Komunikacija u virtualnom prostoru

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Komunikacija u virtualnom prostoru

Savremena, takozvana “digitalna” kultura, donosi sa sobom neke značajne promene u različitim sferama života, ali čini se da najveće interesovanje pobuđuju promene vezane za način komunikacije. U javnosti se postavljaju razna pitanja; od toga koliko je “zdrava” komunikacija koja se ostvaruje na ovakav način, preko toga koliko je autentična, do toga koliko je, na kraju, bezbedno komunicirati ili se na kraju čak i sresti uživo sa osobom koju ste upoznali preko Interneta.

Slika

Da bismo mogli da damo adekvatan odgovor na ova pitanja potrebno je da odgovorimo na jedno drugo, osnovnije; kakvi su odnosi koji se formiraju putem Interneta i da li postoje neke bitne razlike između odnosa uspostavljenih putem Internet komunikacije i komunikacije uživo?

Sve veći broj ljudi počinje da koristi kompjuter kao glavno sredstvo komunikacije, usled čega počinje da se razvija novi vid kulture koji se naziva digitalna kultura. Uopšteno, pod digitalnom kulturom, koja obuhvata virtualni, neteritorijalni prostor, podrazumeva se uticaj kompjutera, odnosno Interneta na savremeno društvo.

* Virtualni nasuprot stvarnim odnosima

Tehnološka komunikacija kojom se ostvaruje socijalne interakcija u virtualnom prostoru interneta svakako utiče na odnos osobe prema sopstvenom identitetu, kao i na odnos prema identitetu drugog sa kojim se ta komunikacija uspostavlja. Naime, možemo se zapitati, ko smo mi kada smo on-line? Određene karakteristike virtualog prostora, kao što su anonimnost koju omogućavaju nadimci (nicknames), ili odsustvo socio-kontekstuelnih signala tipičnih za komunikaciju “uživo”, stavljaju osobu u jednu sasvim novu situaciju u kojoj ona može, po sopstvenoj volji, da kreira potpuno nov lični identitet. Osećaj slobode dodatno upotpunjuje i činjenica da, iako postoje utvrđene norme koje bi trebalo da regulišu komunikaciju, njihovo nepoštovanje se uglavnom ne sankcioniše, pa tako nivo vođenja komunikacije zavisi od konkretnih aktera u konkretnoj situaciji. Nije redak slučaj da na nekim forumima vidimo kako se vređaju, ili se čak otvoreno preti fizičkom likvidacijom određenim osobama ili grupama. Važno je spomenuti da uvrede i pretnje nisu sastavni deo samo javnog internetskog prostora, već da ima i situacija u kojima one postaju i deo komunikacije između dve osobe, u takozvanim pričaonicama (ćat rooms) ili na Facebook mreži. Ove komunikacione situacije koje se odvijaju u interakciji dve osobe su, poslednjih godina, postale posebno zanimljive i naučnicima i samim korisnicima Internet servisa. Naime, sve je veći broj onih koji komunikacijske mogućosti Interneta koriste u svrhu stvaranja intimnijih odnosa.

Neki naučnici tvrde da su korišćenju Interneta kao posrednika u stvaranju intimnijih odnosa sklonije društveno anksiozne osobe sa slabijom snagom ega. Drugi istraživači, sa druge strane, izveštavaju o sasvim suprotnim rezultatima; veći broj kontakata putem Interneta ostvaruju osobe koje su komunikativnije, i koje i u realnosti imaju razvijeniji socijalni život. Naravno, može se pretpostaviti da davanje odgovora na pitanje kakav “tip” osobe poseže za Internetom kao posrednikom u ostvarivanju socijalnog kontakta nije ni malo jednostavan. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, trebalo bi da uzmemo u obzir različite faktore među kojima je najvažniji cilj koji neka osoba želi da ostvari putem ovakve komunikacije. Neki ljudi jednostavno imaju potrebu da razgovaraju sa većim brojem ljudi koje ne poznaju lično, bez ikakve želje da sa njima jednog dana stupe u kontakt ponovo (bilo uživo, bilo na Internetu). Drugi imaju želju da ostvare poznanstva, dok treći žele da ostvare dublji i intimniji kontakt ili čak pronađu “osobu svog života” na taj način. Dakle, kao što vidimo, motivi za korišćenje kompjutera kao medija za upoznavanje, odnosno stvaranje kontakta sa novim ljudima mogu biti različiti.

*******

Motivi za korišćenje kompjutera kao medija za upoznavanje, odnosno stvaranje kontakta sa novim ljudima mogu biti različiti. Jedan od motiva može biti želja da se upoznaju ljudi koji su izvan svakodnevnog životnog konteksta. Određen broj ljudi komunikaciju putem kompjutera, odnosno Interneta doživljava kao sredstvo za zabavu, odnosno kao sredstvo za “beg od dosade”. Nekada je ljudima potrebno da svoje trenutne probleme podele sa nekim ko nije iz njihovog socijalnog okruženja.

*******

* Radoznalost

Jedan od motiva može biti želja da se upoznaju ljudi koji su izvan svakodnevnog životnog konteksta. Savremeni ritam života ne ostavlja mnogo vremena za upoznavanje različitih, novih ljudi. Osobe koje svakodnevno upoznajemo uglavnom pripadaju ranije formiranom socijalnom miljeu; poslovnom kontekstu, odnosno krugu ljudi sa kojima radimo, ili ranije formiranom krugu prijatelja. Stoga, nije ništa neobično da ljudi imaju potrebu da razbiju monotoniju svakodnevnice tako što će upoznati nekog ko je drugačiji od onoga sa čim se svakodnevno sreću.

Radoznalost je jedan od najvećih pokretača, naročito kod mlađih ljudi. Za razliku od uobičajenog okruženja u kome se kreću, na Internetu je moguće upoznati ljude koji su bitno drugačiji, pa stoga i zanimljivi. Ovi ljudi mogu biti različiti po stavovima, vrednostima, interesovanjima ili kulturi kojoj pripadaju, što je samo po sebi dovoljno da budemo zaintrigirani da saznamo nešto novo.

* Priča radi priče

Određen broj ljudi komunikaciju putem kompjutera, odnosno Interneta doživljava kao sredstvo za zabavu, odnosno kao sredstvo za “beg od dosade”. Motiv ovih ljudi bi mogao da se nazove “komunikacijom radi komunikacije” jer ovakvi korisnici zapravo nemaju potrebu za ostvarivanjem bilo kakvih intimnijih prijateljskih ili ljubavnih veza. Rezultati nekih istraživanja sprovedenih u Evropi pokazuju da komunikacija ove vrste može da bude čak i efikasan način za redukovanje stresa u kriznim situacijama. Nekada je ljudima potrebno da svoje trenutne probleme podele sa nekim ko nije iz njihovog socijalnog okruženja. Na taj način, obzirom na to da su anonimni, mnogo lakše se otvaraju u izražavanju svojih stavova i emocija vezanih za konkretan problem, a sa druge strane, to im omogućava da steknu uvid sa strane, i da objektivnije sagledaju situaciju u kojoj se nalaze kao i njene moguće posledice. Neki autori čak izveštavaju o indikatorima poboljšanja opšteg kvaliteta života korišćenjem komunikacijskih aspekata Interneta. Naravno, ovi podaci odnose se isključivo na umereno upražnjavanje ovakve vrste komunikacije kao dopune svakodnevnim, realnim životnim situacijama. Onda kada postoji zanemarivanje realnih socijalnih kontakata i kada osoba svoju realnost podredi virualnom svetu govorimo o zavisnosti od Interneta, a tada postoji potpuno suprotan efekat koji se manifestuje kroz slabljenje kvaliteta života.

******

Neki autori čak izveštavaju o indikatorima poboljšanja opšteg kvaliteta života korišćenjem komunikacijskih aspekata Interneta. Naravno, ovi podaci odnose se isključivo na umereno upražnjavanje ovakve vrste komunikacije kao dopune svakodnevnim, realnim životnim situacijama.

*******
* Intimna komunikacija

Sa stanovišta istraživača, najveću pažnju ptivlači jedan motiv koji bismo mogli da imenujemo kao motiv za uspostavljanjem intimne komunikacije. Pojam “intimnih odnosa” nije lako definisati, ali mogli bismo da se pozovemo na definiciju koju daju Silars i Skot, u kojoj se kaže: intimni odnosi su odnosi u kojima postoji stalna interakcija, duboko otkrivanje sebe, izrazita međusobna zavisnost (jak međusobni uticaj), i jaka osećajnost. Kao što je već rečeno, intimna komunikacija bi predstavljala sredstvo za uspostavljanje interakcije u kojoj očekujemo uspostavljenje dubljeg, intimnijeg odnosa sa nekom osobom. Postoje čak i specijalizovani sajtovi koji imaju takvu namenu. Nekada je u novinama postojala mogućnot davanja ličnih oglasa, a danas su mogućnosti za posredno uspostavljanje ličnih odnosa proširene, pa tako postoji čitav niz portala na kojima se korisnicima omogućava da ostave svoje lične podatke kao i podatke o karakteristikama osobe sa kakvom bi želeli da uspostave kontakt. Najpoznatija društvena mreža na svetu, Facebook, takođe ima čitav set aplikacija koje omogućavaju komunikaciju, odnosno upoznavanje drugih korisnika u svrhu uspostavljanja intimnije komunikacije.

Vrlo često se postavlja pitanje zašto ljudi imaju potrebu da uspostave intimnu komunikaciju u virtualnom prostoru, zašto jednostavno ne traže partnera u nekom klubu, kafiću, ili na nekom trećem mestu? Kao jedan od najčešćih razloga navodi se redukovanje početne anksioznosti pri upoznavanju. Mnogi ljudi iz različitih razloga nemaju kapacitet da na adekvatan način uspostave prvi kontakt, a upravo računar kao posrednik im omogućava da to ostvare. Osim toga, u komunikaciji koja je psredovana Internetom postoji mogućnost kontrole trajnosti i učestalosti kontakta. Pri uspostavljanju novih interpersonalnih kontakata “licem u lice”, koji potencijalno mogu da imaju kao posledicu stvaranje intimnijeg odnosa, deluju uspostavljene konvencije društvenog ponašanja koje kod nekih osoba izazivaju nelagodnost. Iz tog razloga, Internet deluje kao pogodno sredstvo za upoznavanje jer ne uključuje brojne faktore koji inicijalnu situaciju upoznavanja uživo, po mišljenju tih osoba, mogu da učine složenom.

Neki korisnici navode još jedan razlog; naime, ističu da je prednost ovakve vrste komunikacije to što omogućava višesatni razgovor sa drugom osobom pre nego što odluče da li će se susresti sa njom. Na taj način, virtualna komunikacija postaje neka vrsta testa selekcije u traženju osobe sa kojom se želi intimniji odnos, jer omogućava da ako im se neko ne dopadne vrlo lako mogu da nestanu bez osećaja krivice i potrebe da bilo šta obrazlažu, što u realnoj životnoj situaciji svakako ne bi bio slučaj.

