U drugoj verziji zabranu je stavio Herakle, koji se smatrao braniocem Zeusove volje, što znači patrijarhalne etike, i on je u toj ulozi jedanput poharao pakao i izbavio Teseja (vidi 103, d). U Grčkoj su divljom maslinom terali zle čini (vidi 119, 2); u Španiji ili severnoj Evropi u te se svrhe upotrebljavala bukva (vidi 52, 3).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

70 ATAMANT

Atamant, Ajoljanin, brat Sisifa i Salmoneja, vladao je Bojotijom. Na Herinu zapovest oženio se Nefelom, utvarom koju je Zeus načinio po Herinom obličju, s namerom da nasamari Iksiona Lapita. Nefela je lutala neutešna dvoranama na Olimpu. Ona je Atamantu rodila dva sina: Friksa i Leukona, i kćerku Helu. Ali Atamanta je vređalo što ga Nefela prezire, pa je zaljubivši se u Kadmovu kćer Inu, nju krišom doveo u svoj dvor u podnožju Gore Lafistije i izrodio s njom Learha i Melikerta.
b) Saznavši preko dvorkinje da ima suparnicu, Nefela se vrati na Olimp sva besna i požali se Heri na svoju sudbinu. Hera stade na njenu stranu i zakle se: »Moja osveta pašće za večita vremena na Atamanta i njegov dom!«
c) Nefela se potom vrati na Goru Lafistiju, gde javno objavi Herinu pretnju i zatraži da ubiju Atamanta. Ali narod u Bojotiji ne htede da posluša Nefelu, jer se više plašio Atamanta nego Here, a Bojoćanke su volele Inu i ona ih nagovori da bez znanja svojih muževa iskopaju žitno seme kako bi žetva omanula. Ina je predvidela da će, ako žito ne proklija kad mu dođe vreme, Atamant poslati glasnika da pita proročište u Delfima šta nije u redu. Ona je već unapred potkupila glasnika da donese lažan odgovor; naime, on je trebalo da kaže da će zemlja ponovo postati plodna samo ako Nefelin sin Friks bude žrtvovan Zeusu na Gori Lafistiji.
d) Friks je bio lep, mlad čovek, u koga se zaljubila njegova tetka Bijadika, Kretejeva žena; kad je on odsečno odbio njene zahteve, optužila ga je da je pokušao da je siluje. Narod u Bojotiji je poverovao Bijadikinoj priči, pozdravio Apolonov pametan predlog da se greh okaje i zahtevao Friksovu smrt; i Atamant, glasno plačući i naričući, povede Friksa na planinski vrh. Upravo je hteo da mu prereže grkljan kad Herakle, koji se zadesio u okolini, stiže u trku i istrgne mu iz ruke žrtveni kremenski srp. »Moj otac Zeus«, uzviknu Herakle, »mrzi ljudske žrtve!« Friks bi nastradao uprkos ovoj opomeni da se tu nije stvorio i krilati zlatni ovan, koji dolete u pomoć Friksu, po naredbi ili Hermesa i Here, ili, kako neki kažu, po naredbi samog Zeusa. ''Popni se na leđa!'' uzviknu ovari i Friks ga posluša. ''Uzmi i mene!'' molila je Hela. ''Nemoj da me ostaviš ocu na milost i nemilost.''
e) Tako Friks Helu stavi ispred sebe, a ovan odlete put istoka, prema Kolhidi, gde Helije čuva svoje konje u štalama. Helu uhvati vrtoglavica i ona izgubi ravnotežu; pade u tesnac između Evrope i Azije, koji se po njoj nazva Helespont; Friks, međutim, stigne u Kolhidu zdrav i čitav i tamo smesta žrtvova ovna Zeusu Oslobodiocu. Njegovo zlatno runo postalo je slavno jednu generaciju kasnije, kad su Argonauti krenuli u potragu za njim.
f) Preplašeni čudom koje se zbilo na Gori Lafistiji, Atamantovi glasnici priznadoše da ih je Ina potplatila da donesu lažan odgovor iz Delfa; tako izbiše na svetlo sva lukavstva Ine i Bijadike. Nefela je tada ponovo zahtevala Atamantovu smrt i žrtveni venac namenjen Friksu već bi stavljen na njegovu glavu; jedino ga je ponovno Heraklovo posredništvo spaslo smrti.
g) Ali je Hera bila žestoko ljuta na Atamanta i oterala ga u ludilo, ne samo zbog Nefele nego i zato što je, zajedno sa Inom, povratio u život malog Dionisa, Zeusovog vanbračnog sina, koga je rodila Inina sestra Semela. Dionis je živeo u dvoru prerušen u devojčicu. Ščepavši svoj luk, Atamant iznenada uzviknu: »Pogle belog jelena! Skloni se da ga ustrelim!« Rekavši to, on ustreli svog sina Learha i priđe da rastrgne njegovo telo, koje je još davalo znake života.
h) Ina zgrabi Melikerta, svog mlađeg sina, i pobegne; ali jedva bi uspela da umakne Atamantovom ludilu da ga dečak Dionis povremeno nije zaslepljivao, tako da je počeo da progoni kozu umesto Ine. Ina pobeže na Molursku stenu, odakle skoči u more i udavi se — a stena postade zloglasna jer je svirepi Skiron imao običaj da s nje baca strance u more. Ali Zeus nije zaboravio Ininu dobrotu prema Dionisu i ne dopusti da njen duh siđe u Tartar, već joj podari božanstvo i načini je boginjom Leukotejom. On je podario božanstvo i njenom sinu Melikertu, koji postade bog Palajmon i uputi ga na Korintsku prevlaku na leđima jednog delfina; u njegovu čast Sisif je osnovao igre na Istamu i one su se održavale svake četvrte godine.
i) Atamant, sad već prognan iz Bojotije, ostavši bez poroda, kad mu se preostali sin Leukon razbole i umre, raspita se u Delfijskom proročiihu kuda treba da ide i dobi ovakav odgovor: ''Tamo gde te divlje zveri budu poslužile večerom.'' I tako, lutajući bez cilja u pravcu severa, bez jela i pića, on dođe među vukove koji su rastrzali stado ovaca u jednoj pustoj tesalijskoj ravnici. Vukovi se razbežaše kad se on pojavi, a on i njegova izgladnela družina počeše da jedu preostalu ovčetinu. Tada se on seti proročanstva, i pošto usvoji Halijarta i Koroneja, svoje unuke-nećake iz Korinta, osnova grad koji je nazvao Aloida, ili u spomen na svoje lutanje ili po služavci Aloidi, a zemlja je kasnije nazvana Atamanija; on se posle nekog vremena oženi Temistom i ponovo osnova porodicu.1
j) Drugi ovu priču kazuju drukčije. Oni izostavljaju Atamantovu ženidbu sa Nefelom i kažu da je jednog dana, posle rođenja Learha i Melikerta, njegova žena Ina otišla u lov i nije se vratila. Trag krvi na pocepanoj tunici potvrdio mu je da je postala žrtva neke divlje zveri; međutim dogodilo se da je u trenutku kad ju je napao ris iznenada dobila Bahovo ludilo. Ona zadavi risa, odra ga zubima i noktima, a zatim ode, ogrnuta samo kožom zveri, da nastavi pirovanje na Gori Parnas. Posle izvesnog vremena provedenog u žalosti, Atamant se oženio Temistom, koja mu, godinu dana docnije, rodi sinove blizance. Tada on, na svoje očajanje, saznade da je Ina živa. On odmah posla po nju, smesti je u dečju sobu u dvorcu i reče Temisti: ''Imaćemo po svoj prilici dobru dadilju, robinju uhvaćenu u nedavnom pohodu na Gori Kitajron.'' Temista, kojoj su njene devojke bile odane, poseti dečije odaje praveći se da ne zna ko je Ina. Ona joj reče: »Molim te, dadiljo, spremi odela od čiste bele vunene tkanine za moja dva sina i dva od tkanine za žalost za sinove moje nesrećne prethodnice Ine. Sutra treba da ih obuku.«
k) Sledećeg dana, Temista naredi svojim stražarima da provale u dečju sobu i ubiju blizance obučene u odela za žalost, a poštede ono drugo dvoje. Ina je, međutim, prozrela Temistinu nameru, pa je belu odeću obukla svojim sinovima, a crnu suparnicima. Tako su ubijeni Temistini blizanci, a Atamant polude kad ču šta se dogodilo; on smrtno ustreli Learha, misleći da je jelen, a Ina pobeže sa Melikertom, skoči u more i postade besmrtna.
l) Drugi opet kažu da su Friks i Hela bili deca Nefele i Iksiona. Jednog dana oni su lutali šumom, a mati im je u Bahovom zanosu vodila zlatnog ovna za rogove. »Gledaj«, mrmljala je ona, »evo sina tvoje rođake Teofane. Ona je imala suviše prosilaca, zato ju je Posejdon pretvorio u sovu, a sebe u ovna, i oplodio je na ostrvu Krumis.«: ''Šta se dogodilo sa proscima, majko?'' pitala je mala Hela. ''Oni su postali vukovi'', odgovorila je Ina, ''i urlali za Teofanom cele noći. Sad mi više ne postavljaj pitanja, već se oboje popnite na ovnova leđa i jašite do Kolhide, gde vlada Ajet, Helijev sin. Čim stignete tamo, prinesite žrtvu Areju.''
m) Friks izvrši neobično naređenje svoje majke i obesi zlatno runo u hramu Areja u Kolhidi, gde ga je čuvao zmaj; i mnogo godina kasnije, njegov je sin Prezbon ili Kitizor, došavši iz Kolhide u Orhomen, spasao Atamanta kad je trebalo da bude žrtvovan kako bi okajao grehove.2
1. Pausanija: I, 44, 11; IX, 34, 4—5 1 23, 3; Apolodor: I, 7, 3 i III, 4, 3;
Higin: Fabula 214; Pesnička astronomija II, 20; fragmenti Sofoklovog Atamanta; Non: Dionysiaca X, 1; Sholijast uz Homerovu Ilijađu VII, 86; Eustatije o istom; Ovidije: Metamorfoze IV, 480—541; Etymologicum Magnum 70 8 Stefan Vizantinac sub Athamania;
2. Higin: Fabula I, 3, 5 i 88; fragmenti Euripidove Ine: Herodot VII 197-Pausanija: IX, 34, 5.
*
1. Atamantovo ime je u mitu vezano za Atamaniju, grad za koji se tvrdi da ga je on podigao u tesalijskoj divljini, ali pre će biti da je njegovo ime postalo od Ath (»visok«) i amaein (»žnjeti«), što bi značilo »kralj posvećen velikoj boginji žetve«, naime boginji žetvenog meseca. Sukob između njegovih žena Ine i Nefele je verovatno sukob između ranih jonskih naseljenika u Bojotiji, koji su poštovali žitnu boginju Inu, i nomadskih osvajača Ajoljana. Pokušaj da se ritualni obred zemljoradnje jonske boginje Ine zameni kultom ajolskog boga groma i njegove žene Nefele, čije ime znači kišni oblak, izgleda da su osujetile sveštenice upropastivši seme žita.

2. Mit o Atamantu i Friksu beleži žrtvovanje kralja, ili kraljevog zamenika, na planini. Najpre je to bio dečak obučen u ovnujsku kožu, a docnije ovan. To se događalo u vreme novogodišnje svetkovine kojom se molilo za kišu. Ovu svetkovinu su.održavali pastiri u vreme prolećne ravnodnevnice. Žrtvovanje Zeusovog ovna na vrhu planlne Pelion, nedaleko od Lafistije, padalo je u aprilu. Prema Zodijaku, sazvežđe ovna je u to vreme uzlazilo na nebu. U to vreme bio je običaj da viđeniji ljudi iz obližnjih krajeva, obučeni u bele ovčije kože, zametnu borbu (Dikajarh: II, 8). Običaj se sačuvao do danas u nešto izmenjenom obliku — na žrtvu prinose starca maskiranog u crnu ovčiju kožu, koji na kraju obreda vaskrsava (vidi 148, 10). Odeća za žalost, naručena za decu osuđenu na smrt, potvrđuje da je žrtva nosila crno runo, dok su sveštenici i posmatrači bili obučeni u belo. Bijadikina ljubav prema Friksu podseća na ljubav Potifarove žene prema Josifu u sličnom kanaanskom mitu, a vrlo slična priča postoji i o Anteju i Belerofontu (vidi 75, a), Kreteidi i Peleju (vidi 81, g), Fajdri i Hipolitu (vidi 101, a-g), Filonomi i Tenu (vidi 161, g).

3. Činjenica da je Nefela (»oblak«) Herin dar Atamantu i da je napravljena po Herinom liku, potvrđuje Atamanta kao ajolskog kralja, koji i sam predstavlja boga-gromovnika, kao što su ga predstavljali i prethodnik Iksion (vidi 63, 1) i njegov brat Salmonej (vidi 68, 1). Kad se Atamant oženio Temistom (koja je u Euripidovoj verziji mita Inina suparnica), ona je postala žena boga-gromovnika.

4. Ina je bila Leukoteja, »Bela boginja«, i dokazala je svoju istovetnost sa Trojnom Boginjom time što je pirovala na planini Parnasu. Njeno ime (''ona koja čini žilavim'') označava itifaluske orgije radi čvrstine vlati i brzog rasta žita; pre zimske ravnodnevice prinosili su joj na žrtvu dečake. Sam Zeus branio je Inu iz zahvalnosti zbog usluga koje je učinila Dionisu. U njenu čast Atamantovo ime ima zemljoradničko značenje. Drugim rečima, jonski seljaci su verske razlike sa ajolskim pastirima regulisali u svoju korist.

5. Ovaj mit je ipak zbrka elemenata drevnijeg mita. Žrtveni Zagrejev kult, koji je kasnije postao kult Dionisovog jareta (vidi 30, 3), vidi se u odeljku kad Atamant misli da je Ina koza; sveti Zagrejev kult, kasniji kult Dionisovog jareta, prisutan je i u opisu kad Atamant smatra Learha jelenom, ustreljuje ga i rastrže (vidi 22, 1). Inin mlađi sin Melikert je u stvari kanaanski Herakle, Melkart (''zaštitnik grada''), drugim imenom Moloh, koji, kao novorođeni sunčani kralj, stiže do Istama jašući na leđima delfina; i čija se smrt, krajem četvorogodišnje vladavine, proslavlja posmrtnim igrama. Melikertu prinose decu na žrtvu na ostrvu Tened, a verovatno i na Korintu (vidi 156, 2), kao i Molohu u Jerusalimu (III Knjiga Mojsijeva — Levitska XIII, 21 i I Knjiga Kraljeva XI, 7).

6. Tek kad je Zeus postao bog vedroga neba i preoteo boginjama svojstva sunca, runo postaje zlatno. — Tako prvi vatikanski mitrograf kaže da je »bilo runo u kome se Zeus peo na nebo«, ali za vreme dok je bacao gromove, runo je postajalo ljubičasto -crno (Simonid: Fragmenti 21).

7. U jednoj verziji mita (Hipija: Fragmenat 12), Ina se zove Gorgopida («namrštena lica«), što je naziv boginje Atene; a svirepi Skiron, koji je bacao putnike sa stene, dobio je svoje ime po belom suncobranu ili, tačnije, po suncobranu koji se nosio na svečanim povorkama u Ateni. Ta stena je svakako stena sa koje su bacali kralja ili njegovog zamenika u more u čast Mesečeve Boginje Atene, ili Ine; suncobran je, verovatno, služio da ublaži pad (vidi 89, 6; 92, 3; 96, 3 i 98, 7).

8. Hela se utopila kao i Ina. Obe su Mesečeve Boginje i mit je ambivalentan; predstavlja i mesečev zalazak noću a istovremeno i napuštanje Helinog mesečevog kulta u korist Zeusovog, sunčanog. Obe su boginje mora; Hela je dala ime moreuzu koji spaja dva mora, a Ina — Leukoteja javlja se Odiseju kao morski galeb i spasava ga od davljenja (vidi 170, y).

9. Atamantovo pleme prebeglo je i sa bojotijske Gore Lafistije i iz Atamanije na tesalijsku Goru Lafistiju, a ne obratno; Atamant, je imao jake veze sa Korintom, kraljevinom svoga brata Sisifa i priča se da je osnovao grad Akrajfiju na istočnoj obali jezera Kopaide, gde se nalazilo »Atamantovo polje« (Stefan Vizantijski sub Acraephia; Pausanija: IX, 24, 1). I nekoliko njegovih sinova se smatraju osnivačima nekih gradova u Bojotiji. Atamant je opisaii i kao Minijadov sin, i kralj Orhomena, što bi mu dalo pravo na vlast u Kopajskoj ravnici i na Gori Lafistiji (sholijast uz Apolonija sa Roda: I, 230; Helanik o Apoloniju sa Roda: III, 265) i na savezništvo sa Korintom protiv država Atene i Tebe. Verovatni razlog Atamantovog potucanja po severu, prema Tesaliji, bio je veliki rušilački rat koji su vodili gradovi Teba i Orhomen, zabeležen u ciklusu o Heraklu (vidi 121, d). Nefelina pomama na planini podseća na pomamu kćeri kralja Minijada, za koje se pričalo da ih je obuzelo Bahovo ludilo na Gori Lafistiji i da je tako nastala svetkovina Agrionije u Orhomenu (sholijast uz Likofronovu Aleksandru. 1237).

71 GLAUKOVE KOBILE

Glauk, Sisifov i Meropin sin i otac Belerofontov, živeo je u Potniji, nedaleko od Tebe. On je, podsmevajući se Afroditinoj moći, zabranio da mu se plode kobile. Smatrao je da će tako kobile postati živahnije od drugih na utakmicama konjskih kočija, a ta takmičenja predstavljala su mu osnovni smisao života. Ali Afrodita se uvredi i požali Zeusu kako Glauk zastranjuje drznuvši se da hrani svoje kobile ljudskim mesom. Kad joj Zeus odobri da preduzme korake protiv Glauka, ona noću izvede kobile kako bi ih napojila vodom sa bunara koji joj je bio posvećen i ostavi ih da pasu biljku hipoman što je rasla oko bunara. Ovo je ona učinila upravo pre nego što je Jason na obali Jolka priredio pogrebne igre povodom Pelijine smrti; i, čim je Glauk upregao svoje kobile, one nagoše u galop, prevrnuše kočije i počeše da ga, upetljanog u uzde, vuku po tlu duž celog stadiona i najzad ga živog pojedoše.1 Neki kažu da se ovo nije dogodilo u Jolku već u Potniji; a drugi, da je Glauk skočio u more od žalosti za Melikertom, Atamantovim sinom; a ima ih koji tvrde i da su Melikerta posle smrti nazvali Glaukom.2
b) Glaukov duh, nazvan Taraksip, ili »plašilac konja«, luta Korintskom prevlakom, gde je Glauka otac Sisif prvi učio veštini upravljanja kočijama, i gde je doživeo prve radosti plašeći konje na igrama na Istama, što je prouzrokovalo mnogo smrtnih slučajeva. Postoji još jedan duh plašitelj konja, Mirtil, koga je ubio Pelop. On ugrožava stadion u Olimpiji, gde mu kočijaši prinose žrtve u nadi da ih nevolja mimoiđe.3

1. Homer: Ilijada VI, 154; Apolodor: II, 3, 1; Pausanija; VI, 20, »: Higin: Fabule 250 i 273; Ovidije: Ibis 557; Sholijast uz Euripidovog Oresta 318 i Feničanke 1131; Ajlijan: Priroda životinja: XV, 25;
2. Strabon; IX, 2, 24; Atenaj: VII, str. 296—7;
3. Pausanija: VI, 20, 8.
*
1. Mitovi o Likurgu (vidi 27, e) i o Diomedu (vidi 130, b) kazuju da su prehelenske svete kraljeve po isteku njihove vladavine rastrzale žene prerušene u kobile. U helensko doba ovaj ritual je izmenjen i kralj je umirao na zadnjem delu dvokolica sa četlri konja, kao u mitovima o Hipolitu (vidi 101, g), Laju (vidi 105, d), Ojnomaju (vidi 109, j), Abderu (vidi 130, 1), Hektoru (vidi 163, 4) i drugim. Na vavilonskoj novogodišnjoj proslavi, kad se Bog Sunca Marduk pretvara u kralja i, kako se verovalo, silazi u pakao i tuče sa morskim čudovištem Tijamatom (vidi 73, 7), puštali su na ulicu kočije bez kočijaša, opet sa četiri konja, da bi time predstavili haos koji vlada u vreme prenošenja vlasti; verovatno je postojala neka lutka, upletena u uzde, koja je predstavljala kočijaša. Ako su vavilonski i grčki rituali istog porekla, onda je dečak, interrex, nasleđivao kraljev presto i bračnu postelju u vreme svoje jednodnevne vladavine, a u zoru sledećeg jutra privezali bi ga za zadnji deo kola kao i u mitu o Faetontu (vidi 42, 2) i Hipolitu (viđi 101, g). Kralj bi tada ponovo zauzimao svoj presto.

2. Mit o Glauku je neobičan; ne samo što je nastradao u lomljavi kola već su ga kobile i pojele. Činjenica da je prezirao Afroditu i da nije dozvoljavao da mu se kobile plode, ukazuje na to da je u korist patrijarhalnih običaja pokušao da potisne tebanski erotski praznik u čast Potnija, »moćnih«, što znači mesečevog trojstva.

3. Taraksip je, izgleda, bila arhaična kraljevska statua koja je označavala prvu okuku na trkačkoj stazi; konji, nenaviknuti na stadion, prepali bi se u trenutku kad bi im kočijaš pokušao da uskoči u kola i zauzme svoje mesto; ali to je bilo i mesto gde je obično dolazilo do lomljave dvokolica staroga kralja ili njegovog interrexa zbog toga što su osovinu kolskog točka ili olabavili ili izbili iz njenog ležišta (vidi 109, j).

4. Glauk je (»sivozeleni«), izgleda, s jedne strane bio Minojev predstavnik koji je jedanput godišnje pohodio Istam i donosio naredbe (vidi 90, 7), a s druge strane Melikert (Melkart, »čuvar grada«), što je bila feničanska titula za kralja Korinta, koji je teoretski svake godine bivao ponovo rođen i stizao na leđima delfina (vidi 70, 5 i 87, 2), i koga su po završetku vladavine bacali u more (vidi 96, 3).

72 MELAMPO

Melampo, Minijac, unuk Kretejev, koji je živeo u Pilu u Meseni, bio je prvi smrtnik kome je podarena moć proricanja, prvi koji se bavio medicinom, prvi koji je sagradio hramove Dionisu u Grčkoj i prvi koji je razblažio vino vodom.1
b) Njegov brat Bijant, koga je on iskreno voleo, zaljubio se u njegovu rođaku Peru; ali toliko je mnogo ljudi molilo njenu ruku da je njen otac Nelej obećao da će je udati za onoga ko mu dotera stado kralja Filaka iz Filaka. Filak je voleo ovo stado iznad svega na svetu, osim sina Ifikla, koga je sam čuvao uz pomoć jednog opasnog psa, večito budnog.
c) Melampo je razumevao jezik ptica, jer mu je uši olizao i pročistio zahvalni nakot mladih zmija; on ih je spasao od smrti izbavivši ih iz ruku svojih pratilaca i pobožno sahranio mrtva tela njihovih roditelja. Štaviše, Apolon, koga je jednom sreo na obali reke Alfej, naučio ga je da proriče iz žrtvenih utroba.2 Tako on saznade da će stado dobiti na dar onaj ko pokuša da ga ukrade, ali tek pošto provede u zatvoru godinu dana. Pošto je Bijant bio očajan, Melampo odluči da obiđe Filakove štale u pozno doba noći; ali čim spusti ruku na jednu kvaku, pas ga ujede za nogu, a Filak se pomoli iz slame i odvede ga u zatvor. Desilo se tačno onako kako je Melampo i očekivao.
d) One večeri, pre no što će isteći godina dana otkako je utamničen, Melampo ču dva crva u drvetu kako razgovaraju u dnu jedne grede ugrađene u zid iznad njegove glave. Jedan je pitao umorno uzdahnuvši:
»Koliko još dana treba da grizemo, brate?« Drugi crv, usta punih drvenog praha, odgovori: »Dobro napredujemo. Greda će se srušiti sutra u zoru, ako ne budemo gubili vreme u beskorisnom razgovoru.«
Melampo odmah poče da viče: »Filače, molim te, prebaci me u drugu ćeliju!« Filak ga nije odbio, iako se smejao njegovim razlozima. Kad se greda srušila baš u zoru i ubila jednu od žena što je pomagala da se iznese postelja, Filak bi iznenađen Melampovom vidovitošću. »Obećavam ti i slobodu i stado«, reče on, »ako mi izlečiš sina od polne nemoći.«
e) Melampo pristade. On je svoj posao počeo time što je žrtvovao dva bika Apolonu i, pošto je spalio butne kosti i salo, ostavio je trupine na oltaru. Uskoro dve grabljivice sleteše i jedna se obrati drugoj: »Mora da je prošlo nekoliko godina otkako nismo bile ovde, odonda kad je Filak štrojio ovnove a mi pokupile svoj deo.« »Dobro se sećam«, reče druga grabljivica, »Ifiklo, koji je tada bio još dete, video je svoga oca kako mu se približuje s nožem s koga se slivala krv i prepao se. Izgleda da se uplašio da i njega ne uštroji i drao se iz sveg glasa. Filak je ostavio nož zaboden evo ovde, u ovom svetom kruškovom drvetu, da bi bio na sigurnom mestu, i potrčao da umiri Ifikla. Taj strah je razlog njegove nemoći. Gledaj, Filak je zaboravio da uzme nož! Eno ga još uvek tamo, zabodenog u drvo, ali je kora zarasla preko oštrice i vidi se još samo krajičak drške.« »Znači da bi se«, primeti prva grabljivica, »Ifiklova nemoć mogla izlečiti ako bi se nož izvadio, i ako bi se sastrugana skrama od skorene ovnujske krvi pomešala s vodom i on to pio deset dana uzastopno.« »Slažem se«, reče druga grabljivica. »Ali ko bi manje pametan od nas mogao da mu propiše takav lek?«
f) Tako Melampo uspe da izleči Ifikla, koji uskoro dobi sina po imenu Podark, i pošto je najpre dobio stado, a zatim Peru, on je predade, još nevinu, svome zahvalnom bratu Bijantu.3
g) Proit, sin Abantov, sukralj sa Akrisijem u Argolidi, oženio se Stenebojom, koja mu je rodila tri kćeri, Lisipu, Ifinoju i Ifijanasu, a neki mlađe nazivahu Hiponoja i Kirjanasa. Da li zato što su naljutile Dionisa ili zato što su uvredile Heru preterujući sa uživanjem u ljubavnoj strasti ili zbog toga što su krale zlato sa njenog lika u Tirintu, prestonici svoga oca, sve tri su bogovi kaznili ludilom i one, tako razjarene odjuriše u planinu kao krave kad ih napadne obad, ponašajući se sasvim neuračunljivo i napadajući putnike.4
h) Kad Melampo ču to, on dođe u Tirint i ponudi da ih izleči pod uslovom da mu Proit ustupi trećinu svoga kraljevstva. »Cena je suviše visoka«, reče Proit naglo; i Melampo se povuče. Ludilo tada pređe i na sve argivske žene. Mnoge od njih poubijaše svoju decu, napustiše svoje domove i, onako lude, pridružiše se trima Proitovim kćerima. Nijedan drum nije bio siguran, a osetiše se teški gubici u ovcama i kravama; podivljale žene su ih rastrzale i proždirale. Tada Proit žumo posla po Melampa da mu javi kako pristaje na njegove uslove. ''A, ne'', rekao je Melampo, ''pošto se zaraza proširila, i moja se cena povećala! Daćeš mi trećinu svoga kraljevstva, i još jednu trećinu za moga brata Bijanta, a ja ću preduzeti sve da vas spasem od propasti. Ako ne pristaneš, nijedna argivska žena neče ostati kod kuće.'' Kad je Proit pristao, Melampo ga posavetova: »Zaveštaj dvadeset riđih volova Heliju, a ja ću ti reći šta da kažeš — i sve će biti u redu.«
i) Proit, prema dogovoru, zavetova volove Heliju, pod uslovom da mu izleči kćeri i sve žene koje su pošle za njima, a Helije, koji sve vidi, odmah obeća Artemidi da će joj odati imena nekih kraljeva koji su propustili da joj prinesu dužne žrtve, pod uslovom da ona nagovori Heru da skine prokletstvo sa Argivljanki. Artemida je, nešto pre toga, po Herinoj želji, smrtno ranila nimfu Kalistu, te joj nije bilo teško da ispuni pogodbu. Tako je posao obavljen i na nebu i na zemlji: ruka ruku mije.
j) Zatim Melampo, uz pomoć Bijanta i družine odabranih snažnih momaka, dotera pobesnelu hordu žena sa planina u Sikion, gde se njihova ludost smirila, i one se očistiše od greha gnjuranjem u sveti bunar. Ali pošto među poludelom ruljom žena ne nađoše Proitove kćeri, Melampo i Bijant krenuše ponovo u potragu i pronađose ih sve tri u Lusi u Arkadiji, gde su pobegle u pećinu što izlazi na reku Stig. Lisipi i Ifijanasi se povrati zdrav razum i one se tamo očistiše od greha, ali Ifinoja umre na putu.
k) Sad se Melampo oženi Lisipom, Bijant (čija žena Pera beše nedavno umrla) oženi se Ifijanasom, a Proit ih obojicu nagradi kako je obećao. Međutim neki tvrde da je Proitovo pravo ime bilo Anaksagora.5
1. Apolodor: II, 2, 2; Atenaj; II, str. 15;
2. Apolodor: I, 9, 11;
3. Homer: Odiseja. XI, 281—97, sa sholijastom; Apolodor: I; 9, 12;
4. Hesiod: Katalog o ženama; Apolodor: II, 4, 1; Diodor sa Sicilije: IV, 68; Servije uz Vergilijeve Ekloge: VI, 18;
5. Apolodor: II, 2, 1—2; Bakhilid: Epinicia X, 40—112; Herodot: IX. 34; Diodor sa Sicilije: IV, 68; Pausanija: II, 18, 4; IV, 36, 3; V, 5, 5 i VIII, 18, 3; Sholijast uz Pindarove Nemejske ode IX, 13.
*
1. Opšte je poznato da su čarobnjacima i mudracima zmije prale uši, jer se za zmije smatralo da su inkarnacija duhova heroja proroka (Jezik životinja, J. R. Frezer, »Arheološki pregled» I, 1888) i da su zato u stanju da razumeju jezik ptica i insekata (vidi 105, g i 158, p). Apolonovi sveštenici su se više od ostalih koristili ovakvim načinom proricanja.

2. Ifiklova mana je pre činjenica nego mit; rđa sa noža za kastriranje bila bi odgovarajuči psihološki lek za impotenciiu izazvanu strahom i u skladu sa principima simpatičke magije. Apolodor opisuje drvo u koje je bio zaboden nož kao hrast, ali pre će biti da je to bila divlja kruška posvećena Beloj Boginji na Peloponezu (vidi 74, 6), koja rađa u maju, mesecu čuvanja čednosti. Filak je uvredio boginju time što je ozledio drvo. Čarobnjakova tvrdnja da je lek čuo od jastreba — grabljivice su važne ptice u auguriji (vidi 119, i) — trebalo je samo da pojača veru u delotvornost leka. Ime Pera znači »osakaćena ili defektna« i odnosi se na Ifiklovu nesposobnost, što je glavna poenta priče, a ne na »kožnu torbu«, koja bi označavala moć zapovedanja vetrovima (vidi 36, 1).

3. Izgleda da je »Melampo«, vođa Ajoljana iz Pila, preoteo jedan deo Argolide od kanaanskog stanovništva, koje je sebe nazivalo sinovima Abanta (semitska reč »otac«), naime sinovima boga Melkarta (vidi 70, 5) i uspostavio dvostruko kraljevstvo. To kako je on dobio krdo krava od Filaka (''čuvara''), koji je imao psa uvek budnog, podseća na Heraklovo deseto delo, a mit je zasnovan na helenskom običaju da se mlada kupuje otetim stadom (vidi 132, 1).

4. »Proit« je, izgleda, drugo ime za Ofiona, Demijurga (vidi 1, a). Mati njegovih kćeri bila je Steneboja, mesečeva kravlja boginja, odnosno Ija, koja je poludela na sličan način (vidi 56, a) - oba su imena iste boginje u njenom vidu razorne moći, kad je zovu Lamijom (vidi 61, 1); ili Hipolitom, čije divlje kobile rastržu svetoga kralja na isteku njegove vladavine (vidi 71, a). Ali orgije na kojima su se mesečeve sveštenice prerušavale u kobile morale su se razlikovati od obadske igre za izazivanje kiše, kad su se sveštenice prerušavale u junice (vidi 56, 1); i od jesenjih pirova posvećenih kozjem kultu, kad su rastrzale decu i životinje pod otrovnim dejstvom medovine, vina ili piva od bršljana (vidi 27, 2). Ajoljani su osvojili svetilište boginje u Lusi, što je ovde zabeleženo u mitskom obliku, i tako učinili kraj orgijama divljih kobila; Posejdonova otmica Demetre (vidi 16, 5) priča o istom događaju. Žrtve livenice koje su se prosipale u čast Boginje Zmije, u jednom svetilištu u Arkadiji između Sikiona i Luse, verovatno treba da podsećaju na Ifinojinu smrt.

5. Zvanično priznavanje Dionisovog kulta vinskog pijanstva u Delfima, Korintu, Sparti i Ateni, koje je usledilo mnogo vekova kasnije, imalo je cilj da zameni sve ranije, mnogo primitivnije običaje; ono je, izgleda, i dokrajčilo kanibalizam i ritualno ubijanje, izuzev u najdivljijim krajevima Grčke. U Patru, u Ahaji, na primer, Artemida Tridarija je zahtevala da joj se jedanput godišnje, u vreme žetvenih orgija, žrtvuju dečaci i devojke čije su glave za tu priliku ukrašavali bršljanom i žitnim klasjem. Ovim običajem, kažu, ispaštalo se obesvećenje svetilišta koje su izvršili ljubavnici Melanip i Komajta, Artemidina sveštenica, i greh je iskupljen tek kad je Eripil preneo iz Troje škrinje sa Dionisovim likom (vidi 160, x) (Pausanija: VII, 19, 1—3).

6. Melampodes (»crna stopala«) je poznati naziv za Egipćane (vidi 60, a); i priča da je Melampo razumevao jezik ptica i insekata pre će biti afričkog no ajolskog porekla.

73 PERSEJ

Abant, kralj Argolide i Danajev unuk, bio je tako glasovit ratnik da su se, posle njegove smrti, pobune protiv kraljevske kuće mogle stišati već i time što bi se izneo i pokazao njegov štit. On se oženio Aglajom, a njenim sinovima blizancima Proitu i Akrisiju zaveštao je svoju kraljevinu, zapovedivši im da vladaju naizmenično. Njihova svađa, koja je počela još u utrobi, postade žešća nego ikada kad je Proit obležao Akrisijevu kćer Danaju i sam se jedva živ izvukao. Posle toga Akrisije više nije hteo da napusti presto kad mu je istekla vladavina, a Proit pobeže na dvor Jobanta, kralja Likije, i oženi se njegovom kćerkom Stenebojom ili Antejom. Ubrzo se Proit vrati Akrisiju, vodeći sa sobom likijsku vojsku da njome potkrepi svoj zahtev. Nastade krvav boj, ali pošto niko nije pobedio, Proit i Akrisije preko volje pristadoše da podele kraljevstvo. Akrisiju pade u deo Arg i okolina, a Proitu Tirint, Herajm (kasnije deo Mikene), Mideja i obala Argolide.2
b) Sedam džinovskih Kiklopa koji se zvahu Gasteroheiri, pošto su živeli od zidarstva, pođoše sa Proitom iz Likije i utvrdiše Tirint čvrstim postojanim zidovima, upotrebljavajući tako velike kamene blokove da najmanjeg među njima nije mogao da pokrene ni dželep mazgi.1
c) Akrisije, oženjen Aganipom, nije imao sinova, već samo jednu kćer, Danaju, koju je silovao Proit; kad je upitao proročište postoji li mogućnost da dobije muškog naslednika, bi mu rečeno: ''Sinova nećeš imati, a tvoj unuk moraće da te ubije.'' Da bi se odbranio od takve sudbine, on zatvori Danaju u tamnicu iza bronzanih vrata koja su čuvali divlji psi; ali i pored ovih mera predostrožnosti, Zeus joj dođe kao pljusak zlatne kiše, zavede je i ona mu rodi sina i nadenu mu ime Persej. Kada je Akrisije saznao da Danaja očekuje porođaj, on ne poverova da je detinji otac Zeus, već je posumnjao da je njegov brat Proit obnovio intimne odnose s Danajom, međutim, ne usudi se da ubije sopstvenu kćer, nego je zatvori sa malim Persejem u drveni kovčeg i baci ga u more. Nošen talasima, kovčeg dospe do ostrva Serif, gde ga ribar Diktis ulovi mrežom, izvuče na obalu, otvori i u njemu nađe i Danaju i Perseja još žive. Odmah ih odvede svom bratu, kralju Polidektu, koji odgoji Perseja u svome domu.4
d) Godine su prošle i Persej je porastao i postao mladić. On odbrani svoju majku Danaju od Polidekta, koji je uz podršku svojih podanika pokušao da je primora da se uda za njega. Kada ga je Persej u tome osujetio, Polidekt sazva sve svoje prijatelje, pa, pretvarajući se kako namerava da zaprosi ruku Pelopove kćeri Hipodameje, zatraži da svaki od njih da po jednog konja za svadbeni poklon. »Serif nije veliko ostrvo«, reče on, »ali ja ne želim da se pokažem kao siromašak pred bogatim prosiocima sa kopna. Hoćeš li moći da mi pomogneš, plemeniti Perseju?« »Na žalost«, odgovori Persej, »ja nemam konja, niti zlata da ga kupim. Ali ako ti nameravaš da se oženiš Hipodamejom, a ne mojom majkom, ja ću se postarati da dođem do onog konja koga budeš zatražio.« I dodade: »Ako treba, i do glave meduse Gorgone!«
e) »To bi mi zaista više odgovaralo nego ma koji konj na svetu«, smesta odgovori Polidekt.5 Gorgonska medusa ima zmije umesto kose, ogromne zube i isplažen jezik, i uopšte lice toliko ružno da se svi koji je pogledaju skamene od straha.
f) Taj razgovor na Serifu čula je Atena, zakleti Medusin neprijatelj, i upravo stoga što je sama bila odgovorna za Medusinu ružnoću, ona se reši da pomogne Perseju u tom poduhvatu. Prvo ga povede u grad Deikterion na ostrvu Sam, gde su stajali likovi sve tri Gorgone, da bi Persej sigurno mogao da razlikuje Medusu od njenih besmrtnih sestara Stene i Eurijale. Zatim ga opomenu da nikada ne pogleda Medusu pravo u lice, već samo u ogledalu, i pokloni mu sjajno uglačani štit.
g) Hermes je takođe pomogao Perseju podarivši mu nesalomljiv srp od dijamanata kojim je trebalo da odseče Medusi glavu. Ali Perseju su još nedostajale krilate sandale i čarobni tobolac da u njega smesti odrubljenu glavu i nevidljivi šlem — vlasništvo Hada. Sve ove stvari čuvale su stigijske nimfe i Persej je trebalo od njih da ih uzme; ali gde se one nalaze, znale su samo Gorgonine sestre, tri labudolike Graje, koje su, sve tri, imale jedno oko i jedan jedini zub. Persej je pronašao Graje na njihovim prestolima u podnožju planine Atlant. Prikravši im se s leđa, on ščepa oko i zub dok su ih one dodavale jedna drugoj i ne htede da im ih vrati dok mu ne rekoše gde žive stigijske nimfe.6
h) Onda Persej uze sandale, tobolac i šlem od nimfa pa odlete na zapad u zemlju Hiperborejaca, gde zateče Gorgonu kako spava, među kišom ispranim oblicima ljudi i divljih životinja koje je Medusa okamenila. On uperi svoj pogled na ono što se odražavalo na glatkoj površini njegovog štita; Atena mu je vodila ruku, te on odrubi Medusinu glavu jednim udarcem srpa; kad, na njegovo zaprepašćenje, iz njenog mrtvog tela iskočiše konj Pegas i ratnik Hrisaor, koji poče da zvecka sabljom. Persej nije znao da je njih Posejdon začeo sa Medusom u jednom od Ateninih hramova, ali odluči ipak da ne stvara nove sukobe. Žurno strpavši glavu u tobolac, dade se u bekstvo; pa, iako su se Steni i Eurijali probudili sestrići i one su nadale za njim, Hadov šlem učini Perseja nevidljivim i on srećno pobegne na jug.7
i) O zalasku sunca Persej se spusti u blizini dvorca Titana Atlanta, kome, da bi ga kaznio zbog negostoljubivosti, pokaza Gorsoninu glavu i tako ga pretvori u planinu; sledećeg dana okrenu na istok i polete preko Libijske pustinje, a Hermes mu pomože da nosi tešku Medusinu glavu. Usput je u jezero bacio oko i zub koji su pripadali Grajama; nešto Gorgonine krvi kanu na pustinjski pesak i na tim mestima iznikoše otrovne zmije; jedna je od njih kasnije ubila Argonauta Mopsa.8
j) Persej se zaustavi da se odmori u Hemiji u Egiptu, gde su ga otada slavili, a zatim odlete dalje. Dok je obilazio obalu Eilistije sa severa, ugleda nagu ženu prikovanu za morsku stenu i zaljubi se u nju na prvi pogled. To je bila Andromeda, kćerka etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje.9 Kasiopeja se hvalila da su ona i njena kćerka lepše od Nereida, koje se požališe na ovu uvredu svom zaštitniku Posejdonu. Posejdon posla potop i žensko morsko čudovište da opustoši Filistiju, a kad Kefej zapita Amonovo proročište, odgovoriše mu da se može spasti jedino ako žrtvuje Andromedu čudovištu. Njegovi podanici ga zbog toga nateraše da je okuje za stenu nagu i okićenu dragim kamenjem i da je ostavi na milost i nemilost čudovištu.
k) Dok je Persej leteo prema Andromedi, on vide Kefeja i Kasiopeju kako sa obližnje obale brižno osmatraju, pa zato slete pored njih da bi se s njima dogovorio. On im postavi uslov da Andrometa postane njegova žena i da se vrati s njim u Grčku, pa pošto roditelji pristadoše, Persej se diže u vazduh, te se sa srpom u ruci naglo spusti odozgo i odrubi glavu čudovištu. Čudovište se bilo približilo Andromedi, ali je zastalo zbunjeno Persejevom senkom u moru. On je bio izvukao iz tobolca Gorgoninu glavu, okrenuo je tako da je čudovište ugleda, a zatim je licem položio na lišće i morske alge (koje su se odmah pretvorile u ugalj). Kad opra ruke od krvi, podiže tri oltara i žrtvova tele, kravu i bika Hermesu, Ateni i Zeusu, prema tome kome je šta priličilo.10
l) Kefej i Kasiopeja ga ne dočekaše baš najljubaznije kao zeta i na Andromedino navaljivanje, svadba odmah poče, ali slavlje iznenada prekide veoma grub napad Agenora, brata-blizanca kralja Bela. On se pojavio na čelu oružane grupe zahtevajući Andromedu za sebe. On je nesumnjivo bio u dosluhu sa Kasiopejom, jer Kefej odmah pogazi reč datu Perseju, pozivajući se na to da je Andromedina ruka već bila obećana, a da su ga okolnosti prinudile da i Perseju da obećanje, te tako Agenorov zahtev ima prvenstvo. »Persej mora umreti«, ljutito uzviknu Kasiopeja.
m.) U gužvi koja je nastala Persej obori mnoge svoje protivnike, ali pošto su oni bili brojno nadmoćniji, morao je da uzme Gorgoninu glavu s njenog koralnog ležišta i da preostale dve stotine protivnika pretvori u kamenje.11
n) Posejdon je postavio Kefejev i Kasiopejin. lik među zvezde — a Kasiopeju za kaznu zbog izdaje privezaše uz pijačnu korpu koja se u određeno doba godine okretala naopačke, tako da je ona smešno izgledala. Ali Atena posle postavi Andromedin lik u počasnije sazvežđe, zato što je Andromeda zahtevala da se uda za Perseja uprkos verolomstvu svojih roditelja. Tragovi koje su ostavili lanci još se mogu videti na steni u blizini Jope, a okamenjene kosti čudovišta bile su izložene u samom gradu sve dok ih Marko Ajmilije Skaur nije odneo u Rim u vreme kad je bio Edil.12
o) Persej se žurno vrati na Serif sa Andromedom. Tamo zateče Danaju i Diktisa u hramu kuda su pobegli plašeći se Polidektovog nasilja. Razume se da Polidekt nije ni nameravao da se oženi Hipodamejom. Persej zato ode pravo u dvor, gde se Polidekt gostio sa svojom družinom, i objavi da je nabavio svadbeni dar. Polidektovi gosti i prijatelji obasuše ga uvredama. Persej im na to pokaza Gorgoninu glavu, ali se čuvao da je sam ne pogleda, i sve ih pretvorio u kamen; u Serifu još može da se vidi kamenje postavljeno u krug. Persej zatim dade glavu Ateni, a ona je pričvrsti za svoj štit; Hermesu vrati sandale, tobolac i šlem, da ih ponovo preda stigijskim nimfama na čuvanje."
p) Pošto je ustoličio Diktisa u Serifu, Persej zaplovi za Arg sa majkom i ženom i grupom kiklopa. Akrisije, čuvši da dolaze, pobeže u pelazgijsku Larisu. Dogodi se da Perseja pozovu da učestvuje u petoboju na pogrebnim igrama koie je kralj Teutamid priređivao u čast svoga umrlog oca. Prilikom bacanja diska, Persejev disk, nošen vetrom i voljom bogova, skrenu s puta, udari Akrisija u nogu i ubi ga.14
q) Duboko ožalošćen, Persej pokopa svog deda u Ateninom hramu, koji je krasio obližnji Akropolj, a onda, pošto ga bi stid da vlada u Argu, ode u Tirint, gde je Proita nasledio njegov sin Megapent, te se pogodi s njim da zamene svoje kraljevine. Tako Megapent pređe u Arg, i ubrzo povrati i druge dve trećine negdašnje Proitove kraljevine.
r) Persej je utvrdio Mideju i osnovao Mikenu, koja dobi ime po tome što su na tom mestu, kad je bio žedan, nikle pečurke (mycos) i napajale ga vodom. Kiklopi su podigli zidove oba ova grada.15
s) Po drugima su događaji tekli sasvim drukčije. Oni kažu da je Polidekt uspeo da se oženi Danajom, a da je Persej odrastao u Ateninom hramu. Tek posle nekoliko godina je Akrisije čuo da su oni preživeli i zaplovio je prema Serifu, odlučivši da ubije Perseja svojom rukom. Polidekt se umeša i natera ih obojicu da se svečano zakunu da nikada neće pokušati da kidišu jedan drugome na život. Međutim, podiže se bura i dok je još, zbog vremenskih prilika, Akrisijeva lađa uzimala pravac vetra prema obali, Polidekt umre. Za vreme pogrebnih igara, Persej baci disk, koji slučajno pogodi Akrisija u glavu i ubi ga. Persej tada otplovi za Arg, zahtevajući presto, ali zateče Proita, koji ga je već zauzeo, te ga stoga pretvori u kamen i tako zavlada celom Argolidom i vladao je sve dok ga Megapent, koji se svetio za svoga oca, nije ubio.16
t) Što se tiče Gorgone Meduse, kažu da je ona bila Forkijeva kćerka koja je uvredila Atenu i povela Libijce sa jezera Tritonide u bitku. Persej, kome je pomagala Atena, dođe i ubi Medusu. On joj je u toku noći odsekao glavu i pokopao je u zemlju na pijačnom trgu u Argu. Ova humka leži pored groba Persejeve kćerke Gorgofone, poznate po tome što se kao udovica ponovo udala.17

1. Servije uz Vergilijevu Ajneidu. III, 286; Sholijast uz Euripidovog Oresta 965; Apolodor: II, 2, l, 1 4, 7;
2. Homer: Ilijada VI, 160; Apolodor :II. 2, 1; Pausanija: II, 16, 2;
3. Pausanija: II, 25, 7; Strabon: VIII, 6, 11;
4. Higin: Fabula 63; Apolodor: II, 4, 1; Horatije: Ode III, 16, 1;
5. Apolodor: II, 4, 2;
6. Apolodor: loc. cit.; Higin: Pesnička astronomija II, 12;
7. Pindar: Pitijske ode X, 31; Ovidije: Metamorfoze IV, 780; Apolodor: II, 4, 3;
8. Euripid: Elektra 459—63; Higin: Pesnička astronomija II, 12; Apolonije sa Roda: IV, 1513;
9. Herodot: II, 91; Ceces: O Likofronu 836; Strabon: I, 2, 35; Plinije: Istorija prirode VI, 35;
10. Apolodor: II, 4, 3; Higin: Fabula 64; Ovidije: Metamorfoze IV. 740;
11. Higin: loc. cit.; Ovidije: Metamorfoze V, 1, 235; Apolodor: loc. cit.;
12. Higin: Pesnička astronomija II, 9—10 i 12; Josif: Judejski rat III, 9, 2; Plinije: Istorija. prirode IX, 4;
13. Strabon: X, 5, 10; Apolodor: II, 4, 3;
14. Sholijast uz Euripidovog Oresta 953; Apolodor: II, 4, 4;
15. Kliment Aleksandrijski: Poslanica Grcima: III, 45- Apolodor- II 4. 4-5;
16. Ovidije; Metamorfoze V, 236—41; Higin: Fabule 63 1 244;
17. Pausanija: II, 21, 6—8.
*
1. Mit o Akrisiju i Proitu beleži osnivanje dvostruke kraljevske vladavine u Argolidi: umesto da kralj umre svake letnje dugodnevice, i da ga njegov zamenik smeni vladajući tokom preostalog dela godine, svaki je vladao po 49 ili 50 meseci, naime pola velike godine (vidi 106, 1). Kraljevstvo je kasnije podeljeno, a kraljevi su vladali kao suparnici celu veliku godinu. Ranija teorija da su sveti duh mlade godine i njegov suvladar, mračni duh godine u opadanju, u stalnom rivalstvu, preovlađuje u keltskom i palestinskom mitu, baš kao i u grčkom i latinskom.

2. Ovakva dva para blizanaca pojavljuju se u Knjizi postanja. Isak i Jakov (Knjiga postanja XXIV, 24—6), Fares (vldi 159, 4) i Zara (Knjiga postanja XXXVIII, 27—30), zavadili su se oko prvenstva još u majčinoj utrobi, kao i Akrisije i Proit. U jednostavnijem palestinskom mitu o Motu i Aleinu, blizanci se svađaju oko žena, kao Akrisije i Proit; isto tako i njihovi dvojnici u keltskom mitu, na primer, Gvin i Gvitur u epu Mabinogion, dok je sveta i veka uoči majskog praznika otimaju se o ruku Kreidilade, Lirove kćeri (Kordelija, kćerka kralja Lira). Žena je u svakom slučaju mesečeva svestenica i venčanje s njom obezbeđuje kraljevstvo.

3. Mitovi o Akrisijevoj smrti i o tome kako je sedam Gasteroheira gradilo zidine Arga i Tirinta svakako se izvode iz slike koja prikazuje grad opasan zidinama: sedam sunčanih diskova, svaki s tri uda i bez glave (vidi 23, 2), nacrtani su iznad grada, a svetog kralja ubija osmi krilati sunčani disk smrtonosnim pogotkom u petu. Ovo je značilo da sedam zamenika umire po jedan svake godine umesto kralja koji najzad i sam biva žrtvovan po naredbi sveštenice: njegov naslednik Persej stoji pored njega.

4. Mit o Danaji, Perseju i kovčegu izgleda sličan onom o Izidi, Ozirisu, Setu i Detetu Horu. U najranijoj verziji Proit je Persejev otac, argivski Oziris; Danaja, njegova sestra-žena, je Izida; Persej je Dete Hor; a Akrisije je ljubomorni Set, koji ubija brata blizanca Ozirisa i navlači na sebe Horovu osvetu. Kovčeg je brod od bagremovog drveta kojim Izida i Hor plove Deltom u potrazi za Ozirisovim telom. Sllčna priča se pojavljuje i u jednoj verziji mita o Semeli (vidi 27, 6), a i u mitu o Roju (vidi 160, 7). Ali Danajino tamnovanje u tamnici iza bronzanih vratnica, gde ona rađa dete, predmet je poznatog prizora nove godine (vidi 43, 2); Danajino začeće sa Zeusom uz zlatnu kišu odnosi se na ritualno veličanje Sunca i Meseca, posle koga se rađa novogodišnji kralj. To može da se protumači i kao pastoralna alegorija: »voda je zlato« za grčkog pastira, a Zeus šalje pljusak i grmljavinu na zemlju — Danaju. Ime »Deikterion« ukazuje na to da su u tom gradu Perseju pokazali Gorgoninu glavu.

5. Dinastičke svađe u Argu još više je komplikovalo postojanje jedne kolonije Argivljana u Kariji, a to se vidi i u ovom mitu i u mitu o Belorofontu (vidi 75, b); kad je, pak, Knos pao oko 1400. godine pre nove ere, karijska flota bila je neko vreme jedna od najjačih na Sredozemlju. Mitovi o Perseju i Belorofontu su tesno povezani. Persej je ubio čudoviste Medusu, pomoću krilatih sandala; Belorofont je upotrebio krilatog konja rođenog iz obezglavljenog trupa Medusinog da bi ubio čudovište Himajru. Oba podviga odnose se na helenska osvajanja i potiskivanje Mesečeve Boginje i predstavljena su na vaznom slikarstvu u Bojotiji, gde se vidi kobila sa Gorgoninom glavom. Ova kobila je Mesečeva Boginja, čiji je kalendarski simbol Himajra (vidi 75, 2); a Gorgonina glava je zaštitna maska koju su nosile sveštenice da njome plaše neposvećene (vidi 33, 3); Heleni su oteli baš tu masku.

6. U drugoj i jednostavnijoj verziji mita, Persej se bori i pobeđuje libijsku kraljicu, odrubljuje joj glavu i sahranjuje je na pijačnom trgu u Argu; ovo svakako beleži pobedu Argivljana u Libiji i suzbijanje matrijarhata, kao i nasilje nad misterijama boginje Neit (vidi 8, 1). Sahranjivanje glave na pijačnom trgu govori da su svete relikvije zaključavane u škrinje na koje su stavljane odbrambene maske kako bi se obeshrabrili gradski kopači da ih uznemiruju. Moguće je da su relikvije bile par malih prasadi, kao u »Mabinogionu«, gde kralj Lud stavlja par prasadi u kamenu škrinju u Karfaksu u Oksfordu, kao čaroliju koja štiti celo kraljevstvo Britanije; mada bi prasići u ovom kontekstu bili eufemizam za decu.

7. Priča o Andromedi je verovatno izvedena iz jedne palestinske ili sirijske ikone o Bogu Sunca Marduku, ili njegovom prethodniku Belu, koji, jašući svoga belog konja, ubija morsko čudovište Tijamat. Ovaj mit nalazimo i u jevrejskoj mitologiji: Isaija pominje da je Jehova (Marduk) raskomadao Rahaba svojim mačem (Isaija LI, 9); a po Jovu X, 13 i XXVI, 12, Rahab je značio more. Na istoj ikoni je naga, nakitom okićena Andromeda, koja stoji prikovana za stenu, Afrodita, ili Istar, ili Astarta, razvratna boginja mora, »vladarka nad ljudima«. Ali ona ne čeka da je spasu; pošto je ubio utvaru Tijamat, morsku zmiju, sam Marduk ju je tamo prikovao, da bi sprečio nove nesreće. U vavilonskom epu o stvaranju sveta Astarta je poslala poplavu. Ona je kao boginja mora imala hramove duž palestinske obale, a u Troji je obožavana kao Hesiona, »Kraljica Azije«, koju je, prema kazivanju, Herakle spasao od nekog drugog morskog čudovišta (vidi 137, 2).
8. Grčka kolonija koja se nastanila u Hemiji, kako kažu pri kraju drugog milenijuma pre nove ere, poistovetila je Perseja sa bogom Hemom, čiji je hijeroglif bio krilata ptica i sunčani disk; i Herodot naglašava vezu između Danaje, Persejeve majke, i nadiranja Danajaca iz Libije u Arg. Mit o Perseju i pečurki je naročito interesantan. Teorija da je gljiva, kojoj se i Persej klanjao, bila otrovna Dionisova gljiva (vidi 27, i), izložena je u uvodnoj reči dopunjenog izdanja.
9. Druga, jednostavmja verzija, mita kazuje da su Persejeva poseta Grajama, pozajmljivanje oka, zuba, tobolca, srca i nevidljivog šlema, potera drugih Gorgona za Persejem, pošto je obezglavio Medusu, sasvim nevažne u odnosu na njegov sukob sa Akrisijem. U Beloj Boginji (glava 13) ja tvrdim da je tim elementima pogrešno protumačena jedna sasvim drukčija ikona, koja prikazuje Hermesa sa poznatim krilatim sandalama i šlemom, kome su tri Suđaje dale čarobno oko (vidi 61, 1). To oko je simbol dara opažanja: Hermes je vladao trima azbukama koje su Suđaje izučavale. One su mu takođe dale i proročki zub, sličan zubu koji je upotrebio Fion u irskoj legendi; zatim srp da bi okresao alfabetske grančice, torbu od vranine kože da bi grančice stavio u nju i Gorgoninu masku da plaši radoznalce. Hermes leti nebom u Tartar, gde Gorgone imaju sveti Gaj (vidi 132, 3), praćen a ne gonjen od Trojne Boginje, koja nosi Gorgoninu masku. Dole na zemlji prikazana je opet Boginja kako drži ogledalo o koje se odražava Gorgonino lice da bi se naglasila tajanstvenost pouke (vidi 52, 7). Hermesova veza sa Grajama, stigijskim nimfama, i šlem koji ga čini nevidljivim, dokazi su da je baš on ta ličnost a pogrešno tumačenje da je to Persej moglo je doći i otuda što je Hermes, kao glasnik smrti, imao i naziv Pterseus (»uništitelj«).

74 BLIZANCI SUPARNICI

Kad je posle pet naraštaja izumrla muška loza Polikaonova doma, narod Mesene pozva Ajolova sina Perijera da im bude kralj, a on se oženi Persejevom kćerkom Gorgofonom. Ona ga je nadživela i bila prva udovica koja se ponovo udala, a novi muž bio joj je Ojbal Spartanac.1 Dotle je vladao običaj da žena izvrši samoubistvo kad joj umre muž; tako su učinile Meleagarova kći Polidora, čiji se muž Protesilaj prvi iskrcao na obalu kad je grčka flota stigla pred Troju; Marpesa; Kleopatra; i Filakova kćerka Eudna, koja se bacila u žrtveni oganj na lomači svog muža u Tebi.2
b) Afarej i Leukip behu Gorgofonini i Perijerovi sinovi, a Tindarej i Ikarije — Gorgofonini i Ojbalovi.3 Tideraj je nasledio svoga oca na prestolu u Sparti, a Ikarije mu je bio suvladar; ali Hipokoont i njegovih dvanaest sinova oteraše obojicu sa prestola — mada neki zaista kažu da se Ikarije (kasnije Odisejev tast) pridružio Hipokoontu. Pobegavši kralju Testiju u Ajtoliju, Tindarej se oženi njegovom kćerkom Ledom, koja mu rodi Kastora i Klitajmnestru, u isto vreme kad je nosila Helenu i Polideuka, koje je začela sa Zeusom.4 Kasnije, pošto je usvojio Polideuka, Tidarej ponovo osvoji spartanski presto, i bio je jedan od onih koje je Asklepije vaskrsao iz mrtvih. Njegov se grob pokazivao u Sparti.5
c) U međuvremenu je njegov polubrat Afarej nasledio Perijera na prestolu u Meseni, gde je Leukip, po kome je, kako kažu Mesenci, grad Leuktra dobio ime — kraljevao kao suvladar i imao manju vlast. Afarej uze sebi za ženu polusestru Arenu i ona mu rodi Idaja i Linkeja, mada je, istini za volju, Idaj Posejdonov sin.6 Leukipove kćerke, Leukipida, ili Fojba, sveštenica Atene, i Hilajra, sveštenica Artemide, bile su verene za svoje rođake Idaja i Linkeja; ali Kastor i Polideuk, obično poznati kao Dioskuri, preoteli su ih i izrodili s njima sinove; to je izazvalo još žešće rivalstvo među dvostrukim parom blizanaca.7
d) Dioskuri, koji se nikada nisu odvajali jedan od drugog, ma u kakvoj nevolji bili, postali su ponos Sparte. Kastor je bio čuven kao vojnik i ukrotitelj konja, a Polideuk kao najbolji boksač svojih dana. Obojica su dobili nagrade na olimpijskim igrama. Njihovi rođaci i suparnici bili su manje odani jedan drugom; Idaj je bio snažniji od Linkeja, ali je Linkej imao tako oštro oko da je mogao da vidi i u mraku, pa čak i da otkrije mesto gde je zakopano blago.8
e) Euen, Arejev sin, oženio se Alkipom i rodila im se kći Marpesa. Pokušavajući da spreči njenu udaju, on izmisli da svaki od njenih prosilaca posebno treba da se s njim takmiči u konjskim trkama; pobednik dobija Marpesu, a onoga ko izgubi trku čeka smrt. Uskoro se na zidovima Euenova doma našlo mnogo glava, pa je Apolon, koji se zaljubio u Marpesu, izrazio gnušanje prema tako varvarskom običaju i izjavio da će to brzo okončati time što će on Euena pozvati na trku. Ali Idaj, koji je takođe poklonio svoje srce Marpesi, izmoli krilate kočije od svoga oca Posejdona.9 Pre nego što je Apolon mogao išta da učini, on se odveze u Ajtoliju i ote Marpesu usred grupe igrača. Euen se dade u trk, ali pošto nije mogao da prestigne Idaja, oseti se toliko ponižen da se, pošto je ubio svoje konje, i sam udavi u reci koja se od tada zove Euen.10
f) Kad je Idaj stigao u Mesenu. Apolon pokuša da mu otme Marpesu. Oni izađoše na dvoboj, ali ih Zeus razdvoji i naredi Marpesi da sama odluči za koga će se udati. Bojeći se da je Apolon ne odbaci čim bude ostarela, kao što je učinio sa mnogim drugim svojim ljubavnicama, ona Idaja izabra za svoga muža.11
g) Idaj i Linkej pripadali su kalidonskoj grupi lovaca, plovili su na Argu u Kolhidu. Jednog dana, pošto je Afarej umro, oni i Dioskuri pređoše preko svojih dotadašnjih svađa, da bi krenuli udruženim snagama u krađu stoke po Arkadiji. Krađa je uspela i Idaj je kockom izabran da podeli plen na njih četvoricu. On raščereši jednu kravu na četiri dela i odredi da polovina plena pripadne onome ko prvi pojede svoj deo, a ostatak sledećem najbržem. Pre no što su drugi i počeli, Idaj halapljivo proždra svoj deo, a zatim pomože Linkeju da pojede svoj. Ubrzo nesta i poslednjeg zalogaja i on i Linkej poteraše stado prema Meseni. Dioskuri ostadoše dok Polideuk, sporiji, ne završi s jelom; zatim krenuše u Mesenu uveravajući građane da je Lakej proigrao svoj udeo time što je prihvatio Idajevu pomoć, a Idaj opet svoj zbog toga što nije sačekao da svi takmi5ari budu spremni. Dok su Idaj i Linkej na Gori Tajget prinosili žrtve Posejdonu, Dioskuri se dočepaše pomenutog stada i ostalog plena, a potom se sakriše u šuplji hrast da sačekaju povratak svojih suparnika. Ali Linkej ih je ugledao sa vrha Tajgeta; Idaj, sjurivši se niz planinsku padinu, zari mač u drvo i probode Kastora. Kad je Polideuk izleteo da osveti svoga brata, Idaj poteže isklesani kamen sa Afarejevog groba i baci ga na Polideuka. Iako teško povređen, Polideuk pokuša da ubije Linkeja svojim mačem, ali se u tom trenutku umeša Zeus i, pomažući svom sinu, udari Idaja gromom.12
h) Ali Mesenjani tvrde da je Linkeja ubio Kastor, a da je Idaj, potresen bolom, prekinuo borbu i počeo da sahranjuje brata. Utom se približi Kastor i drsko razruši spomenik koji je Idaj tek bio podigao, smatrajući da ga Linkej nije dostojan. »Tvoj brat nije znao da se bori bolje od obične žene!« uzviknu on izazivački. Idaj se okrete i probode ga mačem u stomak; ali Polideuk se smesta osveti.13
i) Drugi kažu da je Linkej prvi smrtno ranio Kastora u bici koju su vodili kod Afidne; neki, opet, da je Kastor ubijen kad su Idaj i Linkej napali Spartu; a neki da su oba Dioskura preživela bitku, a da su kasnije Kastora ubili Meleagar i Polinejk.14
j) Većina se ipak slaže da je Polideuk nadživeo oba para blizanaca i da je, pošto je postavio trofej pored spartanske trkačke staze kako bi proslavio svoju pobedu nad Linkejem, zamolio Zeusa: »Oče, ne dozvoli da nadživim voljenog brata!» Ali pošto je sudbina odredila da samo jedan od Ledinih sinova mora umreti, i kako je Kastorov otac Tindarej bio smrtnik, Polideuk, kao Zeusov sin, bi dostojno prenet na nebo. Ipak on odbi besmrtnost kad ne može da je deli sa Kastorom, i zato Zeus obojici dozvoli da vreme provode naizmenično nad zemljom i pod zemljom kod Terapne. Kasnije, nagrađujući njihovu bratsku ljubav, on postavi njihove likove među zvezde, kao sazvežđe Blizanaca.15
k) Pošto su Dioskuri postali božanstva, Tindarej dovede Menelaja u Spartu i tu mu predade kraljevinu; a kako je dom Afarejev sada bio bez naslednika, Nestor postade vladar nad zemljom Mesenijom, izuzev jednog dela kojim su vladali Asklepijevi sinovi.16
l) Spartanci su kuću u kojoj su Dioskuri živeli pokazivali kao znamenitost. Kasnije je ta kuća pripala nekom Formionu, i Dioskuri ga posetiše jedne noći, predstavljajući se kao stranci iz Kirene. Oni su zamolili da im dozvoli da prenoće, i to u njihovoj negdašnjoj sobi. Formion im odgovori da su dobro došli u kuću i da mogu birati ležaj gde zažele, osim u toj sobi, jer je to soba njegove kćeri. Idućeg jutra nestala je i devojka i cela njena imovina, a u sobi se našla samo slika Dioskura i nekoliko travki koje su ležale na stolu.17
m) Posejdon je načinio Kastora i Polideuka spasiocima mornara brodolomnika i dao im moć da šalju povoljne vetrove; čim bi se na pramcu nekog broda prinela na žrtvu bela jagnjad, oni bi žurno dolazili nebom, praćeni jatom vrabaca.18
n) Dioskuri su se borili uz spartansku flotu kod Ajgospotame i pobednici su kasnije u njihovu čast okačili dve zlatne zvezde u Delfima; ali one su ubrzo pale i iščezle nešto pre porazne bitke kod Leuktre.19
o) Za vreme drugog mesenijanskog rata dvojica iz Mesenije navukoše na sebe srdžbu Dioskura zato što su se predstavili kao Dioskuri. To se dogodilo ovako: spartanska vojska je priredila gozbu u slavu polubogova kad se odjednom pojaviše dva kopljanika blizanca, obučeni u bele tunike, ljubičaste ogrtače i kape kao ljuska jajeta, i ujahaše galopom u šator. Spartanci padoše ničice da odadu počast tobožnjim Dioskurima. To behu dva mladića po imenu Gonip i Panorm i oni tom prilikom pobiše mnoge Spartance. Zbog toga su se Dioskuri posle bitke kod Veprovog Groba sakrili u krošnju divlje kruške i ukrali štit zapovedniku pobednika Mesenjana Aristomenu, sprečili gonjenje spartanske vojske, koja je odstupala polako, i tako spasli mnoge živote; drugom prilikom, opet, kad je Aristomen pokušao da napadne Spartu noću utvare Dioskura i njihove sestre Helene vratiše ga nazad. Kasnije su Kastor i Polideuk oprostili Mesenjanima koji su im prineli žrtve kad je Epaminonda osnovao novi grad u Meseniji.20
p) Oni su upravljali spartanskim igrama, i izumeli su i ratničke igre, i ratničku muziku, te su stoga pokrovitelji svih barda koji opevaju stare bitke. U svetilištu Hilajre i Fojbe u Sparti, dve sveštenice su se uvek zvale Leukipide, a jaje iz koga su se izlegli Ledini blizanci visi s tavanice.21 Spartanci predstavljaju Dioskure s dve paralelne noseće grede spojene dvema potpornim. Spartanski suvladari nosili su ove grede kad su polazili u boj, a kad je, prvi put, spartansku vojsku poveo samo jedan kralj, postalo je zakon da jedna greda ostane u Sparti. Po onima koji su Dioskure videli, jedina primetna razlika među njima bila je brazgotina od pesnice na Polideukovom licu. Oblačili su se podjednako. Obojica su imala po jednu polovinu ljuske jajeta sa zvezdom, svaki je imao koplje i belog konja. Neki kažu da im je konje dao Posejdon; drugi, da je Polideukov tesalijski konj od megdana bio Hermesov poklon.22

1. Pausanija: IV, 2, 2 1 III, 1, 4; Apolodor: I, 9, 5:
2. Kiprija, navodi je Pausanija: IV, 2, 5; Pausanija: III. 1. 4:
3. Apolodor; I, 9, 5; Pausanija: loc. cit.;
4. Pausanija: loc. cit.; Apolodor: III, 10, 5—7;
5. Panijasid, navodi ga Apolodor: III, 10, 3; Pausanija: III, 17.
6. Pausanija: III, 26, 3 1 IV, 2, 3; Apolodor: III, 10, 3;
7. Apolodor: III, 11, 2; Higin: Fabula 80;
8. Apolodor: loc. cft. 1 III, 10, 3; Homer: Odiseja: XI, 300; Pausanija: IV. 2, 4; Higin: Fabula 14; Palajfat: Neverovatne priče X;
9. Higin; Fabula 242; Apolodor: I, 7, 8; Plutarh: Uporedne priče 40; Sholijast i Eustatije uz Homerovu Ilijadu IX, 557;
10. Plutarh: loc. cit.; Apolodor: loc. cit.;
11. Apolodor: 1, 7, 9;
12. Apolodor: I, 8, 2; I, 9, 16 i III, 11, 2; Teokrit: Idile XXII. 137: Pindar: Nemejske ode X, 55;
13. Higin: Fabula 80;
14. Ovidije: Fasti V. 699; Higin: Pesnička. astronomija II. 22. Teokrit: loc. cit.; Sholijast uz Homerovu Odiseju XI, 300;
15. Pausanija: III, 14, 7; Apolodor: III, 11, 2; Pindar: Nemejske ode X. 55; Lukijan: Dijalozi bogova 26; Higin: loc. cit.;
18. Apolodor: loc. cit.; Pausanija: IV, 3, 1;
17. Pausanija: III, 16, 3;
18. Higin: Pesnička astronomija II, 22; Euripid: Helena 1503: Homerska himna Dioskurima 7;
19. Kikeron: O proricanju I, 34, 75 1 II, 32, 68;
20. Pausanija: IV, 27, 1; IV, 16. 2 i V, 27, 3;
21. Pindar: Nemejske ode X. 49; Kikeron: O besedništvu II, S, 86; Teokrit: Idile XXII, 215—20; Pausanija: III, 16, 1—2;
22. Plutarh: O bratskoj ljubavi I; Herodot: V, 45; Lukijan: Razgovori bogova 26; Higin: Pesnička astronomija II, 22; Ptolemaj Hefajstionov VIII. navodi ga Fotije: str. 490.
*
1. Da bi se omogućilo svetom kralju da bude po starešinstvu iznad svog vojskovođe, obično su po jednog od blizanaca opisivali kao božjeg sina, dok je majka začela drugog, smrtnog blizanca, sa svojim mužem. Tako je Herakle sin Zeusa i Alkmene, a njegov brat blizanac Ifikle sin Alkmene i njenog muža Amfitriona; slična je priča o Dioskurima iz Lakonije i o njihovim suparnicima Idaju i Linkeju iz Mesenije. Savršeno slaganje među blizancima označava nov stupanj u razvitku kraljevstva na kojem vojskovođa dejstvuje kao potkralj i glavni zapovednik vojske (vidi 94, 1); on i po zvanju ima manju moć od svetog kralja. Zbog toga glavnu ulogu u ratu nema Polideuk, nego Kastor — on čak uči i Herakla vojnoj veštini i tako se poistovećuje sa Ifiklom — takođe je i Linkej, a ne Idaj, obdaren oštrim okom. Ali dok je sistem dvostrukog kraljevstva bio još nerazvijen, vojskovođa se nije smatrao besmrtnim, niti je imao pravo na iste posmrtne počasti kao njegov brat blizanac.