******

Zašto ljudi imaju potrebu da uspostave intimnu komunikaciju u virtualnom prostoru? Kao jedan od najčešćih razloga navodi se redukovanje početne anksioznosti pri upoznavanju. Drugo, u komunikaciji koja je psredovana Internetom postoji mogućnost kontrole trajnosti i učestalosti kontakta. Virtualna komunikacija postaje neka vrsta testa selekcije u traženju osobe sa kojom se želi intimniji odnos, jer omogućava da ako im se neko ne dopadne vrlo lako mogu da nestanu bez osećaja krivice i potrebe da bilo šta obrazlažu

******

* Sloboda kroz anonimnost

Početna anonimnost omogućava prikazivanje sebe u svetlu u kojem osoba želi da bude viđena pa, na taj način, stiče osećaj veće sigurnosti. Ovde je bitno naglasiti da se najčešče radi samo o sticanju osećaja da se ima sigurnost, ali ne i o sticanju sigurnosti u pravom smislu te reči jer, ako dođe do kontakta uživo, slika koja je građena na lažnom predstavljanju biva brzo srušena, što je svakako jasno i osobi koja je gradi. Naravno, postoje i osobe koje u potpunosti prikrivaju svoj identitet, što opet može biti posledica različitih vrsta motiva. Nekada ta motivacija izvire iz osećaja anksioznosti, a nekada ima uzrok u zabavi i želji za preispitivanjem motivacije i reakcije sagovornika.

Takođe, neke osobe imaju želju za ispunjenjem fantazija kroz interaktivnu maštu sa drugim. Ove fantazije su uglavnom seksualne prirode, i najčešće se doživljavaju kao društveno neprihvatljive (bez obzira da li one to realno jesu ili ne), pa je stoga i za osobu potpuno neprihvatljivo da izloži stvarne podatke o sebi.

* On-line seksualne aktivnosti

Seksualno izražavanje postaje sve prisutniji fenomen na Internetu poslednjih godina, naročito među mlađim generacijama. Autori koji su se bavili ovim problemom slažu se u tome da ovaj fenomen nosi čitav niz implikacija vezan za budućnost ljudske seksualnosti. Međutim, ipak ne postoji slaganje u predviđanju ishoda do koga ova pojava može da dovede. Dok jedni smatraju da je to jedan od načina za oslobađanje seksualnosti, drugi imaju stav da će takvo ponašanje u okviru virtualnog prostora dovesti do povećanja broja osoba koje ispoljavaju problematično promiskuitetno ponašanje. Na žalost, obzirom da je ovo prilično nov fenomen, ne postoji veliki broj istraživanja koji se njime bavio, pa smo stoga prinuđeni da se u razmatranju više vodimo pretpostavkama, a manje empirijskim podacima.

Istraživanja ovog tipa su do sada uglavnom rađena u Americi i Švedskoj i, u globalu, pokazuju da je većina osoba uključenih u on-line seksualne aktivnosti natprosečnog obrazovanja, sa prosekom godina oko trideset. U većini slučajeva, to su osobe koje su permisivnije i seksualno aktivnije. Zanimljivo, dobijeno je da se žene i muškarci razlikuju u motivaciji za on-line seksualnu komunikaciju; žene su uglavnom zainteresovane za flert i nastoje da održe kontakt sa fizički odsutnim partnerom,dok su muškarci u većini slučajeva primarno motivisani traženjem partnera, sa kojim žele da ostvare fizički kontakt.

A šta se dešava sa otkrivanjem stvarnog identiteta u seksualnoj on-line interakciji? Anonimne ankete pokazuju da se približno nešto više od polovine ispitanika, oba pola, bar u jednoj prilici lažno predstavilo. Najveći broj, oko jedne trećine ispitanih, daje lažne informacije o bračnom statusu ili vezi, oko jedne petine anketiranih sebe predstavlja mlađim, odnosno mlađom, dok oko 16% ispitanika sebe predstavlja starijim. Ispostavilo se da se žene i muškarci razlikuju u predstavljanju ličnog izgleda, i to tako što žene u većoj meri daju lažne informacije o svojoj spoljašnjosti.

* Motivi za on-line komunikaciju

- Znatiželja; potreba da se upoznaju ljudi koji su drugačiji od onih koje srećemo u svakodnevnom okruženju.
- Komunikacija koja je sama sebi svrha; beg od dosade ili opuštanje.
- Intimna komunikacija i želja za uspostavljanjem bliskog odnosa.
- Ostvarenje seksualnih fantazija kroz interakciju sa drugom osobom.
- Traženje seksualnog partnera.

* Iz virtualnog u stvarni svet

Jedno od ključnih pitanja, koje se sve češće postavlja i u sredstvima javnog informisanja, odnosi se na susrete sa osobama koje smo upoznali putem Interneta. Vode se rasprave o tome da li je uopšte poželjno nalaziti se sa onima sa kojima smo stupili u kontakt na ovaj način, koliko ima smisla, koliko je bezbedno; daju se saveti o tome kako treba da organizujemo taj susret “licem-u lice”.

Naime, jako je važno da razumemo da komunikacija u virtualnom prostoru Interneta predstavlja samo jedan od načina komunikacije. Virtualna komunikacija posredstvom računara u sklopu digitalne kulture predstavlja proširenje dotadašnjih načina komunikacije, alternativu, a ne zamenu za već postojeće forme komuniciranja. Kao što u realnom socijalnom okruženju razgovaramo i sa poznatim i nepoznatim ljudima, tako i kompjuter možemo da koristimo za komunikaciju i sa jednima i sa drugima. Isti ti ljudi koje srećemo na Internetu nalaze se oko nas, u sredini u kojoj se svakodnevno krećemo.

Nema potrebe da stalno sumnjamo u namere drugih i da verujemo da imaju cilj da nas povrede na bilo koji način ali, istovremeno, treba da odbacimo i zabludu da nekoga “dobro poznajemo” (pa stoga imamo i poverenje) samo zato što smo u stalnom virtualnom kontaktu.

Stoga je jasno da, u situacijama u kojiima ostvarujemo inicijalni realni kontakt sa osobama sa kojima smo do tada imali virtualni, treba da se vodimo istim principima ponašanja kojima se vodimo kada stupamo u kontakt sa nepoznatom osobom u realnoj socijalnoj sredini.

Autor: Smiljana Cvetković
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Timke
Postovi: 159
Pridružio se: 02 Jun 2011, 07:36

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Timke »

Dok se Bibili ne vrati sa godišnjeg i ne preuzme inicijativu želim da se i ja uključim, iskoristim priliku, pa da kažem i ja neku pametnu. Sve se prenosi posredno indukcijom ili konekcijom neposredno. Treće nema. Lepo je imati posla sa pametnim i časnim ljudima koji zlo ne misle. Malo je takvih. Obično su svi manje-više zakerala i prznice pa STALNO NEŠTO ČANTRAJU JER NISU ZADOVOLJNI NI SAMIM SOBOM. Treba biti dosledan i striktan. Kada se nešto kaže to treba da bude jasno i glasno i Amin. Lepo je i biti u nekom dobrom društvu koje oseća i misli kao jedan. Nemam ni prema kome zle ni zadnje namere. Nekad zamišljam kako je divno ne biti sam na ovom belom svetu. pa se zato trudim da uspostavim neke prijateljske odnose, ali slaba vajda. Prijatelji gusto sejani ali su retko i slabo nikli. Suša je ili zima pa neće da se prima. Kad vidim nečiju sliku obično osetim i miris i dušu dotičnog. Za nepoverovati je. Ali mi se takav osećaj sam nameće. A to, taj pojam Virtualan bio bi jezički ispravniji da je Virtuelan. Bez zamerki i zameranja bar dok ne dođu potencijalni kapaciteti - kandidati. Vama Palma svaka čast. Vaši prilozi su puni ljudske topline i samilosti. Puno je pametniji i bolji način kada se hladne glave i bistrijeg uma kontaktira sa drugim individama za koje kažu da su ljudi. Ne brzati u saobraćaju, svi govore. Tiha voda breg roni. I strpljen - spašen. Govorila je moja baba.

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

A to, taj pojam Virtualan bio bi jezički ispravniji da je Virtuelan.
Timke, hvala ti, slažem se s tobom ali ...ih, uvek postoji neko "ali".

"Vujaklija" daje prednost terminu "virtuelni" ali ne isključuje ni mogućnost upotrebe termina "virtualni". Latinski izraz je "virtus, virtualis", ali tu je i fancuski "virtuel", pa ponovo engleski "virtual".
Znači, može i jedno i drugo, s tim da je u srpskom jeziku nekako odomaćeno "virtuelno", a u hrvatskom "virtualno". Što se mene tiče ostajem pri izrazu "virtualni" jer se isti odomaćio kod mene valjda i pod uticajem jezika zemlje u kojoj živim.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Timke
Postovi: 159
Pridružio se: 02 Jun 2011, 07:36

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Timke »

Uvek mi je bilo drago da imam posla sa senzibilnim i pametnim ljudima. A obično udarim u brinu, pa se nasučem. Puno je "ljudi" koji nose pantalone, hlače i govore da su ljudi. Kad ono, ili ali što devojci sreću kvari, verovanje ispadne - ćorak. Puno je razočarenja i teskobe i stresova, pa se stalno pitam nisam li ja zaista sam na svetu? Ovo je jedan narod ma koliko ga delili granicima rekama i potocima. Atari ostaju uvek atari. Vododelnice su možda pravije granice. Neka se svako u svome .. utuši. Ma koliko nama i narodima davali nekakva imena ili nacionalne nazive ili verska obeležja, krucijalno i genomski, narod ostaje to što jeste. Mitohondrije su onaj smisao i veza od pamtiveka. Toliko je jaja, pilića, koki uskočilo u lonac pa opet pevac na đubrištu, bunjištu, kukuriče nad svojom sudbinom i klepeće krilima uveravajući sebe i ostale da je on glavni, i pravi pobednik u vremenu. Mi smo samo virtualni prolaznici ili utvare koje mu ispunjavaju svakodnevicu i omogućavaju mu da mu nije i ne bude dosadno. Pozdravljam Palmu - de Majorku!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Online prevara

Nije jednostavno reći gdje je granica koja dijeli nedužni flert od nečeg puno ozbiljnijeg, nečeg što nas uvlači u složene emocionalne odnose, stvara nove veze i uništava stare.

Kako definirati stanje u kojem se intimnost – seksualna ili neka druga - dogodi između dvoje ljudi koji se nikada u stvarnosti nisu sreli?