2. Spartanci su često stupali u rat sa Mesenijom, i u klasično vreme imali dovoljno jaku vojnu silu i uticaj na Delfijsko proročište da nametnu svoje heroje blizance ostalim Grcima. Kastor i Polideuk su uživali veće povlastice kod oca Zeusa nego bilo koji drugi par blizanaca; i spartanska kraljevina je, odista, i nadživela sve suparničke kraljevine. Da toga nije bilo, Sazvežđe Blizanaca se tako moglo nazvati i u spomen na Herakla i Ifikla, ili Idaja i Linkeja, ili Akrisija i Proita, a ne isključivo u spomen na Kastora i Polideuka. Njih dvojica nisu bili jedini heroji koji su uživali pravo da jašu bele konje; svaki heroj dostojan gozbe heroja bio je konjanik. Na tim gozbama, priređivanim o zalasku sunca, herojevi potomci bi pojeli čitavog vola, a odatle su potekle i priče o proždrljivosti Lepreja (vidi 138, h) i Herakla (vidi 143, a), pa i Idaja i Linkeja i njihovih suparnika.

3. Ženidba sa Leukipidama davala je spartanskim suvladarima kraljevski rang. One su opisane kao sveštenice Atene i Artemide, dobijale su imena meseca, i u stvari bile predstavnice Mesečeve Boginje; tako na vaznom slikarstvu, Selenine kočije obično prate Dioskuri. Kao duh Mlade godine, sveti kralj bi se prirodno ženio Artemidom, Mesečevom Boginjom proleća i leta; a njegov vojskovođa, kao duh godine koja opada, Atenom, boginjom jeseni i zime. Mitograf navodi da su Spartanci pobedili Meseniju i da su se njihove vođe nasilno poženile naslednicama Arne, glavnoga grada u Meseniji, u kome su obožavali majku kobilje glave; zbog toga su polagali pravo na okolna područja.

4. Slično je sa Marpesom: Mesenjani su navodno napadali Ajtoljane u dolini reke Euen, gde su obožavali majku krmaču, i odvukli sa sobom naslednicu Marpesu (»grabljivica«). Njima su se suprotstavili Spartanci, poklonici Apolona, koji su im osporili pravo na plen, pa je sukob zatim iznet pred centralne vlasti u Mikeni, gde su podržavali Mesenjane. Ali Euenova konjska trka sa Idajom podseća na mitove o Pelopu i Ojnomaju (vidi 109, j) i Heraklu i Kiknu (vidi 143, e-g). U svakom od tih mitova pominju se odrubljene glave. Ikona s koje su sve ove priče protumačene mora biti da je prikazivala starog kralja kako kreče u svojim sudbonosnim kočijama u smrt (vidi 71, 1), pošto je boginji prineo na žrtvu sedam godišnjih zamenika (vidi 42, 2). Njegovi konji prinose se na žrtvu prilikom ustoličenja novoga kralja (vidi 29, 1 i 81, 4). Davljenje Euena je verovatno proisteklo iz pogrešnog tumačenja: slika verovatno prikazuje Idaja kako se pre ženidbe čisti od greha u reci, a zatim pobedonosno jezdi u kraljičinim kolima. Ti pelazgijski obredi su ipak uneti u priču u kojoj se inače osećaju helenski običaji, prema kojima se devojka otmicom dovodi na venčanje. Sudbonosna otmica krava se, verovatno, odnosi na istorijski događaj: biće da je to zavada Mesenjana i Spartanaca oko deobe plena posle zajedničkog pohoda na Arkadiju (vidi 17, 1).

5. Poseta Kastora i Poluksa Formionovoj kući netačno je opisana; autor opisuje jedan drugi događaj koji se desio glupim Spartancima, pripisujući to njihovim narodnim herojima. Kirena, u kojoj su poštovali Dioskure, bila je glavni snabdevač izvesnom biljkom, nekom vrstom iz grupe asafetida, čiji je jak miris i ukus bio cenjen kao začin. Dva stranca su zaista i bili trgovci iz Kirene, kako su se i predstavili, i kad su otišli sa Formionovom kćerkom, oni u naknadu za nju ostaviše svoju robu, a Formion sam zaključi da se dogodilo čudo.

6. Drvo divlje kruške je bilo posvećeno Mesečevoj Boginji zbog svog belog behara i od njega je sačinjen najstariji lik boginje smrti Here, u Herajmu kod Mikene. Plutarh (Grčka pitanja. 51) i Ajlijan (Varia Historia III. 39) pominju krušku kao voće koje su naročito cenili u Argu i Tirintu; zato se Peloponez i zvao Apija »od kruškinog drveta« (vidi 64, 4). Atena, takođe boginja smrti, nosila je ime Onka (»kruškino drvo«) u svom kruškovom svetilištu u Bojotiji. Dioskuri su izabrali krušku da bi pokazali kako su pravi heroji; štaviše, kruškovo drvo daje plod krajem maja (vidi 72, 2), kad je sunce u znaku Blizanaca i kad počinje sezona plovidbe u istočnom Sredozemlju. Vrapci koji prate Dioskure, kad se pojavljuju pozvani molitvom moreplovaca, pripadaju Boginji Mora Afroditi; Ksit (»vrabac«), otac Ajola (vidi 43, 1), bio je predak Dioskura i poštovao je boginju.

7. U Homerskoj himni Mioskurima (7) nije jasno prate li vrapci Kastora ili Polideuka, ili pak oni na krilima vrabaca lete kroz vazduh da pomognu očajnim mornarima; njih su na nekim ogledalima ponekad slikali i kao krilate. Njihov simbol u Sparti, docana, predstavljala su dva potporna stuba svetilišta; drugi simbol se sastojao od dve amfore, obavijene svaka sa po jednom zmijom — a zmije su bile inkarnacija Dioskura, koji dolaze da pojedu hranu što se ostavljala u amforama.

8. Gorgofona je izigrala indoevropsku obavezu udovice da izvrši samoubistvo udavši se po drugi put (vidi 69. 2; 74, a i 106, 1).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

75 BELEROFONT

Belerofont,. Glaukov sin i unuk Sisifov, napustio je Korint u oblaku pošto je prethodno ubio Belera, po čemu je i dobio nadimak Belerofont, a zatim je ubio i rođenog brata, kome je, obično se smatralo, ime bilo Delijad.1 On je kao pribegar otišao kralju Tirinta Proitu, ali se, na zlu sreću, Anteja, Proitova žena, koju neki zovu Steneboja, zaljubi u njega na prvi pogled. Kad je on odbio njena udvaranja, ona ga optuži da je pokušao da je siluje, a Proit se, poverovavši njenoj priči, strahovito ražesti. Pošto se ipak bojao osvete Furija ako neposredno ubije pribegara kome je dao utočište, on ga posla Antejinom ocu Jobatu, kralju Likije, sa zapečaćenim pismom koje je glasilo: »Molim te, ukloni donosioca pisma s ovog sveta, on je pokušao da siluje moju ženu, a tvoju kćer.«
b) Jobat, koji takođe nije želeo da rđavo postupi sa kraljevskim gostom, zamoli Belerofonta da mu učini uslugu i uništi Himajru, žensko čudovište s lavljom glavom na kozjem telu, zmijinim repom i plamenim dahom. »Ona je«, objasni on, »Ehidnina kćerka, koju je moj neprijatelj, kralj Karije, načinio domaćim ljubimcem.« Pre no što je krenuo na zadatak, Belerofont upita za savet vidovitog Polijejda i on mu reče da uhvati i pripitomi krilatog konja Pegasa, koji je bio ljubimac na Gori Helikonu, jer im je iskopao bunar Hipokren, udarajući o zemlju svojim kopitom u obliku meseca.2
c) Pegas nije bio na Helikonu, već ga je Belerofont našao kako pije vodu iz jednog drugog bunara, na korintskom Akropolju; on mu nabaci zlatan oglav na glavu; oglav je bio Atenin poklon, stigao u pravi čas. Ali drugi kažu da je Atena Belerofontu dala već zauzdanog Pegasa, a neki da je to učinio Posejdon, koji mu je stvarno i bio otac. Kako bilo, Belerofont je odozgo, s leđa, savladao Himajru, doletevši na Pegasu; izrešetao je strelama a zatim joj ubacio u čeljust grumen olova, pričvršćen na vršak koplja. Himajrin vreli dah istopio je olovo koje joj se slilo niz grlo i sagorelo životne organe.3
d) Jobat ne pokaza nikakvo zadovoljstvo, a kamoli nameru da ga nagradi za hrabro delo, već ga odmah posla protiv ratobornih. Solimljana i njihovih saveznika Amazonki. Belerofont ih pobedi leteći izvan domašaja njihovih strela i bacajući im ogromno okruglo kamenje na glavu. Zatim je u likijskoj dolini Ksanta potukao bandu karijskih gusara koje je predvodio Hejmarh. Hejmarh je bio žestok i hvalisav ratnik. On je plovio brodom sa lavljom glavom kao ukrasom na pramcu, a sa zmijom na krmi. Kad Jobat ni tada ne pokaza nikakvu zahvalnost, već, naprotiv, posla dvorsku stražu da ga napadne iz zasede dok se vraćao, Belerofont sjaha i poče da se moli Posejdonu da, dok on ide pešice, plavi iza njega dolinu Ksanta. Posejdon ču njegovu molbu i posla ogromne talase koji su se polako valjali iza Belerofonta dok se približavao Jobatovom dvoru; i pošto nijedan od muškaraca nije mogao da zaustavi Belerofonta, ksantijske žene zadigoše suknje do struka i trčeći pravo njemu, ponudiše mu da odabere jednu, ili sve zajedno, pod uslovom da popusti. Belerofont, koji je bio veoma čedan, okrenu pete i potrča nazad, a talasi se povukoše pred njim.
e) Ubeđen ovim događajem. da je Proit svakako pogrešno ocenio Antejine vrline, Jobat posla pismo tražeći da mu se podrobno objasni kako se sve odigralo. Saznavši istinu, on zamoli Belerofonta da mu oprosti, dade mu kćer Filonoju za ženu i učini ga naslednikom prestola u Likiji. On je takođe pohvalio ksantijske žene za veliku snalažljivost i usrdnost i naredio da ubuduće Ksantijci poreklo računaju po majci, a ne po ocu.
f) Belerofont se, na vrhuncu svoje sreće, nepromišljeno poduhvati besmislenog podviga da leti na Olimp, baš kao da je besmrtan. Ali Zeus posla obada koji ujede Pegasa pod rep, Pegas se nespretno strese i zbaci sa sebe Belerofonta, koji pade u trnje, te je lutao po svetu hrom, slep, usamljen i proklet, stalno izbegavajući da se sretne s ljudima, sve dok ga smrt nije uzela k sebi.4

1. Apolodor: I, 9, 3; Homer: Ilijada VI, l, 155;
2. Homer: Ilijada VI, 160; Eustatije uz Ilijadu; Apolodor: II, 3, 1; Antonije Liberal: 9; Homer: Ilijada XVI, 328;
3. Hesiod: Teogonija 319; Apolodor: II, 3, 2; Pindar: Olimpijske ode XIII, 63; Pausanija: II, 4, 1; Higin: Fabula 157; Sholijast uz Homerovu Ilijadu VI, 155; Ceces: O Likofronu 17;
4. Pindar: Olimpijske ode XIII, 87—90; Istamske ode VII, 44: Apolodor: loc. cit.; Plutarh: O ženskim vrlinama 9; Homer: Ilijada VI, 155—203 i XVI, 328; Ovidije: Metamorfoze IX, 646; Ceces: O Likofronu 838.
*
1. Pokušaj žene da napastvuje muškarca kao što je učinila Anteja s Belerofontom, ispričan je u nekoliko grčkih verzija (vidi 70, 2), pored palestinske priče o Josifu i Potifarovoj ženi, i egipatske ''Priče o dva brata''. Koji je mit najstariji, nije utvrđeno.

2. Ehidnina kći Himajra, naslikana na hetitskom zdanju u Karkemišu, bila je simbol Velike Boginje trosezonske svete godine, i to na taj način što je lav bio simbol proleća, koza leta a zmija zime. Oštećena staklena ploča iz Dendre u okolini Mikene prikazuje heroja koji se rve s lavom, iz čijeg se zadnjeg dela tela pomalja nešto nalik na kozju glavu, dok je lavlji rep dugačak i zmijolik. Kako ploča datira iz vremena kad je boginja još bila isključiva gospodarica svega, ova ikona se poredi sa etrurskom freskom u Tarkviniji, iako je na njoj heroj na konju, kao i Belerofont, što bi se moglo protumačiti kao kraljevska krunidbena borba s ljudima prerušenim u životinje koje su (vidi 81, 2 i 123, 1), predstavljale različita godišnja doba. Posle ahajskog verskog prevrata, koji je potčinio boginju Heru Zeusu, ikona je postala ambivalentna: mogla se tumačiti i kao potiskivanje starog karijskog kalendara od strane helenskih osvajača.

3. Belerofontovo pripitomljavanje mesečevog konja Pegasa, koji je predstavljao magiju stvaranja kiše i posedovanje oglava, Ateninog poklona, kazuje da je sveti kralj po naredbi Trojne Muse (»Planinske boginje«) ili njene predstavnice, morao da uhvati divljeg konja; tako je Herakle kasnije jahao Ariona (»mesečev nebeski konj«) kad je zauzeo Elidu (vidi 138, g). Sudeći po primitivnim običajima Danaca i Iraca, sveti kralj je jeo meso konja, pošto ga je ponovo ritualno rodila planinska boginja kobilje glave. Ali i ovaj deo mita je takođe ambivalentan; on se može protumačiti i kao beleška o tome kako su helenski osvajači pokorili svetilišta planinske boginje u Askri, na Gori Helikon, i u Korintu. Slično je i sa mitom kako je Posejdon silovao arkadijsku Demetru kobilje glave (vidi 16, f), s kojom je izrodio mesečevog konja Ariona; Posejdon je silovao i Medusu, i ona je izrodila Pegasa (vidi 73, h). Time se objašnjava Posejdonova uloga u priči o Belerofontu. Poniženje koje je Belerofont doživeo sa Zeusove strane je moralna anegdota usmerena da predupredi protest i sumnje u olimpljansku veru; Belerofont koji leti kroz vazduh kao strela, ista je ličnost kao i njegov ded Sisif ili Tesup (vidi 67, 1), to je sunčani heroj čiji je kult zamenjen kultom Sunčanog Zeusa; njemu je, dakle, suđeno da doživi sličan neslavan kraj kao i Helijev sin Faetont (vidi 42, 2).

4. Belerofontovi neprijatelji Solimljani behu Solimina deca. Kako su svi gradovi i rtovi koji su počinjali slovom ''salm'' smešteni na istoku, ona je, verovatno, bila boginja prolećne ravnodnevice; ali kasnije je dobila muško ime i postala bog sunca Solime, ili Selim, Solomon, ili Ab-Salom, po kome je nazvan i Jerusalem. Amazonke su bile borbene sveštenice Mesečeve Boginje (vidi 100, 1).

5. Belerofontovo povlačenje pred ksantijskim ženama je verovatno izvedeno sa ikone koja je prikazivala divlje žene, pobesnele ili od trave hippomanes — ili od crne opne odsečene s čela novorođenog ždrebeta — kako prilaze svetom kralju, kraj morske obale, u vreme kad ističe njegova vladavina. Suknje su im zadignute kao prilikom erotskih obreda egipatskog Apisa (Diodor sa Sicilije: I, 85), zato da bi, dok ga komadaju, njegova krv koja šiklja ubrzala oživljavanje ploda u njihovim utrobama. Pošto je Ksant (»žuti«) ime jednog od Ahilejevih konja, zatim jednog koji je pripadao Hektoru, i jednog koga je Posejdon dao Peleju, žene su verovatno nosile ritualne maske konja sa žutim senkama mesečeve boje, jer su, po predanju, Belerofontovog oca Glauka na morskoj obali kod Korinta pojele kobile (vidi 71, 1). Ipak ovaj prerađeni mit zadržao je dosta primitivnih elemenata: približavanje nagih žena iz klana vladarevog plemena sa kojima su veze bile zabranjene moralo ga je naterati da se povuče i sakrije lice, a u jednoj irskoj legendi pominje se slično ratno lukavstvo. Priča o ksantijskom matrijarhalnom poreklu bila je sasvim suprotna; Heleni su naime nametnuli patrijarhalno poreklo celoj Kariji osim konzervativnim Ksantijcima.

6. Hejmarhovo ime izvodi se iz chimaros, ili chimaera (»koza«); i Belerofontovu plahu prirodu i lađu sa figurama lava i zmije uneo je neko u priču, pokušavajući da objasni zašto Himajra bljuje plamen. Gora Himajra (»kozja planina«) je bila vulkanska planina u blizini Faselide u Likiji, iz koje je izlazio plameni dah (Plinije: Istorija prirode II, 106 i V, 27).

76 ANTIOPA

Neki kažu da je Antiopa, kćerka Nikteja iz Tebe, kad ju je Zeus silovao, pobegla kralju Sikionu, koji je pristao da se njome oženi, te je to izazvalo rat u kome je Niktej bio ubijen. Antiopin stric Lik ubrzo potuče Sikionce u krvavoj bici i vrati u Tebu Antiopu kao udovicu. Pošto se porodila u žbunu pored puta i dobila blizance Amfiona i Zeta, Lik ih je odmah ostavio na Gori Kitajron. Mnogo je godina sa Antiopom surovo postupala njena tetka Dirka. Najzad Antiopa uspe da pobegne iz zatvora i dođe do kolibe u kojoj su živeli Amfion i Zet. Ovu dvojicu je spasao kravar koji je slučajno tuda prošao i ugledao napuštenu decu, pa ih je doveo k sebi i od tada su živeli u kolibi. Međutim, smatrajući da je Antiopa odbegla robinja, oni nisu hteli da joj pruže sklonište. Uskoro stiže Dirka u stanju Bahovog ludila, dograbi Antiopu i odvuče je nazad. »Dečaci moji«, uzviknu kravar, »čuvajte se furija!« »Zašto da se čuvamo furija?« — pitali su oni. »Zato što ste odbili da zaštitite svoju majku, kojoj će sada da sudi njena svirepa tetka.« Blizanci smesta krenu u poteru, spasu Antiopu, a Dirku vežu za rogove divljeg vepra i tako joj ubrzaju kraj.1
b) Drugi kažu da je Antiopin otac bio rečni bog Asop i da je jedne noći kralj Sikiona, prerušen u njenog strica, došao i obležao je. Lik se zbog toga razveo od Antiope i oženio Dirkom i tako prepustio Zeusu na volju da se udvara usamljenoj Antiopi i da je ostavi trudnu. Dirka, sumnjajući da je to Likovo delo, zatvori Antiopu u mračnu tamnicu; odatle ju je na neki način oslobodio Zeus, tačno na vreme da rodi Amfiona i Zeta na Gori Kitajron. Blizanci su rasli kod kravara, kod koga je i Antiopa našla utočište, a kada su dovoljno odrasli da razumeju kako su ružno postupili s njihovom majkom, ona ih nagovori da je osvete. Braća su srela Dirku kako luta padinama planine Kitajron u Bahovom ludilu, vezali joj kosu za rogove divljeg bika, i kad je bila mrtva, tresnuli je o zemlju; na tom mestu izbio je izvor, koji su kasnije nazvali Dirkinim izvorom. Međutim Dionis se osvetio za ubistvo svoje obožavateljke; on je poslao Antiopu u besnom ludilu da juri po celoj Grčkoj dok je, najzad, Fokije, Sisifov unuk, nije izlečio i oženio se njome u Fokidi.
c) Amfion i Zet su otišli u Tebu, odande su prognali kralja Laja i sagradili donji grad, pošto je Kadmo već bio podigao gornji. Zet se često podsmevao Amfionu zbog toga što je veoma voleo liru, koju mu je dao Hermes. »Ona te odvaja od svakog korisnog rada«, govorio bi on. Ali kad postadoše zidari, Amfionovo kamenje pokretalo se na zvuk njegove lire i blago klizilo na svoje mesto, dok je Zet bio prinuđen da troši mnogo snage i uprkos tome zaostaje za bratom. Blizanci su zajednički vladali Tebom, gde se Zet oženio Tebom, i po njoj je tada grad, koji se ranije zvao Kadmeja, dobio i ime; Amfion se oženio Niobom. Ali svu njenu decu, osim dvoje, ustrelili su Apolon i Artemida, čiju je majku Nioba bila uvredila. Apolon je ubio i samog Amfiona i kaznio ga u Tartaru zato što je pokušao da se osveti delfijskim sveštenicima2. Amfion i Zet su sahranjeni u zajedničkom grobu u Tebi. Njihov grob se pažljivo čuvao u vreme kad se sunce nalazi u sazvežđu bika; jer je tada narod iz fokidske Titoreje pokušavao da ukrade zemlju sa humke i da je stavi na grobove Fokida i Antiope. Neko proročanstvo je jednom objavilo da bi ovo uvećalo plodnost Fokide na račun Tebe.3

1. Higin; Fabula 8; Apolodor: III, 5, 5; Pausanija: 11, 6, 2; Euripid:
Antiopa, fragmenti; Apolonije sa Roda: IV, 1090, uz sholijast;
2. Homer: Odiseja XI, 260; Higin: Fabula 7; Pausanija: VI, 20, 8; IX, 5, 3 i 17, 4; Horatije: Pisma I, 18, 41; Apolonije sa Roda: I. 735—41;
3. Pausanija: IX, 17, 3.
*
1. Ove dve verzije o Dirki pokazuju koliko su se mitografi osećali neobavezni kad je trebalo povezati glavne elemente zabeleženog predanja, uzete, u ovom slučaju, izgleda uglavnom iz prikaza na svetim ikonama. Antiopa, srećno izbavljena iz tamnice, i mrgodna Dirka, podsećaju na Koru, koju prati Hekata (vidi 24, k). Antiopa (»ona koja se suprotstavila«) zove se tako u ovom kontekstu, jer joj je lice okrenuto nebu, a ne zemlji, što znači podzemnom svetu, i »kćerka noći« — Nikteida, a ne Nikte zato što izlazi iz mraka. Dirkino i Antiopino ludilo u planini smatralo se Bahovim orgijama; u stvari, to su bile orgije kulta obada u kojima su se učesnice ponašale kao junice Mesečeve Boginje na žezi (vidi 56, 1). Dirkino ime (»dvostruka«) odnosi se na mesečev rog, a ikona s koje potiče mit nije prikazivala Dirku vezanu za bika kazne radi, već je predstavljala njeno obredno venčavanje za kralja-bika (vidi 88, 7). Drugo značenje možda se krije u ''dirce'': naime »pukotina, raselina, rascep«, što znači »u erotskom stanju«. Dirkin izvor je, kao i Hipokren, morao imati oblik meseca. Antiopini sinovi su kraljevski blizanci, koje je rodila Mesečeva Boginja: a to su sveti kralj i njegov vojskovođa.

2. Amfionova trostruka lira pomoću koje je zidao donju Tebu — dok mu je Hermes bio poslodavac — morala je imati samo tri strune — u čast Trojne Boginije, koja je vladala u vazduhu, na zemlji i pod zemljom, a na njoj se sviralo za dobrobit grada dok su se gradili utvrđeni gradski temelji, kapije i kule. Ime »Amfion« (''stanovnik dve zemlje'') kazuje da je Amfion bio građanin i Si-kiona i Tebe.

77 NIOBA

Nioba, sestra Pelopova, udala se za tebanskog kralja Am-fiona i rodila mu sedam sinova i sedam kćeri, i toliko se njima ponosila da se jednog dana s potcenjivanjem izrazila i o samoj Leti, koja je imala samo dvoje dece — Apolona i Artemidu. Tejresijeva kćer, proročica Manta, čuvši ovu brzopletu primedbu, posavetova tebanske žene da odmah pokušaju da umilostive Letu i njenu decu. Ona je zahtevala da žene u Tebi zapale tamjan i ukrase svoje kose lovorovim lišćem. Kad se miris tamjana već podigao u vazduhu, pojavi se Nioba sa svojim pratiljama, obučena u sjajnu frigijsku odoru sa raspletenom dugom kosom. Ona prekide prinošenje žrtve i obesno zapita zašto Leta, žena neutvrđenog porekla, koja ima muškobanju kćerku i sina sa ženskim osobinama, treba da bude važnija od nje, Niobe, unuke Zeusa i Atlanta, koja je strah i trepet za Frigijce i kraljica u Kadmovom kraljevskom domu. Zar ona ne bi još uvek bila u prednosti, čak i kad bi joj sudbina uzela dvoje-troje dece?
b) Napuštajući žrtveni obred, prestravljene tebanske žene pokušaše da umilostive Letu šapućući joj molitve, ali već je bilo kasno. Leta je već poslala Apolona i Artemidu, naoružane lukovima, da kazne Niobinu oholost. Apolon je našao dečake kako love na Gori Kitajron i ustrelio ih jednog po jednog poštedevši samo Amikla, koji je odmah veoma mudro zamolio Letu za milost. Artemida je našla devojke u dvoru kako predu vunu i tobolcem strela uništila ih je sve osim Meliboje, koja je učinila isto što i Amikle. Ovo dvoje preživelih požuriše da podignu hram boginji Leti, a Meliboja je bila tako prebledela od straha da je nosila nadimak Hlorija, čak i kad se nekoliko godina docnije udala za Neleja. Ali neki kažu da nijedno od Niobine dece nije preživelo, i da je Apolon ubio i Amfiona.
c) Devet dana i devet noći je Nioba oplakivala svoje mrtve i nije mogla nikoga da nađe da ih sahrani, jer je Zeus stao na Letinu stranu i pretvorio Tebance u kamenje. Desetog dana se sami Olimpljani postaraše za pogreb. Nioba pobeže preko mora na Goru Sipil, u dom svoga oca Tantala, gde ju je Zeus, sažalivši se na njen bol, pretvorio u statuu koja u rano leto obilno lije suze.1
d) Svi su ljudi žalili Amfiona i oplakivali njegovu sudbinu kad mu je potomstvo uništeno, ali Niobu nije žalio niko, osim njenog podjednako oholog brata Pelopa.2

1. Higin: Fabule 9 1 10; Apolodor: III, 5—6; Homer Ilijada XXIV, 612; Ovidije: Metamorfoze VI, 146—312; Pausanija: V, 16, 3; VIII, 2,, 5 i I, 21, 5: Sofokle: Elektra 150—52;
2. Ovidije: Metamorfose VI, 401—4.
*
1. Po Homeru, Nioba je imala dvanaestoro dece, a po Hesiodu dvadesetoro, po Herodotu četvoro, po Sapfi osamnaestoro, ali u zabeleškama Euripida i Apolodora, koje su najpotpunije, kaže se da je imala sedam kćeri i sedam sinova. Pošto je Nioba prema tebanskim izvorima bila praunuka titana Atlanta, a u argivskoj verziji ili kćerka ili majka Foronejeva (vidi 57, a), koji je takođe opisan kao Titan (Apolodor II, 1, 1 i sholijast uz Euripidovog Oresta 932), i Pelazgova, ona je mogla da se pohvali da je prva smrtna žena koju je Zeus obležao (Diodor sa Sicilije: IV, 9, 14; Apolodor: loc. cit.; Pausanija: II, 22, 6). Ovaj mit se verovatno odnosi na poraz Titana i Titanki i prevlast Olimpljana. Ako je tako, onda on govori o potiskivanju starog kalendarskog sistema Pelazga u Grčkoj, Palestini, Siriji i severozapadnoj Evropi, koji se zasnivao na podeli meseca na četiri nedelje od po sedam dana, a svakim danom je vladalo po jedno od sedam planetarnih tela (vidi 1, 3 i 43, 4). Amfion i njegovo dvanaestoro dece u Homerovoj verziji mita (llijada XXIV, 603—17) verovatno predstavlja trinaest meseci u ovom kalendaru. Gora Sipil je, po svoj prilici, bila poslednje utočište kulta Titana u Maloj Aziji kao i Teba u Grčkoj Niobin kip je jedna stena ljudskog obličja, koja izgleda kao da plače kad sunčane strele padnu na njenu belu kapu od snega, a sličnost je pojačao još i lik hetitske boginje majke uklesan u jednu stenu na toj planini; taj reljef datira otprilike iz poznog petnaestog veka pre nove ere. ''Nioba'' verovatno znači snežna — ako »b« predstavlja »v« u latinskom nivis ili »ph« u grčkom nipha. Jednu od njenih kćeri Higin naziva Hijada; ta reč u grčkom ne znači ništa osim ako nije neki ostatak od oblika chiones niphades. ''snežne pahuljice''.

2. Partenije (Ljubavne priče 33) navodi drugu priču o Niobinoj kazni i kaže: prema Letinom osvetničkom planu, Niobin se otac grešno zaljubio u nju, i kad ga je ona odbila, on je spalio
njenu decu, muža joj predao divljem vepru, a ona se onda bacila sa stene. Ova priča, koja se nalazi i u sholijastu uz Euripidove Feničanke (159), pretrpela je uticaj mitova o Kiniri, Smirni i Adonidu (vidi 18, h) a zbog običaja spaljivanja dece, i uticaj mita o bogu Molohu (vidi 70, 5 1 156, 2).

78 KAJNIDA I KAJNEJ

Posejdon je jedanput vodio ljubav sa nimfom Kajnidom, kćerkom Elata iz Magnezije ili, po drugima, kćerkom Korona Lapita i zapitao je kakav bi ljubavni dar želela od njega.
»Pretvori me u neranjivog borca. Dosadilo mi je da budem žena«, reče ona.
Posejdon joj ispuni želju, promeni joj pol, i ona tako postade Kajnej; vojevala je sa takvim uspehom da su je Lapiđani izabrali za kralja; čak je rodila i sina, Korona, koga je Herakle ubio mnogo godina kasnije, kad se borio za Dorca Ajgima. Ohola zbog tolikih uspeha i zaneta novim okolnostima, Kajnej pobode koplje nasred trga na kome se okupljao narod i natera ljude da koplju prinose žrtve kao božanstvu, i da ne poštuju nikakva druga božanstva.
b) Kad Zeus ču za Kajnejevo preterivanje, on podgovori Kentaure da ubiju Kajneja. Za vreme Pejritojeve svadbe Kentauri je iznenada napadoše, ali njoj nije bilo teško da poubija petoricu-šestoricu ne zadobivši ni najmanju ranu, pošto se njihovo oružje odbijalo o njeno začarano telo. Ipak, preostali Kentauri počeše da je udaraju jelovim balvanima, dok je nisu oborili na zemlju i zatrpali velikom gomilom hrastovine. Tako se Kajnej uguši i umre. Uskoro zatim uzlete ptica nepouzdanih krila, za koju vidoviti Mops, koji se tu zadesio, reče da je njen duh: kad su prišli da je sahrane, telo joj je opet bilo žensko.1

1. Apolodor: I, 9, 16; 11, 7, 7 1 Epitome I, 22; Apolonije sa Roda: I, 57—64, uz sholljast; Higin: Fabula 14; Oxyrhychus Papyri XIII, str. 133; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 448; Ovidije: Metamorfoze XII, 458—531; Sholijast uz Homerovu Ilijadu I, 264.
*
1. Ovaj mit ima tri razlliite niti. Prvu: običaj koji još postoji u Albaniji da se devojka pridruži ratničkoj družini, obučena u muško odelo, pri čemu među neprijateljima zavlada veliko iznenađenje kad joj, kad pogine u boju, otkriju pol. Drugu: odbijanje Lapita da prihvate Helene kao gospodare; koplje pobodeno da bi mu se prinosile žrtve bilo je, izgleda, majsko drvo (šarena motka oko koje se u Engleskoj igra oko prvog maja), pobodeno u čast nove Mesečeve Boginje Kajnide, ili Elate, kojoj je posvećena jela. Lapiđane su potukli Ajoljani iz Jolka i uz pomoć svojih saveznika Kentaura, prisilili ih da se pokore njihovom bogu Posejdonu, ali se nisu mešali u plemenske zakone. Jedino su, kao i u Argu, ženske plemenske poglavice bile prinuđene da nose lažnu bradu kako bi potvrdile svoje pravo da budu vojskovođe i sudije; tako je Kajnida postala Kajnej, a Elata Elat. Slično tome Kraljica Juga, jedna od združenih vladara kraljevine Lozi u Zambesi, saopštava kad ulazi u većnicu: »Ja sam postala muškarac!« — ovo je došlo otuda što je jedna od njenih prethodnica nasilno zauzela presto patrijarhalnog vladara. Treću: ritual na posudi za ulje (vidi 9, 1), na kojoj se vide nagi muškarci, naoružani batinama, kako tuku po glavi lik majke zemlje, da bi, kako kažu, oslobodili Koru. Duh nove godine »Kajnej« znači »Nov«.

2. Šta je ptica nepouzdanih krila koja se vinula iz mrtvog tela zavisi od toga u koje se doba godine vršio ovaj obred. Ako se vršio u proleće, onda je, verovatno, bila kukavica (vidi 12, 1).

79 ERIGONA

Iako je Ojnej bio prvi smrtnik kome je Dionis darovao stabljiku vinove loze, Ikarije je bio veštiji u spravljanju vina. On ponudi vino iz svoga krčaga nekim pastirima u Maratonskoj šumi ispod Gore Pentelik, a oni se, pošto ga nisu mešali sa vodom, kako je Ojnopion kasnije preporučivao, toliko izopijaše da su sve videli dvostruko. Pošto su poverovali da su začarani, oni ubiše Ikarija. Ikarijev pas Majra posmatrao je kako su ga zakopali pod jednim borom, pa je kasnije doveo Ikarijevu kćer Erigonu na grob vukući je za haljinu. Kad je doveo Erigonu, pas poče da otkopava leš. Erigona se obesi o jedan bor od očajanja, moleći se da atenske kćeri dele njenu sudbinu sve dok Ikarije ne bude osvećen. Ovu kletvu su čuli samo bogovi i pastiri, koji pobegoše preko mora. Mnoge atenske devojke, jedna za drugom, obesiše se o bor, i Delfijsko proročište objasni da to Erigona zahteva njihove živote. Atenjani odmah pohvataše pastire i obesiše ih, a u spomen na to ustanoviše vinsku svetkovinu. Pre početka slavlja prosipaju žrtve livenice Ikariju, a devojke se ljujaju na konopcima vezanim za granu dok im stopala jedva dodiruju tlo; tako su postale ljuljaške. Maske okačene o grane ljuljale su se na vetru.
b) Lik psa Majra postavljen je na nebo i tako je postala manja zvezda Pas; neki zbog toga poistovećuju Ikarija sa Bootom, a Erigonu sa sazvežđem Device.1

1. Sholijast uz Homerovu Ilijadu: XXII, 29; Non: Dionysiaca XLVII, 34—245; Higin: Fabula 130 i Pesnička astronomija. II, 4; Apolodor: I, 8, 1 i III, 14, 7; Atenaj: XIV, 10; Fest sub Oscillantes; Statije: Tebaida XI. 644—7; Servije uz Vergilijeve Georgike II, 388—9.
*
1 Ime Majra dobila je Prijamova žena Hekaba, ili Hekuba, pošto se pretvorila u psa (vidi 168, 1), a kako je Hekuba u stvari bila troglava boginja smrti Hekata (vidi 31, 7), žrtve livenice koje su prosipane u čast Erigone i Ikarija verovatno su bile njoj namenjene. Ravnica na kojoj su se svečanosti održavale zvala se »Dionis«. Erigonin bor je verovatno bilo drvo pod kojim su kastrirali Frigijca Atisa, koji je tu krvario dok nije umro (Ovidije: Fasti IV, 221; Servije uz Vergilijevu Ajneidu: IX, 116), te se objašnjenje verovatno krije u običaju maratonskih pastira da jednog iz svoje družine prinesu na žrtvu boginji Erigoni u doba kad se zvezda Mali Pas penje na svodu.

2. Ikarije znači »sa Ikarijskog mora«, iz Kiklada, a odatle je Atisov kult prešao u Atinu. Kasnije se i Dionisov kult nadovezao na Atisov; priča o ubistvu atenskih devojaka možda je potekla od Dionisovih maski okačenih o borove grane, usred vinograda. Te maske su se okretale prema vetru i smatralo se da oplođavaju onu vinovu lozu kojoj su bile licem okrenute. Dionis je slikan obično kao ženstven mladić duge kose pa su njegove maske mogle podsećati na obešene devojke. Ali moguće je da su to i lutke koje su visile sa voćaka predstavljajući boginju plodnosti Arijadnu ili Helenu (vidi 88, 10 i 98, 5). Devojke koje su se ljuljale na ljuljaškama u vreme vinskih svetkovina mora da su time prvobitno vršile kakav magičrii obred; one su predstavljale boginje-ptice, a ljuljale su se u polukrugu u čast novog meseca. Ovaj običaj je verovatno dospeo na Atiku sa Krete, jer je kod Hagije Trijade nađena terakota koja prikazuje devojku kako se ljulja na ljuljašci okačenoj između dva stuba, a na svakom stubu stoji po jedna ptica.

3. Ime Erigona objašnjava mitograf kao »dete borbe«, zbog teškoća i muka koje je izazvala; ali njeno nesumnjivo značenje je »obilan rod« i odnosi se na obimnu žetvu koju pomažu drvene lutke.

80 KALIDONSKI VEPAR

Ojnej, kralj Kalidona u Ajtoliji, oženio se Altajom. Ona mu je najpre rodila Tokseja, koga Ojnej ubi svojim rukama zato što je nespretno preskočio šanac što su ga kopali radi odbrane grada, a zatim Meleagara, za koga se priča da je u stvari Arejev sin. Kad je Meleagaru bilo sedam dana, Suđaje dođoše u Altajinu spavaću sobu i objaviše da će on moći da živi samo dotle dok ne izgori jedan ugarak sa njihovog ognjišta. Altaja smesta skoči i dohvati taj ugarak iz vatre, ugasi ga vodom i sakri u svoju škrinju.
b) Meleagar je porastao i postao hrabar i neranjiv ratmk i najbolje je bacao džilit u celoj Grčkoj; to je dokazao na Akastovim pogrebnim igrama. On bi još živeo da nije bilo Ojnejeve nesmotrenosti. On je, jednog leta, zaboravio da pomene Artemidu u svojim godišnjim žrtvenim obredima dvanaestorici Olimpljana. Kad Artemida sazna od Helije da je zanemarena, odmah posla ogromnog vepra da satre Ojnejeve krave i radnike; i da mu uništi žetvu; ali je Ojnej razaslao glasnike pozivajući najhrabrije ratnike cele Grčke u lov na vepra, obećavši onome ko ubije vepra veprovu kožu i zube kao trofej.
c) Mnogi su se odazvali pozivu, a među njima i Kastor i Polideuk iz Sparte, Idaj i Linkej iz Mesene, Tesej iz Atene i Peiritoj iz Larise, Jason iz Jolka i Admet iz Tebe; Amfijaraj iz Arga; Telamon iz Salamine; Kajnej iz Magnezije; i, na kraju, Ankaj i Kefej iz Arkadije, u pratnji svoje zemljakinje, brzonoge device Atalante, jedinice kćerke Jasija i Klimene.1 Jasije je žudeo za muškim naslednikom i rođenje Atalante ga je tako teško razočaralo i ogorčilo da ju je ostavio na bregu u blizini Kalidona, gde je devojčicu dojila medvedica, koju je poslala Artemida. Atalanta je odrasla među lovcima koji su je našli i odnegovali, ali je ostala nevina i uvek je nosila oružje. Jednom je, skoro se onesvestivši od žeđi, došla u Kifantu i tamo, prizivajući u pomoć Artemidu, udarila u stenu šiljatim kopljem i na tom mestu poteče izvor. Još se nije bila izmirila sa ocem.2
d} Ojnej je lovce kraljevski gostio devet dana; i mada su Ankaj i Kefaj odmah odbili da love u društvu jedne žene, Meleagar izjavi u Ojnejevo ime da će, ako oni ne povuku prigovor, obustaviti lov. Istina je bila da je Meleagar, već oženjen Idajevom kćerkom Kleopatrom, iznenada osetio silnu ljubav prema Atalanti i želeo da joj se umili. Njeni ujaci, Altajina braća, odmah pokazaše da im se devojka ne dopada, ubeđeni da njeno prisustvo može izazvati samo nezgode jer je Meleagar neprestano uzdisao i govorio: »Ah, što će biti srećan onaj koji se njome oženi!« Tako je hajka počela u zategnutom raspoloženju; Artemida se lično starala da bude tako.
e) Amfijaraj i Atalanta su bili jedini naoružaiu lukom i strelama; ostali su imali koplja, džilite i sekire; svi su bili toliko zainteresovani da dobiju kožu da su potpuno zanemarili lovačku disciplinu. Na Meleagarov predlog, družina se kretala šumom u obliku polumeseca, na rastojanju od nekoliko koraka, tražeći skrovište divljeg vepra.
f) Prvo je prolivena ljudska krv. Kad se Atalanta postavila na krajnjem desnom boku, na izvesnom rastojanju od ostalih lovaca, dva Kentaura, Hilaj i Rajk, koji su učestvovali u hajci, odlučiše da je siluju pod uslovom da jedan pomogne drugome. Ali čim su potrčali prema njoj, ona ih obojicu ustreli i stade u red pored Meleagara.
g) Uskoro su izgnali vepra iz močvare oko koje su rasle vrbe. Vepar izađe u velikim skokovima i usmrti dva lovca a jednog obogalji, natera mladog Nestora, koji se posle tukao kod Troje, da se uspuže uz drvo. Jason i nekoliko drugih lovaca baciše se džilitima na vepra, ali su loše gađali i jedino je Ifikle uspeo vepru da okrzne plećku. Tada hrabro krenuše napred Telamon i Pelej sa svojim kopljima, ali se Telamon spotače o koren. jednog drveta i dok ga je Pelej pridizao; vepar ih ugleda i napade. Atalanta odape strelu na vreme, ona se zari vepru iza uva i vepar odjuri dalje. Ankaj se rugao: »To nije nikakav lov! Pogledajte mene!« On zavitla svoju ubojnu sekiru na vepra koji je jurio k njemu, ali ne bi dovoljno brz; sledećeg trenutka, on je već ležao s odgrizenim udom i rasporenom utrobom. U uzbuđenju, Pelej ubi Euritiona džilitom namenjenim vepru. Amfijaraj je uspeo da oslepi vepra svojom strelom, ali vepar pojuri na Teseja, čiji je džilit leteo bez cilja; Meleagar takođe baci svoj džilit i zabode ga vepru u desni bok, a zatim, dok se vepar valjao u bolovima pokušavajući da se oslobodi oružja, zabi mu mač duboko ispod leve plećke pravo u srce. Vepar najzad pade mrtav. Meleagar ga je smesta odrao i odneo kožu Atalanti govoreći: »Ti si ga prva ranila, i da smo se mi ostali mahnuli životinje, ona bi ubrzo pala pod tvojim strelama.«
h) Njegovi stričevi se duboko uvrediše. Stariji, Pleksip, poče da se svađa sa Meleagarom. On je tvrdio da Meleagar ima pravo na kožu, a ako je neće, nju treba dati najuvaženijoj prisutnoj ličnosti — naime njemu samom, kao Ojnejevom zetu. Mlađi brat Pleksipov se slagao s njim i tvrdio je da je prvi ranio vepra Ifikle, a ne Atalanta. Meleagar, u ljubavnoj jarosti, ubi obojicu.
i) Kad je Altaja ugledala kako mrtva tela donose kući, prokle Meleagara i on zbog toga ne uspe da odbrani Kalidon kad su druga dva njegova preživela strica objavila rat gradu i poubijala njegove branioce. Najzad ga njegova žena Kleopatra natera da se lati oružja, i on ubi oba strica uprkos tome što im je Apolon pomagao; za to vreme Furije nagovoriše Altaju da uzme iz škrinje nagoreli ugarak i da ga baci u vatru. Meleagar oseti iznenada kako izgara iznutra i neprijatelj ga bez teškoće pobedi. Altaja i Kleopatra su se obesile, a Artemida pretvori sve ukućane, osim dveju Meleagarovih sestara koje su vriskale, u kokoške biserke i odnese ih na ostrvo Ler, gde žive grešnici.3
j) Ushićen Atalantinim uspehom, Jas najzad prepozna svoju kćer, ali čim se ona pojavi u dvoru, on je dočeka rečima: »Dete moje, spremi se da izabereš muža!« — Ta vest njoj bi vrlo neprijatna, jer je Delfisko proročište već opomenulo da se ne udaje. Ona odgovori: »Pristajem oče, pod jednim uslovom. Svaki ko zaprosi moju ruku, mora da me pobedi u trci, ili da mi dopusti da ga ubijem.« »Neka bude tako«, reče Jas.
k) Mnogi nesrećni prinčevi izgubili su svoje živote zbog ove odluke, jer je ona bila najbrži živi stvor; ali Amfidamantov sin. Melanion, iz Arkadije, prizva Afroditu u pomoć. Ona mu dade tri zlatne jabuke govoreći: »Usporićes Atalantino trčanje ako ih, jednu po jednu, ispustiš za vreme trke.« Plan je uspeo. Atalanta se zaustavljala svaki put da podigne jabuku i stigla na cilj posle Melaniona.
l) Oni se venčaše. Ipak opomena proročišta se obistini zato što je jednoga dana, dok su prolazili pored Zeusovog zabrana, Melanion nagovorio Atalantu da uđe s njim unutra da bi se predali ljubavi. Uvređen što mu je zabran oskrnavljen, Zeus ih oboje pretvon u lavove, jer članovi lavljeg klana ne stupaju u brak s članovima svog klana, već samo sa članovima klana leoparda, i na taj ih je način sprečio da uživaju u ljubavi. Tom kaznom ih je kaznila Afrodita: Atalantu zbog tvrdoglave upornosti da ostane devica, a Melaniona zbog nezahvalnosti za zlatne jabuke.4 Ali neki kažu da je pre no što se to desilo, Atalanta bila neverna Melanionu i da je rodila Meleagaru dete koje se zvalo Partenopaj i ostavila ga na istom mestu gde je nju nekada dojila medvedica. Partenopai je odrastao, potukao Idaja u Joniji, i pošao sa sedmoricom zatočnika protiv Tebe. Prema drugima, nije Meleagar bio Partenopajev otac, već Arej5, a Atalantin muž nije bio Melanion već Hipomen; ona sama bila je kći Shojneja, koji je vladao u Onhestu u Bojotiji. Još se dodaje da su njih dvoje oskrnavili svetilište, ali ne Zeusovo, već Kibelino i da ih je ona pretvorila u lavove i upregla u svoje kočije. 6

1. Ajlljan: Varia Historia XIII, I.; Kalimah: Himna Artemidi 216;
2. Apolodor: III, 9, 2;
3 Homer: Ilijada IX, 527—600; Apolodor: I, 8, 2—3; Higin: Fabule 171, 174 i 273- Ovidije: Metamorfoze VIII, 270—545; Diodor sa Sicilije: IV. 48; Pausanija: IV, 2, 5 1 VIII, 1, 7; i X, 31; Kalimah: Himna Artemidi 220—24; Antonije Liberal: 2; Atenaj: XIV, 71;
4. Apolodor: III, 9, 2; Higin: Fabula 185; Servije uz Vergilijevu Ajneidu III, 113; Prvi vatikanski mitograt 38;
5. Higin: Fabule 70, 99; i 270; Prvi vatikanski mitograf 174;
6. Apolodor: III, 9, 2: navodi Euripidovog Meleagara; Ovidije: Metamorfoze X, 565; Ceces: Hilijade XIII, 453; Laktantije uz Statijevu Tebaidu VI, 563: Higin; Fabula 185.
*
1. Grčki lekari su tvrdili da beli slez (althaia, od althainein, ''izlečiti'') ima lekovito svojstvo, i pošto je bio prvi prolećni cvet sa koga pčele sišu med, on je imao skoro isto čarobno svojstvo kao i cvet imele, koji je bio poslednji. Kalidonski lov je herojska saga, zasnovana verovatno na čuvenom lovu na vepra i na jednoj
ajtolskoj plemenskoj razmirici, koja je iskrsla tim povodom. Ali smrt svetoga kralja prilikom napada na vepra, čiji su povijeni zubi bili posvećeni mesecu — stari je mit (vidi 18, 3) i predstavlja uvod u priču o herojima iz nekoliko raznih grčkih državica koji su doživeli istu sudbinu. Vepar je bio amblem Kalidonije (vidi 106, c) i posvećen, je Areju, Meleagarovom tobožnjem ocu.

2. Toksejevo preskakanje šanca može da se uporedi sa Removim preskakanjem preko Romulova zida; to je priča o široko rasprostranjenom običaju žrtvovanja kraljevskog princa prilikom osnivanja grada (I knjiga Kraljeva XVI, 34). Meleagarov ugarak podseća na nekoliko keltskih mitova: heroj umire kad se uništi neki spoljni predmet — voćka, drvo ili životinja.

3. Artemidu su poštovali kao meleagris, kokošku biserku, na ostrvu Leru i atenskom Akropolju; kult je istočnoafričkog porekla, sudeći po naročitoj vrsti kokoške biserke — koja je imala modru resu, suprotno italijanskim, sa crvenom resom, poreklom iz Numidije — koje su svojim neobičnim kokodakanjem postale vesnici jutra. Oni koji nisu obožavali ni Artemidu ni Izidu mogli su jesti meso ove kokoške. Lerani su bili poznati po svom nevaljalom životu verovatno zbog svoje religiozne zaostalosti, kao što su Krećani bili poznati po lažima (vidi 45, 2).

4. Medvedice su bile posvećene Artemidi (vidi 22, 4) i Atalantina trka sa Melanionom je verovatno izvedena sa ikone koja je prikazivala osuđenog kralja, sa zlatnim jabukama u rukama (vidi 32, 1 i 53, 5), koga boginja goni u smrt. Druga ikona mora biti da ie prikazivala Artemidu sa dva lava, kao na vratnicama Mikene i na nekoliko pečata iz Mikene i sa Krete. Verzija ovoga mita izgleda da je starija, bar zbog toga što Shojnej, Atalantin otac, stoji umesto Shojnide, što je naziv za Afroditu, i zato što se ovde Zeus ne pominje.

5. Opisujući čime je kažnjen ljubavni par, mitograf se pogrešno oslanja na Plinija, jer Plinije kaže suprotno, da lavovi strogo kažnjavaju lavice kad se pare sa leopardima (Istorija prirode VIII, 17). Problem je interesantniji nego što ga Džems Frezer prikazuje u svojim beleškama o Apolodoru. Tim detaljem je, izgleda, prikazano jedno staro egzogamsko pravilo po kome članovi istog totemskog klana nisu mogli stupati u bračne odnose sa članovima drugog klana, pa čak ni kad su pripadali istom bratstvu, tako da članovi lavljeg nisu mogli da stupaju u brak sa članovima klana leoparda, kao što ni članovi klana totema jagnjeta nisu mogli da se žene ili udaju za članove klana totema koze u Ateni, iako su pripadali istim bratstvima (vidi 97, 3).

6. Ojnej nije bio jedini helenski kralj koji je propustio da prinese žrtvu Artemidi (vidi 69, b i 72, i). Njeni su zahtevi bili. mnogo svirepiji nego zahtevi Olimpljana, i njoj je čak i u klasično vreme pripadala čitava živa životinja kao žrtva paljenica. Ne bi se reklo da je Ojneju bilo teško da joj ovo žrtvuje, ali su u Arkadiji i Bojotiji imali običaj da na žrtvu prinose samog kralja ili njegovog zamenika u vidu Aktajonovog jelena (vidi 22, 1), a Ojnej, izgleda, nije pristajao da ga rastrgnu.

81 TELAMON I PELEJ

Mati Ajakova dva starija sina, naime Telamonova i Pelejeva, bila je Endeida, Skironova kći. Fok je bio najmlađi sin Nereide Psamate, koja se pretvorila u foku bezuspešno pokušavajući da izbegne Ajakov zagrljaj. Oni su svi zajedno živeli na ostrvu Ajgini.1
b) Fok je bio Ajakov miljenik, a njegovi izvanredni uspesi u atletskim igrama izazivali su bes i ljubomoru kod Telamona i Peleja. Radi mira u domu, Fok povede grupu ajginskih iseljenika u Fokidu, gde je jedan drugi Fok, sin Ornitiona Korinćanina, već kolonizirao okolinu Titoreje i Delfa. Tokom vremena sinovi ajginskog Foka proširili su državu Fokidu do njenih potonjih granica. Jednog dana Ajak posla po Foka, verovatno u želji da mu zavešta kraljevstvo nad ostrvom; ali majka ohrabri Telamona i Peleja i oni se zaveriše da ga ubiju čim stigne. Oni izazovu Foka na atletski petoboj ili ga je Telamon slučajno oborio bacivši mu kameni disk na glavu, ili ga je Pelej udario sekirom, ili je to bilo obrnuto a o tome se kasnije raspravljalo. U svakom slučaju i Telamon i Pelej behu podjednako krivi za bratoubistvo te su zajedno sakrili telo u šumu gde ga je Ajak našao. Fok je sahranjen u blizini Ajakeuma.2
c) Telamon pobeže na ostrvo Salaminu, gde je kraljevo Kihrej, i odatle posla ocu poruku da nema nikakvog udela u ubistvu. Odgovarajući, Ajak mu zabrani da ikada stupi nogom na Ajginu, iako mu je dozvolio da u svoju odbranu govori sa mora. Pošto nije želeo da stoji na palubi koja se ljulja i da odatle viče, Telamon jedne noći potajno uplovi u luku koja se sada zove Tajna luka, i posla zidare na obalu da sagrade molo da bi mu poslužilo kao govornica; zidari završiše posao pre zore i taj molo ostade za večita vremena. Ipak, Ajak odbi Telamonovu veoma rečitu odbranu i tvrdnju da je Fokova smrt nesrećni slučaj, te se Telamon vrati na Salaminu, gde se oženi kraljevom kćerkom Glaukom i nasledi Kihrejev presto.3
d) Taj Kihrej, sin Posejdona i Salamine, kćeri rečnog boga Asopa, izabran je za kralja u Salamini zato što je ubio zmiju i spasao zemlju koju je ta zmija pustošila. Ali on je zadržao mladu zmiju iz njenog kota i ona posta isto toliko štetočina kao i majka, a izagnao ju je tek Euriloh, Odisejev drug; zmiju je Demetra tada uzela za pratnju u Eleusini. Ali ima ih koji smatraju da su samog Kihreja zvali »Zmija« zbog njegove svireposti i da je Euriloh prognao njega, te se sklonio u Eleusinu, gde je dobio skromnu službu u Demetrinom svetilištu. On je postao, po svoj prilici, jedan od glavnih heroja na Salamini, ostrvu zmija, gde je i sahranjen licem okrenutim zapadu, a pojavio se kao zmija među grčkim brodovima u čuvenoj pobedi kod Salamine. Na grobu su mu prinosili žrtve; a kada su se gradovi Atena i Megara prepirali kome pripada ostrvo Salamina, čuveni zakonodavac Solon doplovio je jedne noći na Kihrejev grob i umilostivio ga.4
e) Po smrti svoje žene Glauke, Telemon se oženi Atenjankom Peribojom, Pelopovom unukom, koja mu rodi Velikog Ajaka; ženio se i po treći put robinjom Hesionom, Laomedonovom kćerkom, koja mu je rodila takođe slavnog Teukara.5
f) Pelej je pobegao na dvor Aktora, kralja Ftije, čiji ga je sin Eurition očistio od greha. Aktor mu tada dade svoju kćer Polimelu za ženu i uz nju trećinu kraljevstva. Jednog dana Eurition, koji je vladao drugom trećinom, krenu sa Pelejem u lov na kalidonskog vepra, ali ga Pelej nehotice probode kopljem i pobeže u Jolk, gde se još jedanput očisti od greha. a u tome mu pomože Akast, Pelijin sin.6
g) Akastova žena Kreteja pokušala je da zavede Peleja, ali kad je on odbi, ona slaga Polimelu: »On namerava da te napusti i da se oženi mojom kćerkom Steropom.« Polimela poverova Kreteji i obesi se zbog ove podmukle laži. Kreteji nije bilo dovoljno zlo koje je učinila, već ode Akastu i, sva u suzama, optuži Peleja da je pokušavao da joj oduzme čast.
h) Ne želeći da ubije čoveka koga je sam očistio od greha, Akast ga izazva na takmičenje u lovu na gori Pelion. Kao nagradu za njegovu čednost, bogovi Peleju dadoše čarobni mač koje je iskovao Dajdan i koji onome ko ga ima obezbeđuje pobedu u borbi i hajci. Tako on začas nalovi veliki broj jelenova, medveda i veprova; ali kad je hteo da nastavi lov, Akastovi drugovi oteše njegov plen za svoga gospodara, i još počeše da ga ismejavaju zbog tobožnje neumešnosti i nespretnosti. »Neka mrtve životinje odluče o tome svojim sopstvenim ustima!« uzviknu Pelej, koji je bio odsekao jezike svim životinjama i sad ih izvadi iz torbe da bi dokazao kako je sasvim sigurno pobedio u takmičenju.7
i) Posle gozbe, na kojoj je sve nadmašio proždrljivošću, Pelej čvrsto zaspa. Akast onda ukrade njegov čarobni mač i sakri ga pod gomilu kravlje balege, iskrade se i pobeže sa svojom družinom. Pelej se probudi i shvati da je ostao sam, napušten, razoružan i okružen divljim Kentaurima koji su se taman spremali da ga ubiju; međutim, njihov kralj Hejron založio se za njega i spasao mu život, pa mu je čak i otkrio gde mu je sakriven mač i vratio mu ga nazad.8
j) U međuvremenu, po Temidinom savetu, Zeus odabra Peleja za muža Nereide Tetide, kojom je sam želeo da se oženi, ali nije imao hrabrosti jer su Suđaje izjavile da će sin koga bude rodila Tetida biti mnogo moćniji i slavniji od svog oca. Zeus je bio uvređen što ga Tetida odbija štiteći interese svoje pomajke Here, zbog koje se zaklela da se neće udati za besmrtnika. Hera joj je bila zahvalna i odluči da se zakaže takmičenje najotmenijih među smrtnicima i pozva sve Olimpljane da prisustvuju venčanju u vreme novog punog meseca, a svog glasnika Irida posla u pećinu kralju Hejronu sa naređenjem da se Pelej pripremi za takmičenje.9
k) Hejron je predvideo da Tetida, budući besmrtna, u početku neće baš rado prihvatiti udaju, pa se Pelej, po Hejronovom savetu, sakri iza žbuna šarenih bobica mirte na obali malog tesalijskog ostrva, gde je Tetida često dolazila naga, jašući na osedlanom delfinu, da bi se odmorila u prijatnom snu u pećini koju je ovaj žbun napola skrivao. Tek što je ušla u pećinu i zaspala, a Pelej je zaskoči. Borili su se ćutke, ali žestoko. Tetida je neprestano menjala oblik i bivala vatra, voda, lav i zmija;10 ali Pelej je već znao takve trikove, pa ju je odlučno stezao čak i onda kad se pretvorila u ogromnu, ljigavu sipu i prskala ga svojim mastilom — zbog čega je obližnji rt dobio ime Sepija i od tada bio posvećen Nereidama. Iako je bio ispečen, pokvašen, povređen, ožaren i poliven lepljivom tečnošću sepije, Pelej ne popusti te se ona najzad predade, te tako pripadoše jedno drugome u strasnom zagrljaju.11
l) Svadbu su slavili ispred Hejronove pećine, na Gori Pelion. Olimpljani su bili prisutni i sedeli su na dvanaest tronova. Sama Hera je podigla buktinju a Zeus, najzad pomiren sa svojim porazom, izvede mladu; Suđaje i Muse su pevale; Ganimed je sipao nektar; a pedeset Nereida su igrale kolo na belome pesku. Mnoštvo Kentaura učestvovalo je u svetkovini noseći vence od poljskog cveća, mlatarajući jelovim granama i proričući dobru sreću.12
m) Hejron je dao Peleju koplje; Atena mu je uglačala dršku izdeljanu od jasenovog drveta odrezanog sa vrha Peliona; a Hefajst mu je iskovao oštricu. Zajednički poklon svih bogova bio je veličanstvena zlatna ratna oprema, čemu je Posejdon dodao dva besmrtna konja, Balija i Ksanta.13
n) Ali boginja Erida, koja nije bila pozvana, odlučila je da nasamari božanske goste, i dok su Hera, Atena i Afrodita prijateljski ćaskale držeći se za ruke, ona im spusti zlatnu jabuku pred noge. Pelej je podiže i kad pročita: »Najlepšoj!« zbuni se ne znajući kojoj je boginji namenjena. Ta jabuka je prauzrok Trojanskog rata.14
o) Neki opisuju Pelejevu ženu Tetidu kao Hejronovu kćerku i običnu smrtnicu; kažu da je Hejron, u želji da podigne Pelejev ugled, sam širio glasove da se Pelej oženio boginjom, gospodaricom njegove kćeri.15
p) U međuvremenu Hejron je blagonaklono povratio Pelejevo bogatstvo i dodao mu i velika stada krava, kao svadbeni dar, a Pelej posla neka od tih stada u Ftiju kao neku vrstu namirenja za nehotično ubistvo Eritiona; ali pošto u Ftiji nisu hteli da prime stada kao naknadu, on ih ostavi da lutaju brdima. Ovo, se pokaza srećnom odlukom, zato što je jedan besni vuk, koga je poslala Psamata da osveti sina joj Foka, utoljavao svoju glad proždirući krave bez gospodara. Kad se Pelej i Tetida suočiše sa tim vukom, izgledalo je kao da će skočiti Peleju pod grlo, Tetida ga tako zlokobno pogleda, izplazivši jezik, da se vuk pretvori u kamen, koji odonda stoji na putu između Lokride i Fokide.16
q) Kasnije se Pelej vratio u Jolk, gde mu je Zeus podario vojsku mrava pretvorenih u ratnike, pa je Pelej tako postao kralj Mirmidonaca. On je osvojio grad bez ičije pomoći, ubio najpre Akasta, a zatim preplašenu Kretidu; i svoje Mirmidonce uveo u grad preko raskomadanog Kretidinog tela.17
r) Tetida je postepeno spalila sve smrtne delove svojih šest sinova koje je rodila sa Pelejem, da bi ih učinila besmrtnima kao što je i sama bila, i sve ih redom poslala na Olimp. Ali je Pelej uspeo da se domogne sedmog kad joj je već pošlo za rukom da mu sve telo osim pete učini besmrtnim na taj način što im je telo stavljala na vatru i trijala ga zatim ambrozijom; napola opaljena peta izmakla je ovom trljanju. Naljutivši se što je nepozvan upao, Tetida napusti Peleja i vrati se kući u more, nazvavši svoga sina Ahilej zato što još nije nijednom. usnom dodirnuo njene grudi. Pelej je Ahileju našao drugu petu, koju je izvadio iz skeleta džina Damisa, ali toj peti je bilo suđeno da mu donese propast.18
s) Isuviše ostareo da se sam bori kod Troje, Pelej je docnije dao Ahileju ratnu opremu od zlata, koplje sa jasenovom drškom i oba konja, dakle darove koje je dobio o svadbi. Njega su, izgleda, iz Ftije izgnali Akastovi sinovi, koji ga se više nisu plašili kad su čuli za Ahilejevu smrt; ali Tetida mu predloži da ode u pećinu pored mirtinog žbuna, gde se prvi put s njom sastao, i da čeka dok se ona ne pojavi da ga uzme k sebi pa da zauvek žive zajedno u morskim dubinama. Pelej ode do pećine i sa žudnjom posmatraše lađe koje su prolazile, nadajući se da će mu neka, možda, dovesti iz Troje unuka Neoptolema.19
t) Međutim Neoptolem je obnavljao svoju razbijenu flotu u Molosi, i kad doču za Pelejevo izgnanstvo, on se preruši u trojanskog zarobljenika i brodom otplovi za Jolk, i tamo pokuša da ubije Akastove sinove i da se dočepa grada. Ali Pelej, postavši nestrpljiv, zakupi brod do Molosa; nevreme otera brod na ostrvo Ikos, u blizini Euboje, i on tu umre i bi sahranjen, tako da nije dočekao besmrtnost koju mu je Tetida bila obećala.20

1. Apolodor: III, 12, 8; Pindar: Nemejske ode V, 13;
2. Plutarh: Uporedne priče 25; Pausanija: X, 1, 1 1 II,, 29, 7; Euripidova Andromaha 687; Ceces: O Likofronu 175; Diodor sa Sicilije: IV, 72;
3. Apolodor: III, 12, 7; Pausanija: II, 29, 7; Diodor sa Sicilije: loc. cit.;
4. Apolodor: loc. cit.; Hesiod, navodi ga Strabon: IX, I, 9; Stefan Vizantijski sub Kychreios Pagos; Eustatije uz Dionisov Opis zemlje 507; Plutarh: Solon 9; Likofron: Kasandra 110; Pausanija: I, 36, 1;
5. Apolodor: loc. cit.;
6. Ibid; m, 13, 1—2; Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Ceces: O Likofronu: 175, Eustatije uz Homerovu Ilijadu II, 648;
7. Pindar: Nemejske ode V, 26 1 IV, 59; Sholijast uz Pindarove Nemejske ode IV, 54 1 59; Zenobije: Izreke V, 20, Apolodor: loc. cit.;
8. Apolodor: III, 13, 3; Hesiod, navode ga u sholijastu uz Pindarove Nemejske ode IV, 59;
9. Apolonije sa Roda: IV, 790; Pindar: Istamske ode VIII, 41;
10. Ovidije: Metamorfose XI, 221; Sofokle: Troil, navodi ga sholijast uz Pindarove Nemejske ode III, 35; Apolodor: III, 13, 5; Pindar: Nemejske ode IV, 62; Pausanija: V, 18, 1;
11. Ceces: O Likofronu 175 i 178; Sholijast uz Apolonija sa Roda I. 582; Herodot: VII, 191; Filostrat: Heroika XIX, 1;
12. Euripid: Ifigenija u Aulidi 703, 1036; Apolonije sa Roda: IV, 790; Katul: XLIV, 305;
13. Apolodor: III, 13, 5; Homer: Ilijada XVI, 144; XVIII, 84 1 XVI, 149; Kiprija, navodi sholijast uz Homerovu Ilijadu XVI, 140;
14. Higin: Fabula 92; Fulgentije: III, 7;
15. Apolonije sa Roda: I, 558; Sholijast uz Apolonija sa Roda IV, 816;
16. Antonije Liberal: Preobraženja 38; Ceces: O Likofronu 175 1 901;
17. Ceces: O Likofronu 175; Homer: Ilijada XXIV, 536; Pindar: Nemejske ode III, 34; Apolodor: III, 13, 7; Sholijast uz Apolonija sa Roda: I, 224;
18. Ptolomej Hefajstionov: IV, navodi ga Fotije: str. 487; Apolodor: III, 13, 6; Likofron: Kasandra 178; Sholijast uz Homerovu Ilijadu XVI, 37;
19. Homer: Ilijada XVIII, 434 i XVI, 149; Euripid: Trojanke 1128, uz sholijast; Andromaha 1253;
20. Dictys Cretensis: VI, 7—9; Stefan Vlzantijski sub Icos; Palatine Anthology VII, 2, 9.
*
1. Mit o Ajaku, Psamati (''peskovita obala'') i Foku (''foka'') pojavljuje se u folkloru gotovo svih evropskih zemalja. Najčešće heroj ugleda grupu foka kako plivaju prema pustoj obali za vreme punog meseca, a zatim iz njihovih koža izlaze mlade žene. Heroj se skriva iza stene dok one gole igraju po pesku, zatim se dočepa jedne fokine kože, i tako zadobija vlast nad jednom od njih, obljubljuje je i ona dobija dete. Na kraju se posvađaju, ona preotima svoju kožu i otpliva. Igra pedeset Nereida na Tetidinoj svadbi i njen povratak moru pošto je rodila Ahileja — izgleda da je fragmet ovog mita, čije je poreklo po svoj prilici ležalo u, obrednoj igri pedeset fokinih sveštenica, posvećenih Mesečevoj Boginji, koja je održavana kad bi počinjao izbor svetog kralja. Glavna sveštenica bi izabrala svetoga kralja posle te igre. U ovom mitu prikazuje se taj događaj u Ajgini, ali sudeći po Pelejevoj borbi u blizini rta Sepije, sličan su obred održavale i u Magneziji sveštenice kulta sipe — sipe se stalno pojavljuju na umetničkim predmetima na Kreti, uključujući i standardnu vagu iz kraljevske riznice u Knosu, a takođe i na spomenicima u Karnaku i svuda po Bretanji. Sipa ima osam pipaka, kao što cvet svete sase na Telmonu ima osam latica, a broj osam je oznaka plodnosti u mitovima Sredozemlja. Ime Pelej (»blatnjavi«) verovatno je naziv za svetog kralja koji je došao otuda što su novog kralja polivali sepijom za vreme obreda, budući da je smatran sinom Eudeja (»zapetljanog«), a to je, u stvari, sinonim za sipu.