Slika

Definicija prevare - ne, nema je u knjigama!
Definirajte mi prevaru. Što prevara znači za vas?
Da li je to jedan nevažni, pijani poljubac na božićnoj zabavi u uredu? Ili je prevara tek kad se dogodi pravi, strastveni, nezaboravni seks? A možda je za vas prevara već i samo mrvicu predug pogled upućen osobi suprotnog spola, tijekom poslijepodnevne šetnje gradom?
Da li bi vas uništilo da uhvatite partnera kako vas vara u vašem krevetu, na posteljini koju ste zajedno odabrali i kupili – a možda ne bi mogli oprostiti čak niti spoznaju da je vaš partner dijelio tajne s osobom suprotnog spola? Na kraju krajeva, može se s prilično argumenata tvrditi da je emocionalna intimnost opasnija od običnog, kratkotrajnog čina seksa.

Da, nije jednostavno reći gdje je ta granica koja dijeli možda nedužni flert od nečeg puno ozbiljnijeg. Ali što ako se intimnost – seksualna ili neka druga - dogodi između dvoje ljudi koji se nikada u stvarnosti nisu sreli? Da li biste dvoje ljudi optužili da su imali avanturu, čak i ako su jedini kontakt ostvarili preko Interneta - ili je online "nevjera" samo nedužna zabava?

Nedužna zabava i opasne igre
Svima koji tvrde da se radi o zabavi – i ničem drugom – povjerovali bi da nismo čuli mali milijun priča koje govore suprotno, i kad ne bi bilo neumoljivih statističkih podataka.

A zna se da je statistika najnepouzdanija istina i najpouzdanija laž. Statistika govori da je u nacionalna stopa razvoda dosegnula najvišu razinu u povijesti – i taj trend ne pokazuje da će se promijeniti. Pa dobro, a zašto se ljudi toliko rado i često razvode?

U sudskim presudama najčešće ćemo pronaći zagonetnu i sterilnu formulaciju da se brak razvodi zbog "trajno i nepopravljivo poremećenih odnosa uzrokovanih neslaganjem naravi". Hm, hm... Kakvo neslaganje naravi? Jedan partner je kolerik, drugi sangvinik, pa se radi razvode? Malo sutra.

Prave razloge daju rezultati novijih ispitivanja "pravih" uzroka pucanja brakova.
Tamo se kao uzrok vrlo često spominje nevjera jednog ili čak oba partnera, a između tih prevara velik je broj onih koje su započele komunikacijom preko Interneta, na nekoj od naših popularnih stranica za "posredovanje pri upoznavanju ljudi" ili na nekom od brojnih chat servisa.

Upitate li pak one koji su inače u stalnim vezama - ali su se svejedno logirali na neku od takvih stranica - za razlog takvog postupka, velika većina će odgovoriti da su ovdje u potrazi za zabavom kojim će nadomjestiti nedostatak uzbuđenja kod kuće.

U nekom drugom tekstu komentirat ćemo ovakvo bježanje od problema - jer upravo se o tome ovdje radi, o bijegu i izbjegavanju suočavanja s pravim uzrocima neslaganja. Na mnogo smo načina zaboravili ili izgubili volju za razgovorom kao najboljim načinom rješavanja svih spornih pitanja.

Da, broj prijavljenih takvih tragača za uzbuđenjima govori da je lakše logirati se na net i tražiti kratkotrajno uzbuđenje s nekim drugim, novim i uzbudljivim, nego raditi na rješavanju problema kod kuće. Pa na kraju krajeva, to je samo zabava - zar ne?
Ne baš: broj razvoda pokazuje da su online flertovi mnogo više od puke zabave!

Emocionalna strana online avanture
Nisu sve online avanture iste. Neke krenu kao razgovor dvoje potpunih stranaca, ljudi koji ne znaju ništa jedan o drugom; druge mogu započeti kad se nađu oni koji su se nekad poznavali ali su možda izgubili kontakt.

A sve dalje je potpuna stihija! Ponekad već nakon dvije ili tri poruke frcaju iskre spremne da se razgore u pravi plamen; a ponekad će trebati deseci poruka prije nego bude dogovorena prva kava.

Ali jedna je stvar zajednička svim takvim avanturama i avanturicama započetim u čarobnom virtualnom svijetu! Naime, u svakoj od njih vrlo je teško kontrolirati emocije, držati ih pod nadzorom i ne dopustiti im da se razmašu.

Granica koja dijeli nevinu zabavu i puko razbijanje dosade od jake emotivne povezanosti (ljubavi?) nije čvrsta, i nije jasno vidljiva. Krenete li tim putem, nikada ne znate koji će vas korak odvesti s jedne na drugu stranu. A povratak je uvijek težak!

Još jučer ste osobu kojoj pišete doživljavali kao bezimenog, bezličnog Nekog. Gledali ste na njega ili nju kao na osobu s kojom nemate ništa zajedničko i o kojoj ne znate ništa – ali ni ne namjeravate saznati, jer vas ne zanima.
Ali danas, samo dan kasnije, prvi puta ste uistinu osjetili njegove emocije, otkrili mu svoje, dopustili mu da uđe u vaš zaštićeni svijet u koji inače ne puštate nikoga.
Zašto? Što se dogodilo?

Možda vam je taj netko poslao jednu jedinu pravu poruku, poruku ispunjenu osjećajima, s nekoliko riječi koje su kao čarobni ključ otvorile vrata do onog prostora duboko u vama u koji puštate samo posebne osobe?
A možda to i nema toliko veze s njim, nego ste se jednostavno osjetili usamljeni i zatrebalo vam je rame za plakanje – a njegovo je u pravom trenutku bilo dostupno? Možda vas izluđuje stres na poslu, možda vas ljute djeca, možda vas je rasplakao vaš stalni partner?

Što god da se dogodilo, dopustili ste novoj osobi da prijeđe tu granicu. Onaj ili ona koji su još jučer bili stranci, sada su vam bliži od ljudi koje svakog dana vidite oko sebe – uključujući i osobu s kojom ste u vezi u ovom "pravom" svijetu.
Sad ste stvarno u problemima! Jer jednom prijeđete tu granicu, povratka gotovo da i nema - barem ne bezbolnog.

Osjećam tako mnogo prema nekom koga niti ne poznajem u živo
Dakle, to je to. Prešli ste granicu, dopustili osjećajima da vas odvedu korak predaleko, stvorili ste vezu s nekim koga ni ne poznajete. Možete li sami sebi objasniti da ta osoba još postoji samo u virtualnom svijetu?

Kako je to moguće – pitamo se uvijek iznova – da osjećam ovako nešto snažno prema nekom koga poznajem samo preko monitora računala? Da li volim stvarnu osobu, ili je to samo slika koju mi je podvalila moja mašta?

Emocije ne poznaju fizičke zapreke. Njima je svejedno da li se radi o prvom susjedu ili nekom tko živi na Grenlandu, emocionalna veza je uspostavljena i ograničenja koja nameće "stvarni" svijet više nemaju nikakvog utjecaja na to prema kome, i koliko intenzivno, nešto osjećamo.

Online veza jede "stvarnu"
"Emocionalna veza, čak i bez fizičkog kontakta, može biti jednako pogubna za vezu", kaže dr Monica Whitty s Queen's University (Belfast), na osnovi rezultata istraživanja provedenog nad 245 studenata.

Prema odgovorima tih mladih ljudi, dr Whitty zaključuje: "Ljudima je jednostavnije opravdati se samima sebi za online avanturu (nego li to bilo u slučaju avanture "u stvarnosti"), ali posljedice, kao što su gubitak povjerenja ili povrijeđenost koju će osjetiti naš partner sazna li ikada, mogu jednako uništiti vezu kao i prevara u stvarnom svijetu."

Vjerojatno većina onih koji se u ime zabave igraju vatrom nije svjesna kakve su posljedice moguće. Neki jednostavno ne mare za posljedice. Ali sigurno je da u njihovim stalnim vezama postoji neki problem - inače se ne bi odlučili na flert preko Interneta. Bilo kako bilo, jasno je da su izbjegli pravo rješenje (s partnerom pokušati riješiti probleme u vezi), i umjesto toga su utjehu potražili negdje drugdje - i s nekim drugim.

Fenomen bježanja od rješavanja problema (i traženja utjehe sa strane) traje koliko i institucija braka ili barem stalne veze. Tisućama i tisućama godina ljudi su tražili uzbuđenje izvan svojeg doma s isprikom da ih "partner ne razumije" - ponekad s pravom, ponekad baš i ne.
Internet je postao samo još jedno mjesto gdje možemo potražiti utjehu i razumijevanje u tuđem (za početak virtualnom) naručju.

I bez seksa varamo
Odgovaralo nam to ili ne, činjenica je da su online veze jednako opasne i udaljavaju nas iz doma kao i veze u ovom fizičkom svijetu. I jednako tako činjenica je i da čak i one avanture koje uopće ne dovedu do fizičkog kontakta mogu stvoriti velike probleme.

Za većinu ljudi prevara nije sam seksualni čin - emocionalna prevara može nas povrijediti još i više. Prema nekim anketama, više od 75 posto žena smatra da bi ih emocionalna prijevara od strane njihovih partnera više pogodila nego seksualna.

Zapamtite, ulazak u online vezu uvijek predstavlja igru s vatrom. Hoće li ta avantura biti upotpunjena fizičkim kontaktom ili ne nije presudno - i u jednom i u drugom slučaju budite svjesni da vas kratkotrajno uživanje u zabranjenom voću može udaljiti od partnera, koštati vas raspada stalne veze ili čak propalog braka.

Ne uzdajte se previše u svoj razum! Kad emocije prevladaju i preplave vas, tutnjava u ušima će zaglušiti ono što vam viče mozak.

Samo ću se malo zabavljati, mogu prestati kad god poželim - razmišljamo u trenutku kad šaljemo poruke nepoznatom Nekom s druge strane Internetske veze.

Hoćemo li doista moći stati? Mislim da bi trebali razmisliti još jednom!
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Timke
Postovi: 159
Pridružio se: 02 Jun 2011, 07:36

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Timke »

Da ne dramatizujemo stvari i pojmove. Nezahvalno je do zla boga a i ničemu ne služi. Jalova posla. Nema naslednika a niti pobeđujemo smrt, što je jedini pravi smisao življenja. Kako postići dugovečnost, pobediti prolaznost. Priroda se dosetila da je sex dobro rešenje. Ima tu i ostalih kombinacja, kao recimo hermafroditizam, što se tiče fizičkog, a o duševnom i duhovnom bolje je da i ne pričamo. Kada zvezda padalica zabljesne potseti me da je još jedna meni draga i bliska duša pronašla svoj mir.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 5060
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Bibliotekar »

Potpuno ste u pravu, poštovani g. Timke. Zašto, do đavola, stalno dramatizujemo stvari. Priroda je evidentno pogrešila – seks, taj jeftini patent iz kambrijumskog perioda, uopšte nije trebao da se razvije. Njegova uporna postojanost jedna je od temeljnih misterija u savremenoj evolucionoj biologiji.