2. Akastova lovačka družina, i večera koja je usledila posle lova, zatim nestanak Pelejevog čarobnog mača, izgleda da su pogrešno izvedeni iz jedne ikone koja je prikazivala pripremne obrede za krunisanje: krunisanje je podrazumevalo i venčanje sa plemenskom naslednicom. Prizor je svakako prikazivao obrednu borbu ljudi prerušenih u životinje i izvlačenje vladarevog mača iz napukle stene (koju je mitograf pogrešno shvatio kao kravlju balegu) — kao u mitovima o Teseju (vidi 95, e) i kralju Arturu. Ali jasenovo koplje, koje je odsekao Hejron sa gore Pelion, stariji je simbol vlasti od mača.

3. Tetidina preobražavanja opisuju kako se tokom igre simbolično prikazivalo menjanje suštine boginjine moći u skladu sa menama godine (vidi 9, d i 32, b). Mirtin žbun iza koga se sakrio Pelej kad ju je prvi put ugledao, simbolizuje poslednji mesec njegove vladavine (vidi 52, 3 i 109, 4) pa mu je stoga i služio kao utočište kad se vladavina završila. Ovaj mit, izgleda, opisuje jednu ugovorenu svadbu, kojoj su prisustvovali predstavnici dvanaest plemena ili klanova saveza između ftijskog princa i sveštenice Mesečeve Boginje iz Jolka u Tesaliji.

4. Lako se moglo desiti da se autor stare engleske sage o trojanskom ratu koristio nekim zagubljenim klasičnim izvorom kad je Peleja predstavio kao ''pola-čoveka, pola-konja''; to bi značilo da je Peleja usvojilo pleme Ajakida, koje je pripadalo kultu konja. Ovakvo usvajanje bilo je uslovljeno sakralnim svečanostima sa žrtvovanjem konja i gozbom (vidi 75, 3) pa se tako može objasniti zašto je Pelej kao svadbeni dar dobio konje Baleja i Ksanta bez kola. Kentauri iz Magnezije i Tesalijci iz Jolka izgleda da su bili vezani egzogamskim savezom; odatle tvrđenje u sholijastu uz Apolonija sa Roda da je Pelejeva žena, u stvari, Hejronova kći.

5. Opis Pelejeve zbunjenosti kad je ugledao jabuku koju je bacila Erida svakako potiče sa slike koja prikazuje Mesečevu Trojnu Boginju kako svetome kralju poklanja jabuku besmrtnosti (vidi 32, 4; 53, 5 i 159, 3). Akastovo ubistvo i Pelejev ulazak u grad preko raskomadanog Kretejinog leša verovatno je takođe pogrešno tumačenje jedne ikone što je prikazivala novog kralja, spremnog da se proveze ulicama prestonog grada, pošto je pre toga raspolutio svog prethodnika sekirom.

6. Česta ubistva, slučajna ili namerna, koja su činili prinčevi da bi napustili dom i da bi ih od greha očistio neki drugi kralj, čijom bi se kćerkom posle oženili, izmišljotine su poznijih mitografa. Nema razloga da se pretpostavi da je Pelej napustio Ajginu ili Ftiju u oblaku u vreme kad se kraljevstvo nasleđivalo po ženskoj liniji; kandidati za presto su uvek dolazili sa strane i novi kralj je uvek bivao ponovo rođen u kraljevskoj kući posle ritualnog ubijanja prethodnika. On je tada menjao ime i plemensku pripadnost i smatralo se da tim činom otklanja od sebe osvetnički duh ubijenoga. Slično se desilo i s Telamonom iz Ajgine; on je otišao na Salaminu, bio izabran za novog kralja, ubio starog kralja — koji je postao proročki heroj — i oženio se glavnom sveštenicom sovinog bratstva. Kasnije, u civilizovanije doba, kad se sličan ritual očišćenja od greha primenjivao i nad običnim zločincima, bilo je zgodnije zaboraviti da je nekada sticanje kraljevstva bilo uslovljeno ubistvom starog kralja i nametnuti ideju da su Pelej, Telamon i ostali bili umešani u ubistva i bruku koji nemaju veze sa njihovim dolaskom na presto. Da bi se opravdale ove nezgode i bruke, mitografi su često izmišljali i lažno optuživali heroja da je pokušao da ugrozi kraljičinu vrlinu (vidi 75, a i 101, e). Kihrejeva veza sa Eleusinskim misterijama i Telamonova ženidba atenskom princezom postale su veoma značajne kad su se, 620. god. pre naše ere, Atena i Megara raspravljale oko Salamine. U ovom sporu sudije su bili Spartanci i atenski izaslanici su sa uspehom opravdali svoje zahteve, zasnivajući ih na Telamonovim vezama na Atici (Plutarh: Solon. 8 i 9).

7. Fokova pogibija od diska, kao i Akrisijeva smrt (vidi 72, p) izgleda da su potekle od pogrešnog tumačenja jedne ikone koja je prikazivala kraj vladavine kralja Foka — disk koji leti trebalo je da predstavlja sunčani disk; mit jasno kazuje da je žrtveno oružje bila sekira. Nekoliko je heroja, pored Ahileja, ubijeno ranjavanjem u petu; to se ne javlja samo u grčkoj, već i u egipatskoj, keltskoj, lidijskoj, indijskoj i nordijskoj mitografiji (vidi 90, 8 i 92, 10).

8. Spaljivanje Tetidinih sinova bilo je opštepoznati čin: to je prinošenje dečaka kao zamenika svetoga kralja na žrtvu svake godine (vidi 24, 10 i 156, 2). Na kraju osme godine i sam kralj je bivao žrtvovan (vidi 91, 4 i 109, 3). Ovom običaju u indijskoj Mahabharati odgovara davljenje sedam sinova boginje Ganga na zahtev Krišne. I tu otac spasava poslednjeg, Bhišma, a zbog toga ga boginja napušta. Aktorova podela kraljevine na tri dela poklapa se sa mitom o Proitu (vidi 72, h): sveti kralj, umesto da pusti da ga žrtvuju na isteku vladavine, zadržava jedan deo svoje kraljevine, a preostali deo zavešta svojim naslednicima. Kraljevi koji dolaze posle njega nastoje da doživotno zadrže vlast.

9. Pelejeva smrt na Kosu svedoči da je njegovo ime bilo kraljevska titula i u Kosu kao i u Ftiji, Jolku i na Salamini. On je postao kralj Mirmidonaca zato što su u Ftiji poštovali boginju Mirmek (»mrav« — vidi 66, 2). Priča Antonija Liberala o Tetidi i vuku izgleda da je izvedena sa ikone koja je prikazivala boginju Vučicu Afroditu (Pausanija II, 31, 6) kako nosi gorgonsku masku dok žrtvuje krave.

82 ARISTAJ

Hipsej, veliki kralj Lapida koga je Najada Kreusa rodila rečnom bogu Peneju, oženio se Hlidanopom, jednom drugom Najadom, i s njom imao kćerku Kirenu. Kirena nikako nije volela da tka, prede i radi domaće poslove; umesto toga ona je po šumama na Gori Pelion, po ceo dan i do po noći lovila divljač i zveri, pravdajući se kako je stadima njenoga oca potrebna zaštita. Apolon ju je jedanput posmatrao kako se rve sa snažnim lavom pa je pozvao i kralja Kentaura — Hejrona da posmatra borbu, iz koje je Kirena, kao i obično, izašla pobednicom; Apolon se poče raspitivati ko je ona i da li bi bila dostojna mlada za njega. Hejron se nasmeja. On. je dobro znao da Apolon ne samo što zna njeno ime nego da je odlučio i da je otme — ili onda kad ju je video kako čuva Hipsejevo stado pored reke Peneja, ili kad joj je lično predao nagradu — dva lovačka psa — pošto je pobedila u trčanju na Pelijinim pogrebnim igrama.1
b) Hejron je dalje predskazao da će Apolon odvesti Kirenu preko mora u najbogatiji Zeusov vrt i načiniti je kraljicom velikoga grada, pošto prethodno bude sakupio ostrvljane na brdo što se diže nad dolinom. U Libiji će je dočekati u zlatnoj palati, i tu će dobiti kraljevinu, podjednako dobru i za lovce i za zemljoradnike; tu će mu ona roditi sina. Hermes će na porođaju preuzeti ulogu primalje i pomoći da se rodi dete, koje će se zvati Aristej, ili Aristaj, a onda će ga predati Horu i Majci Zemlji, i zamoliti da ga odhrane nektarom i ambrozijom. Kad Aristaj poraste, on će osvojiti naziv »Besmrtni Zeus«, »Čisti Apolon« i »Čuvar stada«.2
c) Apolon postupi tako, uze Kirenu u svoje zlatne kočije i dovede je do mesta gde danas leži grad Kirena. Afrodita je čekala da im poželi dobrodošlicu, i smestila ih bez odlaganja u postelju u libijskoj zlatnoj odaji. Te večeri Apolon obeća Kireni da će živeti dugo i da će uživati u svojoj lovačkoj strasti i vladavini nad bogatom zemljom. On je tada predade na čuvanje nekim mirtinim Nimfama, Hermesovim kćerima sa obližnjeg brda, gde ona rodi Aristaja, a posle druge Apolonove posete — vidovitog Idmona. Ali se Kirena jedne noći podade i Areju, i rodi mu tračkog Diomeda, vlasnika kobila što su jele ljude.3
d) Mirtine nimfe dale su Aristaju nadimak »Agrej« i »Nomije« i naučile ga kako da gruša mleko i pravi sir, kako da napravi košnicu i kalemi divlju maslinu. Ovim korisnim znanjima on je naučio i druge ljude i oni ga zahvalno nagradiše božanskim počastima. Iz Libije je otplovio u Bojotiju, a zatim ga je Apolon odveo u Hejronovu pećinu, da ga Hejron posveti u neke misterije.
e) Kad je Aristaj odrastao, Muse su ga oženile Autonojom, s kojom je izrodio zlosrećnog Aktajona i Makridu, Dionisovu dadilju. Muse su ga još naučile i veštini lečenja i proricanja, i postavile ga da im čuva ovce što su pasle po Atamantskoj ravnici u Ftiji, oko planine Otride i u dolini reke Apidan. Tu je Aristaj postao vičan lovu a počeo je da ga uči od Kirene.4
f) Jednog dana otišao je u Delfisko proročište da se posavetuje i tamo mu rekoše da obiđe ostrvo Kej, gde ga očekuju velike počasti. On smesta krenu i zateče nesreću — pseća zvezda spržila je sve iz osvete prema ostrvljanima, koji su među sobom krili Ikarijevog ubicu. Aristaj okupi ljude, podiže veliki oltar na planini i prinese žrtve Zeusu, istovremeno moleći pseću zvezdu da ubice kazni smrću. Zeus primi žrtve i naredi etesinskim silnim vetrovima da rashlađuju Grčku i obližnja ostrva četrdeset dana po uzlasku pseće zvezde. Tako kuga prestade a narod ostrva Kija ne obasu Aristaja samo zahvalnošću već se poče moliti psećoj zvezdi noću i pri svakom njenom izlasku.5
g) On je potom obišao Arkadiju, a kasnije se smestio u Tempe. Ali tu mu sve pčele uginuše; duboko ožalošćen, on ode do vira reke Penej, gde je znao da će naći Kirenu, koja je tu boravila sa svojim sestrama Najadama. Njegova tetka, Aretusa, duboko pod vodom začu bolan i molećiv glas, izroni glavu, prepozna Aristaja i pozva ga dole u izvanredan dvorac Najada. One su ga oprale vodom što je tekla iz nepresušnog izvora, a posle žrtvene časti, Kirena ga posavetova: »Uhvati i sveži svoga rođaka Proteja, i nateraj ga da ti objasni zašto su ti pčele obolele.«
h) Protej se odmarao po podne u pećini na ostrvu Far, zaklonjen od pseće zvezde, i pošto ga je Aristaj savladao, uprkos tome što je menjao obličje, doznade da su mu pčele uginule za kaznu što je prouzrokovao Euridikinu smrt; to je bilo istina jer mu se Euridika, kad je na obali reke Tempe pokušao da je obleži, otela i pobegla, pa ju je tada ujela zmija.
i) Aristaj se potom vrati u dvorac, gde ga je Kirena poučila da u šumi podigne četiri oltara Drijadama, Euridikinim pratiljama, i da žrtvuje četiri mlada bika i četiri junice; zatim da im prospe krv kao žrtvu livenicu i da ostavi lešine na tom mestu; najzad, da se vrati devetog dana u zoru i donese oproštajne bulke, ugojeno tele i crnu ovcu da bi umilostivio Orfejev duh, koji se već u donjem svetu pridružio Euridici. Aristaj je poslušao i devetog se jutra roj pčela podiže sa trulih leševa i preseli na drvo. On uhvati roj i smesti ga u košnicu; i Arkađani ga sada slave kao Zeusa, jer ih je naučio kako da roje pčele.6
j) Nesrećan zbog smrti svoga sina Aktajona, on omrznu Bojotiju i otplovi sa svojim drugovima u Libiju, a od Kirene je zatražio flotu da bi se iselio. Ona rado pristade da mu je da i on se ubrzo nađe na moru i zaplovi na severozapad. Opčinjen divljom lepotom Sardinije, gde je najpre pristao brodom, on poče da je obrađuje i tu mu se rodiše dva sina a uskoro mu se pridruži i Dajdal; ali sudeći po pričama, on na Sardiniji nije osnovao nijedan grad.7
k) Aristaj je obišao i druga udaljena ostrva i na njima doživeo božanske počasti, naročito od odgajivača maslina. Najzad je stigao u Trakiju i dopunio svoje obrazovanje učestvovanjem u Dionisovim misterijama. Pošto je neko vreme živeo nedaleko od planine Hajne i osnovao grad Aristajum, iščezao je bez traga, i otada ga kao boga poštovahu tračanski varvari i civilizovani Grci.8

1. Pindar: Pitijske ode IX, 5; Apolonije sa Roda: II, 500; Kalimah: Himna Artemidi 206;
2. Pindar: loc. cit.;
3. Diodor sa Sicilije: IV, 81; Pindar: loc. cit.; Apolonije sa Roda: loc. cit.; Higin: Fabula 14; Apolodor: II, 5, 8;
4. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Apolodor: III, 4, 4; Apolonije sa Roda: IV, 1131 1 II, 500; Pindar: loc. cit.;
5. Apolonije sa Roda: II, 500; Diodor sa Sicilije: IV, 82; Higin: Pesnička astronomija II, 4;
6. Vergilije: Georgike IV, 317—658; Pindar, navodi ga Servije uz Vergilijeve Georgike I, 14;
7. Servije: loc. cit.;
8. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Pausanija X, 17, 3.
*
1. Pindar je obradio Aristajevo poreklo da bi polaskao naslednicima onoga Bata koji je 691. pre nove ere poveo koloniju iz Tera u Libiju, gde je osnovao Kirenu i bio prvi kralj dinastije koja je dugo vladala. Kirenci su prisvajali Aristaja kao svoga pretka — prema Justinu (XIII, 7), Bat (»vezana jezika«) bio je samo nadimak za Apolonovog sina, jer su Apolona poštovali u Teri, a kirenska luka se zato zvala Apolonija. Ali Kirena je postojala kao mitološki lik mnogo pre Batovog vremena. Njena veza sa Kentaurima pokazuje da je bila boginja magnezijanskog kulta konja koji je prenet u Teru, jer se i Hejronovo ime pojavljuje u ranom natpisu na steni u Teri. Mit o tome da je Kirena rodila Idmona Areju odnosi se na ovu raniju boginju.

2. Mirta je u početku bilo drvo smrti (vidi 109, 4), pa su stoga mirtine nimfe bile proročice sposobne da posavetuju mladog Aristaja, ali ono je postalo i simbol kolonizacije, jer su iseljenici uzimali sa sobom mirtino busenje da bi pokazali kako su raskrstili s dotadašnjim životom.

3. Aristaj je bio obredni naziv za arkadijskog i kejskog Zeusa; a na drugim mestima za Apolona i za Hermesa. Prema Serviju (uz Vergilijeve Georgike I, 14) Hesiod zove Aristaja »pastoralni Apolon«. U Tanagri u Bojotiji (Pausanija IX, 22, 1) Hermes je bio poznat kao »nosilac ovna«, a u Faraju u Ahaji bile su mu posvećene ribe (Pausanija VII, 22, 2). Slikarstvo na grobnicama u Kireni prikazuje Aristaja opkoljenog ovcama i ribama kako nosi ovna. Njegova lutanja objašnjavaju kultni naziv Aristaj, koji se javlja na Siciliji, Sardiniji, Keju, u Bojotiji, Tesaliji, Makedoniji i Arkadiji. Pseća zvezda je egipatski bog Tot, poistovećen sa Hermesom, koji je kod Keanaca bio poznat kao Aristaj.

4.Opis rojenja pčela na kravljim lešinama u stvari je Vergilijeva pogreška. One bi se rojile pre na lavovima koje je pobila Kirena ili na lavovima koji su bili pobijeni u njenu čast. Ovaj mit, kao i onaj o Samsonovim pčelama koje su se rojile na lavljem lešu, izgleda da je izveden iz primitivne ikone što pokazuje nagu ženu u ljubavnom zagrljaju sa lavom, dok pčela leti iznad leša drugoga lava. Naga žena je lavlja boginja Kirena ili hetitska Hepata ili Anata iz Sirije, ili Hera-lavlja boginja Mikene, a njen partner je svaki kralj koji treba da umre pod letnjim znakom lava, koji se u egipatskom Zodijaku označava nožem. Kao Tesej ili Herakle, kralj nosi lavlju masku i kožu, i obuzet je duhom mrtvoga lava, svog prethodnika, što mu se javlja u obliku pčele (vidi 90, 3). To se događa u proleće, kad se pčele prvi put roje, ali kasnije kao letnja pčelinja boginja, ona će ga smrtno ubosti i obezuditi (vidi 18, 3). Lav koga je sveti kralj lično ubio — kao što su to učinili Herakle i njegov prijatelj Filije (vidi 153, e-f) na Peloponezu, ili Kizik na Gori Dindim na Mramornom moru (vidi 149, h), ili Samson u Filistiji (Sudije XIV, 6), David u Betlejemu (I. Samuilo XVII, 34) — bio je jedna od životinja što je kralja izazivala na ritualni boj u vreme krunisanja.

5. Vergilijeva priča o Aristajevom dolasku na reku Penej još je jedan dokaz o neodgovornosti u tumačenju mitova; Protej, koji je živeo u Faru, s one strane Nilove delte, upleten je bezrazložno u ovu priču. Postojalo je čuveno Apolonovo proročište u Tempi, koje bi Aristaj kao njegov sin sasvim prirodno pitao za savet; Aretusa, rečica na Peloponezu, nema veze sa Penejem; i Aristaju su pokazali razne odaje Najadinih dvorova, gde su izvori reke Tibra, Poa, Anije, Fase i ostalih reka veoma udaljenih jedna od druge, što je — mitografski apsurd.

6. Izvoz ulja na Siciliju bio je Krećanima probitačniji od kalemljenja maslina; ali čim su u pozno mikensko doba osnovane helenske kolonije na južnoj obali, uzgajanje maslina postalo je i tamo poznato. Aristaj, koji je pohodio Siciliju, može se poistovetiti sa Zeusom Morijem, čija je dužnost da deli kaleme svetih maslina sa drveta koje je zasadila Atena na atenskom Akropolju (vidi 16, c). On je možda počeo i odgajanje pčela, koje je u Atenu doprlo sa Minojske Krete, gde su profesionalni odgajivači pčela nosili znak pčele kao trgovački amblem na rukavici i upotrebljavali košnice od terakote. Grčka reč za biljni polen i med cerinthos je poreklom sa Krete, a otuda su i sve reči koje su u vezi s tim, kao što su cerion, »medni sat«, cerinos, »voštan«, ceraphis, ''pčelinja larva'' — vrsta gusenice. Ker (ime koje se pisalo i car ili Q-TE) obično je značilo »sudba«, »udes«, »sudbina« — i proširilo se u ceres, »kuge, nevolje, neviđena zla« — mora biti da je prvobitno bilo ime kretske boginje pčela, boginje smrti u životu. Tako boginju Sfingu u Tebi Ajshil zove »posednica muškarca Ker« (Sedmorica protiv Tebe 777).
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

83 MIDA

Mida je sin velike boginje Ide i satira čije se ime ne pamti. On je bio kralj makedonske Bromije, voleo je zadovoljstva i vladao je Brigijcima (ili, kako su ih još zvali, Mojsinecima) i zasadio proslavljeni vrt ruža.1 Dok je još bio u povoju, opaziše kako povorka mrava, noseći zrnevlje žita, ide po ogradi njegove kolevke i zaspalom detetu stavlja na usne zrnevlje; taj predznak proroci protumačiše tako da će on u budućnosti nagomilati veliko bogatstvo; kad je odrastao. Orfej mu je bio učitelj.2
b) Jednog dana, razvratni stari satir Silen, nekadašnji Dionisov vaspitač, udalji se slučajno od glavnine raskalašne Dionisove vojske koja je napredovala od Trakije prema Bojotiji te ga u Midinom ružičnjaku nađoše kako spava mrtav pijan. Vrtlari ga vezaše vencima od cveća i dovedoše pred Midu, kome Silen ispriča izvanredne priče o ogromnom kontinentu što leži preko okeanovog korita, sasvim odvojen od spojenog kopna Evrope, Azije i Afrike, i na kome ima sjajnih gradova naseljenih srećnim stanovnicima džinovskog stasa, koji dugo žive i imaju izvanredno društveno i pravno uređenje. Ogromna ekspedicija — najmanje deset miliona ljudi — krenu odande brodovima preko okeana u pohode Hipelorejcima; ali shvativši da je njihova zemlja lepša i bolja od svega što stari svet može da im ponudi, povukoše se nezadovoljni i razočarani. Među ostalim čudima Silen pomenu i strašnu jamu preko koje nijedan putnik ne može da pređe. Sve rečice teku u blizini, a drveće koje raste pored obala prve reke rađa plodove od kojih oni što ih okuse plaču, ječe i najzad presvisnu. Ali plodovi sa obala druge reke vraćaju mladost, čak i u pozno doba čovekovo, u stvari, pošto se prođu unazad srednje godine, mladost i mladićstvo, čovek postaje ponovo dete, zatim novorođenče, i najzad iščezava. Mida, oduševljen Silenovom pričom, gostio ga je i dvorio pet dana i pet noći, i najzad mu odredio pratioca do Dionisovog ratnog štaba.3
c) Dionis, koji se bio zabrinuo za Silena, posla glasnika da pita Midu kakvu bi nagradu želeo. Mida bez ustezanja odgovori: »Molim te, učini da se sve što dotaknem pretvori u zlato.« Međutim ne samo što su se kamenje, cveće i nameštaj u njegovoj kući pretvarali u zlato pod njegovim dodirom, već se, kad bi seo za sto, to isto događalo sa hranom koju bi pokušao da jede, i vodom koju bi pokušao da pije. Uskoro Mida poče da moli da ga oslobode toga opasnog dara, jer je umirao od gladi i žeđi; a Dionis, koga je ovo veoma zabavljalo, reče mu najzad da ode na izvor reke Paktol, u blizini Gore Tmol, i da se tamo očisti. Mida posluša, i odmah bi oslobođen zlatonosnog dodira ali se zlatonosni pesak reke Paktol od tada do današnjeg dana preliva i žuti.4
d) Kad je stigao u Aziju u pratnji svojih Brigijanaca, Midu usvoji frigijski kralj Gordije, koji je bio bez dece. Dok je još bio siromašan seljak, Gordije se iznenadio kad je jednog dana spazio velikog orla kako čuči na rudi njegovih volovskih kola. Pošto je izgledalo da će taj orao ostati tako na rudi ceo dan, on odluči da povede zapregu prema frigijskoj Telmisi, koja je sada deo Galateje, gde je postojalo jedno pouzdano proročište; ali kod gradske kapije on srete jednu mladu proročicu; kad vide orla kako još čuči na rudi, ona mu naredi da bez odlaganja prinese žrtvu Zeusu — kralju. »Poći ću s tobom, seljače«, reče ona, »da bih bila siguma da ćeš izabrati prave žrtve.« »Svakako«, odgovori Gordije. »Ti izgledaš pametna mlada žena, puna obzira — da li si voljna da mi postaneš supruga?« »Čim završimo prinošenje žrtava«, pristade ona.
e) U međuvremenu frigijski kralj iznenada umre bez naslednika, a jedno proročanstvo objavi: »Frigijci, vaš kralj se približava sa svojom mladom na volovskim kolima.« Kad volovska kola stigoše na pijačni trg Telmise, orao odmah privuče opštu pažnju i Gordija jednodušno proglasiše kraljem. U znak zahvalnosti on posveti kola Zeusu, zajedno sa jarmom privezanim za rudu na neobičan način. Jedno proročanstvo je tada objavilo da će onaj ko bude uspeo da razdreši čvor, postati gospodar Azije. Jaram i ruda su zatim smešteni u Akropolj u Gordijumu, gradu koji je osnovao Gordije, gde su ga Zeusove sveštenice ljubomorno čuvale vekovima — dok Aleksandar Makedonski nije drsko presekao čvor svojim mačem.5
f) Posle Gordijeve smrti, Mida ga nasledi na prestolu, razvi Dionisov kult i osnova grad Ankiru. Brigijanci koji su krenuli s njim postadoše poznati kao Frigijanci, a kraljevi Frigije su se naizmenično zvali Mida i Gordije; tako da se sada prvi Mida pogrešno smatra Gordijevim sinom.6
g) Mida je prisustvovao čuvenom muzičkom takmičenju Apolona i Marsija na kome je sudio rečni bog Tmol. Tmol je dodelio nagradu Apolonu. Mida se nije složio sa ovom ocenom i Apolon ga je kaznio magarećim ušima. Dugo vremena Mida je uspevao da krije svoje uši pod frigijskom kapom; ali je njegov berberin znao za taj nedostatak i nije mogao da sačuva tajnu, iako mu je Mida zapretio smrtnom kaznom. On radi toga iskopa rupu na rečnoj obali, i uverivši se najpre da nikoga nema u okolini, prošaputa u nju: »U kralja Mide — magareće uši!« Zatim zatrpa rupu i otide smirivši se. Ali šikara na obali izraste i poče da šapuće tajnu svakome ko bi tuda prošao. Kad je Mida shvatio da je njegova tajna dospela u javnost, on osudi berberina na smrt, napi se bivolje krvi i bedno skonča.7

1. Higin: Fabula 274; Filostrat: Život Apolonija iz Tijane VI, 27; Herodot: I, 14; VIII, 138;
2. Kikeron: O proticanju I, 36; Valerije Maksim: I, 6, 3; Ovidije: Metamorfoze XI, 92—3;
3. Ajlijan: Šarena istorija III, 18;
4. Plutarh: Minoj 5; Ovidije: Metamorfoze XI, 90; Higin: Fabula 191; Vergilije: Ekloge VI, 13;
5. Arijan: Anabasis of Alexander II, 3;
6. Justin: XI, 7; Pausanija: I, 4, 5; Ajlijan: Šarena istorija IV, 17;
7. Ovidije: Metamorfoze XI. 146; Persije: Satiri I, 131; Strabon: I, 3, 21.
*
1. Mida je nedovoljno provereno poistovećivan sa Mitom, kraljem Moshineka (»tele-čovek«), ili Mushija. Taj je narod, poreklom sa Ponta, u drugom milenijumu pre nove ere osvojio zapadni deo Trakije, kasnije poznate kao Makedonija; oni su prešli Helespont oko 1200. god. pre nove ere, pobedili Hetite u Maloj Aziji i zauzeli njihovu prestonicu Pteriju. Reč »Moshineci« se možda odnosi na kult mladog bivola duha svete godine. Ružičnjak kralja Mide i priče o njegovom rođenju ukazuju na orgastički kult Afroditin, kojoj je bio posvećen cvet ruže. Priča o zlatnom dodiru je izmišljena na račun bogatstva dinastije Mita, a i zbog zlatnog peska, kojeg je bilo u reci Paktol; često se tvrdi da su magareće uši izmišljene u vreme kad su u atenskoj komediji predstavljali kralja Midu kao satira sa smešno izduženim ušima.

2. Ali kako su magarci bili posvećeni njegovom pobratimu Dionisu, koji je par magaraca postavio i na nebo (Higin: Pesnička astronomija II, 23), verovatno je da je Mida slavio Dionisa prerušen u magarca. Par magarećih ušiju na vrhu skiptra od trske bio je kraljevski znak koji su nosili svi egipćanski dinastički bogovi, kao spomen na doba kad je vladao Set sa magarećim ušima (vidi 35, 4). Opadanje Setove moći i njeno privremeno oživljavanje produžilo je Setov kult i u vreme posle drugog milenijuma pre nove ere, u doba kraljeva Hiksa, ali pošto su Hetiti bili deo velike horde severnih osvajača, koju su predvodili Hiksosi, Mida sa magarećim ušima je, verovatno, zahtevao od Hetita vlast u ime Seta. U doba pre dinastije, Set je vladao drugom polovinom godine i svake godine ubijao svog brata Ozirisa, duha prve polovine, čiji je amblem bio bik; oni su bili, u stvari, porodični suparnici blizanci, koji su se neprestano otimali o milost svoje sestre, Mesečeve Boginje Izide.

3. Sasvim je moguće da je ikona sa koje potiče priča o berberinu kralja Mide prikazivala, u stvari, smrt magarećeg kralja. Njegova kosa, kao sunčani zraci, koja je predstavljala simbol kraljevske vlasti, postrižena je kao u Samsona (vidi 91, 1); njegovu odrubljenu glavu sahranili su u jamu da čuva grad Ankiru od zavojevača: trska je dvostruki simbol, budući drvo dvanaestog meseca (vidi 52, 3), ona kralja opominje da mu smrt neminovno predstoji, a istovremeno zakraljuje njegovog naslednika. Zbog velike magične snage bivolje krvi, jedino sveštenice majke zemlje mogu da je piju bez opasnosti (vidi 51, 4 i 155, a), a pošto je to Ozirisova krv, ona tim više mora biti otrovna za magarećeg kralja.

4. Tajna Gordijevog čvora je, izgleda, bila verske prirode, to je verovatno neizrečeno ime Dionisovo, čvrna šifra, vezana kaišima od sirove kože. Grad Gordija je bio ključ za Aziju (Malu Aziju), zato što su njegove utvrđene zidine ležale na jedinom upotrebljivom drumu kojim su se u to vreme mogli kretati trgovci od Troje do Antiohije, a samo su mesni sveštenik ili sveštenica kralju Frigije saopštavali tu tajnu, isto kao što je samo vrhovni sveštenik u Jerusalemu jedini znao ime Jehove, koje nikada nije izgovoreno. Aleksandar je uoči pohoda na Veliku Aziju silom presekao čvor kad je na čelu svoje vojske stigao u Gordiju i time okončao stari način vladavine, suprotstavivši svoj način vladavine religioznim misterijama. Gordije (od gruzein, ''gunđati'' ili ''brbljati'') dobio je ime verovatno po mrmljanju koje je dopiralo iz proročkog svetilišta.

5. Što priču o atlantskom kontinentu pripisuju pijanom Silenu, možda se da objasniti trima događajima o kojima piše Plutarh (Život Solona 25-9). Najpre, Solon je mnogo putovao po Maloj Aziji i Egiptu, zatim on sam je verovao u priču o Atlantidi (vidi 39, b) i pretvorio je u ep; i treće, on. se svađao sa dramatičarem Tespijem, koji je u svoje komade o Dionisu umetao smešne priče i ludorije koje su u stvari bile aluzije na stvarne događaje, stavljajući ih u usta satirima. Solon je pitao: »Zar se ne bojiš, Tespije, da govoriš tolike laži tako velikom broju slušalaca?« Kad je Tespije odgovorio: »Šta mari kad je ceo komad samo šala?« Solon se naljuti i reče mu šta misli: »Samo ti potpiruj takve neistine u našim pozorištima, pa će se one već uvući i u naše ugovore i povelje!« Ajlijan, koji kao autoritet navodi Teopompa, izgleda da je imao u rukama drugu ili treću verziju Tespijeve komedije, ili komediju Tespijevog učenika Pratina, u kojoj je Solon ismejan zbog utopijskih laži u epskoj pesmi i predstavljen kao Silen, koji bosonog luta po Egiptu i Maloj Aziji (vidi 27, b). Silen i Solon nisu imena bez sličnosti, i kao što je Silen bio Dionisov staratelj, tako je i Solon bio Pizistratov, a verovatno je da je Pizistrat po Solonovom savetu osnovao Dionisov kult u Ateni (vidi 27, 5).

6. Verovatno da je Solon na svojim putovanjima načuo ovde--onde neke priče o Atlantidi i uobličio ih u ep, pa je zatim taj ep poslužio za pozorišnu parodiju. Slično se desilo i u galskoj legendi o zemlji mladosti koja leži na drugoj obali okeana, u koju zlatokosi Nijam vodi Ojsinu i s njom se, čitav vek kasnije, vraća u Irsku. Ojsina se duboko razočarala u svoj narod kad ga je uporedila sa Nijamovim narodom i gorko se kajala što se vratila. Okeanski vrtlog kojim se ne da ploviti je čuveni uvir o kome govore stari istraživači prirode, gde okean curi sa ivice zemlje u ništavilo. Solon je, izgleda, i sam slušao geografe kako raspravljaju o mogućem postojanju atlantskog kontinenta: Eratosten, Mela, Kikeron i Strabon razmišljali su o tome, a Seneka je predskazao njegovo otkriće u drugom činu svoje Medeje, a taj deo tragedije ostavio je, priča se, dubok utisak na mladog Kolumba.

84 KLEOBIS I BITON

Kleobis i Biton, dva mlada Argivljana, bili su sinovi Herine sveštenice u Argu. Desilo se jedanput da u vreme kad je njihova mati morala da počne obrede u čast boginje, beli volovi, koji je trebalo da vuku njene svete kočije, nisu stigli sa paše, te se Kleobis i Biton upregoše u kočije i dovukoše ih pred hram udaljen skoro pet milja. Zadovoljna odanošću svojih sinova, sveštenica zamoli boginju da im podari sve najbolje što se smrtniku može nameniti. Kad je obavila obred, Kleobis i Biton odu u hram na spavanje i nikada se više nisu probudili.1
b) Sličnim darom behu počastvovani i Erginovi sinovi Agamed i Trofonije. Ovi blizanci sagradili su kameni grad na temeljima koje je postavio sam Apolon za svoj hram u Delfima. Njegovo proročište im je reklo: »Živite veselo i uživajte u svim zadovoljstvima šest dana; sedmoga dana želje vaših srca ispuniće vam se!« Sedmog dana su obojica nađeni mrtvi u svojim posteljama. Odatle izreka: »Oni koje bogovi vole, umiru mladi«.2
c) Trofonije je kasnije dobio svoje proročište u Lebadeji u Bojotiji.3

1. Herodot: I, 31; Pausanija; II, 20, 2;
2 Pindar, navodi ga Plutarh: Uteha Apoloniju 14; Homerska himna Apolonu 294—99; Menander: Fragmenti grčke komedije IV, 105, Izd. Meinecke,
3. Herodot: I, 46; Euripid: Jon 300.
*
1. Mit o Kleobisu i Bitonu se, izgleda, odnosi na ljudske žrtve koje su se prinosile kad se osvećivao novi hram Mesečeve Boginje. U Argu su braću blizance izabrali za zamenike dvojice suvladara, pa su ih upregli da vuku kočije Mesečeve Boginje umesto belih volova koji su obično žrtvovani. Ljudske žrtve su sahranjivali pod prag hrama, kako bi čuvali hram od zlih duhova (vidi 169, h). Možda su zato blizance Kastora i Polideuka (vidi 62, c) ponekad zvali Ojbalidi, što pre može značiti »sinovi praga hrama» nego »pegava ovčja koža«. Apolonovi sveštenici su svakako to isto radili u Delfima, iako oni nisu priznavali Mesečevu Boginju, kojoj je trebalo prinositi žrtve na samom pragu hrama.

2. Sedmi dan, koji je bio posvećen Titanu Kronu (i Kronovom Jehovi u Jerusalimu), »odmarao se« od svoje planetarne uloge, ali »odmor«: je značio »smrt u boginjinu čast« — tako je Trofonije i dobio proročište koje mu je posvećeno (vidi 51, i).

85 NARKIS

Narkis je bio iz Tespije, sin plave nimfe Lejriope, koju je rečni bog Kefis jedanput okružio svojim krivudavim potočićima i obležao. Vidoviti Tejresije je rekao Lejriopi, koja je prva došla da ga pita za savet: »Narkis će doživeti duboku starost pod uslovom da nikada ne upozna sebe.« U Narkisa su se bezuspešno zaljubljivali; zaljubljivali su se u njega dok je još bio dete, a kad je navršio šesnaestu godinu, imao je za sobom već čitavu nisku nemilosrdno odbijenih ljubavi oba pola; jer on je bio tvrdoglavo ponosan na svoju lepotu.
b) Među onima koji su bili zaljubljeni u Narkisa, bila je i nimfa Eha; nju je Hera kaznila zato što joj je Eha pričala dugačke priče dok se Zeus ludirao sa planinskim Nimfama i tako je zabavljala i uspavljivala njenu ljubomoru pomažući Nimfama da uteknu. Kazna se sastojala u tome što je Eha izgubila smisao da izražava svoje misli, mogla je samo da glupavo ponavlja neke tuđe reči kao eho. Jednog dana Narkis je postavljao zamke za jelene, a Eha ga uporno pratila kroz neprolaznu šumu žudeći da mu se obrati, ali nesposobna da prva progovori. Najzad Narkis, osetivši da ga neko uporno prati, uzviknu:
»Ima li koga?«
»Koga!«
odgovorila je Eha, što iznenadi Narkisa, jer nikoga nije bilo na vidiku.
»Dođi!«
''Dođi!;''
»Zašto me izbegavaš?«
»Zašto me izbegavaš?«
»Hajde da se oboje nađemo ovde!«
»Hajde da se oboje nađemo ovde«, ponovila je Eha i radosno istrčala iz svog skrovišta da zagrli Narkisa. Ali on je grubo odgurnu i pobeže: »Pre ću umreti nego što ću leći sa tobom« — viknuo je on.
»Leći s tobom«, molila je Eha.
Ali Narkis je otišao a ona je provela ostatak svoga života u pustim klisurama, kopneći od bola zbog ljubavi i poniženja, dok od nje nije ostao samo njen glas.1
c) Jednog dana Narkis je poslao mač Amejniju, svom najupornijem udvaraču, po kome je reka Amejnija i dobila ime; to je pritoka reke Helison, koja teče u Anfej. Amejnije se ubio pred Narkisovim pragom, prizivajući bogove da osvete njegovu smrt.
d) Artemida je čula molbu i upotrebi svu svoju moć da se Narkis zaljubi, ali da mu ljubavne žudnje ne budu zadovoljene. Kod Danakona u Tespiji Narkis naiđe na izvor čist kao srebro, koji dotada još niko nije otkrio — ni stado, ni ptica, ni zver, pa čak ni grančica sa drveta koje je izvor skrivao nije još pala u njega; kad se, umoran, spustio na travom obraslu obalu izvora da ugasi žeđ, on se zaljubi u svoj sopstveni lik. Prvo je pokušao da zagrli i poljubi lepoga dečaka s kojim se suočio, ali uskoro prepoznade sebe i ostade tako da leži satima nad vodom gledajući u svoj lik i niko ga ne uznemiravaše. Zar je mogao da izmiri u sebi tu dvostrukost — posedovanje i neposedovanje — u isto vreme? Bol ga je razdirao, ali je uživao u tom mučenju jer znao je da će mu onaj drugi ostati veran ma šta se desilo.
e) Iako nije oprostila Narkisu, Eha je tugovala s njim; ona mu je sa odanošću i saosećanjem odgovarala »Avaj!« dok je zabadao nož u grudi, a ponovila je i poslednje »Ah, mladiću, uzalud voljeni, zbogom!« Dok je izdisao, njegova krv je natopila zemlju i na tom mestu iznikoše cvetovi narkisa sa crvenim pečatom istine. Iz tog cveta u Hajroneji cede tečnost i od nje spravljaju lek za boljku ušiju (iako može da izazove glavobolju), ili lek za rane i promrzline.2

1. Ovidije: Metamorfoze III, 341, 401;
2. Pausanija: VIII, 29, 4; 1 IX, 31, 6; Ovidije: Metamorfoze 402-510; Konon:
Gatke 24; Plinije: Istorija prirode XXI, 75.
*
1. »Narkis«, koji se još zove i leiron u starom vencu Demetre i Persefone (Sofokle: Ojdip u Kolonu 682—4), cvet je sa tri latice, plavi cvet — fleur-de-lys — ili iris, perunika; posvećen je Trojnoj Boginji i nosili su ga upletenog u venac kad je trebalo umilostiviti Tri Svečane ili Erinije (vidi 115, c). Ovaj cvet cveta u poznu jesen, ubrzo posle »pesničkog narcisa«; možda je to i razlog što je Lejropa opisana kao Narkisova mati. Ova maštovita, poučna, slučajna veza sa medicinskim svojstvom narcisovog ulja, dobro poznatog narkotika, nastala po prvom slogu ''Narkisa'' — verovatno je nastala tumačenjem ikone koja prikazuje očajnog Alkmajona (vidi 107, e) ili Oresta (vidi 114, a) kako leži ovenčan ljiljanima, pored jezerca u kome uzalud pokušava da se očisti od greha pošto je ubio svoju majku, a Erinije ne pristaju da se smilostive. Eha je na ovoj ikoni predstavljala duh njegove majke koji mu se podsmeva, i Amejnija njegovog ubijenog oca.

2. Ali issus, kao i inthus, kretski su završeci i zato i Narcissus i Hyacinthus izgleda da su bila imena za kretskog heroja prolećnog cveća, čiju smrt boginja oplakuje na zlatnom kolutu sa mikenskog Akropolja; na drugim mestima njega zovu Antej (vidi 159, 4), a to je drugo Dionisovo ime. Štavise cvet ljiljana je bio i amblem kraljeva u Knosu. Na bojenom reljefu nađenom u ruševinama dvora u Knosu, kralj sa skiptrom u ruci šeta poljem ljiljana, a na glavi i oko vrata nosi vence od perunika.

86 FILIDA I KARIJA

Filida, tračanska princeza, volela je Tesejevog sina Akamanta, koji se borio kod Troje. Kad je Troja pala a atenska flota se vratila, Filida je često odlazila na obalu u nadi da će ugledati njegov brod; ali brod je propuštao te je zbog toga zaostao, a ona je, posle devetog uzaludnog čekanja na obali, presvisla od tuge kod mesta zvanog Eneod. Atena Filidu pretvori u bademovo drvo, pa Akamant, koji stiže sutradan, mogade da zagrli jedino hrapavu bademovu koru. U odgovor na ovu njegovu miloštu grane buknuše cvetovima umesto lišća, i od tada to posta osobenost bademovog drveta. Svake godine Atenjani priređuju igre u čast Filide i Akamanta.1
b) A Karija, kći lakonskog kralja, beše Dionisova ljubav;
ona je iznenada umrla u Kariji, Dionis ju je preobrazio u orahovo drvo. Artemida je odnela vest Lakoncima, koji zbog toga podigoše hram Artemidi Karijskoj, po kojoj karijatide — ženske statue stubovi — nose svoje ime. U Kariji takođe Lakonjanke po preporuci Dioskura jedanput godišnje priređuju igre posvećene boginji.2

1. Lukijan: O igrama 40; Higin: Fabula 59; Servije uz Vergilijeve Ekloge V, 10; Prvi vatikanski mitograf 159;
2. Pausanija: III, 10, 8 1 IV, 18, 5; Servije uz Vergilijeve Ekloge VIII, 29.
*
1. Oba ova mita objašnjavaju zašto se orah i badem upotrebljavaju o svečanostima u čast Kara ili Karije (vidi 57, 2), koja je inače poznata kao Metida (vidi 1, d i 9, d), Titanka mudrosti, a verovatno su izvedeni po ikoni što je prikazivala mladog pesnika kako slavi orahovo drvo u prisustvu boginje, dok devet mladih žena igraju kolo. Eneod, mesto koje se pominje u legendi o tračkoj Filiji, zbog koje je Demofon poludeo (vidi 169, i), znači »devet putovanja«. Irski bardi dovode u vezu broj devet sa orasima, a orah sa pesničkom inspiracijom; i u njihovoj azbuci drveta (vidi 52, 3) slovo coll (''C''), što znači »lešnik«, označava i broj devet. Na irskom dinnschenchas je izvor nadahnuća na reci Bojni i njega natkriljuje devet leskovih drveta pesničke umetnosti, a u reci Bojni žive pegaste ribice koje pevaju. Poznata je još jedna Karija (»orahovo drvo«) u Arkadiji, i ona je stajala u blizini rečice za koju je Pausanija tvrdio da u njoj živi ista vrsta riba (Pausanija VIII, 14, 1—3 i 21, 1; Atenaj: VIII, str. 331).

2. Boginja Kar, po kojoj je Karija dobila svoje ime, postala je italijansko božanstvo Karmenta, »Mudra Kar« (vidi 52, 5; 82, 6; 95, 5 i 132, o), a Karijatide su njene orahove Nimfe — kao što su Melije jabukove Nimfe; Melije — jabukove Nimfe; Drijade — hrastove Nimfe. Kod Plinija je zabeleženo da je Kar izumela auguriju (Prirodna istorija VIII, 57). Filija (»lisnata«) možda je skromna grčka verzija palestinske i mesopotamske velike boginje Belile; u mitu o Demofonu vidi se njena veza sa Reom (vidi 169, j).

87 ARION

Arion sa ostrva Lezba, sin Posejdona i Nimfe Oneaje, majstorski je svirao na liri i izumeo je u Dionisovu čast ditiramb. Jednog dana, njegov staratelj Perijander, tiranin sa Korinta, dozvolio mu je, iako preko volje, da pohodi Tajnar na Siciliji, kamo je bio pozvan da se takmiči na muzičkom festivalu. Arion je osvojio nagradu i njegovi ga obožavaoci toliko obasuše bogatim poklonima da je to izazvalo pohlepu kod mornara koji su bili određeni da ga vrate u Koririt.
»Mnogo nam je žao, Arione, što ćeš morati da umreš«, primeti kapetan broda.
»Kakvo sam zlo učinio?« upitao je Arion.
»Suvise si bogat«, odgovorio je kapetan.
»Poštedite mi život, a ja ću vam dati sve svoje nagrade«, molio je Arion.
»Ti ćeš poreći svoje obećanje čim stigneš u Korint», reče kapetan, »a to bih i ja učinio na tvom mestu. Nasilno darovan poklon nije poklon«.
»Dobro«, uzviknu Arion, pomiren sa sudbinom. »Ali dozvoli mi da otpevam svoju poslednju pesmu«.
Kad mu to kapetan dozvoli, Arion se pope na provu broda, obučen u najlepšu odoru, i strasnom pesmom prizva bogove, a zatim skoči sa palube u more. Lađa otplovi dalje.
b) Međutim, njegova je pesma privukla muzikalne delfine i jedan od njih uze Ariona na leđa, i te noći prestiže brod i dospe u korintsku luku, nekoliko dana pre nego što je brod bacio kotvu. Perijander se mnogo obradova Arionovom neobičnom spasenju, a delfin, kome je bilo žao da se rastane od Ariona, otprati ga u dvor, gde uskoro podleže životu u izobilju. Arion mu priredi veličanstven pogreb.
Kad je lađa prispela, Perijander posla po kapetana i posadu i poče se tobože brižno raspitivati za Arionovu sudbinu. »Zadržali su ga stanovnici Tajnara svojim izdašnim gostoprimstvom«, odgovori kapetan.
Perijander ih sve natera da se zakunu na delfinovom grobu da govore istinu, a zatim iz iznenada suoči sa Arionom. Pošto nisu mogli ni reč da proslove u svoju odbranu, odmah im presudiše na licu mesta. Kasnije je Apolon postavio među zvezde Arionov lik i njegovu liru.1
c) Arion nije bio prvi čovek koga je spasao delfin. Delfin je spasao Enala, koji je skočio sa broda da bi se pridružio svojoj ljubljenoj Fineidi, koja je, prema proročanstvu, kockom izabrana da se baci u more kako bi umilostivila Amfitritu — to je žrtva koju se Pentilejevi sinovi prineli boginji kad su preduzeli pohod na ostrvo Lezb i tamo prvi osnovali koloniju — a delfinov parnjak spasao je Fineidu. Jedan drugi delfin spasao je od davljenja Falanta u Krisajskom moru, na putu za Italiju. Tako isto, kad je Ikadije sa Krete doživeo brodolom na putu za Italiju, delfin je plovio ispred njega i odveo ga do Delfa, pa je to mesto po delfinu dobilo ime, pogotovo što je to bio prerušeni Apolon.2

1. Herodot: I, 24; Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode XIII, 25; Higin: Fabula 194; Pausanija: III, 25. 5:
2. Plutarh: Gozba sedmorice mudrih 20: Pausanija: X, 13, 5; Servjje uz Vergilijevu Ajneidu III, 332.
*
1. I Arion i Perijander su istorijske ličnosti iz sedmog veka pre nove ere, a sačuvan je i odlomak Arionove Himne Posejdonu. Priča je, verovatno, sklopljena delom po pričanju da su Arionove pesme privlačile delfina i odvratile neke mornare da ga ubiju zbog novca, a dobro je poznato i da su delfini i foke osetljivi na muziku, a delom i pogrešnim tumačenjem statue koja prikazuje boga Palajmona kako sa lirom u ruci stiže u Korint na leđima delfina (vidi 70, 5). Ova priča ima svoju mitsku boju zbog toga što je Arion prikazan kao Posejdonov sin a to je bio i njegov imenjak, divlji konj Arion (vidi 16, f), i po tome što sazvežđe lire nosi njegovo ime. Pausanija, uravnotežen i pouzdan pisac, sumnja u Herodotovu priču o Arionovom poreklu, ali saopštava da je kod Poroselena svojim očima video delfina, koga su ranili ribari a jedan mu dečko lečio rane, te se posle delfin odazivao na dečakov poziv i zahvalno mu dopuštao da ga uzjaši (III, 25, 5). Ovo ukazuje da je obred rađanja deteta Nove godine dramski prikazivan u Korintu pomoću pripitomljenih delfina koje su uvežbavali sveštenici sunca.

2. Mit o Enalu i Fineidi je verovatno izveden sa ikone koja je predstavljala Amfitritu i Tritona kako jašu na delfinima. Plutarh je Enala dovodio u vezu sa kultom hobotnice i njegovo ime podseća na Ojdipa, korintsko dete Nove godine (vidi 105, 1), istovetno sa detetom u Mitileni, i Falantom u Italiji. Tarant, sin Posejdona i Minojeve kćeri Satiraje (»od satira»), bio je u Tarantu dete Nove godine Tarant koje stiže na delfinu i za njega se priča da je osnovao grad Tarent, gde mu je bilo i herojsko svetilište (Pausanija: X, 10, 4 i 13, 5; Strabon: VI, III, 2); Falant, osnivač dorskog Taranta, 708. godine pre nove ere preuzeo je kult delfina od Sikulaca, koje je zatekao već potpuno odomaćene na Kreti.

3. Ikadijevo ime, što znači »dvadeseti«, verovatno ima veze sa datumom meseca u kome se slavilo njegovo prispeće.

88 MINOJ I NJEGOVA BRAĆA

Kad je Zeus napustio Europu, pošto mu je na Kreti rodila Minoja, Radamanta i Sarpedona, Europa se udala za kralja Asterija, čiji je otac Tektam, Dorov sin, doveo na ostrvo mešovitu koloniju ajolskih i pelaških naseljenika i na ostrvu se oženio kćerkom Ajoljana Kreteja.1
b) Taj brak bio je bez dece, pa je Asterije usvojio Minoja, Radamanta i Sarpedona i učinio ih svojim naslednicima. Ali kad braća odrastoše, posvađaše se zbog ljubavi prema jednom divnom dečaku po imenu Milet, sinu Apolona i nimfe Areje, koju neki zovu Dejona, a drugi Teja2. Pošto je Milet odgovarao jedino na Sarpedonovu ljubav, Minoj ga otera sa Krete i on se sa velikom flotom uputi u Kariju u Maloj Aziji, gde podiže grad Milet i osnova kraljevstvo. Tu zemlju su dva prethodna naraštaja zvala Anaktorija i njome je vladao Anaks, sin Urana i Majke Zemlje, i njegov sin Asterije, koji je, kao i otac mu, bio džinovskog rasta. Milet je ubio Asterija, pokopao ga na jednom ostrvu nedaleko od Lade, a njegov kostur je kasnije izvađen iz zemlje i bio je bar deset lakata dugačak. Međutim neki kažu da je Minoj podozrevao da Milet kuje zaveru u nameri da ga zbaci sa prestola i dočepa se kraljevstva; ali pošto se bojao Apolona, Minoj samo uzdržljivo opomenu Mileta, koji tada svojevoljno pobeže u Kariju.3 Drugi opet pričaju da nije Milet bio mladić koji je izazvao razdor među braćom, nego Atimnije, sin Zeusa i Kasiopeje ili Fojnikse.4
c) Posle Asterijeve smrti, Minoj zatraži kretski presto, i da bi potkrepio svoje pravo, hvalisao se da će bogovi udovoljiti svim njegovim molbama. Prvo je namenio jedan. oltar Posejdonu i pripremio sve što je potrebno da bi se prinele žrtve, pa onda poče da moli da se bik pojavi iz mora. Nato iznenada bleštavo beli bik ispliva na obalu, ali se Minoju toliko svide njegova lepota da posla bika u svoje krdo, a umesto njega iskasapi drugog. Minojevo pravo na presto prihvatili su svi Krećani osim Sarpedona, koji još tugujući za Miletom, objavi da je Asterije nameravao da podeli kraljevstvo između trojice naslednika; ali Minoj to i sam učini: on. podeli ostrvo na tri dela i izabra prestone gradove za svaki deo.5
d) Minoj je izgnao Sarpedona sa Krete; ovaj pobegne u Kilikiju, u Maloj Aziji, gde se udružio sa Kilikom protiv Milijanaca, pobedio ih i postao njihov kralj. Zeus mu podari da nadživi tri naraštaja kad je najzad umro, Milijansku kraljevinu prozvaše Likija, po njegovom nasledniku Liku, koji se u bekstvu pridružio ocu pošto ga je kralj Ajgej prognao iz Atene6
e) U međuvremenu se Minoj oženio Pasifajom, kćerkom Helija i Nimfe Krete, inače poznate kao Perseida. Ali Posejdon, da bi se osvetio za uvredu koju mu je Minoj naneo, učini da se Pasifaja zaljubi u belog bika sklonjenog sa žrtvenika. Ona poveri svoju neprirodnu strast Dajdalu, čuvenom atenskom majstoru zanatskih veština, koji je u to vreme živeo u izgnanstvu u Knosu. On je ushićivao Minoja i njegovu porodicu praveći im lutke od drveta koje su izgledale kao žive. Dajdal obeća da će joj pomoći i napravi šuplju drvenu kravu, prevukavši je vrlo vešto kravljom kožom, postavi je na točkove skrivene u kopita i odgura na livadu u bliziriu Gortisa, gde je Posejdonov bik pasao pod hrastovima sa ostalim Minojevim kravama. Zatim, pošto je pokazao Pasifaji kako da otvori dvokrilna vrata na kravljim leđima i poučio je da se uvuče unutra, a noge stavi u bokove, on se diskretno povuče. Uskoro se beli bik pokrete, opasa kravu te tako Pasifaja zadovolji svu svoju strast. Kad je došlo vreme, rodila je Minotaura, čudovište sa bivoljom glavom i ljudskim telom.7
f) Ali neki kažu da je Minoj, koji je redovno prinosio Posejdonu najboljeg bika na žrtvu, jedne godine žrtvovao drugog po redu od svojih najboljih bikova i tako izazvao Posejdonov gnev; drugi tvrde da je Minoj prinosio žrtvu Zeusu, a ne Posejdonu; a ima ih koji pričaju da je Pasifaja nekoliko godina propuštala da umilostivi Afroditu te ju je ova zato kaznila tako čudovišnom pohotom. Kasnije je beli bik pobesneo i pustošio je Kretu sve dok ga Herakle nije uhvatio i odveo u Grčku, gde ga je, kažu, ubio Tesej.8
g) Minoj je od proročišta zatražio savet kako najbolje da ublaži bruku i sakrije Pasifajinu sramotu. Odgovor je bio: «Zapovedi Dajdalu da ti sagradi utvrđenje u Knosu!« Ovo je Dajdal i učinio i Minoj je ostatak svog života proveo u nerazrešivoj zbrci hodnika koji su nazvani Lavirint, u čijem je središtu sakrio Pasifaju i Minotaura.9
h) Radamant, pametniji od Sarpedona, ostao je na Kreti; on je živeo u dobrim odnosima sa Minojem i dobio je trećinu Asterijevog poseda. Čuven kao pravedan i ispravan zakonodavac, neumoljiv kad kažnjava krivca, on je propisivao zakone i za Kretu i za maloazijska ostrva, od kojih su mnoga dragovoljno usvojila njegov pravni kodeks. Svake devete godine on je pohodio Zeusovu pećinu i donosio nove zakone, a taj običaj je posle usvojio i njegov brat Minoj.10 Ali neki ne priznaju da je Radamant bio Minojev brat i zovu ga Hefajstovim sinom, drugi ne priznaju da je Minoj bio Zeusov sin i tvrde da su im roditelji Likast i Nimfa Idaja. Radamant je zaveštao zemlje na Kreti svome sinu Gortisu, po kome je i nazvan grad na Kreti, iako Tegejci tvrde da je Gortis bio Arkađanin, Tegeatov sin.11 Radamant je zemlje u Maloj Aziji ostavio u nasleđe svom sinu Eritru; a ostrvo Hij sinu Arijadninom Ojnopionu, koga je Dionis prvog naučio da pravi vino; a ostrvo Lemno ostavio je Toantu, drugom Arijadninom sinu; Enieju je dao Kornos, a Peparet zaveštao Stafilu; Maroneju ostavi Euantu, ostrvo Par Alkaju, ostrvo Del Aniju a ostrvo Andru — Androu.12
i) Radamant je na kraju pobegao u Bojotiju, jer je ubio svoga rođaka, i tamo je živeo u izgnanstvu u Okalaji, gde se posle Amfitrionove smrti oženio Alkmenom, Heraklovom majkom. Njegov i Alkmenin. grob pokazivali su u Halijartu, nedaleko od nasada guste žilave trske donete sa Krete, od koje su se pravile svirale i strelice, kao i mala koplja. Ali neki kažu da se Alkmena udala za Radamanta u Jelisejskim poljima, posle smrti.13 Jer Zeus je Radamanta zaposlio kao jednog od sudija mrtvih; sudije su, osim njega, bili Minoj i Ajak, a boravile su u Jelisejskim poljima.14

1. Diodor sa Sicilije: IV, 80 i V, 80;
2. Diodor sa Sicilije: IV, 80; Apolodor: III, 1, 2; Ovidije: Metamorfoze IX, 442; Antonije Liberal: Preobraženja 30;
3. Pausanija: VII, 2, 3 i I, 35, 5; Ovidije: Metamorfoze IX, 436;
4. Apolodor: loc. cit.; Sholijast uz Apolonija sa Roda: II, 178;
5. Strabon: X, 4, 8;
6. Apolodor: loc. cit.; Herodot: I, 173;
7. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Pausanija: VII, 4, 5; Vergilije: Ekloge VI, 5; Apolodor: loc. cit. 1 III, 1, 3—4;
8. Diodor sa Sicilije: IV, 77, 2 1 13, 4; Prvi vatikanski mitograf: 47; Higin: Fabula 40 (ali je tekst nejasan).
9. Ovidije: Metamorfoze VIII, 155; Apolodor: III, I, 4;
10. Diodor sa Sicilije: IV, 60 1 V, 79; Apolodor: III, 1, 2; Strabon: loc. cit.;
11. Kinajton, navodi ga Pausanija: VIII, 53, 2; Diodor sa Sicilije: IV, 60; Pausanija: VIII, 53, 2;
12. Sholijast uz Apolonija sa Roda: III, 997; Diodor sa Sicilije: V, 79, 1—2;
13. Ceces: O Likofronu 50; Apolodor: II, 4, 11; Plutarh: Lisander 28; Strabon: IX, 1130; Ferekid navodi ga Antonije Liberal: Preobraženja 33;
14. Diodor sa Sicilije: V, 79; Homer: Odiseja: IV; 564.
*
1. Klasifikacija tipova bračnih veza po periodima preklasične kretske kulture, kao što su minojska I, II i III, koju daje ser Artur Evans, navodi na misao da se vladar na Kreti nazivao Minojem već početkom trećeg milenija pre naše ere; ali to se ne zna pouzdano. Izgleda da je Minoj kraljevska titula jedne helenske dinastije koja je vladala na Kreti početkom drugog milenija, i svaki se kralj ritualno ženio mesečevom sveštenicom iz Knosa i od nje dobijao svoje ''Mesečevo biće''. Minos je anahronično predstavljen kao Asterijev naslednik i Dorov unuk, iako su Dorci osvojili Kretu tek pred kraj drugog milenija. Pre će biti da su Minojevi sadruzi bili Ajoljani i Pelazgi (možda i Joljani sa Atike) koje je doveo Tektam (»zanatlija, umetnik, veštak«) — Tektama ime poistovećuje sa Dajdalom i sa Hefajstom, tobožnjim Radamantovim ocem; takođe da je Asterije (»zvezdani«) oblik muškoga roda od Asterië, boginje u svojstvu kraljice neba i stvoriteljke planetarnih slla (vidi 1, d). Crete je grčka reč, oblik od crateia, »jaka ili vladajuća boginja« — odatle Creteus i Cretheus. Nedavna proučavanja gospode M. Ventrisa i Dž. Čedvika — dosad neodgonetnutog skripta B., čiji su primerci nađeni u Pilu, Tebi i Mikeni, kao i u ruševinama dvorca u Knosu, opustošenom 1400. godine pre nove ere, ukazuju da je zvanični jezik Knosa sredinom drugog mllenija bio rani oblik ajolskog grčkog. Skript je, izgleda, prvenstveno bio namenjen onima koji su govorili nearijskim jezikom pa je prilagođen grčkom uz izvesne teškoće (još nije utvrđeno da li je skript A pisan na grčkom ili kretskom jeziku). Veći broj imena iz grčke mitologije pojavljuje se na tablicama i na Kreti i na kopnu; među tim imenima su Ahilej, Idomenej, Tesej, Kretej, Nestor, Efijalt, Ksit, Ajak, Glauk i Ajol, što govori da su mnogi mitovi uobličeni daleko pre pada Troje.