Svako dovoljno inteligentan može da spozna činjenicu da je seks nedovoljno delotvoran i sa enormnim rizikom skopčani način reprodukovanja jednog organizma. On iziskuje preterane količine energije i vremena. A njegovo glavno dejstvo – obezbeđenje potomstva posredstvom darivanja raznolike genetske baštine – nije, nasuprot dosta rasprostranjenom verovanju, nikakvo jemstvo da će neki članovi ove ili one vrste nadživeti drastične sredinske promene. Štaviše – pošto seks zapravo umanjuje genetičku vezu roditelja sa potomstvom, on protivureči osnovnom biološkom načelu, po kojem je glavni cilj nekog organizma da prenese što je moguće više gena na sledeći naraštaj. U stvari seks je taj koji imperativno nalaže da roditelj svakom od svojih potomaka daruje samo polovinu vlastitih gena! Koji su, uza sve to, podložni i mutacijama. Sa pokatkada užasavajućim i izuzetno tragičnim posledicama. :roll:

Da je priroda istinski racionalno ustrojena (bilo spontano, bilo od strane nekog Tvorca), bila bi sklonija opredeljenju za aseksualnu, bespolnu reprodukciju. Ona je i brža i dejstvenija i omogućuje organizmu da se umnoži bez nepotrebnih i nadasve rizičnih komplikacija parenja, te da stvori potomstvo jedinke koje će nositi sve njene gene - dobre ili loše, koji će biti sredinski adaptirani ili pak od strane sredine eliminisani. Aseksualna „majka” (uslovni generički deskriptiv, budući da seksualna diversifikacija ne postoji kod aseksualnih organizama!) predaje svakom svom potomku sve svoje gene. Budući da su sve jedinke u populaciji sposobne za reprodukciju, stopa rasta populacije tada nije uslovljena plodnošću ženki. Na svakih šest potomaka koje proizvede aseksualna „majka”, dolaze, u proseku, svega tri reproduktivno sposobna potomka koje proizvodi seksualna majka (ostala tri potomka su mužjaci, koji jesu prokreativni ali nisu direktno reproduktivni organizmi!). To pak znači da bi se u slučaju pojave genetske mutacije koja bi, recimo, pretvorila seksualno reproduktivnu ženku u aseksualnu, ta mutacija bila proširena kroz vrstu strahovitom brzinom, jer su aseksualne „ženke” u stanju da proizvedu dva puta više potomaka. Ukoliko bi pak dobila brojčanu prednost, klonska populacija bi nadmašila seksualnu, terajući je na izumiranje. :twisted:

Posmatran iz tog ugla, seks se sa pravom opaža kao mučna staza za jednu vrstu – sizifovsko kretanje neprekidnom evolucionom uzbrdicom. Većina viših vrsta – uključujući sve ptice i sisare – već je prešla preko brda i, avaj, nije kadra da se vrati na racionalnu stazu efektivnog napretka: reproduktivni organi su postali previše složeni. Ono što je zaista teško racionalno objasniti jeste postojanost seksa. Kada se racionalno biće dublje zagleda u ovaj problem, uočava da su zapravo bolesti najvažniji činilac u evoluciji seksa! A to je sušta suprotnost hipotezi o seksu kao najboljem rešenju za produženje vrste, koje je i samo puki palijativ za nemogućnost biohemijskog postizanja besmrtnosti. :roll:

Na svu sreću, najbolji i kambrijumskim nasleđem seksa neopterećeni deo čoveka – njegov neokorteks – iznašao je neke druge mogućnosti za ostvarenje toga ideala, besmrtnog univerzuma u kojem iskra života i njegova kompleksna, protokom vremena uvećana i akumulirana svetlost nikada ne bi zgasla. Prof. dr Hans Moravec sa Karnegi-Melona je odavno osmislio racionalni i sasvim ostvarljivi put čoveka do faktičke besmrtnosti – stvaranje kompjuterskih kopija našeg uma i prenošenje njegovog elektronskog ekvivalenta u robotska tela koja bi mogla da bitišu milenijumima. Kako izgleda prva etapa na tom putu? Jednostavno. Osoba u terminalnoj fazi neke bolesti kojoj preti sigurna smrt nalazi se u operacionoj sali. Njena lobanja je pod anestezijom, ali ne i njen mozak. Hirurg otvara lobanju. Njegova pažnja skoncentrisana je na grumenčić materije od stotinak neurona u blizini površine. Služeći se trodimenzionalnom nuklearno-magnetno-rezonantnom holografijom visoke rezolucije, radio-encefalografijom i ultrazvučnim lokatorom, hirug određuje trodimenzionalnu strukturu i hemijski sastav tog grumenčića materije. On ispisuje program koji modeluje ponašanje dotičnog grumenčića i unosi ga u mali deo kompjutera koji je smešten pored njega.

Taj kompjuter bio bi u stvari novi mozak osobe. Posle analize i simulacije svakog područja mozga osobe, tačnost simulacije imala bi finalnu proveru u poslednjem stepenu – pritiskom na dugme za utvrđivanje razlike između upravo kopiranog područja mozga i elektronske simulacije istog. U trenutku kada ne bi bili u stanju da napravimo razliku između izvornika i kopije, hirurg bi preneo simulaciju mozga osobe u novi, kompjuterski mozak, i ponovio bi postupak na sledećoj zoni biološkog mozga osobe kojoj preti smrt.

Mada dotična osoba nije izgubila svest, pa čak ni nit tekuće misli, um te osobe (neko bi rekao duša), bio bi prenet u mašinu. Završni čin postupka bio bi prekid veze sa starim, istrošenim i devastiranim telom osobe. Elektronski ekvivalent bi se smestio u sjajno novo telo, bilo organsko ili neorgansko, čiji je oblik, boju, materijal, itd. osoba sama izabrala.

Perspektive ovog rešenja su još intrigantnije. Kad je načinjena jedna kopija moždanog sadržaja – tog jedinog izvorišta faktičke ljudskosti – ne bi bilo teško da se naprave i mnoge druge kopije, koje bi se mogle pohraniti u nebrojenim drugim skladištima uma širom sveta, odakle bi osoba mogla da se upusti u bilo kakav poduhvat bez brige da će ostariti ili umreti. Naporedo sa tim kako bi decenije prelazile u vekove, a vekovi u milenijume, osoba bi bila kadra da putuje po planeti, potom kroz sunčev sistem, a onda i dalje...

Slika

Moždane mašine - prag faktičke besmrtnosti samospoznatog i u Čoveku otelovljenog Univerzuma

Ako osobu ne bi zadovoljio ni Večni Život, ona bi – za razliku od njenog trenutnog okljaštrenja ograničenim varijantama ordinarne ovozemaljske egzistencije – mogla da živi mnogostruko više, aktivirajući neke od svojih kopija i šaljući ih u svet da ga i one nezavisno iskuse sa drugih aspekata i u drugim okruženjima, stičući paralelna iskustva koja bi se kasnije stapala. Uostalom, ne zaboravimo da je čovečije telo, ta lomna ljuštura krhke ljudskosti, zapravo biohemijska mašina. A čim budemo u stanju da dođemo do šeme njene instalacije i njenog delovanja mi ćemo biti u stanju da napravimo i njene kopije. :)

Pitanje da li je sve napred izrečeno moguće odavno je dobilo svoj naučni odgovor. Jeste, moguće je! Jedino pitanje koje još uvek čeka na odgovor nije pitanje „kako” već „kada”. A odgovor na njega dobićemo čim se rasteretimo bavljenja suštinski irelevantnom dramatizacijom ograničenog i smešnog kambrijumskog patenta po imenu „seks”. :D
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

UMREŽENE NETOVSKE PRIČE (KAD ZATREPERI POLJE MAILA)

Net. Poprište usamljenih duša. Ogledalo čežnje.Ratište potreba. Sunđer za upijanje emocija. Svi smo tu jer tako je lakše. Sugurnije. Mirnije. Ako nam se ne dopada uvek možemo da odemo ali...ipak svi ostajemo.

Slika

PRIČA PRVA

On se svađa sa ženom. Zašto uvek sve mora da mu prebacuje? Kao da jek riv baš za sve.Nije bilo tako na početku.Nije tako sve zamišljao. Večeraju bez i jedne jedine razmenjene reči međusobno. Tek po koju upućuju detetu koje je opet zaokupljeno nekim svojim brigama.Igrama. Oboje čuju kako posuđe glasno odzvanja. Samo se to čuje. Taj zvuk koji im je nakon večere urezan u misli satima. Ona odlazi ranije u krevet.Bolje je tako. Najbolje je kada spava. On uključuje računar. Da razmeni sa njom par slova. Ona je tako neopeterćujuća.zašto je ranije nije upoznao? Čini se da bi bili savršen par. Ne postavlja suvišna pitanja. Može da je ima. Ne prekoreva ga. Ništa mu ne traži samo dozu od nekoliko lepih reči dnevno. Nekada čak ni to nije u mogućnosti da joj pruži. Želeo bi on da nije tako. Da može više. Sa druge strane ,ovo je samo net. Ništa se loše ne može desiti. Samo ekran. Niko ni za šta ne može da ga optuži.Piše joj. Oči mu se sklapaju. Spušta glavu na tastaturu. Dete ga zove. Sklapa lap top hitro.

PRIČA DRUGA

Ona nervozno čeka na drugom kraju grada. Zašto? Zašto sve mora tako? Zar puno traži? Samo malkice pažnje a ne dobija ni to. Dobro. Zna ona da je on zauzet ali to nije opravdanje. Pa oni nemaju ni vezu. Ona samo želi gram onog osećaja a kao da treži da se lansira na mesec. Cupka nogom dok iščekuje obučena u trenerku i rastegljenu majcu. Šta će joj ovo? Zar joj ovo treba? Tako joj i treba kada tako malo želi a ne dobija ništa. Zašto je uopšte morala da dođe na net? Konačno dobija nešto od njega. Par jednostavnih reči. A mislila je da će barem malo moći da porazgovaraju. Samo malo...
Drugo dugme treperi kao nekakva lampica...

PRIČA TREĆA

Ona gleda pomalo nezainteresovano. To je on. On je njenih godina. Manje više par godina dole gore. Svako je veče kontaktira. Slobodan je za razliku od onog drugog. Čini se kao dobar dečko. Istina u potrazi je za poslom koji je izgubio ali šta sad. I ona je. U svakom slučaju slobodniji od nje. Ona je razvedena.Ima i dete. Danima se nateže da se vidi sanjim ali ne ide. On je za računarom. Pokušava da je opčini. Očara. Piše joj pesme. Zašto je tako hladna? Ne traži on puno. Samo malo. Toliko malo. Opet je zove da se ide. Odbija ga. On gleda u polje koje treperi u drugom uglu ekrana.Uh to je ona. Ona druga.Ona koja ga ne ostavlja na miru.

PRIČA ČETVRTA

Ona još uvek studira. Ima slobodnog vremena na pretek. Istina trebalo bi da uči ali najpre će da mu pošalje par slika. Slikala se. Samo za njega. Obnaženo. Malo je stariji od nje. Možda nema posao trenutno ali je presladak! Zašto stalno mora ona prva njega da kontaktira? Zna. Dopada mu se ona starija. Ona čak ima i dete. Zašto sve mora tako? Zar nija bolja ona koja je slobodnija. Mlađa.Lepša. Sa njom može sve. Očekuje reakciju na slike koje mu je poslala. Ali dobija samo jedno hladno videću kasnije. Gleda u polje koje blintira nevoljno.