2. Pošto je Milet muško ime, poznati mit o dvojici braće koja su se svađala zbog žene dobio je homoseksualni oblik. Istina je, izgleda, u tome da su u vreme bezvlašća, nastale kad su Ahajci oko 1400. godine pre naše ere opustošili Knos, mnogi kretski aristokrate iz ajolsko-pelaških i jonskih plemena koji su govorili grčki i obožavali Mesečevu Boginju kao vrhovno božanstvo, prebegli sa svojom čeljadi u Malu Aziju, naročito u Kariju, Likiju i Lidiju. Ne obazirući se na predanje o dinastiji Sarpedona u Likiji, Herodot beleži da su ondašnji Likijci još računali poreklo po majčinoj liniji (Herodot: I, 173; Strabon: XII, 8, 5), kao i Karijci (vidi 75, 5). Miletos može da bude i kretska reč ali i transliteracija od milteios, ''boja crvene gline ili olovnog oksida'', pa bi, ako je tako, bila sinonim za Eritro ili Fojniks, što takođe znači crveno. Krećani su imali tamniju boju kože od Helena, a Karijanci i Likejci su delimice pripadali istom plemenu kao i Krećani i Filistini, čije ime takođe znači ''crveni ljudi'' (vidi 38, 3).

3. Vladari Anaktorije džinovskog rasta, podsećaju na Anakime, džinove iz Knjige postanja (Isus Navin XIV, 13), koje je Kaleb istisnuo iz proročkog svetilišta koje je nekad pripadalo Efronu, sinu Hetinom (možda Tetidinom). Efron je dao ime Hebronu (Knjiga postanja. XXIII, 16) a Efron se može poistovetiti sa Foronejem. Ti su Anakimi, izgleda, došli iz Grčke kao članovi saveza pomorskih naroda, koji je Egipćanima pričinio toliko teškoća u četrnaestom veku pre nove ere. Mesto Lad, gde je sahranjen Anaks, Asterijev sin, možda se tako zvalo iz počasti prema boginji Lat, Leti ili Latoni (vidi 14, 2) a činjenica da se taj Asterije zove isto kao i Minojev otac govori da su Milećani to ime doneli sa sobom iz kretskog Mileta (vidi 25, 6). Prema naizgled prihvatljivom predanju u irskoj Knjizi o pohodima, irski Milećani poreklom su sa Krete i pobegli su u Siriju preko Male Azije pa odatle u trinaestom veku pre nove ere, zaplovili na zapad, u Gajtaliju u Severnoj Africi i, najzad, dospeli u Irsku preko Brigentiona (Kompostela u Severozapadnoj Španiji).

4. Miletova tvrdnja da je Apolonov sin, ukazuje da su kraljevi u Miletu, kao i korintski, pripisivali sebi svojstva Sunca (vidi 67, 2).

5. Pobeda Zeusovog sina Minoja nad braćom verovatno treba da prikaže dorsku prevlast na Kreti, ali je Minoj bika žrtvovao Posejdonu, što opet kazuje da su raniji nosioci naziva »Minoj« bili Ajoljani. Kreta je vekovima bila veoma bogata zemlja, a pred kraj osmoga veka pre naše ere delili su je Ahajci, Dorci, Pelazgi, Kidonjani (Ajoljani) i ''pravi Krećani'', nastanjeni sasvim na zapadnom kraju ostrva (Odiseja. XIX, 171-5). Diodor sa Sicilije pokušava da pravi razliku između Minoja, Zeusovog sina, i njegovog unuka Minoja, sina Likastovog, ali je najverovatnije da su u Knosu dve do tri dinastije Minoja vladale jedna za drugom.

6. Sarpedonovo ime (»onaj koji se raduje u drvenom kovčežiću«) kazuje da je Sarpedon doneo u Likiju (vidi 62, n) ritual sunčanog heroja koji se o Novoj godini obnavlja i stiže u vidu deteta što plovi u kovčežiću — kao Mojsije, Persej (vidi 73, c) Anije (vidi 160, t) i drugi. U mitu se Persejeva veza sa Kretom uspostavlja preko Pasifajine majke Perseide. Priča da je Zeus dopustio Sarpedonu da nadživi tri pokolenja, po svoj prilici znači da je umesto običnih osam godina — koliko je trajala velika godina i koliko je trebalo da traje i Minojeva vladavina, Minoju dozvoljeno da zadrži presto devetnaest godina, po čijem je isteku dolazilo do većeg poklapanja sunčanog i mesečevog vremena nego pri kraju osme; na taj način je njegova vladavina zašla u treću Veliku godinu (67, 2).

7. Kako je »Pasiphae«, po Pausaniji (III, 26, 1), nadimak za mesec, a »Itone« njegovo drugo ime — ime Atene (koja donosi kišu) (Pausanija: IX, 34, 1), mit o Pasifaji i biku ukazuje na pod hrastom obavljano obredno venčanje mesečeve sveštenice, koja nosi kravlje rogove, i Minoja, kralja koji nosi masku bika (vidi 76, 1). Prema Hesihiju (sub Carten), »Gortys« znači Carten, što je kretska reč za kravu; tako izgleda da se svadba smatrala kao venčanje Sunca i Meseca, jer je u Gortisu postojalo i stado posvećeno Suncu (Servije uz Vergilijeve Ekloge VI, 60). Dajdalovo diskretno povlačenje sa livade navodi na misao da se svadba sveštenice i kralja nije obavljala javno kao kod Pikta i Mosineka. Mnogi potonji Grci nisu voleli mit o Pasifaji i više im se dopadalo da događaj ne pričaju kao ljubavnu zgodu sa bikom, nego sa muškarcem koji se zvao Taur (Plutarh: Tese; 19; Palafajt-O neverovatnim pričama II). Beli bikovi, koji su bili prvenstveno posvećeni Mesecu (vidi 84, 1), pojavljuju se i na godišnjim žrtvama na Albanskoj gori kod Rima, kod pripadnika kulta tračkog Dionisa, u ritualu imele i hrasta galskih Druida (vidi 50, 1) i, po knjizi Book of the Dun-Cow, u proročkim obredima starodrevnih irskih krunisanja.

8. Minojev dvor u Knosu bio je splet soba, predsoblja, predvorja i hodnika u kome bi slučajni posetilac mogao lako da zaluta. Ser Artur Evans smatra da je to Lavirint, nazvan tako po reči labrys, što znači dvoguba sekira; to je porodični amblem kretskog vladajućeg doma — i predstavlja obličja mladog i starog meseca, spojena poleđinom tako da simbolišu i stvaralačku i razornu moć boginje. Ali lavirint u Knosu imao je i svoje značenje mimo dvorca, to je bio istinski lavirint, i izgleda da je bio predstavljen i na pločniku rađenom u mozaiku, u vidu šare za ritualnu igru; slična šara javlja se i u dvorcima veoma udaljenim od Knosa, recimo u Velsu ili severoistočnoj Rusiji; ona je služila za igru zagonetki o Uskrsu. Slična se igra igrala u Italiji (Plinije: Istorija prirode XXXVI, 85), u Troji (sholijast uz Euripidovu Andromahu, 1139), a izgleda i u Britaniji, gde su je krajem trećeg milenijuma pre nove ere doneli neolitski doseljenici iz severne Afrike. Homer ovako opisuje tu igru u Knosu (Ilijada XVIII, 590):
Potom slavni još rukotvorac izradi kolo podobno kolu što ga u Knosu, širokom gradu, Dedal Arijadni lepokosoj napravi nekad. a Lukijan je pominje kao narodnu igru na Kreti kad govori o Arijadni i labirintu (O igrama 49).

9. Kult Radamanta je, izgleda, došao iz Bojotije na Kretu, a ne obratno. Halijart, gde je postojalo njegovo herojsko svetilište, bio je, kažu, posvećen »Beloj boginji hleba«, naime Demetri; Halia (»od mora«) takođe je naziv za mesec kao i Leukoteja »Bela boginja« (Diodor sa Sicilije: V, 55), a Artos znači »hleb«. Alkmena (''žestoka u ljutnji'') je još jedan naziv za mesec. Iako se smatra-kretskom reči, reč Rhadamanthys može poticati i od Rhabdomantis (»proricati pomoću pruća«), naziv uzet sa pirinčanih polja kod Halijarta, gde je Radamantov duh proročki pokretao vlati pirinča (vidi 83, 3). Ako je tako, predanje da je Radamant ustanovio pravosuđe na Kreti i ostrvima Male Azije značilo bi da su slična proročišta konsultovana i na Kreti i na ostrvima Male Azije kad je bilo u pitanju zamenjivanje kralja, kao i da je Radamantovo ime bilo autoritet svuda kuda su dopirale kretske mere za težinu i dužinu i druge trgovačke konvencije. Njega zovu Zeusovim sinom, pre nego Hefajstovim, nesumnjivo zbog toga što Radamantovo sveštenstvo potiče iz proročišta u Zeusovoj pećini na planini Dikta (vidi 7, b).

10. U Petsofi na Kreti nađena je gomila glinenih ljudskih glava i udova, sa rupama kroz koje je mogla da se provuče vrpca. Ako se pretpostavi da su ti delovi nekada bili pričvršćeni za drvenu pritku, onda su to, svakako, delovi Dajdalovih lutaka koje su predstavljale Boginju Plodnosti. Ove lutke su visile o granama voćke, udovi su im se klatili na vetru, što je osiguravalo rodnost. Takva lutka, okačena o voćku, vidi se na čuvenoj zlatnoj ploči iz riznice na Akropolju u Mikeni. Obožavanje drveta je česta tema nekoliko dela umetničke vrednosti iz doba Minoja, a za kretsku boginju Arijadnu kaže se da se obesila kao i Erigona sa Atike (vidi 79, a). Artemida obešena, čije se svetilište nalazilo kod Kondileja u Arkadiji (Pausanija: VIII, 23, 6) i Helena od drveća, sa svetilištem na ostrvu Rod, koju je, prema predanju obesio Poliksen (Pausanija: III, 19, 10), verovatno su varijante iste boginje.

89 MINOJEVE LJUBAVI

Minoj je provodio ljubav sa Nimfom Parijom, čiji su sinovi naselili ostrvo Par, i kasnije ih je ubio Herakle; zatim sa Androgenajom, majkom Manjeg Asterija,1 kao i sa mnogim drugim; ali on je naročito navaljivao na Letinu kćer Britomartis iz Gortine. Ona je izumela mreže za lov, bila je verna Artemidina pratilja i vodila joj je pse na uzici.2
b) Britomartis se sakrila od Minoja pod lisnate hrastove mladice na livadama, a zatim ju je on devet meseci proganjao po krševitim planinama i ravnim dolinama, sve dok se u očajanju nije bacila u more; spasli su je ribari. Artemida je pretvorila Britomartis u božanstvo imenom Diktina; ali na ostrvu Ajgini poštuju je kao Afeju, zato što je iščezla; u Sparti kao Artemidu, pod nadimkom »Gospa iz jezera«; a na Kefaloniji kao Lafriju; na ostrvu Sam, međutim, stanovnici se zaklinju njenim imenom.3
c) Mnoga Minojeva neverstva dovodila su Pasifaju do besa i ona ga prokle da kad god obleži drugu ženu ne izbaci seme, već splet zmija otrovnica, škorpiona i stonoga koje će joj razjedati utrobu.4 Jednog dana dođe na Kretu Prokrida, kćerka atenskog kralja Erehteja, koju je napustio muž Kefal. U Kefala se bila zaljubila Eoja, ali kad je on učtivo odbio njeno udvaranje ne htevši da izneveri Prokridu, jer su se jedno drugom zarekli na večitu vernost, Eoja izjavi da ona Prokridu poznaje bolje od njega i da bi se Prokrida prodala za zlato. Pošto Kefal s gnušanjem odbi da joj poveruje, Eoja ga preruši u nekog Pteleona i nagovori da iskuša Prokridu nudeći joj zlatnu krunu ako mu se poda. On tako i učini, i uverivši se da Prokridu nije teško zavesti, on prestade da pruža otpor i obleže Eoju, na koju je Prokrida bila bolno ljubomorna.
d) Eoja je Kefalu rodila sina po imenu Fajton; ali Afrodita ga ukrade dok je još bio dečak, da bi ga postavila za noćnog čuvara najsvetijih škrinja; Krećani su ga zvali Adimno, što je značilo: 'zvezda zornjača i večernjača.5
e) Prokrida, međutim, nije više mogla da izdrži u Ateni, pošto je njeno neverstvo postalo predmet opšteg ogovaranja, i zato otide na Kretu, gde je Minoju bilo tako lako da je dobije kao i tobožnjem Pteleonu. Minoj ju je podmitio psom koji nikada nije pokušao da uhvati plen, i strelom koja
nikada ne promašuje cilj, a i jedno i drugo mu je u svoje vreme poklonila Artemida.6 Pošto je Prokrida strasno volela lov, ona rado primi poklone, ali je zahtevala da Minoj popije zaštitni napitak spravljen od korena čudotvorne biljke koji je vešto znala da pripremi čarobnica Kirka — da bi na taj način sprečila da je Minoj ne osemeni reptilijama i insektima. Napitak se dobro pokazao, ali se Prokrida ipak poboja da je Pasifaja ne omađija i zato se ubrzo vrati u Atenu, prerušivši se u lepog mladića i nazvavši sebe Pterel. Minoja više nikada nije videla.
f} Kefal, koji je nije prepoznao, pođe s njom u lov i toliko mu se dopadoše njen pas Lajlap i nepromašiva strela da joj za njih ponudi ogromne sume srebra. Ali Prokrida odbi da mu ih da osim za ljubav, i kad on pristade da je uzme sebi u postelju, ona mu suzama otkri da je njegova žena. Tako se oni najzad pomiriše, a Kefal je uživao u streli i psu. Ali Artemida se uvredi što njeni dragoceni pokloni šetaju iz ruke u ruku među nenasitim preljubnicima i namisli da se osveti. Ona Prokridi uvrti u glavu sumnju da Kefal i dalje odlazi Eoji kad bi se u dva časa po ponoći dizao radi odlaska u lov.
g) Obukavši tamnu tuniku, Prokrida se jedne noći iskrade i pođe za njim. Ubrzo zatim Kefal začu iza sebe šuškanje u šiblju a Lajlap načulji uši i poče njuškati. Kefal tada odape nepromašivu strelu i pogodi Prokridu. Zbog ubistva, Areopag osudi Kefala na progonstvo.7
h) Kefal se skloni u Tebu, gde kralj Amfitrion, koji se smatrao Heraklovim ocem, pozajmi od njega Lajlapa da bi ulovio teumesijsku lisicu što je pustošila Kadmeju. Toj lisici su bogovi odredili da ne bude uhvaćena — mogla se umiriti samo ako joj po jedno dete svakog meseca bude prineto na žrtvu. Ali pošto su i Lajlapa bogovi obdarili da ulovi ono za čim traga, na nebu nasta dvoumljenje kako da se razreši ova protivrečnost; najzad se Zeus naljuti i pretvori u kamen i Lajlapa i lisicu.8
i) Kefal je zatim pomogao Amfitrionu u uspešnom ratu protiv Telebonaca i Tafijanaca. Pre polaska u pohod, Amfitrion natera sve saveznike da se zakunu Atenom i Arejem da nijedan među njima neće kriti nikakav plen; samo je jedan, Panopej, prekršio zakletvu i bio kažnjen time što je izrodio kukavicu, ozloglašenog Epeja.9 Telebonski kralj beše neki Pterelaj, koga je njegov ded Posejdon obeležio zlatnim pramenom kose u znak besmrtnosti. Njegova se kći Komajta zaljubila u Amfitriona i u želji da pridobije njegovu naklonost, ona ocu iščupa zlatni pramen, te tako Pterelaj umre, a Amfitrion, uz Kefalovu pomoć, brzo pokori Telebonce, ali Komajtu osudi na smrt zbog oceubistva.
j) Kefalu od telebonskih oblasti pade u deo ostrvo Kefalonija, koje po njemu dobi ime. On nikada nije oprostio Minoju što je zaveo Prokridu i što joj je darovao ubitačnu strelu, niti je sebe mogao razrešiti odgovornosti. Najzad, nikako ne mogade sebi oprostiti, zato što se Prokridin doživljaj sa tobožnjim Pteleonom nije mogao smatrati verolomstvom; »Ne, ne«, govorio je on, »nikako nije trebalo da obležem Eoju!« Iako je bio očišćen od greha, Kefala je proganjao Prokridin duh i, plašeći se da ne donese nesreću svojim drugovima on, jednog dana, ode na rt Leuk, podiže tu na Beloj steni hram Apolonu i baci se u more sa vrha grebena. Dok je padao, prizvao je Pterelaja, jer mu je pod tim imenom Prokrida bila najdraža.10

1. Apolodor: II, 5, 9 i III, 1, 2; Non: Dionisiaca XIII, 222 i XL, 284;
2. Solin: XI, 8; Kalimah: Himna Artemidi 189; Euripid: Ifigentja na Tauridi 126; Diodor sa Sicilije: V, 76; Aristofan: Žabe 1359;
3. Pausanija: II, 30, 3 i III, 14, 2; Antonije Liberal: Preobraženja 40: Herodot: III, 59;
4. Antonije Liberal: Preobraženja 41;
5. Hesiod: Teogonija 986; Solin: XI, 9; Non: Dionysiaco XI, 131 i XII, 217;
6. Apolodor: II, 4, 7; Ovidije: Metamorfoze VII, 771; Higin: Fabula 189;
7. Apolodor: loc. cit. i III, 15, 1; Antonije Liberal: loc, cit.; Higin: Fabule 125 i 189; Sholijast uz Kalimahovu Himnu Artemidi 209;
8. Pausanija: I, 37, 6 i IX, 19, 1;
9. Ceces: O Likofronu 933;
10. Apolodor: 11, 4, 7; Strabon: X, 2, 9 i 14.
*
1. Minoj je napastvovao Nimfe po ugledu na Zeusa, što se nesumnjivo odnosi na ritualne svadbe kraljeva u Knosu sa sveštenicama Mesečeve Boginje u raznim gradovima — državama njegove imperije.

2. Boginja Mesec se na istočnoj strani ostrva Krete zvala Britomartis. Odatle je Grci poistovećuju sa Atemidom (Diodor sa Sicilije: V. 76; Euripid: Hipolit 145 i Ifigenija na Tauridi 127; Hesihije sub Britomartis) i sa Hekatom (Euripid: Hipolit 141, uz sholijast). Na zapadnom delu Krete ona je bila Diktina, po Vergiliju: »Oni su zvali mesec Diktina po tvom imenu» (Vergilije: Kiris 305). Diktina je u mitu u vezi sa dictyon, što znači mreža, i to ona koja se upotrebljava za lov ili ribolov; a Dicte je, izgleda, uprošćen oblik od dictynnaeon — »Diktinino mesto«. Kad je uvedeno patrijarhalno uređenje, ubistvena hajka na svetog kralja, koju je preduzimala boginja naoružana mrežom, pretvorena je u ljubavnu hajku svetog kralja za boginjom (vidi 9, 1 i 32, b). Obe vrste hajki često nalazimo u evropskom folkloru (vidi 62, 1). Minojeva hajka za Britomartis, slična. hajci koju je u Filistriji preduzeo Moks, ili Mops za Derkatom, počinje u vreme kad lista hrast, a u to vreme i Set je progonio Izidu i Dete Hor po močvarnim livadama Nilove delte — i završava se devet meseci kasnije, uoči majskog dana. I Zeus siluje Europu uoči majskog dana (vidi 58, 3).

3. Sudeći po ritualu sa keltskog severa, gde su boginju zvali Goda (»dobra«) — a i prefiks brito se prevodi kao »dobar« (Grčki istorijski fragmenti III, izd. Müller) — ona je prvobitno jedanput godišnje polazila u ljubavni lov jašući naga na kozi, noseći mrežu i držeci u ruci jabuku, a pratili su je zec i gavran.
Ona je tako prikazivana na izrezbarenoj ispovedaonici — miserere u katedrali u Koventriju, što predstavlja ostatak prehrišćanskog obreda održavanog uoči maja u Sautamu i Koventriju, a odatle je proizišlo i žitije o Gospi Godivi. U keltskoj Nemačkoj, Skandinaviji, a možda i u Engleskoj, Goda je ritualno vezana za kozu, ili za čoveka obučenog u kozju kožu — svetog kralja, koji je kasnije postao đavo u kultu veštica. Njena jabuka je znamenje smrti koja se približuje kralju; divlji zec simboliše hajku kad se boginja pretvara u hrta, mrežu nosi da bi uhvatila svetog kralja kad se pretvori u ribu, a gavran će proricati sa njegovog groba.

4. Izgleda da je na Kreti kozji kult prethodio kultu bika i da je Pasifaja prvobitno bila udata za kralja kozjeg kulta. Lafrija (»ona koja dolazi do plena«), kako su Diktinu nazivali u Ajgini, bilo je takođe i ime kozje boginje Atene, koju je, po predanju, napao kozji Palant, a ona mu odrala kožu i upotrebila je za štit (vidi 9, a). »Lafrija« znači da je boginja bila ta koja goni, a nije ona bila gonjena. Natpisi iz Ajgine pokazuju da je veliki Artemidin hram pripadao Artemidi Afeji (»beličastoj«, za razliku od Hekate); u mitu, Afeja se smatralo da znači aphanes, »ona koja nestaje».

5. Priča o Minoju i Prokridi prešla je iz mita u anegdotu, a od anegdote postala obična banalna romansa, slična pričama iz Zlatnog magarca. Pošto ima veze sa Minojevim ratom protiv Atene, a verovatno i sa padom Knosa, ona svakako beleži da je kretski kralj polagao pravo na ritualno venčanje sa Vrhovnom sveštenicom Atene, na šta Atenjani nisu pristajali. Pteleon (»brestov gaj»), ime Prokridinog zavodnika, moglo bi se odnositi i na vinski kult koji se širio sa Krete u vreme Minoja (vidi 88, h), jer je vinova loza sađena tako da se uvija oko brestova, a moglo je biti izvedeno i od ptelos, »divlji vepar«, pa bi u tom slučaju Kefal i Pteleon bili sveti kralj i njegov vojskovođa prerušen u divljeg vepra (vidl 18, 7). Pasifajine mađije su karakteristične za ljutitu Mesečevu Boginju; Prokrida im suprotstavlja mađije čarobnice Kirke, a to je još jedno ime iste boginje.

6. Kefalov skok s bele stene kod rta Leuke potkrepljuje Strabonovo mišljenje (X, 2, 9) da su ondašnji ljudi imali običaj da svake godlne bacaju po jednog čoveka sa stene u more. Tom čoveku su davali krila da ublaže pad, a u tu svrhu su ga ponekad čak i vezivali o žive ptice. Žrtva pharmacos (onaj koji ispašta), čije je uklanjanje oslobađalo ostrvo od greha, izgleda da je nosio suncobran kao padobran (vidi 70, 7). Brodovi su čekali u pripravnosti da ga prihvate ako preživi i prebace u tom slučaju na neko drugo ostrvo (vidi 96, 3).

7. U mitu o Komajti i Pterelaju pominje se kraljeva postriga pred smrt (vidi 83, 3; 91, 1 i 95, 5); ime Pterelaj kazuje da je krilati pfarmacos, koga su bacali u more da umre, bio kralj. Nastavci elèos ili elaios znače divlju maslinu, koja je, kao i breza u Italiji i severozapadnoj Evropi, upotrebljavana za isterivanje zlih duhova (vidi 89, 7 i 52, 3); a u narečju ostrva Rod elaios je značilo prosto pharmacos. Sudbine Pterelaja i Kefala povezane su mitski time što je Prokrida usvojila ime Pterel; to govori da je ona, u stvari, bila sveštenica Atene koja je bacila u more Kefala, okićenog perjem.

8. Lisica je bila amblem Mesene (Apolodor: II, 8, 5 — vidi 49, 2 i 146, 6), verovatno zato što su Ajoljani obožavali Mesečevu Boginju kao lisicu; a mit o teumesijskim vešticama verovatno govori o napadima Ajoljana na Kadmeju u potrazi za decom koja treba da budu žrtovana, što su iskorenili Ahajci, koji su verovali u Zeusa.

9. Featont i Adimno (od a-dyomenos, »onaj koji ne zalazi») su alegorijska imena za planetu Veneru. Ali Faetonta, sina Eojinog i Kefalovog, Non je pobrkao sa Faetontom, sinom Helijevim, kome je otac dozvolio da vozi sunčane kočije, a on se udavio (vidi 42, d); i sa Atimnijem (od atos i hymnos — nenasićen herojskom hvalom), sunčanim herojem koga su obožavali u Miletu (vidi 88, b).

10. Epej, koji je sagradio drvenog konja (vidi 167, a), pominje se u ranim legendama kao izrazito hrabar ratnik; ali njegovo se ime u ironiji primenjivalo na hvalisavce, dotle dok nije postalo sinonim za kukavičluk (Hesihije sub Epeius).

90 PASIFAJINA DECA

Pasifajina deca sa Minojem bila su Akakalida, Arijadna, Androgej, Katrej, Glauk i Fajdra.1 Ona je zatim rodila i Kidona sa Hermesom i libijskog Amona sa Zeusom.2
b) Arjadnu je prvo voleo Tesej, a potom Dionis, i ona je rodila mnogo slavne dece. Katreja, koji je Minoja nasledio na prestolu, ubio je rođeni sin na ostrvu Rod. Fajdra se udala za Teseja i bila čuvena po nesrećnoj ljubavi prema svom pastorku Hipolitu. Akakalida je bila Apolonova prva ljubav. On je Akakalidu sreo i zaveo u Karmanorovom domu u Tari, gde su on i njegova sestra Artemida, s ostrva Ajgijale, došli da se očiste od greha. Minoj se uvredio i prognao je Akakalidu u Libiju, gde je, po jednima, rodila Garamanta, dok drugi tvrde da je Garamant prvi čovek koji se uopšte rodio.3
c) Glauk se još kao dete, igrao jednog dana loptom u dvoru u Knosu, a možda je lovio i miša, kad je iznenada nestao. Minoj i Pasifaja su ga tražili na sve strane, pa kako nisu mogli da ga nađu, obratiše se proročištu u Delfima. Tamo im saopštiše da će izgubljenog naći onaj koji bude našao najbolje poređenje za nedavno kobno rođenje na Kreti. Minoj se raspita i saznade da je jedna krava iz njegovog krda otelila tele koje menja boju tri puta dnevno — od bele u crvenu i od crvene u crnu. On sazva sve svoje proroke i vrače u dvor, ali nijedan nije mogao da smisli poređenje, dok Argivac Poliejd, Melampov potomak, ne reče: »Ovo tele me najviše podseća na sazrevanje kupine (ili rudice).« Minoj mu odmah zapovedi da nađe Glauka.4
d) Poliejd poče da luta po lavirintima dvorca, dok ne naiđe na buljinu koja je sedela na ulazu u podrum i terala roj pčela, i to shvati kao neobično predskazanje. I zaista, u podrumu nađe poveliki ćup meda i Glauka glavačke udavljenog u njemu. Kad Minoju saopštiše šta se dogodilo, on se posavetova sa kuretima, pa prihvatajući njihovo mišljenje, reče Poliejdu: »Sad kad si našao telo moga sina, moraš ga povratiti u život!« Poliejd se branio i objašnjavao da on ne može oživljavati mrtve, budući da nije Asklepije. »A! Znam šta ću učiniti. Zatvoriću te u grobnicu sa Glaukovim telom i mačem, i tamo ćeš ostati dok ne izvršiš moje naređenje«, odluči Minoj.
e) Kad se Poliejd privikao na mrak u grobnici, on ugleda zmiju kako se približava dečakovom telu, pa dograbi mač i ubije je. Ne prođe dugo kad dopuzi druga zmija. Videvši da joj je drugarica mrtva, ona se povuče, ali se ubrzo vrati sa čarobnom travkom u ustima, koju stavi na uginulu zmiju. Zmija ožive.
f) Poliejd se zaprepasti, ali zadrža prisustvo duha, te i on stavi travku na Glaukovo telo i čudo se ponovi. Tada on i Glauk počeše glasno da viču u pomoć, dok ih prolaznici nisu čuli i pozvali Minoja. Minoj, veoma obradovan, otvori grobnicu i nađe sina živog. On obasu Poliejda poklonima, ali ne htede da ga pusti da se vrati u Arg dok ne nauči Glauka veštini predskazivanja. Poliejd je to nerado učinio, pa je stoga, kad se već spremao da otplovi kući, rekao Glauku: »Dečače, pljuni mi u usta!« Glauk učini što mu je rečeno i smesta zaboravi sve što je naučio.5
g) Kasnije je Glauk krenuo u pohod na zapad i zatražio kraljevstvo od Italijana; međutim oni su ga prezirali jer nije uspeo da dostigne veličinu svog oca; ipak on je uveo kretske vojne opasače i štitove u Italiji, i tako dobio ime Labik, što znači »opasan pojasom».6
h) Androgej je pohodio Atenu i pobedio u svim disciplinama na sveatenskim igrama. Ali kralj Ajgej, kome je bilo poznato Androgejevo prijateljstvo sa pedeset buntovnih Palamtovih sinova, poboja se da bi Androgej mogao nagovoriti svog oca Minoja da im pomogne i to neraspoloženje pretvori u otvorenu pobunu, te skova zaveru sa Megaranima i dogovori se da Androgeja sačekaju u zasedi kod Ojnoje, na putu za Tebu, kuda se Androgej uputio na takmičenje na nekim pogrebnim igrama. Androgej se hrabro branio i bitka je bila žestoka ali ga najzad ipak ubiše.7
i) Vest o Androgejovoj smrti zatekla je Minoja kako na ostrvu Par prinosi žrtvu Gracijama. On zbaci vence i zapovedi da prestanu sa svirkom na flauti. Obred je ipak obavio, te su se otada na Paru Gracijama prinosile žrtve bez muzike i cveća.8
j) Glauka, Minojevog sina, često zamenjuju sa antadonjanskim Glaukom, sinom Antadonovim, ili Posejdonovim, koji je jedanput nadgledao vraćanje bespravno oduzete trave, koju je, po predanju, u Zlatnom veku kosio Kron. Tom prilikom on ugleda kako iznenada ožive jedna mrtva riba (a neki kažu divlji zec), bačena na tu travu. On takođe okusi travu i posta besmrtan, skoči u more i posta morsko božanstvo čuveno po ljubavnim zgodama. Njegov podvodni dom nalazio se nedaleko od ostrva Del i svake godine posećivao je on, proričući, grčke luke i ostrva, a mornari i ribari su ga veoma poštovali — sam Apolon opisivan je kao Glaukov učenik.8

1. Pausanija: VIII, 53, 2; Diodor sa Sicilije: IV, 60; Apolodor: III, 1, 2;
2. Pausanija: loc. cit.; Plutarh: Agis 9;
3. Plutarh: Tesej 20; Apolodor: III, 2, 1—2; Euripid: Hipolit; Pausanija: II, 7, 7; Apolonlje sa Roda: IV, 1493;
4. Higin: Fabula 136; Apolodor: III, 3, 1; Pausanija: I, 43, 5;
5. Apolodor: loc. cit.; Higin: loc. cit.;
6. Servije uz Vergilijevu Ajneidu VII, 796;
7. Diodor sa Sicilije: IV, 60, 4: Apolodor: III, 15, 7; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 14; Higin: Fabula 41:
8. Apolodor: III, 15, 7;
9. Atenaj: VII, 48; Ceces: O Likofronu 754; Ovidije: Metamorfoze XIII 924: Pausanija: IX, 22, 6; Servije uz Vergilijeve Georgike: I, 437.
*
1. Pasifaja, Mesec (vidi 51, h), imala je mnogo sinova: Kidon je heroj po kome je nazvan Kidon u blizini Tege i kodinske kolonije na Kreti; Galuk je korintski heroj mora (vidi 71, 4); u čast Androgeja, u Keramiku su svake godine održavane igre a Atenjani su ga obožavali kao »Eurigija« (»onaj koji kruži dolinama«), to jest kao duha sunčane godine (Hesihije sub Androgej); Amon, proročki heroj Amon-Oziris, kasnije je izjednačen sa Zeusom; a najmlađi sin bio joj je Katrej, čije je ime, izgleda, bio oblik muškog roda od Katarhoja, što znači Mesec, darodavac kiše. Njene kćerke Arijadna i Fajdra su ponavljanje nje same; Arijadna je, iako joj se ime čitalo kao Ariagne, »najčistija«, izgleda, sumersko ime, Ar-ri-an-de, »majka visokorodnog ječma«; Fajdra se javlja u južnopalestinskim natpisima kao Pdri.

2. Mit o Akakalidi (»neograđena«) izgleda da priča o tome kako su Heleni iz Ajgijale osvojili zapadnokretski grad Taru, koji kao ni ostali kretski gradovi, nije bio utvrđen zidinama (vidi 98, 1); najviđeniji stanovnici grada pobegli su u Libiju, gde su postali vladari neratobornih Garamanta.

3. Belo, crveno i crno, boje Minojeve junice, bile su boje Ije, Mesečeve krave (vidi 56, 1); zatim i boje Augejevih svetih bikova (vidi 127, 1), a na kretskim vazama (Monumenti Inediti VI—VII. str. 77) i Minojevog bika, koji je odneo Europu. Štaviše i tronošci od ilovače ili gipsa, posvećeni kretskoj boginji, koji su nađeni u Nino Kani, kao i tronožac nađen u Mikeni, bili su obojeni belo, crveno i crno, a prema Ktesijevoj Indica, to su bile i boje roga obilja koji kao kalendarski simbol predstavlja Boginju Mesec kako vlada nad pet godišnjih doba Ozirisove godine; što je Glauk jurio za mišem, ukazuje na sukob između atenskih obožavalaca Atene koji su imali sovu (glaux) kao uobičajeni znak, i poštovalaca Apolona Smitijskog (»Apolon mišji«). Međutim moglo se desiti i da je Minoj dao Glauku da pojede miša u medu, jer su tim odvratnim lekom u staro vreme lečili bolesnu decu na istočnom delu Sredozemlja. Glaukovo davljenje u medu se, verovatno, odnosi na običaj da se med upotrebljava kao tečnost za balzamovanje — na Kreti je nađeno dosta dečjih ukopnih ćupova u kućama — a sova je bila ptica smrti. Pojava pčela u mitu verovatno se može objasniti pogrešnim tumačenjem nekih gravira na dragom kamenju (Weiseler: Denkmale der Alten Kunst II, 252), na kojima se mogao videti Hermes kako vadi mrtvace iz jednog ćupa, dok njihove duše lebde unaokolo kao pčele (vidi 39, 8 i 82, 4).

4. Poliejd je i nešto izmenjen Zagrej (vidi 30, a) i polubog Asklepije, koji je, izgleda, imelom vraćao život umrlima (vidi 50, 2). U vavilonskoj legendi o Gilgamešu postoji slična priča o oživljavanju zmije. Gilgamešu je biljku večnog života ukrala zmija i ona se od tada podmlađuje presvlačeći svoju košuljicu; Gilgameš se, nemoćan da povrati travku, predaje smrti. Gilgamešova biljka je, po opisu, slična pasjakovini, biljci koju su Grci upotrebljavali radi očišćenja od greha pre nego što će pristupiti činodejstvovanju u misterijama.

5. Poliejdova naredba Glauku da mu pljune u usta podseća na sličan Apolonov postupak prema Kasandri, koja je propustila da mu plati za dar proricanja; ali rezultat nije bio isti, jer Kasandra nije izgubila dar, nego joj samo niko nije verovao (vidi 158, q).

6. Boginje kojima je Minoj prineo žrtve bez uobičajenog cveća i muzičke pratnje kad je čuo da mu je sin mrtav, bile su Parije ili Starice (vidi 89, a), bez sumnje tri Suđaje, koje su, kad bi hteli da im ublaže ime, zvali »Gracije«. Od toga mesta, mit se pretvara u obično ogovaranje. Po mitu je Androgejeva smrt bila povod sukoba Krete i Atene (vidi 98, c), a verovatno je za osnovu čitavoj priči poslužilo neko beznačajno ubistvo u Ojnoji.

7. Proročki dar antedonjanskog Glauka, njegovo ime, ljubavne zgode, od kojih jedna sa Skilom (vidi 170, t), navode na to da je on kod Krećana bio personifikacija siline mora. I Minoj, koji je svoja proročanstva dobijao od Zeusa, i Posejdon, zaštitnik saveza kretskih država (vidi 39, 7), provodili su ljubav sa Skilom (vidi 91, 2); a Antadon (»onaj koji se raduje cveću») je, po svoj prilici, ime kretskog heroja prolećnog cveta koji se ponovo rađao u svakom poznijem minojskom kralju Minoju (vidi 85, 2). Izgleda da se kralj Knosa svetim obredima venčanja vezivao sa svim državama članicama kretskog saveza (vidi 89, 1); odatle i Glaukova ljubavnička reputacija. Po svoj prilici predstavnik Knosa je jedanput godišnje obilazio sve prekomorske oblasti potčinjene Kreti, objašnjavajući, poput Tala (vidi 92, 7), najnovije proročke edikte. Del je bio kretsko ostrvo i verovatno i centar iz kojeg su se raznosila proročanstva što su stizala iz Diktinske pećine u Knosu. Ali antadonjanski Glauk takođe podseća i na Proteja proročkog morskog boga, kretskog Fara (vidi 169, 6) i Melikerta, morskog boga Korinta, a poistovećuju ga i sa jednim drugim Glaukom (vidi 71, 4). Kronova trava iz Zlatnog doba mogla bi da bude čarobna herbe d'or Druida.

8. O jednoj verziji mita o Glauku govori Plinije, uzimajući kao izvor lidijskog istoričara Ksanta (Istorija prirode XXV, 14) i Non (Dionysiaca XXV, 451—551), a trag o ovom mitu ostao je i na kovanom novcu iz Sardisa. Kad je heroja Tilona ili Tila (»čvor ili falus«) smrtonosno ujela zmija u petu (vidi 117, 1). njegova sestra Mojra (''sudbina'') zamolila je diva Damasena (''ukrotitelja'') da ga osveti. Utom neka druga zmija nađe »Zeusov cvet« u šumi i stavi ga na usta svojoj mrtvoj drugarici, koja odmah ožive; sledeći njen primer, Mojra je na isti način povratila Tila u žlvot.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

91 SKILA I NIS

Minoj je bio prvi kralj koji je kontrolisao Sredozemno more i očistio ga od gusara, a na Kreti mu se pokoravalo devedeset gradova. Kad su mu Atenjani ubili sina Androgeja, on je odlučio da se osveti, i zaplovio je po Ajgeji, skupljajući brodove i oružanu vojsku. Neki ostrvljani pristadoše da mu pomognu, a neki odbiše. Ostrvo Sifno mu se priklonilo zato što je zlatom potkupio princezu Arnu; ali nju su bogovi pretvorili u čavku koja voli zlato i sve što sija. Sklopio je savez sa narodom ostrva Anafe, ali ga je odbio kralj Ajak sa Ajgine, pa je otišao odatle zaklevši se da će mu se osvetiti; Ajak se tada odazvao Kefalovom pozivu i pridružio Atenjanima protiv Minoja.1
b) Minoj je, međutim, žurio na Korintsku prevlaku. On je opseo Nisu, gde je vladao Egipćanin Nis, koji je imao kćer po imenu Skila. U gradu je postojala kula koju je sagradio Apolon (i Posejdon?), a u njenom podnožju nalazio se jedan zvučan kamen što odzvanjaše kao lira kad bi ga obasuli šljunkom, jer je Apolon jedanput na njega spustio svoju liru dok je gradio grad. Skila je imala običaj da provodi dosta vremena na vrhu kule, bacajući oblutke iz svog skuta na zvučni kamen; kad je rat počeo, ona se pela svaki dan na kulu da posmatra borbu.
c) Opsada grada se odužila i Skila je posle izvesnog vremena znala ime svakog kretskog ratnika. Izazvana Minojevom neobičnom lepotom, njegovom veličanstvenom odećom i belim bojnim konjem, ona se nedostojno zaljubi u njega. Neki kažu da je Afrodita tako želela, a neki opet da je tome kriva Hera.2
d) Jednog jutra Skila se uvuče u očevu sobu i odseče mu čuveni svetli pramen kose, od koga mu je zavisio i presto i život; zatim mu uze ključeve od gradskih kapija, otvori ih i iskrade se napolje. Uputi se pravo Minojevom šatoru i ponudi mu pramen kose u zamenu za ljubav. »To je posao!« — uzviknu Minoj; te noći on uđe u grad i opljačka ga, a Skilu po obećanju obleža; ali Minoj ne htede da povede Skilu na Kretu, bojeći se posledica zločina oceubistva. Skila je, međutim, plivala za njegovim brodom i uhvatila se za krmu, kad se duh njenog oca, u obliku morskog orla, ustremi na nju kandžama i kukastim kljunom. Skila se uplaši, ispusti krmu i udavi se; duša joj izlete kao ptica Kiris, poznata po ljubičastim grudima i crvenim nogama.3 Ali neki tvrde da je Minoj naredio da Skilu udave, a drugi, opet, da je postala riba kiris, a ne ptica istog imena.4
e) Grad Nisa je posle nazvan Megara u čast Megareja, sina Ojnopinog i Hipomenovog; on je bio Nisov saveznik i oženio se njegovom kćerkom Ifinojom, i priča se da ga je nasledio na prestolu.6
f) Rat se otegao, te Minoj, shvativši da ne može pokoriti Atenu, poče moliti Zeusa da osveti Androgejevu smrt; svu Grčku su na to zahvatili zemljotres i glad. Kraljevi raznih grčkih gradova došli su u Delfe da pitaju proročište za savet i tamo im rekoše da zamole Ajaka da se moli u njihovo ime. Kad ovo bi učinjeno, zemljotres svuda prestade, osim na Atici.
g) Atenjani zbog toga potražiše načina da iskupe greh, žrtvujući Persefoni, na groblju Kiklopa Gerajsta, Hijakintove kćeri Anteidu, Ajgleidu, Liktaju i Ortaju. Te su devojke došle u Atenu iz Sparte. Zemljotresi ipak nisu prestali, i kad Atenjani ponovo upitaše proročište u Delfima, rečeno im je da ponude Minoju svako zadovoljenje koje bude zatražio; Minoj odredi da Atenjani šalju po sedam mladića i sedam devojaka svake godine na Kretu kao plen za Minotaura.6
h) Minoj se potom vrati u Knos, gde je žrtvovao hekatombu volova, zahvalan za postignuti uspeh; ali kraj mu dođe devete godine.7

1 Strabon: X, 4, 8 i 15; Ovidije: Metamorfoze VII, 480 — VIII. 6:
2. Higin: Fabula 198; Vergilije: Ciris;
3. Apolodor: III, 15, 8; Higin: loc. cit.; Ovidije: Metamorfoze VIII, 6—151: Vergilije; loc. cit.; Pausanija: II, 34, 7;
4. Apolodor: loc. cit.; Pausanija: loc. cit.:
5. Pausanija: I, 39, 4—5;
6. Diodor sa Sicilije: IV, 61;
7. Ovidije: Metamorfoze VIII, 152; Homer: Odiseja XIX, 178.
*
1. Istorijski okvir mita o Skili po svemu je predmet rasprave između Atenjana i njlhovih kretskih vladara, raspre koja je buknula nešto pre razaranja Knosa, 1400. godine pre nove ere. Sam mit, skoro istovetno ponovljen i u Tafijskoj priči o Pterelaju i Komajti, podseća na mitove o Samsonu i Dalili kod Filistinaca; o Kuroi, Blatnatu i Kahalanu u Irskoj; Lju Laju, Baldvedu i Gronu u Velsu; sve su to samo varijante na istu temu. Reč je o suparništvu kralja i njegovog vojskovođe koji se otimaju o milost Mesečeve Boginje, a ona o dugodnevici odseca kralju kosu i izdaje ga. Kraljeva se snaga nalazi u kosi zato što on predstavlja sunce; njegovi se dugi žuti uvojci porede sa sunčevim zracima. Dalila odseca kosu Samsonu pre no što će pozvati Filistince; Blatnat vezuje Kuroja za stub postelje pre no što će pozvati svog ljubavnika Kahalana da ga ubije; Lju Lajeva duša uzima oblik orla, a Bladved (»nežnost cveta«), magično sazdana od devet različitih cvetova, pretvara se u sovu, u šta se, verovatno, i Skila pretvorila u prvobitnoj grčkoj legendi. Ako se ovih pet mitova uporede, postaje očigledno da je Skila — Komajta — Bladved — Blatnat — Dalila, Mesečeva Boginja u svom prolećnom i letnjem vidu, što znači Afrodita Komajta (»plavokosa«); u jesen se ona pretvara u sovu, ili ciris, i postaje boginja smrti Atena — koja se javlja u obličju mnogih ptica, pa i kao sova (vidi 97, 4) — ili Hera, ili Hekata. Njeno ime Skila ukazuje da je kralj bivao rastrgnut, pošto bi mu ošišali glavu. Kao i u mitu o Lju Laju, kazna što snalazi izdajnicu kasnije je dodata kao moralna pouka.

2. Ovidije (Umetnost ljubavi I, 331) poistovećuje ovu Skilu sa njenom imenjakinjom Skilom, koju je Afrodita pretvorila u čudovišnog psa zbog toga što se dozvolila Posejdonu (vidi 16, 2) i tvrdi da je rađala samo divlje pse i lavove za kaznu što je Nisu odsekla kovrdžu. Ovidije se retko varao u mitologiji, i on ovde, po svoj prilicl, beleži legendu da je zbog Pasifajine kletve, kojom je uklela Minoja, Skilinu utrobu osemenio štencima pre nego zmijama, škorpijama i stonogama. Pasifaja i Amfitrita su ista Mesečeva i Morska Boginja, a Minoj, kao vladar Sredozemlja, identifikovan je sa Posejdonom.

3. Žrtvovanje Hijakintovih kćeri na Gerajstovom grobu verovatno treba da prikaže »Adonidove vrtove«, zasađene u čast osuđenog kralja — u stvari to su posečeni cvetovi koji uvenu za nekoliko časova. Ali Gerajst će biti pre ahajski kiklop (vidi 3, b), jer su po Etiymologicum Magnum (sub Gereastides) njegove kćeri odgajale maloga Zeusa u Gortini, štaviše Gerajst se zvao i grad u Arkadiji gde je Rea sakrila Zeusa. Hijakintide bi tada pre bile dadilje nego Hijakintove kćeri; sveštenice Artemide, koju su u Knidu nazivali »Hyacinthotrophos« (»Hijakintove dadilje«), jednake su Gerajstidama, jer se umiranje i rađanje kretskog Zeusa svake godine (vidi 7, 1) nije razlikovalo od umiranja i rađanja Hijakintovog. Možda odatle potiče i mit o četiri lutke što vise sa rascvetalih voćaka, okrenute na sve četiri strane sveta, i to u, onom pravcu na koji ukazuje busola. Ove u obredu plodnosti predstavljaju Artemidu obešenu (vidi 79, 2 i 88, 10).

4. Sedam atenskih mladića određenih za Minotaura verovatno su bili zamenici, žrtvovani po jedan godišnje umesto kralja u Knosu. Svakako je bilo zgodnije uzimati za žrtve strance nego Krećane; to isto je primenjivano i u kanaanskom ritualu raspeća, za koji su, na kraju, uzimali zarobljenike i zločince kao Tamuzove zamenike. »Svake devete godine« znači: »po isteku svake Velike godine od stotinu mesečevih mena«. Pošto sedam dečaka padnu kao žrtve umesto svetoga kralja, on i sam umire (vidi 81, 8). Sedam atenskih devica nisu žrtvovane; biće da su one postajale pratilje mesečeve sveštenice i izvodile akrobatske predstave u borbama bikova, što se može videti na umetničkim predmetima kretske kulture; to je opasna veština, ali ne mora uvek biti i smrtonosna.

5. Može biti da su zvučni kamenovi postojali u Megari u obliku ksilofona; to ne bi bilo teško napraviti. Ali ovde je verovatnije reč o sećanju na Memnonovu statuu u Egiptu koja svira; ta statua je šuplja i ima otvor pozadi, iza otvorenih usta, te kroz nju počinje da struji topao vazduh u zoru kad sunce zagreva kamen (vidi 164, 2).

92 DAJDAL I TAL

Ko su Dajdalovi roditelji nije razjašnjeno. Neki mu majku nazivaju Alkipom; drugi Meropom; a neki opet Ifinojom; takođe mu se pripisuju i različiti očevi, iako se svi slažu da je rodom iz atenske kraljevske kuće, koja, po predanju, vodi poreklo od Erehteja. Dajdal je bio izvanredan kovač .a zanatu ga je naučila sama Atena.1
b) Jedan od njegovih učenika, Tal, sin njegove sestre Polikaste ili Perdike, već ga je prevazišao u zanatu kad mu je bilo dvanaest godina. Jednog dana dogodilo se da je Tal našao zmijinu viličnu kost ili, po drugima, riblju kost; pošto je shvatio da njome može prestrugati štap napola, on napravi isto od gvožđa i tako pronađe testeru. Ovaj i drugi njegovi izumi — kao što su grnčarski točak i šestar kojim se mogao opisati krug, obezbediše mu veliku slavu u Ateni, a Dajdal, koji sebi pripisa pronalazak testere, ubrzo posta nepodnošljivo ljubomoran.2 Jedanput on povede Tala na krov jednog atenskog hrama na Akropolju da bi mu pokazao neki daleki prizor i iznenada ga gurnu preko ograde. Ipak, i pored sve svoje ljubomore, Dajdal nikad ne bi učinio nikakvo zlo Talu da nije sumnjao da on održava nedozvoljene odnose sa svojom majkom Polikastom. Pošto je survao dečaka, Dajdal odmah siđe s krova, strpa Talov leš u vreću, u nameri da ga potajno sahrani. Na zapitkivanja prolaznika on je odgovarao da je našao mrtvu zmiju i pokupio je kako to zakon zahteva, što sve u svemu nije bila potpuna laž, pošto je Tal bio Erehteid — ali na vreći su se videli krvavi tragovi te njegov zločin ne izmače istrazi i Areopag ga za ubistvo kazni progonstvom. Po drugima je Dajdal pobegao pre nego što je i došlo do suđenja.3
c) Talov duh — a Tala zovu i Kal, Kirkin, ili Tantal — izlete u obličju jarebice, a telo mu je sahranjeno tamo gde je pao. Polikasta se obesila kad je čula za sinovljevu smrt, a Atenjani joj podigoše svetilište nedaleko od Akropolja.4
d) Dajdal je pobegao na jedan zemljišni posed na Atici, čiji se stanovnici po njemu nazvahu Dajdalidi; zatim je otišao u Knos na Kretu, gde ga presrećni kralj Minoj pozdravi dobrodošlicom kao veštog zanatliju. Tamo je živeo neko vreme u miru, uživajući veliku milost, dok Minoj ne saznade da je on pomogao Pasifaji da se svede sa Posejdonovim belim bikom, i zatvori ga zajedno sa sinom Ikarom, čija je majka, Naukrata, bila jedna od Minojevih robinja; međutim obojicu ih oslobodi Pasifaja.5
e) Ipak pobeći sa Krete nije bilo lako, jer je sve Minojeve brodove čuvala vojna straža, a Minoj je obećavao veliku nagradu onome ko uhvati Dajdala. Ali Dajdal napravi sebi par krila, i još par za Ikara, na taj način što je bočna pera uvezao zajedno, a mala nalepio voskom. Pošto je pričvrstio krila Ikaru, on. mu reče sa suzama u očima: »Sine moj, opominjem te! Nemoj leteti suviše visoko da ti sunce ne otopi vosak; niti se spuštaj suviše nisko, da ti perje ne ovlaži more«. Zatim zavuče ruke u svoja krila, pa zajedno poleteše. »Leti sasvim uz mene«, doviknu Dajdal sinu, »ne hvataj sam pravac!« Dok su leteli iznad ostrva na severoistok, mašući krilima, ribari, pastiri i orači koji su ih ugledali pomisliše da su bogovi.
f) Za sobom su ostavili Naks, Del, Par i kad im i Lebint i Kalimn već promicahu s desne strane, Ikar ne izdrža i zaboravljajući očeva upozorenja, poče da uzleće prema suncu, uživajući u moći svojih ogromnih krila. Kad Dajdal pogleda preko ramena, on više ne vide Ikara za sobom, već spazi samo razbacana pera na talasima pod njim. Sunčana toplota je otopila vosak i Ikar je pao u more i udavio se. Dajdal je kružio izvesno vreme nad morem dok leš nije isplovio na površinu, a onda uze sinovljevo telo i prenese ga na obližnje ostrvo i tu ga sahrani; otada se to ostrvo zove Ikarija. Dok je Dajdal sahranjivao Ikara, jedna jarebica je čučala na hrastu i posmatrala ga cvrkućući ushićeno — to je u stvari bila duša Dajdalove sestre Polikaste, čiji je sin Tal najzad bio osvećen. A Ikarsko more je dobilo ime po ostrvu Ikariji.6
g) Ali ima ih koji ne veruju u ovu priču i kažu da je Dajdal pobegao sa Krete barkom koju mu je pribavila Pasifaja, i da su na putu za Siciliju hteli da se iskrcaju na maleno ostrvo, kad Ikar pade u more i udavi se. Oni još dodaju da je Ikara sahranio Herakle; Dajdal mu je iz zahvalnosti podigao kip u prirodnoj veličini u Pisi, toliko veran da Herakle pomisli od kipa da je protivnik i obori ga kamenom. Drugi pričaju da Dajdal nije izumeo krila, već jedro, da bi bio brži od Minojevih galija; po njima se Ikar udavio kad se barka prevrnula zbog toga što je nemarno krmanio.7
h) Dajdal je leteo prema zapadu dok nije, sletevši kod Kume u blizini Napulja, odlučio da svoja krila posveti Apolonu, te mu je sagradio i hram sa zlatnim krovom. Kasnije je Dajdal pohodio Kamik na Siciliji, gde ga je gostoljubivo primio kralj Kokal i živeo je kod Sicilijanaca uživajući veliki ugled, i tu sazidao mnogo lepih građevina.8
i) Minoj, međutim, podiže prilično veliku flotu i dade se u poteru za Dajdalom. On ponese sa sobom Tritonovu školjku, i gde god je došao, obećavao bi nagradu svakom ko uspe da protne laneni konac kroz nju; on je znao da to ume jedino Dajdal. Kad je stigao u Kamik, on školjku pokaza Kokalu, koji naumi da protne konac po svaku cenu, i Dajdal, razume se, otkri kako to da učini. On pričvrsti paučinasto vlakno za
mrava, izbuši otvor na vrhu ljušture i namami mrava uz zavijutke time što je ivice otvora premazao medom. Zatim laneni konac pričvrsti za drugi kraj paučine i tako ga provuče kroz školjku. Kokal vrati nanizanu ljušturu i zatraži nagradu; a Minoj, siguran da je najzad otkrio Dajdalovo skrovište, zatraži da mu ga predaju. Ali Kokalove kćeri nikako nisu htele da izgube Dajdala, koji im je pravio tako izvanredne igračke, i, uz njegovu pomoć, skovaše zaveru. Dajdal sprovede oluk sa krova u kupatilo i one sručiše ključalu vodu, a neki kažu i vreo katran na Minoja dok je uživao u toplom kupanju. Kokal, koji je, verovatno, i sam bio umešan u zaveru, vrati Krećanima Minojevo mrtvo telo, rekavši da se Minoj sapleo o ćilim i upao u lonac ključale vode.9
j) Minoja sledbenici sahraniše uz velike počasti, a Zeus ga postavi za sudiju mrtvih u Tartaru, zajedno sa bratom mu Radamantom i neprijateljem mu Ajakom. Pošto je Minojev grob zauzeo središte Afroditinog hrama u Kamiku, njemu su odavali poštu mnogi naraštaji Sicilijanaca kad su dolazili da se mole Afroditi. Na kraju, kosti mu je na Kretu vratio Teron, tiranin iz Akragasa.
k) Posle Minojeve smrti Krećani zapadoše u potpuno bezvlašće i nered, pošto su im glavninu flote spalili Sicilijanci. Od posada koje se nisu mogle vratiti na Kretu, neke sagradiše grad Minoj blizu obale na koju su se iskrcali; drugi podigoše grad Huriju u Mesopiji; a jedan deo, probivši se u središte Sicilije, sagradi utvrđenje na bregu i tako postade grad Angosa, nazvan po potoku koji je izvirao u blizini. Tu su sagradili i hram majkama, kojima su i dalje odavali veliko poštovanje, kao i ranije, na rodnoj Kreti.10
l) Dajdal je, pak, otišao sa Sicilije i pridružio se Jolaju, sestriću i kočijašu Tirinjanina Herakla, koji je poveo grupu Atenjana i Tespijanaca na Sardiniju. Mnoga od Dajdalovih dela sačuvana su na Sardiniji i zovu ih Dajdaleje.11
m) Međutim Tal je bilo i ime Minojevog bronzanog sluge sa bivoljom glavom koga je Zeus poklonio Minoju da čuva Kretu. Neki kažu da je taj sluga bio jedan od preživelih ljudi bronzane rase koji su nikli iz jasenovog drveta; drugi kažu da ga je Hefajst iskovao na Sardiniji i da je imao jedan jedini krvni sud kojim je, od vrata do članaka na nogama, tekla krv, a ta vena je dole bila zaptivena bronzanom čiodom. Njegov zadatak bio je da tri puta dnevno optrči ostrvo Kretu i baca stenje na svaku stranu lađu koja bi tuda prolazila; takođe da tri puta godišnje, laganijim hodom, obiđe sva sela na ostrvu i razglasi Minojeve zakone sa bronzanih tablica. Kad su sa Sardinije pokušali napad na ostrvo, Tal se užario i sve ih uništio svojim vatrenim zagrljajem, cereci se ljutito; otuda izraz »sardoničan smeh«. Najzad je Medeja ubila Tala, izvukavši mu čiodu, te mu je istekla krv; drugi, opet, tvrde da ga je Argonaut Pojant ranio u članak otrovnom strelom.12

1. Apolodor: III, 15, 8; Plutarh: Tesej 19; Ferekid, navodi ga sholijast uz Sofoklovog Ojdipa u Koloni 472; Higin: Fabula 39;
2. Apolodor: loc. cit.; Ovidije: Metamorfoze VIII, 236—59; Higin: Fabula 274; Plinije: Prirodna istorija VII, 57;
3. Fulgentije: Mitovi III, 2; Prvi vatikanski mitograf: 232; Drugi vatikanski mltograf: 130; Diodor sa Sicilije: IV, 76, 6; Higin: Fabula 39; Pausanija: VII, 4, 5;
4. Pausanija; I, 21, 6; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 14; Helanik, navodi ga sholijast uz Euripidovog Oresta 1650; Ovidije: loc. cit.; Suida i Fotije sub Sanctuary of Perdix;
5. Diodor sa Sicilije loc. cit.; Apolodor: Epitome I, 12;
6. Isidor iz Sevilje: Porekla XIV, 6; Higin: Fabula 40; Ovidije: Metamorfoze VIII, 182—235;
7. Diodor sa Sicilije: IV, 77; Apolodor: II, 6, 3; Pausanija: IX, 11, 2—3:
8. Vergillje: Ajneida VI, 14; Pausanija: VII, 4, 5; Diodor sa Sicilije: IV, 78;
9. Pausanija: loc. cit.; Apolodor: Epitome I, 14—15; Zenobije: Poslovice IV, 92; Diodor sa Sicilije: 4, 79;
10. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Herodot: VII, 170;
11. Pausanija: VII, 2, 2; Diodor sa Sicilije: IV, 30;
12. Suida sub Risus Sardonicus; Apolonije sa Roda: Argonautika 1639; Apolodor: I, 9, 26; Platon: Minoj: 320 c.
*
1. Ponekad se Hefajst opisuje kao Herin i Talov sin (vidi 12. c), a Tal kao Dajdalov mladi sestrić. Sam Dajdal je bio mlađi član kuće Erehteja, koja je osnovana mnogo posle Hefajstovog rođenja. Ovakve hronološke protivrečnosti su pravilo u mitologiji. Dajdal (»pametan« ili »vešto urađen«), Tal (»stradalnik«), i Hefajst (»onaj koji sija danju»), pokazuju po sličnosti svojih atributa da su samo različita imena iste mitske ličnosti; Ikar (od io-carios, »posvećen Mesečevoj Boginji Kar«) možda je, ipak, samo još jedno njegovo ime. Jer Hefajst, bog kovač, oženjen je Afroditom, kojoj su posvećene jarebice; sestra kovača Dajdala zvala se Perdik (»jarebica«); duša kovača Tala odletela je kao jarebica; jarebica se pojavila i na sahrani Dajdalovog sina Ikara. Pored toga, Hefajst je bačen sa Olimpa; Tal je bačen sa Akropolja; Hefajst je hramao pri hodu; jedno od Talovih imena bilo je Tantal (»posrtati ili hramati«); mužjak jarebica u svojoj ljubavnoj igri poskakuje držeći jednu nogu podignutu i spremnu da udari suparnika. Štaviše i latinski bog Vulkan je takođe ćopav. Njegov kult je prenet sa Krete, gde su ga zvali Velhan, a amblem mu je bio petao, zato što kukuriče u zoru i ođgovara heroju sunca. Ali petlova nije bilo na Kreti do šestog veka pre nove ere, te je verovatno Velhanova ptica bila jarebica.

2. Izgleda da se u proleće priređivala igra jarebica u čast Mesečeve Boginje i da su muški igrači ćopali i nosili krila. U Palestini ova se ceremonija zvala Pesach (»ćopanje«) i, prema Hijeronimu, izvodila se još u Bet-Hoglahu (»svetilište Ćopavog«), gde su privrženici izvodili igru u spirali. Bet-Hoglah je isto što i »gumno u Atadu«, na kome se oplakivao hromi kralj Jakov, čije ime može da znači Jah Aceb (»peta-bog«). Jeremija ovako opominje Jevreje da ne učestvuju u ovim kanaanskim obredima: »Jarebica okuplja mladunce koje nije sama izvela.« Anafa, ostrvo severno od Krete, sa kojim je Minoj sklopio savez (vidi 91, a), bilo je čuveno u staro vreme kao odmaralište za jarebice u vreme njihove selidbe.

3. Mit o Dajdalu i Talu, kao i varijanta o Dajdalu i Ikaru, izgleda da spaja ritual spaljivanja zamenika sunčanog kralja, koji je stavio na sebe orlova krila (vidi 29, 1), i prolećne vatre radosnice — kad počinje palestinska Nova godina — sa bacanjem pharmacosa preko stene u more (vidi 96, 3) i ubadanjem kralja u petu otrovnom strelom (vidi 10 dole). Ali divljenje seljaka, i ribara prema Dajdalu koji leti verovatno potiče sa ikone koja prikazuje krilatog Perseja ili Marduka (vidi 73, 7).

4. U ovom mitu, Lavirint iz koga su pobegli Dajdal i Ikar je pločnik rađen u mozaiku sa zagonetnom šarom, čijim su se zavijucima kretali igrači u ritualnoj igri jarebica (vidi 98, 2); moguće je da se Dajdalovo bekstvo na Siciliju, u Kume, i na Sardiniju odnosi na bekstvo domaćih kovača bronze sa Krete zbog neprestanih najezda Helena. Ratno lukavstvo Tritonove školjke i Minojev pogreb u svetilištu Afrodite, kojoj je ta školjka posvećena, (vidi 11, 3), svedoči da je Minoj smatran i za Hefajsta, ljubavnika Morske Boginje. Njegova smrt za vreme kupanja je događaj koji na izgled liči na mit o Nisu i Skili (vidi 91 b-d); Nisov keltski parnjak Lju Laj je na prevaru ubijen u kupatilu; isto tako je ubijen još jedan sveti kralj, Agamemnon Mikenski (vidi 112, l).

5. Ime Naukrata (»silina mora«) beleži istorijsku posledicu Minojevog poraza na Siciliji — prelazak pomorske sile iz krećanskih u grčke ruke. Naukrata je predstavljena kao jedna od Minojevih robinja zbog toga što su na dvoru u Knosu živeli helenski najamnici, a o tome svedoče i priče o jednoj njihovoj poemi.

6. Ako Polikasta, drugo ime Talove majke Perdik, znači poly-cassitere, »mnogo kalaja«, onda ona pripada mitu o bronzanom čoveku, Talovom imenjaku. Kretska prevlast u mnogome je zavisila od dobrog snabdevanja kalajem, koji se mešao sa kretskim bakrom; prema profesoru Kristiforu Hokisu, najbliži izvor kalaja je bilo ostrvo Majorka.

7. Hesihije kaže da je Tal bilo ime sunca; prema tome, Tal je prvo oko Krete kružio jedanput dnevno. Međutim, verovatno je da su straže koje su čuvale kretske luke slale svoje straže u obilazak tri puta dnevno. Pošto je Tal, sunce, još nazvan i Taur, što znači bik (Beker: Anegdote I, 344, 10; Apolodor: 1, 9, 26), njegova poseta gradovima i selima tri puta godišnje verovatno je označavala kraljevski obilazak gradova i sela kad je kralj sunce nosio svoju ritualnu masku bika, jer je kretska godina bila podeljena na tri godišnja doba (vidi 75, 2). Talov plameni zagrljaj verovatno u prenosnom smislu opisuje spaljivanje ljudskih žrtava koje su se prinosile Molohu, odnosno Melkartu, koga su u Korintu obožavali kao Melikerta (vidi 70, 5) i za koga se, po svoj prilici, znalo i na Kreti. Budući da je ovaj Tal došao sa Sardinije, gde je, kažu, Dajdal pobegao kada ga je progonio Minoj, a u isto vreme Tal je i Zeusov poklon Minoju, verovatno su mitografi uprostili priču pripisujući pre Hefajstu nego Dajdalu zaslugu. za njegovu konstrukciju; Dajdal i Hefajst su ista ličnost. Izraz Sardonicus ili rictus, što znači grčenje usnih mišića simptomatično za zgrčenu donju vilicu, možda je uzet sa starih bronzanih reljefa u Sardiniji na kojima je ratnik imao sličan neveseo sardoničan izraz na licu.

8. Talov jedini krvni sud pripada veštini ranog livenja bronze metodom cire-perdue. Kovač bi najpre napravio od pčelinjeg voska oblik koji želi, zatim bi ga prevukao tankim slojem gline i stavio u peć. Čim bi se glina dobro ispekla, kovač bi probušio otvor pri dnu između pete i članka, tako da vruć vosak istekne, a kalup ostane ceo, kako bi se u njega sipala tečna bronza. Pošto se kalup napuni i metal unutra ohladi, kovač bi razbijao glinu i tako dobijao isti oblik od bronze kao i onaj prvobitno urađeni u vosku. Krećani su ovaj način rada doneli sa Sardinije zajedno sa kultom o Dajdalu. Pošto je Dajdal naučio svoj zanat od Atene, koju su u Korintu znali kao Medeju, priča o Talovoj smrti je verovatno nastala pogrešnim tumačenjem ikone koja prikazuje Atenu kako objašnjava cire-perdue. Pre će biti da se predanje da je otapanje voska izazvalo Ikarovu smrt odnosi na njegovog rođaka Tala; jer Tal, bronzani čovek, ima dosta zajedničkog sa svojim imenjakom koji je radio u bronzi i bio slavan po tome što je izmislio šestar.

9. Šestar je predstavljao deo tajni onih koji su radili sa bronzom, on je neobično važan za crtanje koncentričnih krugova kad treba iskovati posudu, štit ili masku. Odatle je Tal bio poznat kao Kirkin, ''kružni'':; zvanje se odnosilo i na sunčevu putanju i na upotrebu šestara (vidi 3, 2). S pravom je isticano da je on izumeo i testeru; Krećani su imali malešne dvozube pokretljive testerice za fini posao, koje su upotrebljavali sa izvanrednom umešnošću. Tal je sin nimfe jasenovog drveta, jer je jasenov drveni ugalj razvijao vrlo visoku temperaturu potrebnu za topljenje. Ovaj mit rasvetljava i zašto je Prometej stvorio čoveka od gline; u jevrejskoj legendi Prometejevu ulogu igra Arhanđel Mihailo, koji radi pod nadzorom Jehove.