PRIČA PETA

Ponovo od njega mail. Pa on je stariji toliko od nje pobogu. Šta bi bilo kada bi se gradom prošetali. Nije on loš čovek. Čak situiran je za razliku od ovog što joj se dopada ali njeno srce kuca samo za tog njenog. Najgore je što se nikada ni videli nisu. Gospodin joj nudi brak. Mir. Možda bi čak mogla da se otarasi faksa. Tako je dosadan. Ne može više da izdrži da se smara. Možda i reči jednom da izađe sa njim. Možda ali tek kada se uveri da sa onim njenim nema ništa. Čovek srednjih godina gleda u njene slike. Tako je lepa. Mlada. Ponekada prekoreva sebe što joj se uopšte obraća. Ali ona ga vraća u mladost. Ona mu pruža malo mira koji je izgubio nakon razvoda. Čeka. Od nje ništa. Vidi kako trepće polje maila.

PRIČA ŠESTA

Nije ona želela sada da mu šalje mail. I tako se sa netom jedino zabavlja iz kancalarije. Međutim ko zna. Mogao bi možda da padne neki sex. Da je toliko ne odboja davno bi se prebacila na drugog. Nema šanse da joj više ijedan muškarac upropasti deo života. U to se zaklela. Istina ima 5o-ak godina ali šta on želi. I on ima isto. Poziva ga na večeru sutradan. On je odbija pod izgoorima. Hm...nije on jedini. Ona je poželjna još uvek. Može da ima i mlađe i starije. Šta je briga. Gleda kako trepće polje maila...Znala je da je to on i da nikada neće odustati dok je ne smanta.

PRIČA SEDMA

On je čovek srednjih četrdesetih. Najbolje se snalazi na netu. Tu može konačno da dokaže kvalitete koje ne može na javi. Na javi su svi tako surovi. Žene su hladne ili on nema dobar pristup. Ovde...uz malo statih reči upokovanih u šarene papiriće može da ima koju god poželi. Sex. To je ono što traži. Ali zar ga ne traže svi? Šta je tu loše? I te žene treba neko da zadovolji. Nisu ni one jadne toliko. Piše jedan mail a onda isti prosleđuje i onoj prvoj i studentiknji i poslovnoj ženi. Mal je identičan. Zna on...uvek padnu sve na lepe reči.

Ponekada zaboravimo da su sve priče ovde umrežene i da zajedno čine jednu. Njen naslov glasi: Ponekada nam je potrebno tako malo. A ne dobijamo ni to. Ali...ovo je net. Stanica izgubljenih želja.
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Hrvatice i Hrvati poludjeli za traženjem partnera na internetu

Kakav je seks preko interneta, upoznaju li se virtualni partneri i u stvarnom životu te kakve sve opasnosti vrebaju istražili su Nacionalovi novinari.

Danijela ima 40 godina. Živi u Zagrebu i sretno je udana. Nedavno su ona i suprug poželjeli unijeti malo zabave i novu dozu živosti u inače skladan brak. Zabavu su i našli na – internetu. Pala je oklada. Oboje su stavili oglas na portal koji je doslovno prepravljen osobnim oglasima muškaraca, žena i parova različitih seksualnih sklonosti. Svi su oglasi sročeni u stilu tvrde pornografije i mnogi su Hrvati putem njih pokušali, a neki i uspjeli, ostvariti seksualne fantazije kakve vjerojatno ni pod kojim uvjetom ne bi izgovorili na glas.

Oženjeni traže seks, studenti masturbiraju
“Dobila sam okladu jer mi se javilo mnogo više muškaraca nego suprugu žena. Iz svega toga je ispalo nekoliko prijateljstava, cyber seksa pa i upoznavanja. Nije me bilo strah, jer na mreži se uvijek možeš sakriti iza svoje anonimnosti”, priča Danijela koja je otkrila skriveni kutak bračne intime. Štoviše, Danijela je izradila malu, privatnu statistiku.

“Do danas su mi se javila 74 muškarca, a sve ih mogu svrstati u nekoliko grupa: Prvi su lovci na avanture bez predrasuda, drugi pak muškarci u vezi ili braku koji traže seks sa strane jer ga doma ne dobiju. Tu su i mladi momci, uglavnom studenti koji skupljaju slike da bi masturbirali. Takvima sam i pomagala šaljući im svoje provokativne slike. Ima tu i nevinih muškaraca koji samo maštaju o djevojci, ali i parova željnih osvježenja u vezi. Kod dopisivanja jedan broj muškaraca uglavnom odmah želi seks, pa šalju brojeve mobitela i dio njih hoće jednu avanturu, ništa više. Mnogi pišu o veličini svog “alata” koja je gotovo uvijek pretjerana, a slike koje šalju uglavnom su slikane makro lećama kako bi “mali” izgledao veći. Doduše, dvojica su na slici pored penisa stavili i metar da bi se pohvalili svojim dragocjenim “kapitalom”. S jednim takvim Danijela se pristala naći na piću no on je bio preplašen i sramežljiv, iako se preko mreže predstavljao kao istinski macho muškarac.

Odabrali nevinoga i naučili ga sve
“Riječ je o tome da se većina njih pravi velikim muškarčinama, a ustvari samo imaju velika usta i seksaju se sami sa sobom u društvu tipkovnice. Bilo je i jako bezobraznih tipova, ali i onih koji se na kraju nisu usudili doći da sastanak ili su sve gledali iz prikrajka. Nekoliko puta našla sam se i s kulturnim, pametnim i zgodnim muškarcima, koji nisu lagali i folirali se. No bilo ih je sram spomenuti zašto smo se našli, tako da su sastanci završavali posve nevino”, kaže Danijela i priznaje da nisu svi susreti završavali samo na površnom upoznavanju. Jednom nevinom mladiću koji se javio na Danijelin oglas ovaj slobodoumni bračni par omogućio je užitak “prvog puta”.

“Nikada nije imao seksualne odnose i u početku je bio preplašen. Ipak, nakon nekoliko zajedničkih susreta uspjeli smo ga dovesti u krevet. Razdjevičili smo ga. Kad se upustio u užitak kojim smo ga odlučili počastiti, izgorio je u nastojanju da nam ugodi. Vjerujem da cijeli život neće zaboraviti te susrete”. Taj isti mladić Danijeli gotovo svaki dan šalje mailove sa svojim slikama uz koje detaljno opisuje što je i kako radio i na što mislio dok je gledao njene “vruće” fotografije.

“Javilo mi se mnogo studenata. Imaju računala, a nemaju što raditi pa se onda slikaju goli i šalju slike ženama koje daju oglase. Bilo je među njima zlatnih dečki. Radili su doslovno sve što bih zatražila. Slikali su se u raznim pozama, brijali prepone, koristili seksi igračke i pravili ovakve ili onakve snimke, samo da bi mi udovoljili i približili se mom međunožju. Jedan 23-godišnji vojnik iz Zagreba slao mi je beskonačne erotske priče o tome što će mi sve raditi kada se sretnemo. Zauzvrat je primao moje najeksplicitnije fotografije kako bi ga što više zapalila. Njemu sam najprije priznala da je sve samo igra i da je u pitanju oklada. Nije se naljutio. Dapače, svaki me tjedan obraduje novom pričom. Sve je zapravo samo igra. Odabrali smo nevinog dečka i bilo mi je drago da mu mogu pokazati stvari koje su do tog trenutka za njega bile pusti san”.

Slika

Tražiti ljubav i seks na internetu je najnormalnija stvar
Upoznavanje ljudi preko interneta u razvijenom svijetu već odavno nije nikakva novost. Novost nije ni to što se mnogi odlučuju romantične i seksualne on-line kontakte projicirati na stvaran život. U Hrvatskoj je stvar nešto drugačija. Iako su se web portali na kojima se mogu naći privatni oglasi za upoznavanje, ljubav, brak i seks u domaćem cyber prostoru pojavili još prije par godina, o ovoj se temi tek nedavno počelo naveliko pričati. Sve više Hrvata posjeduje osobna računala i ima pristup svjetskoj globalnoj mreži pa su mnogi počeli otkrivati mogućnosti virtualnog prostora o kojima su do sada samo slušali. Chat-roomovi i mogućnost postavljanja privatnih oglasa na raznim domaćim siteovima, osobito onima pornografskog sadržaja, veliki su broj ljudi uputili u anoniman način intimnog druženja kakav se prije nije mogao iskusiti. I dok je među jednima i sama pomisao na druženje, zaljubljivanje, a pogotovo seks preko računala i interneta neshvatljiva i omražena stvar, drugima je mogućnost anonimnog romantičnog i seksualnog kontakta otvorila sasvim nove horizonte.

Dovoljno je spojiti se na internet i upisati adresu određenog sitea, da se svakom tko to želi predstavi sasvim nova skupina ljudi koje u stvarnom životu možda nikada ne bi sreo, a s kojima se preko računala može ostvariti kontakt, ponekad i kudikamo intimniji nego pri “klasičnom” prvom susretu. No, iako se sve češće čuju “sočne” priče o razvratnom životu onih koji preko Internata sklapaju nova poznanstva samo zbog seksualnih nagona, stvari su ipak nešto drugačije. Drugim riječima, ne podsjeća svaki susret internetskih partnera na filmove zabranjene mlađima od 18 godina.

Uspješni i zgodni traže poznanstva na mreži
Rman je uspješan poslovni čovjek iz Zagreba. Trideset mu je godina i vodi unosan biznis zbog kojeg je prisiljen živjeti u ritmu koji mu nalaže zgusnuti poslovni raspored. No usprkos stalnim obvezama i kroničnom nedostatku slobodnog vremena, Rman nalazi vremena za novu zanimaciju. Upoznaje žene preko interneta. Ne zato što je čudak, frustriran ili neprivlačan. Naprotiv, komunikativan je i inteligentan, sasvim pristojnog izgleda. Uz to je i vrlo situiran, uspješan mladi čovjek i zapravo jedan od rijetkih koji su pristali za Nacional otvoreno razgovarati o upoznavanju, ljubavi i seksu preko interneta. Kontaktirali smo ga putem trenutno domaćeg portala za upoznavanje. Portal funkcionira po principu profila kojeg članovi popunjavaju odgovorima na opširna pitanja o svom izgledu, osobnosti, životnim i seksualnim afinitetima i tako zapravo drugima poručuju tko su, kakvi su i zbog čega su na portalu. Rman nam je svoje iskustvo prepričao uz kavu u jednom zagrebačkom kafiću.