10. Pojant je ustrelio Tala na sličan način kao Parid Ahileja, u petu. Kentauri Fol i Hejron umiru od Heraklovih otrovnih strela (vidi 126, 3). Ovi su mitovi u tesnoj vezi. Pojant je bio Filoktetov otac i kad je jedan drugi kentaur otrovao Herakla, Herakle naredi Filoktetu da naloži veliku lomaču, a za uzvrat mu dade strele (vidi 145, f), od kojih je jedna i njega samog otrovala (vidi 161, 1). Osim toga i Parid je pozajmio smrtonosne strele od Apolona Tesalijskog da ubije Ahileja, Hejronovog pastorka (vidi 164, j), i, najzad, Filoktet je, da bi osvetio Ahileja, ubio Parida strelom iz Heraklovog tobolca (vidi 166, e). Izgleda da je tesalijski sveti kralj ubijen strelom umočenom u zmijski otrov, kojom bi ga njegov vojskovođa pogađao između pete i članka. U sanskritskom epu Mahabharata božanskog heroja Krišnu, koga aleksandrijski Grci poistovećuju sa Heraklom, ubija pogotkom u petu lovac Jara, koji se u nekim mitovima opisuje kao Krišnin brat, to jest vojskovođa.

11. U keltskom mitu lavirint znači kraljevska grobnica (Bela Boginja str. 105); da je to isto značio i kod ranih Grka, potvrđuje Etymologicum Magnum., u kojoj se reči lavirint pridaje značenje kao »planinska pećina«, a Eustatije je (O Homerovoj Odiseji XI, 1688) prevodi »podzemna pećina«. Lars Porsena odredio je jedan lavirint sebi za grob (Varon, navodi ga Plinije: Istorija prirode XXXVI, 91—3), a postojali su i »kiklopski« lavirinti u prehelenskim pećinama u blizini Nauplije (Strabon: VIII, 6, 2), na ostrvu Sam (Plinije: Istorija prirode XXXIV, 83) i na ostrvu Lemno (Plinije: Istorija prirode XXXVI, 90). Prema tome, da bi se izašlo iz lavirinta, treba se ponovo roditi.

12. Iako se Dajdal smatra Atenjaninom zbog atičke deme u njegovu čast, Dajdalove veštine, međutim, dospele su na Atiku sa Krete, a ne obrnuto. Lutke koje je on pravio Kokalovim kćerima izgleda da su bile lutke sa pokretljlvim udovima, kao i one koje su oduševljavale Pasifaju i njenu kćer Arijadnu (vidi 88, e) a, po svemu, upotrebljavale su se u obredima Erigoninog kulta drveta na Atici. U svakom slučaju se Polikasta, Dajdalova sestra obesila, kao što su to uradile i dve Erigone i sama Arijadna (vidi 79, 2 i 88, 10).

13. Mesapijanci iz Hurije, docnije Urije, a još kasnije Orije, bili su poznati u klasična vremena po svojim kretskim običajima:
odorama izvezenim ružama i drugim šarama, dvogubim sekirama itd.; grnčarija koja je tamo nađena potiče iz 1400. godine pre nove ere, a u to doba je otprilike nastala i sama ova priča.

93 KATREJ I ALTAJMEN

Katrej, Minojev najstariji preživeli sin, imao je tri kćeri: Ajropu, Klimenu i Apemosinu; i sina Altajmena. Kad je jedno proročište predskazalo da će Katreja ubiti jedno od njegove dece, Altajmen i brzonoga Apemosina bogobojažljivo se ukloniše sa Krete sa velikim brojem sledbenika, u nadi da će na taj način izbeći prokletstvo. Oni prispeše na ostrvo Rod i osnovaše grad Kretiniju u znak sećanja na rodno ostrvo.1 Altajmen se kasnije nastanio u Kamiru, čiji su ga stanovnici veoma poštovali i gde je podigao Zeusu oltar na obližnjoj gori Atabirij, sa čijeg su se vrha, kad je dan bio izuzetno vedar i vidljivost dobra, mogli ugledati daleki obrisi voljene rodne Krete. Oko ovog oltara on je postavio bronzane bikove, koji su rikali glasno kad god bi zapretila Rodu opasnost.2
b) Jednog dana se Hermes zaljubi u Apemosinu; ona pobeže odbijajući njegovo udvaranje. Te večeri on je iznenadi u blizini izvora. Ona opet poče da beži, ali je on bio razastro klizave kože po stazi kojom se uputila, tako da ona pade licem na zemlju i on uspe da je siluje. Kad se Apemosina vratila u dvor, ona, jadajući se, ispriča Altajmenu svoju nezgodu, na šta se on razvika: »Lažljivice i bludnice!«, udari je i ubi.
c) Međutim, Katrej, nemajući poverenja u druge dve kćeri, Ajropu i Klimenu, protera ih sa Krete, gde je on sada bio kralj. Ajropa se, pošto ju je silovao Pelopid Tijest, udade za Pleistena i rodi Agamemnona i Menelaja; a Klimena se udade za Nauplija, nadaleko čuvenog moreplovca. Najzad, kad je u starosti i usamljenosti, koliko je njemu bilo poznato, ostao bez naslednika prestola, Katrej pođe da traži Altajmena, koga je mnogo voleo. Jedne noći on pristane brodom na Rod, ali ga napadnu kamirski kravari, smatrajući njega i njegove drugove običnim gusarima. Katrej pokuša da objasni ko je i zašto je došao, ali je lavež pasa zaglušio njegove reči. Altajmen izlete iz dvorca da odbije napad tobožnjih gusara, pa pošto nije prepoznao oca, probode ga mačem. Kad je shvatio da se proročanstvo ipak ispunilo i pored njegovog dugog i dobrovoljnog izgnanstva, on poče da se moli da ga proguta zemlja. Iznenada se otvori jama i on iščeznu u njoj; njega su ipak poštovali kao heroja.3

1.. Apolodor: III, 2, 1;
2. Diodor sa Sicilije: V, 78; Apolodor: loc. cit.; Strabon: XIV, 2. 2; Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode VII, 159;
3. Apolodor: III, 1—2; Diodor sa Sicilije: loc. cit.
*
1. Ovaj veštački mit koji beleži mikensko-minojsku okupaciju ostrva Roda u šesnaestom veku pre nove ere, treba da objasni zašto se prinose žrtve livenice u jamu jednom heroju sa Roda, kao i erotske sportske igre u kojima žene igraju na sveže odranim kožama žrtvovanih životinja. Izraz byrios, ili buriash, pojavljuje se u kraljevskoj tituli treće vavilonske dinastije, osnovane 1750. pre naše ere; i božanstvo Atabirije na Kreti kao i Atabirij (gora- Tabor) u Palestini, čuvena zbog obožavanja zlatnog teleta, bili su hetitski Tesup, bog Sunca, vlasnik goveda (vidi 67, l). Ostrvo Rod je prvo pripadalo sumerskoj Mesečevoj Boginji Dam-Kini, ili Danaji (vidi 60, 3), ali je prešlo u posed Tesupa (vidi 42, 4); pred kraj hetitske vladavine naselili su ga Krećani, koji su govorili grčkim jezikom i zadržali kult bika, a Atabirija proglasili sinom Proita (»prvog čoveka«) i Eurinome Stvoriteljke (vidi I, a). U vreme Doraca Zeus Atabirije preoteo je Tesupov kult na Rodu. Rika bika se proizvodila okretanjem rhomboi, ili čegrtaljkom (vidi 30, 1), koja se upotrebljavala da zaplaši i otera zle duhove.

2. Priča o smrti Apemosine u Kamiru pre treba da znači svirepu odmazdu Hetita, a ne zavojevača sa Krete nad redom proročkih sveštenica u Kamiru. Tri Katrejeve kćeri kao Danaide u stvari su dobro poznata mesečeva trijada. Apemosina, kao treća, parnjaka je Kameirina. Katreja slučajno ubija Altajmen, kao što Laja slučajno ubija njegov sin Ojdip (vidi 105, d), a Odiseja njegov sin Telegon (vidi 170, k). Pre će biti da je u pitanju prethodnik na prestolu a ne otac; međutim legenda je pogrešno protumačena — ne treba otac da stigne s mora, nego stiže sin i zabada oštar mač.

94 SINOVI PANDIONA

Kad je Posejdon ubio atenskog kralja Erehteja, Erehtejevi sinovi Kekrop, Pandor, Metion i Ornej posvađaše se oko toga ko treba da nasledi presto, a Ksant, na čije je posredovanje Kekrop, kao najstariji, postao kralj, morade odmah da ode sa Atike.1
b) Kekrop, kome su Metion i Ornej pretili ubistvom pobeže prvo u Megaru, a zatim na Euboju, za njim dođe i Pandor, pa su njih dvojica tamo osnovali koloniju. Atenski presto pripade Kekropovom sinu Pandionu, čija je mati bila Metijadusa, kćerka Eupalamova.2 Ali on se nije dugo nauživao vlasti jer, iako Metion beše umro, njegovi sinovi koje je imao sa Alkipom, ili Afinojom, pokazaše se isto toliko ljubomorni kao i on sam. Ovi sinovi su se zvali Dajdal, koga neki ne smatraju Mitionovim sinom već unukom; Eupalam, koga neki smatraju Dajdalovim ocem; i Sikion, koga neki smatraju ili sinom Erehteja ili Pelopa ili Maratona, jer u ovom rodoslovlju vlada velika zbrka.3
c) Kad su Metionovi sinovi prognali Pandiona iz Atene, on pobeže na dvor kralja Pilada ili Pila, ili Pilona, koji je vladao u Megari nad Lelegijcima4, i oženi se njegovom kćerkom Pilijom. Kasnije Pilad ubi svog strica Bijanta i, ostavivši Pandiona da vlada Megarom, povuče se u Meseniju, gde osnova grad Pil. Pošto su ga odatle oterali Nelej i Pelazgi iz Jolka, on ode u Elidu i tamo osnova drugi Pil. Pilija rodi Pandionu u Megari četiri sina: Ajgeja, Palanta, Nisa i Lika, iako su Ajgejeva ljubomorna braća pronosila glasine da je Lik vanbračni sin nekog Skirija.5 Pandion se nikada nije vratio u Atenu. On je imao u Megari svoje svetilište, gde su pokazivali njegov grob na okomitoj steni posvećenoj Ateni-Gnjurcu kao znak da je nekada ovo zemljište pripadalo Ateni; nije se pominjalo da je gnjurac ptica pod čija je krila Atena sakrila njegovog oca Kekropa, i tako ga dovela u Megaru.6
d) Posle Pandionove smrti, njegovi sinovi krenuše u pohod protiv Atene, oteraše Metionove sinove i podeliše Atiku na četiri dela, kao što im je otac savetovao. Ajgeju kao najstarijem dopade vlast nad Atenom, a njegova braća kockom podeliše ostali deo kraljevine. Nis dobi Megaru i okolne zemlje na Zapadu, skoro do Korinta; Lik dobi Euboju; a Palant južnu Atiku, i tu osnova potomstvo krepke rase džinova.7
e) Pilov sin Skiron, koji se oženio jedinom Pandionovom kćerkom, poče da osporava Nisu pravo na posed Megare, a Ajak, koji je bio pozvan da sudi u raspravi, dodeli kraljevinu Nisu i njegovim potomcima, a vlast nad vojskom u Megari, Skironu. U to vreme Megara se zvala Nisa, po kralju Nisu, a i luka Nisaja dobila je ime po tome što ju je Nis osnovao. Kad je Minoj ubio Nisa, njega sahraniše u Ateni, gde se njegov grob mogao videti kraj Likeuma. Megarani, koji nisu dozvolili Krećanima da im zauzmu grad, tvrdili su, međutim, da se Megarej oženio Nisovom kćerkom Ifinojom i da je on nasledio Nisa.8
f) Ajgej, kao i Kekrop i Pandion, živeli su pod stalnom pretnjom zavere svojih rođaka, među kojima je bio Lik; on se izdavao za izgnanika iz Euboje. Lik se povukao sa Sarpedonom, i Likija po njemu dobi ime, pošto ju je pohodio Afare kod Arne i posvetio kraljevski dom u misterije velikih boginja Demetre i Persefone i u misterije Atide u Andaniji, staroj prestonici Mesenije. Atida, koja je dala svoje ime Atici, bila je jedna od tri kćeri Kranaja, autohtonog kralja Atene, koji je vladao u vreme Deukalionovog potopa. Hrastovo šiblje u Andaniji, gde se Lik posvetio, nosilo je njegovo ime.9 Posedovao je moć proricanja i prorekao je da će Mesenjani, ako izvesnu svetu stvar budu dobro čuvali, moći jednog dana da povrate svoju očevinu, ali ako to ne učine, izgubiće je zauvek. Po jednoj verziji mita ta sveta stvar su bile tajne velikih boginja urezane na tankoj kalajnoj ploči i tu ploču su Mesenjani stavili u bronzanu urnu i zakopali između tisovog i mirtinog žbuna na vrhu planine Itone; Tebanac Epaminondant je, po pričanju, iskopao tu urnu kad je povratio Mesenjanima pređašnju slavu.10
g) Atenski Likeum je tako nazvan u Likovu čast; od najranijih vremena Likeum je posvećen Apolonu nazvanom ''likejski''. On je taj nadimak dobio kad je iz Atene izagnao vukove pomoću mirisa žrtava.11

1. Apolodor: III, 15, 1 l 5; Plutarh: Tesej 32; Pausanija: VII, 1, 2;
2. Ibid: I, 5, 3; Eustatije o Homeru, str. 281, Apolodor III, 15, 5;
3. Ferekid, navodi ga sholijast uz Sofoklovog Ojdipa u Kolonu 472; Apolodor: III, 15, 8; Diodor sa Sicilije: IV, 76, 1; Pausanija: II, 6, 3;
4. Apolodor: III, 15, 5; Pausanija: IV, 36, 1 i I, 29, 5;
5. Apolodor: .loc. cit.; Pausanija: IV, 36, 1;
8. Pausanija: I, 41, 6; I, 5, 3; i 1, 39, 4; Hesihije sub Aethyia:
7. Apolodor: III, 15, 6; Sofokle, navodi ga Strabon: I, 6; Pausanija: I, 5, 4 i 39, 4;
8. Pausanija: I, 39, 4—5 i 19, 5; Strabon IX, I, 6;
9. Herodot: I, 173; Pausanija: I, 2, 5 i IV, I, 4—5;
10. Pausanija: X, 12, 5; IV, 20, 2 1 26, 6;
11. Ibid: I, 19, 4; Sholijast uz Demostena: XXIV, 114.
*
1. Na mitske genealogije slične ovima pozivali su se kad je trebalo utvrditi neizvestan suverenitet države ili nasledne povlastice. Podela vlasti u Megari između svetoga kralja, koji je obavljao neophodne ritualne obrede žrtovanja, i njegovog vojvode, koji je zapovedao vojskom, bila je slična sa spartanskom (vidi 74, 1). Ajgejovo ime ukazuje da je u Ateni postojao kozji kult (vidi 8, 1) a Likajevo — vučji kult; svaki Atenjanin koji bi ubio vuka bio je obavezan da ga sahrani po javnim propisima (sholijast uz Apolonija sa Roda: II, 124). Ptica gnjurac bila je posvećena Ateni, zaštitnici brodova, a na atenskom strmom predgorju koje se izdizalo nad morem verovatno je postojala litica sa koje su sveštenice iz Atene bacale pharmacosa u more (vidi 70, 7; 89, 6; itd.). Atida (actes thea, »boginja kamenite obale«) verovatno je atička trojna boginja; njene su se sestre zvale Kranaja (»kamenita«) i Kranajhma (»stenoviti vrhovi« — Apolodor: III, 14, 5); pošto su se Prokna i Filomela, kad su se pretvorile u ptice, obe zvale Atida (Martijal: I, 54, 9 i V, 67, 2), one mora da su bile vezane za isti ritual vršen na vrhu stene. Atidi kao i Ateni Homer pripisuje još nekoliko drugih ptičjih naziva (vidi 97, 4). Misterije velike boginje, vezane za uskrsnuće mrtvih, bile su zakopane
između tisinog i mirtinog drveta, a ova drveta predstavljala su poslednji samoglasnik i poslednji suglasnik azbuke drveta (52, 3) i oba bila posvećna boginji smrti.

95 TESEJEVO ROĐENJE

Ajgejeva prva žena bila je Melita, Hopletova kćer, a druga Halkiopa, kćerka Reksenorova; ali ni s jednom od njih nije imao dece. Pripisujući svoju nevolju, kao i nevolje svojih sestara Prokne i Filomele, Afroditinoj srdžbi, on je u Ateni uveo poštovanje Afrodite, a zatim otišao u Delfijsko proročište da zatraži savet. U proročištu su Ajgeja opomenuli da ne razvezuje svoju nabreklu mešinu vina dok ne stigne na najviši vrh u Ateni, jer će u protivnom umreti od žalosti. Ajgej nije umeo da protumači ovu poruku.1
b) Pri povratku iz Delfa Ajgej svrati u Korint, gde Medeja uspe da iznudi od njega svečano obećanje da će je zaštititi od svih neprijatelja ako ikada potraži zaštitu u Ateni, a obaveza se da mu za uzvrat pomoću čarolija pribavi sina. Ajgej zatim ode u Trojzen i tu zateče svoje stare drugove, Pelopove sinove, Piteja i Trojzena, koji su došli iz Pise da s kraljem Ajtijem podele kraljevstvo. Ajtije je nasledio oca Antanta. Antant je bio sin Posejdona i Alkione. On je osnovao gradove Antaju i Hipereju pa se otisnuo na more da bi osnovao Halikarnas u Kariji. Ali izgleda da njegov sin Ajtije nije imao veliku vlast, jer je Pitej, posle Trojzenove smrti, ujedinio Antaju i Hipereju u jedan grad, te ga, nazvavši ga Trojzen, posvetio Ateni i Posejdonu zajedno.2
c) Pitej je bio najučeniji čovek svog vremena. Jedna od njegovih mudrih izreka o prijateljstvu i danas se navodi: »Ne gubi nadu u prijateljstvo, već je ojačaj.« On je osnovao svetilište u Apolonovom proročištu u Trojzenu, u kome je sačuvana najstarija škrinja u Grčkoj; posvetio je i oltar trojnoj boginji Temidi. Tri su bela mermerna prestola, koja su posle njegove smrti stavljena na njegov grob iza hrama Artemide Spasiteljke, služila njemu i još dvojici sudija kao stolice za vreme suđenja. On je učio druge govorničkoj veštini u Trojzenu, u svetilištu Musa — koje je osnovao Hefajstov sin Ardal, poznati pronalazač svirale — i ostavio je i raspravu o retorici.3
d) Još dok je Pitej živeo u Pisi, Belerofont je zatražio ruku njegove kćeri Ajtre. Međutim Pitej je bio neprijateljski raspoložen prema Belerofontu i poslao ga u Kariju, da bi sprečio ovo venčanje. Iako je još bila vezana za Belerofonta, Ajtri je ostalo malo nade da će se on vratiti. Piteju nije bilo pravo što Ajtra nazor produžava svoje devovanje, pa je pod uticajem čini koje je Medeja bacila na sve njih izdaleka podnapio Ajgeja i poslao ga Ajtri u postelju. Iste noći je i Posejdon uživao sa Ajtrom, jer je ona napustila pijanog Ajgeja, pa je, sledeći zapovesti koje je u snu dobila od Atene, pregazila vodu i otišla na ostrvo Sfajriju, noseći livenicu da je prospe na grob Sfajru, Pelopovom kočijašu. Na tom mestu Posejdon je savladao i obležao Ajtru po Ateninom dopuštenju. Ajtra je promenila ime ostrva Sfajre u Hijeru, na njemu podigla hram Ateni Apaturiji i ustanovila običaj da devojke iz Trojzena svoj pojas uoči venčanja posvete boginji Ateni. Posejdon velikodušno pristade da očinstvo deteta koje je Ajtra trebalo da rodi kroz četiri meseca ustupi Ajgeju.4
e) Kad se probudio, Ajgej opazi da se nalazi u Ajtrinoj postelji. On odmah reče da dete koje bi se moglo roditi ne sme biti ni uklonjeno, ni ostavljeno na planini, već ga potajno moraju odnegovati i vaspitati u Trojzenu. On se zatim brodom vrati u Atenu na proslavu sveatenske svečanosti, pošto je prethodno sakrio svoj mač i sandale pod šuplju stenu, poznatu kao oltar Zeusa Jakog, što se nalaai na putu od Trojzena ka Hermioni. Ako dečak, kad poraste, uspe da pokrene stenu i uzme znamenja, neka ga pošalju u Atenu. Dotle je Ajtra morala da ćuti da se Ajgejevi sinovi, pedesetoro Palantove dece, ne bi zaverili protiv njenog života. Mač je bio porodično nasledstvo koje je Kekrop ostavio potomcima.5
f) Na mestu koje se danas zove Genetlij, na putu od grada ka luci Trojzen, Ajtra rodi dečaka. Neki kažu da ga je odmah nazvala Tesej, jer je bio »obeležen« proročkim znacima, drugi, da je to ime dobio kasnije, u Ateni. Odgajen je u Trojzenu, gde je njegov zaštitnik Pitej potajno širio glasove da je dečakov otac Posejdon; a vaspitač mu je bio neki Konida, kome Atenjani odonda žrtvuju ovna uoči Tesejeve gozbe.6
g) Jednog dana Herakle, obedujući u Trojzenu sa Pitejem, skide svoju lavlju kožu i baci je preko klupe. Kad su naišla deca koja su živela u dvoru, sva se grdno uplašiše i pobegoše, osim sedmogodišnjeg Teseja, koji potrča da dograbi sekiru što je ležala na gomili drva, i hrabro se vrati, spreman da se bori sa lavom.7
h) Kad mu je bilo šesnaest godina, otišao je u Delfe i tamo su ga prvi put postrigli kao muškarca u čast Apolona, kome je žrtvovao kosu. Ali Tesej je obrijao samo prednji deo glave, kao što to čine Arabljani i stanovnici Mesije, ili Abanti sa Euboje, ratobornog izgleda i nenadmašni u pojedinačnim borbama. Ovu vrstu tonzure i oblast gde je izveden obred prozvaše tesejski. On je bio snažan, inteligentan i razborit mladić; Ajtra ga jedanput dovede do stene ispod koje je Ajgej sakrio mač i sandale i ispriča mu sve o njegovom rođenju. On bez muke podiže stenu koja se od tada zove »Tesejeva stena« i pronađe znamenja. Uprkos Pitejevoj opomeni i majčinim preklinjanjima, on ne htede da ode u Atenu brodom, što je bilo mnogo bezbednije, već odluči i da putuje kopnom, gonjen željom da se takmiči u junačkim delima sa svojim bratom od strica Heraklom, kome se veoma divio.8

1. Sholijast uz Euripidovu Medeju 668; Apolodor: III, 15, 6; Pausanija: I, 14, 8;
2. Euripid: Medeja 660; Strabon: VIII, 6, 14; Plutarh Tesej 2;
3. Plutarh: loc. cit.; Pausanija: II, 31, 3-4 i 8—9;
4. Pausanija: 11, 31, 12 1 33, 1; Apolodor: III, 15, 7; Plutarh: Tesej 3; Higin: Fabula 37;
5. Plutarh: loc. cit.; Apolodor: loc. cit.; Pausanija: II, 32, 7;
6. Pausanija: II, 32, a; Plutarh Tesej 4 i 6; Laktantije uz Statijevu Tebaidu XII, 194;
7. Pausanija: I, 27, 8;
8. Homer: Ilijada II, 542; Pausanija: loc. cit. 1 II, 32, 7; Plutarh: Tesej 5 17.
*
1. Pitej je oblik muškog roda od Piteja. Imena gradova koje je on ujedinio da bi, stvorio Trojzen ukazuju na matrijarhalni kalendar Trijade (vidi 75, 2), koju sačinjavaju Anteja (''cvetna''), boginja proleća; Hipereja,
boginja leta, čija rnoć dostiže vrhunac kad i sunce svoj zenit; i Piteja (»boginja borovog drveta«), koja se slavila u jesen kad su žrtvovali Atisa — Adonida, vešajući ga o bor (vidi 79, 1). One se mogu poistovetiti sa trojnom boginjom Temidom, kojoj je Pitej podigao oltar, pošto Trojzen, izgleda, dolazi od oblika Thrion hezomenon., »(grad) tri sestre», što se odnosi na tri bela trona koji su služili »Piteju i dvojici drugih« kao sedišta dok su delili pravdu.

2. Tesej je prvobitno morao imati brata blizanca, jer mu se majka iste noći prepustila i bogu i smrtnom čoveku; i mitovi o Idaju i Linkeju, Kastoru i Polideuku (vidi 74, 1), i o Heraklu i Ifiklu (vidi 118, 3) to potvrđuju. Štaviše on je nosio lavlju kožu, kao Herakle, te je prema tome morao biti sveti kralj, a ne vojskovođa. Ali kad je posle persijskog rata Tesej postao narodni heroj Atene, bar je njegovo poreklo po ocu moralo biti atensko, pošto mu je majka bila iz Trojzena. Mitografi su zato odlučili da iskoriste oba slučaja; on je bio Atenjanin, Ajgejev sin, smrtnik, ali kad god bi mu bilo potrebno da se pozove na Posejdona kao svog oca, mogao je to da učini (vidi 98, j ili 101, f). U oba slučaja majka mu je iz Trojzena; Trojzen je za Atenu od posebne važnosti. Tako je on dobio privremenog brata blizanca Pejritoja, koji,
budući smrtan, nije mogao da izbegne Tartar — kao što su to mogli Herakle i Polideuk, pa i sam Tesej (vidi 74, j; 103, d; i 134, d). Ulagali su se silni napori da Tesej postane rođak Heraklov, ali Atenjani nikada nisu bili toliko moćni da ga učine Olimpljaninom.

3.Ipak izgleda da su postojale bar tri mitološke ličnosti koje su se zvale Tesej: jedan iz Trojzena, jedan iz Maratona, na Atici, i jedan sa teritorije Lapita. Te tri ličnosti nisu bile ujedinjene u jedan karakter do šestog veka pre nove ere, kad su, kako Džordž Tomson pretpostavlja, plemena Butada i Lapita postala aristokrati Atene, pa preoteli čak i domaće pelaško sveštenstvo Erehteja i istakli atenskog Teseja kao suparnika dorskom Heraklu (vidi 47, 4). Sasvim je jasno da je Pitej bio i elejski i trojzenski naziv, a tako se zvao i heroj rodonačelnik jedne deme na Atici koja je bila nastanjena plemenom Kekropa.

4. Ajtrin odlazak na Sfajriju potvrđuje da se stari običaj, slobodnog podavanja neudatih devojaka održavao u atenskom hramu još neko vreme pošto se patrijarhalni sistem učvrstio. Teško je verovati da je taj običaj potekao sa Krete, jer Trojzen nije bio Mikensko područje, nego će pre biti prenet iz Kanaana, odakle je dospeo i u Korint.

5. Sandale i mač su starinska znamenja kraljevskog dostojanstva, a izvlačenje njihovo ispod stene izgleda da je bilo deo krunidbenog rituala u bronzano doba (vidi 81, 2). Odin, Galaad i Artur su, svaki u svoje vreme, imali da izvrše sličan podvig; na jednom isklesanom prizoru svete svadbe u Hatasu (vidi 145, 5) vidi se jedan ogroman mač zariven u stenu. Pošto se Ajgejeva stena zvala i oltar Zeusa Jakog i Tesejeva stena, može se zaključiti da su »Zeus« i »Tesej« naizmenični nazivi za svete kraljeve krunisane na tom mestu; kralju u tom slučaju boginja daje oružje. Apolon, kome je Tesej posvetio svoju kosu, mogao je biti Karn (»sin boginje Kar« — vidi 82, 6 i 86, 2), inače poznat kao Ker, ili Q're, ili Karis, sunčani kralj koga šišaju jedanput godišnje uoči smrti (vidi 83, 3), kao što su šišali Samsona iz Tira i Nisa iz Megare (vidi 91, 1). Na svečanosti koja se zvala Komirija (''uređivanje kose'') mladići su žrtvovali svoje čeono pramenje u vreme godišnjeg pomena svetom kralju, i otada su ih zvali Kureti (vidi 7, 4). Običaj je verovatno libijskog porekla (Herodot: IV, 194), a proširio se na Malu Aziju i Grčku; jednu naredbu kojom se taj običaj zabranjuje nalazimo u Trećoj Mojsijevoj knjizi — levitskoj XXI, 5. Ali u Plutarhovo vreme Apolona su obožavali kao besmrtnog boga sunca, te stoga kosa nije šišana.

6. Ajtije je podelio Trojzensko područje na tri dela i dao jedan Trojzenu, jedan Piteju i jedan ostavio sebi, kao što je i Proit učinio deleći kraljevstvo sa Melampom i Bijantom (vidi 72, h). Pitej, koji je predavao retoriku i čije su se rasprave sačuvale do u klasična vremena, mora biti da je bio ličnost kasnijeg istorijskog datuma.

96 TESEJEVA DELA

Tesej se poduhvatio da oslobodi od razbojnika priobalni put koji je vodio od Trojzena do Atene. On nije izazivao svađe i sukobe, ali se svetio svakom ko bi se usudio da ga napadne i nastojao je, kao i Herakle, da kazna uvek bude ravna zločinu.1 Kod Epidaura ga je iz zasede napao bogaljasti Perifet. Perifet, koga neki zovu Posejdonovim sinom, a drugi opet Hefajstovim i Antekleinim, imao je ogromnu bronzanu batinu kojom je ubijao putnike, odatle mu i nadimak Korunet, »čovek sa batinom«. Tesej mu istrže tojagu iz ruku i na smrt ga premlati. Oduševljen veličinom i težinom tojage, on ju je potom svuda nosio; pa iako je sam izbegao njenom ubilačkom udarcu u njegovim rukama, ona nikad nije promašila.2
b) Na najužem delu Prevlake, odakle se vide oba zaliva, Korintski i Saronski, živeo je Sinid, sin Pemonov, a neki tvrde da su njegovi roditelji bili Polipemon i Sileja, Korintova kćerka, a Korint je za sebe tvrdio da je Posejdonov vanbračni sin.3 Sinid je dobio nadimak Pitiokampt, ili »savijač borova«, jer je bio toliko snažan da je mogao saviti bor tako da mu vrh dodirne zemlju, a pri tom bi često tražio od neupućenih prolaznika da mu pomognu, pa bi iznenada ispuštao grane. Drvo bi se naglo uspravljalo, a nesrećni ljudi leteli bi uvis, stropoštavali se sa grana i na mestu ostajali mrtvi. Ili bi savijao dva susedna drveta dok im se vrhovi ne spoje, i vezao ruke svoje žrtve jednu za vrh jednog, drugu za vrh drugog drveta, tako da se nesrećnik rastrzavao dok se drveće vraćalo u svoj prvobitni položaj.4
c) Tesej se takmičio sa Sinidom, pobedio ga i postupio s njim isto kao što je on postupao sa drugima. Baš kad je završio, jedna lepa devojka protrča i sakri se u žbunje divljeg asparagusa i trsku. Tesej pođe za njom i tek je posle dužeg vremena nađe kako zaklinje rastinje da je ne oda, obećavajuci da ga nikada neće ni brati ni spaljivati ako je zakloni. Kad joj Tesej dade reč da joj neće učiniti nikakvo zlo ni nasilje, ona pristade da izađe, i reče za sebe da je Sinidova kći Perigina. Perigina se na prvi pogled zaljubi u Teseja, oprostivši mu što joj je ubio oca, koji joj je bio mrzak, i posle određenog vremena rodi mu sina, Melanipa. Kasnije je Tesej Periginu udao za Dejoneja iz Ojhalije. Melanipov sin Ijoks pobegao je u Kariju, gde je postao rodonačelnik Ijoksida, koji nisu ni trsku ni asparagus spaljivali već su ih uništavali na drugi način.5
d) Neki opet kažu da je Tesej ubio Sinida mnogo godina kasnije i da je na Prevlaci obnovio igre u njegovu čast, iako je igre osnovao Sisif u čast Ininog sina Melikerta.6
e) Tesej je zatim lovio u Kromiju i ubio opaku i besnu divlju krmaču koja je prouzrokovala smrt tolikih ljudi iz Kromija, da se od nje više nisu usuđivali ni da oru svoja polja. Za ovu zver, nazvanu po Kroni, starici koja ju je okotila, kažu da je potekla od Tifona i Ehidne.7
f) Idući putem pored obale, Tesej stiže do okomite stene koja se nadnosila nad more. Tu stenu je zaposeo razbojnik Skir, koga neki nazivahu i Korinćaninom, sinom ili Pelopovim ili Posejdonovim; drugi ga smatraju sinom Heniohe i Keneta.8 Skir je imao običaj da sedne na stenu i nagoni prolaznike da mu operu noge; a kad bi se oni prihvatili posla, on bi ih udarcem noge bacio sa stene u more, gde je džinovska kornjača čekala da ih proždere. (Ove morske kornjače podsećaju na suvozemne, jedino su veće i imaju noge podešene za plivanje). Tesej odbi da Skiru opere noge, podiže ga uvis i sa stene baci u more.9
g) Megarani, međutim, tvrde da je Skir sa kojim je Tesej došao u sukob, bio pošten i čuvaran kraljević Megare, otac Endeide, koja se udala za Ajaka i rodila mu Peleja i Telamona; oni dodaju da je Tesej ubio Skira kad je, mnogo godina kasnije, zauzeo Eleusinu i da je u njegovu čast priređivao istamske igre pod pokroviteljstvom Posejdona.10
h) Skirova se stena diže u blizini Molurovih stena, a preko njih vodi Skirova putanja, koju je Skir prokrčio u vreme kad je komandovao vojskom u Megari. Žestoki severozapadni vetar koji duva s tih visova ka moru Atenjani zovu Skir.11
i) Sciron znači »suncobran«; a mesec Skiroforion nazvan je tako što o ženskom prazniku posvećenom Demetri i Kori, koji pada dvanaestog dana Skiroforiona, sveštenik Erehtej nosi beli suncobran; takav suncobran sveštenica Atene Skirije nosi i u svečanoj povorci koja polazi sa Akropolja, zbog toga što se boginjin kip tada premazivao sa scirasom, nekom vrstom gipsa, u spomen na beli lik koji je napravio Tesej kad je uništio Minotaura.12
j} Nastavljajući put za Atenu, Tesej je sreo Kerkiona iz Arkadije, koga neki smatraju sinom Branha i nimfe Agriope, a drugi sinom ili Hefajsta, ili Posejdona.13 On. je izazivao prolaznike na rvanje i ubijao ih svojim moćnim zagrljajem; ali Tesej ga izdiže kolenom i, na veliko zadovoljstvo Demetre, koja je posmatrala borbu, tresnu ga glavačke o zemlju. Kerkion trenutno izdahnu. Tesej se nije pouzdavao toliko u snagu koliko u veštinu i izumeo je veštinu rvanja, utvrdivši pravila koja dotle nisu bila poznata. Mesto gde je Kerkion izazivao na rvanje leži nedaleko od Eleusine, na putu za Megaru, u blizini groba Kerkionove kćerke Alope, koju je, kako se priča, Tesej silovao.14
k) Stigavši u Koridal na Atici, Tesej je ubio Sinidovog oca Polipemona, zvanog Prokrust, koji je živeo kraj puta i imao dve postelje u kući, jednu malu a drugu prostranu. Nudeći prenoćište putnicima, on bi stavljao male ljude u veliku postelju i istezao ih da bi odgovarali postelji, a ljude visokog rasta smeštao u malu postelju, pa bi im podsecao noge koje su virile van postelje. Po drugima je, međutim, imao samo jednu postelju i prema njoj istezao ili skraćivao one koji bi
legali u nju. U svakom slučaju, od Teseja je dobio ono što je zaslužio.15

1. Diodor sa Sictllje: IV, 59; Plutarh: Tesej 7 i 11;
2. Higin: Fabula 38; Apolodor: III, 16, 1; Pausanija: II, 1, 4; Plutarh: Tesej 8;
3. Pausanija: loc. cit.; Ovidije: Ibis 507; Apolodor: III, 18, 2; Sholijast uz Euripidovog Hipolita 977;
4. Ovidije: Metamorfoze VII, 433; Apolodor: loc. cit.; Higin: loc. cit.; Diodor sa Sicilije; IV, 59; Pausanija: loc. cit.;
5. Plutarh: Tesej 8 i 29;
6. Parstki mermer 35; Plutarh: Tesej 25;
7. Plutarh: Tesej 9; Diodor sa Sicilije: IV, 59, Ovidije: Metamorfoze VII, 433; Apolodor: Epitome I, 1; Higin: Fabula 38;
8. Strabon: IX, 1, 4; Apolodor: Epitome I, 2; Plutarh: Tesej 25;
8. Sholijast uz Statijevu Tebaidu I, 339; Pausanija: I, 44, 12; Apolodor: Epitome I, 2—3;
10. Plutarh: Tesej: 10 i 25;
11. Pausanija: I, 44, 10—12; Strabon: IX, 1, 4;
12. Sholijast uz Aristofanove Žene u skupštini 18; Aristofan: Zolje 925; Etymologicum Magnum: sub Scirophorion;
13. Plutarh: Tesej 11; Apolodor: Epitome I, 3; Higin: Fabula 38; Aulije Gel: XIII, 21;
14. Ovidije: Ibis 407; Apolodor: loc. cit.; Pausanija: I, 39, 3; Plutarh: Tesej: 11 i 29;
15. Diodor sa Sicilije: IV. 59; Apolodor: Epitome I, 4; Pausanija; I, 38. 5; Higin: Fabula 38; Plutarh: Tesej 11.
*
1. Ubistvo Perifeta trebalo je da objasni odakle Teseju okovana batina, slična Heraklovoj (vidi 120, 5). Perifet je opisan kao ćopav zato što je bio sin kovača Dajdala, a kovači su, po običaju, morali biti osakaćeni (vidi 92, 1).

2. Pošto se smatralo da zapadni vetar, koji je savijao borove, oplođuje žene, stoku i biljke, ''Pityokamptes'' je opisan kao otac Perigine, boginje žitnog polja (vidi 48, 1). Odanost njenih potomaka divljem asparagusu i trski ukazuje da su svete korpe, nošene o prazniku Tesmoforije, bile pletene od asparagusa i trske, pa je to rastinje bilo tabu za bilo koju drugu primenu. Kromijska krmača, odnosno Faja, je bela krmača Demetra (vidi 24, 7 i 74, 4), čiji se kult veoma rano izgubio na Peloponezu. Činjenica da je Tesej skrenuo sa puta da bi ubio običnu krmaču mučila je mitografe. Higin i Ovidije smatraju da se radi o vepru, ali Plutarh je opisuje kao divlju ženu razbojnika koja je zbog odvratnog ponašanja dobila nadimak »krmača«. Međutim ona se pojavljuje i u ranim mitovima u Velsu kao stara bela krmača Hen Ven, i nju čuva svinjar, čarobnjak Kolap Kolfrer, koji je u Britaniju doneo žito i pčele; 1 Demetrin se svinjar, čarobnjak Eubulej, pominjao o prazniku Tesmoforija u Eleusini, kad su u njegovu čast žive svinje bacali u provaliju. Kasnije su njihove istrulile lešine služile kao đubrivo za proizvodnju žitnog semena (sholijast uz Lukijanove Razgovore bludnica II, 1).

3. Izgleda da su priče o Skiru i Kerkionu zasnovane na zbirci ikona koje prikazuju bacanje svetoga kralja kao pharmacosa sa Bele stene. Prvi heroj koga je snašla ovakva smrt bio je Melikert (vidi 70, h), naime Herakle, Melikart iz Tira, kome su, izgleda, svukli kraljevsku odoru, oduzeli štit, lavlju kožu i kožnu obuću i zatim mu namestili krila, privezali žive ptice i neku vrstu suncobrana, što je sve trebalo da ublaži pad (vidi 89, 6; 92, 3; 98, 7). Prizor protumačen pričom o bacanju putnika u more u stvari je prizor pharmacosa koji se priprema za Skiroforiju, ritual održavan poslednjeg meseca u godini, u doba dugodnevice; a da drugi prizor, koji se objašnjavao kao Tesejevo rvanje sa Kerkionom; prikazuje kako pharmacosa njegov naslednik gura ka provaliji dok sveštenica boginja to posmatra sa ushićenjem (kao na terakoti kraljevske kolonade u Ateni — Pausanija: I, 3, 1). To je obična mitološka situacija: Herakle, na primer, rvao se za kraljevstvo sa Antajem u Libiji (vidi 133, h), i sa Erikom na Siciliji (vidi 132, q); Odisej se rvao sa Filomeleidom na ostrvu Tened (vidi 161, f). Treći prizor je Tesejeva osveta nad Skirom, a prikazuje pharmacosa kako leti kroz vazduh sa suncobranom u ruci. U četvrtoj sceni on je dospeo do mora i suncobran plovi na talasima, pomenuta kornjača, koja čeka da ga proždere, svakako je bio taj suncobran, jer nema tragova da je na Atici postojao kult kornjače. Drugi vatikanski mitograf (127) kaže da nije Tesej ubio Skira, već Dajdal, verovatno zbog toga što je Dajdal mitski vezan sa pharmacos ritualom kralja kulta jarebica (vidi 92, 3).

4. Sva ova Tesejeva dela izgleda da su međusobno povezana. Gramatičari dovode u vezu beli suncobran sa gipsanim likom Atene. Ovo podseća na bele pharmacos lutke, koje su se zvale Argivi (»beli ljudi«); one su bacane u reku jedanput godišnje u vreme majskog čišćenja hramova (vidi 132, p); takođe i na bele kolače u obliku praseta, pravljene od brašna mešanog sa gipsom (Plinije: Istorija prirode XVII, 29, 2), koji su se upotrebljavali pri Tesmoforijama umesto svinjskih otpadaka pokupljenih iz Eubulijeve jame — »da se ne bi Eubulijevim svetim zemljama išta uskratilo«, objašnjava sholijast uz Lukijanove Razgovore bludnica. Praznik Skiroforija činio je deo Tesmoforije. Thes ima isto značenje u Thesmophoria kao i Theuseus: upravo to je »značenje skriveno« u korpama ispletenim od divljeg asparagusa i trske koje je posvetila Perigina. To su bila znamenja u obliku falusa a svetkovina je imala erotski karakter: to se vidi i po tome što je Tesej zaveo Periginu, a Hermes Hersu (vidi 25, d). Sveštenik Erihteja nosio je suncobran i bio glavni predstavnik kulta zmija, a pravo da činodejstvuju, koje je pripadalo starim svetim kraljevima, ostalo im je u nasleđe još dugo pošto je monarhistlčki oblik vladavine prestao, baš kao i u Rimu kod Zeusovih sveštenika.

5. Ime Kerkion vezano je za kult svinje. To je slučaj i sa njegovim roditeljima: Branh znači groktanje, a Agriopa je sinonim za Faju. Tesej, koji je oteo Aliopu, morao je biti Posejdonov sin; to znači da je u Megari potisnuo obožavanje Mesečeve Boginje proglasivši je vešticom (vidi 49, 2).

6. Sinid i Skir su opisanu kao heroji u čiju su čast obnovljene istamske igre; Sinidov nadimak je bio Pitiokampt; a Skir, kao i Pitiokampt, bio je severoistočni vetar. Ali kako su korintske igre prvobitno osnovane u čast Herakla Melkarta, uništenje Pitiokampta, izgleda da opisuje potiskivanje kulta Boreja u Ateni, koji je obnovljen tek posle persijskih ratova (vidi 48, 4). U tom slučaju istamske igre su slične Pitijskim igrama u spomen na Pitona. Piton je bio i Severni vetar koji je oplodio duh svetog
kralja, a ubio ga je njegov suparnik Apolon. Štaviše, prema Ovidiju, i po sholijastu uz Euripidovog Hipolita (977), »Prokrust« je još jedan. nadimak za Sinida — Pitiokampta; izgleda da je Prokrust bio ličnost izmišljena prema dobro poznatoj ikoni: pramenove kose starog kralja — Samsona. Pterelaja (vidi 89. 7), Nisa, (vidi 91, 1), Kuroja, Lju Laja, ili ma kako da se zvao — za postelju je vezala nevesta izdajnica, pre no što će doći njegov suparnik sa sekirom u ruci i ubiti ga. Tesej i njegovi Heleni su napustlli običaj da bacaju starog kralja sa stene i obnovili su igre u čast Posejdonovu, na štetu boginje Ine, što je bilo jedno od ranijih imena Ateninih.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

97 TESEJ I MEDEJA

Kad je Tesej stigao na Atiku, dočekaše ga Fitalovi sinovi na reci Kefis i tu ga očistiše od greha zbog krvi koju je prolio, a naročito zbog toga što je ubio Sinida, koji mu je bio rođak po majci. Tom prilikom su podigli oltar Milostivom Zeusu, koji je dugo stajao pored reke. Posle toga Fitalidi prihvatiše Teseja kao gosta, i to beše prvo iskreno gostoprimstvo što ga Tesej dožive otkako je krenuo iz Trojzena. Obučen u odeždu dugu do stopala, i upletene kose, Tesej je ušao u Atenu osmog dana meseca Kronija, kasnije nazvanog Hekatombeon. Dok je prolazio pored skoro dovršenog Apolonovog hrama Delfina, neki zidari što su radili na krovu pomisliše da je devojka i drsko ga zapitaše ko mu je dozvolio da ide ulicom bez pratnje. Ne smatrajući vrednim da odgovori, Tesej ispreže volove iz zidarskih kola i baci jednoga vola daleko iznad krova hrama uvis.1
b) Dok je Tesej rastao u Trojzenu, Ajgej održa obećanje dato Medeji. On joj je pružio utočište u Ateni kad je pobegla iz Korinta u čuvenim kočijama što su vukle krilate zmije i oženio se njome ubeđen da će mu njene mađije omogućiti da dobije naslednika, jer nije znao da je Ajtra rodila Teseja.2
c) Medeja je, međutim, prepoznala Teseja čim se pojavio u gradu i odmah postala ljubomorna na njega zbog svog sina Medusa, koga je rodila Ajgeju i za koga se smatralo da će naslediti Ajgeja na Atenskom prestolu. Ona zato ubedi Ajgeja da je Tesej došao kao uhoda ili ubica, pa skova plan da Teseja pozovu na gozbu u hram Delfina; Ajgej, koji je boravio u hramu, trebalo je da mu ponudi pehar koji bi Medeja pripremila. Medeja u pehar stavi nalep, otrov koji je donela iz Aherusije Bitinske, gde je biljka prvi put iznikla iz samrtničke pene koju je bljuvao Kerber kad ga je Herakle ukrao iz Tartara; seljaci zovu nalep »jedičev otrov«, zato što cveta na golom stenju.3
d) Neki pričaju da je Tesej privukao pažnju svog oca kad je na gozbi u Delfiskom hramu razmetljivo izvukao mač da bi tobože isekao pečenu govedinu; a drugi kažu da je Ajgej primetio Erehtejske zmije urezane u dršku od slonovače na maču, kad je Tesej, ne podozrevajući ništa, digao pehar do usana, te Ajgej brzo prosu otrov na pod. Mesto gde je pao, moglo se poznati i kad je hram već bio nestao.
e) Ajgej zagrli Teseja i nastade veselje kakvo grad Atena ne pamti. Ajgej skupi zvanice i predstavi im svoga sina. Zapalio je vatru na svakom oltaru, i prekrio likove bogova darovima; Hekatomba, ukrašena vencima, prineta je na žrtvu i svuda po gradu i u dvoru, plemeniti i prosti jeli su zajedno za trpezama i pevali o Tesejevim veličanstvenim delima koja su po broju već prevazilazila godine njegovog života.4
f) Potom Tesej krenu u poteru za Medejom, koja ga je zavarala time što se pomoću čini obavila oblakom i pobegla iz Atene sa malim Medusom i jednim pratiocem koga joj je Ajgej dodelio. Ali po drugima je Medeja pobegla sa Poliksenom, sinom koga je rodila Jasonu.5
g) Palant i njegovih pedeset sinova, koji su i ranije tvrdili da Ajgej nije pravi Erehteid i da nema prava na presto, otvoreno se pobuniše kad se pojavio stranac i uništio svaku nadu da će ikad vladati Atenom. Oni podeliše svoje snage. Palant sa dvadeset i pet svojih sinova i mnogobrojnim pristalicama pođe iz Sfeta na Atenu, dok su ostala dvadeset petorica postavila zasedu kod Gareta. Ali Tesej, koga je o njihovom planu obavestio glasnik po imenu, Lej, iznenadi zasedu i svu je uništi. Posle toga Palant odustade od svog plana i zatraži mir. Palantidi nisu nikada zaboravili Lejovo izdajstvo i još uvek ne stupaju u rodbinske odnose sa njegovim plemenom, niti dozvoljavaju ijednom glasniku da izgovori reči »Akouéte levi!« (»čuj narode!«) zbog sličnosti reči leoi sa imenom Laj.8
h) Laja glasnika treba razlikovati od drugog Laja, Orfejevog sina i pretka atenskih Leontida. Jednom, u vreme gladi i boleština, Laj, Orfejev sin, poslušao je proročište u Delfima i žrtvovao svoje kćeri Leopu, Praksiteju i Eubulu da bi se spasao grad. Atenjani mu u znak zahvalnosti podigoše Lajokorijum.7

1. Pausanija: I, 37, 3, i 19, 1; Plutarh: Tesej 12;
2. Euripid: Mesdeja 660; Apolodor: I, 9, 28;
3. Plutarh: Tesej 12; Apolodor: Epitome: I, 6; Ovidije: Metamorfoze VII. 402;
4. Plutarh: loc. cit.; Ovidije: loc. cit.;
5. Ovidije: loc. cit.; Apolodor: loc. cit.; Diodor sa Sicilije: IV, 55, 6: Helanik, navodi ga Pausanija: II, 3, 7;
6. Plutarh: Tesej 13;
7. Pausanija: I, 5, 2; Suida, sub LaJ; Aristid: Panatenajski govor; Hijeronim: Protiv Jovinijana, str. 185; Suida sub Leocorium; Ajlijan: Varia Historia XII, 28.
*
1. Ova veštačka priča, sa teatralnim dénouement u prizoru sa otrovom, podseća na Jona (vidi 44, a); a događaj sa volom koga je Tesej bacio u vazduh izgleda samo kao obično podražavanje Heraklovih dela. Pitanje koje su mu zidari uputili je anahronično, u herojsko doba mlade žene niko nije pratio dok su išle ulicom, niti je Tesej mogao izgledati kao devojka kad je već posvetio svoju kosu Apolonu i postao jedan od Kureta. Slaba mesta ove priče potkrepljuju misao da je priča nastala tumačenjem jedne drevne ikone, koja je, pošto se sasvim dobro raspoznavalo da su ljudi na krovu hrama zidari, prikazivala prinosenje žrtava na dan završavanja hrama (vidi 84, 1). Verovatno da je figura za koju se mislilo da je Tesej, koji raspreže belog žrtvenog vola, bila ženska figura — sveštenica; pošto je bio ukrašen delfinima hrama, pripisali su ga Apolonu, iako je delfin bio prvobitno amblem Mesečeve Boginje. Životinju niko nije bacio u vazduh. To je božanstvo u čiju se čast prinosila žrtva: ili bela mesečeva krava, sama boginja ili beli bik Posejdonov (vidi 88, c) a Posejdon je delio svetilište na Akropolju sa Atenom i njemu su, kao bogu mora, bili posvećeni delfini; Apolonovi sveštenici (ne uzimajući ni Plutarha) bili su uvek veoma revnosni u uznošenju njegove moći i prevlasti nad ostalim bogovima. Druga ikona, sa koje je uzeta priča o otrovu u peharu — jedičev otrov je ekstrakt jediča i bio je dobro poznat kao otrov koji izaziva oduzetost — verovatno prikazuje ili sveštenika ili sveštenicu kako prosipa žrtvu livenicu namenjenu dušama ljudi koji su žrtvovani radi osvećivanja temelja, dok Persefona i Kerber stoje u blizini. Plutarh kaže za Ajgeja da je radije živeo u Delfinovom hramu nego u kući; to je sasvim razumljivo pošto je on, kao sveti kralj, imao odaje u kraljičinoj palati (vidi 25, 7).

2. Medejino izgnanstvo najpre sa Korinta pa zatim iz Atene govori o tome kako su Heleni istiskivali kult Boginje Zemlje — njene kočije sa zmijom prikazuju je kao korintsku Demetru (vidi 24, m). Tesejeva pobeda nad Palantidima na sličan način svedoči o istiskivanju prvobitnog kulta u Ateni (vidi 9, 1 i 16, 2), kojim je upravljala zajednica od pedeset sveštenica ili sveštenika, jer pallas može značiti i ''mladić'' i ''devica''. Jedna druga verzija iste priče je žrtvovanje tri Lajeve kćeri, koje u stvari predstavljaju Trojnu Boginju. Od njih je Teopa («božanskog lika«) devica mlad mesec: Nimfa je Praksiteja »Boginja koja dejstvuje«, kraljica pčela, a i Kekropova mati se na Euboji tako zvala (Apolodor: III, 15, 1 i 5); starica je Eubola (»dobra savetodavka«), proročka božica kojoj je služio Eubulej, svinjar u Eleusini.

3.Palantidi i Agnijanci nisu među sobom stupali u brakove, što je najverovatnije ostatak egzogamije sa kompleksnim sistemom grupnih brakova među bratstvima, a svako bratstvo ili podbratstvo sastojalo se od nekoliko totem-klanova (rodova); ako je tako, onda su Palantidi i Agnijanci pripadali istom podbratstvu, a brakovi su dozvoljavani samo između članova različitih podbratstava (vidi 80, 5). Rod Palantida je, verovatno, imao kao totem kozu, dok su Agnijanci imali jagnje, Leontidi lava i Erehteidi zmiju. U mitologiji Atike pominje se mnogo rodova sa različitim totemima kao što su krava, slavuj, divlji labud, bik, medved i sova.

4.Sudeći po mitovima o Teseju i Heraklu, i Atenina glavna sveštenica u Ateni i Herina u Argu pripadale su lavljem rodu i za taj rod su birale svete kraljeve; zlatni prsten, nađen u Tirintu, prikazuje četiri čoveka lava kako prinose livenicu boginji koja sedi, svakako Heri, pošto joj kukavica čuči iza trona (vidi 12, 4). Bez obzira što na Kreti nije bilo lavova, oni su se ubrajali u boginjine zveri. Atena nije imala veze sa kukavicom, ali joj je bilo posvećeno nekoliko drugih ptica, koje su mogle prvobitno biti i totemske. Kod Homera se Atena pojavljuje i kao morski orao (Odiseja III, 371), i kao lasta (Ibid XXII, 239); u društvu Apolona kao jastreb (Ilijada VII, 58); a u Herinom društvu kao golub (Ibid V, 778). Na maloj atenskoj vazi iz 500. godine pre nove ere, ona je prikazana kao ševa, a kao ptica gnjurac imala je svetilište u blizini Megare (Pausanija: I, 5, 3 i 41, 6 — vidi 94, c). Ali mudra sova je njena glavna ptica. Klan sove sačuvao je svoj obred do u kasno klasično doba; posvećeni su se prerušavali u sove i izvodili obred hvatanja svoje totem-ptice (Ajlijan: Šarena istorija XV, 28, Poluk: IV, 103; Atenaj: 391 a-b i 629 f).

5. Plutarhova priča o Akouete leoi takođe je prilično verovatna; često se događalo u primitivnim religijama da su reči bile zabranjene jer su ličile na imena ličnosti, predmeta ili životinja koje ne bi bilo dobro pomenuti; naročito reči koje su podsećale na imena umrlih rođaka, čak i kad su oni umrli prirodnom smrću.

6. To što Palantidi ne priznaju da su Ajgej i Tesej pravi Erehteidi, verovatno je odraz šestovekovnog negodovanja protiv nasilnih doseljenika Butada, koji su preoteli Erehteidima pravo na svešteničke uloge u Ateni (Butadi su ulepšali legendu o Teseju) (vidi 85, 3).

98 TESEJ NA KRETI

Ne zna se tačno da li je Medeja nagovorila Ajgeja da pošalje Teseja protiv Posejdonovog besnog belog bika, ili je on posle njenog odlaska iz Atene odlučio da uništi ovo čudovište koje je bljuvalo plamen, nadajući se da će se na taj način još više umiliti Atenjanima. Herakle je doneo bika sa Krete, pustio u dolinu Arga, te bik, idući preko Istama do Maratona, pobi na stotine ljudi između gradova Probalinta i Trikorinta, a među njima (kako neki tvrde) čak i Minojevog sina Androgeja. Tesej je neustrašivo ščepao bika za ubojite rogove, proveo ga pobedonosno ulicama Atene i uz strme padine Akropolja, gde ga je žrtvovao ili Ateni, ili Apolonu.1
b) Kad je sišao u Maraton, ljubazno i gostoljubivo ga je primila siromašna samohrana stara prelja po imenu Hekala ili Hekalena, i zavetovala se da će žrtvovati ovna Zeusu ako se Tesej vrati živ i zdrav. Ali ona je umrla pre nego što se on vratio, a on ustanovi Hekalejski obred u čast njenu i Zeusa Hekaleja, obred koji se dugo održavao. Kako je Tesej u to vreme bio još dečak, Hekala ga je obasipala nežnostima dečije milošte i zato je češće zovu imenom od milja — Hekalena, pre nego Hekala.2
c) U naknadu za Androgejevu smrt, Minoj je zahtevao da Atenjani šalju sedam mladića i sedam devojaka svake devete godine, što znači po isteku svake Velike Godine — u Kretski Labirint, gde ih je Minotaur rastrzao. Taj Minotaur, čije je ime bilo Asterije, ili Asterion, bio je čudovište sa bivoljom glavom koga je rodila Pasifaja pošto se podala belom biku.3 Nešto posle Tesejevog dolaska u Atenu dođe vreme da se danak po treći put pošalje, i Tesej tako duboko požali roditelje čija su deca bila u izgledu da postanu žrtve, da ponudi da njega pošalju kao jednu od žrtava uprkos Ajgeju, koji je usrdno pokušavao da ga odvrati od toga. Po drugima je Tesej kockom određen da bude poslat na Kretu. Ima ih koji tvrde da je Minoj došao sa velikom flotom da lično odabere žrtve; njegovo se oko zadrža na Teseju, koji, budući rođen u Trojzenu, nije bio pravi Atenjanin, te dragovoljno pristade da pođe, ali se pogodi da oslobodi Atenu slanja žrtava ako golim rukama uspe da pobedi Minotaura.4
d) U dvema ranijim prilikama, brod koji je odvodio četrnaest žrtava plovio je pod crnim jedrima, ali je Tesej bio ubeđen da su bogovi na njegovoj strani, pa mu Ajgej dade bela jedra da ih na povratku istakne kao znak pobede; neki kažu da je Ajgej Teseju za tu svrhu dao jedro obojeno crveno u soku nekih šišarki.5
e) Kad su u većnici kockom odredili žrtve, Tesej povede svoje saputnike do hrama Delfina, gde u njihovo ime ponudi Apolonu posvećenu maslinu uvijenu u belu vunu. Četrnaest majki donelo im je hranu za put i pričalo svojoj deci basne i junačke priče da bi ih ohrabrile. Tesej, međutim, zameni dve devojke parom ženstvenih mladića, koji su u stvari bili veoma hrabri i prisebni duhom. Njima je naredio da se okupaju u toplom kupatilu i da se klone sunca, zatim im je kosu i tela namirisao balzamovim uljem i naučio ih kako da govore, hodaju i ponašaju se kao žene. Tako je prevario Minoja i podmetnuo ih kao devojke.6
f) Fajak, rodonačelnik Fajačana, među koje je spadao i Odisej, stajao je na pramcu kao pilot broda sa trideset vesala zato što u to vreme još nijedan Atenjanin ništa nije znao o plovidbi morem. Neki kažu da je krmar bio Feraklo; ali biće da su u pravu oni koji ga zovu Nausitej, jer je Tesej na povratku podigao spomenike Nausiteju i Fajaklu u luci Falerm, iz koje su krenuli na Kretu; tu su održavane i svetkovine kormilara u čast njih dvojice.7
g) Delfisko proročište je savetovalo Teseju da za vođu i druga uzme boginju Afroditu. On radi toga žrtvova na žalu jednu kozu i, o čuda! ona u samrtnim mukama postade jarac. Zbog ovog znamenja Afrodita dobi ime Epitragaja.8
h) Tesej je otplovio šestog dana meseca Minihiona (aprila). Otada su svake godine na taj dan Atenjani slali device u Delfiski hram da umilostive Apolona, zato što je Tesej propustio da to učini pre nego što je krenuo. Božanstvo je iskazalo svoje nezadovoljstvo dižući veliku buru, koja je prinudila Teseja da potraži zaklona u Delfima, gde mu je ponudio zakasnele žrtve.9
i) Kad je brod, nekoliko dana kasnije, stigao na Kretu, Minoj je dojahao u luku da izbroji žrtve. Zagledavši se u jednu od atenskih devica — je li to bila Periboja (koja je postala Ajakova mati) ili Eriboja ili Fereboja, ne zna se tačno, jer su im imena slična — tek Minoj htede da je tu odmah, na mestu, siluje i učinio bi to da se Tesej nije usprotivio, rekavši da mu je kao Posejdonovom sinu dužnost da brani device protiv napasnika i tirana. Minoj, smejući se raskalašno, odgovori da nikom nije poznato da je Posejdon ikada bio obziran i pun poštovanja prema devojci koja bi mu zapala za oko.10 »Ha!« uzviknu on, »dokaži da si Posejdonov sin i vrati mi ovu tričariju!«. Rekavši to, Minoj baci svoj zlatni pečatni prsten u more. »Prvo ti dokaži da si Zeusov sin!« odvrati mu Tesej.
j) Ali Minoj to dokaza. Čim poče da moli: »Oče Zeuse, čuj me!« Zeus mu odmah odgovori munjom i grmljavinom. Nemajući kud, Tesej zaroni u more, gde ga dočeka jato delfina, koji ga uz dužnu pažnju otpratiše do dvorca Nereida. Neki kažu da mu je tom prilikom Nereida Tetida dala krunu od dragog kamenja, venčani dar koji je dobila od Afrodite, a koju je posle nosila Arijadna; drugi kažu da je to učinila lično boginja mora Amfitrita i da je poslala Nereide da nađu zlatni prsten. U svakom slučaju, kad se Tesej pojavio iz mora, on je nosio i prsten i krunu, kako je Mikon nacrtao na svojoj slici na trećem zidu Tesejevog svetilišta.11
k) Afrodita je zaista pratila Teseja; jer ne samo Periboja, nego i Fereboja pozva viteškog Teseja k sebi u postelju; on nijednu ne odbi, već se i Minojeva kćerka, Arijadna, zaljubi u njega, na prvi pogled. »Ja ću ti pomoći da ubiješ moga polubrata Minotaura«, obeća mu ona potajno, »ako mi dozvoliš da se vratim s tobom u Atenu kao tvoja žena«. Tesej rado prihvati ponudu i zakle joj se da će je uzeti za ženu. Pre nego što je Dajdal otišao sa Krete, on je bio dao Arijadni čarobno klube od konca i uputio je kako da uđe i izađe iz Lavirinta. Trebalo je da otvori ulazna vrata i da pričvrsti konac za gornji deo grede; klube bi se zatim odmotavalo dok se zaobilaznim zaokretima i zavijucima ne bi dospelo do najzabačenijih odaja, gde je boravio Minotaur. Ovo klube Arijadna dade Teseju i pouči ga kako da stigne do zaspalog čudovišta, koje je trebalo da ščepa golim rukama i žrtvuje Posejdonu. Izlaz iz Lavirinta našao bi ponovo namotavajući konac na klube.12
l) Te noći Tesej učini onako kako mu je Arijadna rekla: ali da li je Minotaura ubio mačem koji mu je dala Arijadna, ili golim rukama, ili dobro poznatom batinom, ne zna se tačno, i o tome se mnogo raspravljalo. Friz u Amikli prikazuje kako Tesej pobedonosno vodi Minotaura Atenom; ali tu priču nisu svi prihvatili.13
m) Kad se Tesej pojavio iz Lavirinta poprskan krvlju, Arijadna ga strasno zagrli i povede sve Atenjane u luku. Za to vreme su dva ženstvena mladića poubijala stražu u ženskom odeljenju i oslobodila devojke. Oni se svi ukrcaju na brod, gde su ih očekivali Nausitej i Fajak, i žurno zaveslaše. Ali iako je Tesej probio brodska korita na nekoliko kretskih lađa da bi sprečio poteru, uzbuna odjeknu, i on bi primoran da vodi pomorsku bitku u samoj luci pre nego što je uspeo da se srećno i bez gubitaka izvuče pod zaštitom noći.14
n) Nekoliko dana kasnije, pošto se iskrcao na ostrvo koje se tada zvalo Dija, a kasnije postalo poznato kao Naks, Tesej ostavi zaspalu Arijadnu na obali i otplovi dalje. Zašto je ovako postupio, ostalo je tajna. Neki kažu da mu se nije dopadala i da je više voleo novu milosnicu Ajglu, Panopejevu kćerku;
drugi da je, razmišljajući na Diji, shvatio da će Arijadnin dolazak izazvati veliko nezadovoljstvo u Ateni.15 Neki opet smatraju da se Dionis javio Teseju u snu i preteći zahtevao Arijadnu za sebe, i da je Tesej, probudivši se, ugledao Dionisovu flotu kako se približava ostrvu, te prepadnut podigao sidro, a u tom ga Dionis začarao. Tako je on zaboravio obećanje koje je dao Arijadni, pa čak i da ona uopšte postoji.16
o) Bilo šta da je istina, Dionisovi sveštenici u Ateni tvrde da je Arijadna, kad se našla ostavljena na pustom ostrvu, počela gorko da plače i jadikuje, sećajući se kako je strepela dok se Tesej spremao da ubije njenog čudovišnog polubrata, kako je šaputala zavete i molila se za srećan ishod, i najzad zbog ljubavi prema njemu napustila i svoje roditelje i svoju otadžbinu. Počela je zatim da poziva čitavu vasionu na osvetu, a otac Zeus dade joj glavom znak odobravanja. Onda je Dionis, nežno i slatko, sa svojom svitom Satira i Majnada došao da je zabavi. On se oženio njome bez odlaganja, stavivši joj na glavu Tetidinu krunu, a ona mu izrodi mnogo dece.17 Od te dece jedino su Poant i Ojnopion ponekad nazivani Tesejevim sinovima. Krunu koju je Dionis postavio među zvezde kao Koronu Borealiju, napravio je Hefajst od žeženog zlata i crvenog indijskog dragog kamenja poređanog u obliku ruža.18
p) Krećani, međutim, uopšte ne priznaju da je Minotaur postojao, a ni da je Tesej zadobio Arijadnu na nedozvoljen način. Oni opisuju Lavirint samo kao dobro čuvani zatvor u koji su sklanjali atenske mladiće i devojke do pogrebnih igara u čast Androgejevu. Neke su mu žrtvovali na grobu, a druge poklanjali kao robove pobednicima u igrama. Dogodilo se da ih je Minojev svirepi, nabusiti vojskovođa Taur sve redom dobijao jedne za drugim, godinu za godinom, pošto je pobeđivao u svim takmičenjima, na veliko negodovanje njegovih suparnika. Taur je izgubio i Minojevo poverenje zbog glasina koje su kružile o njegovoj ljubavnoj zgodi sa Pasifajom, u dosluhu sa Dajdalom, a jedan od njenih blizanaca veoma je ličio na njega. Zbog svega ovoga Minoj je rado udovoljio Tesejevom zahtevu da se takmiči u rvanju sa Taurom. U staroj Kreti su i žene i muškarci prisustvovali igrama, i Arijadna se zaljubila u Teseja kad je videla kako je on tri puta uzastopce prebacio preko glave ranijeg pobednika i nabio ga u zemlju do ramena. Ovaj prizor pričinio je Minoju gotovo isto takvo zadovoljstvo kao i Arijadni; on je dodelio Teseju nagradu, prihvatio ga kao svog zeta i ukinuo svirepi danak.18
q) Drevna botijajska pesma potvrđuje da nisu sve žrtve završavale smrću. Pesma beleži da su Krećani slali u Delfe kao svoj prilog novorođeno dete, najčešće decu svojih robova atenskog porekla. Stanovnici Delfa, međutim, nisu mogli njima da pomognu iz skromnih sredstava svog malog grada, i zato su ih otpremili da osnuju koloniju kod Japigije u Italiji. Kasnije su se oni nastanili u Botijaji u Trakiji i nostalgična uzrečica devojaka iz Botijaje: »O, vratimo se u Atenu!« stalno ih je podsećala na njihovo poreklo.20
r) Jednu sasvim drukčiju verziju daju Kiprani i ostali. Oni kažu da su se Minoj i Tesej obavezali zakletvom da ni jedan brod — osim Arga, kojim je zapovedao Jason sa zadatkom da očisti more od gusara — ne sme ploviti grčkim vodama sa posadom većom od pet članova. Kad je Dajdal pobegao sa Krete u Atenu, Minoj je prekršio ovu obavezu time što je pošao u potragu za njim vojnim brodovima i tako naljutio Posejdona, koji je bio svedok pri zakletvi i zato podigao buru što je Minoja oterala na Siciliju, gde je našao smrt. Minojev sin Deukalion, stupivši na presto još dok je sukob trajao, zapreti da će poubijati sve taoce koje je Tesej ostavio prilikom zaključivanja sporazuma, ako mu Atenjani ne predadu Dajdala. Tesej mu odgovori da mu je Dajdal bliski rođak i upita može li doći do miroljubive nagodbe. On je izmenjao nekoliko pisama sa Deukalionom, ali je u međuvremenu potajno gradio ratne brodove. Neke je gradio u Timojtidi, luci koja je bila prilično zabačena, a druge u Trojzenu, gde je Pitej imao brodogradilište za koje Krećani nisu znali. Posle mesec-dva njegova flotila zaplovi, a predvodio ju je Dajdal i ostale izbeglice sa Krete; Krećani su pogrešno mislili da su brodovi koji se približavaju deo Minojeve izgubljene flote i dočekaše ih oduševljeno. Tako se Tesej dokopao pristaništa bez otpora i ušao pravo u Knos, gde je pobio Deukalionovu stražu i ubio samog Deukaliona u jednoj od unutrašnjih odaja palate. Tako je presto u Kreti prešao na Arijadnu, sa kojom se Tesej lepo sporazumeo; ona je vratila atenske taoce, zaključen je mir i sklopljen trajni savez dveju država, zapečaćen ujedinjenjem kruna — što znači da se Arijadna udala za Teseja.21
s) Posle dugotrajne gozbe, oni zajedno zaploviše put Atene, ali ih bura baci na Kipar. Tu Arijadna, već bremenita Tesejevim detetom, pobojavši se da ne pobaci od morske bolesti, zamoli da je iskrcaju na obalu kod Amata. Tako su i učinili, ali tek što Tesej ponovo stupi na brod, kad velika bura odvuče celu flotu na otvoreno more. Žene iz Amata ljubazno primiše Arijadnu i tešile su je tobožnjim Tesejevim pismima, koja su tobože upravo stizala sa susednog ostrva, gde je Tesej popravljao svoj brod; i kad je Arijadna umrla na porođaju, one je raskošno sahraniše. Arijadnin grob su pokazivali u Amati, u gaju posvećenom njoj, pod imenom Aridela. Tesej se, kažu, vratio sa sirijske obale i bio duboko rastužen kad je čuo za njenu smrt, te je ustanovio Arijadnin kult uloživši veliku sumu novaca. Kiprani su slavili Arijadnin praznik drugog daiia septembra i tada bi jedna od devojaka legla u njen gaj i predstavljala ženu u porođajnim mukama; tom prilikom su se klanjali i dvema njenim malim statuama, jednoj od srebra, drugoj od bronze, koje im Tesej beše ostavio. Oni kažu da se Dionis, koji je bio daleko od toga da se oženi Arijadnom, naljutio zato što su ona i Tesej oskrnavili njegovu pećinu u Naksu i požalio se Artemidi, koja ubi Arijadnu na porođaju svojim nemilosrdnim strelama, a ima ih koji tvrde da se Arijadna sama obesila uplašivši se Artemide.22
t) Da se vratimo priči o Teseju: sa Naksa on je otplovio na Del i tamo prineo žrtve Apolonu, priredivši atenske igre u njegovu čast. Tu je uveo novi običaj da glavu pobednika ukrasi vencem palmovog lišća i da mu u ruku stavi. palmovu granu. On je ovde još mudro podario bogu mali drveni Afroditin kip. Dajdalovu rukotvorinu — koju je Arijadna ponela se Krete i ostavila na brodu — što je moglo da izazove neraspoloženje Atenjana. Ovaj kip je na ostrvu Delu postavljen. na četvrtasto postolje od bronze koje su stalno kitili cvećem.23
u) Pored ovalnog jezera, na Delu stoji rožni oltar koji je sam Apolon, kad mu je bilo samo četiri godine, podigao od čvrsto zbijenih rogova bezbrojnih koza što ih je poubijala Artemida na Gori Kint, i to je njegovo prvo delo arhitekture. Temelji oltara, kao i dodatni zidovi, takođe su napravljeni od samih rogova; svi su rogovi isti, ali se ne zna da li su svi levi ili svi desni.24 Ovo delo spada u jedno od sedam svetskih čuda, jer nije upotrebljen ni malter niti ikakvo drugo vezivno sredstvo. Ili oko ovog oltara, ili, po drugoj verziji, oko oltara Afrodite, na koji je bio postavljen Dajdalov kip — Tesej i njegovi drugovi su igrali igru Krane, koja predstavlja rasplitanje lavirinta, a izvodi se uz pratnju harfe. Ljudi sa Dela prihvatili su igru koju im je Tesej doneo iz Knosa; Dajdal je tu napravio Arijadni podijum za igru, obeležen zapletenom šarom od belog mermera, koju je preneo iz egipatskog lavirinta. Kad su Tesej i njegovi drugovi izveli igru Krane u Knosu, prvi put su žene i muškarci igrali zajedno. U krajevima u kojima se čuvaju stare tradicije, naročito među mornarima, sačuvane su slične igre za koje se podijumi nalaze na grčkim brodovima; takve igre sačuvale su se u Maloj Aziji;igraju ih i deca u selima Italije, a Krane je osnov i za trojansku igru.25
v) Arijadna se ubrzo osvetila Teseju. Da li iz žalosti što je nju izgubio, ili od radosti što je ugledao atičku obalu, od koje su ga dugo odvlačili nepovoljni vetrovi, on zaboravi na obećanje da će istaći bela jedra.26 Ajgej, koji je stajao na Akropolju i izgledao njegov povratak, na mestu gde danas stoji hram pobednika bez krila, ugledavši crna jedra, onesvesti se i pade glavačke u podnožje Akropolja. Neki tvrde da se namerno bacio u more, koje su zbog toga i prozvali Egejsko.27
w) Teseja nisu obavestili o ovom tužnom događaju sve dok nije prineo žrtve boginjama, koje im je obećao ako se srećno vrati; Tesej sahrani Ajgeja i ukaza mu čast napravivši mu ćitov heroja. Osmoga dana Pijanepsiona (oktobra), što je datum povratka sa Krete, zahvalni Atenjani silaze na morsku obalu i tamo u loncima spravljaju hranu od raznog zrnevlja — da podsete svoju decu kako je Tesej skuvao svu svoju preostalu zalihu namirnica u jednom loncu čim se iskrcao i tako najzad nahranio svoju posadu, kojoj je duže vreme usled nestašice uskraćivao pune obroke. Na ovoj proslavi pevala se i pesma zahvalnica za prestanak gladi, a nošena je i maslinova grana, obmotana belom vunom i okićena voćem, u spomen na maslinovu granu koju je Tesej posvetio Apolonu pre polaska. Kako se to odigralo u doba žetve, Tesej je ustanovio i praznik grančice vinove loze, ili iz zahvalnosti Ateni i Dionisu, koji su mu se prikazali u Naksu, ili u čast Dionisa i Arijadne. Dvojica sa grančicama predstavljaju mladiće koje je Tesej poveo na Kretu prerušene u devojke, a koji su u pobedonosnoj povorci prilikom povratka stupali uz njega. Četrnaest žena nose hranu i prisustvuju prinošenju žrtava; one predstavljaju majke spasenih žrtava i njihov je zadatak da pričaju priče i starinske mitove, kao što su činile majke pre nego što je lađa zaplovila.28
x) Tesej je posvetio hram Artemidi Spasiteljki na tržnici u Trojzenu, a Teseju su građani Trojzena iskazali čast još za života time što su mu osnovali svetilište. Porodice iz kojih su bile žrtve za Kretu davale su otada doprinose u žrtvenim životinjama za obrede, a Tesej je prepustio svoje svešteničko pravo Fitalidima u znak zahvalnosti za njihovo gostoprimstvo. Brod kojim je plovio za Kretu od tada je svake godine plovio do ostrva Dela; ali on je tako često bio prepravljan i čišćen
da ga filozofi navode kao primer kad raspravljaju o problemu trajne istovetnosti.29