“Sve je zapravo počelo kad su mi prijatelji pričali da je to jako zabavno i kako se preko interneta zapravo može upoznati jako puno ljudi, točnije rečeno žena. Tako nešto mi nikad nije bilo osobito privlačno jer sam od onih koji više uživaju kada ljude upoznaju “u živo”. No prije tri mjeseca skupilo mi se poslovnih obaveza i vrijeme sam provodio uz uredski kompjuter, pa sam odlučio pogledati o čemu je riječ”, započeo je uspješni biznismen, ne pokazujući nelagodu zbog intime koju je otkrio Nacionalovoj novinarki.

Na mreži su i svakodnevni normalni ljudi
“Logirao sam se i u roku nekoliko dana počeo sam dobivati desetak poruka dnevno. Kada bih našao vremena, pogledao sam poruke da vidim tko mi se javlja. Nije mi trebalo dugo da primijetim da se među svim tim ljudima ima i puno čudaka. To su mahom muškarci koji se predstavljaju kao žene i traže tko zna što, a nakon par rečenica uglavnom te upute na neku stranicu gdje čeka poruka: “Baš si idiot”.

Javljaju se i pretežno mlađe žene koje baš i ne znaju što žele. Govore da hoće avanturu, a kad im odgovoriš i prihvatiš igru više ne znaju što bi rekle. Ipak, sreo sam četiri žene koje sam upoznao preko interneta. Dvije su me stvarno oduševile, a i druge dvije bile su sasvim OK. Jedna je bila predivna. Doduše,u početku je rekla da ima 28 godina, da bi kasnije priznala da ipak ima 40. Bila je tip-top sređena, lijepa, vitka i stvarno privlačna. Uz sve to bila je i vrlo vedra, pozitivna i komunikativna tako da je susret s njom bio lijepo iskustvo. S drugom sam djevojkom na prvom sastanku pričao preko tri sata, kao da se cijeli život znamo. Zapravo imam dojam da svatko od tih ljudi ima dosta toga za reći. I na internetu, ali i kasnije pri stvarnom susretu. Dođu, opuste se i onda jednostavno počnu pričati o svakodnevnim stvarima, poslu, kreditima, traženju stana, o nezadovoljstvu u vezama i obiteljskim problemima”.

Slika

Online pronalaženje partnera je zabavno
Rman zapravo ima dojam se u internet upoznavanju pojavljuje nekoliko vrsta ljudi. Tu su oni koji dolaze provocirati i tako valjda rješavaju svoje frustracije, ali i ljudi koji zaista pokušavaju naći nekog za ozbiljnu vezu ili seks. Smatra da je i velik broj onih koji zapravo ubijaju vrijeme i zabavljaju se, pa tako namjerno ili slučajno prošire krug poznanika. Tridesetogodišnjak koji dosad nije imao seksualnih kontakata s poznanicama s interneta svjestan je da ljudi koji nemaju veze s ovom vrstom upoznavanjem uglavnom misle da se time bave samo čudaci. Uvjerava nas da stvarna situacija nije baš tako crna, mada priznaje da ima i takvih ljudi. Sam nije imao neugodnih iskustava, ali priča kako mu je jedna djevojka prije nego li su se trebali susrest otkazala jer je sumnjala da je jedan od “čudaka” kojem je dala broj mobitela i koji ju je poslije proganjao mjesecima. No, veli Rman, osim takvih čudaka na internetu se zapravo sreće puno normalnih ljudi sa stvarnim problemima i puno je onih koji samo traže izlaz iz postojeće situacije.

“Naravno, ljudi i puno lažu. Pišu neistinite profile, čak i po nekoliko njih. Cura napiše da izgleda poput “božice” pa te pošalje na stranicu neke porno glumice i uvjerava te da je to ona. A sve te priče o ljudima koji se svakodnevno nalaze i seksaju po meni su lovačke priče. Naravno da se mogu naći i osobe za to, ali mislim da ih je vrlo mali broj. U svakom slučaju, mislim da je cijela stvar pozitivna jer se čovjek može zabaviti , ubiti vrijeme, naći ljude s kojima može o svemu popričati, a s nekima se i sprijateljiti”, zaključio je Rman.

Na internetu možeš biti ono što jesi i upoznati slične sebi
Ipak, nisu svi internet kontakti i susreti koji nakon njih slijede uvijek tako nevini, kao u prethodnom slučaju. Liana, 25-godišnjakinja iz Zagreba anonimnost koju joj pruža on-line komunikacija nenadano je iskoristila za oslobađanje od predrasuda zbog kojih je, kaže, dugo i nesvjesno prikrivala vlastitu seksualnost. Na internetu je prvi put u životu osudila priznati svoje biseksualne sklonosti i pomalo “divlju” prirodu. Djevojka koja voli odlaziti u saunu, ljenčariti i izlaziti je poželjela upoznati starijeg muškarca “snažne volje i snažnog tijela”. Sve zbog avanture. Na pitanje o omiljenom citatu iz knjige, filma ili pjesme napisala je: “To je poput vulkanske lave, jednostavno te sprži iznutra”.

“Zapravo sam napisala sve što u stvarnom svijetu pristojna djevojka ne bi smjela reći. Već sama činjenica da sam otkrila dio svoje snažne seksualnosti djelovala je kao afrodizijak. Već sljedećeg jutra imala sam preko 60 poruka. Prva je bila i najbolja. Javio mi se 28-godišnji mladić i odmah predložio večeru u ribljem restoranu, a nakon toga seksualni desert. Vrckava kakva jesam, odgovorila sam da volim direktne muškarce, obožavam ribu, a deserta mi nikad dosta. Prihvatio je igru i nastavio jednako direktno pa je sljedeća poruka glasila: ”Što najviše voliš u seksu”? Kad sam iskreno i hrabro odgovorila “Od iza pa svuda”, započelo je ono što zovu cyber seksom. Mašta je podivljala i ubrzo smo izmjenjivali najsočnije rečenice i maštali o, najblaže rečeno, zločestim igrama u koje bismo se upustila kad bismo zaista posjetili taj riblji restoran. Ne sjećam se kada sam zadnji put bila tako “napaljena”!

Kočnice lakše popuštaju
Liana je na kraju ipak odustala od susreta s čovjekom s kojim je u manje od sata podijelila najskrivenije misli i koji ju je preko ekrana računala doveo do vrhunca. Kaže da joj je kristalno jasno da su, kad je o seksu riječ, tako dobro usklađeni, i da bi mu već pri prvom susretu vjerojatno besramno skočila u krilo. A to ipak nije željela. Zapravo je nemoguće prosuditi tko na internetu to zaista želi. U traženju sugovornika, novinarka Nacionala javila se na više od stotinu adresa osoba koje su u svojim profilima vrlo eksplicitno opisivali svoje seksualne sklonosti i otvoreno pozivali na vruće susrete. Umjesto razgovora o onome što traže, mnogi su joj nudili da se sama i upusti u seksualna eksperimentiranja i tako dobije uvid u stvarno stanje stvari.

“Možeš dobiti cijelu priču sa svim detaljima koje te zanimaju, ukoliko pristaneš na jedan swing susret sa mnom i mojim dečkom, pa ako te i dalje zanima javi se”. To je samo jedna u nizu poruka koje pozivaju na istraživanje kakvo ipak nepostoji u opisu novinarskog zanimanja. Sličnih poziva stizalo je na desetke, a uz one kojima se pristojno poziva na piće ili večeru, našli su se tu i prijedlozi koji u mnogo čemu podsjećaju na djela slavnog Markiza de Sadea. No takvi ekstremi nisu nikakvo otkriće i svatko tko se pozabavi internet upoznavanjem mora biti spreman i na takve dosjetke.

Flert na netu je "korak iznad"
Iako se ljudi koji putem interneta traže romantična i seksualna iskustva u pravilu žestoko protive svim vrstama osuđivanja, i sami su često skloni istom. Oštra kritika zbog neshvatljivog i neprimjerenog voajerskog pristupa cijeloj temi Nacionalovoj novinarki stigla je od jednog bračnog para. Riječ je o paru koji je na internetu objavio oglas u kojem traže djevojku koja bi s njima sudjelovala u omiljena im sado-mazo igricama i koju bi sa zadovoljstvom ugostili u svom domu. Muškarac u ranim četrdesetim, koji je u oglasu na domaćem portalu tražio mladu damu koja “bi se usudila primiti njegov golemi komad”, potanko je objasnio zašto o svojim iskustvima ne želi pričati licem u lice:

“Sve je ovo kao maskenbal. Navučeš masku koju god želiš i ako znaš smotati komada, shvatiš da na chatu ima vrhunskih žena. Uopće, flert je sport za inteligentne osobe, a flert preko interneta sigurno je korak iznad. Realizacija je pak toliko uzvišena da nam prethodne generacije mogu samo zavidjeti. A ako imaš sreće da to doživiš, neće ti padati na pamet da o tome pričaš u novinama. Jer je to toliko intimno i apstraktno”.

Takvu teoriju apstraktnosti i uzvišenosti seksa preko interneta nije podržao 33-godišnji Zagrepčanin koji seks sa ženom koju je upoznao na mreži poistovjećuje sa sintagmom “seks za jednu noć”, koji je u stvarnom životu nerijetka stvar.

Od ljubavi do divlje avanture
“Jednog sad mogu reći lijepog dana, direktorica firme u kojoj sam zaposlen pozvala me na razgovor i rekla dogovorim posao s njezinom prijateljicom koja živi izvan Hrvatske. Dala mi je broj telefona, i odmah sam nazvao dotičnu gospođicu. Kad ono turbo seksi glasić! Malo smo popričali, a razgovori su se ubrzo pretvorili u maratonska dopisivanja mailom. Vrlo brzo smo prešli na poruke u stilu tvrde pornografije. Detaljno sam joj opisivao što bih joj sve radio i koliko “žestoko” zamišljam naš prvi susret. Uzvraćala je istom mjerom, priznavala mi sve svoje zločeste želje i na što bi me sve tjerala kad bismo se našli”, priča muškarac koji je zbog diskrecije poželio koristiti lažno ime Dado. Nakon nekog vremena njegova prijateljica doputovala je u Hrvatsku. Kako se i nadao, popili su piće, malo popričali, a zatim se prepustili “divljem” seksu u kojem su isprobali sve o čemu su mjesecima pričali na internetu.

“Nastavili smo u istom, maratonskom ritmu i sljedeća dva dana. Otputovali smo u Dubrovnik na produženi vikend i tek smo se tamo “bacili” na posao. Dado i njegova poslovna suradnica i danas su u kontaktu. Čuju se i vide iako nisu u vezi. Sličnu je avanturu prepričala i 24-godišnja Zagrepčanka koja se na netu koristi nadimkom Astralis. Preko interneta s ljudima komunicira već pet godina.