1 Apolodor: Epitome I, 5; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VIII, 294, Prvi vatikanski mitograf 47; Pausanija: I, 27, 9; Plutarh: Tesej 14; Hesihije sub
2. Plutarh: loc. cit.; Kalimah: Fragmenat 40, izd. Bentley: Ovidije: Lek od ljubavi 747;
3. Diodor sa Sicilije: IV, 61; Higin: Fabula 41; Apolodor: III, 1, 4; Pausanija: II, 31, 1;
4. Plutarh: Tesej 17; Apolodor: Epitome I, 7; Sholijast uz Homerovu Ilijadu XVIII, 590; Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Helanik, navodi ga Plutarh: Tesej 19;
5. Plutarh: loc. cit.; Simonid, navodi ga Plutarh: loc. cit.;
6. Plutarh: Tesej 18; Demon: Istorija, navodi ga Plutarh, Tesej 23;
7. Filohor, navodi ga Plutarh: Tesej 17; Slmonid, navodi ga Plutarh: loc. cit.; Pausanija: I, 1, 2;
8. Plutarh: Tesej 18;
9. Plutarh: loc. cit.; Sholijast uz Aristofanove Knezove 725;
10. Pausanija: I, 42, 1; Higin: Pesnička astronomija II, 5; Plutarh: Tesej 29;
11. Pausanija: I, 17, 3; Higin: loc. cit.;
12. Plutarh: Tesej 29; Apolodor: Epitome: I, 8;
13. Sholijast uz Homerovu Odiseju XI. 322, navodi ga Ferekid; Homer: Ilijada. VIII, 590; Eustatije uz Homerovu Odiseju XI 320; Apolodor: Epitome I, 9; Ovidije: Heroides IV, 115; Pausanija: III, 18, 7;
14. Pausanija II, 31, 1; Ferekid, navodi ga Plutarh: Tesej 19; Demon, navodi ga Plutarh: loc. cit.;
15. Sholijast uz Teokritove Idile II, 45; Diodor sa Sicilije IV, 61, 5: Katul: LXIV, 50; Plutarh: Tesej 29; Higin: Fabula 43;
16. Pausanija: X, 29, 2; Diodor sa Sicilije: V, 51, 4; Sholijast uz Teokrita: loc. cit.;
17. Pausanija: I, 20, 2; Katul: LXIV, 50; Higin; Pesnička astronomija II, 5;
18. Plutarh: Tesej 20; Bakhilid: XVI. 118;
19. Plutarh: Poređenje Romula i Teseja; Filohor, navodi ga Plutarh: Tesej 19;
20. Aristotel: Ustav Botijaje, navodi ga Plutarh: Tesej 16; Plutarh: Grčka pitanja 35;
21. Kleidem, navodi ga Plutarh: Tesej 19;
22. Hesihije sub Aridela; Pajonije, navodi ga Plutarh: Tesej 21; Spor o Homeru i Hesiodu 14;
23. Plutarh: loc, cit.; Pausanija: VIII, 48, 2 i IX, 40, 2; Kalimah: Himna Delu 312;
24. Kalimah: Himna Apolonu 60; Plutarh: loc. cit.; i Koje su životinje sposobnije? 35;
25 Plutarh: Tesej 11; Kalimah: Himna Delu 312; Homer: Ilijada XVIII, 591—2; Pausanija: IX, 20, 2; Plinije: Istorija prirode XXXVI, 19; Sholijast uz Homerovu Ilijadu XVIII, 580; Eustatije uz Homerovu Ilijadu, str. 1166; Vergilije: Ajneida V, 588;
26. Katul: LXIV, 50; Apolodor: Epitome I, 10; Plutarh: Tesej 22;
27. Katul: loc. cit.; Pausanija: I, 22, 4—5; Plutarh: loc. cit. i Poređenje Romula i Teseja; Higin: Fabula 43;
28. Pausanija: I, 22, 5; Plutarh: Tesej 22 i 23; Prokle: Hrestomatija, navodi je Fotije: 989;
29. Pausanija: II, 31, 1; Plutarh: loc. cit.
*
1. Grčka je bila priznavala kretsku vlast pred kraj osamnaestog stoleća pre nove ere verovatno preko helenske aristokratije, koja se dočepala vlasti na Kreti jednu ili dve generacije ranije i tamo zasnovala novu kulturu. Neposredna priča o Tesejevom pohodu na Knos, koju Plutarh navodi prema Kleidemu, ima dosta smisla. Ona opisuje negodovanje koje su osećali Atenjani prema kretskom natkralju, koji je uzimao taoce da bi obezbedio njihovu pokornost; tajno građenje flote, razaranje otvorenog grada Knosa u vreme dok je glavnina kretske flote bila na Siciliji, i najzad mirovni ugovor što je usledio uz ženidbu atenskog kralja sa Arijadnom, kretskom naslednicom. Ovi događaji, koji su se zbili oko 1400. god. pre nove ere, upoređivani su sa mitološkim pričama: danak u mladićima i devojkama, nametnut Ateni kao odmazda, usledio je zbog ubistva kretskog kraljevića. Tesej, vešto ubivši Minojevog bika, ili pobedivši Minojevog glavnog vojskovođu u rvanju, oslobađa Atenjane dotadašnjeg danka; ženi se Arijadnom, kraljevskom naslednicom; i sklapa mir sa samim Minojem.

2. Tesejevo umorstvo Asterija, čudovišta bivolje glave koga su zvali Minotaur ili »Minojev bik«, njegova rvačka utakmica sa Taurom (»bik«), i zarobljavanje kretskog bika, sve su to samo razne verzije istog događaja. Bolynthos, koji je dao svoje ime atičkom Probalintu, kretska je reč koja znači »divlji bik«. »Minoj» je bila titula dinastije u Knosu, a ta dinastija imala je nebeskog bika kao amblem — »Asterije« moglo je da znači »od sunca« ili »od neba« — i izgleda da se kralj obredno sparivao sa glavnom sveštenicom Mesečeve Kravlje Boginje; prerušen u bika (vidi 88, 7). Jedan od povoda da se mit o Lavirintu ovako uobliči mogla je biti i činjenica da su atenski pljačkaši, zauzevši dvor, s mukom pronašli i ubili kralja, jer je dvor u Knosu — kuća labrys ili »dvoguba sekira« — bio splet odaja i hodnika. Ali to nije sve. Na otvorenom prostoru ispred dvorca postojao je podijum za igru sa zamršenom šarom koja je služila kao putokaz igračima erotske prolećne igre (vidi 92, 4). Poreklo ove šare, koja se takođe zove lavirint, izgleda da je bila starinska zamka od grančica u koju su namamljivali jarebice njihovim mužjacima u središte zamke. Mužjak je ispuštao ljubavne krike i time dozivao ženke na gozbu, a izazivao druge mužjake; i prolećni igrači su podražavali, skakanjem na jednoj nozi, ekstazičku ljubavnu igru jarebice mužjaka (vidi 92, 2), koja će pasti od lovčevog pogotka (Knjiga propovjednikova XI, 30).

3. Etrurski vinski krčag iz Traglijatele (vidi 104, 4), na kome se vide dva heroja koji jašu, objašnjava religioznu teoriju igre jarebica. Vođa nosi štit sa simbolom jarebice a demon smrti čuči iza njega; drugi heroj nosi koplje i štit sa simbolom patke. U pozadini je šara koja se ne nalazi samo na kovanom novcu iz Knosa već i na išaranim utrinama u Britaniji; po kojima su engleska deca trupaka sve do devetnaestog veka. Ljubav i ljubomora mamili su kralja u smrt, kako je to objasnio mitograf, baš kao i jarebicu iz skrovišta u šikari, kralja je posle smrti nasleđivao njegov vojskovođa. Jedino izuzetni junaci, kao što su Dajdal i Tesej, vraćaju se živi; u tom pogledu je važno otkriće u blizini Bosinija u Kornvolu, gde je nađena skrivalica kretskog tipa (lavirint) urezana u stenu. Uvala iz koje je dr Renton Grin prvi put primetio ovu skrivalicu jedno je od poslednjih legla čavki u Kornvolu; u ovu se pticu uselila duša kralja Artura (on je takođe pokrao pakao); Bosini je u legendi vezan za kralja Artura. Izgleda da su ove zapetljane šare za igru doneli sa istočnog Sredozemlja u Britaniju neolitski zemljoradnici u trećem milenijumu pre nove ere, jer se grube kamene šare, slične onima na utrinama u Britaniji, pojavljuju i u nekim »Beaker B« oblastima Skandinavije i u severoistočnoj Rusiji; a religiozne šare koje su se nekad upotrebljavale radi okajanja grehova mogu se naći ponegde u jugoistočnoj Evropi. U Engleskoj one su obično poznate kao »Troy-town« a u Velsu kao Caer-droia. Rimljani su ih, verovatno, nazivali po svojim trojanskim igrama, a labirintske igre izvodili su mladi aristokrati u čast Avgustovog pretka Trojanca Ajneja: i Plinije kaže da su ove igre igrala i deca u italijanskim selima.

4. U Knosu je kult nebeskog bika zamenjen kultom jarebice, a igranje ukrug predstavljalo je godišnje kruženje nebeskih tela. Ako su, dakle, sedam mladića i sedam devojaka učestvovali u igri, oni su mogli predstavljati Titane i Titanke sunca, meseca i pet planeta (vidi 1, 3 i 43, 4); iako nije ustanovljeno da je kult Titana ikada postojao na Kreti, sudeći po kretskim umetničkim predmetima. Izgleda da je stara igra Krane sa ostrva Dela takođe bila ljubavna igra i da se igrala po slično sastavljenoj šari. U nekim šarama su igrači držali konopac koji im je pomagao da održavaju određenu razdaljinu i omogućavao da se figura u igri izvodi bez greške; to je verovatno dalo povoda za priču o čarobnom klubetu. (A. B. Kuk: Journal of Hellenic Studies XIV 101, ff. 1949); u Ateni, kao i na gori Sipil, igra sa konopcem zvala se cordax (Aristofan: Oblakinje 540). Prizor na kretskom ringu za bikove sastojao se od jedne akrobatske veštine koju su izvodili mladi ljudi i devojke, naizmenično izvrćući rogove biku i okrećući se i prevrćući preko glave između rogova na bikove pleći. Ovo je svakako bio religiozni obred; možda su i ovde igrači predstavljali planete. To nije morao biti toliko opasan sport kao što smatra većina pisaca koji o ovome govore, sudeći po retkim nesrećama kod banderilerosa na španskim arenama; kretska freska pokazuje da je u igri partner prihvatio onoga koji se prevrće preko glave čim dotakne zemlju.

5. »Arijadna«, koju su Grci zvali »Arijagna« (»vrlo sveta«), morala je biti titula za Mesečevu Boginju, koja se slavila igrom sa bikom na areni. Majka visokorodnog ječma zvala se i Aridela (»najstvarnija«). Nošenje grana okićenih voćem u čast Arijadne i Dionisa, i Arijadnino samoubistvo vešanjem, »zato što se bojala Artemide«, navodi da su se i Arijadnine lutke nalazlle na ovim granama (vidi 79, 2). Bojotijska boginja lutka koja visi u Luvru, sa nogama što se klate — Arijadna je ili Erigona, ili Artemida Obešena, a bronzane lutke sa udovima koji su se mogli pokretati nađene su u Dajdalovoj Sardiniji. Arijadnina kruna, koju je napravio Hefajst u obliku ružinog venca, nije izmišljotina; vrlo nežni zlatni venci ukrašeni cvećem nađeni su u riznici u Mohlu.

6. Tesejeva ženidba sa Mesečevom sveštenicom donela mu je gospodstvo nad Knosom, a na jedan novčić iz Knosa utisnut je znak mladog meseca u središte šare. Međutim, matrilinearni običaj je bio da se naslednici oduzmu sva prava ako ona s mužem pođe preko mora; to je objašnjenje što Tesej nije doveo Arijadnu u Atenu, niti dalje od Dije, kretskog ostrva na domaku Knosa. Kretski Dionis predstavljen je kao bik — Minoj, u stvari on je bio Arijadnin pravi muž, a vino proizvedeno na Kreti služilo se o njenim orgijama. Razlog Dionisovom razočarenju o kome govori Homer verovatno je činjenica da je Arijadna uživala u ljubavi sa došljakom Tesejom.

7. Mnoge drevne atenske običaje mikenskog perioda Plutarh i drugi objašnjavaju Tesejevom posetom Kreti; na primer, ritualno podavanje devojaka, i ritualna sodomija (karakteristično za obožavanje Anate u Jerusalimu (vidi 61, 1), i sirijske boginje u Hijeropolju, održalo se u tragovima kod Atenjana kad su umilostivljavali Apolona darujući mu device, dok mladići koji nose grančice sa voćem podsećaju na lulab, koji se u Jerusalimu nosio o novogodišnjim svečanim gozbama Tabernakula, koje su se održavale u ranu jesen. Tabernakule su vinske svečanosti i odgovarale su atenskoj Oshoforiji — nošenju grozdova; osnovno obeležje je bilo takmičenje u trčanju (Prokle: Hrestomatija 28). Prvobitno, pobednik u trci je postajao sveti kralj, kao u Olimpiji, i dobijao mešavinu od ulja, vina, meda, drobljenog sira i krupnog brašna — božanski nektar i ambroziju. Plutarh dovodi u vezu Teseja, novog kralja, sa ovom proslavom i kaže da je on slučajno došao za vreme ove proslave i potpuno ga razrešava odgovornosti zbog smrti njegovog prethodnika i oca Ajgeja. Ali se novi kralj u stvari rvao sa starim kraljem i bacao ga u more sa bele stene kao pharmacosa (vidi 96, 3). Na ilustrativnoj ikoni koju je mitograf svakako krivo protumačio, Tesejeva lađa sa crnim jedrom morala je biti ona lađa koja čeka u pripravnosti, spremna da prihvati pharmacosa. Ta lađa ima crna jedra zato što su ribari u Sredozemlju često bojili svoje mreže i platna kako bi ih sačuvali od soli. Od bobice krmeza dobijala se crvena boja kojom je premazivano kraljevo lice i zbog toga je crvena boja postala simbol kraljevstva. »Hekalena«, starica, koja prede vunu, verovatno je dosta izmenjeni oblik od »Hekata-Selena« (''Mesečeva Boginja koja pogađa iz velike daljine''), što znači Artemida.

8. Izgleda da muškarci nisu smeli da jedu pasulj još u prehelensko doba, a da su Pitagorejci sasvim prihvatili ovaj običaj i pridržavali ga se, jer su verovali da se duše njihovih predaka mogu slučajno naći u pasulju. U suprotnom bi potomak, budući muškarac, mogao da spreči svojim precima ponovno rođenje. Prema tome, čuvena gozba na kojoj se jede pasulj predstavlja ruganje Helena Boginji koja je ustanovila ovaj tabu; isto tako Tesejevo ustupanje svešteničkih prava Fitalidima (»oni koji rastu«), čije ime ima oblik ženskog roda, podseća na to da je gajenje smokve, kao i sejanje graha, bila misterija u koju su samo žene bile upućene (vidi 24, 13).

9. Kiprani su obožavali Arijadnu kao ptičju boginju, a ta titula je inače pripadala Afroditi. Jesenje svetkovine u njenu čast predstavljale su rođenje Nove godine, a mladić koji je podražavao njene porođajne bolove predstavljao je njenog kraljevskog ljubavnika Dionisa. Ovaj običaj, poznat pod nazivom Couvade, postojao je u mnogim krajevima u Evropi, pa i u Istočnoj Angliji.

10. Apolonov hram, načinjen od rogova na ostrvu Delu, nedavno je pronađen. Oltar i temelji su propali, a bik je zamenio kozu na kamenim ukrasima kao obrednu životinju — ako je koza ikad i bila obredna životinja; Minojev pečat ima samo Boginju koja stoji na oltaru i pravljen je isključivo od rogova bika.

11. Mikenska alegorična zidna slika što prikazuje Tetidu kako poklanja Teseju krunu i prsten dok Minoj besni, ljut, na obali, mora biti da predstavlja prelazak prevlasti na moru iz kretskih u atenske ruke. Ali to predstavlja i Minojevo sveto venčanje sa Morskom Boginjom bacanjem prstena u more, kao što je to činio venecijanski dužd u srednjem veku.

12. Ojnopion i Toant se ponekad zovu Tesejevim sinovima jer su oni heroji ostrva Hija i Lemna, a oba ostrva su bila u savezu sa Atenom (vidi 88, h).

99 STVARANJE ATIČKOG SAVEZA

Kad je Tesej nasledio svog oca Ajgeja na atenskom prestolu, on je ojačao svoju vlast uništivši skoro sve svoje protivnike, osim Palanta i njegovih preostalih sinova. Posle nekoliko godina poubijao je i njih iz predostrožnosti. Kad je optužen za ubistvo, Tesej je, u Sudu Apolona Delfina, u svojoj odbrani dokazao da je ubistvo bilo potpuno opravdano i bio oslobođen odgovornosti. To je bio presedan, jer se ubistvo do tada nikako i ničim nije moglo opravdati. U Trojzenu, gde je njegov sin Hipolit bio kralj, očistiše ga od krvi, on tamo provede godinu dana. Kad se vratio u Atenu, prognao je i svog polubrata koji se takođe zvao Palant zato što je posumnjao da ga Palant mrzi; tada je Palant osnovao Palantij u Arkadiji, ali neki tvrde da je to učinio Palant, sin Likaonov, ubrzo posle Deukalionovog potopa.1
b) Tesej se kao vladar pokoravao zakonima i vodio je politiku stvaranja saveza, što je bila osnova kasnije atenske prevlasti. Dotle je Atika bila podeljena na dvanaest komuna, od kojih je svaka imala svoju samoupravu, i one bi se dogovarale s atenskim kraljem samo u vreme opasnosti. Eleusinci su čak objavili rat Erehteju, a bratoubilački sukobi su bili česti. Da bi se ove zajednice odrekle svoje nezavisnosti, Tesej je morao da se zbliži sa svakom porodicom i klanom posebice, što je i učinio. On je postigao to da je svaki seljak, sitni zemljoradnik i rob, bio spreman da ga posluša, a nagovorio je i većinu bogatih zemljoradnika da ga podrže obećavši im da će napustiti monarhiju i zameniti je demokratijom, s tim što će on sam biti glavni vojni komandant i vrhovni sudija. One koji nisu prihvatili njegove razloge naterao je silom da ga poštuju.2
c) Tako je Tesej dobio ovlašćenje da raspusti sve lokalne državne uprave; on je skupio, zatim, poslanike svih državica u Ateni, podigao im skupštinsku većnicu i sudsku dvoranu, koje postoje i do dana današnjeg. Tesej se nije mešao u zakone koji su uređivali lične svojinske odnose. Samom gradu Ateni pripojio je predgrađa; ona su do tada pripadala Akropolju i južnim demama, uključujući i stare hramove Zeusu Olimpljaninu, Apolonu Pitijskom, Majci Zemlji i Dionisu, kao i Akvadukt Devet Izvora. Atenjani Akropolj zovu još i »grad«.
d) Šesnaesti dan Hekatombona (jula) nazvao je »Dan ujedinjenja« i načinio ga državnim praznikom u čast Atene. Tom prilikom su se prinosile žrtve miru, ali bez prolivanja krvi uopšte.3 Atenske igre održavane u to vreme nazvao je »Sveatenskim igrama« i proširio ih na celu Atiku; ustanovio je kult Atene Ujediniteljke. Zatim se povukao sa prestola, kao što je obećao, ostavivši Atici novu upravu, pod najpovoljnijim znamenjima, jer je Delfisko proročište saopštilo da će Atenjani sada jedriti po burnim morima kao svinjske mešine.4
e) Da bi proširio grad, Tesej je pozvao sve vredne strance da se nasele u Ateni. Njegovi su glasnici, idući svuda po Grčkoj, izvikivali dobro poznate reči: »Dođite amo, o, ljudi!« I tako mnogo sveta nagrnu u Atenu, a on stanovnike Atene podeli na tri klase: eupatride, ''one koji su zadužili otadžbinu'';
george, »seljake«; i demijurge, »zanatlije«. Eupatridima pripadoše religiozne dužnosti, sudstvo, tumačenje zakona, i sve najviše dužnosti i zvanja; georgi su obrađivali zemlju i bili kičma države; demijurzi, daleko najbrojnija klasa, bili su proroci, lekari, glasnici, drvodelje, vajari i poslastičari.5 Tako je Tesej bio prvi kralj koji je osnovao samostalnu državnu zajednicu, i zato Homer, u Spisku brodova, smatra Atenjane jedinim slobodnim narodom — a njegovo ustrojstvo ostalo je na snazi sve dok se tirani nisu dočepali vlasti. Neki, međutim, ne priznaju ovo predanje kao istinu; oni kažu da je Tesej produžio da vlada kao i ranije, i da je, posle smrti kralja Menesteja, koji je poveo Atenjane protiv Troje, njegova dinastija ostala na vlasti još čitave tri generacije.6
f) Tesej, prvi atenski kralj koji je kovao novac, utiskivao je lik bika na svoje kovanice. Ne zna se je li taj bik predstavljao Posejdonovog bika, ili Minojevog vojskovođu Taura, ili je prosto hteo time da podstakne zemljoradnju; u svakom slučaju, Tesejev kovani novac za dugo vremena je održao utvrđenu vrednost, koja se izražavala sa »deset volova« ili »stotinu volova«. Po ugledu na Herakla, koji je načinio svoga oca Zeusa zaštitnikom Olimpijskih igara, Tesej uze svoga oca Posejdona za zaštitnika Korintskih igara. Do tada su na Korintu najviše poštovali Melikerta, Ininog sina, a igre koje su se dotada održavale, i to noću, pre su bile misterije nego javna priredba. Tesej, zatim, u ime države Atene, zatraži da joj se pripoji Megara, a potom sazva delegate sa Peloponeza na Korintsku prevlaku i poče ih nagovarati da okončaju davnašnju razmiricu oko granica sa svojim jonskim susedima. Oni to i učiniše, a Tesej, na mestu s kojim su se svi složili. podiže čuven stub, gde je na istočnom krilu pisalo: »Ovo nije Peloponez, već Jonija«, a na zapadnom »Ovo nije Jonija, već Peloponez!« On je takođe dobio pristanak od Korinćana da Atenjani zauzmu počasno mesto na Korintskim igrama; a to mesto zauzimalo je toliko zemljišta koliko je moglo da pokrije veliko jedro broda kojim bi doplovili.7

1. Higin: Fabula 244; Apolodor: Epitome I, II; Servije uz Vergilijevu Ajneidu. VIII, 54; Euripid: Hipolit 34—7; Pausanija: I, 22, 2; I, 28, 10 i VIII,
2. Diodor sa Sicilije: IV, 61; Tukidid: II, 15; Plutarh: Tesej 24;
3. Tukidid: loc. cit.; Plutarh; loc. cit.; Sholijast uz Aristolanov Mir 962;
4. Pausanija: VIII, 2, 1 1 I, 22, 9; Plutarh: loc. cit.;
5. Plutarh: Tesej 25; Homer: Odiseja 383 i XIX, 135; Platon: Gozba 188, d i Država 529, e; Herodot: VII, 31;
6. Plutarh: loc. cit.; Homer: Ilijada: II, 552; Pausanija I, 3, 2;
7. Strabon: IX, I, 8.
*
1. Mitski elementi priče o Teseju ovde su podređeni istoriji stvaranja atenske državotvornosti; ipak, stvaranje saveza država Atike počelo je nekoliko stoleća ranije; Tesejeve demokratske reforme služile su u petom stoleću kao politička propaganda i verovatno ih je u ovom obliku izmislio Kleisten. Glavne reforme, koje su kasnije izvedene u jevrejskoj monarhiji, Pentateuh je na sličan način pripisao Mojsiju.

2. Volovi su predstavljali standardnu vrednost u Staroj Grčkoj, Italiji i Irskoj, kao što je i danas predstavljaju u zaostalim stočarskim plemenima Istočne Afrike, i Atenjani nisu kovali novac do skoro pet stotina godina posle trojanskog rata. Ali je istina da su kretski bakarni kalupi za livenje metala utvrđene težine obično imali utisnuti lik bivolje glave ili teleta koje leži (ser Artur Evans: Minojske mere i sredstva plaćanja, str. 335); atenski Butadi koji su uglavnom širili mit o Teseju, verovatno su imali na umu ovo predanje kad su kovali novac sa utisnutom glavom bika, oznakom svog klana.

3.Podela Atike na dvanaest opština upoređivana je sa sličnim uređenjem na Delti Nila i u Etruriji, i sa podelom pokorene teritorije Kanaana, koju je izvršilo dvanaest izraelskih plemena; broj dvanaest je verovatno izabran zbog toga da bi vladar u toku godine u svakom plemenu mogao da boravi po mesec dana. Grci herojskog doba nisu pravili razliku između ubistva sa predumišljajem i nehotičnog ubistva; u oba slučaja ubica je plemenu ubijenog morao dati naknadu, a morao je promeniti i ime i zauvek napustiti grad. Tako su i Telemona i Peleja bogovi i dalje visoko cenili, iako su mučki ubili Foka (vidi 81, 6); Medeja je takođe ubila Apsirta, a nije na sebe navukla mržnju svojih novih podanika Korinćana (vidi 153, a i 156, a). Međutim u Ateni, u klasično doba, ubistvo sa predumišljajem (phonos) povlačio je za sobom smrtnu kaznu; nehotično ubistvo (akousia) — kaznu progonstvom a pleme je bilo zakonom obavezno da progoni ubicu. Phonos bekousios (opravdano ubistvo) i phonos akousios (oprostivo ubistvo) su kasnije, utančanije nijanse koje je, verovatno, uveo Drakon u sedmom veku pre nove ere; ovo poslednje zahtevalo je samo ispaštanje ritualnim očišćenjem. Mitografi nisu razumeli da je Tesej izbegao trajno progonstvo zbog ubistva Palantida samo na taj način što je zatro čitavo pleme, kao što je i David uradio sa »Domom Saula«. Jednogodišnje odsustvo Tesejevo i boravak u Trojzenu bili su dovoljni da očiste grad od oskrnavljenja zbog ubistva.

100 TESEJ I AMAZONKE

Neki kažu da je Tesej učestvovao u Heraklovom uspešnom pohodu protiv Amazonki i da je kao udeo u ratnom plenu dobio njihovu kraljicu Antiopu, koju još zovu i Melanipa: ali, kažu da to za nju nije predstavljalo naročitu nesreću jer mu je ona već izdala grad Temiskir na reci Termodon kao dokaz strasti koju je zapalio u njenom srcu.1
b) Neki drugi opet kažu da je Tesej pohodio zemlju Amazonki nekoliko godina kasnije zajedno sa Pejritojem i svojom družinom i da su se Amazonke, ushićene dolaskom tako lepih ratnika predale bez otpora. Antiopa je došla da ih pozdravi i predala Teseju poklone, ali tek što je prispela na njegov brod, on je izvukao sidro i na silu je odveo. Drugi opet kažu da je Tesej izvesno vreme boravio u Amazoniji i da je uživao gostoprimstvo Antiopino. Oni još dodaju da su među njegovim drugovima bila tri brata Atenjanina, Eunej, Toant i Soloon, i da se Soloon zaljubio u Aritiopu, pa je, ne usuđujući se da joj neposredno priđe, zamolio Euneja da ga zastupa, Antiopa odbi ponudu posrednika, iako se i dalje prema Soloonu ponašala učtivo kao i ranije. Tek kad se Soloon bacio u reku Termodon i udavio, Tesej shvati u čemu je stvar i mnogo se ražalosti. On se tada seti jednog saveta proročišta u Delfima. Ako se ikad u stranoj zemlji oseti duboko ožalošćen — rečeno mu je — treba odmah da osnuje grad i ostavi neke od svojih drugova da upravljaju njime. Zato Tesej sagradi Pitopolj u čast Apolona Pitijskog, a obližnju reku nazva Soloon. Tu ostavi Euneja i Toanta i nekog Herma, atenskog plemića, čije se ranije boravište u Pitopolju sada greškom zove »Hermesov dom«. Tesej je potom otplovio sa Antiopom.2
c) Antiopina sestra Orejtija, koju su neki zamenili sa Hipolitom, čiji je pojas osvojio Herakle, zaklela se da će se osvetiti Teseju. Ona je sklopila savez sa Skitima i povela je velike amazonske snage preko leda na Krimskom Bosforu, a zatim prešla Dunav i prošla Trakiju, Tesaliju i Bojotiju. Kod Atene ona se ulogori na Areopagu i tamo prinese žrtve Areju; neki kažu da je breg dobio ime po tom događaju. Orejtija je najpre naredila jednom odredu da zauzme Lakoniju i spreči Peloponežane da pošalju Teseju pojačanje preko Prevlake.3
d) Atenske su snage bile takođe spremne, ali su se obe strane ustezale da otpočnu neprijateljstva. Najzad, po preporuci jednog proročišta, Tesej prinese žrtve Fobu, Arejevom sinu, i najavi bitku za sedmi dan meseca Bojdromiona, koji otada postade praznik u Ateni; međutim ima ih koji kažu da se taj praznik već ranije slavio u čast pobede koju je Ksit zadobio nad Eumolpom u Erehtejevo vreme. Borbena linija Amazonki prostirala se između mesta kasnije nazvanog Amazonija i gore Pnik u blizini Hrise. Tesejevo desno krilo kretalo se od Museja i naletelo na levo krilo Amazonki, ali je bilo prinuđeno da se povuče sve do hrama posvećenog Furijama. To povlačenje je obeležio mesni komandir Halkodont, postavljajući, duž grobova onih koji su pali, kamenove nazvane imenima poginulih ratnika. Atensko levo krilo, međutim, pošlo je na juriš sa Paladijuma, Gore Ardet i Likeuma, i nateralo desno krilo Amazonki da se povuče u logor uz velike gubitke.4
e) Neki kažu da su Amazonke pristale da se mire tek posle četiri meseca teške borbe; primirje, zaključeno u blizini Tesejevog svetilišta, uvek se spominje prilikom pomena Amazonkama uoči Tesejeve proslave. Ali drugi kažu da se Antiopa, tad već Tesejeva žena, herojski borila na njegovoj strani dok je nije smrtno ranila Molpadija, a ovu je opet ubio Tesej; Orejtija je sa svojim sledbenicima jedva uspela da pobegne u Megaru, gde je i umrla, skrhana bolom i očajanjem; ostale Amazonke, koje je pobednik Tesej prognao sa Atike, sklonile su se u Skitiji.5
f) U svakom slučaju, tada su Atenjani prvi put potisnuli stranog napadača. Neke Amazonke koje su ostale ranjene na bojnom polju otpremljene su u Halkidu na lečenje. Antiopa i Molpadija su sahranjene pored hrama Majke Zemlje, a jedan glineni stub obeležava Antiopin grob. Ostale leže u Amazonijumu. One Amazonke koje su pale prelazeći Tesaliju, sahranjene su na putu između Skotusaje i Kinoskefale a i u blizini Hajronaje pored reke Hajmon. U Lakoniji su obeležena mesta gde su se Amazonke zaustavile na svom pohodu i posvetile dva stara drvena lika Artemidi i Apolonu; a u Trojzenu je hram Areja podignut kao spomenik na Tesejevu pobedu nad Amazonkama, kad su pokušale da pređu reku Istam prilikom povlačenja.6
g) Po jednom izveštaju, Amazonke su ušle u Trakiju preko Frigije, a ne preko Skitije, i osnovale svetilište Artemide Efeske dok su prolazile obalom. Po jednom drugom izveštaju, one su se sklanjale u ovo svetilište ranije u dva maha, naime kad su bežale od Dionisa i kad je Herakle pobedio kraljicu Hipolitu, a svetilište su, u stvari, osnovali Kres i Efes.7
h) Istina o Antiopi je, izgleda, ovakva: ona je preživela rat, a Tesej je ipak bio primoran da je ubije, kao što je Delfisko proročište predskazalo, kad je ušao u savez sa Deukalionom kretskim kraljem, i oženio se njegovom sestrom Fajdrom. Ljubomorna Antiopa, koja mu nije bila zakonita žena, upala je, do zuba naoružana, na svadbenu svečanost i zapretila pokoljem. Tesej i njegovi drugovi žurno zatvoriše sva vrata, i ubiše je uz borbu, iako mu je rodila sina Hipolita, koga još zovu Demofon, i nikad ga nije izneverila sa drugim čovekom.8

1. Apolodor: Epitome: I, 16; Hegija iz Trojzena, navodi ga Pausanija: I, 2, 1;
2. Pindar, navodi ga Pausanija: I, 2, 1; Ferekid i Bion, navodi ih Plutarh: Tesej 26; Menekrat, navodi ga Plutarh loc. cit.;
3. Justin: II, 4; Helanik, navodi ga Plutarh: Tesej 26-7; Diodor sa Sicilije: IV, 28; Apolodor: Epitome: I, 16; Ajshil: Eumenide 680;
4. Plutarh: Tesej 27; Etymologicum Magnum: sub Boedromia; Euripid: Jon 59; Kleidem, navodi ga Plutarh: loc. cit.;
5. Kleidem, navodi ga Plutarh: loc. cit.; Plutarh; loc. cit.; Pausanija: I, 41, 7; Diodor sa Sicilije: IV, 28;
6. Plutarh: loc. cit.; Pausanija: I, 2, 1; I, 41, 7; III, 25, 2 i II, 32, 8;
7. Pindar, navodi ga Pausanija: VII, 2, 4;
8. Higin: Fabula 241; Apolodor: Epitome: I, 17; Diodor sa Sicilije: IV, 62; Ovidije: Heroide 121; Pausanija I, 22, 2; Pindar, navodi ga Plutarh: Tesej 28.
*
1. »Amazonke«, obično se smatra da dolazi od a i mazon, »bez grudi«, jer se verovalo da su one odsecale sebi jednu dojku kako bi bolje zatezale luk, međutim povod je malo neverovatan. Reč je, izgleda, ipak, armenskog porekla i znači ''mesečeve žene''. Pošto su sveštenice Mesečeve Boginje na jugoistočnim obalama Crnog mora nosile oružje, kao i sveštenik sa obale Libijskog zaliva Sirt (vidi 8, 1), verovatno su priče putnika o njima uticale na tumačenje izvesnih starih atenskih ikona koje su prikazivale žene ratnike, a to je doprinelo i atičkoj priči o amazonskoj najezdi sa reke Termodon. Te, ikone, koje su u klasično vreme stavljali u podnožje Zeusovog trona u Olimpiji (Pausanija: V, 11, 2), u Ateni na središni zid kolonade (Pausanija: I, 15, 2) i Atenin štit u Tesejevom svetilištu i na drugim mestima (Pausanija: I, 17, 1), predstavljale su ili borbu između prehelenskih sveštenica u Ateni za zvanje visoke sveštenice, ili helensko nadiranje na Atiku i otpor koji im je pružen. Bilo je takođe i naoružanih sveštenica u Minojskoj koloniji u Efesu, na šta ukazuje i ime osnivača Kresa (Krećanin), a i u svim gradovima gde ima grobova Amazonki. Smatra se da je Orejtija, ili Hipolita, skrenula nekoliko stotina milja sa svog puta preko Skitije, verovatno zato što je Krimski Bosfor bio sedište Artemidinog svirepog kulta Taurida, gde su sveštenice satirale muškarce kao žrtve (vidi 116, 2).

2. Prizor kako Antiopa upada na Fajdrinu svadbu biće da dolazi sa ikone koja prikazuje kako Helen, osvajač, nasrće na visoku sveštenicu, pošto je prethodno poubijao njene drugarice. Antiopa nije postala zakonita Tesejeva žena jer je pripadala društvu koje je pružalo otpor monogamiji (vidi 131, k). Imena Melanip i Hipolit dovode Amazonke u vezu sa prehelenskim kultom konja (vidi 43, 2). Soloonovo ime verovatno treba da podseća na bacanje tegova na pogrebnim igrama koje su se izvodile u Grčkoj koloniji Pitopolj, nazvanoj tako po proročkoj zmiji njenog heroja osnivača; izgleda da su u toj koloniji ljudske žrtve bacali u reku Termodon. Bojdromija (''trčanje po pomoć'') bila je svetkovina u Artemidinu čast i o njoj se malo zna; može biti da su i na njoj učestvovale naoružane sveštenice kao i u argivskoj svetkovini Hibristike (vidi 160, 5).

101 FAJDRA I HIPOLIT

Pošto se oženio Fajdrom, Tesej je poslao svog vanbračnog sina Hipolita Piteju, koji ga usvoji kao naslednika prestola u Trojzenu. Tako Hipolit nije imao razloga da se spori o pravo na atenski presto sa svojom polubraćom Akamantom i Demofonom, Fajdrinim sinovima iz zakonitog braka sa Tesejem.1
b) Hipolit, koji je od svoje majke Antiope nasledio izuzetnu odanost Artemidi, podigao je novi hram boginji u Trojzenu, nedaleko od pozorišta. Afrodita je odlučila da ga kazni jer je to smatrala ličnom uvredom, te udesi da se Fajdra strasno zaljubi u Hipolita kad ga je ugledala na Eleusinskim misterijama. On je došao obučen u beo ogrtač, sa vencem u kosi, pa iako su njegove crte odavale grubost, ona je tu grubost smatrala strogošću dostojnom divljenja.2
c) Kako je u to vreme Tesej sa Pejritojem bio u Tesaliji ili, možda, u Tartaru, Fajdra ode sa Hipolitom u Trojzen. Tamo sagradi hram Afroditi koja krišom posmatra. Hram je gledao na gimnazijum, pa je ona danju neopaženo posmatrala Hipolita dok se potpuno nag vežbao u trčanju, rvanju i skokovima. Jedno staro mirtino drvo raslo je u blizini hrama; Fajdra svojim ukosnicama od dragog kamenja izbode mirtino lišće od silne žudnje za Hipolitom, te je otada list mirte izreckan. Kad je kasnije Hipolit učestvovao na sveatenskim igrama i odseo u Tesejevoj palati, ona se Afroditinim hramom na Akropolju koristila u iste svrhe.3
d) Fajdra nije nikom poveravala svoju strasnu požudu, ali je slabo jela, rđavo spavala i toliko oslabila da njena stara dadilja najzad shvati istinu i posavetova je da pošalje Hipolitu pismo. To Fajdra i učini; u pismu mu priznade svoju ljubav i saopšti mu da je zbog njega prišla Artemidinom kultu i da joj je baš posvetila dve slike u drvetu donete sa Krete. Upita ga i da li bi pošao s njom u lov jednog dana? »Mi sa Krete, iz kraljevske porodice«, pisala je ona, »svakako smo uklete da izgubimo čast zbog ljubavi; seti se samo moje staramajke Europe, moje majke Pasifaje, i najzad moje sestre Arijadne. Ah, nesrećna Arijadna! Nju je napustio tvoj otac neverni Tesej, koji je, zatim, ubio i tvoju rođenu majku. Zašto te Furije nisu kaznile što si pokazao tako nesinovljevsku ravnodušnost prema njenoj sudbini? On će i mene ubiti jednog dana! Računam na tebe da ćeš mu se osvetiti i odužiti dug Afroditi zajedno sa mnom. Zar ne bismo mogli nas dvoje otići i živeti zajedno makar neko vreme, pod izgovorom da idemo u lov? Niko tada ne bi prozreo naša uzajamna osećanja. Već smo jednom zanoćili pod istim krovom i našu međusobnu odanost smatraće nevinom, pa čak i vrednom hvale.«4
e) Hipolit je spalio pismo u velikom strahu, pa, užasnut, uđe u Fajdrinu odaju, glasno je koreći; ona se ne dade zbuniti, već zdera svoju odeću, širom otvori vrata i poče da viče: »U pomoć! U pomoć! Silovana sam!« Zatim se obesi o gredu na vratima optužujući ga za čudovišne zločine u svom oproštajnom pismu.5
f) Tesej, primivši vest, okrivi Hipolita i naredi mu da smesta napusti Atenu i da se nikada više ne vraća. Zatim, setivši se da mu je otac Posejdon obećao da će mu ispuniti tri želje, poče da ga moli neka Hipolit umre još istog dana. »Oče«, molio je on, »pošalji zver na put kojim Hipolit ide za Trojzen!«6
g) Hipolit je pohitao iz Atene što je brže mogao. Dok je vozio kočije uskim putem preko prevlake, veliki talas, koji je preplavio čak i Molursku stenu, krenu šumno ka obali; iz njegove pene iskoči ogromna morska foka, ili, po drugima, beli bik, ričući i bljujući mlazeve vode. Hipolitova četiri konja, poludela od straha, naglo skrenuše ka steni, ali ih Hipolit, budući izvanredan kočijaš, spreči da se strmoglave s ruba. Zver tada preteći krete za kočijama, i Hipolit ne uspe da održi pravac. Nedaleko od svetilišta Artemide Saronske, rasla je divlja maslina koju su nazvali Prelomljeni Rakos — rahachos je inače trojzenski naziv za jalovo maslinovo drvo. Baš u grane tog drveta zapletoše se Hipolitove uzde. Kočije udariše u stenje pokraj puta i smrskaše se. Hipolit, zapetljan u uzde, udari najpre o samo drvo, a zatim o stenu, a konji ga dokrajčiše vukući ga za sobom sve dok čudovište koje ih je gonilo ne nestade s vidika.7
h) Neki, međutim, pričaju i malo verovatnu priču: oni tvrde da je Artemida rekla Teseju istinu, i u tren oka ga prenela u Trojzen, gde je stigao baš na vreme da se izmiri sa sinom na samrti, a da se osvetila Afroditi izazvavši Adonidovu smrt. Sigurno je samo da je ona naredila građanima Trojzena da ukažu božanske počasti Hipolitu i od tada sve neveste iz Trojzena odsecaju po jedan uvojak i posvećuju ga Hipolitu. Diomed je Hipolitu posvetio jedan stari hram i dva kipa u Trojzenu i prvi mu prineo na žrtvu životinju. I Fajdrin i Hipolitov grob nalazili su se u dvorištu hrama u blizini mirtinog drveta sa izbockanim lišćem.
i) Sami građani Trojzena ne priznaju da su Hipolita rastrgli konji, pa čak ni da je sahranjen u svom hramu; a neće ni da otkriju njegov pravi grob. Oni tvrde da su ga bogovi postavili među zvezde kao kočijaša.8
j) Atenjani su podigli grobnicu u blizini Temidinog hrama kao uspomenu na Hipolita, zato što je njegovu smrt izazvala kletva. Neki tvrde da je Tesej optužen za ubistvo i, osuđen ostrakizmom, proteran u Skir, gde je sramno završio život obrvan bolom. Ali svi veruju da je uzrok Tesejevog pada pokušaj otmice Persefone.9
k) Hipolitov duh je sišao u Tartar, a Artemida, uvređena do krajnjih granica, zamoli Asklepija da ga oživi. Asklepije otvori svoju medicinsku škrinju od slonove kosti i izvadi travu koja je oživela Krećanina Glauka. On tri puta istrlja Hipolitove grudi travom, ponavljajući pritom čarobne reči, i na trećem dodiru mrtvac diže glavu sa zemlje. Ali Had i Tri Suđaje, zgranuti ovom zloupotrebom povlastice, nagovoriše Zeusa da ubije Asklepija gromom.
l) Latini pričaju da je Artemida obavila Hipolita gustim oblakom i prerušila ga u starijeg čoveka sa izmenjenim crtama lica. Kako nije mogla da se odluči koje je ostrvo pogodnije za sakrivanje, Kreta ili Del, ona Hipolita smesti u svoj sveti gaj u italijansku Ariciju.10 Tamo se Hipolit, po njenom odobrenju, oženi Nimfom Egerijom, i ostade da večito živi pored jezera, u tamnim hrastovim šumama okruženim provalijama. Da ga ništa ne bi podsećalo na njegovu smrt, Artemida mu promeni ime u Virbije, što znači vir bis, ili »dva puta čovek«. U njegovoj blizini nije smelo biti konja. Zvanje sveštenika Artemide Aricijske dostupno je jedino odbeglim robovima.11 U njenim gajevima rastu stara hrastova stabla čije je grane zabranjeno lomiti, ali ako se rob usudi da to čini, onda sveštenik, koji je i sam ubio svog prethodnika i stoga živi u stalnom strahu od smrti, mora se mačevima boriti s njim za sveštenički čin. Stanovnici Aricije, pričaju da je Tesej molio Hipolita da ostane s njim u Ateni, ali da je Hipolit odbio.
m) Ploča u Asklepijevom svetilištu u Epidauru kazuje da mu je Hipolit zaveštao dvadeset konja iz zahvalnosti što ga je vratio u život.12

1. Apolodor; Epitome I, 18; Pausanija: I, 22, 2; Ovidije: Heroide IV, 67;
2. Pausanija: II, 31, 6; Ovidije: loc. cit.;
3. Ovidije: loc. cit.; Seneka: Hipolit 835; Pausanija: II. 32, 3 i I. 22, 2; Euripid: Hipolit I; Diodor sa Sicilije: IV, 62;
4. Ovidije: loc. cit.; Pausanija: I, 18, 5;
5. Apolodor: Epitome I, 18; Diodor sa Sicilije: IV, 62; Higin: Fabula 47;
6. Plutarh: Uporedne priče 34; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 445;
7. Pausanija; 11,32 , 8; Euripid: Hipolit 1193; Ovidije: Metamorfoze XV. 508; Plutarh: loc. cit.; Diodor sa Sicilije: IV, 62;
8. Euripid: Hipolit 1282 i 1423; Pausanija: II, 32, 1—2;
9. Pausanija: I, 22, 1; Filostrat: Život Apolonija iz Tijane VII. 42: Diodor sa Sicilije: IV, 62;
10. Ovidije: Metamorfoze XV, 532 i Fasti VI, 745;
11. Vergilije: Ajneida VII, 775: Ovidije: Fasti V, 312 i Metamorfoze XV, 515; Strabon: III, 263; Pausanija: II, 27, 4;
12. Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 136; Strabon: V. 3, 12: Svetonije. Kaligula. 35; Pausanija: loc. cit.
*
1. Fajdrina rodoskvrna ljubav prema Hipolitu slična je onoj koju je Potifarova žena osećala prema Josifu (vidi 75, 1), a motiv je pozajmljen ili iz egipatske Priče o dva brata, ili iz zajedničkog kanaanskog izvora. Posledice ovog događaja zasnovane su na poznatoj ikoni što prikazuje lomljavu kočija po isteku vladavine svetog kralja (vidi 71, 1). Ako, kao u staroj Irskoj, proročko brujanje novembarskog mora znači opomenu kralju da mu je kucnuo čas, onda je ta opomena predstavljana u vidu bika, ili foke, razjapljenih čeljusti na vrhu velikog talasa. Mora biti da su se Hipolitove uzde zakačile o mirtu, a ne za maslinu tužnog izgleda, kao što se docnije pričalo; mirta, koja u stvari raste u blizini herojeve škrine, čuvena je po svojim velikim listovima. Mirta simboliše poslednji mesec kraljeve vladavine, a istu ulogu igra i u priči o lomljavi Ojnomajevih kočija (vidi 109, j); divlja maslina ipak simboliše prvi mesec vladavine kraljevog naslednika. Vir bis je pogrešan oblik od »virbius«, što, izgleda, znači isto što i na grčkom hierobios, ''sveti život'' — h se često pretvara u v, kao: Hestia, Vesta, ili Hesperos — Vesper. U Zlatnoj grani ser Džems Frezer naglašava da je grana koju je sveštenik tako ljubomorno čuvao bila imela; i mogućno je i da Glauk, Minojev sin (vidi 90, c), koga su mešali sa Sisifovim sinom Glaukom (vidi 71, a), biva vraćen u život pomoću imele. Iako je prehelenski kult imele i hrasta bio istisnut iz Grčke (vidi 50, 2), sveštenstvo izbeglo sa Istama moglo ga je preneti u Ariciju. Egerino ime kazuje da je ona bila boginja smrti koja je živela u gaju crnih topola (vidi 51, 7 i 170, 1).

2. Običaj da neveste posvećuju Hipolitu pramen kose, svakako je novina, patrijarhalna u suštini, ustanovljena da bi lišila žene njihovih magijskih moći koje se kriju u kosi, baš kao i to se žene muslimanske vere iz istih razloga izbrijavaju pred udaju.

3. Tajnost Hipolitovog groba može se porediti sa pričama o Sisifu i Neleju (vidi 67, 3), a to znači da je sahranjen na strateškom mestu na Prevlaci.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

102 LAPITI I KENTAURI

Neki kažu da je Pejritoj Lapit bio sin Iksiona i Dije, Ejonejeve kćeri. Drugi da je bio sin Zeusov i da se Zeus pretvorio u pastuva, i kružio oko Dije pre nego što ju je obljubio.1
b) Skoro neverovatni izveštaji o Tesejevoj snazi i sposobnosti stigoše do ušiju Pejritoju, koji je vladao u Magneziji, na ušću reke Penej; i jednog dana on odluči da ih proveri, te se uputi u Atenu i usput potera krdo krava na koje naiđe na paši kod Maratona. Tesej smesta krenu u potragu, i kad sustiže Pejritoja, ovaj se hrabro okrete da pogleda Teseja u lice. Utom obojicu tako zadivi otmena pojava onog drugog da zaboraviše na krave i zakleše se na večno prijateljstvo.2
c) Pejritoj nameri da se oženi Hipodamejom ili Dejdamejom, Butovom kćerkom, a neki kažu za nju da je Adrastova kći, i pozva sve Olimpljane na svoju svadbu, osim Areja i Eride, sećajući se neprijatnosti što ih je Erida izazvala na Pelejevoj i Tetidinoj svadbi. Pošto je došlo više gostiju no što je mogao da primi njegov dvor, rođaci mu Kentauri, zajedno sa
Nestorom, Kajnejem i drugim kraljevićima iz Tesalije, sedoše za trpezu u prostranoj, hladovitoj pećini, nedaleko od dvora.
d) Međutim kad Kentauri, nenaviknuti na vino, omirisaše njegovu opojnu svežinu, skloniše u stranu kiselo mleko stavljeno pred njih i potrčaše da napune svoje srebrne rogove vinom iz mešina. Ne znajući mu svojstva, oni popiše vino ne mešajući ga s vodom, i opako se opiše. Kad su nevestu doveli k njima da ih pozdravi, Eurit, ili Eurition, skoči onako pijan sa svog tronošca, prevrnu sto i izbaci je napolje vukući je za kosu. Na to i ostali Kentauri poskakaše, podstaknuti njegovim primerom, pa počeše požudno da nasrću na žene i dečake.3
e) Pejritoj i Tesej, njegov ručni dever, priskočiše u pomoć Hipodameji, odsekoše uši i nos Euritonu, i uz pomoć Lapita izbaciše ga iz pećine. Planu boj koji je trajao do noći i u njemu pogiboše Kajnej i Lapit. Tako između Kentaura i njihovih isuseda Lapita poče dugotrajna svađa, koju su potpirivali Arej i Erida iz osvete što su ih omalovažili ne pozivajući ih na svadbu.4
f) Ovoga puta Kentauri zlo prođoše jer ih je Tesej izbacio sa njihovog starog lovišta na Gori Pelion i oterao u blizinu Gore Pinda. No nije bilo lako potisnuti Kentaure, koji su već počeli da osporavaju Pejritoju pravo na Iksionovu kraljevinu i koji ponovo prikupiše snage i napadoše Lapite. Oni su iznenadili i satrli glavninu lapitske vojske, a kad preživeli pobegoše na Goru Foloju u Elidi, osvetoljubivi Kentauri ih oteraše i odatle i pretvoriše Foliju u razbojničko uporište. Na kraju, Lapiti se smiriše u Maleji.
g) U vreme pohoda na Kentaure, Tesej se sreo s Heraklom prvi put od detinjstva: i odmah posvetio Herakla u Demetrine misterije u Eleusini.5

1. Diodor sa Sicilije: IV, 70; Eustatije uz Homera, str. 101;
2. Strabon: Fragmenat 14; Vatikanske epitome; Plutarh: Tesej 30;
3. Apolodor: Epitome I, 21; Diodor sa Sicilije: IV, 70; Higin: Fabula 33, Servije uz Vergilijevu Ajneidu VII, 304;
4. Pindar: Fragmentt 166, navodi ga Atenaj: XI, 476 b; Apolodor: loc. cit.; Ovidije: Metamorfoze: XII, 210; Homer: Odiseja XXI, 295; Pausanija: V, 10, 2;
5. Plutarh: loc. cit.; Homer: Ilijada II, 470; Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Herodot, navodi ga Plutarh: loc. cit.
*
1. I Lapiti i Kentauri su se smatrali potomcima Iksiona, heroja hrastovog kulta, a kult konja im je bio zajednički (vidi 63, a i d). To su bila primitivna planinska plemena severne Grčke, a njihovo prastaro suparništvo iskorišćavali su Heleni na taj način što su bili saveznici čas jednima čas drugima (vidi 35, 2;
78, 1; i 81, 3). Centaur i Lapiti mogu biti i italske reči: centuria, ''družina od stotinu ratnika'', i "lapicidae" ''trud za kremen''. Obično ih klasična etimologija izvodi od centtauroi, ''oni koji ubijaju bikove'', i lapizein, ''razmetati se''. Izgleda da su ti brđani održavali erotske orgije i tako stekli glas kod monogamih Helena da su im brakovi grupni. Izdanci ove stare neolitske rase sačuvali su se u arkadijskim planinama i na Pindu do u klasično doba, a tragove njihovog prehelenskog jezika nalazimo u današnjoj Albaniji.

2. Ipak, izgleda nemoguće da je bitka između Lapita i Kentaura — zabeležena na zabatu Zeusovog hrama u Olimpiji (Pausanija: V, 10, 2); u Ateni, u svetilištu Teseja (Pausanija: I, 17, 2); i na Ateninom štitu (Pausanija: I, 28, 2) — beležila samo sukob graničnih plemena. Pošto je sukob izbio na svadbi jednog kralja koja se održavala pod pokroviteljstvom bogova i kojoj je Tesej prisustvovao ogrnut lavljom kožom, ona je morala prikazivati ritual svojstven svim Helenima. Herakle se, ogrnut lavljom kožom, takođe tukao sa Kentaurima na sličnoj priredbi (vidi 126, 2). Homer Kentaure zove »rutave divlje zveri«, i kako se Kentauri na ikoni ne razlikuju od Satira slikanih na ranim grčkim vazama, ona verovatno predstavlja novoustoličenog kralja — bilo kojeg — kako se bori sa igračima, prerušenim u životinje; A. C. Hokart tvrdi da je taj običaj bio sastavni deo svake stare krunidbene svečanosti. Eurition igra klasičnu ulogu uljeza, krijumčara (vidi 142, 5).

3. Je li Pejritojev otac Iksion ili Zeus, zavisilo je od toga da li je Iksion imao pravo da sam predstavlja Zeusa. Mit o njegovom poreklu izgleda da je izveden sa ikone koja je prikazivala sveštenicu Tetidu — Diju, kćerku Ejonejevu, ''božansku kćer morske obale'' — sa oglavom u ruci, kako ohrabruje kandidata za kraljevsko zvanje da savlada divlje konje (vidi 75, 3). Ime Hipodameja (»ukrotiteljka konja«) potiče sa iste ikone. Zeus, prerušen u pastuva, obigrava oko Dije, jer je to značenje imena Pejritoj; a Iksion kao sunčani bog, privezan za svoj točak kruži nebom (vidi 63, 2).

103 TESEJ U TARTARU

Posle Hipodamejine smrti Pejritoj nagovori Teseja, čija se žena Fajdra nedavno bila obesila, da posete Spartu, i da otmu Helenu, sestru dvojice Dioskura, Kastora i Polideuka, koju su ubojica poželeli za ženu. Tamo gde danas stoji svetilište Serapije u Ateni oni se zakleše da pomognu jedan drugom u opasnom poduhvatu, kockom da odrede kome će od njih dvojice pripasti Helena, i da dođu do još jedne Zeusove kćeri za onoga koji izgubi, pa ma kakvim se opasnostima izložili.1
b) Kad to odlučiše, povedoše vojsku u Lakedemoniju, pa se, jašući pred glavninom svojih snaga, dočepaše Helene dok je prinosila žrtve u hramu Artemide Pravedne u Sparti, i u galopu pobegoše. Ubrzo su se dovoljno udaljili od gonilaca koji zaostaše kod Tege. Po ranijem dogovoru, oni bace kocku i Helena pripade Teseju.2 Tesej je ipak slutio da Atenjani nikako ne bi odobrili svađu sa Dioskurima koja bi otpočela na ovaj način, i zato on Helenu, koja još nije dorasla za udaju budući da je bila dvanaestogodišnja devojčica, a neki kažu čak i mlađa, pošalje u atički grad Afidnu, gde je obavezao svoga prijatelja Afidna da je čuva sa najvećom pažnjom i u tajnosti. Tesejeva majka Ajtra pratila je Helenu i pazila na nju. Neki pokušavaju da opravdaju Teseja tvrdeći da su Helenu ukrali Idaj i Linkej i poverili je Tesejevoj zaštiti kako bi se osvetili Dioskurima za otmicu Leukipida. Drugi opet beleže da je sam Helenin otac Tindarej poverio Teseju kćerku na čuvanje, saznavši da njegov sestrić Enarefor, Hipokoontov sin, namerava da je zavede.3
c) Prošlo je nekoliko godina, i kad je Helena dovoljno porasla da se uda za Teseja, Pejritoj ga podseti na njihov dogovor. Oni su se savetovali u Zeusovom proročištu i pozvaše Zeusa da im bude svedok na zakletvi, a on im ironično odgovori: »Što ne pohodite Tartar i zatražite Persefonu, Hadovu ženu, za Pejritoja? Ona je najotmenija od svih mojih kćeri.« Tesej se zgranu kad vide da je Pejritoj shvatio predlog ozbiljno i zatražio od njega da ispuni zakletvu, ali ne smede da odbije. Ubrzo oni siđoše u Tartar sa isukanim mačevima. Izbegavajući prelaz preko Lete, izabraše sporedan ulaz u pećinu na lakonskom Tajnaru i uskoro se nađoše pred kapijama Hadovog dvora. Had mirno sasluša njihov drzak zahtev i, praveći se gostoljubiv, ponudi ih da sednu. Ne podozrevajući ništa, oni prihvatiše ponuđena sedišta, a to behu stolice zaborava. koje smesta postaše deo njihovih tela, tako da nisu mogli sa njih da ustanu. Isprepletane zmije šištale su oko njih, Furije su ih dobro šibale, a Kerber izujedao, dok je Had sve to posmatrao zlobno se smejući.4
d) Tako su ostali na mukama pune četiri godine, kada ih Herakle, došavši da, po Euristejevoj zapovesti, uhvati Kerbera, prepoznade, dok ga, mutavi, rukama dozivahu u pomoć Persefona primi Herakla kao brata i blagonaklono mu dozvoli da oslobodi prestupnike i odvede ih na gornji svet ako bude mogao.5 Na to Herakle ščepa Teseja obema rukama i podiže ga s ogromnom snagom, te ga tako, uz užasnu Tesejevu dreku. odvoji od stolice: ali dobar komad mesa i kože ostade prilepljen za kameno sedište i zbog toga su svi Tesejevi atenski naslednici imali male zadnjice. Zatim dohvati Pejritoja za ruke, ali se zemlja zatrese u znak opomene, te on odustade; Pejritoj je, na kraju krajeva, i bio vođa ovog nedostojnog poduhvata.6
e) Po nekim pričama, međutim, Herakle je oslobodio i Teseja i Pejritoja, a po drugim, on nije oslobodio ni jednog, već je ostavio Teseja zauvek prikovanog za užarenu stolicu, a Pejritoja kako nauznak lezi pored Iksiona na zlatnoj klupi, dok se pred njihovim gladnim očima pruža primamljiv prizor bogate gozbe koju im najstarija Furija stalno otima. Tvrdi se čak da Tesej i Pejritoj nikad i nisu nasrtali na Tartar, već samo na tesprotijski ili tolosinski grad Kihur, čiji je kralj Ajdonej otkrivši da Pejritoj namerava da mu otme ženu, bacio Pejritoja čoporu pasa, a Teseja zatvorio u tamnicu, iz koje ga je, kažu, oslobodio Herakle.7

1. Diodor sa Sicilije: IV, 63; Pindar, navodi ga Pausanija: I. 18, 5; Pausanija I, 41, 5;
2. Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Higin: Fabula 79; Plutarh: Tesej 31;
3. Apolodor: Epitome: I, 24; Ceces: O Likofronu 143; Eustatije uz Homerovu Ilijadu, str. 215; Plutarh: loc. cit.;
4. Higin: Fabula 79; Diodor sa Sicilije: loc. cit.; Horacije: Ode IV, 7, 27; Panijas, navodi ga Pausanija: X, 29, 4; Apolodor: Epitome I, 24;
5. Seneka: Hipolit: 835; Apolodor: 11, 5, 12; Diodor sa Sicilije: IV, 26; Euripid: Herakle 619; Higin: loc. cit.;
6. Apolodor: loc. cit.; Suda sub Lispoi; Sholijast uz Aristofanove Knezove 1368;
7. Diodor sa Sicilije: IV; Vergilije: Ajneida VI, 601—19; Ajlijan: Varia Historia IV, 5; Plutarh: Tesej 31.
*
1. Najpoznatiji heroji nekoliko mitologija harali su pakao: Tesej, Herakle (vidi 134, c), Dionis (vidi 170, m) i Orfej (vidi 28, c) u Grčkoj; Bel i Marduk u Vavilonu (vidi 71, 1); Ajnej u Italiji; Kuhalin u Irskoj; Artur, Gvidion i Amatan u Britaniji, Ožir l'Danoa u Bretanji. Poreklo ovog mita, izgleda, leži u privremenoj smrti kojoj se izlaže sveti kralj u toku svoje vladavine, dok dečak interrex u toku jednog jedinog dana vlada umesto njega, da bi izigrao zakon što mu zabranjuje da produži vladavinu preko trinaest meseci sunčane godine (vidi 7, 1; 41, 1; 123, 4 i drugo).

2. Bel i njegov naslednik Marduk provode vreme prenošenja vlasti u borbi sa morskim čudovištem Tijamatom, oličenjem morske boginje Istar, koja je poslala Potop (vidi 73, ;7); slično se za drevne irske kraljeve govorilo da su otišli da se bore protiv atlantskih velikih talasa, pa se udavili. Sahranjivali su ih uz počast. Jedna etrurska vaza prikazuje kralja, čije je ime Jason, kako umire u čeljustima morskog čudovišta (vidi 148, 4); to je ikona po kojoj je postala poučna priča o Joni i Kitu, a Jona je svakako bio Marduk.

3. Atenski mitografi su uspeli da prikriju veliko suparništvo između Teseja i tobože brata mu blizanca Pejritoja (vidi 95, 2) zbog milosti boginje smrti u životu, koja se u mitu pojavljuje i kao Helena (vidi 62, 3) i kao Persefona — te ih predstavljaju kao odane jednog drugom poput Kastora i Polideuka, koji su takođe pokušali ljubavnu otmicu u obližnjem gradu (vidi 74, c), pa je jednom od njih bilo oprošteno, jer je s pravom mogao da tvrdi da je božanskog porekla. Idaj i Linkej, slični blizanci, ušli su u priču samo da bi je učinili verodostojnijom. Ali ime Pejritoj, ''onaj koji se okreće'', govori da je on bio sveti kralj sa svojim ličnim pravima, i na vaznim slikama iz Donje Italije prikazuje ga kako se penje na gornji svet, pozdravljajući se sa Tesejem, koji ostaje pored boginje Pravde, kao da je Tesej samo njegov vojskovođa.

4. Otimanje Helene u trenutku kad prinosi žrtve slično je Borejevoj otmici Orejtijem (vidi 48, a), i ove priče su, izgleda, izvedene sa iste ikone koja prikazuje erotske orgije atenske Tesmoforije. Moguće je, dabome, da se u škrinji atičke boginje Helene u Afidni nalazio boginjin lik ili neka druga relikvija, koje su Atenjani ukrali od lakonske Atenine parnjake. Ako su ove pomenute priče o silasku u Tartar istog porekla, Atenjani su verovatno izvršili potajni pomorski pljačkaški prepad, prepad na Tajnar, a Spartanci ubrzo otkrili vinovnika.

5. Četiri godine, koliko Tesej provodi u Tartaru, predstavljaju uobičajeni period za vreme kojeg sveti kralj ustupa mesto svom vojskovođi, a po isteku tog perioda je novi sveti kralj, Tesej redivivus, mogao ponovo da se ustoliči. Atenjani su pokušali da svog heroja uzdignu do olimpijskog boga, kao što su bili Dionis i Herakle, tvrdeći da se izbavio iz pakla, ali su im se peloponeški neprijatelji vrlo odlučno suprotstavili. Neki tvrde da Tesej nikada nije pobegao iz Tartara nego da je zbog svoje drskosti kažnjen poput Iksiona i Sisifa. Drugi daju razumnije objašnjenje, tvrdeći da je Tesej pošao da opljačka Kihir, a ne Tartar, i da Pejritoja nije povredio Kerber, već molosinski psi, najopasniji soj pasa u Grčkoj. Najblagonaklonije popuštanje atenskom mitu je verzija da je Tesej oslobođen uz jemstvo, i to posle ponižavajućeg sedenja na stolici zaborava (vidi 37, 2), pa je stoga većinu svojih hramova i svetilišta u znak zahvalnosti posvetio Heraklu Spasiocu, čija je dela i stradanja podražavao.

6. Ipak je Tesej bio heroj od značaja, i treba mu priznati da je krao u paklu, budući da je dospeo do središta Kretskog lavirinta, gde je čekala Smrt, i izašao živ. Da su Atenjani bili toliko jaki na kopnu koliko su bili jaki na moru, on bi svakako postao Olimpljanin, ili bar nacionalni polubog. Osnovni izvor ovog neprijateljstva prema Teseju verovatno su Delfi, gde je poznato Apolonovo proročište uvek bilo na usluzi Spartancima u njihovoj borbi protiv Atene.

104 TESEJEVA SMRT

Za vreme Tesejevog odsustva Dioskuri su prikupili vojsku u Lakoniji i Arkadiji i krenuli na Atenu, zahtevajući da im vrate Helenu. Kad su Atenjani izjavili da je oni nisu sakrili i da nemaju pojma gde bi ona mogla da bude, Dioskuri su počeli da pljačkaju Atiku, dok ih stanovnici Dekeleje, koji inače nisu odobravali Tesejevo držanje, ne uputiše u Afidnu, gde su našli svoju sestru i izbavili je. Oni tada sravniše Afidnu sa zemljom, ali su Dekelejci bili oslobođeni svih spartanskih poreza i nameta, i dobili su dozvolu da se pojavljuju na počasnim mestima u vreme spartanskih svetkovina. Jedino su njihove zemlje bile pošteđene u peloponeskim ratovima kad su spartanski osvajači pustošili Atiku.1
b) Drugi kažu da je neki Akadem ili Ehedem, Arkađanin, koji je došao u Atiku na Tesejev poziv, otkrio mesto gde je Helena sakrivena. Spartanci su mu svakako ukazivali veliku čast za života, a kasnije u pohodima poštedeli su njegovo skromno imanje na reci Kefis, šest stadija udaljeno od Atene. Ono se otada zvalo Akademija; to je bio divan, dobro zalevan vrt, gde su se sastajali filozofi da raspravljaju o religiji i prirodi bogova.2
c) Marat je poveo jedan odred Arkađana iz vojske Dioskura i, poučen jednim proročanstvom, ponudio da kao zapovednik žrtvuje i sebe i svoje ljude. Neki kažu da je po njemu, a ne po Maratonu, ocu Sikiona i Korinta, grad Maraton dobio ime.3
d) Peteja, sina Ornejevog, a Erehtejevog unuka, prognao je Ajgej, a Dioskuri, u inat Teseju, dovedoše iz izgnanstva njegovog sina Menesteja i postaviše ga za regenta u Ateni. Ovaj Menestej je bio prvi demagog. Za vreme Tesejevog boravka u Tartaru, on se ulagivao narodu podsećajući plemenite rodom na vlast koju su izgubili stupajući u savez i govoreći siromašnima da im je oduzeta i zemlja i religija i da su postali igračka u rukama jedne protuve nejasne prošlosti — koji je sad, eto, upraznio presto, i za koga se govori čak i da je mrtav.4
e) Kad je Afidna pala, a Atina bila u opasnosti, Menestej je nagovorio narod da dočeka Dioskure u gradu kao svoje dobrotvore i oslobodioce. Dioskuri su se odista ponašali veoma uljudno, i zatražili su jedino da ih upute u Eleusinske misterije, kao i Herakla. Ovaj zahtev im je bio ispunjen i Dioskuri postadoše počasni građani Atene. Afidno im je postao otac po usvojenju, kao što je Pil bio Heraklu u sličnoj prilici. Potom im je odata božanska počast ustanovljenjem njihovog sazvežđa iz zahvalnosti za njihovu blagonaklonost prema prostom narodu, te oni veselo vratiše Helenu u Spartu a pratilje su joj bile Ajtra, Tesejeva majka, i jedna Pejritojeva sestra. Neki kažu da su Helenu zatekli još uvek kao devicu, drugi, međutim, tvrde da je ona već nosila Tesejevo dete pod grudima i da je na putu kući u Argu rodila kćer Ifigeneju i osnovala svetilište Artemidi iz zahvalnosti za lak porođaj.5
f) Tesej, koji se ubrzo posle toga vratio iz Tartara, podiže oltar Heraklu Spasiocu i ponovo posveti sve svoje lične hramove i gajeve, osim četiri, Heraklu. Ipak on je veoma oslabio zbog muka koje je podneo i zatekao je Atenu tako propalu i podmićenu raznim klikama i pobunama da više nije uspevao da zavede red.6 On najpre potajno posla svoju decu iz grada na Euboju, gde ih je sklonio Elpenor, sin Halkodontov, po drugima su Tesejeva deca na Euboju pobegla pre njegovog povratka — a zatim, gorko proklinjući atenski narod sa Gore Gargeta, otplovi na Kretu, Deukalionu, koji je ranije bio obećao da će ga zaštititi.
g) Bura mu skrenu brod s pravca i Tesej se prvo iskrca na Skir, u blizini Euboje, gde ga je kralj Likomed, iako blizak prijatelj Menestejev, primio s počastima prema slavi i poreklu. Tesej, koji je nasledio neko imanje na Skiru, zatraži dozvolu da se tu nastani. Ali je Likomed već odavno smatrao to imanje svojim, pa je pod izgovorom da mu pokaže granice imanja, namamio Teseja na vrh jedne visoke stene i gurnuo ga s nje, i posle lažno izjavio da je Tesej pijan slućajno pao kad je pošao da se prošeta posle ručka.7
h) Menestej, koga više niko nije uznemiravao na upražnjenom prestolu, pojavio se kao jedan od Heleninih prosaca i predvodio je atenske snage kod Troje, gde je osvojio veliku slavu kao strateg, ali je poginuo. Nasledili su ga Tesejevi sinovi.8
i) Za Teseja se priča da je silom oteo Anaksu iz Trojzena; i da je uživao ljubav sa Jopom, kćerkom Ifikla iz Tirinta. Njegove su ljubavne zgode zadale toliko muka Atenjanima da su tek nekoliko pokolenja posle njegove smrti uspeli da shvate Tesejevu pravu vrednost. U bici kod Maratona, međutim, njegov se duh podigao iz groba, da ih okrepi i povede dobro naoružane protiv Persijanaca; a kad je pobeda bila osigurana, Delfisko proročište je naredilo da mu se kosti prenesu u otadžbinu. Atenski narod je godinama trpeo uvrede Skirana i proročište je objavilo da će to tako biti sve dotle dok Atenjani ne prenesu Tesejeve kosti u domovinu.9 Ali nije bilo lako otkriti gde je Tesej sahranjen, jer su Skirani bili isto toliko osorni i mrzovoljni koliko i besni, te ne htedoše da pokažu Tesejev grob kad je Kimon zauzeo ostrvo. Ipak Kimon primeti jednu orlušicu na vrhu brda kako kandžama razgrće zemlju. On shvati to kao znamenje s neba, dograbi pijuk, požuri do rupe koju je načinio orao i poče da je proširuje. Gotovo odmah budak udari o kameni kovčeg, u kome on nađe dugačak kostur naoružan kopljem i mačem; to je mogao biti jedino Tesejev kostur. Sa dužnom počašću Atenjani preneše Tesejeve kosti u Atenu i ponovo ga sahraniše veoma svečano u Tesejevu svetu grobnicu u blizini Gimnazijuma.10
j) Tesej je lepo svirao na liri i postao je zajedno sa Heraklom i Hermesom jedan od zaštitnika svih gimnazijuma i škole rvanja u Grčkoj. Njegova sličnost sa Heraklom postala je poslovična. On je učestvovao u Kalidonskom lovu; osvetio šampione koji su pali kod Tebe; ali nije uspeo da bude jedan od Argonauta, jer je u to vreme, kada su ovi kretali za Kolhidu, bio zatočen u Tartaru. Prvi rat između Atenjana i Peloponežana počeo je zbog toga što je oteo Helenu, a drugi rat zbog toga što je odbio da preda Heraklove sinove kralju Euristeju.11
k) Zlostavljani robovi i radnici čiji su preci kod njega tražili zaštitu od tlačitelja, sada traže sklonište u njegovom svetilištu, gde mu se prinose žrtve svakog osmog dana u mesecu. Taj datum je možda izabran zato što je on prvi put iz Trojzena došao u Atenu osmoga Hekatombona, a sa Krete se vratio osmog dana Pijanepsiona. Razlog može biti i to što je bio Posejdonov sin, a Posejdonove su svetkovine održavane osmog u mesecu, jer je broj osam kao najniži kub prostog broja predstavljao Posejdonovu silu, koju ništa ne može da poljulja.12

1. Apolodor: Epitome I, 23; Herej, navodi ga Plutarh: Tesej 32; Herodot: IX, 73.
2. Dikajarh, navodi ga Plutarh, loc. cit.; Diogen Lajertije: III, 1, 9; Plutarh: Kimon 13;
3. Dikajarh, navodi ga Plutarh: Tesej 32, Pausanija: II, 1, 1;
4. Pausanija: X 35, 5; Apolodor: Epiptome: I, 23; Plutarh: loc. cit.;
5. Plutarh: Tesej 33; Higin: Fabula 79; Pausanija: II, 22, 7;
6. Ajlijan; Varia Historia IV, 5; Filohor, navodi ga Plutarh: Tesej 35; Plutarh: loc. cit.;
7. Pausanija: I, 17, 6; Plutarh: loc. cit.;
8. Plutarh: loc. cit.; Apolodor: III, 10, 8;
9. Plutarh: Tesej 29 1 36; Pausanija: I, 15, 4; i III, 3, 6;
10. Pausanija: I, 17, 6; Plutarh: loc. cit.;
11. Pausanija: V, 19, 1; IV, 32, 1 i 1, 32, 5; Plutarh: Tesej 29 i 36: Apolonije sa Roda: I, 101;
12. Plutarh: Tesej 36.
*
1. Menestej, Erehteid hvaljen u Ilijadi II, 552 zbog svoje vojne veštine, koji je vladao Atenom za vreme Tesejevog četvorogodišnjeg boravka u Tartaru, izgleda da je bio Tesejev smrtni brat blizanac i suvladar, to jest atenski parnjak Pejritoja Lapita. Ovde se on pojavljuje kao prototip atenskih demagoga, koji su za vreme Peloponeskog rata bili za mir sa Spartom po svaku cenu; ali mitograf je, mada nije odobravao njegovu taktiku, ipak bio veoma pažljiv prema njemu da ne bi uvredio Dioskure, koje su atenski mornari prizivali u pomoć kad bi ih zahvatila bura.

2. Tema o pernatom pharmacosu ponovo se pojavljuje u imenima Menestejevog oca i deda, i u smrti samoga Teseja. Ovo se dogodilo na ostrvu Skir (»kameniti«), koje se piše i Sciros, što navodi da se na ikoni sa koje je uzeta priča, nalazila i reč scir (skraćenica za Skiroforiju, što objašnjava zašto je kralj bačen sa stene) pa je ta reč pogrešno shvaćena kao ime ostrva. Ako je to tačno, Likomed je morao biti žrtva; njegovo ime je bilo obično atensko ime. Prvobitno su se, izgleda, žrtve prinosile Mesečevoj Boginji osmog dana svake mesečeve mene, što se smatralo i najpovoljnijim dobom u mesecu za setve; ali kad se Posejdon njome oženio i prisvojio njen kult, mesec se kao mera za vreme računao po sunčevoj putanji, a ne više prema mesečevim menama.

3. Mitski značaj marata (»divlja mirođija«) je u tome što se njena stabljika upotrebljavala da bi se sveta vatra posle godišnjeg gašenja prenela sa glavnog ognjišta na ognjišta u domovima (vidi 39, 3 i 149, 3).

4. Pre no što završimo priču o Teseju, da dodam još i belešku o vazi iz Traljijatele (vidi 98, 3) koja prikazuje svetog kralja i njegovog vojskovođu kako beže iz Lavirinta. Ja nisam video sliku s druge strane vaze, koja je od ogromnog značaja jer prikazuje ishod bekstva; povorku, koja predstavlja dnevno kretanje sunca, vodi nenaoružan sveti kralj, a prati ga sedam ljudi, naoružani sa po tri džilita i štitom sa znakom vepra, dok vojskovođa, naoružan kopljem, ide u zaštitnici. Ovih sedam ljudi svakako predstavljaju sedam meseci za vreme kojih vlada vojskovođa, a to su meseci između berbe jabuka i Uskrsa, dok je vepar znak njegove vladavine (vidi 18, 7). Prizor se odigrava na dan kraljeve ritualne smrti i Mesečeva kraljica (Pasifaja vidi 88, 7) dolazi mu u susret kao strašna utvara, jednom rukom preteći podbočena, dok mu drugom, ispruženom, nudi jabuku — njegovu propusnicu za raj; a tri mača koje nose ljudi simbolišu smrt. Kralja ipak vodi mala ženska prilika obučena isto kao i boginja — možemo je smatrati princezom Arijadnom (vidi 98, k), koja je pomogla Teseju da izađe iz smrtonosnog lavirinta u Knosu. Kralj ponosito pokazuje uskršnje jaje kao silu koja se suprotstavlja jabuci. O Uskrsu su se održavale trojanske gradske igre u Britaniji i u Etruriji. U Peruđi je nadeno jedno takvo etrursko sveto jaje izrađeno od sjajnog crnog trahita, ukrašeno strelom u reljefu.

105 OJDIP

Labdokov sin Laj oženio se Jokastom i vladao Tebom, ali nije imao poroda. Ožalošćen zbog toga, on se tajno obrati proročištu u Delfima, koje ga obavesti da je ta tobože nesreća pravi blagoslov, pošto bi dete koje bi rodila Jokasta postalo njegov ubica. Laj se zbog toga otuđio od Jokaste, ne iznoseći joj razloge. To je nju do te mere ražalostilo da ga je jedne noći, posto ga je prethodno napila, namamila u svoje naručje. Devet meseci kasnije Jokasta je rodila sina, Laj je dete istrgnuo iz dadiljinih ruku, probo mu stopala iglom, svezao ih jedno uz drugo i ostavio dete na Gori Kitajron.
b) Ali Suđaje odlučiše da dečak doživi mladićko doba. Našao ga je jedan korintski pastir, nazvao ga Ojdip, jer su mu stopala bila unakažena ranama od igle, i odveo ga u Korint, gde je, u to vreme, vladao kralj Polib.1
c) Po jednoj drugoj verziji ove priče, Laj nije ostavio Ojdipa u gori, već ga je zatvorio u kovčežić, koji je sa broda spušten u more. Kovčeg je dospeo do obale Sikiona. Dogodilo se da je u to vreme Periboja, Polibova kraljica, bila na obali, gde je nadgledala svoje dvorske pralje. Ona dohvati Ojdipa, sakri ga u trsku i načini se kao da su je spopali porođajni bolovi. Pošto su pralje bile zauzete oko rublja i nisu primećivale šta se događa, ona ih prevari, načinivši se da je upravo rodila dete. Ali Periboja reče istinu Polibu, a on, budući i sam bez dece, oseti se presrećnim što će moći da odneguje dete kao svoga sina. Jednog dana Ojdip se uputi u Delfe da u proročištu dozna šta mu priprema budućnost, pošto mu se jedan mladi Korinćanin narugao što nimalo ne liči na svoje tobožnje roditelje. ''Kloni se svetilišta, bedniče!'' — viknu Pitonka sa gnušanjem. — ''Ti ćeš ubiti oca i oženićeš se majkom!''
d) Pošto je Ojdip voleo Poliba i Periboju i užasavao se da im nanese nesreću, on odmah odluči da se ne vraća u Korint. Ali u uskom klancu između Delfa i Daulide dogodi se da sretne Laja, koji mu oštro naredi da se skloni s puta i ustupi prolaz boljem od sebe; treba pomenuti da se Laj vozio kočijama, a da je Ojdip išao pešice. Ojdip odgovori da on ne poznaje boljih od bogova i svojih roditelja. »Tim gore po tebe!« uzviknu Laj i naredi svom kočijašu Polifantu da produži. Jedan od točkova prignječi Ojdipovo stopalo i on, obuzet besom, ubi Polifonta svojim kopljem. Zatim zbaci Laja na drum i, ošinuvši upregnute konje, natera ih da ga onako spetljanog usmrte vukući ga za sobom. Kralju Plataje pade u deo da sahrani leševe.2
e) Laj je išao u proročište da se raspita kako bi mogao da oslobodi Tebu Sfinge. Ovo čudovište bilo je kći Tifona i Ehidne, ili, neki kažu, kći psa Orta i Himajre, i doletelo je u Tebu iz najudaljenijih krajeva Etiopije. Moglo se lako prepoznati po svojoj ženskoj glavi, lavljem trupu, zmijskom repu i orlovskim krilima.3 Hera je nedavno bila poslala Sfingu da kazni Tebu zbog toga što je Laj oteo Hrisipa iz Pise. Sfinga se smestila u Gori Fikiji, u neposrednoj blizini grada, i presretala je svakog putnika koji je išao u Tebu postavljajući mu zagonetku naučenu od triju Musa: ''Koje živo biće, sa samo jednim glasom, ima nekad dve noge, nekad tri, katkad četiri, a najslabije je kad ih ima najviše?'' Sfinga je one koji nisu umeli da odgonetnu zagonetku smesta rastrzala, a među žrtvama bio je i nesrećni Jokastin nećak Hajmon, koga je Sfinga zaista načinila haimonom, ili ''krvavim''. Približavajući se Tebi neposredno posle umorstva Laja, Ojdip je dao tačan odgovor. »Čovek« — odgovorio je on — »jer kao dete puzi četvoronoške, čvrsto stoji na dvema nogama kao odrastao čovek, i poštapa se u starosti. Na to se Sfinga mrtva stropošta u podnožje planine i sva se razbi u dolini. Zbog toga zahvalni Tebanci proglasiše Ojdipa kraljem, a on se oženi Jokastom i ne znajući da mu je ona majka.
f) Tebom uskoro zavlada kuga. Još jedanput morali su da se obrate Delfijskom proročištu. Odgovor je bio: »Prognajte Lajovog ubicu!« Ojdip, koji nije znao koga je onda u tesnacu susreo, prokle Lajovog ubicu i osudi ga na progonstvo.
g) Slepi Tejresija, u ono vreme najčuveniji vidoviti čovek u Grčkoj, zatraži da ga Ojdip primi. Neki kažu da ga je Atena oslepila zato što ju je slučajno video kako se kupa, ali dirnuta molbama njegove majke, uzevši zmiju Erihtonija iz svog štita, zapovedi: »Očisti uši Tejresiji svojim jezikom, tako da može da čuje i razume jezik proročkih ptica.«
h) Drugi kažu da je Tejresija jedanput na Gori Kileni ugledao dve zmije kako se pare. Kad su ga zmije napale, on stane udarati svojim štapom i ubi ženku. Nato se Tejresija pretvori u žensko i postade prostitutka čuvena po svom nemoralnom životu; ali dogodilo se da je, sedam godina kasnije, video istu zgodu na istom mestu, pa je tada povratio svoju muškost ubivši mužjaka. Neki drugi opet govore da su se Afrodita i tri Harite, Pasiteja, Kala i Eufrosina, prepirale koja je od njih najlepša, a da je Tejresija dodelio nagradu Kali; na to ga je Afrodita pretvorila u staricu. Ali Kala ga povede sobom na Kretu i obdari ga glavom sa divnom kosom. Nekoliko dana kasnije Hera poče da prebacuje Zeusu za njegova česta neverstva. On se branio tvrdeći da je, kad je delio sa njom postelju, ona u svakom slučaju, daleko više uživala od njega. ''Žene, dabome, izvlače daleko više naslade u ljubavnom činu od muškaraca'', tvrdio je on. ''Kakva glupost!''; povika Hera. ''Upravo je obrnuto i ti to dobro znaš.'' Pozvaše Tejresiju da okonča raspravu prema svom sopstvenom iskustvu; on reče: ''Ako se delovi ljubavne naslade mogu izraziti brojem deset, tri puta po tri dela dopalo bi ženama, a samo jedan muškarcima.'' Hera se toliko naljutila zbog Zeusovog pobedonosnog osmeha da je smesta oslepila Tejresiju: ali Zeus ga je utešio unutrašnjim vidom i produžio mu vek na sedam pokolenja.4
i) Sad se Tejresija pojavio na Ojdipovom dvoru, oslanjajući se na drvenu palicu koju mu je dala Atena, i otkri Ojdipu volju bogova: kuga će prestati ako jedan od Posejanih ljudi umre kao žrtva grada. Jokastin otac Menojkej, jedan od onih koji su nikli iz zemlje kad je Kadmo sejao zmijine zube, odmah skoči sa zidina, a svi Tebanci hvališe njegovu građansku svest. Tejresija tada objavi: »Menokej je dobro učinio ali kuga neće prestati. Bogovi su imali na umu drugog posejanog čoveka, jednog iz treće generacije: onog koji je ubio oca i oženio se majkom. Znaj, kraljice Jokasta, da je to tvoj muž Ojdip!«
j) U početku niko nije verovao Tejresiji, ali je njegove reči ubrzo potvrdilo Peribojino pismo iz Korinta. Ona je pisala da joj iznenadna smrt kralja Poliba dozvoljava da objavi kako je Ojdip postao njihov usvojenik; i ona to učini navodeći porazne pojedinosti. Tada se Jokasta obesi od srama i bola, a Ojdip sebe oslepi iglom sa njene odeće.5
k) Neki kažu da je Ojdip, iako su ga Erinije mučile optužujući ga da je bio povod smrti svoje majke, vladao Tebom još izvesno vreme, dok nije slavno pao u borbi.6 Po drugima, međutim, Kreont, Jokastin brat, prognao je Ojdipa, a pre toga je prokleo i Eteokla i Polinejka — koji su mu bili u isto vreme i sinovi i braća — zato što su ga uvredili poslavši mu nedostojno parče žrtvene životinje — but, umesto kraljevsku plećku. Sinovi su, dakle, suvih očiju posmatrali Ojdipa kako napušta grad koji je oslobodio Sfingine napasti. Pošto je godinama lutao praćen odanom kćerkom Antigonom, Ojdip najzad stigne u Kolon na Atici, gde su ga Erinije, koje tu imađahu svoj gaj, umorile, a Tesej mu sahranio telo u hramu Svečanih u Ateni. Antigona ga je dostojno ožalila.7

1. Apolodor: III, 5, 7;
2. Higin: Fabula 66; Sholijast uz Euripidove Feničanke 13 i 26; Apolodor: loc. cit.; Pausanija: X, 5, 2;
3. Apolodor: III, 5, 8; Hesiod: Teogonija 326; Sofokle: Car Ojdip 391; Sholijast o Aristofanovim Žabama 1287;
4. Apolodor; III, 6, 7; Higin: Fabula 75; Ovidije: Metamorfoze III, 320; Pindar: Nemejske ode I, 91; Ceces: O Likofronu 682; Sosostrat, navodi ga Eustatije, str. 1665;
5. Apolodor: III, 5, 8; Sofokle: Car Ojdip 447, 713, 731; 774, 1285 i dalje;
6. Homer: Odiseja XI, 270 i Ilijada XXIII, 679;
7. Sofokle: Ojdip u Kolonu 166 i Sholijast uz 1375; Euripid: Feničanke, Prolog; Apolodor; III, 5, 9; Higin: Fabula 67: Pausanija: I, 20, 7.
*
1. Priča o Laju, Jokasti i Ojdipu izvedena je na osnovu nekoliko ikona čije je značenje namerno izopačeno protumačeno. Mit koji bi objasnio Labdokovo ime je izgubljen, ali možda se ime odnosi na bakljadu u čast božanskog sina, koju su priređivali kravari i pastiri o novogodišnjim svetkovinama, proglašavajući ga sinom Boginje Brime. Ovaj dolazak ili eleusis bio je najvažniji događaj eleusinsklh misterija, a možda i najvažniji događaj na Prevlaci (vidi 70, 5), što bi moglo da objasni mit o Ojdipovom dolasku na korintski dvor. Pastiri su dolazili na poklonjenje u dvor sa mnogim drugim legendarnim prinčevskim novorođenčadima, kao što je to bilo sa Hipotojem (vidi 49, a), Pelijem (vidi 68, d), Amfionom (vidi 76, a), Ajgistom (vidi 111, i) Mojsijem, Kirom i Romulom, koji su svi bili ostavljeni u planini ili povereni talasima u kovčežiću, ili i jedno i drugo. Mojsija je našla Faraonova kćer kad je sišla po vodu sa svojim dvorkinjama. Možda je Oedipus, ''oteklih nogu'', bilo u stvari najpre Oedipais, »sin debelog mora«, kao što je slučaj sa odgovarajućim velškim herojem Dilanom; i možda su Ojdipu stopala probodena čiodom na kraju, a ne na početku priče, kao u mitu o Talu (vldi 92, m i 154, h).

2. Lajevo ubistvo znači ritualnu smrt sunčanog kralja od ruke njegovog naslednika: bačen s konja i vučen po drumu (vidi 71, 1). Otmica Hrisipa verovatno se odnosi na običaj žrtvovanja kraljevog zamenika (vidi 29, 1) po završetku prve godine vladavine.

3. Anegdota o Sfingi je svakako izvedena po ikoni koja prikazuje tebansku krilatu Boginju Mesec, čije je složeno telo predstavljalo delove tebanske godine — lav za uzlazni period i zmija za silazni deo — kojoj novi kralj pruža dokaze svoje pokornosti pre nego što će se oženiti njenom sveštenicom kraljicom. Izgleda da je zagonetka koju je Sfinga naučila od Musa bila izmišljena da bi se objasnila slika deteta, ratnika i starca koji se klanjaju Trojnoj Boginji, svako odajući poštovanje različitom vidu njene trojne ličnosti. Ali Sfinga koju je Ojdip pobedio ubila se sama, a to je učinila i Jokasta, njena sveštenica. Da li je Ojdip bio onaj osvajač Tebe iz trinaestog veka koji je potisnuo stari minojski kult boginje i reformisao kalendar? U starom poretku je novi kralj, iako stranac, teorijski morao biti sin staroga kralja, koga je sam ubio i čijom se udovicom oženio; taj običaj su patrijarhalni osvajači pogrešno protumačiti kao ubistvo i rodoskvrnuće. Frojdova teorija da je »Edipov kompleks« istinit, svojstven svim ljudima, zasnovana je na ovoj anegdoti, ali Plutarh, iako beleži da je Nilski konj »ubio svoga gospodara i silovao njegovu gospu« (O Izidi i Ozirisu, 32), nikad ne bi došao na misao da svaki čovek ima kompleks nilskog konja.

4. Tebanski rodoljubi više su voleli da Ojdipa smatraju izgubljenim naslednikom svoje kraljevine nego da se pomire da im je kralj starac koji je grad na prepad osvojio. Istinu je otkrila Menojkejeva smrt, a on je bio pripadnik prehelenske rase koja je slavila Pelorijaju — svetkovinu u spomen Demijurga, iz čijih su zuba, kako tvrde, potekli. On je skočio u smrt u očajničkoj nadi da će umilostiviti boginju, kao što je to učinio Metus Kurtije kad je na rimskom Forumu zinuo ponor (Livije: VII, 6); a ista je žrtva prineta i za vreme rata »Sedmorice protiv Tebe« (vidi 106, j). Kako bilo, Menojkej je umro uzalud, inače ni Sfinga ni njena vrhovna sveštenica ne bi morale da izvrše samoubistvo. Priča da se Jokasta ubila obesivši se, verovatno je zabluda. Kaže se da su na isti način umrle Helena, Erigona i Arijadna. Helena je pripadala kultu maslinovog drveta, a Erigona i Arijadna vinskom kultu; verovatno se time mogu objasniti one lutke-figure Boginje Mesec koje su se klatile viseći sa grana voćaka kao čar plodnosti (vidi 79, 2; 88, 10 i 98, 5) Slične su figurine upotrebljavane u Tebi, a Jokasta je izvršila samoubistvo, bez sumnje, skočivši sa stene, kao što je to učinila i Sfinga.

5. Slučaj »Tejresije«, što je čest naziv za vidovitog čoveka u grčkim istorijskim legendama, ukazuje da je Tejresiji Zeus odredio prilično dug život. U Južnoj Indiji i danas se smatra lošim predznakom ugledati zmije kako se pare, i veruje se da će svedok biti kažnjen. »ženskom bolešću« (kako to Herodot zove), naime homoseksualnošću; ovde je grčki pripovedač izmenio priču u nameri da izvrgne žene podsmehu. Božansko drvo dren posvećeno Kronu (vidi 52, 3 i 170, 5) simbol je za četvrti mesec prolećne ravnodnevice; Rim je osnovan u to doba godine na mestu gde se Romulova drenova palica zabola u tlo. Hesiod je dve tradicionalne Herite pretvorio u tri (vidi 13, 3) i nazvao ih Eufrosima, Aglaja i Talija. Sosostratova priča o takmičenju u lepoti (Teogonija 945} ne kazuje mnogo, jer su Pasithea Cale Euphrosyne, ''Boginja radosti koja je svima lepa'', izgleda bila nazivi za Afroditu. On je možda mislio na Paridovo suđenje (vidi 159, i i 3).

6. Sačuvala su se dva opisa Ojdipovog kraja koja nemaju ničeg zajedničkog. Po Homeru, on je slavno poginuo u bici. Prema Apolodoru i Higinu, prognao ga je Jokastin brat, član Kadmove kraljevske kuće, i on je lutao kao slepi prosjak po gradovima u Grčkoj dok nije dospeo u Kolon na Atici, gde su ga furije rastrgle. Ojdipovo pokajničko slepilo psiholozi su objašnjavali kao kastriranje; ali grčki gramatičari kažu da je slepilo Ahilejeva staratelja Fojniksa (vidi 160, 1) označavalo eufemizam. Primitivni su mitovi uvek bukvalni i u svim starim klasičnim tekstovima kastriranje Urana i Atisa je uvek beleženo bez uvijanja. Prema tome, Ojdipovo slepilo ukazuje pre na tekstove za pozorišne igre nego izvorni mit. Furije su oličenje savesti, ali savesti u vrlo uskom smislu: savesti koja je proisticala samo iz osećanja materinskog tabua.

7. Prema nehomerskoj priči, Ojdip je kažnjen izgnanstvom zbog uvrede gradske boginje i bio žrtva sopstvenlh predrasuda i strahova. Moguće je da su se njegovim novotarijama suprotstavili konzervativci iz Tebe; a svakako da odbijanje njegovih sinova i braće da mu dodele plećku svete žrtve potvrđuje da mu je bio poljuljan božanski autoritet. Plećka je uvek pripadala sveštenstvu u Jerusalimu (III knjiga Mojsijeva VII, 32 i XI, 21, itd.) a i Tantal je jednu plećku stavio pred Demetru na čuvenoj gozbi bogova (vidi 108, c). Kod Akanaca desna plećka i danas ide vladaru. Da li je Ojdip kao Sisif pokušao da zameni matrijarhalne zakone nasleđa patrijarhalnim, pa su ga njegovi podanici prognali? Izgleda verovatno, Teseja iz Atene, drugog patrijarhalnog revolucionara sa Prevlake koji je uništio drevni atenski klan Palantida (vidi 99, a), atinski gramatičari vezuju za Ojdipovu sahranu; a i Tesej je na sličan način bio prognan pred kraj svoje vladavine (vidi 104, f).

8. Tejresija igra dramsku ulogu proroka Ojdipovog neslavnog kraja, ali priča kakva je doprla do nas izgleda da je sasvim naopaka. Ona je nekad, verovatno, ovako glasila: Ojdip iz Korinta pokorio je Tebu i postao kralj oženivši se Jokastom, Herinom sveštenicom. Kasnije je objavio da će ubuduće kraljevstvo prelaziti sa oca na sina po muškoj liniji, što je bio običaj u Korintu, umesto da i dalje ostane poklon Here Zadavljivačice. Ojdip je priznao da se oseća krivim što je dopustio da kolske kočije usmrte Laja, koga su smatrali njegovim ocem, i što se oženio Jokastom, koja ga je učinila kraljem putem obreda ponovnog rođenja. Ali kad je pokušao da izmeni ove običaje, Jokasta je, u znak neslaganja, izvršila samoubistvo, a Tebom je zavladala kuga. Po preporuci jednog proročišta, Tebanci uskrate Ojdipu svetu žrtvenu plećku i prognaju ga. On je umro, uzalud pokušavajući da oružjem povrati presto.

106 SEDMORICA PROTIV TEBE

Mnogi su prinčevi pohodili Arg u nadi da se ožene bilo Ajgejom, bilo Dejpilom, kćerkama kralja Adrasta, koji, u strahu da ne stvori moćne neprijatelje ako izdvoji samo dvojicu za zetove, reši da u Delfijskom proročištu potraži savet. Apolonov odgovor beše: »Ujarmi u dvoprežne kočije vepra i lava koji se bore u tvome dvorcu«.

b) Polinejk i Tidej su bili prosci koji su imali najmanje izgleda na uspeh. Polinejk i njegov brat blizanac Eteokle bili su izabrani kao suvladari-kraljevi Tebe posle progonstva njihova oca Ojdipa. Oni su se dogovorili da vladaju naizmenično, ali Eteokle, na koga je prvo došao red, nije hteo da napusti presto na kraju godine. To odbijanje je opravdavao nepovoljnim predskazanjima Polinejkove sudbine i prognao ga iz grada. Tidej, sin Ojneja iz Kalidona, ubio je u lovu svoga brata Melanipa. Pošto je bilo prorečeno da će Melanip ubiti Tideja, uprkos tome što je Tidej tvrdio da se slučajno desilo suprotno, Kalidonjani su podozrevali da je on pokušao da se suprotstavi svojoj sudbini pa su ga prognali.
c) Amblem grada Tebe bio je lav, a amblem Kalidona vepar; oba prosioca pokazaše svoje zaštitne znake na štitovima. Te noći oni se u Adrastovom dvoru počeše raspravljati oko bogatstva i slave svojih gradova, i moglo je doći do smrtnog obračuna da ih Adrast nije razdvojio i izmirio. Zatim, imajući u vidu proročanstvo, Adrast udade Ajgeju za Polinejka, a Dejpilu za Tideja, i obeća da će obojici prinčeva povratiti presto i odluči da krene prvo na Tebu, jer je bliža.1
d) Adrast natera svoje argivske vojskovođe Kapaneja i Hipomedona, svoga zeta, proroka Amfijaraja i svoga saveznika iz Arkadije Partenopaja, sina Meleagara i Atalante, da se naoružaju i krenu prema Istoku. Od svih njih jedino je jedan oklevao da posluša: naime Amfijaraj je, znajući da će svi osim Adrasta poginuti u borbi protiv Tebe, u početku odbio da pođe.
e) Dogodilo se da se Adrast pre toga sukobio sa Amfijarajem oko nekih državnih poslova u Argu, i dva svađom razjarena čoveka mogla su ubiti jedan drugoga da nije bilo Adrastove sestre Erifile, udate za Amfijaraja. Ona je dohvatila svoju preslicu i bacila je među njih, oborila im mačeve i naterala ih da se zakunu da će se ubuduće uvek njoj obraćati kad dođe do raspre. Obavešten o ovoj zakletvi, Tidej pozva Polinejka i reče: »Erifila se boji da je počela da gubi svoju lepotu: kad bi joj ti obećao čarobnu ogrlicu koju je Afrodita kao venčani dar poklonila tvojoj pretkinji Harmoniji, Kadmovoj ženi. ona bi vrlo brzo smirila duhove i privolela Amfijaraja i Adrasta da krenu sa nama.«
f) Tako se i desilo, i sedmorica vojskovođa krenuše u pohod: to behu Polinejk, Tidej i petorica iz Arga.2 Neki kažu da se Polinejk ne računa kao jedan od sedmorice, već dodaju ime Eteokla, sina Ifitova.3
g) Pohod ih je vodio preko Nemeje, gde kralj beše Likurg. Kad zatražiše da napoje vodom svoje trupe u ovoj zemlji, Likurg pristade, a njegova plavokosa žena Hipsipila povede ih do najbližeg izvora. Hipsipila je bila lemnjanska princeza, ali kad se žene sa Lemna zakleše da će poubijati sve svoje muškarce iz osvete za nanetu im uvredu, ona poštede život svom ocu Toantu; zato je Lemnjanke dadoše u ropstvo, i tako se ona zateče kao dadilja Likurgovog sina Ofelta. Ona spusti dete za trenutak dok je argivskoj vojsci pokazivala put do pijaće vode, a zmija se utom uvi oko detetovih nogu i usmrti ga ujedom. Adrast i njegovi ljudi su se vratili sa izvora isuviše kasno da bi mogli da učine išta drugo do da ubiju zmiju i sahrane dečaka.
h) Tada ih Amfijaraj obavesti da je to rđav znak, na šta oni osnovaše nemejske igre u dečakovu čast, nazivajući ga Arhemor, što znači »začetnik prokletstva«; i svaki ratnik imao je zadovoljstvo da bude pobednik u jednom od sedam oprobavanja. Sudije u nemejskim igrama, koje su održavane svake četvrte godine, nosile su uvek crnu odeću u znak žalosti za Ofeltom, a pobednički venac je opleten od peršuna koji je donosio nesreću.4
i) Stigavši u Kitajron, Adrast posla Tideja kao svoga glasnika Tebancima, zahtevajući da Eteokle ustupi presto Polinejku. Kad na ovo u Tebi nisu pristali, Tidej je izazvao njihove vođe, jednog za drugim, na pojedinačni dvoboj, i iz svakog obračuna izlazio kao pobednik; i uskoro Tebanci ne smedoše da prihvate izazivanje. Argivci se tada približiše gradskim zidinama, i svaki od sedmorice zauze položaj prema jednoj od sedam gradskih kapija.
j) Tejresije, prorok s kojim se Eteokle savetovao, prorekao je da će Tebanci pobediti jedino ako kraljević iz kraljevske kuće dobrovoljno ponudi sebe za žrtvu Areju; na to se Menojkej, Kreontov sin, ubi pred gradskim kapijama baš kao što se njegov imenjak i ujak strmoglavio sa gradskih zidina jednom ranijom prilikom. Tejresijino predskazanje obistinilo se; Tebanci su, doduše, bili potučeni u prvim čarkama i povukli se iza zidina; ali tek što je Kapanej prislonio lestve uza zid i počeo da se penje, kad ga Zeus usmrti gromom. Ovo je ohrabrilo Tebance, te u besnom jurišu ubiše još trojicu ratnika; i jedan od njih, kome beše ime Melanip, rani Tideja u stomak. Atena je bila naklonjena Tideju, i sažalivši se na njega dok je ležao polumrtav, pohita da od svog oca Zeusa izmoli isceljujući eliksir koji bi ga ubrzo opet postavio na noge, ali Amfijaraj je mrzeo Tideja što je privoleo Argivce na rat i, kako je bio prek, on dotrča do Melanipa i odrubi mu glavu. »Evo osvete« — kliknuo je pružajući glavu Tideju — »razbij mu lobanju i popij mu mozak!« Tidej to učini, a Atena, stigavši u tom trenutku sa eliksirom, prosu ga na zemlju i povuče se s gnušanjem.
k) Samo Polinejk, Amfijaraj i Adrast ostadoše živi od sedmorice ratnika; i Polinejk, da bi sprečio dalja krvoprolića, ponudi da se odluka o nasledstvu prestola prepusti ishodu dvoboja između njega i Eteokla. Eteokle prihvati izazov i u žestokoj borbi oni smrtno raniše jedan drugog. Njihov ujak Kreont preuze zatim komandu nad tebanskom vojskom i protera argivsku vojsku. Amfijaraj pobeže u kočijama obalom reke Ismen, I u trenutku kad je jedan Tebanac koji ga je gonio trebalo da mu zabode koplje među pleća, Zeus zatrese zemlju gromom i Amfijaraj iščeze zajedno sa kočijama i sada živ vlada mrtvima. Njegov kočijaš Baton pošao je s njim.5
l) Videvši da je sve pobijeno, Adrast sede na svog krilatog konja Ariona i pobeže; ali kasnije, kad je čuo da Kreont nije hteo da dozvoli da se neprijatelji pokopaju, ode u Atenu i preklinjanjem nagovori Teseja da krene na Tebu i kazni Kreonta zbog nepoštovanja bogova. Tesej osvoji grad iznenadnim napadom, zarobi Kreonta i vrati mrtve ratnike njihovim zemljacima i rođacima koji načiniše ogromne lomače. Ali Elijadna, Kapnejeva kći, videvši da je Zeus svojim gromom načinio njenog muža herojem, ne htede da se odvoji od njega. Kako je bio običaj da se čovek udaren gromom sahranjuje odvojeno od ostalih i njegov grob ograđuje, ona se baci na veliku, zajedničku lomaču, i sagori.6
m) Ali pre nego što je Tesej stigao u Tebu, Antigona, Eteoklova i Polinejkova sestra, nije poslušala Kreontovo naređenje i tajno je naložila lomaču i postavila na nju telo svoga brata Polinejka. Gledajući s prozora svoje palate Kreont, uoči u daljini slab odsjaj vatre, koji kao da je dolazio sa lomače, i pođe da vidi šta se događa, pa tako iznenadi Antigonu u činu nepokornosti. On pozva svoga sina Hajmona, kome je Antigona bila obećana, i naredi mu da je živu sahrani u Polinejkov grob. Hajmon se načini spreman da učini kako je naređeno, ali umesto toga on se tajno oženi Antigonom i posla je da živi među pastirima. Ona mu rodi sina, koji mnogo godina kasnije dođe u Tebu da učestvuje u nekim pogrebnim igrama; ali Kreont, koji je jos uvek bio kralj Tebe, prepozna ga po zmijinom ožiljku na telu, koji su nosili svi Kadmovi potomci i osudi ga na smrt. Herakle je posredovao da mu poštedi život, ali Kreont ostade neumoljiv, pa Hajmon ubije i sebe i Antigonu.7

1. Higin: Fabula 69; Euripid: Feničanke 408, uz sholijast za 489; Pribeglice 132; Apolodor: III, 6, 1;
2. Ajshil: Sedmoriea protiv Tebe 375; Homer: Odiseja XI, 326 i XV, 247: Sofokle: Elektra 836 i fragmenti iz Erifila; Higin: Fabula 73: Pausanija: V, 17, 7 i IX, 41, 2; Diodor sa Sicilije: IV, 65, 5; Apolodor: III, 6, 2—3;
3. Ajshil: Sedmorica protiv Tebe 458; Sofokle: Ojdip u Kolonu 1316: Pausanija: X, 10, 3;
4. Apolodor: I, 9, 17 i III, 6, 4; Higin: Fabula 74 i 273; Sholijast na Argument uz Pindarove Nemejske ode;
5. Ajshil: Sedmorica protiv Tebe 375; Euripid: Feničanke 105 i 1090; Diodor sa Sicilije: IV, 65, 7—9; Apolodor; III, 6, 8; Higin: Fabule 69 i 70; Sholijast uz Pindarove Nemejske ode X, 7; Pausanija: IX, 18, 1: Ovidije: Ibis 427 i 515;
6. Higin: Fabula 273; Apolodor: loc. cit.; Euripid: Pribeglice; Plutarh: Tesej 29; Isokrat: Panegirik 54—8; Pausanija: I, 39, 2;
7. Sofokle: Antigona, passim; Higin: Fabula 72; Fragmenti uz Euripidovu Antigonu; Ajshil: Sedmorica protiv Tebe 1005: Apolodor: III, 7. 1.
*
1. Apolonov proročki savet o lavu i vepru trebalo je prvenstveno da predstavi mudro rešenje uspostavljanja vladvine dva kralja čime bi se predupredile političke borbe između svetog kralja i njegovog vojskovođe, kao što je bila borba koja je dovela do propasti Tebe (vidi 69, 1). Ali amblem Tebe bio je lav zato što je Sfinga s lavljim telom bila ranije tebanska boginja; a amblem Kalidona bio je vepar, verovatno zato što je Arej, koji je tamo imao svoje svetilište, voleo da se preruši u vepra (vidi 18, j). Prema tome, proročanstvo se moglo primeniti na različlte situacije. Štitovi sa oznakama životinja su se redovno upotrebljavali u klasično doba (vidi 98, 3 i 160, n).

2. Mitografi su često tumačili da slog ''eri'' u imenima znači eris, »razdor«, a ne »obilje«. Odatle mitovi o Erihtoniju (vidi 25, 1) i Erigoni (vidi 79, 3). Erifila bi pre značilo ''mnogo lišća'' nego ''plemenska borba''. Hesiod (Poslovi i dani 161) kaže da je Zeus zbrisao dva naraštaja heroja, prvi u Tebi, u ratu za »Ojdipove ovce«, drugi u Troji, u ratu koji je izazvala plavokosa Helena. ''Ojdipove ovce'' nisu objašnjene, ali mora biti da Hesiod misli na rat između Eteokla i Polinejka, u kome su Argivci podržavali manje uspešnog kandidata na prestolu Tebe. Razlog jedne slične rasprave među braćom bilo je i zlatno runo za koje su se borili Atrej i Tijest (vidi 111, c—d), jer je vlasniku osiguravalo mikenski presto. A i Zeus je imao zlatorune ovnove na Gori Lafistiji, koji su, izgleda, bili kraljevsko obeležje susednog Orhomena i izazvali mnoga krvoprolića (vidi 70, 6).

3. Hipsipila (»visoke vratnice«) verovatno je bio naziv za »Mesečevu Boginju«, a njen se ophod obeležava kao visoki luk na nebu; a nemejske igre, kao i olimpijske, morale su se slaviti na kraju vladavine svetog kralja, pošto je vladao pedest mesečevih meseci kao muž glavne sveštenice. Mit je sačuvao običaj da se dečaci jednom godišnje žrtvuju boginji kao zamenici kralja; reč Opheltes, koja znači samo »dobrotvor«, ovde ima pojačano značenje: »ranjen zmijom«, kao da je nastala od ophis, »zmija«, i eilein, »prignječiti«. Ni Archemorus ne znači »početak zle kobi«, već pre »prastar maslinov rod«, što se odnosi na sečenje atenske svete masline (vidi 16, c), verovatno za vence koji su upotrebljavani za krunisanje pobednika na raznim takmičenjima. Posle pustoši koju je izazvao persijski rat nisu se više upotrebljavale maslinove grane na nemejskim igrama, već su ih zamenili peršunom, znakom žalosti (sholijast uz Pindarovu Raspravu o nemejskim igrama). Peršun je smatran za nesreću možda i zato što je bio poznat kao sredstvo za pobačaj — engleska poslovica kaže. »Peršun raste bujno u vrtu rogonje». Peršun je bujno rastao na ostrvu smrti Ogigiji (vidi 170, w).

4. Tidej pije Melanipov mozak — to je moralna pouka. Ovaj davno ustanovljeni postupak da se povrati borbena veština, koji su Heleni uveli, a primenjivali ga i Skiti još u klasično doba (Herodot: IV, 64), smatrao se varvarstvom. Ali ikona sa koje su mitografi izveli ovaj događaj verovatno prikazuje Atenu kako prosipa žrtvu livenicu Melanipovom duhu u znak odobravanja Tidejevog čina. Izgubljeni ep Sedmorica protiv Tebe mora da je bio veoma sličan induskom epu Mahabharata, koji veliča Marijanu — vojničku kastu: pojavljuje se ista tema o borbi rođaka, držanje boraca je otmenije i sa više tragike nego u Ilijadi, bogovi ne igraju ulogu štetnu po ljude, poštuje se Suti, a Bišma, kao Tidej, pije krv svog neprijatelja (vidi 81, 8).

5. Amfijarajev kraj još jedan je primer kako sveti kralj gubi život u kočijama koje se lome (vidi 71, a; 101, g; 105, d; 109, j, i tako dalje). Silazak Batona (»kupina«) u Tartar zajedno sa gospodarem. izgleda da se odnosi na širom Evrope rasprostranjen tabu kupine, koji se vezuje za smrt.

6. Dragovoljna smrt Euadne podseća na mit o Alkestidi (vidi 69, d). Ostaci kraljevske lomače nađeni su u grobnicama Dendra, u blizini Mikene, i svedoče da su u tom izuzetnom slučaju kralj i kraljica bili sahranjeni u isto vreme; A. V. Person veruje da je kraljica umrla dobrovoljno. Ali oni su oboje mogli biti i ubijeni. ili su umrli od iste bolesti, jer nijedan sličan slučaj takvog pogreba u Mikeni nije zabeležen. Suti je, izgleda, nekada bio običaj i kod Helena, ali se nije dugo održao (vidi 74, 8). Munja je bila znak Zeusovog prisustva, i pošto »sveto« i »nečisto« u primitivnom verovanju znači manje-više isto — tabu životinje u V knjizi Mojsijevoj bile su nečiste, zato što su bile svete — grob čoveka koji je poginuo od groma bio je ograđen baš kao mesto na kome je zakopano telo koje bi uginulo od crvenog prišta na modernoj farmi i odavana mu je počast kao heroju. Groblje u blizini Eleusine, gde Pausanija kaže da su, verovatno, zatočenici bili sahranjeni, sad je pronađeno i otvorio ga je profesor Milonas. On je našao jednu dvostruku humku, okruženu kamenim postoljem, i pet posebnih grobova; kosturi do kojih su se nalazile vaze, kao što je to bio običaj u trinaestom veku pre naše ere, ne pokazuju tragove spaljivanja. Raniji pljačkaši grobova su svakako pokrali bronzano oružje i ostale metalne predmete koji su bili zakopani zajedno sa telima; i možda je to što su našli dva kostura u kamenom krugu, i neobičnost samoga kruga, navelo ljude iz Eleusine da smatraju da je to bio grob Kapaneja, koga je ubio grom, i njegove verne žene Euadne.

7. Mit o Antigoni, Hajmonu i pastirima izgleda da je proistekao sa iste ikone kao i oni mitovi o Arni (vidi 43, d) i Alopi (vidi 49, a). Nismo dobili očekivani kraj priče: da je on ubio svoga dedu Kreonta diskom (vidi 73, p).

107 EPIGONI

Sinovi sedmorice koji su pali kod Tebe zakleli su se da će osvetiti svoje očeve. Oni su poznati kao Epigoni. Delfisko proročište im je obećalo pobedu ako Alkmajon, sin Amfijarajev, preuzme vođstvo. Ali on nije bio sklon da napadne Tebu i žestoko se raspravljao sa svojim bratom Amfilohom da li je taj pothvat opravdan. Pošto se nisu mogli složiti da li da krenu u rat ili ne, odluku je trebalo da donese njihova mati Erifila. Shvativši da se, u stvari, radi o porodičnim odnosima,Tersandar, Polinejkov sin, pođe za primerom svoga oca: on podmiti Erifilu čarobnom odorom koju je Atena dala njegovoj rođaci Harmoniji u isto vreme kad joj je Afrodita poklonila čarobnu ogrlicu. Erifila se odluči za rat i Alkmajon preko volje pristade da se stavi na čelo pohoda.
b) Epigoni u borbi pred zidinama Tebe izgubiše Ajgijaleja, Adrastovog sina, a prorok Tejresije opomenu tada Tebance da će im grad biti razoren. On je prorekao da je zidovima suđeno da odolevaju sve dotle dok živi i jedan od sedmorice što su prvi put napali Tebu, a da će Adrast, jedini živi od sedmorice umreti od bola čim bude čuo za Ajgijalejevu smrt. Prema tome, za Tebance bi najbolje bilo da pobegnu u toku noći. Tejresija je još dodao da je njemu sasvim svejedno hoće li ga Tebanci poslušati ili ne, jer mu je samom bilo suđeno da umre čim Teba padne u ruke Argivaca. Tako su Tebanci, koristeći se mrakom, pobegli put severa zajedno sa svojim ženama, decom i oružjem i sa malo stvari koje su mogli da ponesu. I kad su se dovoljno udaljili, oni se zaustaviše i osnovaše grad Hestiju. U zoru se Tejresija, koji je pošao s njima, zaustavi da se napije vode na izvoru Tilpus i iznenada izdahnu.
c) Tog istog dana, kad je i Adrast čuo za smrt Ajgijaleja i umro od bola, Argivci su, shvativši da je Teba napuštena, provalili u grad, razrušili zidove i opljačkali sve. Najbolje od svakojakog plena poslali su Apolonu u Delfe, pa čak i Tejresijinu kćerku Mantu ili Dafnu, koja je ostala u Tebi: ona je postala Pitonka.1
d) Ali stvar se nije na ovome završila. Tersandar je počeo da se hvali u prisustvu Alkmajona kako je najzaslužniji za argivsku pobedu nad Tebom; on je podmitio Erifilu baš kao što je i njegov otac Polinejk učinio pre njega, pa su tako dobili zapovest za pokret. Tada je Alkmajon odjedanput shvatio da je taština njegove majke bila uzrok smrti njegovog oca, a da je lako mogla biti i uzrok njegove smrti. On se obrati Delfima i Apolon odgovori da Erifila zaslužuje smrt. Alkmajon pogrešno shvati da mu se ovim dopušta materoubistvo, i on ubije Erifilu, neki kažu uz pomoć brata mu Amfiokla. Ali Erifila ležeći na samrti, prokle Alkmajona vičući: »Zemlje Grčke i Azije i celog sveta, ne dajte zaklona mojim ubicama«! Na ovo, osvetoljubive Erinije počeše da ga progone dok ga nisu oterale u ludilo.
e) Alkmajon pobeže prvo u Tesprotiju, gde mu zabraniše ulazak, a zatim u Psofidu, gde ga je kralj Fegej, u ime Apolona, očistio od greha. Fegej ga je oženio svojom kćerkom Arsinojom, kojoj Alkmajon podari ogrlicu i odoru, koje beše doneo sa svojim stvarima. Ali Erinije nisu prihvatile ovo očišćenje grehova i nastavile su da ga kuže, a zemlja u Psofidi zbog njega postade neplodna. Delifsko proročište naloži tada Alkmajonu da priđe rečnom bogu Aheloju, koji ga je još jednom očistio; on se oženi Ahelojevom kćerkom Kalirojom i nastani se na zemljištu koje je nedavno nanela reka i koje nije bilo uvršćeno u Erifilinu zabranu. Tamo je živeo izvesno vreme na miru.
f) Godinu dana kasnije, Kaliroja, bojeći se da ne izgubi svoju lepotu, odbi Alkmajona od svoje postelje dok joj ne donese čuvenu ogrlicu. Za ljubav Kaliroji, on se drzne da ponovo ode u Psofidu, gde prevari Fegeja; ne pominjući svoju ženidbu sa Kalirojom, on izmisli kako se, po jednom predskazanju proročišta u Delfima, neće otresti Erinija dokle god ne posveti Apolonovom svetilištu i odeždu i ogrlicu. Na ovo Fegej predloži Arsinoji da vrati darove, što ona rado učini, verujući da će joj se Alkmajon vratiti čim se otrese Erinija, koje su mu već uveliko bile na tragu. Ali jedan od Alkmajonovih slugu izbrblja istinu o Kaliroji, a Fegej se toliko razgnevi da naredi svojim sinovima da ubiju Alkmajona čim ode iz dvora. Arsinoja je posmatrala ubistvo s prozora i, ne znajući za Alkmajonovu dvoličnost, glasno optuži oca i braću za nasilje nad gostom koji uživa pravo zaštite i pogruži se kao udovica. Fegej ju je molio da se smiri i da saluša opravdanje; ali Arsinoja začepi uši i požele nasilnu smrt pre idućeg mladog meseca i njemu i svojoj braći. Zauzvrat Fegej je zatvori u kovčeg i pokloni kao robinju kralju od Nemeje, a svojim sinovima reče: »Odnesite ovu odoru i ogrlicu Apolonu Delfijskom. On će se postarati da više ne budu uzroci sve samih nesreća«.
g) Fegejevi sinovi poslušaše oca, ali Kaliroja, pošto je u međuvremenu saznala šta se dogodilo u Psofidi, poče da se moli da joj nejaki sinovi koje je rodila sa Alkmajonom odrastu i jednog dana osvete svoga oca. Zeus je čuo njenu molbu i deca naglo sazreše i postadoše odrasli ljudi, uzeše oružje i odoše u Nemeju, jer su znali da su tu Fegejevi sinovi zastali na povratku iz Delfa, nadajući se da će nagovoriti Arsinoju da povuče kletvu. Braća su pokušala da kažu sestri istinu o Alkmajonu, ali ona ne hte ni njih da sasluša; i Kalirojini sinovi nisu samo njih zarobili i pobili, već žureći prema Psotidi ubiše i Fegeja pre nego što se mladi mesec pojavio na nebu. Pošto nijedan kralj, ni rečni bog nisu hteli da pristanu da ih očiste od zločina, oni se uputiše prema zapadu u Epir, i tamo naseliše Akarnaniju, koja je dobila ime po Akarnanu, starijem od dvojice braće.
h) Odoru i ogrlicu pokazivali su u Delfima sve do Svetoga rata (četvrti vek pre nove ere), kada ih je neki Fail, razbojnik iz Fokide, odneo i ne zna se da li je ogrlica od ćilibara i zlata, za koju narod u Amati tvrdi da je Erifilina, prava ili lažna.2
i) A neki kažu da je Tejresija imao dve kćeri, Dafnu i Mantu. Dafna je ostala devica i postala Sibila, a Alkmajon je oplodio Mantu, koja je začela Amfilofa i Tisifonu pre nego što ju je poslao Apolonu u Delfe; oboje dece Alkmajon je poverio Kreontu, kralju u Korintu. Mnogo godina kasnije, Kreontova žena ljubomorna na Tisifoninu neobičnu lepotu, prodade je kao robinju; a Alkmajon, ne znajući ko je ona, kupi je sebi za sluškinju, ali se srećom uzdrža od nasilja. Mantu je, međutim, Apolon poslao, u Joniju, gde se udala za Rakija, kralja Karije; njihov sin je bio Mops, čuveni prorok.3

1. Diodor sa Sicilije: IV, 66; Pausanija: IX. 5. 13; IX, 8, 6; i IX, 9, 4: Higin; Fabula 70; Fragmenti Ajshilovih i Sofoklovih Epigona;
2. Apolodor: III, 7, 5—7; Atenaj: VI, 22; Ovidije: Metamorfoze IX, 413- Pausanija: VIII, 24, 8—10 1 IX, 41, 2; Partenije: Naracije 25;
3. Apolodor: III, 7, 7, navodi Euripidovog Alkmajona; Pausanija- VII 3, 1 1 IX, 33, 1; Diodor sa Sicilije: IV, 66.
*
1. Ovo je omiljena minstrelska priča koja sadrži malo mitskih elemenata; ona se mogla pričati bez uvrede bilo u Tebi, bilo u Argu; mogla je da nađe slušaoce kako u Psofidi tako i u Nemeji i Ahelojskoj dolini; mogla je da posluži kao priča o osnivanju Hestije, i koloniziranju Akarnanije; sadržala je i strogo moralan stav. Ona poučava da je ženin sud nestabilan, govori o ludostima koje muškarci čine da bi udovoljili ženskoj taštini i pohlepi, o tome kako je mudro poslušati proroke, u koje nikada ne treba sumnjati, kako je opasno pogrešno protumačiti predskazanje iz proročišta i, najzad, o neizbežnom prokletstvu koje pada na sina što ubije majku čak i kada na taj način osvećuje ubijenog oca (vidi 114,a).

2. Stalna Erifilina moć da odlučuje o ratu i miru je najinteresantniji momenat ove priče. Pravo značenje Erifilinog imena — ''vrlo lisnata'', navodi na to da je ona bila Herina argivska sveštenica u službi proročišta drveta, kao sveštenica u Dodoni (vidi 51, 1). Ako je tako, onda je to drvo najverovatnije bila kruška posvećena Heri (vidi 74, 6). Rat sedmorice protiv Tebe, koji Hesiod naziva ''Rat Ojdipovih ovaca''. i nastavak tih događaja koji je ovde ispričan, izgleda da su prethodili pohodu Argonauta i trojanskom ratu, te se mogu sa rezervom staviti u četrnaesti vek pre naše ere.
Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi.