Seks je uvijek seks
“Upoznala sam dosta interesantnih likova, najviše komunicirajući preko chata. S nekima sam se tu i tamo nalazila na piću, a jedan takav susret doveo i je do kratke veze koja je ubrzo završila. Bilo je ugodnih susreta i druženja, a i seksa. S jednim sam se muškarcem viđala oko tri mjeseca. Našli smo se na piću i iskrice su sijevnule. Kad sam ga opet vidjela, prvi sam put spavala s njim. I posljednji jer sve je bilo nekako avanturistički i sada to ne bih ponovila. No preko chata sam upoznala i momka koji je prekrasna osoba i sad ćemo čak biti i cimeri. Naravno da nećeš stupiti s nekim u nekakve “dublje” odnose ako se pobliže ne upoznate. I nema straha”, kaže Astralis i tvrdi da je seks s osobama koje se upoznaju preko neta kao i svaki drugi seks. Razlika je samo u načinu na koji se ljudi upoznaju.

“Jasno mi je da je nekima to strano. Misle tko zna kakvi su to čudaci, a zapravo ne znaju koliko zanimljivih iskustava mogu steći. Moja prijateljica nedavno se zaručila s momkom kojeg je upoznala na netu, a uskoro će se i vjenčati. Ja ne tražim seks, avanture ili veze. Tražim dobro druženje, zabavu, interesantne ljude? A ako se i dogodi nešto dublje to je isto kao i da smo se upoznali direktno”.

Slika

Net je dobar za samopouzdanje
Mnogi se ipak ne bi složili s takvim stavom jer smatraju da je dijeljenje privatnosti putem interneta neprirodno, čak i bolesno. Nerijetki se pitaju kako je uopće moguće da virtualni svijet u tolikoj mjeri vrvi intimom i seksualnim kontaktima. No situacija je zapravo jednostavna. Korisnicima interneta omogućeno je da između sebe kreiraju vlastita pravila upoznavanja, i romantične i seksualne kontakate. Ta su pravila često potpuno suprotna onima koji vladaju u stvarnom svijetu. Na netu nestaje nelagoda zbog eventualnih neuspjeha ili fizičkih nesavršenosti. Sram zbog odbijanja postaje nevažan kada sve može završiti pritiskom jedne jedine tipke, a da onoga tko vas je odbio nikad ne morate ponovno čuti, a kamoli sresti.

Anonimnost koju pruža internet i najsramežljivijima vraća samopouzdanje, pa i najslabijem egu u trenutku narastu krila. Zato i ne bi trebalo čuditi da se putem interneta ljudi često usude bar virtualno ostvariti svoje najskrivenije fantazije i upuštati se u rizike koji u “klasičnom” kontaktu zahtijevaju zavidnu dozu hrabrosti. A ono što je sigurno glavni razlog da se traženje on-line partnera vrlo brzo širi je to što, za razliku od stvarnog života, u virtualnom nema posljedica. I to pravilo zaista vrijedi i funkcionira. Ali samo do trenutka u kojem se virtualni ljubavnici ne odluče svoje fantazije primijeniti u svakodnevnom životu. Skrivanje od posljedica tada postaje nemoguće, a rezultat ponekad može poprimiti i tragičan predznak. Takvo gorko iskustvo doživio je 33-godišnji Zagrepčanin kojem su se seksualne igrice na internetu toliko svidjele da ih je počeo proživljavati i u svakodnevnom životu. Posljedice su bile neizbježne.

Neodoljivi ulaz u svijet zabranjenog
“Na netu sam oko tri godine i tom mi se razdoblju toliko toga dogodilo – i još se uvijek događa – da mi se život okrenuo naglavačke. Susretao sam se sa ženama koje sam upoznato na internetu i mnogo sam se puta upuštao u seksualne odnose s njima. To mi je upropastilo život! Nakon razorenog braka i ovisnosti o takvim stvarima, moj je savjet – ne upuštajte se u to ni slučajno”, ispričao je muškarac nadimkom Brian. Kaže kako se cyber seks zapravo vrlo lako sprovodi u stvarno djelo i da cijeli proces i ne ide tako sporo kako se možda pretpostavlja.

“Puno je žena na netu koje su spremne prijeći s riječi na djela. Samo je pitanje pristupa. Neke su i udane, vole svoje muževe, ali im je internet dao jednu novu dimenziju slobode u ophođenju, razgovoru o seksu, ukidanju tabu tema… Moj stav se temelji na vlastitom iskustvu koje još uvijek traje i iz kojeg se pokušavam izvući. Sve to skupa nije dobro! Iako sam prije drugačije razmišljao, sada imam taj stav iz jednog jednostavnog razloga: da se mogu vratiti nekoliko godina unazad, sam bih sebi ukinuo internet i chat i moj bi život bio puno mirniji i ljepši. O životima ljudi oko sebe da i ne govorim. Prema onome što sam otkrio kroz sve te susrete i kontakte, mislim da kao društvo podcjenjujemo problem interneta kao opasnosti za obitelj. Nisam od onih koji bi sve zabranili, ali nisam ni od onih koji bi sve pustili pa kako bude. Volio bih da sam o nekim problemima i opasnostima mogao pročitati kad sam se upuštao u sve to. Možda bih drugačije postupio.” (Nacional)
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 5060
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Bibliotekar »

Slika

:roll:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Slika
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 5060
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Bibliotekar »

Slika

A da virtuelna, on-line poznanstva, mogu da se pretvore u veoma, veoma opasne, život čoveka direktno ugrožavajuće dogodovštine, ponajbolje svedoči i jedan od najnovijih primera sa svetski razapete mreže, u kojem je potencijalna žrtva satanskog seksualnog rituala (tzv. moderna, seksualnom on-line upoznavanju sklona osoba muškog pola!) imala dovoljno sreće da preživi stvarni susret sa nazovi on-line prijateljicama i policiji ispriča redosled krvavih dogodovština koje su usledile u narednih 48 časova:

http://www.thesmokinggun.com/documents/ ... ual-657329

Naravoučenije koje iz navedenog užasavajućeg primera sledi možete, poštovane dame i gospodo, izvući i sami. :!:
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Virtualna ljubav - bezazlena zabava ili...

„Muškarac, 35 godina, iz Beograda, Škorpija, traži ljubavnicu, član iz radoznalost“ - ovo je jedan od mnogobrojnih oglasa na jednom od internetskih portala koji je već duže vreme virtualni „provodažija“ prijatelja i poznanika, čak i ljubavnika. Više od 9.000 žena i čak više od 16.000 muškaraca registrovani su korisnici ove, samo jedne od stotinu sličnih adresa na kojima se uspostavljaju i razvijaju komunikacija i upoznavanje (i mnogo više od toga) „online“.

Usputna zabava

Stare običaje, poput slučajnog susreta, višesatnih razgovora uz kaficu ili piće, cveće i pisma, zamenilo je četovanje. Sve više ljudi pronalazi prijatelje i ljubavnike na internetu, što se u nekim slučajevima i završi srećno. Ipak, svako ko pokuša na virtualni način da ostvari ozbiljniju vezu, mora da bude svestan mogućih opasnosti - iza iskucanih reči možda se skrivaju, sve zaredom, laži. Šta ljude tera da se zatvaraju u četiri zida i virtualno komuniciraju? Zar nije lepši, reći će mnogi, neposredan kontakt koji omogućava doživljaj emocija na pravi način? No ovakva komunikacija ima i prednosti. U stvarnosti nas, priznali to ili ne, prvo privuče fizički izgled osobe, a on je, na kraju, prolazan i irelevantan za sreću. Uz pretpostavku da osoba „s druge strane žice“ govori istinu, na četu najpre upoznajemo njenu „dušu“ i misli. Neki su ljudi po prirodi zatvoreni, ne znaju da pokažu pravo lice u neposrednom kontaktu, već se lakše i slobodnije izražavaju pišući. Drugi, pak, sticajem životnih okolnosti nemaju mnogo prilika za nova poznanstva, pa na ovakav način traže srodnu dušu. Ipak, najviše je onih koji se na internet i na čet registruju iz čiste znatiželje.
Oni su povremeni korisnici, njihov je jedini motiv usputna zabava, a u čitavu stvar ulaze bez želje za avanturom, a još manje za seksom. No neretko se znatiželja pretvori u neverstvo. Do trećine razvoda braka, prema svetskim statistikama, dolazi zbog virtualne avanture! Otprilike 38 odsto onih koji komuniciraju „online“ učestvovalo je u eksplicitnim virtualnim „vrućim“ razgovorima s drugom osobom, a njih 31odsto taj je razgovor doveo do virtualnog seksa, kažu autori jedne američke studije o korištenju i zlopotrebi interneta.
U Srbiji nema pouzdanih istraživanja, ali neke su procene da vezu na internetu ostvari otprilike 14 odsto ljudi koji komuniciraju na takav način.

Emocionalna prevara

Ono čime se mnogi pravdaju kada se upuštaju u „online“ avanturu je stav da nema prevare bez fizičkog kontakta. Ali, čak 75 odsto žena smatra da bi ih emocionalna prevara partnera više pogodila nego seksualna.
Takav stav ne bi trebalo da čudi obzirom da žene gotovo nikada (barem većina njih) neće prevariti muškarca radi seksa, njih u neveru najčešće tera manjak pažnje, nerazumevanje njenih potreba i prihvatanja „zdravo za gotovo“.
Dok su žene željne pažnje, muškarce intrigira seks s novom partnerkom i imponira im osvajanje.
U skladu s tim, malo je onih koji će radi ljubavnice i usputnog seksa ostaviti mir i sigurnost porodičnog gnezda, a još je manje onih, navodno samo 3%, koji će se oženiti svojom ljubavnicom.
Čak i ako to učine, njihov novi brak, kažu statistike, u preko 60% slučajeva završi ponovnim preljubom, pa i novim razvodom.