Korisnikov avatar
branko
Globalni moderator
Postovi: 11365
Pridružio se: 08 Dec 2010, 16:14

Re: Robert Grevs - Grčki mitovi

Post od branko »

108 TANTAL

O poreklu i roditeljima Tantalovim još se raspravlja. Majka mu je bila Pluta, kćerka Krona i Ree, ili, neki kažu, Okeana i Tetije;1 a otac — Zeus, ili Tmol, božanstvo sa planine Tmol, ovenčano hrastovim lišćem, koji je sa svojom ženom Omfalom vladao kraljevstvom u Likiji i sudio u takmičenju između Pana i Apolona.2 Neki, međutim, zovu Tantala kraljem Arga ili Korinta; a drugi kažu da je zavladao Patlagonijom severno od Sipila u Lidiji. Odatle ga je, kad je na sebe navukao mržnju bogova, izgnao Frigijac Il, čijeg je mlađeg brata Ganimeda Tantal oteo i zaveo.3
b) Sa svojom ženom, ili Eurijanasom, kćerkom rečnog boga Paktola, ili sa Euritamistom, kćerkom rečnog boga Ksanta, ili Klitijom, kćerkom Amfidamanta, ili Plejadom Dionom, Tantal je bio rodio Pelopa, Niobu i Broteja.4 Ali neki smatraju Pelopa Tantalovim vanbračnim sinom, a drugi sinom Atlanta i nimfe Line.5
c) Tantal je bio blizak Zeusov prijatelj i on mu je dopuštao da prisustvuje olimpijskim večerama sa nektarom i ambrozijom, dok mu tolika božja milost nije zavrtela glavu te on oda Zeusove tajne i ukrade božansku hranu kako bi je podelio sa svojim prijateljima smrtnicima. Još ovaj zločin nije bio ni otkriven, a Tantal učini veći. Pozvavši Olimpljane na večeru na Gori Sipil, a možda je to bilo i u Korintu, Tantal shvati da je nedovoljno hrane u njegovim ostavama za sve zvanice, pa bilo da je hteo da okuša Zeusovu sveopštu moć, bilo samo da bi pokazao svoju dobru volju, on iskasapi svoga sina Pelopa i njegovo meso dodade komadima koje je bio spremio za večeru, postupivši kao što su postupili Likaonovi sinovi sa svojim bratom Niktimom kad su gostili Zeusa u Arkadiji.6 Nikome od božanstava nije promakla podvala i svi su se zgnušali od užasa, osim Demetre, koja, potpuno pometena bolom zbog izgubljene Persefone, pojede meso sa leve plećke.7
d) Za ova dva zločina Tantal je bio kažnjen time što mu je uništena kraljevina, a Zeus ga je lično posle smrti osudio na večne muke, zajedno sa Iksionom, Sisifom, Titijem, Danaidima i ostalima. Sad Tantal visi, stalno moren glađu i žeđi sa grane jedne voćke koja se nadnosi nad jezerom. Talasi i jezera dopiru mu do struka, ali sagne li se da pije, talasi se povlače i ostavljaju samo crno blato oko njegovih nogu; ili, ako ipak uspe da sačuva malo vode u šaci, ona mu procuri kroz prste pre nego što dosegne do svojih ispucalih usana te bude žedniji nego ranije. Drvo se savija pod teretom plodova — krušaka, rumenih jabuka, slatkih smokava, zrelih malina i narova koji ga lupkaju po ramenima, ali samo što bi posegnuo za sočnom voćkom, nadao bi se vihor i sprečio ga da je dohvati.8
e) Osim toga jedan ogroman kamen, stena sa Gore Sipil nadvila se iznad drveta i večno preti da mu razbije lobanju.9 Ovo mu je bila kazna za treći zločin: nasilnu krađu otežanu krivokletsvom. Jednog dana, dok je Zeus bio još nejako dete na Kreti i sisao kozu Amalteju, Hefajst je Rei da bi imala nekog ko bi joj čuvao dete, načinio zlatnog buldoga, kasnijeg čuvara Zeusovog hrama na Dikti. Međutim, Pandareja, sin Meropa, rodom iz Lidije, a možda i iz kretskog Mileta, a možda je to bio i sam Efes, — usudio se da ukrade tog buldoga i odneo ga Tantalu da ga dobro sakrije na Gori Sipil. Pošto se stišala buka, Pandareja je zatražio od Tantala da mu vrati životinju, ali se Tantal zakle u Zeusa da nikad nije video ni čuo za zlatnog psa. Ovo krivokletstvo dospe Zeusu do uha, pa naredi Hermesu da ispita stvar; iako se Tantal i dalje lažno zaklinjao, Hermes pomoću lukavstva otkrije psa i Zeus smrska Tantala stenom sa planine Sipil. Mesto se još uvek pokazuje u blizini Tantalovog jezera, gde je boravište belih labudova. Posle su Pandareja i njegova žena Harmotoja pobegli u Atenu, a odatle na Siciliju, gde su bedno okončali.10
f) Po drugima je, opet, Tantal ukrao zlatnog psa i poverio ga na čuvanje Pandareji, koji je odbio da prizna da ga je ikad primio, pa su onda njega i njegovu ženu ljutiti bogovi uništili ili pretvorili u stene. Ali Pandarejine siročiće, dve kćerke, Meropu i Kleoteru, koje neki nazivaju Kameira i Klitija, primi Afrodita i odnegova ih grušalinom, medom i slatkim vinom. Hera ih obdari lepotom i mudrošću većom od ljudske. Artemida učini da porastu visoke i snažne; Atena ih nauči zanatima. Teško je razumeti zašto su boginje pokazale toliko brige i naložile Afroditi da smekša Zeusovo srce prema sirotama i udesi da se dobro udaju, osim ako nisu same nagovorile Pandareju da ukrade psa. Mora biti da je i sam Zeus nešto podozrevao, jer su, dok je Afrodita na Olimpu vodila s njim poverljive razgovore, Harpije s njegovim dopuštenjem otele obe devojke i predale ih Erinijama, koje su ih dobro izmučile zbog grehova njihovog oca.11
g) Ovaj Pandareja bio je Ajdonin otac, a ona je, kao Zetova žena, rodila Itila. Ajdonu je rastrzala ljubomora prema njenoj sestri Niobi, koja je blagovala sa svojih šest sinova i šest kćeri, i, kada je Ajdona htela da joj ubije najstarijeg sina Sipila, greškom ubi svoga sina Itala; zbog toga je Zeus pretvori u slavuja koji u rano leto noću pesmom oplakuje ubijeno dete.12
h) Pošto je kaznio Tantala, Zeus je bio voljan da oživi Pelopa; zato je odredio Hermesa da pokupi njegove udove i da ih skuva u kazanu nad kojim je bacio čini Suđaja, zatim Pelopove udove uzglobi i telu dade celinu. Demetra mu dade plećku od slonovače, umesto one koju je glodala; a Rea mu udahnu život; za to vreme Kozji Pan igrao je od radosti.13
i) Pelop se pojavio iz kazana zračeći takvom lepotom da se Posejdon odmah u njega zaljubi i smesta ga povede na Olimp u kočijama koje su vukli zlatni konji. Tamo ga uze sebi za vinotoču i sadruga u postelji; isto je kasnije učinio i Zeus sa Ganimedom i hranio ga je ambrozijom. Pelop je primetio da mu je leva plećka od slonovače tek kad je ogoleo grudi od žalosti za svojom sestrom Niobom. Svi pravi Pelopovi potomci obeleženi su na taj način, a u Pisi se od njegove smrti čuva plećka od slonovace.14
j) U međuvremenu je Pelopova mati Eurijanasa najbrižljivije tragala za njim, ne znajući za njegovo uznesenje na Olimp. Saznala je od služinčadi da su ga skuvali i da je bio poslužen bogovima, koji su ga, izgledalo je, pojeli do poslednjeg parčeta mesa. Ova verzija raširila se Lidijom i mnogi i danas na osnovu toga ne priznaju da je Pelop koga je Tantal skuvao u kazanu, onaj isti Pelop koji ga je nasledio.15
k) Tantalov ružni sin Brotej isklesao je najstariji kip Majke svih bogova, koji se još uvek nalazi na Kodinskom grebenu, na severnoj strani planine Sipil. On je bio čuveni lovac, ali nije hteo da poštuje Artemidu, zbog čega ga ona kazni ludilom: vičući na sav glas da ga nijedan plamen ne može uništiti, on se sjuri u razbuktalu lomaču i tako ga plamen proguta. Ali neki tvrde da je on izvršio samoubistvo od očajanja što ga svi mrze zbog ružnoće. Brotejev sin i naslednik dobio je ime Tantal po svom dedu.16

1. Pausanija: II, 22, 4; Sholijast uz Pindarovo Olimpijske ode III, 41; Hesiod: Teogonija 355, uz sholijast;
2. Pausanija: loc. cit.: Sholijast uz Euripidovog Oresta 5; Plinije: Istorija prirode V, 30; Ovidije: Metamorfoze II, 156; Apolodor: II, 6, 3;
3. Higin: Fabula 124; Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 603; Diodor sa Sicilije: IV, 74; Ceces: O Likofronu 355;
4. Plutarh: Uporedne priče 33; Ceces: O Likofronu 25; Ferekid, naveden u sholijastu uz Euripidovog Oresta 11; Higin: Fabula 83; Pausanija: III, 22, 4;
5. Laktantije: Priče iz Ovidijevih Metamorfoza VI, 6; Servije uz Vergilijevu Ajneidu. VIII, 130;
6. Higin: Fabula 82; Pindar: Olimpijske ode I, 38 i 60, Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 603; Laktantije: loc. cit.; Servije uz Vergilijeve Georgike III, 7; Ceces: O Likofronu 152;
7. Higin: Fabula 83; Ceces: loc. cit.; Ovidije: Metamorfoze VI, 406:
8. Diodor sa Sicilije: IV, 74; Platon: Kratil 28: Lukijan: Razgovor: mrtvih 17; Homer: Odiseja XI, 582—S2; Ovidije: Metamorfoze IV, 456; Pindar: Olimpijske ode I, 60; Apolodor: Epitome 11, 1: Higin: Fabula 82;
9. Pausanija: X, 31, 4; Arhiloh, navodi ga Plutarh: Politički precepti 6: Euripid: Orest 7;
10. Antonije Liberal: Preobraženja 36 1 11; Eustatije i sholijast uz Homerovu Odiseju XIX, 518; Pausanija: X, 30, 1 i VIII, 7, 3;
11. Pausanija: X, 30, 1; Sholijast uz Homera: loc. cit., Homer: Odiseju XX, 66; Antonije Liberal: Preobraženja 36;
12. Homer: Odiseja XIX, 518; Apolodor: III, 5, 6; Ferekid: Fragmenat, str. 138, izd. Sturz;
13. Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 6(13; Pindar: Olimpijske ode 1. 26; Higin: Fabula 83; Sholijast uz Aristida: str. 216, izd. Frommel;
14. Apolodor: Epitome II, 3; Pindar: Olimpijske ode I, 37; Lukijan: Charidemus 7; Ovidije: Metamorfoze IV, 406; Ceces: O Likofronu 152: Pausanija: V, 13, 3;
15. Pindar: loc. cit.; Euripid: Ifigeneja među Tauriđanima 387;
16. Pausanija: III, 22, 4; Apolodor: Epitome II, 2; Ovidije: Ibis 517, uz sholijast.
*
l. Prema Strabonu (XII, 8, 21), Tantal, Pelop i Nioba behu Frigijci; on navodi Demetrija iz Skepide i Kalistena XIV, 28) kad govori da porodično bogatstvo potiče iz rudnika Frigije i planine Sipil. Staviše, u Ajshilovoj Niobi (Strabon: XII, 8, 21) za Tantalide se kaže da su imali »oltar posvećen Zeusu kao svom domaćem bogu na planini Ida«, i da se Sipil nalazi »u zemlji Ida«. Demokle, koga Strabon navodi iz druge ruke, pokušava racionalno da objasni mit o Tantalu, govoreći da je njegova vladavina obeležena žestokim zemljotresima u Lidiji i Joniji, koji su dopirali čak do Troade; čitavi gradovi su iščezavali, planina Sipil bila je prevrnuta, baruštine su pretvorene u jezera, a Troja je propala u zemlju (Strabon: I, 3, 17). Po Pausaniji, takođe, grad na Gori Sipil iščezao je u provaliju, koja se zatim postepeno punila vodom i postala jezero Saloe ili Tantalida. Ruševine grada mogle su se videti na dnu jezera dok ga nije zamutio planinski potok (Pausanija: VII, 24, 7). Plinije se slaže da je Tantalida uništena zemljotresom (Istorija prirode II, 93), ali beleži da su jedan za drugim tri grada bila građena na tom zemljištu, pre nego što je najzad poplavljeno (Istorija prirode V, 31).

2. Ipak, Strabonov istorijski sud, čak i ako je arheološki na izgled prihvatljiv, ne objašnjava Tantalove veze sa Argom, Korintom i kretskim Miletom. Stena u Tartaru, koja samo što se ne sruši nad glavom, poistovećuje Tantala sa korintskim Sisifom, a Sisifova slična kazna izvedena je iz jedne ikone koja prikazuje sunčanog Titana kako sa naporom gura sunčani disk uz padine Neba ka zenitu (vidi 67, 2). U sholijastu uz Pindara, jedva se naslućuje ova istovetnost, ali je Tantalova kazna objašnjena racionalistički; zabeležena je ovako: »Neki shvataju da stena predstavlja sunce, a Tantal, fizičar, plaća kaznu, jer je dokazao da je sunce masa metala u belom usijanju« (sholijast uz Pindarove Olimpijske ode I, 97). Ikonu koja predstavlja sunčanog Titana mnogi su zamenjivali sa drugom, na kojoj je prikazan čovek u agoniji, u vodi do brade, kako viri kroz splet granja sa voćem — kazna koju su istoričari tumačili kao alegoriju na sudbinu bogatih i pohlepnih (Servije uz Vergilijevu Ajneidu VI, 603; Fulgentije: Mitološki priručnik II, 18). Jabuke, kruške, smokve i ostalo voće koje je dodirivalo Tantalova ramena Fulgentije naziva »voćem Mrtvog mora«, a o tom voću Tertulijan piše »da se jabuka pretvara u pepeo čim se dodirne prstom«.

3. Da bi ova scena imala smisla, mora se imati na umu da Tantalova oca Tmola opisuju ovenčanog hrastovim lišćem i da mu sin Pelop, od koga mu se jedan od unuka takođe zvao Tantal (vidi 112, c), uživa u Olimpiji počasti heroja; u tim obredima je učestvovao »Zeus Šumski«. Uopšte se sada smatra da su zločinci u Tartaru bili ili bogovi ili heroji preolimpijske epohe. Tantal bi morao da predstavlja svetog kralja, koji se birao svake godine i koji je odeven u voćem i grančicama iskićenu odeždu, sličnu onima što su se nosile u Oshoforiji (vidi 98, w). Svetog kralja su bacili u reku kao pharmacosa — a taj se običaj zadržao na Balkanu kao ritual Zelenog Đorđa (Đurđevdan) koji opisuje Frezer. Glagol tantalize*, koji potiče iz ovog mita, sprečio je naučnike da shvate da Tantalove muke ne prouzrokuju žeđ, već strah da se ne udavi ili izgori na lomači, što je bila sudbina njegovog ružnog sina Broteja.
* Engleski izraz koji bi odgovarao našem izrazu ''mučiti Tantalovim mukama''.

4. Platon (Kratil 28) je možda u pravu kad zaključuje da je reč Tantalus došla od Talantatos, »najjadniji«, a nastala od istog korena, ''tla'', »patnja« ili »izdržavanje«, koji se nalazi i u imenima dva druga heroja hrastovog drveta — Atlanta i Telamona. Ali talanteuein znači »meriti novac», što može da se odnosi i na Tantalovo bogatstvo; a talanteuesthai može da znači »provoditi se u hodu«, što bi se odnosilo na svete kraljeve koji su hramali zbog ranjenog bedra (vidi 23, 1). Po svemu izgleda da je Tantal bio i Titan-Sunce i šumski kralj, čiji je kult presao iz Grčke u Malu Aziju preko Krete. Pandareja je opisan kao Krećanin iz sredine drugog milenijuma pre nove ere, i ponovo se pojavio u Grčkoj pred kraj veka, kad je propast Hetitske Imperije primorala bogate koloniste u Maloj Aziji koji su govorili grčki da napuste svoje gradove.

5. Kad mitografi beleže da je Tantal bio čest gost Olimpljana, oni priznaju da je njegov kult nekada preovladavao na Peloponezu; iako se brižljivo pravila razlika između gozbi na koje su bogovi pozivali Tantala i onih na koje je on pozivao bogove, u oba slučaja, kao glavno jelo spravljala se čorba od iznutrice koju su i ljudožderi hrastovog kulta, pastiri iz Arkadije, pripremali Zeusu Vučjem (vidi 38, b). Možda i nije slučajnost što se u Normandiji žrtva prinošena Zelenom Đorđu zove »Zeleni vuk«, i što je u početku vuk živ spaljivan na buktinjama usred leta. Jedenje Pelopove plećke ipak nije neposredno vezano za vučji kult. Pelopov položaj Posejdonovog ljubimca, njegovo ime, »blatnjavo lice«, i legenda o njegovoj plećki od slonovače ukazuju pre na kult morskog praseta na Prevlaci (vidi 8, 3 i 70, 5) — reč »delfin« u grčkom označava i delfina i morsko prase — i navode na misao da je Paladijum, koji je prema predanju napravljen od Pelopovih kostiju (vidi 159, 3 i 166, h), u stvari bila relikvija kosti morskog praseta. Ovo je objasnilo zašto je, prema sholijastu uz Pindarove Olimpijske ode 1, 37, Pepolovu plećku. pojela Tetida, morska boginja, a ne Demetra. Međutim drevna statua u Figaliji predstavlja Demetru s kobiljom glavom kako sedi i drži u jednoj ruci goluba, a u drugoj delfina, odnosno morsko prase i stoga Pausanija doslovno kaže: ''Zašto je kip tako napravljen jasno je svakom čoveku prosečne pameti koji se bavi mitologijom'' (VIII, 43, 3). On, naime, smatra da je Demetra bila na čelu kulta konja, hrastovog kulta i kulta morskog praseta.

6. Ovaj stari mit uzbudio je poznije mitografe. Oni su bili nezadovoljni nedovoljnom opravdanošću Demetrinog nesvesnog ljudožderstva i sa gnušanjem su odbijali mogućnost da su i ostali bogovi jeli sve što je stavljeno pred njih, pa su pokušali da isuviše uprošćeno protumače mit. Pisali su da je Tantal bio Zeusov sveštenik koji je odavao Zeusove tajne neposvećenima. Zbog toga su ga bogovi obnažili, unakazili i zarazili mu sina sramnom bolešću. Međutim, sina su mu spasli vidari. Oni su Pelopu isecali obolela mesta i ponovo spajali kosti, od čega su mu ostale brazgotine i ožiljci, tako da je izgledao kao iskasapljen pa ponovo sastavljen (Ceces: O Likofronu 152).

7. Pandarejeva krađa zlatnog mastifa isto je što i Heraklova krađa Kerbera, a to pokazuje da su Ahajci želeli da obesnaže tajnu smrti, čiji je simbol bio pas; to su učinili dočepavši se i prisvojivši relikvije boginje zemlje Ree (Tantalove babe). Olimpijske boginje su nedvosmisleno podržavale Pandarejevu krađu, i pas je, iako je bio svojina boginje Ree, čuvan u svetilištu kretskog Zeusa, koji je umirao svake godine; i tako mit u stvari ne priča o prvobitnom ahajskom osvajanju svetilišta boginje Ree, već da su boginjini vernici povremeno obnavljali relikvije.

8. Priroda ukradene relikvije je neizvesna. Možda je to bilo zlatno jagnje, simbol vlasti Pelopida; a možda skiptar sa utisnutom kukavicom, za koga se zna da ga je Zeus ukrao od Here; može biti i Paladijum od kosti morskog praseta, a i torba na Ajgisu u kojoj su se nalazile svete tajne. Nije verovatno da je to bio baš pas od zlata, jer pas nije bio relikvija, već čuvar kultnih predmeta, osim ako to nije verzija velškog mita o Amataonu Donu, koji je ukrao psa od Arana, kralja što je vladao Tartarom, i tako stekao moć da pogodi tajno ime boga Brana (Bela Boginja, str. 30. i 48—53).

9. Tri Pandarejeve kćeri, od kojih jedna, Kameira, nosi ime najmlađe od tri Suđaje (vidi 60, 2), jeste Trojna Boginja, koju je Zeus ponizio zbog pobune njenih vernika. Tantalova odanost Boginji prikazana je u pričama o Broteju, koji je isklesao njen lik na Gori Sipil, i njegovoj kćeri Niobi, sveštenici Bele Boginje, koja je ismejala Olimpljane i čija je ptica bila beli labud —orao sa jezera Tantalide. Ime Tantalove majke, Omfala, podseća na proročki pupčasti ćivot nalik na onog u Delfima.

10. Za pharmacosa svake godine biran je čovek izuzetne ružnoće, kakav je slučaj bio i sa Brotejem. Zabeleženo je da su u Maloj Aziji pharmacosa najpre tukli kozorepcem po genitalnim organima (vidi 26, 3), uz zvuke lidijskih frula — i Tantal (Pausanija: IX, 5, 4) i njegov otac Tmol (Ovidije: Metamorfoze 11, 156) pominju se u legendi uz lidijske frule — a zatim ga spaljivali na lomači potpaljenoj drvetom, a pepeo potom prosipali u more (Ceces: Istorija XXIII, 726—56, navodi Hiponaka — šesti vek pre nove ere). U Evropi red je izgleda bio obrnut. Zeleni Đorđe pharmacos je prvo zarobljavan, zatim mučen i naposletku spaljivan.

109 PELOP I OJNOMAJ

Pelop je nasledio presto u Paflagoniji od svoga oca Tantala, izvesno vreme boravio je u Eneti, na obali Crnoga mora, i odatle vladao i Lidijcima i Frigijcima. Ali varvari su ga izgnali iz Paflagonije, te se on povukao na lidijsku planinu Sipil, koja je bila boravište njegovih predaka. Kad mu trojanski kralj Il ni tamo nije davao mira i zapovedio mu da se ukloni, Pelop prenese svoje nadaleko čuveno blago preko Egejskog mora. Odlučio je da sebi i velikoj hordi svojih pratilaca nađe nov dom,1 ali da prvo isprosi ruku Hipodameje, kćeri kralja Ojnomaja iz Arkadije, koji je vladao u Pisi i Eleidi.2
b) Neki kažu da je Ojnomaja rodio Arej ili sa Harpinom, kćerkom rečnog boga Asopa, ili sa Plejadom Asterijom, ili Asteropom, ili sa Euritojom, Danajevom kćerkom, dok drugi smatraju da je on sin Alksiona ili Hiperona.3
c) Ojnomaj je sa svojom ženom Steropom ili Euaretom, Akrisijevom kćerkom, izrodio sinove Leukipa, Hipodama i Disponteja, osnivača Dispontijuma i jednu kćer, Hipodameju.4 Ojnomaj je bio poznat po svojoj ljubavi prema konjima i zabranio je svojim podanicima, pod pretnjom prokletstva, da ukrštaju konje i magarce. Ovo se održalo do današnjeg dana i kad Eliđani žele mazgu, odvode kobile van zemlje da se opasuju i ždrebe.5
d) Da li je Ojnomaja upozorilo neko proročište da će ga ubiti zet, ili je bio zaljubljen u svoju kćer, nije razjašnjeno; ali Ojnomaj je odlagao i uspevao da spreči Hipodamejinu udaju. On je pozivao svakog Hipodamejinog prosioca na utrkivanje kočijama dugačkom stazom, od Pise, koja leži pokraj reke Alfeja nasuprot Olimpiji, do Posejdonovog oltara na Korintskoj prevlaci. Neki kažu da su u kočije bila uprezana četiri konja,6 a neki dva. Ojnomaj je zahtevao da Hipodameja prati svakog prosca ne bi li mu skrenula pažnju sa zaprege — ali ih je puštao da krenu nešto oko pola časa pre njega, a za to vreme on bi prinosio ovna na žrtvu Zeusu-Ratniku u Olimpiji. Obe kočije bi imale da se utrkuju vozeći prema Prevlaci. Ako Ojnomaj stigne prvi, prosac bi morao da umre; ali ako bi prosac dobio trku, Hipodameja bi pripala njemu, a Ojnomaj bi morao umreti.7 Međutim, pošto su dve kobile, Psila i Harpina, koje je Ojnomaj dobio od Pelopovog oca Areja, bile rođene od vetra i brže od Severnog vetra,8 pa zato bez premca najbolje u Grčkoj, i pošto su njegove kočije, koje je vešto vozio Mirtil, bile naročito podešene za trku, još se nije desilo da Ojnomaj ne pobedi svoga suparnika i da ga ne probode mačem, koji mu je takođe poklonio Arej.9
e) Na ovaj način Ojnomaj je uništio dvanaest, a neki kažu i trinaest prinčeva, čije su glave i udovi bili prikovani na kapijama njegovog dvorca, dok su im nesahranjena tela, nabacana na gomilu, ležala na zemlji. Kad je Ojnomaj ubio Marmaka, prvog prosca, iskasapio je i njegove kobile Parteniju i Erifu i zakopao ih pored reke Partenije, gde se grob još nalazi. Neki kažu da je drugi prosac, Alkatoj, bio sahranjen u blizini strašila za konje na hipodromu u Olimpiji i da njegov zloban duh smeta takmičarima.10
f) Ojnomajev kočijaš Mirtil bio je sin Hermesa i Teobule ili Kleobule, po jednima, a po drugima Danaide Fojtuse; neki tvrde da je bio sin Zeusa i Klimene. Mirtil je takođe bio zaljubljen u Hipodameju, ali nije imao hrabrosti da se prijavi za takmičenje.11 Međutim, Olimpljani odlučiše da se umešaju i da stanu na put tom pokolju, jer se Ojnomaj hvalisao kako će jednog dana načiniti hram od samih lobanja, kao što su to učinili Euen, Diomed i Antaj.12 I kad se Pelop iskrcao u Elidi i zamolio svog voljenog Posejdona, koga je prizivao prinošenjem žrtve na obali, da mu podari najbrže kočije na svetu da bi mogao da isprosi Hipodameju, ili da odstrani Ojnomajev brzi džilit, Posejdon bi srećan što može da se umeša. Pred Pelopom se uskoro stvoriše krilate zlatne kočije koje su mogle da lete preko mora, a da im se osovina ne ukvasi, u koje su bili upregnuti neumorni, krilati, besmrtni konji.13
g) Pošto je otišao na Goru Sipil i posvetio Afroditi Temniskoj kip od zelenog mirtinog drveta, Pelop je isprobao svoje kočije poteravši ih preko Egejskog mora. Samo što je okom trepnuo, on stiže na Lezb, gde mu je kočijaš, po imenu Kil ili Kel, umro ne mogavši da izdrži toliku brzinu. Pelop je proveo noć na Lezbu i u snu video Kilov duh kako žali svoju sudbinu i moli za herojske počasti. U zoru, on spali njegovo telo, napravi humku nad pepelom i tu osnova svetilište Kilskog Apolona. Zatim pođe sam vozeći svoje kočije.14
h) Stigavši u Pisu, Pelop se uplaši kad ugleda glave prikovane iznad gradskih kapija i zažali što se, gonjen željom, upustio u tako opasan pothvat. On zatim obeća Mirtilu polovinu kraljevine i pravo na prvu bračnu noć sa Hipodamejom ako izda svoga gospodara.15
i) Pre početka trke — prizor je uklesan na prednjem zabatnom zidu Zeusovog hrama u Olimpiji — Pelop prinese žrtvu Kidonskoj Ateni. Neki kažu da je Kilov duh došao da mu pomogne; drugi kažu da mu je Sajfro bio kočijaš; ali najviše se veruje da je sam vozio kočije, a da je Hipodameja stajala pored njega.16
j) Međutim Hipodameja se zaljubila u Pelopa i ne samo što ga nije ometala već je i sama obećala Mirtilu izdašnu nagradu ako se desi da njen otac na bilo koji način bude pobeđen. Zato je Mirtil sa osovina Ojnomajovih kočija poskidao paoke i zamenio ih voštanim. Kad su kočije stigle na ulaz u Prevlaku i Ojnomaj u besomučnom trku zamahnuo da s leđa udari Pelopa, točkovi se na njegovim kolima raspadoše, on pade, a konji su ga upletenog u uzde vukli putem dok nije izdahnuo. Njegov duh još uvek boravi oko strašila za konje u Olimpiji.17 Ima nekih koji, međutim, tvrde da je brzina Posejdonovih krilatih kočija i konja s lakoćom omogućila Pelopu da pretekne Ojnomaja i da stigne prvi na Prevlaku; Ojnomaj se ili ubio od očajanja ili ga je Pelop ubio stigavši na cilj kao pobednik. Po drugima se takmičenje održalo na hipodromu u Olimpiji, a Amfion je dao Pelopu čaroliju koju je on zakopao kod konjskog strašila, tako da su se Ojnomajovi konji spotakli i razbili kočije. Svi se, ipak, slažu da je Ojnomaj, pre nego što je umro, prokleo Mirtila, moleći se da i njega snađe smrt od Pelopovih ruku.18
k) Pelop, Hipodameja i Mirtil spremiše se za noćnu vožnju preko mora. »Avaj« — uzviknu Hipodameja — »celog dana nisam ništa pila, davi me žeđ.« Sunce je zalazilo i Pelop se zaustavi na pustom ostrvu Helena, koje leži nedaleko od ostrva Euboje, i pođe da potraži vodu. Kad se vratio sa šlemom punim vode, pritrča mu Hipodameja, plačući i žaleći se da je Mirtil pokušao da je siluje. Pelop se grubo izdera na Mirtila i udari ga po licu, ali mu ovaj prezrivo poče prebacivati: »Je li to ta prva bračna noć za koju si se zakleo da ću je provesti sa Hipodamejom? Hoćeš li da pogaziš zakletvu?« Pelop ne odgovori ništa već uze vođice iz Mirtilovih ruku i produži.19 Kad su se približili rtu Gerajstu — najjužnija izbočina Euboje, sad ukrašena izvanrednim hramom Posejdonu — Pelop iznenada udari Mirtila i ovaj se strmoglavi u more; dok je tonuo, Mirtil prokle Pelopa i ceo njegov dom.20
l) Hermes je postavio lik Mirtilov među zvezde u sazvežđe kočija; njegovo telo more je izbacilo na obale Euboje, a Fenej iz Arkadije sahranio ga je pored Hermesovog hrama; jedanput godišnje noću mu se prinose žrtve kao heroju. Mirtonsko more, koje se prostire od Euboje, pored ostrva Helene, do Egejskog mora, smatra se, obično, da je nazvano po Mirtilu, a ne, kao što Eubojci misle po nimfi Mirti.21
m) Pelop je vozio dalje dok nije došao do zapadne struje Okeana, gde ga je Hefajst očistio od krvavog greha; posle toga se vratio u Pisu i nasledio Ojnomaja na prestolu, a uskoro je pokorio celu oblast koja je do tada bila poznata kao Apija ili Pelasgiotija, dao joj novo ime Peloponez, što znači »Pelopovo ostrvo«. Njegova hrabrost, mudrost, bogatstvo, i mnogobrojna deca izazivali su zavist i divljenje cele Grčke.22
n) Od kralja Epeja Pelop je oteo Olimpiju i pripojio je svome kraljevstvu, ali nije mogao da pobedi kralja Stimfala iz Arkadije vojnom silom. Stoga ga pozove na prijateljski razgovor, saseče u komade i razbaca njegove udove na sve strane, a ovaj zločin izazva opštu glad u celoj Grčkoj. Ali proslava Olimpijskih igara u čast Zeusa, koju je Pelop priredio jednu generaciju posle Endimionove, bila je lepša i sjajnija od ijedne ranije.
o) Da bi okajao ubistvo Mirtila, koji je bio Hermesov sin, Pelop je sagradio prvi Hermesov hram na Peloponezu; on je takođe pokušao da smiri Mirtilov duh podigavši mu spomen--grobnicu na hipodromu u Olimpiji i odajući mu herojske počasti. Neki kažu da pravo strašilo za konje nije bio ni Ojnomaj, ni zlobni Alkatoj, ni čarobna stvar koju je Pelop tu zakopao, već Mirtilov duh.23
p) Preko grobova stradalih Hipodamejinih prosaca, na gornjoj strani reke Alfej, Pelop je podigao visoku humku i odao im herojske počasti, a oko osminu milje odatle leži svetilište Artemide Kordake, nazvane tako jer su Pelopovi sledbenici tu proslavljali njegove pobede igrajući igru na konopcu, koju su naučili u Lidiji.24
q) Pelopovo svetilište, gde mu se u bronzanom sanduku čuvaju kosti, osnovao je njegov unuk Herakle iz Tirinta, kad je došao na proslavu Olimpijskih igara, a sudije iz Elide još uvek Pelopu jedanput godišnje prinose na žrtvu crnog ovna, koga peku na vatri od topolinog drveta. Učesnicima u ovom obredu zabranjeno je da uđu u Zeusov hram dok se ne okupaju. Vrat žrtvene životinje je po tradiciji pripadao šumaru hrama. U svetilište svake godine nagrne mnogo posetilaca i tada mladi ljudi sami sebe stavljaju na muke šibajući se kod Pelopovog oltara, prinoseći mu žrtvu livenicu u krvi. Njegove kočije mogu da se vide na krovu Anaktorija u Fliasidi, a Sikionci čuvaju njegov mač sa zlatnom ručicom u riznici u Olimpiji. Pelopov oštar skiptar u Hajroneji možda je jedino originalno Hefajstovo delo koje se očuvalo. Zeus ga je poslao Pelopu po Hermesu, a Pelop ga je zaveštao kralju Atreju.25
r) Pelopa nazivaju i »Pobednik konja«, a Ahajci ga smatraju svojim pretkom.26

1. Apolonije sa Roda: Argonautica II, 358 i 790; Sofokle: Ajant 1292- Pausanija: II, 22, 4 i VI, 22, 1; Pindar: Olimpijske ode I, 24-
2. Servije uz Vergilijeve Georgike III, 7; Lukijan: Charidemus 19- Apolodor: Epitome: II, 4;
3. Diodor sa Sicilije IV. 73; Higin: Fabula 250; Pesnička astronomija II, 21; Sholijast uz Apolonija sa Roda: I, 752; Pausanija: V, I, 5- Ceces- O Likofronu 149;
4. Higin: Pesnička astronomija II, 21; Fabula 84; Pausanija- VIII 20 2 i VI, 22, 2; Laktantije o Statijevoj Tebaidi VI, 336; Diodor sa Sicilije loc. cit.;
5. Plutarh: Grčka pitanja 52; Pausanija: V. 5, 2 i 9 2-
6. Apolodor: Epitome II, 4; Lukijan: Charidemus 19; Pausanija V 10 2; V, 17, 4 1 VI, 21. 6; Diodor sa Sicilije: IV, 73; .
7. Apolodor: Epitome II, 5; Lukijan: loc. cit.: Pausanija- V 14 5-Diodor sa Sicliije: loc. cit.
8. Servije uz Vergilijeve Georgike III, 7; Ceces: O Likofonu 166- Lukijan loc. cit.; Higin: Fabula 84; Apolodor: loc. cit
9. Pausanija: VIII, 14, 7; Apolonije sa Roda: I, 756: Apolodor: loc cit
10. Apolodor: loc. cit.; Pindar: Olimpijske ode I, 79; Ovidije: Ibis 365: Higin: Fabula 84; Pausanija: VI, 21, 6—7 i 20 8-
11. Higin: Fabula 224; Ceces: O Likofronu 156 i 162 Sholijast uz Apolonija sa Roda I 752; Sholijast uz Euripidovog Oresta 1002; Pausanija:
12. Lukijan: Charidemus 19; Ceces: O Likofronu 159-
13. Pindar: Olimpijske ode I, 65 i I, 79; Apolodor: Epitome II, 3;
14. Pausanija: V, 13, 4 i 10, 2; Teon: Komentar za Arata str 21 Sholijast uz Homerovu Ilijadu I, 38;
15. Higin: Fabula 84; Sholijast uz Horatijeve Ode I, 1; Pausanija: VIII, 14, 7;
16. Pausanija: VI, 21, 5 i V. 10, 2; Sholijast uz Homerovu Ilijadu: loc. cit.; Apolonije sa Roda: I, 753;
17. Apolodor: Epitome II, 7; Ceces: O Likofronu 156; Apolonije sa Roda-1, 752; Pausanija VI, 20, E;
18. Pindar: Olimpijske ode I, 87; Lukijan: Charidemus 19; Diodor sa Sicilije: IV, 73; Apolodor: loc. cit.:
19. Apolodor: Epitome II, 8; Sholijast uz Homerovu Ilijadu II 104-Pausanija: VIII, 14, 8; Higin: Fabula 84;
20. Strabon: X, 1, 7; Sofokle: Elektra 508; Apolodor: loc. cit.; Pausanija:
21. Higin: Pesnička astronomija II, 13; Pausanija- loc cit i VIII 14 8; Apolodor: loc. cit.;
22. Apolodor: Epitome II, 9; Diodor sa Sicilije: IV, 73: Tukidid 1 9-Plutarh: Tesej 3;
23. Pausanija: V, 1, 5; V, 8, l i VI, 20, 8; Apolodor: III, 12, 6;
24. Pausanija: VI. 21, 7 i 22, l:
25. Pausanija: V, 13, 1—2; VI, 22, 1; II, 14, 3: VI, 19, 3 i IX, 41, 1-Apolodor: II, 7, 2; Pindar: Olimpijske ode I. 90; Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode I, 146; Homer: Ilijada II, 100;
28. Pindar: Olimpijske ode III, 23; Homer: Ilijada II. 104; Pausanija:
*
1. Prema Pausaniji i Apolodoru, Tantal nikada nije napuštao Malu Aziju, ali drugi mitografi govore o njemu i Pelopu kao domaćim grčkim kraljevima. Ovo svedoči da su njihova imena bila dinastičke titule koje su rani grčki kolonisti doneli sa sobom u Malu Aziju, gde su bile potvrđene na herojskim oltarima u svetilištima. Te titule su ponovo vratile u Grčku izbeglice iz grčkih kolonija, i to pre nadiranja Ahajaca na Peloponez, u trinaestom veku pre nove ere. Zna se sa hetitskih napisa da su helenski kraljevi vladali u Pamfiliji i na Lezbu davno, još u četrnaestom veku pre nove ere. Izgleda da su Pelopo-Tantalidi nadživeli kretsku dinastiju »Ojnomaja« u peloponeskom visokom kraljevstvu.

2. Konj, koji je bio sveta životinja kod Pelazga u Grčkoj daleko pre kulta sunčanih kočija, bio je domaći evropski poni posvećen Mesecu, a ne Suncu (vidi 75, 3). Veći transkaspijski konji dospeli su u Egipat sa Hiksima, osvajačima, 1850. pre nove ere — konjska zaprega zamenila je magareću u egipatskim oružanim snagama oko 1500. pre nove ere i dospela na Kretu čitav vek pre pada Knosa. Ojnomajovu versku zabranu gajenja mazgi treba vezivati za smrt Kile: u Grčkoj je, kao i u Rimu. kult magaraca bio potisnut (vidi 83, 2) kad su sunčane kočije postale simbol kraljevstva. Vrlo slična verska reforma dogodila se u Jerusalimu (II knjiga kraljeva XXIII, 11), gde se tradicionalno održavao kult magaraca u Josifovo vreme (Josif: Protiv Apiona 11, 7 i 10). Helije, sunčani kočijaš, božanstvo Ahajaca, izjednačio se u to vreme u raznim gradovima sa sunčanim Zeusom ili sunčanim Posejdonom. Magarac je postao životinja posvećena Kronu, koga su Zeus i Posejdon svrgnuli s vlasti, a ponegde je posvećivan i Panu ili Silenu ili nekom drugom od drevnijih bogova Pelazga. Postojao je i sunčani Apolon; a pošto Pindar pominje njegovu mržnju prema magarcima, to mora da je bio Apolon Kilajski, kome su Hiperborejci prinosili hekatombu magaraca (Pindar: Pitijske ode X, 30).

3. Ojnomaj, koji je predstavljao Zeusa kao inkarnaciju Sunca, prema tome, nazivao je sebe sinom Asterije, koja je vladala nebom (vidi 88, l), a ne sinom slično nazvane Plejade; a kraljica Hipodameja, svojom udajom za onoga koji je zakraljen, predstavljala je Heru kao inkarnaciju Meseca. Nasledstvo je ostalo po ženskoj lozi na Peloponezu, što je pogodovalo i konzervativno naklonjenom seljaštvu. Isto tako, vladavina kralja nije mogla da se održi duže od Velike godine, što je iznosilo stotinu velikih meseci, i njega je, kada bi se poklopili sunčani i mesečev kalendar, čekala sudbina da ga unište konji. Ojnomaj je pristao na još jedan ustupak starijem kultu u Pisi, gde je Zeusovog predstavnika ubijao njegov vojskovođa sredinom leta (vidi 53, 5). To je običaj da kralj lažno umire u toku od sedam zima redom i svakom prilikom bi naimenovao zamenika koji je preuzimao njegovo mesto za dvadeset i četiri časa i vozio se u sunčanim kočijama pored kraljice. Na isteku tog dana zamenik je bivao ubijen u sudaru kočija, a kralj bi se pojavljivao iz groba, gde je bio sklonjen (vidi 41, 1 i 123, 4) i preuzimao vlast. Ovim se objašnjava mit o Ojnomaju i proscima, a drugi oblik istog mita pojavljuje se u predanju o Euenu (vidi 74, e). Mitografi su se svakako varali kad su pominjali ili dvanaest ili trinaest prosaca. Ove se brojke verovatno odnose ili na mesečeve mene — naizmenično dvanaest ili trinaest — ili na polarnu godinu, a ne na kraljeve zamenike; zato je u trkama kočija na stadionu u Olimpiji prevaljivano dvanaest krugova u čast Mesečeve Boginje. Pelop je imao sreću da bude osmi po redu kraljević (vidi 81, 8) koga mimoilazi smrt u lomljavi kočija i koji uspeva da se mačem obračuna sa starim kraljem.

4. Ova lomljava kočija održavala se svake godine na Hipodromu. Zamenik je mogao da goni svoje konje, koji su, izgleda, prema mitu o Glauku (vidi 71, a), bili razdraženi drogama, niza stranu bez opasnosti, ali na zaviljutku kod bele mermerne statue koja se zove Marmaranakt (»mramorni kralj«) ili konjsko strašilo, spoljni bi točak odleteo, zbog toga što je nedostajao jedan palac, kola bi se srušila, a konji bi vukli kraljevog zamenika putem. Mirta je bila drvo smrti trinaestog meseca, na čijem se isteku i događao lom kočija (vidi 101, 1). Kaže se da je Mirtil zamenio metalne paoce voštanim jer je otapanje voska izazvalo i smrt Ikara, zamenika Sunčanog kralja — i zbog toga je i pala kletva na Pelopov dom.

5. U drugoj polovini mita Mirtil je pobrkan sa interreksom, zamenikom. Kao interrex, on je imao pravo da se vozi pored kraljice u sunčanim kolima i da spava s njom one jedine noći svoje vladavine, a sledećeg dana u zoru stari kralj bi ga uništio i metaforički se svojim sunčanim kolima odvezao do krajnjeg zapada, gde bi na okeanskoj struji dobio očišćenje od greha. Mirtilov pad iz kočija u more je uprošćavanje mitova; nekoliko milja istočno od Hipodroma, na mestu gde su se održavale igre na Prevlaci (vidi 71, b), zamenik »Melikert«, u čiju su čast igre i osnovane, bačen je sa stene (vidi 96, 3), a isto se, verovatno, zbilo i u Gerajtu, gde je umro Mirtil. Strašila za konje su poznata i u Tebi i u Jolku (vidi 71, b), što navodi da su se i tamo lomile kočije na hipodromima. Ali kako je Hipodrom u Olimpiji posvećen Sunčanom Zeusu, a istamski Hipodrom sunčanom Posejdonu, a pošto su oba vezivana za legendu o Pelopu, mitografi su zaključili da se trka održavala na stazi od Pise do Olimpije. Lezb ulazi u priču verovatno zbog toga što je »Ojnomaj« bila lezbotska dinastička titula.

6. Pojavljivanje Amfiona u ovom mitu, iako je on Tebanac, objašnjava se time što je rodom iz Sikiona na Prevlaci (vidi 76, a). »Mirta« je bila titula za morsku boginju uništiteljku; ako se uzme da prvi slog znači »More«, kao u Mytrea, »boginja mora«, Mytroessa, duži oblik od Myrto, postaje jasna ova Afroditina titula. Tako je Mirtil možda prvobitno značio ''Falus mora'': »myrtylos«.

7. Pelop je isekao Stimfala na komade baš kao što je, po predanju, s njim učinio Tantal; ovaj stariji oblik kraljevske žrtve došao je iz Arkadije. Izgleda da su Pelopidi doista prihvatili, pored kulta sunčanih kola, i neke lokalne kultove; to su, naime, pastirski kultovi hrasta i ovna iz Arkadije, sudeći po povezivanju Pelopa sa Tantalom i opisu prinošenja crnoga ovna na žrtvu u Olimpiji; zatim kult jarebica uz igru cordax, poznat na Kreti, u Troji i u Palestini; onda kult Titana, o čemu svedoči Pelopova titula »Kronov«, kao i kult morskog praseta (vidi 108, 5) i kult magarećeg boga u liku Kilovog duha, koji Pelopu pomaže u trci.

8. Kasapljenje Marmakovih kobila možda se odnosi na Ojnomajove krunidbene svečanosti (vidi 81, 4), koje su zahtevale žrtvovanje kobila. »Kidonsku jabuku« ili dunju morala je držati u ruci Atena, boginja smrti, kojoj je Pelop prineo žrtvu da bi ga sprovela do Jelisejskih polja (vidi 32, 1, 53, 5 i 133, 4), a bela topola, koja se upotrebljava za ovenčavanje heroja u Olimpiji, bila je simbol nade u reinkarnaciju (vidi 31, 5 i 134, f), jer je onima što su silazili u Jelisej bilo garantovano ponovno rođenje ma bili i na komade iskasapljeni (vidi 31, c). Šibanje do krvi na Pelopovom oltaru u Olimpiji može se porediti sa šibanjem mladih Spartanaca pred likom. Artemide Pravedne (vidi 116, 4). Pelop je, u stvari, bio žrtva i stradao je u čast boginje Hipodameje (vidi 110, 3).

110 PELOPOVA DECA

Iz zahvalnosti Heri što joj je omogućila udaju za Pelopa, Hipodameja je skupila šesnaest matrona, iz svakog grada Elide po jednu, da joj pomognu da ustanovi Herine igre. Svake četvrte godine od tada, šesnaest matrona, njene naslednice, tkale su odeždu za Heru i proslavljale igre koje su se sastojale od jedne jedine trke devojaka različitog uzrasta, postrojenih prema svojim godinama, sa najmlađom učesnicom na čelu. One su trčale odevene u tunike što su im dopirale iznad kolena, sa ogoljenom desnom dojkom i sa slobodno razvijenom kosom. Hlorida, jedina preživela Niobina kćerka, bila je prva pobednica na ovim trkama; dužina staze iznosila je pet šestina olimpijskog kruga. Nagrada je bila maslinov venac i udeo u žrtvi prinetoj Heri; pobednica je mogla da joj posveti statuu u svoje ime.1
b) Jedanput se dogodilo da je šesnaest matrona učestvovalo u sklapanju mira između građana Pise i Elide. One su organizovale dve grupe igračica — jednu u čast Hipodameje, a drugu u čast Fiskoje iz Elide. Fiskoja je Dionisu rodila Narkaja, ratnika na glasu, prvog Eliđanina koji je slavio Dionisa. Pošto su neki od šesnaest gradova prestali da postoje, matrone su se birale iz osam plemena Eliđana, po dve iz svakog plemena. Kao sudije na trkama, pre početka igara one su se čistile od greha krvlju izabrane svinje i vodom donesenom sa izvora na koji se naiđe kad se ide putem od Olimpije ka Elidi.2
c) Po kazivanju, Pelopova i Hipodamejina deca su bili: Pitej iz Trojzena; Atrej i Tijest; Alkatoj, ali ne onaj koga je ubio Ojnomaj; Hipal, Hipalkimo ili Hipalk; glasonoša Koprej; Skir-bandit; Epidaur iz Argolide koga ponekad zovu Apolonovim sinom;3 Pleisten; Dijant; Kibosur; Korint; Hipas; Kleon; Argej; Ajlin; Astidameja, koju neki nazivaju majkom Amfitrionovom; Lisijadika, čiju je kćer Hipoteju Posejdon odveo na Ehinade, gde je rodila Tafija; Euridika, koju neki nazivaju majkom Alkmene; Nikipa; Antibija;4 i, najzad, Arhipa, mati Euristeja i Alkione.5
d) Megarani su pokusali da izbrišu sećanja da je Minoj osvojio njihov grad. Oni su tvrdili kako je kralja Nisu, bez nasilja, nasledio njegov zet Megarej, a ovog opet njegov zet Alkatoj, Pelopov sin. Pošto je Megarej imao dva sina, kažu da su starijeg Timalka ubili u Afidni, u vreme kad su Dioskuri osvajali Atiku; a mlađeg Euipa ubio je kitajronski lav. Megarej je obećao kćer Euajhmenu i svoj presto onome ko bude osvetio Euipovu smrt. Alkatoj je bez oklevanja ubio lava i, postavši kralj Megare, sagradio hram Apolonu Lovcu i Artemidi Lovici. Istina je, međutim, da je Alkatoj došao iz Elide u Megaru odmah posle Nisove smrti i opljačkao grad; zatim da Megarej nikad nije vladao u Megari; i da je Alkatoj najpre prineo žrtvu Apolonu i Posejdonu kao »ranijim graditeljima«, a zatim iz osnove obnovio gradske zidine, jer su stare Krećani sasvim bili upropastili.6
e) Alkatoj je bio otac Ishepolisa; Kalipolisa; Ifinoje, koja je umrla kao devica i na čiji grob, koji se nalazi između većnice i Alkatojevog svetilišta, udavače iz Megare prinose žrtvu livenicu baš kao što i devojke sa Dela posvećuju svoju kosu Hekaergi i Opidi; zatim Automeduse, koja je rodila Jolaja i Ifikla; i Periboje, koja se udala za Telamona i čiji je sin Ajak nasledio Alkatoja na prestolu Megare. Alkatojev stariji sin Ishepolis iščezao je za vreme kalidonskog lova; a Kalipolis, koji je prvi od Megarana čuo tužnu vest, dojurio je na Akropolj, gde je Alkatoj prinosio žrtvu paljenicu Apolonu i rasturio, u znak žalosti, ugarke sa oltara. Ne znajući šta je uzrok, Alkatoj ga, ljut zbog nepoštovanja bogova, ubi jednim ugarkom.7
f) Ishepolis i Eupije su sahranjeni u sudnici; Megarej sa desne strane, gde se silazi za drugi Akropolj u Megari. Alkatojeva grobnica heroja je sada gradska arhiva, a Timalkova gradska većnica.8
g) Hrisipa takođe smatraju sinom Pelopa i Hipodameje, ali je on, u stvari, bio Pelopov vanbračni sin sa nimfom Astiohom,9 danaidom. Desilo se da je Laja, kad je bio prognan iz Tebe, Pelop gostoljubivo primio u Pisi, a ovaj se prvo zaljubio u Hrisipa, koga je učio veštini upravljanja kočijama i čim je istekla presuda na progonstvo, on odmah posle Nemejskih igara svojim kočijama odvede dečaka u Tebu radi svoje naslade.10 Neki kažu da se Hrisip ubio zbog sramote, drugi da je Hipodameja, strahujući da će Pelop učiniti Hrisipa svojim naslednikom i tako zaobići njene sinove, došla u Tebu, gde je pokušala da nagovori Atreja i Tijesta da dečaka bace u bunar. Kad su obojica odbili da ubiju gosta svoga oca, Hipodameja se u gluvo doba noći prikrade u Lajovu sobu i, našavši ga na spavanju, skine njegov mač sa zida i zari ga u stomak Lajevog miljenika. Za ubistvo bi optužen Laj, ali je Hrisip video Hipodameju kad je bežala, i stiže da je optuži na izdisaju.11
h) U međuvremenu Pelop je krenuo za Tebu da oslobodi Hrisipa, ali stigavši tamo, već je zatekao Laja u zatvoru, gde ga behu stavili Atrej i Tijest. Shvativši da je samo prevelika ljubav prema dečaku nagnala Laja da prekorači granicu i zaboravi na obavezu prema gostoprimstvu koje je uživao — Pelop Laju dostojanstveno oprosti. Neki kažu da je prvi homoseksualac bio Laj, a ne ni Tamir ni Mihoj, i otuda Tebanci ni izbliza ne zabranjuju pederastiju već, naprotiv, imaju četu koju zovu »sveta veza«, a koja je sastavljena isključivo od dečaka i njihovih ljubavnika.12
i) Hipodameja je pobegla u Argolidu i tamo se ubila, ali su kasnije, prema proročanstvu, njene kosti vraćene u Olimpiju i u njeno zidom ograđeno svetilište žene ulaze jedanput godišnje i prinose joj žrtvu. Na jednom od zaokreta na Hipodromu stoji Hipodamejina bronzana statua sa trakom kojom se Pelop ukrasio'u vreme svoje pobede.13

1. Pausanija: V, 16, 2—3;
2. Pausanija: V, 16, 3—5;
3. Apolodor: III, 12, 7; II, 5, 1 i II, 26, 3; Epitome II, 10 i I, 1; Higin: Fabula 84 i 14; Sholijast uz Pindarove Olimpijske ode I, 144;
4. Sholijast uz Euripidovog Oresta 5; Apolodor: II, 4, 5; Plutarh: Tesej 6; Diodor sa Sicilije: IV, 9, 1; Sholijast uz Homerovu Ilijadu XIX, 119;
5. Ceces: Hilijade II, 172 i 192; Sholijast uz Tukidida: I, 9: Apolodor: loc. cit.;
6. Pausanija: I, 43, 4; I, 41, 4—5 i I, 42, 2;
7. Pausanija: I, 42, 2 i 7 i I, 43, 4; Apolodor: II, 4, 11:
8. Pausanija: I, 43, 2 i 4; I, 42, 1 i 3;
9. Sholijast uz Pindarove Olimpljske ode I, 144; Higin: Fabula 85; Plutarh: Uporedne priče 33;
10. Apolodor: III, 5, 5; Higin: Fabule 85 i 271; Atenaj: XIII, 79;
11. Sholijast uz Euripidove Feničanke 1760; Plutarh: Uporedne priče 33; Higin: Fabula 85; Sholijast uz Euripidovog Oresta 813;
12. Hlgin: loc. cit.; Plutarh: loc. cit.; Ajlijan: Šarena istorija XIII, 5:
13. Higin: loc. cit.; Pausanija: VI, 20, 4 i 10.
*
1. Herine igre održavane su dan uoči Olimpijskih igara. One su se sastojale u takmičenju devojaka; one su trčale za zvanje »visoke« Herine sveštenice (vidi 60, 4) i pobednica, koja je nosila maslinu kao simbol mira i plodnosti, sjedinjavala se sa boginjom, prisustvovala žrtvovanju svete krave. Na dužnosti pomoćnice visoke sveštenice smenjivalo se šesnaest matrona i svaka je vršila dužnost u toku jednog od četiri godišnja doba, tako da se svih šesnaest izređalo u četvorogodišnjem razdoblju između Olimpijskih igara. Tako je i svaki točak na kraljevskoj kočiji označavao jednu sunčanu godinu i imao je četiri palca kao vatreni točak kukastog krsta ili svastike. Narkaj — Narcaeus — reč je izvedena od »Atena Narkaja« — boginja smrti. Matrone koje su organizovale Herine igre, a nekada je njihov ritual zahtevao i prinosenje ljudske žrtve, umilostivljavale su boginju svinjskom krvlju, a potom se prale u tekućoj vodi. Hipodamejina mnoga deca treba da prikazuju snagu saveza na čijem je čelu bila dinastija Pelopida — sva su njihova imena u vezi sa Peloponezom ili Prevlakom.

2. Da je Alkatoj ubio sina Kalipolida kod Apolonovog oltara zna se, verovatno, preko ikone koja prikazuje Alkatoja kako prinosi kao žrtvu paljenicu svoga sina »ranijem graditelju«:, gradskom bogu Melikertu ili Molohu. Sina na žrtvu je prineo kad je obnovio Megaru, kao što je u sličnoj prilici učinio i kralj Mob (Isus Navin VI, 26). Štaviše, on je, slično Samsonu i Davidu, ubio lava u ritualnoj borbi. Korintska mitologija dosta je bliska palestinskoj (vidi 67, 1).

3. Mit o Hrisipu sačuvao se samo delimično, u tragovima. To što je on bio izvanredno lep dečak iz Pise, što je vozio kočije, bio ukraden kao Ganimed, ili i sam Pelop doduše, i što ga je ubila Hipodameja, navodi na misao da je Hrisip prvobitno morao biti jedan od kraljevih zamenika poginuo u lomljenju kola; međutim, mit o njemu je pobrkan sa predanjem koje je trebalo da opravda homoseksualnost kod Tebanaca, i sa legendom o raspravi o nemejskim igrama, koja se vodila između Tebe i Pise. Hipodameja, »ukrotiteljka konja«, bila je titula boginje Mesec, čija je statua sa kobiljom glavom u Figalidi držala morsko prase u ruci. Četvoro od Pelopovih sinova i kćeri nose imena konja.

111 ATREJ I TIJEST

Neki kažu da je Atrej iz Elide pobegao u Mikenu posle Hrisipove smrti, u koju je, verovatno, bio mnogo dublje upleten nego što je to Pelop znao. Tamo mu je sreća bila naklonjena. Njegov nećak Euristej, koji se spremao u pohod na Heraklove sinove, postavio ga je za svoga zamenika za vreme svoga odsustva. Kad je ubrzo potom stigla vest o Euristejevom porazu i smrti, viđeni ljudi u Mikeni izabraše Atreja za kralja, jer im se činilo da je on vojskovođa koji bi bio u stanju da ih brani od Heraklida, a uz to bio je već zadobio i naklonost naroda. Tako Pelopova kraljevska kuća postade slavnija i od Persejeve.1
b) Ali drugi kažu, sa više prava, da je Euristejev otac Stenel, pošto je prognao Amfitriona i dočepao se prestola u Mikeni, poslao svoje zetove po Atreja i Tijesta i ustoličio ih u obližnjoj Mideji. Nekoliko godina kasnije, kad su već obojica, i Stenel i Euristej, bili mrtvi, Mikenci dobiše savet iz proročišta da izaberu kraljevića iz kuće Pelopida. Oni tada dovedoše Atreja i Tijesta iz Mideje i počeše da raspravljaju koji od njih dvojice (a njihova je sudbina bila da se u neobičnim prilikama uvek nađu) treba da postane krunisani kralj.2
c) Atrej se jednom prilikom zarekao da će žrtvovati Artemidi najlepše grlo koje je imao u svojim stadima; a Hermes, kome je bilo stalo da osveti Mirtilovu smrt na Pelopovim naslednicima, dogovori se tada sa svojim starim prijateljem, kozjim Panom, da se rogato jagnje sa zlatnim runom pojavi u akarnanijskom stadu, koje je Pelop ostavio svojim sinovima, Atreju i Tijestu. Hermes je znao da će Atrej tvrditi da jagnje pripada njemu i da će, želeći da izbegne odavanje dužnog poštovanja Artemidi, uvući sebe u bratoubilački rat sa Tijestom. Neki, međutim, kažu da je sama Artemida poslala ovo jagnje da iskuša Atreja.3 Atrej je bar delimično ispunio svoju zakletvu žrtvujući meso, dok je runo uštavio i sačuvao ga za sebe zabravivši ga u sanduk. On se toliko ponosio svojim blagom koje je bilo kao živo jagnje, da nije mogao da se uzdrži od javnog hvalisanja na pijaci, a ljubomorni Tijest, prema kome je Atrejeva tek udata žena osećala skrivenu strast, pristade da joj postane ljubavnik ako mu dobavi runo; on joj je ispričao da su jagnje Atrejevi pastiri ukrali iz njegove polovine stada. U stvari, Artemida je proklela jagnje, i sve su ovo bila njena posla.4
d) Na raspravi u gradskoj većnici Atrej je dokazivao pravo na mikenski presto po pravu prvorođenoga, a i zbog toga što je posedovao runo. Tijest ga je pitao: »Da li ti javno tvrdiš da sopstvenik runa treba da postane kralj?« »Tako je«, reče Atrej. »Ja se slažem«, odgovori Tijest, osmehujući se zajedljivo. Glasnik tada objavi neka se svi ljudi u Mikeni sakupe da bi proglasili novoga kralja; hramove ukrasiše zlatom, a vrata širom otvoriše; vatre su buktale na svim oltarima u gradu, a pesme su se pevale u čast jagnjeta sa zlatnim runom. Iznenada Tijest optuži Atreja da je nedostojni hvalisavac i pozove većnike svome domu, gde im pokaza runo i tako dokaza da je on vlasnik, i bi proglašen za dostojnog kralja Mikene.5
e) Zeus je ipak bio naklonjen Atreju i poslao mu je Hermesa s porukom: »Pozovi Tijesta i pitaj ga da li će, ako vidi da se sunce kreće suprotnim putem, hteti da se povuče sa prestola u tvoju korist?« Atrej učini što mu je bilo naloženo i Tijest pristane da abdicira u slučaju da se to dogodi. Na ovo Zeus, uz pomoć Eride, preokrenu zakon prirode, što se do tada nikad nije dogodilo. Helije, koji je već prevalio pola svoga puta, zaustavi kočije i okrenu glave konja prema istoku. Sedam Plejada i sve ostale zvezde povedoše se za njima, i te je večeri, prvi i poslednji put, sunce zašlo na istoku. Pošto je na ovaj način Tijestova prevara i pohlepa bila javno potvrđena, Atrej je stupio na mikenski presto i prognao Tijesta.6 Kada je kasnije Atrej otkrio da je Tijest izvršio preljubu sa Ajropom, jedva je mogao da se uzdrži od besa. Ipak, za izvesno vreme on se ponašao kao da joj je oprostio.7
f) Ta Ajropa, koju neki zovu Europa, bila je Krećanka, kći kralja Katreja. Nju je otac jednog dana iznenadio kad je puštala ljubavnika k sebi u dvor, i zamalo je nije bacio ribama. Međutim, promenio je odluku na Nauplijevu molbu i prodao mu je kao robinju, po uobičajenoj ceni, i Ajropu i drugu kćer Klimenu, za koju je smatrao da mu sprema zaveru, pod uslovom da se nijedna od njih nikada više ne vrati na Kretu. Nauplije tada uze Klimenu sebi za ženu, a ona mu rodi Ojaka i pronalazača Palameda.8 Atrej, čija je žena Kleoba umrla rodivši mu slabašnog sina, Pleistena — što je, u stvari, Artemidina osveta zbog neodržane reči — oženio se Ajropom i s njom izrodio Agamemnona, Menelaja i Anaksibija. Pleisten je takođe umro. Koljači koje je Atrej poslao da ubiju Tijestovog istoimenog vanbračnog sina sa Ajropom, greškom ubiše njegovog, za to se postarao Tijest.9
g) Atrej tada posla glasnike da domame Tijesta nazad u Mikenu, ponudivši mu izmirenje i udeo u vlasti nad kraljevinom; ali čim Tijest pristade, Atrej pogubi Aglaja, Orhomena i Kalileonta, trojicu Tijestovih sinova, koje je imao sa jednom od Najada, i to u samom Zeusovom oltaru, gde su se sklonili. Zatim je pronašao i ubio blizance maloga Pleistena Drugog i Tantala Drugog. On im je odrubio udove i izneo u loncu skuvane odabrane delove tela pred Tijesta, da ga počasti o njegovom povratku. Pošto se Tijest najeo, Atrej posla po dečje krvave glave, stopala i šake, stavi ih na činiju i pokaza Tijestu šta je jeo. Tijest, povraćajući, pobeže i prokle strašnom kletvom seme Atrejevo.10
h) Još jednom prognan, Tijest pobeže najpre kralju Tesprotu u Sikion, gde mu je kćerka Pelopija, ili Pelopeja, bila sveštenica. Želeći da se osveti po svaku cenu, on potraži savet u Delfijskom proročištu i tamo mu rekoše da rodi sina sa sopstvenom kćeri.11 Tijest nađe Pelopiju kako prinosi noćnu žrtvu Ateni Kolokasiji, i, strahujući da će profanisati obred, sakri se u obližnje grmlje. Uskoro se Pelopija, koja je povela obrednu igru, okliznu na lokvu krvi, isteklu iz grla žrtvenog crnog jagnjeta, i okrvavi svoju tuniku. Odmah otrča do ribnjaka koji je pripadao hramu, skide tuniku i poče da spira krv, kad Tijest skoči iza grma i napadne je. Pelopija ga nije poznala jer je nosio masku, ali je uspela da mu ukrade mač iz korica i da ga odnese nazad u hram, gde ga je sakrila ispod postolja Ateninog lika; a Tijest, našavši prazne korice, i bojeći se potrage, pobeže u Lidiju, zemlju svojih predaka.12
i) U međuvremenu je Atrej, bojeći se posledica svoga zločina, potražio savet u Delfima i odatle dobio odgovor: ''Pozovi Tijesta iz Sikiona''. Atrej stiže prekasno u Sikion i ne zateče Tijesta, ali se zaljubi u Pelopiju, za koju je mislio da je kći kralja Tesprota, i zatraži dozvolu da mu ona bude treća žena, pošto je u međuvremenu kaznio Ajropu. Željan da stekne tako moćnog saveznika, a i da učini uslugu Pelopiji, Tesprot pristade i svadba se održa odmah. Kad je došlo vreme, Pelopija rodi sina koga je začela sa Tijestom i odnese u goru. Dete nađoše pastiri, uzeše ga k sebi i dadoše mu jednu kozu da ga hrani — otud mu ime Ajgist ili »kozja snaga«. Atrej je verovao da je Tijest pobegao iz Sikiona na vest da on dolazi i da je dete njegovo, a da je Pelopija obolela od privremenog ludila koje ponekad snalazi žene posle porođaja. Zbog toga je preuzeo Ajgista od pastira i odgajio ga kao svoga naslednika.
j) Nastadoše rđave žetve i kuga poče da hara Mikenom i Atrej posla Agamemnona i Menelaja u Delfe da saznaju gde je Tijest. Oni ga slučajno sretnu kad se vraćao iz proročišta. Silom ga odvuku u Mikenu, gde ga Atrej strpa u tamnicu, a zatim naredi Ajgistu, kome tada beše sedam godina, da ga ubije na spavanju.
k) Tijest se iznenada probudi i zateče Ajgista kako mu s mačem u ruci stoji iznad glave; on se brzo okrenu u stranu i tako izbeže smrt. Zatim se podiže, razoruža dečaka naglim udarcem u ručni zglob i skoči da se dočepa mača. Utom prepoznade svoj mač, onaj isti koga je pre nekoliko godina izgubio u Sikionu! On ščepa Ajgista za ramena i uzviknu: »Odmah mi kaži kako je ovo došlo u tvoje ruke?« Ajgist promuca: ''Avaj, dala mi ga je moja mati Pelopija.'' ''Pokloniću ti život dečače«, reče Tijest, »ako izvršiš tri naređenja koja ti sada budem naložio.'' ''Biću tvoj sluga u svemu'', plakao je Ajgist, koji se nije nadao milosti. ''Moja prva naredba je da dovedeš ovamo svoju majku'', reče mu Tijest.
l) Ajgist posluša i dovede Pelopiju u tamnicu, a ona se, prepoznavši ga, rasplaka na njegovom ramenu, nazivajući ga dragim ocem sa puno razumevanja za njegova stradanja. ''Kako si došla do ovoga mača, kćeri?'' pitao je Tijest. ''Uzela sam ga od nepoznatog stranca koji me je silovao jedne noći u Sikionu'', odgovorila je ona. ''To je moj mač'', reče Tijest. Pelopija, užasnuta, dočepa mač i sjuri ga sebi u grudi. Ajgist je stajao zaprepašćen, ne razumevajući značaj izgovorenih reči. ''Sad odnesi ovaj mač Atreju'', beše druga Tijestova zapovest Ajgistu, ''i reci da si izvršio svoj zadatak. Zatim se vrati ovamo!'' Slepo poslušan, Ajgist odnese krvavi mač Atreju, koji pođe na obalu da zahvali Zeusu, radostan i ubeđen da se najzad otresao Tijesta.
m) Kad se Ajgist ponovo vratio u tamnicu, Tijest mu otkrije da mu je otac i izdade mu treće naređenje: ''Ubij Atreja sine moj Ajgiste, i ovoga puta nemoj da promašiš!'' Ajgist učini kako mu je rečeno i tako Tijest ponovo zavlada Mikenom.13
n) U Tijestovom stadu pojavi se tada još jedno rogato jagnje sa zlatnim runom i doraste do ovna. Posle toga su na taj način bogovi potvrđivali zlatan skiptar svakom kralju iz loze Pelopa; ovnovi su pasli na miru u dolini koja je bila ograđena nepremostivim zidom. Ali neki kažu da kraljevski znak nije bio živo biće, već srebrna posuda u koju je zlatno jagnje stavljeno, a drugi, opet, da Ajgist nije mogao ubiti Atreja, jer je još bio u pelenama kad je Agamemnon isterao njegovog oca Tijesta iz Mikene, otevši mu skiptar.14
o) Tijest leži sahranjen pored puta koji vodi od Mikene za Arg, nedaleko od Persejevog ćivota. Iznad njegovog groba stoji kamena figura ovna. Grob Atrejev i njegovu podzemnu riznicu još pokazuju među ruševinama grada Mikene.15
p) Tijest nije bio poslednji nesrećnik kome je za trpezom posluženo sopstveno dete. Nekoliko godina kasnije to se dogodilo Klimenu iz Arkadije, Shojnovom sinu, koji je osećao nedozvoljenu strast prema Harpaliki, svojoj kćeri koju je izrodio sa Epikastom. Pošto joj je uzeo nevinost, Klimen ju je udao za Alastora, ali je posle ponovo doveo k sebi. Harpalika, da bi mu se osvetila, ubije sina koga je rodila s ocem a koji joj je bio i sin i brat u isto vreme — skuva ga i iznese pred Klimena. Ona se pretvori u pticu grabljivicu, a Klimen se obesi.16

1. Sholijast uz Euripidovog Oresta 813; Tukidid: I, 9;
2. Apolodor: II, 4, 6 1 Epitome II, 11; Euripid: Orest 12;
3. Apolodor: Epitome II, 10; Euripid: Orest 995, uz sholijast; Seneka: Elektra 699; Sholijast uz Euripidovog Oresta 812, 890 i 998: Ceces: Hilijade I, 433; Ferekid, navodi ga sholijast uz Euripidovog Oresta 997;
4. Apolodor: Epitome II, 11; Sholijast uz Euripidovog Oresta 812; Sholijast uz Homerovu Ilijadu II, 106;
5. Ceces: Hilijade I, 426; Apolodor: loc. cit.; Sholijast uz Homerovu Ilijadu, II, 106; Euripid: Etektra 706;
6. Apolodor: Epitome II. 12; Sholijast uz Homera: loc. cit.; Euripid: Orest 1001; Ovidije: Umetnost ljubavi 327; Sholijast uz Euripidovog Oresta 312;
7. Higin: Fabula 86; Apolodor: Epitome II, 13;
8. Laktantije uz Statijevu Tebaidu VI