Noći na internetu

„Naši problemi počeli su mnogo pre nego što sam ih postala svesna. Zapravo, kada sada vratim film, vidim da nikada nisam imala brak o kakvom sam sanjala. Ali sve se do kraja raspalo onda kada mu je, umesto mene i bračne postelje, postao zanimljiviji kompjuter. Onog trenutka kada je postao nezainteresovan za seks znala sam da nešto nije u redu. Ma, koji to muškarac ne poleti u krevet kad njegova žena preuzme inicijativu? Svi, samo ne i moj. Zaljubio se u ženu koju je upoznao putem interneta! Posle nekoliko meseci dopisivanja, dogovorili su viđenje i to je bio kraj našeg braka.”(Marijana, 35 godina)

Kap koja preliva čašu

Osobe koje putem interneta pokušavaju da pronađu partnera možemo da podelimo u nekoliko kategorija. To mogu da budu oni koji su previše stidljivi i teško im je da upoznaju nekog u direktnom kontaktu. Drugu grupu čine obično mladi ljudi kojima je to uobičajen način komunikacije, a često su i previše zaposleni da bi na drugi način nekoga upoznali. Naravno, ima i onih sa sklonostima koje su društveno nepoželjne ili čak kažnjive, pa im ovakav način komunikacije pruža anonimnost. Veze na internetu razvijaju se mnogo brže od onih tradicionalnih, brže otkrivamo intimne pojedinosti iz svog života, ali i više stvari uspevamo da sakrijemo. Zato je, naravno, i mogućnost da se razočaramo veća. Lakše je upustiti se u prevaru na internetu jer imamo osećaj da smo zaštićeni i da to nije prava prevara. Ali, kao i kod onih uživo, sve može da se završi bezbolno i bez velikih posledica. Ali ako je brak, ili veza, u krizi, prevara na internetu može biti ona poslednja kap koja će preliti čašu. (Majda Rijavec, psiholog)

Teret u braku

„Retko sam koristila naš laptop, ali jednom sam tražila neke fotografije i otvorila folder u kojem su bile eksplicitne slike. Nije mi bilo svejedno, ali mislila sam, neka gleda... Đavo mi nije dao mira, pa budući da je ostavio sačuvanu šifru, zavirila sam u njegovu poštu. Imala sam šta da vidim. Desetak mejlova groznog sadržaja pogodilo me je kao grom! Zaklinjao se da je to samo bezazlena zafrkancija i da tu osobu nije nikada upoznao, ali preko toga teško prelazim, još je uvek teret našem braku.” (Ivana, 36 godina)

Ukradena privatnost

„M-a sam upoznala nakon što je prekinuo višegodišnju vezu s T. Ubrzo posle početka naše veze, krenuo je na duži put u inostranstvo. Kako bismo uštedeli na telefonskim impulsima, komunicirali smo i-mejlom i dogovarali noćne sastanke na četu. Nezainteresovanost i drskost koje su zračile iz njegovih reči dale su mi povoda da naslutim kako sam mu ipak bila samo avantura. Odlučila sam da neću više da ugovaram virtualne sastanke. Danima sam ignorisala njegove pozive na mobilni, a zgražala sam se čitajući uvredljive i-melove koje mi je slao. Kad mi je pukao film, javila sam mu se na mobilni i objasnila šta sve mislim o njemu. Da on tada nije bio uporan u traženju objašnjenja, danas ne bismo bili u braku. Nakon duže istrage, saznali smo kako je T, njegova bivša, sve vreme čitala njegovu poštu, a meni zakazivala sastanke na četu dok je njemu u stvari internet bio nedostupan. Moj suprug, naime,posle prekida veze s T. nije promenio lozinku svog i-mejla, a ona je htela, i umalo da nije uspela, to i da iskoristi!” (H, 33 godine)

Znakovi za uzbunu - otkrijte ima li drugu

Ženska je intuicija mnogo bolja od muške. Ako mislite da nešto nije u redu s vašim brakom, verovatno ste u pravu. To, naravno, ne mora da znači da vas partner vara, možda bi trebalo da se samo probudite iz uspavane rutine.
Ali, ako većinu slobodnog vremena vaš partner provodi ispred kompjutera, a kad ga pitate šta radi ili želite da pogledate preko njegovog ramena, zatvara stranice ili menja temu, ako često odsustvuje od kuće i troši više novca nego inače, ako je nezainteresovan za seks..., imate problem. O tome kako otkriti prevaru saznajte više na http://www.catchyourcheatingpartner.com, a do tada učinite sledeće:
- proverite stanje na kreditnim karticama (obratite pažnju na hotele, cvećare, parfimerije)
- proverite telefonski račun i odlazne pozive
- proverite njegov novčanik, džepove ili pregradu u automobilu, možda su tamo neki sumnjivi računi
- proverite brojač kilometara u automobilu, jer nije isključeno da će vaš partner odvesti ljubavnicu van grada, gde su manje šanse da bude otkriven
- proverite koje internet stranice posećuje (kliknite na opciju History ili Favorite)
- obratite pažnju na to kako se oblači: ako je odjednom počeo da se više sređuje ili kupuje odeću, dovoljan je razlog da posumnjate.

Stah od prvog susreta

„Veliki deo vremena provodim na internetu i mogu reći da sam više čudaka upoznala u stvarnom životu nego tamo. S nekim vrlo dragim prijateljima upoznala sam se na netu, pa i s dečkom s kojim sam u vezi skoro dve godine. U početku našeg dopisivanja bio mi je užasno antipatičan, no malo-pomalo počeli smo da otkrivamo sve više sličnosti. Prvi put smo se videli posle mesec dana četovanja. Veoma sam strahovala od tog susreta s neznancem, ali ispalo je super za oboje.” (Vanja, 24 godine)

Jeste li znali?

70% vremena provedenog „online“ trošimo na e-mailove i četovanje u potrazi za novim poznanstvom
38% učestvovalo je u virtualnim seksi razgovorima, a od toga je 31 % i završilo „sajber” seksom
80% muškaraca prevariće svoju ženu zbog nezadovoljstva seksualnim životom
46% muškaraca starijih od 40 godina
vodi ljubav jednom nedeljno, a prosek trajanja je od 10 do 15 minuta
1/3 oženjenih muškaraca priznaje da su tokom braka imali bar jedan „izlet”
57% ljudi povremeno koristi internet za flert i male avanture
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 5060
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Bibliotekar »

Izvinite, ali jesu li prethodno prezentovani statistički podaci još uvek oni stari, iz Leta Gospodnjeg 2009. potičući, ili je pak u pitanju prikaz nekog novijeg istraživanja? Ako je ovo potonje u pitanju, zanimali bi me izvornici iz kojih su preuzeti. :)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Podaci su malo bajati i potiču iz Leta Gospodnjeg 2009. 8-}
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od aleksey »

 
LibrarTy napisao:...zanimali bi me izvornici iz kojih su preuzeti.
Da li to želiš da proveriš čak i da li su podaci dobro prepisani? :ymdevil:

Palma, ako ti se slučajno potkrala neka greška u kucanju, ili permutacija brojeva, neće te kod Biblija oprati ni tri Dunava. Objasniće ti na jedno šesnaest (gusto kucanih) strana kako se koriste statistički podaci, sa sve navođenjem izvora. I, sa linkovima, naravno. :lol:

A posle će ti objasniti da ti "tvoji" podaci ne vrede "ni po lule duvana", jer on ima mnogo verodostojnije. Naravno.

Dragi moj Bibli, nije ovo rublika "naj, naj...". Opusti se malo. :ymhug:
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Bibliotekar
Globalni moderator
Postovi: 5060
Pridružio se: 09 Dec 2010, 04:41
Lokacija: Senta

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Bibliotekar »

Hvala Vam na potvrdi, gospođo. ;)

Znate, imajući na umu suštinski tajnovitu prirodu neverstva, praktično je nemoguće pouzdano utvrditi tačan broj prevara i vanbračnih, on-line uspostavljenih seksualnih kontakata, odnosno njihovih socijalnih reperkusija. Srazmerno je mali broj referentnih izvorišta koja, naime, mogu da ponesu epitet istinski naučnih studija, pri tome su pride još i ograničena na neke druge zemlje i stoga nisu korespodentna niti domaćim prilikama, niti pak onima koje vladaju u drugim državama ili na drugim kontinentima. Dobar primer takvog istraživanja (koje je, međutim, bespogovorno zastarelo i stoga vrlo limitirano kao izvorište validnih konkluzija) dostupan je npr. ovde:

http://homepage.psy.utexas.edu/homepage ... p-1997.pdf

Najnoviji podaci iz ove oblasti (uz sve ograde vezane za faktičku statističku reprezentativnost!) grafički su zorno prikazani na sledećem pregledu koji je sačinjen 30. III 2011:

Slika

Statistički pokazatelji efekata on-line dating-a po interseksualne odnose ljudskih bića

Dobra izvorišta relativno upotrebljivih pokazatelja i studija dostupna su pak na sledećim odredištima:

http://www.truthaboutdeception.com/chea ... elity.html

http://womansavers.com/infidelity-statistics.asp

Želim Vam prijatna dalja proučavanja referentne materije. :)
Acriter et Fideliter!
Slika

Korisnikov avatar
Upravnik
SiteAdmin
Postovi: 2370
Pridružio se: 07 Dec 2010, 23:54
Kontakt:

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Upravnik »

aleksey napisao: 
LibrarTy napisao:...zanimali bi me izvornici iz kojih su preuzeti.
Da li to želiš da proveriš čak i da li su podaci dobro prepisani? :ymdevil:

Palma, ako ti se slučajno potkrala neka greška u kucanju, ili permutacija brojeva, neće te kod Biblija oprati ni tri Dunava. Objasniće ti na jedno šesnaest (gusto kucanih) strana kako se koriste statistički podaci, sa sve navođenjem izvora. I, sa linkovima, naravno. :lol:

A posle će ti objasniti da ti "tvoji" podaci ne vrede "ni po lule duvana", jer on ima mnogo verodostojnije. Naravno.

Dragi moj Bibli, nije ovo rublika "naj, naj...". Opusti se malo. :ymhug:
I onda sam ja Pera Ložač. :ymtongue:
Не бојим се од вражјега кота,
нека га је ка на гори листа,
но се бојим од зла домаћега".

Korisnikov avatar
aleksey
Globalni moderator
Postovi: 1008
Pridružio se: 08 Dec 2010, 15:28

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od aleksey »

I onda sam ja Pera Ložač. :ymtongue:
Naravno. :lol:
Don't cry because it is over, smile because it happened.

Korisnikov avatar
Palma
Postovi: 3582
Pridružio se: 07 Jan 2011, 00:48

Re: Komunikacija u virtualnom prostoru

Post od Palma »

Uf, dobro je da mi se nije potkrala greška! Šesnest (gusto kucanih) strana ... :shock:
Bibliotekar napisao:Dragi moj Bibli, nije ovo rublika "naj, naj...". Opusti se malo. :ymhug:
Dragi Bibli, 'ajde stvarno opusti se malo! Moj prilog tvom opuštanju neka, za sada, bude najleraksirajuća melodiju:Aha, znam! Sada sledi pitanje otkud mi podatak da je to baš ta pesma, zar ne? Pa, da odmah odgovorim:

Grupa naučnika i muzičara iz Mančestera stvorila je savršenu melodiju za opuštanje koja zbog svojih specifičnih tonova, ritmova, frekvencija i intervala dovodi do sinhronizacije moždanih talasa i otkucaja srca, a time do stanja opuštenosti, pišu svetski mediji.

Melodiju su prigodno nazvali "Weightless" - "bestežinski", a preporučeno je da se ne sluša za vreme vožnje.

- "Weightless" je za sada najbolja od svih testiranih melodija za opuštanje. Snimci moždanih aktivnosti pokazuju da ona vrlo snažno deluje na mozak, ne samo na centar za sluh već i na centre zadužene za naše emocije - rekao je dr Dejvid Levis, jedan od vodećih britanskih autoriteta na području stresa.

Istraživanje je sprovedeno na 40 žena koje su potvrdile da ih "Weightless" opušta više od šetnje prirodom, masaže ili ispijanja čaja, ali i od muzike koja im je do sada služila za opuštanje.

Pogledajte video o kompoziciji, a kompletnu melodiju možeš naći na ovoj stranici http://www.myfoxdetroit.com/dpp/morning ... ng-ever%3F
Svemu mogu da odolim osim izazovu!

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost